Förfarande : 2006/0036(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0260/2017

Ingivna texter :

A8-0260/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2017 - 9.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0332

REKOMMENDATION     ***
PDF 298kWORD 57k
17.7.2017
PE 606.056v02-00 A8-0260/2017

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det multilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA)

(15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Roberts Zīle

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det multilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo(1)* om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA)

(15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15654/2016),

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det multilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo* om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (08823/2/2006),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0098/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A8‑0260/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo.

(1)

* Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.


MOTIVERING

Bakgrund till det multilaterala avtalet

Syftet med detta avtal är att upprätta ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) som integrerar EU:s grannländer i sydöstra Europa i EU:s inre luftfartsmarknad, som består av EU:s medlemsstater samt Norge och Island. ECAA-avtalet, som skapar en inre marknad för luftfart, kommer att ge stora ekonomiska fördelar för flygresenärer och flygindustrin och omfatta 36 länder och mer än 500 miljoner människor. Samtidigt erbjuder avtalet genom en enhetlig tillämpning av bestämmelserna samma höga säkerhets- och trygghetsstandarder i hela Europa.

Avtalet skapar en ram som är öppen för alla europeiska grannländer som till fullo vill integreras i den europeiska luftfartsgemenskapen. Detta betyder att de enskilda länderna på västra Balkan stegvis integreras i den europeiska luftfartsmarknaden utifrån de övergångsarrangemang vilka utgör en del av avtalet. Det gemensamma europeiska luftrummet bygger på principerna om fritt marknadstillträde, etableringsfrihet, lika konkurrensvillkor, och gemensamma regler särskilt inom säkerhet, trygghet, flygledningstjänster (genom att utvidga det gemensamma europeiska luftrummet och inbegripa Sesars verksamhet), samt i socialt och miljörelaterat hänseende. ECAA-partnerländerna förbinder sig till att anpassa deras luftfartslagstiftning till EU:s regelverk.

En gemensam multilateral huvudtext utgör underlag för ECAA och gäller alla undertecknande parter. Till den gemensamma texten har det fogats flera protokoll som reglerar de särskilda behov som finns för varje land som ansluter sig till ECAA, däribland lämpliga övergångsarrangemang (som bl.a. fastställer villkor om trafikrättigheter och deltagande i EASA). Slutligen innehåller bilagan till avtalet den unionslagstiftning på flygområdet som blir tillämplig inom ECAA.

Förslag om ingående av avtalet

Avtalet har tillämpats preliminärt sedan det undertecknandes den 9 juni 2006 inom ramen för övergångsarrangemangen för varje ECAA partnerlandet. Sedan dess har EU hjälpt partnerländerna att fullgöra sina internationella åtaganden inom området flygsäkerhet, bland annat genom föranslutningsåtgärder som utförs av Easa inom IPA 3-programmet om flygsäkerhet i partnerländerna på västra Balkan. Sedan avtalet förhandlades har antalet passagerare mellan EU och västra Balkan, de direkta förbindelserna mellan två städer och verksamheten för lufttrafikföretag ökat kraftigt,(1) vilket visar att avtalet har praktisk betydelse.

När avtalet väl har ingåtts kan bedömningar av genomförandet av den första fasen av övergångsarrangemangen formaliseras för varje partnerland. Detta borde skapa möjligheter för ECAA-partnerländerna att göra ytterligare framsteg på vägen mot full tillämpning av avtalet.

Ärendets gång

ECAA-avtalet undertecknades den 9 juni 2006, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt, i enlighet med beslut 2006/682/EG av rådet och företrädarna för Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, genom vilket undertecknande och provisorisk tillämpning godkändes.(2)

Europaparlamentet hade vid denna tidpunkt godkänt ingåendet av avtalet.(3)

Det hade ratificerats av alla medlemsstaterna per den 23 januari 2014.

Därefter lade kommissionen den 23 november 2015 fram ett ändrat förslag till rådets beslut om ingående av avtalet,(4) för att beakta Lissabonfördragets ikraftträdande och det faktum att Bulgarien, Kroatien och Rumänien hade blivit EU-medlemmar under tiden.

För att ingå ECAA-avtalet(5) behöver rådet Europaparlamentets godkännande i enlighet med artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I enlighet med artiklarna 99 och 108.7 i Europaparlamentets arbetsordning ska det ansvariga utskottet lägga fram en rekommendation om att godkänna eller förkasta den föreslagna akten. Parlamentet ska fatta beslut genom en enda omröstning och inga ändringsförslag får läggas fram. Ändringsförslag som ingetts till utskottet ska vara tillåtliga endast om de syftar till att avge en annan rekommendation än den som föreslagits av föredraganden.

Slutsats

I ljuset av den aktuella situationen föreslår föredraganden att utskottet för transport och turism bör rekommendera ingåendet av detta avtal.

(1)

Se t.ex. SWD(2015)261, kapitel 1.

(2)

EUT L 285, 16.10.2006, s. 1.

(3)

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 april 2007 T6-0139/2007, betänkandet från utskottet för transport och turism A6-0060/2007.

(4)

COM(2015) 0575

(5)

Texten till avtalet har offentliggjorts i EUT L 285, 16.10.2006. Rådsdokument 8823/2/06 REV 2 EXT 1 av den 1 februari 2017 ger den slutgiltiga texten.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA)

Referensnummer

15654/2016 – C8-0098/2017 – COM(2006)0113 – C6-0218/2006 – 2006/0036(NLE)

Remissdatum/begäran om godkännande

30.6.2006

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

13.3.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Roberts Zīle

25.1.2016

 

 

 

Behandling i utskott

10.7.2017

 

 

 

Antagande

11.7.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo

Ingivande

17.7.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

43

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde

3

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

Verts/ALE

Keith Taylor

1

0

ENF

Georg Mayer

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande