Procedure : 2006/0036(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0260/2017

Ingediende teksten :

A8-0260/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/09/2017 - 9.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0332

AANBEVELING     ***
PDF 299kWORD 57k
17.7.2017
PE 606.056v02-00 A8-0260/2017

inzake het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Servië, Roemenië en de Missie van de Verenigde Naties voor interim-bestuur in Kosovo betreffende de totstandbrenging van een Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte (ECAA)

(15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Roberts Zīle

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Servië, Roemenië en de Missie van de Verenigde Naties voor interim-bestuur in Kosovo(1)* betreffende de totstandbrenging van een Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte (ECAA)

(15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (15654/2016),

–  gezien het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, het Koninkrijk Noorwegen, Roemenië, de Republiek Servië en de Missie van de Verenigde Naties voor interim-bestuur in Kosovo* betreffende de totstandbrenging van een Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte (08823/2/2006),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 100, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0098/2017),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0260/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, het Koninkrijk Noorwegen, Roemenië, de Republiek Servië en de Missie van de Verenigde Naties voor interim-bestuur in Kosovo.

(1)

*  Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.


TOELICHTING

Achtergrond van de multilaterale overeenkomst

Het doel van deze overeenkomst is de totstandbrenging van een Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte (ECAA), waarbij de buurlanden van de EU in Zuidoost-Europa worden geïntegreerd in de interne luchtvaartmarkt die bestaat uit de EU-lidstaten, Noorwegen en IJsland. De ECAA-overeenkomst zou, door een gemeenschappelijke luchtvaartmarkt tot stand te brengen die 36 landen en meer dan 500 miljoen personen omvat, aanzienlijke economische voordelen voor luchtvaartpassagiers en de luchtvaartindustrie moeten opleveren. Tegelijkertijd biedt de overeenkomst, via de eenvormige toepassing van de regels, in heel Europa dezelfde hoge normen op het gebied van veiligheid.

De overeenkomst creëert een open kader dat toegankelijk is voor Europese buurlanden die volledig wensen te integreren in de Europese luchtvaartgemeenschap. Dit betekent dat de landen van de Westelijke Balkan afzonderlijk en stap voor stap in de Europese luchtvaartmarkt integreren aan de hand van de overgangsregelingen die onderdeel van de overeenkomst vormen. De ECAA is gebaseerd op de beginselen van vrije markttoegang, vrijheid van vestiging, gelijke mededingingsvoorwaarden en gemeenschappelijke regels, onder meer op het gebied van veiligheid, beveiliging, luchtverkeersbeheer (door het gemeenschappelijk Europees luchtruim uit te breiden en de werking van Sesar hierin op te nemen), sociale aangelegenheden en milieu. De ECAA-partnerlanden verplichten zich ertoe hun luchtvaartwetgeving in overeenstemming te brengen met het acquis van de Unie.

Een gemeenschappelijke, multilaterale hoofdtekst vormt de basis van de ECAA en is van toepassing voor alle ondertekenende partijen. Deze gemeenschappelijke tekst wordt aangevuld met een reeks protocollen die zijn toegespitst op de specifieke behoeften van ieder land dat tot de ECAA toetreedt, met inbegrip van bijzondere overgangsregelingen (waarin onder meer de voorwaarden inzake verkeersrechten en deelname aan het EASA worden vastgelegd). De bijlage bij de overeenkomst tenslotte bevat een lijst van de Uniebesluiten op luchtvaartgebied die binnen de ECAA van toepassing zullen worden.

Voorstel tot sluiting van de overeenkomst

De overeenkomst wordt, sinds de ondertekening ervan op 9 juni 2006, voorlopig toegepast krachtens de overgangsregelingen voor ieder ECAA-partnerland. Sindsdien heeft de EU partnerlanden ondersteund bij de vervulling van hun internationale verplichtingen op het gebied van luchtverkeersveiligheid, onder meer middels pretoetrdredingsmaatregelen die door het EASA zijn uitgevoerd in het kader van het IPA 3-programma inzake luchtverkeersveiligheid in de partnerlanden van de Westelijke Balkan. Er moet worden opgemerkt dat sinds de onderhandelingen over deze overeenkomst de passagiersaantallen tussen de EU en de Westelijke Balkan, het aantal rechtstreekse verbindingen tussen steden. en het aantal luchtvaartmaatschappijen aanzienlijk zijn toegenomen,(1) hetgeen de praktische relevantie van de overeenkomst illustreert.

Zodra de overeenkomst wordt gesloten, kunnen de evaluaties van de voortgang van de tenuitvoerlegging ervan in het kader van de eerste fase van de overgangsregelingen voor ieder partnerland worden geformaliseerd. Dit zou de ECAA-partnerlanden in staat moeten stellen verdere stappen te zetten in de richting van volledige toepassing van de overeenkomst.

Procedure

De ECAA-overeenkomst is ondertekend op 9 juni 2006, onder voorbehoud van sluiting op een later tijdstip en in overeenstemming met Besluit 2006/682/EG van de Raad en van de vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, waarbij toestemming is verleend voor de ondertekening en de voorlopige toepassing ervan.(2)

Het Europees Parlement heeft de sluiting van de overeenkomst destijds goedgekeurd(3).

Het ratificatieproces is op 23 januari 2014 door alle lidstaten afgerond.

Vervolgens heeft de Commissie op 23 november 2015 een gewijzigd voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de overeenkomst ingediend,(4) teneinde rekening te houden met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en het feit dat Bulgarije, Kroatië en Roemenië intussen lidstaten van de EU waren geworden.

Om de ECAA-overeenkomst(5) te sluiten heeft de Raad overeenkomstig artikel 218 VWEU de goedkeuring van het Europees Parlement nodig. Overeenkomstig de artikelen 99 en 108, lid 7, van het Reglement van het Parlement legt de bevoegde commissie het Parlement een aanbeveling strekkende tot goedkeuring of verwerping van de voorgestelde handeling voor. Het Parlement spreekt zich bij een enkele stemming uit en er kunnen geen amendementen op de overeenkomst zelf worden ingediend. Amendementen in de commissie zijn alleen ontvankelijk wanneer ermee wordt beoogd de door de rapporteur voorgestelde aanbeveling een tegenovergestelde strekking te geven.

Conclusie

Gezien bovengenoemde stand van zaken stelt uw rapporteur voor dat de Commissie vervoer en toerisme een positieve aanbeveling uitbrengt over de sluiting van deze overeenkomst.

(1)

Zie bv. SWD(2015) 261, hoofdstuk 1.

(2)

PB L 285 van 16.10.2006, blz. 1

(3)

Europees Parlement, wetgevingsresolutie van 25 april 2007 T6-0139/2007, Verslag van de TRAN-Commissie A6-0060/2007

(4)

COM(2015)0575

(5)

De tekst van de overeenkomst is gepubliceerd in PB L 285, van 16.10.2006. Het document van de Raad 8823/2/06 REV 2 EXT 1 van 1 februari 2017 bevat de definitieve tekst.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Multilaterale overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk Europees luchtruim (CEAS)

Document- en procedurenummers

15654/2016 – C8-0098/2017 – COM(2006)0113 – C6-0218/2006 – 2006/0036(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

30.6.2006

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

TRAN

13.3.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Roberts Zīle

25.1.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

10.7.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

11.7.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

43

3

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo

Datum indiening

17.7.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

43

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde

3

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

Verts/ALE

Keith Taylor

1

0

ENF

Georg Mayer

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling