Procedură : 2016/0230(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0262/2017

Texte depuse :

A8-0262/2017

Dezbateri :

PV 11/09/2017 - 21
CRE 11/09/2017 - 21
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Voturi :

PV 13/09/2017 - 9.8
CRE 13/09/2017 - 9.8
Explicaţii privind voturile
PV 17/04/2018 - 6.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0339
P8_TA(2018)0096

RAPORT     ***I
PDF 1451kWORD 213k
17.7.2017
PE 599.777v02-00 A8-0262/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice

(COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportor: Norbert Lins

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
 AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice

(COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0479),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0330/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 decembrie 2016(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 22 martie 2017(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru dezvoltare, avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0262/2017),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)   Trebuie să se țină seama de Protocolul nr. 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană.

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a)   Trebuie să se țină seama de Protocolul nr. 2 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  La data de 10 iunie 2016, Comisia a prezentat propunerea ca UE să ratifice Acordul de la Paris. Această propunere legislativă face parte din acțiunea de punere în aplicare a angajamentului Uniunii privind reducerea emisiilor la nivelul întregii economii, astfel cum s-a confirmat în cadrul angajamentului Uniunii și al statelor sale membre de reducere preconizată stabilită la nivel național , care a fost prezentat Secretariatului Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) la 6 martie 2015.10

(3)  La 5 octombrie 2016, Consiliul a ratificat în numele Uniunii Acordul de la Paris, în urma aprobării date de către Parlamentul European la 4 octombrie 2016. Acordul de la Paris a intrat în vigoare la 4 noiembrie 2016. Prezentul regulament reprezintă, în acest context, o parte din procesul de punere în aplicare a angajamentului Uniunii privind reducerea emisiilor la nivelul întregii economii, astfel cum s-a stabilit în cadrul angajamentului Uniunii și al statelor sale membre de reducere preconizată stabilită la nivel național, care a fost prezentat Secretariatului Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) la 6 martie 2015.10 Uniunea trebuie să continue să conducă prin puterea exemplului și să își intensifice eforturile în ceea ce privește schimbările climatice la niveluri conforme cu obiectivul Acordului de la Paris.

__________________

__________________

10http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

10 http://www4.unfccc.int/ndcregistry/pages/Party.aspx?party=EUU

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Printre altele, Acordul de la Paris stabilește un obiectiv pe termen lung care corespunde obiectivului de menținere a creșterii temperaturii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și de continuare a eforturilor de menținere a acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, părțile ar trebui să pregătească, să comunice și să mențină contribuții succesive stabilite la nivel național. Acordul de la Paris înlocuiește abordarea adoptată în conformitate cu Protocolul de la Kyoto din 1997 care nu va fi continuat după 2020. Acordul de la Paris solicită totodată stabilirea unui echilibru între emisiile antropice prin surse și absorbțiile prin absorbanți ale gazelor cu efect de seră în a doua jumătate a acestui secol, și invită părțile să ia măsuri pentru conservarea și, după caz, consolidarea absorbanților și a rezervoarelor de gaze cu efect de seră, inclusiv a pădurilor.

(4)  Printre altele, Acordul de la Paris stabilește un obiectiv pe termen lung care corespunde obiectivului de menținere a creșterii temperaturii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și de continuare a eforturilor de menținere a acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, ceea ce înseamnă că lumea trebuie să intre într-o perioadă a nivelurilor de emisii negative, în timpul căreia pădurile, terenurile agricole și zonele umede, inclusiv turbăriile, vor juca un rol central. Acordul de la Paris urmărește, de asemenea, consolidarea răspunsului global la amenințarea reprezentată de schimbările climatice, în contextul dezvoltării sustenabile și al eforturilor de eradicare a sărăciei, inclusiv prin creșterea capacității de adaptare la efectele negative ale schimbărilor climatice și stimularea rezistenței la schimbările climatice și a dezvoltării cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră, într-un mod care nu pune în pericol producția alimentară. În cadrul Acordului de la Paris părțile au recunoscut, de asemenea, prioritatea fundamentală a protejării securității alimentare și a stopării foametei, precum și vulnerabilitățile speciale ale sistemelor de producție alimentară la efectele negative ale schimbărilor climatice. În vederea îndeplinirii scopului urmărit prin Acordul de la Paris, este necesar ca părțile să își intensifice eforturile colective de atenuare a schimbărilor climatice și de limitare a încălzirii globale. Părțile ar trebui să pregătească, să comunice și să mențină contribuții succesive stabilite la nivel național. Acordul de la Paris înlocuiește abordarea adoptată în conformitate cu Protocolul de la Kyoto din 1997 care nu va fi continuat după 2020. Acordul de la Paris solicită totodată stabilirea unui echilibru între emisiile antropice prin surse și absorbțiile prin absorbanți ale gazelor cu efect de seră în a doua jumătate a acestui secol, și invită părțile să ia măsuri pentru conservarea și, după caz, consolidarea absorbanților și a rezervoarelor de gaze cu efect de seră, inclusiv a pădurilor. În Acordul de la Paris, părțile recunosc totodată faptul că acțiunea de adaptare ar trebui să urmeze o abordare pe deplin transparentă, ținând seama de ecosisteme, și ar trebui să se bazeze pe cele mai bune cunoștințe științifice disponibile și să fie ghidată de acestea.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Este esențial ca pădurile să fie gestionate într-o manieră sustenabilă, în conformitate cu principiile gestionării sustenabile a pădurilor elaborate în cadrul procesului Forest Europe. Acest proces definește gestionarea sustenabilă a pădurilor ca fiind gospodărirea și utilizarea pădurilor și a terenurilor forestiere într-un mod și într-un un ritm care să le mențină biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea și potențialul de a îndeplini, acum și în viitor, funcții ecologice, economice și sociale relevante, la nivel local, național și global, și într-o manieră care să nu dăuneze altor ecosisteme. Pentru o astfel de gestionare este nevoie să se recunoască și rolul împăduririi în acest context.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Pentru a realiza nivelurile negative ale emisiilor care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor din Acordul de la Paris, sistemul de contabilizare în raport cu exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF) trebuie să fie robust. Deoarece absorbțiile prin LULUCF sunt reversibile, acestea ar trebui să fie tratate ca un pilon separat în cadrul de politici ale Uniunii privind clima.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Consiliul European din 23-24 octombrie 2014 a recunoscut de asemenea obiectivele multiple ale sectorului agricol și exploatării terenurilor, cu potențialul lor de atenuare mai scăzut, precum și necesitatea de a asigura coerența între obiectivele legate de securitatea alimentară a UE și de schimbările climatice. Consiliul European a invitat Comisia să examineze cele mai bune mijloace de încurajare a intensificării durabile a producției alimentare, optimizând, în același timp, contribuția sectorului la atenuarea și sechestrarea gazelor cu efect de seră, inclusiv prin împădurire, și să stabilească politica privind modalitatea de includere a exploatării terenurilor, a schimbării destinației terenurilor și a silviculturii (LULUCF) în cadrul de atenuare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2020, de îndată ce o vor permite condițiile tehnice și, în orice caz, înainte de 2020.

(5)  Consiliul European din 23-24 octombrie 2014 a recunoscut de asemenea obiectivele multiple ale sectorului agricol și exploatării terenurilor, cu potențialul lor de atenuare mai scăzut, precum și necesitatea de a asigura coerența între obiectivele legate de securitatea alimentară a UE și de schimbările climatice. În plus, punerea în aplicare a soluțiilor tehnologice în sectoarele agriculturii și silviculturii contribuie la creșterea producției și la reducerea amprentei de mediu. Consiliul European a invitat Comisia să examineze cele mai bune mijloace de încurajare a intensificării durabile a producției alimentare, optimizând, în același timp, contribuția sectorului la atenuarea și sechestrarea gazelor cu efect de seră, inclusiv prin împădurire, și să stabilească politica privind modalitatea de includere a exploatării terenurilor, a schimbării destinației terenurilor și a silviculturii (LULUCF) în cadrul de atenuare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2020, de îndată ce o vor permite condițiile tehnice și, în orice caz, înainte de 2020.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Sectorul LULUCF poate contribui la atenuarea schimbărilor climatice în mai multe moduri, în special prin reducerea emisiilor și menținerea și îmbunătățirea absorbanților și a stocurilor de carbon. Pentru ca măsurile care vizează în special creșterea capacității de sechestrare a carbonului să fie eficace, sunt esențiale stabilitatea și adaptabilitatea pe termen lung a rezervoarelor de carbon.

(6)  Sectorul LULUCF este deosebit de expus și extrem de vulnerabil la schimbările climatice. În același timp, sectorul dispune de un potențial enorm de a asigura beneficii climatice pe termen lung și de a contribui în mod semnificativ la îndeplinirea obiectivelor climatice pe termen lung ale Uniunii și internaționale. Sectorul LULUCF contribuie la atenuarea schimbărilor climatice în mai multe moduri, în special prin reducerea emisiilor și menținerea și îmbunătățirea absorbanților și a stocurilor de carbon. Sectorul furnizează, de asemenea, biomateriale care pot, într-o anumită măsură, înlocui materialele fosile sau materialele care generează emisii ridicate de carbon cu biomasă regenerabilă cu emisii scăzute de carbon, provenită din păduri. În ceea ce privește această înlocuire, ar trebui să se țină seama de întregul ciclu de viață al materialelor respective, de la producția materiei prime până la etapele prelucrării și fabricării. Bioeconomia, inclusiv înlocuirea materialelor, cum ar fi în construcții, și inclusiv bioenergia, joacă un rol important în tranziția către o economie fără combustibili fosili. Pentru ca măsurile care vizează în special creșterea capacității de sechestrare a carbonului să fie eficace și conforme cu Acordul de la Paris, sunt esențiale gestionarea sustenabilă a pădurilor și a resurselor și stabilitatea și adaptabilitatea pe termen lung a rezervoarelor de carbon. Întrucât sectorul LULUCF este caracterizat de intervale de timp îndelungate, sunt necesare strategii pe termen lung pentru a face posibile investițiile sustenabile pe termen lung.

Amendamentul     9

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Uniunea ar trebui să devină un lider mondial în promovarea și exportul cercetării și investițiilor în practici, tehnici și idei sustenabile, avansate și inovatoare în sectorul LULUCF, precum și în diseminarea tehnologiilor ecologice, în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și al menținerii totodată a producției alimentelor, oferind astfel un exemplu partenerilor săi internaționali, inclusiv țărilor în curs de dezvoltare. În acest context, cooperarea eficace și parteneriatul cu actorii din sectorul privat, în special cu întreprinderile mici și mijlocii, ar trebui consolidate.

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  Dacă s-ar acorda prioritate finanțării activităților de cercetare în domeniul schimbărilor climatice, s-ar consolida rolul sectorului LULUCF în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. În special, stimularea programului Uniunii de cercetare și inovare anticipat pentru perioada 2021-2028 în sectorul LULUCF, ar contribui, printre altele, la aprofundarea și răspândirea cunoștințelor comunităților științifice și locale privind performanța sectorului, la accelerarea inovărilor sustenabile, la promovarea tranziției către era digitală, la modernizarea formării și educației, la consolidarea rezistenței acestui sector și la monitorizarea biodiversității și activităților umane.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c)  Activitățile de cercetare desfășurate cu privire la rolul lemnului mort, în special al deșeurilor lemnoase reprezentate de ramurile de deasupra solului și al lemnului mort îngropat în pădurile negestionate și cele gestionate, ar trebui să fie consolidate pentru a îmbunătăți acuratețea contabilizării dioxidului de carbon din păduri și pentru a calcula echilibrul net al dioxidului de carbon din ecosistem. Dovezile disponibile sunt limitate, dar acestea indică faptul că lemnul mort poate constitui un mare rezervor de carbon și că abandonarea lemnului mort la fața locului ar putea, printre altele, să joace un rol important în ceea ce privește biodiversitatea și ar putea fi recunoscut ca jucând un rol important într-o strategie de atenuare a emisiilor de gaze cu efect de seră. Acest lucru este relevant, având în vedere faptul că gestionarea pădurilor poate favoriza eliminarea lemnului mort, de exemplu, în scopuri energetice, și orice decizie referitoare la atenuarea și adaptarea corectă ar trebui să fie luată în cunoștință de cauză și pe bază de date științifice. Ar trebui alocate resurse dedicate pentru această cercetare pentru perioada 2017-2020.

Amendamentul     12

Propunere de regulament

Considerentul 6 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6d)  Uniunea și-a asumat angajamente în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, care pot fi îndeplinite numai prin gestionarea corespunzătoare a pădurilor și prin angajamentul de a opri despăduririle, de a inversa tendința de despădurire și de a impulsiona reîmpădurirea.

Amendamentul     13

Propunere de regulament

Considerentul 6 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6e)  Ar trebui asigurată o abordare holistică a despăduririlor tropicale, luând în considerare toți factorii care determină defrișările, precum și obiectivul inclus într-o declarație a Comisiei în cadrul negocierilor CCONUSC de a stopa procesul de reducere a suprafețelor împădurite la nivel mondial cel târziu până în 2030 și de a reduce defrișările tropicale brute cu cel puțin 50 % până în 2020, față de nivelurile actuale.

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Considerentul 6 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6f)  Silvicultura și pădurile ar trebui gestionate în mod responsabil și ar trebui să contribuie în mod real la dezvoltarea economică a unei țări, oferind oportunități economice viabile fermierilor, cu condiția să nu aibă loc defrișări ale ecosistemelor sensibile, să nu se înființeze plantații în turbării, plantațiile să fie gestionate prin utilizarea unor tehnici agroecologice moderne pentru a reduce la minimum efectele negative sociale și de mediu și să se respecte drepturile funciare, drepturile comunităților indigene, precum și drepturile omului și ale lucrătorilor.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 6 g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6g)  Practicile de gestionare avansate și sustenabile pot contribui semnificativ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul LULUCF. Ar trebui să se promoveze dezvoltarea unor practici inovatoare și utilizarea de către proprietarii de terenuri a unor practici de gestionare avansate, cum ar fi agricultura de precizie, silvicultura de precizie și agro-digitalizarea. Monitorizarea prin geo-informare și observarea Pământului, precum și partajarea celor mai bune practici sunt potențiale mijloace care pot ajuta statele membre să își atingă țintele și ar trebui, prin urmare, încurajate.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 6 h (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6h)  Agroecologia facilitează o tranziție de la sistemele alimentare lineare la sisteme circulare care imită ciclurile naturale și care ar putea reduce dioxidul de carbon și amprentele ecologice ale alimentelor și ale agriculturii. Este important să se promoveze agroecologia și agrosilvicultura, dată fiind contribuția acestora la atenuarea schimbărilor climatice.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Decizia 529/2013/CE a Parlamentului European și a Consiliului11 a stabilit, ca un prim pas, norme de contabilizare aplicabile emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră din sectorul LULUCF și, prin aceasta, a contribuit la dezvoltarea de politici în vederea includerii sectorului LULUCF în angajamentul Uniunii de reducere a emisiilor. Prezentul regulament ar trebui să se bazeze pe actualele norme de contabilizare, cu actualizarea și îmbunătățirea acestora pentru perioada 2021-2030. Acesta ar trebui să prevadă obligațiile statelor membre privind punerea în aplicare a respectivelor norme de contabilizare și obligația de asigurare a faptului că sectorul LULUCF în ansamblu nu va genera emisii nete. Prezentul regulament nu ar trebui să stabilească obligații de contabilizare sau de raportare pentru părți private.

(7)  Decizia 529/2013/CE a Parlamentului European și a Consiliului11 a stabilit, ca un prim pas, norme de contabilizare aplicabile emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră din sectorul LULUCF și, prin aceasta, a contribuit la dezvoltarea de politici în vederea includerii sectorului LULUCF în angajamentul Uniunii de reducere a emisiilor. Prezentul regulament ar trebui să se bazeze pe actualele norme de contabilizare, cu actualizarea și îmbunătățirea acestora pentru perioada 2021-2030. Acesta ar trebui, în orice caz, să prevadă obligațiile statelor membre privind punerea în aplicare a respectivelor norme de contabilizare și obligația de asigurare a faptului că sectorul LULUCF în ansamblu nu va genera emisii nete. Prezentul regulament nu ar trebui să stabilească obligații de contabilizare sau de raportare pentru părți private, inclusiv fermieri și silvicultori, și este necesar ca astfel de obligații să fie evitate de statele membre în timpul punerii în aplicare a prezentului regulament.

__________________

__________________

11 Decizia 529/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (JO L 165, 18.6.2013, p. 80)

11 Decizia 529/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (JO L 165, 18.6.2013, p. 80)

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Agricultura și exploatarea terenurilor sunt sectoare care au un impact direct și semnificativ asupra biodiversității Uniunii și serviciilor ecosistemice. Din acest motiv, un obiectiv important al politicilor care afectează aceste sectoare este de a asigura coerența cu obiectivele strategiei Uniunii privind biodiversitatea. În plus, există alte politici ale Uniunii care pot încuraja practici care depășesc cerințele legale minime, merg dincolo de standardul de bune practici și contribuie la o veritabilă adaptare la schimbările climatice și atenuare a acestora și la conservarea absorbanților de dioxid de carbon, sub forma furnizării de bunuri publice. Ar trebui să se întreprindă acțiuni pentru punerea în aplicare și sprijinirea activităților legate de abordările de atenuare și adaptare pentru gestionarea integrală și sustenabilă a pădurilor și a terenurilor agricole. În ciuda potențialului limitat, recunoscut, de reducere a emisiilor non-CO2, agricultura trebuie să își aducă propriul aport corespunzător la atenuarea schimbărilor climatice. Acest lucru poate fi realizat prin încurajarea, printre altele, a îmbunătățirii culturilor în vederea creșterii conținutului de carbon organic din sol. Statele membre și Comisia ar trebui să se asigure că PAC și prezentul regulament sunt coerente.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Zonele umede sunt cele mai eficiente ecosisteme pentru stocarea CO2. Degradarea zonelor umede în Uniune este, prin urmare, nu doar o problemă de biodiversitate, ci și o problemă majoră în materie de climă. În schimb, protejarea și refacerea zonelor umede ar putea atât să contribuie la eforturile de conservare, cât și să reducă emisiile de GES în sectorul LULUCF. Ar trebui să se țină seama, în acest context, și de perfecționarea de către IPCC a Orientărilor din 2006, planificată pentru 2019.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a stabili conturi exacte ale emisiilor și ale absorbțiilor în conformitate cu Orientările Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) din 2006 pentru inventarele naționale privind gazele cu efect de seră („Orientările IPCC”), ar trebui să se utilizeze valorile raportate anual, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 525/2013, pentru categoriile de exploatarea terenurilor și transformarea categoriilor de destinație a terenurilor, eficientizându-se astfel metodele utilizate în temeiul CCONUSC și al Protocolului de la Kyoto. Terenurile care sunt transformate într-o altă categorie de exploatare ar trebui să fie considerate în tranziție spre categoria respectivă pentru valoarea standard de 20 ani prevăzută în Orientările IPCC.

(8)  Pentru a stabili conturi exacte ale emisiilor și ale absorbțiilor în conformitate cu Orientările Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) din 2006 pentru inventarele naționale privind gazele cu efect de seră („Orientările IPCC”), ar trebui să se utilizeze valorile raportate anual, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 525/2013, pentru categoriile de exploatarea terenurilor și transformarea categoriilor de destinație a terenurilor, eficientizându-se astfel metodele utilizate în temeiul CCONUSC și al Protocolului de la Kyoto. Terenurile care sunt transformate într-o altă categorie de exploatare ar trebui să fie considerate în tranziție spre categoria respectivă pentru valoarea standard de 20 ani prevăzută în Orientările IPCC. Având în vedere poziția Uniunii de lider în domeniul climatic, statele membre ar trebui să deroge de la această valoare implicită doar pentru terenurile împădurite și numai în circumstanțe foarte limitate, justificate în temeiul Orientărilor IPCC. Posibilitatea de derogare ține seama de circumstanțele naturale și ecologice divergente dintre statele membre și, deci, de caracteristicile diferite ale terenurilor lor împădurite.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Emisiile și absorbțiile din terenuri forestiere depind de o serie de circumstanțe naturale, de structura pe categorii de vârstă, precum și de practicile de gestionare actuale și trecute. Utilizarea unui an de referință nu ar putea să reflecte factorii respectivi și impacturile ciclice care rezultă în urma acestora asupra emisiilor și absorbțiilor sau a variațiilor interanuale ale emisiilor și absorbțiilor. Normele relevante privind contabilizarea ar trebui, în schimb, să prevadă utilizarea unor niveluri de referință pentru a exclude efectele caracteristicilor naturale și specifice fiecărei țări. În lipsa unei examinări la nivel internațional în temeiul CCONUSC și al Protocolului de la Kyoto, ar trebui să se instituie o procedură de examinare pentru asigurarea transparenței și îmbunătățirea calității procesului de contabilizare din această categorie.

(9)  Emisiile și absorbțiile din terenuri forestiere depind de o serie de circumstanțe naturale, de structura pe categorii de vârstă, precum și de practicile de gestionare actuale și trecute, care diferă substanțial de la un stat membru la altul. Utilizarea unui an de referință nu ar putea să reflecte factorii respectivi și impacturile ciclice care rezultă în urma acestora asupra emisiilor și absorbțiilor sau a variațiilor interanuale ale emisiilor și absorbțiilor. Normele relevante privind contabilizarea ar trebui, în schimb, să prevadă utilizarea unor niveluri de referință pentru a aborda efectele caracteristicilor naturale și specifice fiecărei țări, cum ar fi incapacitatea de a gestiona pădurile în Croația, din cauza ocupării teritoriului acesteia, a războiului croat de independență, precum și a circumstanțelor din timpul războiului și de după război. Normele relevante privind contabilizarea ar trebui, de asemenea, să prevadă coerența și cerințele referitoare la gestionarea sustenabilă a pădurilor prevăzute de Forest Europe (Conferința Ministerială privind Protecția Pădurilor din Europa). În lipsa unei examinări la nivel internațional în temeiul CCONUSC și al Protocolului de la Kyoto, ar trebui să se instituie o procedură transparentă pentru ca statele membre să îmbunătățească posibilitatea auditării și calitatea procesului de contabilizare din această categorie.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Emisiile provenite din lemnul recoltat în sectorul LULUCF au potențialul de a înlocui emisiile din cadrul ETS și al sectoarelor în care eforturile sunt partajate, iar prezentul regulament le poate evidenția și totodată contabiliza.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În cazul în care Comisia alegefie asistată de o echipă de expertiză, în conformitate cu Decizia Comisiei C(2016)3301 în procesul de examinare a planurilor de contabilizare a pădurilor la nivel național, aceasta ar trebui să se bazeze pe bunele practici care rezultă din evaluările experților și pe și experiența acestora în temeiul CCONUSC, inclusiv în ceea ce privește participarea experților naționali și recomandările, și să aleagă un număr suficient de experți din statele membre.

(10)  Pentru revizuirea planurilor de contabilizare a pădurilor la nivel național, ar trebuise creeze o echipă de expertiză, în conformitate cu Decizia Comisiei C(2016)3301. Echipa de expertiză ar trebui să se bazeze pe bunele practici care rezultă din evaluările experților și pe experiența acestora în temeiul CCONUSC, inclusiv în ceea ce privește participarea experților naționali și recomandările, și ar trebui se aleagă un număr suficient de experți din statele membre. Echipa de expertiză ar trebui să consulte Comitetul forestier permanent instituit prin Decizia 89/367/CEE a Consiliului, precum și părțile interesate și societatea civilă cu privire la revizuirea planurilor de contabilizare a pădurilor la nivel național.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Utilizarea sustenabilă sporită a produselor lemnoase recoltate poate contribui în mod semnificativ la limitarea emisiilor și la intensificarea eliminării gazelor cu efect de seră din atmosferă. Normele de contabilizare ar trebui să asigure faptul că statele membre înregistrează cu precizie în conturi variațiile survenite în rezerva de produse lemnoase recoltate la momentul producerii acestora, pentru a furniza stimulente pentru utilizarea mai intensă a produselor lemnoase recoltate cu cicluri de viață îndelungate. Comisia ar trebui să ofere îndrumări cu privire la aspecte metodologice legate de contabilizarea produselor lemnoase recoltate.

(12)  Utilizarea sustenabilă sporită a produselor lemnoase recoltate poate contribui în mod semnificativ la limitarea emisiilor prin efectul de substituție (luându-se în calcul intensitatea energetică și de eliberare a CO2 din alte sectoare: de exemplu, producerea cimentului este responsabilă de circa 8 % din emisiile globale de CO2) și la intensificarea eliminării gazelor cu efect de seră din atmosferă. Normele de contabilizare ar trebui să asigure faptul că statele membre înregistrează cu precizie în conturi variațiile survenite în rezerva de produse lemnoase recoltate la momentul producerii acestora, pentru a recunoaște și stimula utilizarea mai eficace a produselor lemnoase recoltate care au cicluri de viață îndelungate, în locul utilizării produselor lemnoase recoltate pentru producerea de energie. În scopul promovării în continuare și al includerii efectului pozitiv de substituție, Comisia ar trebui, prin intermediul unui act delegat, să includă mai multe produse în calculul produselor lemnoase recoltate. Comisia ar trebui să ofere îndrumări cu privire la aspecte metodologice legate de contabilizarea produselor lemnoase recoltate.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Perturbările naturale, cum sunt incendiile forestiere, infestările cu insecte și agenți patogeni, condițiile meteorologice extreme și perturbațiile geologice, care nu pot fi controlate și nu sunt influențate material de un stat membru, pot cauza, în mod temporar, emisii de gaze cu efect de seră în sectorul LULUCF sau pot provoca inversarea absorbțiilor anterioare. Deoarece inversarea poate fi cauzată și de deciziile administrative, cum ar fi deciziile privind recoltarea sau plantarea de arbori, prezentul regulament ar trebui să garanteze că inversarea absorbțiilor determinată de activitatea umană se reflectă întotdeauna cu acuratețe în conturile LULUCF. În plus, prezentul regulament ar trebui să ofere statelor membre o posibilitate limitată de a exclude din conturile lor LULUCF emisiile generate ca urmare a unor perturbări pe care nu le pot controla. Cu toate acestea, modul în care statele membre aplică dispozițiile respective nu ar trebui să ducă la o contabilizare incompletă nejustificată.

(13)  Perturbările naturale, cum sunt incendiile forestiere, infestările cu insecte și agenți patogeni, condițiile meteorologice extreme și perturbațiile geologice, care nu pot fi controlate și nu sunt influențate material de un stat membru, pot cauza, în mod temporar, emisii de gaze cu efect de seră în sectorul LULUCF sau pot provoca inversarea absorbțiilor anterioare. Deoarece inversarea poate fi cauzată și de deciziile administrative, cum ar fi deciziile privind recoltarea sau plantarea de arbori, prezentul regulament ar trebui să garanteze că inversarea absorbțiilor determinată de activitatea umană se reflectă întotdeauna cu acuratețe în conturile LULUCF. Statele membre ar trebui să fie încurajate să investească în acțiuni preventive, cum ar fi practicile de gestionare sustenabilă, pentru a reduce riscurile asociate cu perturbările naturale, evitând astfel impacturile negative asupra funcției pădurilor de absorbant de carbon. În plus, prezentul regulament ar trebui să ofere statelor membre o posibilitate limitată de a exclude din conturile lor LULUCF emisiile generate ca urmare a unor perturbări pe care nu le pot controla. Cu toate acestea, modul în care statele membre aplică dispozițiile respective nu ar trebui să ducă la o contabilizare incompletă nejustificată.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  În funcție de preferințele naționale, statele membre ar trebui să poată alege politici naționale adecvate pentru îndeplinirea angajamentelor lor în sectorul LULUCF, inclusiv să aibă posibilitatea de a compensa emisiile provenite de la o categorie de terenuri prin absorbții din altă categorie de terenuri. De asemenea, acestea ar trebui să aibă posibilitatea de a cumula absorbțiile nete în perioada 2021-2030. Schimburile comerciale între statele membre ar trebui să fie în continuare o opțiune suplimentară care să contribuie la realizarea conformității. În baza practicii adoptate în cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto, ar trebui să existe totodată posibilitatea ca statul membru să se folosească de cazurile de depășire a obiectivelor în temeiul Regulamentului [] privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre din anul 2021 până în 2030 pentru o uniune energetică rezilientă și respectarea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice, pentru a-și asigura conformitatea cu angajamentele sale în temeiul prezentului regulament.

(14)  În funcție de preferințele naționale, statele membre ar trebui să poată alege politici naționale adecvate pentru îndeplinirea angajamentelor lor în sectorul LULUCF, inclusiv să aibă posibilitatea de a compensa emisiile provenite de la o categorie de terenuri prin absorbții din altă categorie de terenuri. De asemenea, acestea ar trebui să aibă posibilitatea de a cumula absorbțiile nete în perioada 2021-2030. Schimburile comerciale între statele membre ar trebui să fie în continuare o opțiune suplimentară care să contribuie la realizarea conformității. În baza practicii adoptate în cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto, ar trebui să existe totodată posibilitatea ca statul membru să se folosească de cazurile de depășire a obiectivelor în temeiul Regulamentului [] privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre din anul 2021 până în 2030 pentru o uniune energetică rezilientă și respectarea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice, pentru a-și asigura conformitatea cu angajamentele sale în temeiul prezentului regulament, fără a se compromite nivelul global de ambiție al obiectivelor de reducere a gazelor cu efect de seră la nivelul Uniunii. Statele membre ar trebui, de asemenea, să poată utiliza o cantitate de până la 280 de milioane de tone de absorbții nete totale rezultate din categoriile de contabilizare combinate: terenuri despădurite, terenuri împădurite, terenuri cultivate gestionate, pajiști gestionate, zone umede gestionate, după caz, și, sub rezerva actului delegat adoptat în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) [2017/... ] privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, terenuri forestiere gestionate, în vederea asigurării conformității lor cu angajamentele pe care și le-au asumat în temeiul Regulamentului (UE) [2017/... ] privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În vederea asigurării unei raportări și verificări eficace, transparente și eficiente din punct de vedere al costurilor a emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații necesare pentru evaluarea conformității cu angajamentele asumate de statele membre, cerințele de raportare ar trebui să fie incluse în Regulamentul (UE) nr. 525/2013 prin prezentul regulament, iar verificările de conformitate în temeiul prezentului regulament ar trebui să țină seama de aceste rapoarte. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 525/2013 ar trebui modificat în consecință. Aceste dispoziții pot fi în continuare eficientizate pentru a lua în considerare orice modificări relevante în ceea ce privește guvernanța integrată a uniunii energetice pentru care se prevede o propunere până la sfârșitul anului 2016 în programul de lucru al Comisiei.

(15)  În vederea asigurării unei raportări și verificări eficace, transparente și eficiente din punct de vedere al costurilor a emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații necesare pentru evaluarea conformității cu angajamentele asumate de statele membre, cerințele de raportare ar trebui să fie incluse în Regulamentul (UE) nr. 525/2013 prin prezentul regulament, iar verificările de conformitate în temeiul prezentului regulament ar trebui să țină seama de aceste rapoarte. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 525/2013 ar trebui modificat în consecință. Aceste dispoziții pot fi în continuare eficientizate pentru a lua în considerare orice modificări relevante în ceea ce privește propunerea de regulament privind guvernanța uniunii energetice prezentată de către Comisie la 30 noiembrie 2016.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  În temeiul CCONUSC, Uniunea și statele sale membre sunt obligate să elaboreze, să actualizeze periodic, să publice și să pună la dispoziția Conferinței părților inventare naționale ale emisiilor antropice de la surse și ale eliminării de către absorbanți a tuturor gazelor cu efect de seră, utilizând metodologii comparabile convenite în cadrul Conferinței părților. Inventarele gazelor cu efect de seră sunt esențiale pentru a monitoriza punerea în aplicare a dimensiunii de decarbonizare și pentru a evalua respectarea legislației în domeniul climei. Obligațiile statelor membre de a compila și de a administra inventare naționale sunt stabilite în propunerea Comisiei de regulament privind guvernanța uniunii energetice.

Amendamentul 29

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a facilita colectarea datelor și îmbunătățirea metodologiei, exploatarea terenurilor ar trebui inventariată și raportată recurgându-se la localizarea geografică a fiecărui teren, corespunzător sistemelor de colectare a datelor la nivel național și european. Programele și studiile existente ale Uniunii și ale statelor membre, inclusiv Studiul-cadru privind utilizarea și ocuparea terenurilor LUCAS și Programul european de observare a Pământului Copernicus pentru colectarea datelor, sunt valorificate la maxim. Gestionarea datelor, inclusiv partajarea acestora în scopul reutilizării pentru raportare și al diseminării, ar trebui să fie în conformitate cu Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană.

(17)  Pentru a facilita colectarea datelor și îmbunătățirea metodologiei, exploatarea terenurilor ar trebui inventariată și raportată în mod expres, recurgându-se la localizarea geografică a fiecărui teren, corespunzător sistemelor de colectare a datelor la nivel național și european. Programele și studiile existente ale Uniunii și ale statelor membre, inclusiv Studiul-cadru privind utilizarea și ocuparea terenurilor LUCAS, Programul european de observare a Pământului Copernicus, în special prin Sentinel-2, pentru colectarea datelor și sistemele europene de navigare prin satelit Galileo și EGNOS, care pot fi utilizate în sprijinul supravegherii exploatării terenurilor, sunt valorificate la maxim. Gestionarea datelor, inclusiv partajarea acestora în scopul reutilizării pentru raportare și al diseminării, ar trebui să fie în conformitate cu Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a asigura o contabilizare corespunzătoare a tranzacțiilor realizate în temeiul prezentului regulament, inclusiv utilizarea mecanismelor de flexibilitate și monitorizarea de conformitate, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește adaptarea tehnică a definițiilor, a valorile, a listelor gazelor cu efect de seră și ale rezervoarelor de carbon, actualizarea nivelurilor de referință, contabilizarea tranzacțiilor și revizuirea metodologiei și a cerințelor în materie de informare. Aceste măsuri țin cont de dispozițiile din Regulamentul nr. 389/2013 al Comisiei de creare a registrului Uniunii. Dispozițiile necesare ar trebui să fie cuprinse într-un instrument juridic unic care că combine dispozițiile de contabilizare în conformitate cu Directiva 2003/87/CE, Regulamentul (UE) nr. 525/2013, Regulamentul [] privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre din anul 2021 până în 2030 pentru o uniune energetică rezilientă și cu prezentul regulament. Este deosebit de important ca, pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În mod specific, pentru a asigura participarea echitabilă la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.

(18)  Pentru a asigura o contabilizare corespunzătoare a tranzacțiilor realizate în temeiul prezentului regulament, inclusiv utilizarea mecanismelor de flexibilitate și monitorizarea de conformitate, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește adaptarea tehnică a definițiilor, a valorilor, a listelor gazelor cu efect de seră și ale rezervoarelor de carbon, actualizarea nivelurilor de referință, contabilizarea tranzacțiilor, revizuirea metodologiei pe baza celor mai recent adoptate orientări IPCC, inclusiv Orientările IPCC suplimentare din 2013 privind zonele umede pentru inventarele naționale privind gazele cu efect de seră, și a orientărilor CCONUSC, precum și cerințele în materie de informare. Aceste măsuri țin cont de dispozițiile din Regulamentul nr. 389/2013 al Comisiei de creare a registrului Uniunii. Dispozițiile necesare ar trebui să fie cuprinse într-un instrument juridic unic care că combine dispozițiile de contabilizare în conformitate cu Directiva 2003/87/CE, Regulamentul (UE) nr. 525/2013, Regulamentul (UE) nr. .../... privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre din anul 2021 până în 2030 pentru o uniune energetică rezilientă și cu prezentul regulament. Este deosebit de important ca, pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În mod specific, pentru a asigura participarea echitabilă la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Prezentul regulament ar trebui să fie examinat începând din anul 2024 și, ulterior, o dată la 5 ani, în vederea evaluării modului de funcționare a acestuia în ansamblul său. Această examinare se poate baza, de asemenea, pe rezultatele bilanțului la nivel mondial prevăzut prin Acordul de la Paris.

(19)  În termen de șase luni de la dialogul de facilitare în cadrul CCONUSC din 2018, Comisia ar trebui să publice o comunicare în care evaluează coerența actelor legislative ale Uniunii în domeniul climei și energiei cu obiectivele Acordului de la Paris. Prezentul regulament ar trebui să fie examinat începând din anul 2024 și, ulterior, o dată la 5 ani, în vederea evaluării modului de funcționare a acestuia în ansamblul său. Această examinare se poate baza, de asemenea, pe rezultatele bilanțului la nivel mondial prevăzut prin Acordul de la Paris.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prezentul regulament nu stabilește obligații de contabilizare sau de raportare pentru părțile private, inclusiv fermieri și silvicultori.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prezentul regulament contribuie la realizarea de către Uniune a obiectivelor din cadrul Acordului de la Paris.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  începând din 2026, zone umede gestionate: terenuri declarate ca zone umede care rămân zone umede și așezări, alte terenuri transformate în zone umede și zone umede transformate în așezări și alte tipuri de terenuri.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Un stat membru poate alege să includă zonele umede gestionate, definite ca terenuri declarate ca zone umede care rămân zone umede și așezări, alte terenuri transformate în zone umede și zone umede transformate în așezări și alte tipuri de terenuri, în sfera de aplicare a angajamentelor sale asumate în temeiul articolului 4. În cazul în care un stat membru alege să facă acest lucru, aceasta contabilizează emisiile și absorbțiile provenite din zonele umede gestionate în conformitate cu prezentul regulament.

2.  În perioada 2021-2025, un stat membru poate alege să includă zonele umede gestionate în sfera de aplicare a angajamentelor sale asumate în temeiul articolului 4. În cazul în care un stat membru alege să facă acest lucru, aceasta contabilizează emisiile și absorbțiile provenite din zonele umede gestionate în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  „nivel de referință pentru păduri” înseamnă o estimare a emisiilor sau absorbțiilor nete medii anuale provenite din terenuri forestiere gestionate pe teritoriul unui stat membru în perioadele 2021-2025 și 2026-2030;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pentru perioada de după 2030, statele membre depun eforturi pentru a-și mări absorbțiile, astfel încât ele să depășească emisiile. Comisia propune un cadru pentru țintele de după 2030 care să includă astfel de absorbții sporite, în conformitate cu obiectivele pe termen lung ale Uniunii și cu angajamentele asumate prin Acordul de la Paris.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru întocmește și menține conturi care să reflecte cu precizie emisiile și absorbțiile rezultate din categoriile de contabilizare a terenurilor menționate la articolul 2. Statele membre asigură acuratețea, caracterul complet, coerența, comparabilitatea și transparența conturilor lor, precum și a altor date prevăzute în prezentul regulament. Statele membre indică emisiile prin semnul plus (+), iar absorbțiile prin semnul minus (-).

1.  Fiecare stat membru întocmește și menține conturi care să reflecte cu precizie emisiile și absorbțiile rezultate din categoriile de contabilizare a terenurilor menționate la articolul 2 în concordanță cu orientările privind raportarea adoptate de organismele instituite prin CCONUSC sau prin Acordul de la Paris pentru perioada 2021-2030. Statele membre asigură acuratețea, caracterul complet, coerența, comparabilitatea și transparența conturilor lor, precum și a altor date prevăzute în prezentul regulament. Statele membre indică emisiile prin semnul plus (+), iar absorbțiile prin semnul minus (-).

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre includ în conturile lor pentru fiecare categorie de contabilizare a terenurilor orice variație a stocului de carbon din rezervoarele de carbon enumerate în anexa I secțiunea B. Statele membre pot alege să nu includă în conturile lor variațiile stocurilor de carbon din rezervoarele de carbon în cazul în care rezervorul de carbon nu este o sursă, cu excepția biomasei de suprafață și a produselor lemnoase recoltate de pe terenuri forestiere gestionate.

4.  Statele membre includ în conturile lor pentru fiecare categorie de contabilizare a terenurilor orice variație a stocului de carbon din rezervoarele de carbon enumerate în anexa I secțiunea B. Statele membre pot alege să nu includă în conturile lor variațiile stocurilor de carbon din rezervoarele de carbon în cazul în care rezervorul de carbon nu este o sursă, cu excepția biomasei de suprafață, a lemnului mort (lemn mort aflat deasupra solului și lemn mort îngropat) pe terenurile forestiere gestionate și a produselor lemnoase recoltate de pe terenuri forestiere gestionate.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prin derogare de la cerința de a aplica valoarea implicită stabilită la articolul 5 alineatul (3), un stat membru poate trece terenuri cultivate, pajiști, zone umede, așezări și alte tipuri de terenuri din categoria acestor terenuri care sunt transformate în terenuri forestiere, în categoria terenurilor forestiere care rămân terenuri forestiere după 30 ani de la data transformării.

2.  Prin derogare de la cerința de a aplica valoarea implicită stabilită la articolul 5 alineatul (3), un stat membru poate trece terenuri cultivate, pajiști, zone umede, așezări și alte tipuri de terenuri din categoria acestor terenuri care sunt transformate în terenuri forestiere, în categoria terenurilor forestiere care rămân terenuri forestiere după 30 ani de la data transformării, dacă acest lucru este justificat în mod corespunzător pe baza Orientărilor IPCC.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Acțiunile de împădurire care se desfășoară în perioada 2017-2030 în zonele umede, inclusiv în turbării, în rețeaua Natura 2000 și în habitatele enumerate în anexa I la Directiva 92/43/CEE, în special formațiuni de pajiști naturale și seminaturale, turbării înalte, mlaștini și turbării joase și alte zone umede, inclusiv turbării, în conformitate cu normele de contabilizare brut-net aplicate, nu trebuie să apară în contabilizarea națională. Aceste zone sunt contabilizate pentru absorbții sau emisii, numai dacă este cazul, în categoria terenurilor împădurite, după trecerea acestora la terenuri forestiere gestionate în conformitate cu articolul 5 alineatul (3).

Justificare

Împădurirea pajiștilor și a zonelor umede poate intensifica descompunerea materiei organice din sol, mai degrabă decât să sechestreze mai mult C în sol. Raționamentul climatic discutabil potrivit căruia împădurirea este întotdeauna favorabilă climei ar putea pune în pericol și mai mult ecosisteme valoroase.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care un stat membru alege să includă zonele umede gestionate în domeniul de aplicare al angajamentului său în conformitate cu articolul 2, statul comunică această alegere Comisiei până la data de 31 decembrie 2020 pentru perioada 2021-2025 și până la data de 31 decembrie 2025 pentru perioada 2026-2030.

3.  În cazul în care un stat membru alege să includă zonele umede gestionate în domeniul de aplicare al angajamentului său în conformitate cu articolul 2 în timpul perioadei 2021-2025, statul comunică această alegere Comisiei până la data de 31 decembrie 2020.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre care au ales să includă zonele umede gestionate în domeniul de aplicare al angajamentelor lor în conformitate cu articolul 2 contabilizează emisiile și absorbțiile rezultate din zone umede gestionate, calculate ca emisii și absorbții în perioadele 2021 - 2025 și/sau 2026 - 2030, din care se scade valoarea obținută prin înmulțirea cu cinci a valorii medii anuale a emisiilor și absorbțiilor statului membru în cauză, care provin din zone umede gestionate în perioada sa de referință 2005 - 2007.

4.  Statele membre contabilizează emisiile și absorbțiile rezultate din zone umede gestionate, calculate ca emisii și absorbții în perioada 2026-2030, din care se scade valoarea obținută prin înmulțirea cu cinci a valorii medii anuale a emisiilor și absorbțiilor statului membru în cauză, care provin din zone umede gestionate în perioada sa de referință 2005-2007.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre care au ales să includă zonele umede gestionate în domeniul de aplicare al angajamentelor lor în conformitate cu articolul 2 în timpul perioadei 2021-2025 contabilizează emisiile și absorbțiile rezultate din zone umede gestionate, calculate ca emisii și absorbții în perioada 2021-2025, din care se scade valoarea obținută prin înmulțirea cu cinci a valorii medii anuale a emisiilor și absorbțiilor statului membru în cauză, care provin din zone umede gestionate în perioada sa de referință 2005-2007.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În timpul perioadei 2021-2025, statele membre care nu au ales să includă zonele umede gestionate în domeniul de aplicare al angajamentelor lor în conformitate cu articolul 2 raportează totuși Comisiei emisiile și absorbțiile rezultate din zone umede gestionate.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre contabilizează emisiile și absorbțiile rezultate din terenuri forestiere gestionate, calculate ca emisii și absorbții în perioadele 2021 - 2025 și 2026 - 2030, din care se scade valoarea obținută prin înmulțirea cu cinci a nivelului lor de referință pentru păduri. Nivelul de referință pentru păduri reprezintă o estimare a emisiilor sau absorbțiilor nete medii anuale provenite din terenuri forestiere gestionate pe teritoriul unui stat membru în perioadele 2021 - 2025 și 2026 - 2030.

1.  Statele membre contabilizează emisiile și absorbțiile rezultate din terenuri forestiere gestionate, calculate ca emisii și absorbții în perioadele 2021-2025 și 2026-2030, din care se scade valoarea obținută prin înmulțirea cu cinci a nivelului lor de referință pentru păduri.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dacă rezultatul calculului menționat la alineatul (1) este negativ în raport cu nivelul său de referință pentru păduri, un stat membru include în conturile sale privind terenurile forestiere gestionate totalul absorbțiilor nete care să nu fie mai mare decât echivalentul a 3,5 % din emisiile generate în statul membru respectiv în anul sau perioada sa de referință, conform celor specificate în anexa III, înmulțit cu cinci.

2.  Dacă rezultatul calculului menționat la alineatul (1) este negativ în raport cu nivelul său de referință pentru păduri, un stat membru include în conturile sale privind terenurile forestiere gestionate totalul absorbțiilor nete care să nu fie mai mare decât echivalentul a 3,5 % din emisiile generate în statul membru respectiv în anul sau perioada sa de referință, conform celor specificate în anexa III, înmulțit cu cinci. Statele membre pot adăuga la cifra de 3,5 % suma absorbțiilor nete pentru conturile privind terenurile forestiere gestionate care provin din panourile din lemn, cherestea și lemn mort în condițiile stabilite la cel de al doilea, al treilea și al patrulea paragraf.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Absorbțiile nete care provin de la panourile din lemn, astfel cum se menționează la articolul 9 litera (b), și de la cherestea, astfel cum se menționează la articolul 9 litera (c), pot fi contabilizate separat și în plus față de cifra absorbțiilor nete pentru conturile privind terenurile forestiere gestionate până la nivelul de 3 % din emisiile statului membru în anul sau perioada de referință, astfel cum se specifică în anexa III, înmulțită cu cinci.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Absorbțiile nete din categoria rezervorului de carbon de lemn mort pot fi contabilizate separat și în plus față de cifra absorbțiilor nete pentru conturile privind terenurile forestiere gestionate până la nivelul de 3 % din emisiile statului membru în anul sau perioada de referință, astfel cum se specifică în anexa III, înmulțit cu cinci.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Cifra combinată a absorbțiilor nete de 3,5 % de la primul paragraf plus absorbțiile nete pentru conturile privind terenurile forestiere gestionate care provin din panourile din lemn, cherestea și lemn mort nu depășește 7 % din emisiile statului membru în anul sau perioada de referință, astfel cum se specifică în anexa III, înmulțită cu cinci.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Planul de contabilizare a pădurilor la nivel național va conține toate elementele menționate în secțiunea B din anexa IV și va include un nou nivel de referință pentru păduri propus pe baza continuării practicii și a intensității actuale de gestionare a pădurilor, conform evidențelor din perioada 19902009 pe tipuri de păduri și clase de vârstă în pădurile naționale, exprimat in tone de echivalent CO2 pe an.

Planul de contabilizare a pădurilor la nivel național va conține toate elementele menționate în secțiunea B din anexa IV și va include un nou nivel de referință pentru păduri bazat pe continuarea practicii și intensității actuale de gestionare a pădurilor, conform evidențelor din perioada 2000-2012 pe tipuri de păduri și clase de vârstă în pădurile naționale, exprimat în tone de echivalent CO2 pe an. Comisia poate acorda o derogare de la perioada de referință 2000-2012 la depunerea unei cereri motivate de către un stat membru în care se justifică faptul că o astfel de derogare este absolut necesară din motive de disponibilitate a datelor, cum ar fi calendarul inventarelor forestiere.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prin derogare de la al doilea paragraf, nivelul de referință pentru păduri al Croației poate fi calculat pentru a ține seama de ocuparea unei părți a teritoriului său în perioada 1991-1998 și de efectele războiului și urmările acestuia asupra practicilor de gestionare a pădurilor pe teritoriul său, excluzând totodată impactul politicilor asupra dezvoltării absorbanților forestieri.

Amendamentul     53

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Planul de contabilizare a pădurilor la nivel național se publică și se supune consultării publice.

Planul de contabilizare a pădurilor la nivel național se publică, inclusiv pe internet, și se supune consultării publice.

Amendamentul     54

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre demonstrează coerență între metodele și datele utilizate pentru stabilirea nivelului de referință pentru păduri din planul de contabilizare a pădurilor la nivel național și cele utilizate în raportarea terenurilor forestiere gestionate. Cel târziu până la sfârșitul perioadei 2021 - 2025 sau 2026 - 2030, un stat membru prezintă Comisiei o corecție tehnică a nivelului său de referință, dacă este cazul, pentru asigurarea coerenței.

4.  Statele membre demonstrează coerență între metodele și datele utilizate pentru stabilirea nivelului de referință pentru păduri din planul de contabilizare a pădurilor la nivel național și cele utilizate în raportarea terenurilor forestiere gestionate. Datele utilizate sunt cele mai recente conturi verificate ale condițiilor de utilizare a terenurilor și a condițiilor forestiere. Cel târziu până la sfârșitul perioadei 2021-2025 sau 2026-2030, un stat membru prezintă Comisiei o corecție tehnică a nivelului său de referință, dacă este cazul, pentru asigurarea coerenței, dar și pentru raportarea aporturilor pozitive care sunt rezultatul unei politici de gestionare sustenabilă a pădurilor în vigoare în momentul determinării sale.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia examinează planurile de contabilizare a pădurilor la nivel național și corecțiile tehnice și evaluează măsura în care noile niveluri de referință pentru păduri propuse sau cele corectate au fost stabilite în conformitate cu principiile și cerințele prevăzute la alineatele (3) și (4), precum și cu articolul 5 alineatul (1). În măsura în care acest lucru este necesar pentru a asigura conformitatea cu principiile și cerințele prevăzute la alineatele (3) și (4), precum și cu articolul 5 alineatul (1), Comisia poate să recalculeze noile niveluri de referință propuse pentru păduri sau nivelurile corectate.

5.  O echipă de expertiză, constituită în conformitate cu Decizia C(2016)3301 a Comisiei, care include reprezentanți ai Comisiei și ai statelor membre, examinează, în consultare cu Comitetul forestier permanent și cu Grupul de dialog civil pentru păduri și lemnul de plută, planurile de contabilizare a pădurilor la nivel național și corecțiile tehnice și evaluează măsura în care noile niveluri de referință pentru păduri stabilite de statele membre sau cele corectate au fost determinate în conformitate cu principiile și cerințele prevăzute la prezentul articol alineatele (3) și (4), precum și la articolul 5 alineatul (1). Comisia poate să recalculeze noile niveluri de referință propuse pentru păduri sau nivelurile corectate numai în cazul în care nu au fost respectate principiile și cerințele prevăzute la alineatele (3) și (4) de la prezentul articol, precum și la articolul 5 alineatul (1). Comisia întocmește un raport de sinteză, pe care îl face public.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre furnizează Comisiei toate datele și informațiile solicitate pentru efectuarea examinării și a evaluării menționate la primul paragraf.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 14, pentru a modifica anexa II ca urmare a examinării desfășurate în conformitate cu alineatul (5) pentru actualizarea nivelurilor de referință pentru păduri ale statelor membre pe baza planurilor de contabilizare a pădurilor la nivel național sau a corecțiilor tehnice prezentate, precum și pentru refacerea oricăror calcule în contextul examinării. Până la intrarea în vigoare a actului delegat, nivelurile de referință pentru păduri ale statelor membre, astfel cum sunt specificate în anexa II, continuă să se aplice pentru perioada 2021-2025 și/sau 2026-2030.

6.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 14, pentru a modifica anexa II ca urmare a examinării și a evaluării desfășurate de echipa de expertiză în conformitate cu alineatul (5) de la prezentul articol pentru actualizarea nivelurilor de referință pentru păduri ale statelor membre pe baza planurilor de contabilizare a pădurilor la nivel național sau a corecțiilor tehnice prezentate, precum și pentru refacerea oricăror calcule în contextul examinării.

 

Până la intrarea în vigoare a actelor delegate, nivelurile de referință pentru păduri ale statelor membre, astfel cum sunt specificate în anexa II, continuă să se aplice pentru perioada 2021-2025 și/sau 2026-2030.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 14 pentru a modifica prezentul regulament prin actualizarea categoriilor de produse lemnoase recoltate cu produse suplimentare care au un efect de sechestrare a carbonului, pe baza Orientărilor IPCC și asigurând integritatea ecologică, și prin actualizarea valorilor implicite pentru perioada de înjumătățire specificată în anexa V în scopul adaptării acestora la progresele tehnice.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   La sfârșitul perioadelor cuprinse între 2021 și 2025 și între 2026 și 2030, statele membre pot exclude din conturile lor, pentru terenuri împădurite și terenuri forestiere gestionate, emisiile de gaze cu efect de seră generate de perturbări naturale care depășesc cu mult nivelul mediu de emisii generate de perturbări naturale în perioada 2001-2020, excluzând valorile statistice excepționale („nivelul de fond”) calculate în conformitate cu prezentul articol și cu anexa VI.

1.   La sfârșitul perioadelor cuprinse între 2021 și 2025 și între 2026 și 2030, statele membre pot exclude din conturile lor, pentru terenuri forestiere gestionate, emisiile de gaze cu efect de seră generate de perturbări naturale care depășesc cu mult nivelul mediu de emisii generate de perturbări naturale în perioada 2001-2020, excluzând valorile statistice excepționale („nivelul de fond”) calculate în conformitate cu prezentul articol și cu anexa VI.

Amendamentul     60

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  O evaluare a impactului mecanismului de flexibilitate prevăzut la prezentul articol se include în raportul menționat la articolul 15.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

În 2027 și în 2032, Comisia prezintă rapoarte privind balanța cumulativă a emisiilor și a absorbțiilor de pe terenurile forestiere gestionate din Uniune, cu referire la emisiile și absorbțiile medii din perioada 1990-2009. Dacă balanța cumulativă este negativă, Comisia elaborează o propunere pentru a compensa și pentru a elimina cantitatea corespunzătoare din nivelul de emisii alocate statelor membre în temeiul Regulamentului .../... al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

__________________

 

1a   Regulamentul .../... al Parlamentului European și al Consiliului din ... privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice (JO L ..., ..., p. ...).

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolele 3, 5, 8, 10 și 13 este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată de la [data intrării în vigoare].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 3, 5, 8, 9, 10 și 13 se conferă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată de la [data intrării în vigoare].

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În termen de șase luni de la dialogul de facilitare în cadrul CCONUSC din 2018, Comisia publică o comunicare în care evaluează coerența actelor legislative ale Uniunii în domeniul climei și energiei cu obiectivele Acordului de la Paris.

 

 

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului până la 28 februarie 2024 și, ulterior, o dată la cinci ani cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, la contribuția acestuia la obiectivul general al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2030 și la contribuția sa la obiectivele Acordului de la Paris, și poate formula propuneri, dacă este cazul.

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 28 februarie 2024 și, ulterior, o dată la cinci ani, un raport cu privire la funcționarea prezentului regulament, contribuția acestuia la obiectivul general al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și la obiectivele Acordului de la Paris. Rapoartele sunt însoțite, dacă este cazul, de propuneri legislative.

(1)

JO C 75, 10.3.2017, p. 103.

(2)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Context

În decembrie 2015, un acord istoric obligatoriu din punct de vedere juridic privind schimbările climatice a fost obținut la Paris. Acest acord se aplică unui număr de 195 de țări la nivel mondial și are obiectivul de a limita încălzirea globală mult sub 2 grade Celsius, precum și să se depună eforturi pentru a limita creșterea temperaturii la 1,5 grade deasupra nivelurilor preindustriale.

Importanța luptei împotriva schimbărilor climatice la nivel internațional a fost subliniată și de importanța acordată acțiunilor din domeniul schimbărilor climatice în cadrul celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) din cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, care a intrat în vigoare în mod oficial la 1 ianuarie 2016. Aceste noi obiective se vor aplica în mod universal tuturor și vizează combaterea sărăciei, a inegalităților și a schimbărilor climatice în următorii cincisprezece ani.

Având în vedere aceste angajamente internaționale, Consiliul European a stabilit, în octombrie 2014, obiectivele UE privind schimbările climatice și energia pentru perioada de până în 2030, care a inclus în special o reducere de cel puțin 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) comparativ cu nivelurile din 1990. Acest obiectiv reprezintă și angajamentul internațional al UE în temeiul Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Acesta urmează să fie realizat prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul ETS cu 43 % sub nivelurile din 2005 și a emisiilor din sectorul non-ETS cu 30 % sub nivelurile din 2005.

LULUCF

Exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF) este o categorie în cadrul de contabilizare al CCONUSC pentru emisiile de gaze cu efect de seră. Aceasta include rezervoare de carbon din biomasa vie (din sol și deasupra solului), materia organică moartă (lemn mort și litieră) și carbonul organic din sol. Emisiile apar în urma schimbării destinației terenurilor (de exemplu, prin conversia pășunilor permanente în terenuri arabile), precum și a despăduririlor. Absorbțiile sunt dominate de CO2 absorbit de pădurile existente și de cele noi. În 2012, în sectorul LULUCF s-au realizat absorbții nete de aproximativ 303 milioane de tone CO2 echivalent pe întreg teritoriul UE(1), ceea ce este echivalent cu aproximativ 9 % din emisiile generate de celelalte sectoare.

Situația actuală

Emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră legate de LULUCF fac în prezent obiectul obligațiilor internaționale doar în temeiul Protocolului de la Kyoto, până în 2020.

Regulamentul propus ar stabili un cadru juridic pentru emisiile de gaze cu efect de seră și absorbțiile din sectorul LULUCF începând din 2021, inclusiv în cadrul de politici ale UE privind clima. Sectorul LULUCF ar fi menținut ca pilon separat, dar cu anumite legături cu sistemul de partajare a eforturilor (așa-numita clauză de flexibilitate). Acțiunile luate de proprietarii de păduri și fermieri pentru a asigura stocarea carbonului în păduri și în soluri ar contribui, astfel, la realizarea angajamentelor UE privind schimbările climatice.

Provocarea pentru agricultură și silvicultură în UE

Pentru raportor, relația dintre agricultură/silvicultură și schimbările climatice este multidimensională. În prezent, pădurile acoperă peste 42 % din suprafața terestră a UE și au un potențial imens pentru atenuarea schimbărilor climatice prin sechestrarea și stocarea de CO2. Pe de altă parte, sectorul forestier trebuie să facă față unei creșteri continue a cererii de lemn, care este adesea utilizat ca materie primă pentru bioeconomie. Agricultura se confruntă cu o cerere tot mai mare de produse alimentare și hrană pentru animale, precum și cu un potențial limitat în materie de atenuare. Ambele sunt deosebit de expuse schimbărilor climatice, deoarece aceste activități depind în mod direct de condițiile climatice, cum ar fi temperaturile medii și precipitațiile, precum și fenomenele climatice extreme, fiind expuse și schimbării bolilor și speciilor de dăunători. Acordul de la Paris a recunoscut în special „prioritatea fundamentală a protejării securității alimentare și a stopării foametei și vulnerabilitățile speciale ale sistemelor de producție alimentară la efectele negative ale schimbărilor climatice” și are ca scop încurajarea „dezvoltării cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră, într-un mod care nu pune în pericol producția alimentară”. Nevoia de a asigura coerența între securitatea alimentară și obiectivele privind schimbările climatice este, de asemenea, consacrată în concluzia Consiliului European din 23-24 octombrie 2014.

Această relație complexă atrage provocări, așteptări și oportunități pentru ca sectorul LULUCF să joace un rol esențial în schimbările climatice. Raportorul își propune să pună în evidență aceste elemente diverse în raportul său.

Absorbțiile rezultă din capacitatea plantelor și solurilor de a absorbi și reține gaze cu efect de seră din atmosferă prin procesul de fotosinteză. Pădurile din UE, de exemplu, absorb anual echivalentul a aproape 10 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră ale UE și reprezintă un stoc semnificativ de carbon. În plus, produsele forestiere recoltate pot avea un impact foarte pozitiv de substituție atunci când sunt utilizate ca material de construcție (înlocuind produse mari consumatoare de energie și stocând carbonul) sau ca biomasă arsă pentru energie (înlocuind combustibili fosili, dar generând emisii de gaze cu efect de seră).

Numeroasele tipuri de păduri din Uniunea Europeană reflectă diversitatea sa geoclimatică (păduri boreale, păduri alpine de conifere etc.). Arealul lor depinde, în principal, de climă, sol, tip, altitudine și topografie. În plus, spre deosebire de numeroase regiuni ale lumii în care despăduririle rămân o problemă majoră, suprafața forestieră a UE este în creștere. Ea a crescut cu aproximativ 11 milioane de hectare între 1990 și 2010, atât ca urmare a expansiunii sale naturale, cât și a eforturilor de împădurire, această creștere fiind favorizată de gestionarea sustenabilă a pădurilor. Din punct de vedere socioeconomic, exploatarea pădurilor generează resurse, în special lemn. Principala utilizare este energetică, cu 42 % din volum, față de 24 % pentru fabricile de cherestea, 17 % pentru industria hârtiei și 12 % pentru sectorul panourilor. Aproximativ jumătate din energia regenerabilă consumată în UE este produsă din lemn.

Poziția raportorului

Raportorul recunoaște potențialul imens al sectorului în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice. Cu toate acestea, acest lucru se poate realiza numai cu o contabilizare solidă și credibilă la nivelul UE pentru perioada 2021-2030 și doar în cazul în care regula bilanțului neutru sau pozitiv și creditele posibile sunt respectate într-un mod riguros și comparabil. Obiectivele noastre pe termen lung privind clima se bazează, de asemenea, pe absorbțiile nete din sectorul LULUCF, dar acest lucru nu ar trebui să conducă la o reducere a nivelului de ambiție al altor sectoare. Ar trebui să se facă o distincție și între emisiile de CO2 „verzi” din sectorul LULUCF și emisiile de CO2 provenite în urma arderii de combustibili fosili, iar în acest sens este esențial să existe o coerență puternică între diversele politici ale UE. În plus, principiul subsidiarității ar trebui să nu fie pus sub semnul întrebării în niciun caz.

Flexibilitate

Flexibilitatea propusă între Regulamentul LULUCF și Regulamentul privind partajarea eforturilor este un instrument pozitiv pentru a aprecia, recompensa și stimula silvicultura și agricultura pentru acțiunile lor în favoarea climei. Prin urmare, raportorul consideră că volumul de 280 de milioane de tone de absorbții nete propus de Comisie nu ar trebui să fie redus.

Împădurire

Având în vedere marea varietate a pădurilor în întreaga UE în ceea ce privește creșterea și gradul de acoperire, abordările privind gestionarea împăduririi și a pădurilor sunt foarte diverse. Împădurirea durabilă ar trebui stimulată, dar contribuția sa potențială nu ar trebui să fie supraestimată, având în vedere contribuțiile semnificative ale celorlalte categorii de utilizare a terenurilor. Raportorul sprijină, prin urmare, cifra standard de 20 ani pentru perioada de împădurire, cu o posibilă derogare de până la 30 de ani. Cu toate acestea, țările care doresc să beneficieze de această derogare ar trebui să își justifice cererea urmând cel puțin procedurile și orientările internaționale. O nouă prelungire a acestei perioade nu ar trebui să fie posibilă, întrucât aceasta ar duce la o reducere a nivelului de ambiție al UE.

Nivelul de referință pentru păduri

Pentru ca principiul subsidiarității să fie pe deplin respectat, ar trebui să nu fie posibil ca Comisia să decidă singură cu privire la stabilirea nivelurilor de referință pentru păduri. Raportorul sprijină îmbunătățirea normelor de la Kyoto și propune un proces în trei etape:

1.  Statele membre calculează un nou nivel de referință pentru păduri actualizând valorile actuale în cadrul celei de a doua perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto (anexa II). Criteriile care trebuie respectate sunt stabilite în anexa IV.

2.  O echipă de expertiză urmează să fie creată în conformitate cu dispozițiile din Decizia Comisiei (C(2016)3301), cuprinzând reprezentanți ai Comisiei și un număr important de experți naționali. Această examinare efectuată de experți ar trebui să fie modelată după normele actuale de la Kyoto și să permită un proces similar celui de „evaluare inter pares” între statele membre.

3.  Comisia poate să recalculeze noile niveluri de referință pentru păduri doar în cazul în care criteriile din anexa IV nu sunt respectate.

Acest proces, inclusiv adoptarea de acte delegate pentru actualizarea nivelurilor de referință curente de la Kyoto, ar trebui să fie finalizat până la sfârșitul anului 2020, prin urmare înainte de începerea primei perioade de contabilizare în temeiul prezentului regulament. Ca urmare a adoptării acestor acte, un stat membru ar avea posibilitatea de a integra creditele sale generate din terenuri forestiere gestionate în flexibilitatea de 280 milioane de tone CO2 echivalent acordată în temeiul Regulamentului privind partajarea eforturilor.

În plus, raportorul propune adaptarea perioadei de referință și modificarea acesteia de la 1990-2009 la 2000-2012. Astfel, s-ar ține seama mai bine de faptul că nu toate statele membre sunt în măsură să furnizeze date fiabile pentru pădurile lor (inventare) pentru perioada anilor 1990. În plus, prin extinderea perioadei la 2012, s-ar putea integra complet și ultima perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto, care a fost finalizată recent.

Plafonarea creditelor de gestionare a pădurilor

Raportorul propune modificarea plafonului creditelor de gestionare a pădurilor de la 3,5 % din emisiile statelor membre la 7 %. Întrucât propunerea LULUCF a Comisiei, astfel cum a fost modificată de către raportor, va asigura o contabilizare solidă și credibilă în categoria terenurilor forestiere gestionate, chiar și o creștere a plafonului va continua să asigure integritatea ecologică, oferind, în același timp, o mai mare flexibilitate statelor membre.

(1)

CO2echivalent (CO2e) – cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră care contribuie în aceeași măsură la încălzirea globală în decurs de 100 de ani ca și emisia unei tone de dioxid de carbon (CO2).


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (3.5.2017)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice

(COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

Raportor pentru aviz: Florent Marcellesi

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Din perspectiva dezvoltării, este esențial ca prezentul regulament să fie cât se poate de ambițios. Obiectivul de 1,5 grade menționat în propunerea Comisiei are la bază constatările Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC), care arată că regiunile vulnerabile din punct de vedere climatic, cum ar fi statele insulare mici în curs de dezvoltare, zona de coastă a Asiei de Sud și zonele predispuse la secetă din Africa, vor fi expuse unor impacturi periculoase dacă temperatura globală crește dincolo de acest nivel. Potrivit constatărilor IPCC, pentru atingerea obiectivului de 1,5 grade și protejarea celor mai săraci din lume este nevoie să se genereze „emisii negative” din utilizarea terenurilor, nu doar să se folosească acestea pentru compensare.

Dacă lumea are nevoie să se genereze emisii negative din păduri, considerentele de echitate globală impun ca UE să își asume un rol de lider în acest sens. În scopul respectării „dreptului de dezvoltare” al țărilor mai sărace, UE ar trebui să își asume o parte cât mai mare a responsabilității pentru protecția pădurilor care trebuie să aibă loc la nivel mondial, în special în situația în care prezentul regulament va fi prima încercare din lume de a defini modul în care emisiile și absorbțiile rezultate din exploatarea terenurilor sunt integrate în contabilizarea globală a carbonului. Ca atare, acesta va stabili un precedent important pentru restul lumii și aproape sigur va fi folosit drept model în negocierile internaționale. Astfel cum s-a menționat în propunerea Comisiei, terenurile au „obiective multiple” – precum producția de alimente – care trebuie analizate în raport cu potențialul lor de absorbanți de carbon. Acest aspect este chiar mai important în țările în curs de dezvoltare cu populații rurale mari, a căror supraviețuire depinde de terenuri. Din aceleași motive, regulamentul ar trebui, de asemenea, să încorporeze standarde privind drepturile funciare internaționale, cu scopul de a asigura că aceste protecții sunt consacrate în normele internaționale de contabilizare a exploatării terenurilor. Aceste standarde vor fi chiar mai importante în țări unde drepturile cutumiare nu sunt recunoscute explicit în dreptul comun și unde populațiile indigene din mediul rural au fost, de-a lungul istoriei, strămutate din cauza unor proiecte de conservare. Regulamentul ar trebui, în cele din urmă, să promoveze mai degrabă restaurarea peisajelor existente decât împădurirea unor noi zone. Astfel se reduce la minimum riscul ca activitățile legate de climă din sectorul LULUCF să acapareze terenuri utilizate în alte scopuri importante precum producția de alimente, care este, din nou, chiar mai importantă în țările în curs de dezvoltare.

Din aceste motive, raportorul propune următoarele modificări la propunerea Comisiei:

•  Sporirea nivelului de ambiție al propunerii în materie de climă prin următoarele măsuri:

-  creșterea obiectivului intern al sectorului LULUCF;

-  stabilirea unor norme de contabilizare mai stricte;

-  stimularea restaurării zonelor umede;

-  includerea unei revizuiri a nivelului de ambiție al regulamentului.

•  Ori de câte ori este posibil, regulamentul ar trebui să stimuleze mai degrabă activitățile care sporesc funcția de absorbant de carbon a utilizărilor existente ale terenurilor (prin agroecologie sau restaurarea terenurilor cultivate și a pășunilor gestionate), decât împădurirea unor noi zone.

•  Activitățile desfășurate pentru a pune în aplicare prezentul regulament ar trebui să respecte standardele internaționale privind protecția drepturilor funciare.

•  Activitățile desfășurate pentru a pune în aplicare prezentul regulament ar trebui să respecte și standardele proprii ale UE în materie de biodiversitate, acest lucru având implicații importante pentru dezvoltare, întrucât miliarde de persoane de pe planetă depind de biodiversitatea ecosistemelor pentru supraviețuire.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  La data de 10 iunie 2016, Comisia a prezentat propunerea ca UE să ratifice Acordul de la Paris. Această propunere legislativă face parte din acțiunea de punere în aplicare a angajamentului Uniunii privind reducerea emisiilor la nivelul întregii economii, astfel cum s-a confirmat în cadrul angajamentului Uniunii și al statelor sale membre de reducere preconizată stabilită la nivel național , care a fost prezentat Secretariatului Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) la 6 martie 2015.10

(3)  La 5 octombrie 2016, Uniunea a ratificat în mod oficial Acordul de la Paris, permițând astfel intrarea în vigoare a acestuia la 4 noiembrie 2016. Această propunere legislativă face parte din acțiunea de punere în aplicare a angajamentului Uniunii privind reducerea emisiilor la nivelul întregii economii, astfel cum s-a confirmat în cadrul angajamentului Uniunii și al statelor sale membre de reducere preconizată stabilită la nivel național , care a fost prezentat Secretariatului Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) la 6 martie 2015.10 Obiectivele Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră sunt în concordanță și cu angajamentul asumat de Uniune și de statele membre ale acesteia de a atinge, până în 2030, obiectivele de dezvoltare durabilă convenite la nivel internațional, în special obiectivul nr. 13 referitor la abordarea de urgență a schimbărilor climatice ca provocare globală, inclusiv reducerea emisiilor și consolidarea rezistenței la schimbările climatice.

_________________

_________________

10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Sectorul privind exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura (LULUCF) are un potențial enorm de a contribui la angajamentele internaționale ale Uniunii privind schimbările climatice. Gestionarea terenurilor ar trebui să satisfacă nevoia de coerență a politicilor și de dezvoltare durabilă, în special în ceea ce privește impactul său asupra comunităților locale și a securității alimentare. În acest context, politica Uniunii în sectorul LULUCF ar trebui să fie asociată cu coerența politicilor în favoarea dezvoltării (CPD), în special în ceea ce privește dimensiunile sale ecologice și economice, astfel încât să consolideze sinergiile și să asigure faptul că politicile interne privind clima au un impact pozitiv asupra țărilor terțe.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Printre altele, Acordul de la Paris stabilește un obiectiv pe termen lung care corespunde obiectivului de menținere a creșterii temperaturii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și de continuare a eforturilor de menținere a acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, părțile ar trebui să pregătească, să comunice și să mențină contribuții succesive stabilite la nivel național. Acordul de la Paris înlocuiește abordarea adoptată în conformitate cu Protocolul de la Kyoto din 1997 care nu va fi continuat după 2020. Acordul de la Paris solicită totodată stabilirea unui echilibru între emisiile antropice prin surse și absorbțiile prin absorbanți ale gazelor cu efect de seră în a doua jumătate a acestui secol, și invită părțile să ia măsuri pentru conservarea și, după caz, consolidarea absorbanților și a rezervoarelor de gaze cu efect de seră, inclusiv a pădurilor.

(4)  Printre altele, Acordul de la Paris stabilește un obiectiv pe termen lung care corespunde obiectivului de menținere a creșterii temperaturii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și de continuare a eforturilor de menținere a acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, ceea ce înseamnă că lumea trebuie să intre într-o perioadă a nivelurilor de emisii negative, în timpul căreia pădurile vor juca un rol central. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, părțile ar trebui să pregătească, să comunice și să mențină contribuții succesive stabilite la nivel național. Acordul de la Paris înlocuiește abordarea adoptată în conformitate cu Protocolul de la Kyoto din 1997 care nu va fi continuat după 2020. Acordul de la Paris solicită totodată stabilirea unui echilibru între emisiile antropice prin surse și absorbțiile prin absorbanți ale gazelor cu efect de seră în a doua jumătate a acestui secol, și invită părțile să ia măsuri pentru conservarea și, după caz, consolidarea absorbanților și a rezervoarelor de gaze cu efect de seră, inclusiv a pădurilor.

Justificare

Pentru a menține încălzirea sub 1,5 grade și, cu excepția cazului în care au loc schimbări radicale ale căii de reducere a emisiilor dincolo de contribuțiile stabilite la nivel național care au fost anunțate, tot pentru a rămâne sub 2 grade, va fi necesar să se găsească modalități de eliminare a dioxidului de carbon din atmosferă, proces descris prin termenul „emisii negative”. Calea cea mai directă pentru a realiza acest lucru în UE o reprezintă intensificarea absorbțiilor din LULUCF. Prin urmare, prezentul regulament este un pilon esențial pentru ca UE să își pună în aplicare angajamentul asumat prin Acordul de la Paris.

Amendamentul     4

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Pentru a realiza emisiile negative necesare pentru atingerea obiectivelor din Acordul de la Paris, absorbțiile de CO2 din atmosferă prin LULUCF ar trebui să fie tratate ca un pilon separat, în conformitate cu politica Uniunii privind clima.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Prezentul regulament stabilește un precedent global important pentru integrarea emisiilor și absorbțiilor legate de terenuri în contribuțiile stabilite la nivel național în conformitate cu Acordul de la Paris. Prin urmare, este important ca principiile echității, dezvoltării sustenabile și eforturile de eradicare a sărăciei să fie respectate și ca angajamentele internaționale în domeniul drepturilor omului și drepturile populațiilor indigene să fie respectate și promovate, astfel cum se solicită în Acordul de la Paris.

Justificare

Prezentul regulament este prima încercare din lume de a stabili norme de contabilizare pentru sectorul exploatării terenurilor și de a integra acestea în contribuțiile stabilite la nivel național. El va fi probabil utilizat ca punct de pornire și pentru normele de contabilizare a exploatării terenurilor care vor fi stabilite în afara UE. În consecință, este important ca acesta să includă și principii precum respectarea drepturilor funciare și să trateze emisiile aferente exploatării terenurilor ca un pilon separat, deoarece acestea vor fi probabil chiar mai importante în țările din sudul globului unde comunitățile afectate de sărăcie sunt și mai vulnerabile la posibilitatea de a fi strămutate din cauza proiectelor în domeniul absorbanților de carbon.

Amendamentul     6

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Uniunea ar trebui să devină un lider mondial în promovarea și exportul cercetării și investițiilor în practici, tehnici și idei durabile, avansate și inovatoare în sectorul LULUCF, precum și în diseminarea tehnologiilor ecologice, în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și al menținerii totodată a producției alimentelor, oferind astfel un exemplu partenerilor săi internaționali, inclusiv țărilor în curs de dezvoltare. În acest context, cooperarea eficace și parteneriatul cu actorii din sectorul privat, în special cu întreprinderile mici și mijlocii, ar trebui consolidate.

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Prezentul regulament ar trebui să fie pus în aplicare în cadrul domeniului de aplicare al Acordului de la Paris, în special prin observarea importanței de a asigura faptul că integritatea tuturor ecosistemelor este menținută și că mijloacele de subzistență și capacitatea de rezistență a comunităților care trăiesc în zone împădurite sunt protejate.

Amendamentul     8

Propunere de regulament

Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20b)  Schimbările climatice au un efect profund asupra dezvoltării comunităților din întreaga lume. Uniunea și-a asumat angajamente în temeiul Acordului de la Paris, prin care, atunci când ia măsuri privind abordarea schimbărilor climatice, să respecte, să promoveze și să țină seama de obligațiile care îi revin cu privire la drepturile omului, dreptul la sănătate și drepturile popoarelor indigene, ale comunităților locale, ale migranților, ale copiilor, ale persoanelor cu handicap și ale persoanelor aflate în situații vulnerabile. În plus, Uniunea va respecta, va promova și va ține seama de obligațiile care îi revin în ceea ce privește dreptul la dezvoltare, precum și egalitatea de gen, emanciparea femeilor și echitatea între generații.

Amendamentul     9

Propunere de regulament

Considerentul 20 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20c)  Ar trebui asigurată o abordare holistică a despăduririlor tropicale, luând în considerare toți factorii care determină defrișările, precum și obiectivul inclus într-o declarație a Comisiei în cadrul negocierilor CCONUSC de a stopa procesul de reducere a suprafețelor împădurite la nivel mondial cel târziu până în 2030 și de a reduce defrișările tropicale brute cu cel puțin 50 % până în 2020, față de nivelurile actuale.

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Considerentul 20 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20d)  Uniunea și-a asumat angajamente în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, care pot fi îndeplinite numai prin gestionarea corespunzătoare a pădurilor și prin angajamentul de a opri despăduririle, de a inversa tendința de despădurire și de a impulsiona reîmpădurirea.

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Considerentul 20 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20e)  Prezentul regulament, în conformitate cu CCONUSC, ar trebui să urmeze o abordare elaborată la nivel național, care să integreze dimensiunea de gen, care să fie participativă și pe deplin transparentă și care să ia în considerare grupurile vulnerabile, comunitățile și ecosistemele. Mai mult decât atât, abordarea ar trebui să se bazeze pe cele mai bune cunoștințe științifice disponibile și, după caz, pe cunoștințe tradiționale, pe cunoștințele populațiilor indigene și pe sistemele locale de cunoștințe și să fie ghidată de acestea, în vederea integrării procesului de adaptare în politicile și acțiunile socioeconomice și de mediu relevante.

Amendamentul     12

Propunere de regulament

Considerentul 20 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20f)  Silvicultura și pădurile ar trebui gestionate în mod responsabil și ar trebui să contribuie în mod real la dezvoltarea economică a unei țări, oferind oportunități economice viabile fermierilor, cu condiția să nu aibă loc defrișări ale ecosistemelor sensibile, să nu se înființeze plantații în turbării, plantațiile să fie gestionate prin utilizarea unor tehnici agroecologice moderne pentru a reduce la minimum efectele negative sociale și de mediu și să se respecte drepturile funciare, drepturile comunităților indigene, precum și drepturile omului și ale lucrătorilor.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prezentul regulament contribuie la respectarea de către Uniune a angajamentelor și obiectivelor din cadrul Acordului de la Paris.

Justificare

Regulamentul privind LULUCF este unul dintre pilonii care pun în aplicare angajamentele Uniunii asumate în cadrul Acordului de la Paris. Uniunea s-a angajat să limiteze creșterea temperaturii globale la mult sub 2 grade și depune eforturi pentru a rămâne sub 1,5 grade. Îndeplinirea angajamentelor din cadrul Acordului de la Paris este crucială pentru evitarea impacturilor periculoase în regiunile cele mai vulnerabile la schimbările climatice, printre care statele insulare mici în curs de dezvoltare, regiunile de coastă din Asia de Sud și zonele predispuse la secetă din Africa.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  zone umede gestionate: terenuri declarate ca zone umede care rămân zone umede și așezări, alte terenuri transformate în zone umede și zone umede transformate în așezări și alte tipuri de terenuri.

Justificare

Turbăriile și zonele umede reprezintă habitate cu o înaltă valoare de conservare unde se află unele dintre cele mai importante depozite de carbon din UE și de pe Pământ. Dacă însă acestea sunt degradate, ele emit cantități enorme de gaze cu efect de seră. Pentru a asigura că regulamentul oferă stimulentele adecvate pentru a menține și restaura astfel de depozite de carbon, contabilizarea zonelor umede și a turbăriilor ar trebui să fie făcută obligatorie.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 în vederea adaptării definițiilor de la alineatul (1) la evoluțiile științifice sau progresele tehnice și pentru a asigura coerența dintre definițiile respective și eventualele modificări ale definițiilor relevante în Orientările IPCC din 2006 pentru inventarele naționale privind gazele cu efect de seră („Orientările IPCC”).

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 în vederea adaptării definițiilor de la alineatul (1) la evoluțiile științifice sau progresele tehnice și pentru a asigura coerența dintre definițiile respective și eventualele modificări ale definițiilor relevante în Orientările IPCC din 2006 pentru inventarele naționale privind gazele cu efect de seră („Orientările IPCC”) și în suplimentul din 2013 la Orientările IPCC din 2006 pentru inventarele naționale privind gazele cu efect de seră: zone umede.

Justificare

Ar trebui să se țină seama de toate metodologiile cele mai recente ale IPCC de contabilizare a exploatării terenurilor.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre depun eforturi pentru a-și majora absorbțiile în perioadele 2021 - 2025 și 2026 - 2030. Pentru perioadele ulterioare, absorbțiile totale ale fiecărui stat membru contabilizate în conformitate cu prezentul regulament cresc, în concordanță cu obiectivele pe termen lung ale Uniunii privind clima și cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris.

Justificare

Pentru a menține încălzirea sub 1,5 grade, dar și mult sub 2 grade, potrivit lumii științifice, vom fi nevoiți să utilizăm mijloace de absorbție a dioxidului de carbon din atmosferă („emisii negative”). Pentru a obține emisii negative, nu este suficient ca absorbțiile prin LULUCF să egaleze pur și simplu emisiile, ci să le depășească.

Amendamentul     17

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre reflectă în conturile lor emisiile și absorbțiile provenite de pe terenuri împădurite și terenuri despădurite prin totalizarea emisiilor și a absorbțiilor pentru fiecare dintre anii din perioada 2021 - 2025 și din perioada 2026 - 2030.

1.  Statele membre reflectă în conturile lor emisiile provenite din despădurire și absorbțiile provenite din împădurire prin totalizarea emisiilor și a absorbțiilor pentru fiecare dintre anii din perioada 2021 - 2025 și din perioada 2026 - 2030.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Planul de contabilizare a pădurilor la nivel național va conține toate elementele menționate în secțiunea B din anexa IV și va include un nou nivel de referință pentru păduri propus pe baza continuării practicii și a intensității actuale de gestionare a pădurilor, conform evidențelor din perioada 1990-2009 pe tipuri de păduri și clase de vârstă în pădurile naționale, exprimat in tone de echivalent CO2 pe an.

Planul de contabilizare a pădurilor la nivel național va conține toate elementele menționate în secțiunea B din anexa IV și va include o nouă perioadă de referință pentru păduri propusă pe baza continuării practicii și a intensității actuale de gestionare a pădurilor, conform evidențelor din perioada 1990-2009 pe tipuri de păduri și clase de vârstă în pădurile naționale, exprimat în tone de echivalent CO2 pe an, și va asigura că se menține același raport de biomasă care este utilizat în scopuri energetice și în scopuri legate de biomasa solidă.

Justificare

Utilizarea biomasei în scopuri solide (produse cu ciclu de viață îndelungat) reprezintă o mai bună utilizare a resursei din punctul de vedere al climei decât utilizarea biomasei provenite direct din pădure în scopuri energetice (oxidare instantanee). Dacă se menține intensitatea de recoltare, însă raportul lemnului utilizat pentru energie crește, înseamnă că se va degaja mai mult co2 și acest lucru ar trebui contabilizat în raport cu nivelul de referință.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și modificarea Regulamentului nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și de raportare a altor informații relevante pentru schimbările climatice

Referințe

COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

DEVE

12.9.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Florent Marcellesi

30.11.2016

Examinare în comisie

28.2.2017

 

 

 

Data adoptării

25.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Membri supleanți prezenți la votul final

Paul Rübig, Judith Sargentini

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

20

+

ALDE

Paavo Väyrynen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Judith Sargentini

0

-

 

 

2

0

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (1.6.2017)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice

(COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

Raportoare pentru aviz: Marisa Matias

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul de la Paris a fost adoptat în decembrie 2015 în cadrul celei de a 21-a Conferințe a părților la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC). Acest acord reprezintă un punct de reper global pentru îmbunătățirea acțiunii colective și accelerarea tranziției, pe plan mondial, către o societate cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice și va înlocui abordarea adoptată în cadrul Protocolului de la Kyoto din 1997. Au fost adoptate politici astfel încât obiectivul obligatoriu al UE o reducere internă a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % până în 2030 în comparație cu 1990. Acordul include un obiectiv pe termen lung și precizează faptul că, pentru realizarea obiectivelor de atenuare a schimbărilor climatice pe termen lung, va fi esențială contribuția din exploatarea terenurilor și silvicultură.

Obiectivul prezentei propuneri este de a stabili modul în care va fi inclus sectorul LULUCF (exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură) în cadrul de politici ale UE privind clima începând din 2021. Până la această dată, Protocolul de la Kyoto (care expiră la sfârșitul lui 2020) impune constrângeri asupra UE și asupra fiecăruia dintre statele sale membre, deoarece acestea trebuie să se asigure că sectorul LULUCF nu generează emisii suplimentare. Prin urmare, este necesară dezvoltarea în continuare a guvernanței în sectorul LULUCF în cadrul UE.

Raportoarea salută propunerea Comisiei. Raportoarea este de opinie că aceasta este o propunere ambițioasă care sprijină nevoia unui sistem de contabilizare mai robust vizând să contribuie la realizarea obiectivului de reducere cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030.

Raportoarea este îngrijorată din cauza competenței conferite Comisiei de a adopta acte delegate, menționată la articolele 3, 5, 8, 10 și 13, pentru o perioadă de timp nedeterminată. Raportoarea dorește să recomande scurtarea la 5 ani, în concordanță cu perioadele de raportare 2021-2025 și 2026-2030.

Exploatarea terenurilor și silvicultura se află într-o poziție unică în ceea ce privește contribuția lor la o politică eficace în domeniul climei, deoarece sectorul nu doar emite gaze cu efect de seră, ci poate și să absoarbă CO2 din atmosferă. Contribuția și oportunitățile oferite de sectorul silviculturii sunt esențiale pentru implementarea unei economii circulare.

În prezenta propunere, raportoarea se ocupă de domenii-cheie ale acestei tematici, în conformitate cu competențele Comisiei ITRE, printre care:

a)  majorarea finanțării pentru cercetare și dezvoltare în domeniul gestionării pădurilor ținând seama de diversitatea geografică;

b)  utilizarea programelor spațiale ale UE, cum ar fi sistemul Copernicus de observare a Pământului prin satelit, acestea oferind un sprijin valoros pentru monitorizarea activităților LULUCF;

c)  securitatea alimentară și biodiversitatea;

d)  acordurile internaționale și respectarea legislației UE;

e)  impactul asupra sistemelor de contabilizare ale statelor membre și ale UE;

f)  mecanismele de flexibilitate;

g)  produsele forestiere lemnoase și nelemnoase cu ciclu de viață îndelungat;

h)  nivelurile de referință pentru păduri.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere Protocolul (nr. 1) la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană,

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Referirea 1 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere Protocolul (nr. 2) la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,

Amendamentul     3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  La data de 10 iunie 2016, Comisia a prezentat propunerea ca UE să ratifice Acordul de la Paris. Această propunere legislativă face parte din acțiunea de punere în aplicare a angajamentului Uniunii privind reducerea emisiilor la nivelul întregii economii, astfel cum s-a confirmat în cadrul angajamentului Uniunii și al statelor sale membre de reducere preconizată stabilită la nivel național , care a fost prezentat Secretariatului Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) la 6 martie 201510.

(3)  La 5 octombrie 2016, Consiliul a ratificat Acordul de la Paris după aprobarea de către Parlamentul European la 4 octombrie 2016, iar acordul a intrat în vigoare la 4 noiembrie 2016. Această propunere legislativă face parte din acțiunea de punere în aplicare a angajamentului Uniunii privind reducerea emisiilor la nivelul întregii economii, astfel cum s-a confirmat în cadrul angajamentului Uniunii și al statelor sale membre de reducere preconizată stabilită la nivel național , care a fost prezentat Secretariatului Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) la 6 martie 201510.

__________________

__________________

10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

Amendamentul     4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Printre altele, Acordul de la Paris stabilește un obiectiv pe termen lung care corespunde obiectivului de menținere a creșterii temperaturii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și de continuare a eforturilor de menținere a acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, părțile ar trebui să pregătească, să comunice și să mențină contribuții succesive stabilite la nivel național. Acordul de la Paris înlocuiește abordarea adoptată în conformitate cu Protocolul de la Kyoto din 1997 care nu va fi continuat după 2020. Acordul de la Paris solicită totodată stabilirea unui echilibru între emisiile antropice prin surse și absorbțiile prin absorbanți ale gazelor cu efect de seră în a doua jumătate a acestui secol, și invită părțile să ia măsuri pentru conservarea și, după caz, consolidarea absorbanților și a rezervoarelor de gaze cu efect de seră, inclusiv a pădurilor.

(4)  Printre altele, Acordul de la Paris stabilește un obiectiv pe termen lung care corespunde obiectivului de menținere a creșterii temperaturii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și de continuare a eforturilor de menținere a acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, ceea ce înseamnă, potrivit oamenilor de știință, că lumea trebuie să intre într-o perioadă de reducere a emisiilor și de emisii negative. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, este necesar ca părțile să își intensifice eforturile colective de atenuare a schimbărilor climatice și de limitare a încălzirii globale. Uniunea trebuie să continue să conducă prin puterea exemplului și să își intensifice eforturile în ceea ce privește schimbările climatice la niveluri conforme cu obiectivul Acordului de la Paris. Părțile ar trebui să pregătească, să comunice și să mențină contribuții succesive stabilite la nivel național. Acordul de la Paris înlocuiește abordarea adoptată în conformitate cu Protocolul de la Kyoto din 1997 care nu va fi continuat după 2020. Acordul de la Paris solicită totodată stabilirea unui echilibru între emisiile antropice prin surse și absorbțiile prin absorbanți ale gazelor cu efect de seră în a doua jumătate a acestui secol, și invită părțile să ia măsuri pentru conservarea și, după caz, consolidarea absorbanților și a rezervoarelor de gaze cu efect de seră, inclusiv a pădurilor. Acordul de la Paris scoate în evidență rolul pe care îl are gestionarea sustenabilă a pădurilor în atingerea obiectivului de echilibrare a emisiilor și a absorbțiilor și de îmbunătățire a adaptării la schimbările climatice.

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Prezentul regulament ar trebui să contribuie la tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon și la atingerea obiectivelor stabilite în Acordul de la Paris, asigurând totodată o protecție adecvată a biodiversității și ecosistemelor Uniunii, inclusiv prin măsuri de adaptare. În acest sens, ar trebui să se respecte coerența cu sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, cu Decizia privind partajarea eforturilor, cu strategiile Uniunii privind biodiversitatea și pădurile și cu Directiva privind habitatele.

Amendamentul     6

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Sectorul LULUCF poate contribui la atenuarea schimbărilor climatice în mai multe moduri, în special prin reducerea emisiilor și menținerea și îmbunătățirea absorbanților și a stocurilor de carbon. Pentru ca măsurile care vizează în special creșterea capacității de sechestrare a carbonului să fie eficace, sunt esențiale stabilitatea și adaptabilitatea pe termen lung a rezervoarelor de carbon.

(6)  Sectorul LULUCF poate contribui la atenuarea schimbărilor climatice în mai multe moduri, în special prin reducerea emisiilor, menținerea și îmbunătățirea absorbanților și a stocurilor de carbon și prin furnizarea de biomateriale de lungă durată care pot acționa ca depozite temporare de carbon și înlocuitori ai carbonului. Pentru ca măsurile care vizează în special creșterea capacității de sechestrare a carbonului să fie eficace, sunt esențiale stabilitatea și adaptabilitatea pe termen lung a rezervoarelor de carbon. O strategie de gestionare sustenabilă a pădurilor care să vizeze menținerea sau creșterea stocurilor de carbon forestier și totodată o producție anuală susținută de materiale provenind din păduri va genera, pe termen lung, cele mai mari beneficii în materie de atenuare a schimbărilor climatice.

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Dacă s-ar acorda prioritate finanțării activităților de cercetare în domeniul schimbărilor climatice, s-ar consolida rolul sectorului LULUCF în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. În special, stimularea programului Uniunii de cercetare și inovare anticipat pentru perioada 2021-2028

în sectorul LULUCF, ar contribui, printre altele, la aprofundarea și răspândirea cunoștințelor comunităților științifice și locale privind performanța sectorului, la accelerarea inovărilor sustenabile, la promovarea tranziției către era digitală, la modernizarea formării și educației, la consolidarea rezistenței sectorului LULUCF și la monitorizarea biodiversității și activităților umane.

Amendamentul     8

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Decizia 529/2013/CE a Parlamentului European și a Consiliului11 a stabilit, ca un prim pas, norme de contabilizare aplicabile emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră din sectorul LULUCF și, prin aceasta, a contribuit la dezvoltarea de politici în vederea includerii sectorului LULUCF în angajamentul Uniunii de reducere a emisiilor. Prezentul regulament ar trebui să se bazeze pe actualele norme de contabilizare, cu actualizarea și îmbunătățirea acestora pentru perioada 2021-2030. Acesta ar trebui să prevadă obligațiile statelor membre privind punerea în aplicare a respectivelor norme de contabilizare și obligația de asigurare a faptului că sectorul LULUCF în ansamblu nu va genera emisii nete. Prezentul regulament nu ar trebui să stabilească obligații de contabilizare sau de raportare pentru părți private.

(7)  Decizia 529/2013/CE a Parlamentului European și a Consiliului11 a stabilit, ca un prim pas, norme de contabilizare aplicabile emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră din sectorul LULUCF și, prin aceasta, a contribuit la dezvoltarea de politici în vederea includerii sectorului LULUCF în angajamentul Uniunii de reducere a emisiilor. Prezentul regulament ar trebui să se bazeze pe actualele norme de contabilizare, cu actualizarea și îmbunătățirea acestora pentru perioada 2021-2030. Acesta ar trebui, în orice caz, să prevadă obligațiile statelor membre privind punerea în aplicare a respectivelor norme de contabilizare și obligația de asigurare a faptului că sectorul LULUCF în ansamblu nu va genera emisii nete. Prezentul regulament nu ar trebui să stabilească obligații de contabilizare sau de raportare pentru părți private și este necesar ca astfel de obligații să fie evitate de statele membre în timpul punerii în aplicare a prezentului regulament.

_________________

_________________

11 Decizia 529/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (JO L 165, 18.6.2013, p. 80)

11 Decizia 529/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (JO L 165, 18.6.2013, p. 80)

Justificare

Este prima dată când normele LULUCF sunt incluse prin obligații legale în cadrul UE privind schimbările climatice. Este important să se ofere asigurări părților private că nu vor fi afectate administrativ de propunere. Prin urmare, este la fel de important ca statele membre să facă tot posibilul pentru a evita impunerea unor sarcini suplimentare pentru părțile private.

Amendamentul     9

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a stabili conturi exacte ale emisiilor și ale absorbțiilor în conformitate cu Orientările Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) din 2006 pentru inventarele naționale privind gazele cu efect de seră („Orientările IPCC”), ar trebui să se utilizeze valorile raportate anual, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 525/2013, pentru categoriile de exploatarea terenurilor și transformarea categoriilor de destinație a terenurilor, eficientizându-se astfel metodele utilizate în temeiul CCONUSC și al Protocolului de la Kyoto. Terenurile care sunt transformate într-o altă categorie de exploatare ar trebui să fie considerate în tranziție spre categoria respectivă pentru valoarea standard de 20 ani prevăzută în Orientările IPCC.

(8)  Pentru a stabili conturi exacte ale emisiilor și ale absorbțiilor în conformitate cu Orientările Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) din 2006 pentru inventarele naționale privind gazele cu efect de seră („Orientările IPCC”), ar trebui să se utilizeze valorile raportate anual, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 525/2013, pentru categoriile de exploatarea terenurilor și transformarea categoriilor de destinație a terenurilor, eficientizându-se astfel metodele utilizate în temeiul CCONUSC și al Protocolului de la Kyoto. Terenurile care sunt transformate într-o altă categorie de exploatare ar trebui să fie considerate în tranziție spre categoria respectivă pentru valoarea standard de 20 ani prevăzută în Orientările IPCC. Cu toate acestea, având în vedere circumstanțele naturale și ecologice divergente dintre statele membre, nu în ultimul rând din cauza condițiilor geografice și climatice variate care au un impact asupra duratelor efective ale perioadelor de tranziție pentru variațiile stocului de carbon, ar trebui acordate derogări de la această valoare standard, astfel cum se justifică în temeiul Orientărilor IPCC.

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Emisiile și absorbțiile din terenuri forestiere depind de o serie de circumstanțe naturale, de structura pe categorii de vârstă, precum și de practicile de gestionare actuale și trecute. Utilizarea unui an de referință nu ar putea să reflecte factorii respectivi și impacturile ciclice care rezultă în urma acestora asupra emisiilor și absorbțiilor sau a variațiilor interanuale ale emisiilor și absorbțiilor. Normele relevante privind contabilizarea ar trebui, în schimb, să prevadă utilizarea unor niveluri de referință pentru a exclude efectele caracteristicilor naturale și specifice fiecărei țări. În lipsa unei examinări la nivel internațional în temeiul CCONUSC și al Protocolului de la Kyoto, ar trebui să se instituie o procedură de examinare pentru asigurarea transparenței și îmbunătățirea calității procesului de contabilizare din această categorie.

(9)  Emisiile și absorbțiile din terenuri forestiere depind de o serie de circumstanțe naturale, de structura pe categorii de vârstă, precum și de practicile de gestionare actuale și trecute, iar aceste diferențe între statele membre ar trebui să fie respectate. Utilizarea unui an de referință nu ar putea să reflecte factorii respectivi și impacturile ciclice care rezultă în urma acestora asupra emisiilor și absorbțiilor sau a variațiilor interanuale ale emisiilor și absorbțiilor. Normele relevante privind contabilizarea ar trebui, în schimb, să prevadă utilizarea unor niveluri de referință pentru a exclude efectele caracteristicilor naturale și specifice fiecărei țări. În lipsa unei examinări la nivel internațional în temeiul CCONUSC și al Protocolului de la Kyoto, ar trebui să se instituie o procedură de examinare pentru asigurarea transparenței și îmbunătățirea calității procesului de contabilizare din această categorie.

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În cazul în care Comisia alege să fie asistată de o echipă de expertiză, în conformitate cu Decizia Comisiei C(2016)3301 în procesul de examinare a planurilor de contabilizare a pădurilor la nivel național, aceasta ar trebui să se bazeze pe bunele practici care rezultă din evaluările experților și pe și experiența acestora în temeiul CCONUSC, inclusiv în ceea ce privește participarea experților naționali și recomandările, și să aleagă un număr suficient de experți din statele membre.

(10)  Dacă și atât timp cât Comisia alege să fie asistată de o echipă de expertiză, în conformitate cu Decizia Comisiei C(2016)3301 în procesul de examinare a planurilor de contabilizare a pădurilor la nivel național, aceasta ar trebui să se bazeze pe bunele practici care rezultă din evaluările experților și pe experiența acestora în temeiul CCONUSC, inclusiv în ceea ce privește participarea experților naționali și recomandările, și să aleagă un număr suficient de experți din statele membre.

Amendamentul     12

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Orientările IPCC convenite la nivel internațional specifică faptul că emisiilor provenite din arderea biomasei li se aplică un factor de emisie zero în sectorul energetic, cu condiția ca aceste emisii să fie luate în considerare în sectorul LULUCF. În UE, emisiile provenite din arderea biomasei sunt contabilizate ca zero conform articolului 38 din Regulamentul (UE) nr. 601/2012 și dispozițiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 525/2013 și, prin urmare, consecvența cu Orientările IPCC ar fi asigurată numai în cazul în care aceste emisii ar trebui să fie acoperite cu precizie în temeiul prezentului regulament.

(11)  Orientările IPCC convenite la nivel internațional specifică faptul că emisiilor provenite din arderea biomasei li se aplică un factor de emisie zero în sectorul energetic, cu condiția ca aceste emisii să fie luate în considerare în sectorul LULUCF. În cadrul UE, emisiile provenite din arderea biomasei sunt contabilizate ca zero conform articolului 38 din Regulamentul (UE) nr. 601/2012 și dispozițiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 525/2013 și, prin urmare, consecvența cu Orientările IPCC ar fi asigurată numai în cazul în care aceste emisii ar trebui să fie acoperite cu precizie în temeiul prezentului regulament. Normele de contabilizare stabilite în prezentul regulament nu ar trebui să împiedice utilizarea biomasei sustenabile în sectorul energetic prin generarea de emisii în sectorul LULUCF.

Amendamentul     13

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Utilizarea sustenabilă sporită a produselor lemnoase recoltate poate contribui în mod semnificativ la limitarea emisiilor și la intensificarea eliminării gazelor cu efect de seră din atmosferă. Normele de contabilizare ar trebui să asigure faptul că statele membre înregistrează cu precizie în conturi variațiile survenite în rezerva de produse lemnoase recoltate la momentul producerii acestora, pentru a furniza stimulente pentru utilizarea mai intensă a produselor lemnoase recoltate cu cicluri de viață îndelungate. Comisia ar trebui să ofere îndrumări cu privire la aspecte metodologice legate de contabilizarea produselor lemnoase recoltate.

(12)  Utilizarea sustenabilă sporită a produselor lemnoase recoltate poate contribui în mod semnificativ la limitarea emisiilor și la intensificarea eliminării gazelor cu efect de seră din atmosferă. Normele de contabilizare ar trebui să asigure faptul că statele membre înregistrează cu precizie în conturi variațiile survenite în rezerva de produse lemnoase recoltate la momentul producerii acestora, pentru a furniza stimulente pentru utilizarea mai intensă a produselor lemnoase recoltate cu cicluri de viață îndelungate. În scopul promovării în continuare și al includerii efectului pozitiv de substituție, Comisia ar trebui, prin intermediul unui act delegat, să includă mai multe produse în calculul produselor lemnoase recoltate. Comisia ar trebui să ofere îndrumări cu privire la aspecte metodologice legate de contabilizarea produselor lemnoase recoltate.

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Perturbările naturale, cum sunt incendiile forestiere, infestările cu insecte și agenți patogeni, condițiile meteorologice extreme și perturbațiile geologice, care nu pot fi controlate și nu sunt influențate material de un stat membru, pot cauza, în mod temporar, emisii de gaze cu efect de seră în sectorul LULUCF sau pot provoca inversarea absorbțiilor anterioare. Deoarece inversarea poate fi cauzată și de deciziile administrative, cum ar fi deciziile privind recoltarea sau plantarea de arbori, prezentul regulament ar trebui să garanteze că inversarea absorbțiilor determinată de activitatea umană se reflectă întotdeauna cu acuratețe în conturile LULUCF. În plus, prezentul regulament ar trebui să ofere statelor membre o posibilitate limitată de a exclude din conturile lor LULUCF emisiile generate ca urmare a unor perturbări pe care nu le pot controla. Cu toate acestea, modul în care statele membre aplică dispozițiile respective nu ar trebui să ducă la o contabilizare incompletă nejustificată.

(13)  Perturbările naturale, cum sunt incendiile forestiere, infestările cu insecte și agenți patogeni, condițiile meteorologice extreme și perturbațiile geologice, care nu pot fi controlate și nu sunt influențate material de un stat membru, pot cauza, în mod temporar, emisii de gaze cu efect de seră în sectorul LULUCF sau pot provoca inversarea absorbțiilor anterioare. Dat fiind că inversarea poate fi cauzată și de deciziile administrative, cum ar fi deciziile privind recoltarea sau plantarea de arbori, prezentul regulament ar trebui să garanteze că inversarea absorbțiilor determinată de activitatea umană se reflectă întotdeauna cu acuratețe în conturile LULUCF. În plus, prezentul regulament ar trebui să ofere statelor membre o posibilitate limitată de a exclude din conturile lor LULUCF emisiile generate ca urmare a unor perturbări pe care nu le pot controla. Cu toate acestea, modul în care statele membre aplică dispozițiile respective nu ar trebui să ducă la o contabilizare incompletă nejustificată sau să descurajeze statele membre să ia măsuri preventive, cum ar fi investițiile pentru a reduce riscul apariției unor perturbări naturale.

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În vederea asigurării unei raportări și verificări eficace, transparente și eficiente din punct de vedere al costurilor a emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații necesare pentru evaluarea conformității cu angajamentele asumate de statele membre, cerințele de raportare ar trebui să fie incluse în Regulamentul (UE) nr. 525/2013 prin prezentul regulament, iar verificările de conformitate în temeiul prezentului regulament ar trebui să țină seama de aceste rapoarte. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 525/2013 ar trebui modificat în consecință. Aceste dispoziții pot fi în continuare eficientizate pentru a lua în considerare orice modificări relevante în ceea ce privește guvernanța integrată a uniunii energetice pentru care se prevede o propunere până la sfârșitul anului 2016 în programul de lucru al Comisiei.

(15)  În vederea asigurării și protejării unei raportări și verificări eficace, transparente și eficiente din punctul de vedere al costurilor a emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații necesare pentru evaluarea conformității cu angajamentele asumate de statele membre, cerințele de raportare ar trebui să fie incluse în Regulamentul (UE) nr. 525/2013 prin prezentul regulament, iar verificările de conformitate în temeiul prezentului regulament ar trebui să țină seama de aceste rapoarte. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 525/2013 ar trebui modificat în consecință. Aceste dispoziții pot fi în continuare eficientizate pentru a lua în considerare orice modificări relevante în ceea ce privește guvernanța integrată a uniunii energetice pentru care se prevede o propunere până la sfârșitul anului 2016 în programul de lucru al Comisiei.

Amendamentul     16

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  În temeiul CCONUSC, Uniunea și statele sale membre sunt obligate să elaboreze, să actualizeze periodic, să publice și să pună la dispoziția Conferinței părților inventare naționale ale emisiilor antropice pe surse și ale absorbțiilor pe absorbanți pentru toate gazele cu efect de seră, utilizând metodologii comparabile convenite în cadrul Conferinței părților. Inventarele gazelor cu efect de seră sunt esențiale pentru a monitoriza punerea în aplicare a dimensiunii de decarbonizare și pentru a evalua respectarea legislației în domeniul climei. Obligațiile statelor membre privind elaborarea și gestionarea inventarelor naționale sunt cuprinse în Regulamentul (privind guvernanța uniunii energetice) (COM(2016)0759).

Amendamentul     17

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Agenția Europeană de Mediu ar trebui să ofere asistență Comisiei, după caz, în conformitate cu programul său anual de lucru, în legătură cu sistemul de raportare anuală a emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră, evaluarea informațiilor privind politicile,i măsurile și prognozele naționale, evaluarea politicilor și măsurilor suplimentare planificate, precum și verificările de conformitate efectuate de către Comisie în temeiul prezentului regulament.

(16)  Agenția Europeană de Mediu (AEM) ar trebui să ofere asistență Comisiei, după caz, în conformitate cu programul său anual de lucru, în legătură cu sistemul de raportare anuală a emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră, evaluarea informațiilor privind politicile și măsurile și prognozele naționale, evaluarea politicilor și măsurilor suplimentare planificate, precum și verificările de conformitate efectuate de către Comisie în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul     18

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a facilita colectarea datelor și îmbunătățirea metodologiei, exploatarea terenurilor ar trebui inventariată și raportată recurgându-se la localizarea geografică a fiecărui teren, corespunzător sistemelor de colectare a datelor la nivel național și european. Programele și studiile existente ale Uniunii și ale statelor membre, inclusiv Studiul-cadru privind utilizarea și ocuparea terenurilor LUCAS și Programul european de observare a Pământului Copernicus pentru colectarea datelor, sunt valorificate la maxim. Gestionarea datelor, inclusiv partajarea acestora în scopul reutilizării pentru raportare și al diseminării, ar trebui să fie în conformitate cu Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană.

(17)  Pentru a facilita colectarea datelor și îmbunătățirea metodologiei, exploatarea terenurilor ar trebui inventariată și raportată în mod expres, recurgându-se la localizarea geografică a fiecărui teren, corespunzător sistemelor de colectare a datelor la nivel național și european. Programele și studiile existente ale Uniunii și ale statelor membre, inclusiv Studiul-cadru privind utilizarea și ocuparea terenurilor LUCAS, Programul european de observare a Pământului Copernicus, în special prin Sentinel-2, pentru colectarea datelor și sistemele europene de navigare prin satelit Galileo și EGNOS, care pot fi utilizate în sprijinul supravegherii exploatării terenurilor, sunt valorificate la maxim. Gestionarea datelor, inclusiv partajarea acestora în scopul reutilizării pentru raportare și al diseminării, ar trebui să fie în conformitate cu Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană.

Amendamentul     19

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a asigura o contabilizare corespunzătoare a tranzacțiilor realizate în temeiul prezentului regulament, inclusiv utilizarea mecanismelor de flexibilitate și monitorizarea de conformitate, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește adaptarea tehnică a definițiilor, a valorile, a listelor gazelor cu efect de seră și ale rezervoarelor de carbon, actualizarea nivelurilor de referință, contabilizarea tranzacțiilor și revizuirea metodologiei și a cerințelor în materie de informare. Aceste măsuri țin cont de dispozițiile din Regulamentul nr. 389/2013 al Comisiei de creare a registrului Uniunii. Dispozițiile necesare ar trebui să fie cuprinse într-un instrument juridic unic care că combine dispozițiile de contabilizare în conformitate cu Directiva 2003/87/CE, Regulamentul (UE) nr. 525/2013, Regulamentul [] privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre din anul 2021 până în 2030 pentru o uniune energetică rezilientă și cu prezentul regulament. Este deosebit de important ca, pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În mod specific, pentru a asigura participarea echitabilă la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.

(18)  Pentru a asigura o contabilizare corespunzătoare a tranzacțiilor realizate în temeiul prezentului regulament, inclusiv utilizarea mecanismelor de flexibilitate și monitorizarea de conformitate, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește adaptarea tehnică a definițiilor, a valorilor, a listelor gazelor cu efect de seră și ale rezervoarelor de carbon, actualizarea nivelurilor de referință, contabilizarea tranzacțiilor și revizuirea metodologiei și a cerințelor în materie de informare. Aceste măsuri țin cont de dispozițiile din Regulamentul nr. 389/2013 al Comisiei de creare a registrului Uniunii. Dispozițiile necesare ar trebui să fie cuprinse într-un instrument juridic unic care că combine dispozițiile de contabilizare în conformitate cu Directiva 2003/87/CE, Regulamentul (UE) nr. 525/2013, Regulamentul [] privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre din anul 2021 până în 2030 pentru o uniune energetică rezilientă și cu prezentul regulament. Este deosebit de important ca, pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În mod specific, pentru a asigura participarea echitabilă la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.

Amendamentul     20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Obiectivul principal al prezentului regulament este de a contribui la angajamentul global de menținere a temperaturilor sub 2 grade peste nivelul preindustrial și continuarea eforturilor de limitare a încălzirii globale la 1,5 grade.

Amendamentul     21

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  zone umede gestionate: terenuri declarate ca zone umede care rămân zone umede și așezări, alte terenuri transformate în zone umede și zone umede transformate în așezări și alte tipuri de terenuri;

Amendamentul     22

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Un stat membru poate alege să includă zonele umede gestionate, definite ca terenuri declarate ca zone umede care rămân zone umede și așezări, alte terenuri transformate în zone umede și zone umede transformate în așezări și alte tipuri de terenuri, în sfera de aplicare a angajamentelor sale asumate în temeiul articolului 4. În cazul în care un stat membru alege să facă acest lucru, aceasta contabilizează emisiile și absorbțiile provenite din zonele umede gestionate în conformitate cu prezentul regulament.

2.  Statele membre care nu dispun de o categorie de contabilizare specifică pentru zonele umede gestionate la [data intrării în vigoare] pot beneficia de o perioadă de tranziție de cinci ani de la [data intrării în vigoare] pentru a colecta date fiabile și transparente cu privire la zonele umede gestionate și să instituie un sistem de raportare în conformitate cu prezentul regulament. În cadrul verificării conformității menționate la articolul 12 se evaluează dacă datele și sistemul de raportare sunt adecvate.

Amendamentul     23

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Atunci când contabilizează terenuri împădurite, terenuri despădurite și terenuri forestiere gestionate, statele membre includ o categorie de contabilizare legată de produsele lemnoase recoltate, în conformitate cu articolul 9.

Amendamentul     24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 în vederea adaptării definițiilor de la alineatul (1) la evoluțiile științifice sau progresele tehnice și pentru a asigura coerența dintre definițiile respective și eventualele modificări ale definițiilor relevante în Orientările IPCC din 2006 pentru inventarele naționale privind gazele cu efect de seră („Orientările IPCC”).

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 în vederea adaptării definițiilor de la alineatul (1) la evoluțiile științifice sau progresele tehnice și pentru a asigura coerența dintre definițiile respective și eventualele modificări ale definițiilor relevante în Orientările IPCC din 2006 pentru inventarele naționale privind gazele cu efect de seră și toate orientările suplimentare relevante ale IPCC („Orientările IPCC”).

Amendamentul     25

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru perioada cuprinsă între 2021 și 2025 și între 2026 și 2030, luându-se în considerare mecanismele de flexibilitate prevăzute la articolul 11, fiecare stat membru se va asigura că emisiile nu depășesc absorbțiile, calculate ca sumă a emisiilor și absorbțiilor totale provenite de pe teritoriul lor din categoriile de contabilizare a trenurilor menționate la articolul 2 combinat, astfel cum se contabilizează în conformitate cu prezentul regulament.

Pentru perioada cuprinsă între 2021 și 2025 și între 2026 și 2030, statele membre se asigură, ca un standard minim, că emisiile nu depășesc absorbțiile, calculate ca sumă a emisiilor și absorbțiilor totale provenite de pe teritoriul lor din categoriile de contabilizare a trenurilor menționate la articolul 2 combinat, astfel cum se contabilizează în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul     26

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În vederea îndeplinirii angajamentelor pe termen lung ale Uniunii asumate în cadrul Acordului de la Paris, statele membre transmit Comisiei un plan de acțiune conform procedurii prevăzute în Regulamentul [privind guvernanța uniunii energetice, (COM(2016)0759)] în care se fixează obiective pe termen lung pentru creșterea absorbțiilor și a stocurilor de carbon și practici de gestionare sustenabilă a pădurilor.

Amendamentul     27

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  La elaborarea conturilor lor naționale, statele membre se asigură că activitățile lor de exploatare a terenurilor sunt coerente cu strategiile Uniunii privind biodiversitatea și pădurile.

Amendamentul     28

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prin derogare de la cerința de a aplica valoarea implicită stabilită la articolul 5 alineatul (3), un stat membru poate trece terenuri cultivate, pajiști, zone umede, așezări și alte tipuri de terenuri din categoria acestor terenuri care sunt transformate în terenuri forestiere, în categoria terenurilor forestiere care rămân terenuri forestiere după 30 ani de la data transformării.

2.  Prin derogare de la cerința de a aplica valoarea implicită stabilită la articolul 5 alineatul (3), un stat membru poate trece terenuri cultivate, pajiști, zone umede, așezări și alte tipuri de terenuri din categoria acestor terenuri care sunt transformate în terenuri forestiere, în categoria terenurilor forestiere care rămân terenuri forestiere după 30 ani de la data transformării. Orice decizie de a acorda o astfel de derogare se bazează pe Orientările IPCC și este aprobată de echipa de revizuire instituită în temeiul articolului 8 alineatul (5).

Amendamentul     29

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre care au ales să includă zonele umede gestionate în domeniul de aplicare al angajamentelor lor în conformitate cu articolul 2 contabilizează emisiile și absorbțiile rezultate din zone umede gestionate, calculate ca emisii și absorbții în perioadele 2021 - 2025 și/sau 2026 - 2030, din care se scade valoarea obținută prin înmulțirea cu cinci a valorii medii anuale a emisiilor și absorbțiilor statului membru în cauză, care provin din zone umede gestionate în perioada sa de referință 2005 - 2007.

4.  Statele membre contabilizează emisiile și absorbțiile rezultate din zone umede gestionate, calculate ca emisii și absorbții în perioadele 2021-2025 și/sau 2026-2030, din care se scade valoarea obținută prin înmulțirea cu cinci a valorii medii anuale a emisiilor și absorbțiilor statului membru în cauză, care provin din zone umede gestionate în perioada sa de referință 2005-2007.

Amendamentul     30

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc noul nivel de referință pentru păduri pe baza criteriilor prevăzute în secțiunea A din anexa IV. Acestea transmit Comisiei un plan de contabilizare a pădurilor la nivel național, inclusiv un nou nivel de referință pentru păduri, până la 31 decembrie 2018 pentru perioada 2021-2025 și, până la data de 30 iunie 2023, pentru perioada 2026-2030.

Statele membre stabilesc noul nivel de referință pentru păduri pe baza criteriilor prevăzute în secțiunea A din anexa IV. Acestea transmit Comisiei un plan de contabilizare a pădurilor la nivel național, inclusiv un nou nivel de referință pentru păduri, până la 31 decembrie 2018 pentru perioada 2021-2025 și, până la data de 30 iunie 2023, pentru perioada 2026-2030. La solicitarea statelor membre, Comisia furnizează îndrumare și asistență tehnică.

Amendamentul     31

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Planul de contabilizare a pădurilor la nivel național va conține toate elementele menționate în secțiunea B din anexa IV și va include un nou nivel de referință pentru păduri propus pe baza continuării practicii și a intensității actuale de gestionare a pădurilor, conform evidențelor din perioada 1990-2009 pe tipuri de păduri și clase de vârstă în pădurile naționale, exprimat in tone de echivalent CO2 pe an.

Planul de contabilizare a pădurilor la nivel național va conține toate elementele menționate în secțiunea B din anexa IV și va include un nou nivel de referință pentru păduri propus pe baza practicii actuale de gestionare a pădurilor, conform evidențelor stabilite până în anul 2017 pentru perioada 2021-2025 și până în anul 2022 pentru perioada 2026-2030 pe tipuri de păduri și clase de vârstă în pădurile naționale, exprimat în tone de echivalent CO2 pe an.

Amendamentul     32

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Planul de contabilizare a pădurilor la nivel național se publică și se supune consultării publice.

Planul de contabilizare a pădurilor la nivel național se publică, inclusiv online, și se supune consultării publice.

Amendamentul     33

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre demonstrează coerență între metodele și datele utilizate pentru stabilirea nivelului de referință pentru păduri din planul de contabilizare a pădurilor la nivel național și cele utilizate în raportarea terenurilor forestiere gestionate. Cel târziu până la sfârșitul perioadei 2021 - 2025 sau 2026 - 2030, un stat membru prezintă Comisiei o corecție tehnică a nivelului său de referință, dacă este cazul, pentru asigurarea coerenței.

4.  Statele membre demonstrează coerență între metodele și datele utilizate pentru stabilirea nivelului de referință pentru păduri din planul de contabilizare a pădurilor la nivel național și cele utilizate în raportarea terenurilor forestiere gestionate. Datele utilizate sunt cele mai recente evidențe verificate ale condițiilor de utilizare a terenurilor și a condițiilor forestiere. Cel târziu până la sfârșitul perioadei 2021 - 2025 sau 2026 - 2030, un stat membru prezintă Comisiei o corecție tehnică a nivelului său de referință, dacă este cazul, pentru asigurarea coerenței, dar și pentru raportarea aporturilor pozitive care sunt rezultatul unei politici de gestionare sustenabilă a pădurilor în vigoare în momentul determinării sale.

Amendamentul     34

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia examinează planurile de contabilizare a pădurilor la nivel național și corecțiile tehnice și evaluează măsura în care noile niveluri de referință pentru păduri propuse sau cele corectate au fost stabilite în conformitate cu principiile și cerințele prevăzute la alineatele (3) și (4), precum și cu articolul 5 alineatul (1). În măsura în care acest lucru este necesar pentru a asigura conformitatea cu principiile și cerințele prevăzute la alineatele (3) și (4), precum și cu articolul 5 alineatul (1), Comisia poate să recalculeze noile niveluri de referință propuse pentru păduri sau nivelurile corectate.

5.  O echipă de revizuire alcătuită din experți selectați din cadrul Comisiei și din statele membre examinează planurile de contabilizare a pădurilor la nivel național și corecțiile tehnice și evaluează măsura în care noile niveluri de referință pentru păduri propuse sau cele corectate au fost stabilite în conformitate cu principiile și cerințele prevăzute la alineatele (3) și (4), precum și cu articolul 5 alineatul (1). Statele membre furnizează echipei de revizuire toate datele și informațiile solicitate pentru efectuarea examinării și a evaluării. În măsura în care acest lucru este necesar pentru a asigura conformitatea cu principiile și cerințele prevăzute la alineatele (3) și (4), precum și cu articolul 5 alineatul (1), statul membru în cauză recalculează noile niveluri de referință propuse pentru păduri sau nivelurile corectate. Pentru a îmbunătăți transparența, Comisia întocmește un raport de sinteză care conține recomandări și îl pune la dispoziția publicului, inclusiv publicându-l pe internet.

Amendamentul     35

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 14, pentru a modifica anexa II ca urmare a examinării desfășurate în conformitate cu alineatul (5) pentru actualizarea nivelurilor de referință pentru păduri ale statelor membre pe baza planurilor de contabilizare a pădurilor la nivel național sau a corecțiilor tehnice prezentate, precum și pentru refacerea oricăror calcule în contextul examinării. Până la intrarea în vigoare a actului delegat, nivelurile de referință pentru păduri ale statelor membre, astfel cum sunt specificate în anexa II, continuă să se aplice pentru perioada 2021-2025 și/sau 2026-2030.

6.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 14, pentru a modifica anexa II ca urmare a examinării desfășurate în conformitate cu alineatul (5) pentru actualizarea nivelurilor de referință pentru păduri ale statelor membre pe baza planurilor de contabilizare a pădurilor la nivel național sau a corecțiilor tehnice prezentate, precum și pentru refacerea oricăror calcule în contextul examinării. Primul dintre aceste acte delegate, bazat pe informațiile transmise de statele membre în conformitate cu alineatul (3), se adoptă până cel târziu la 31 decembrie 2019. Până la intrarea în vigoare a actului delegat, nivelurile de referință pentru păduri ale statelor membre, astfel cum sunt specificate în anexa II, continuă să se aplice pentru perioada 2021-2025 și/sau 2026-2030.

Amendamentul     36

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În conturile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) și articolul 8 alineatul (1) privind produsele lemnoase recoltate, statele membre reflectă emisiile și absorbțiile generate de variații în rezervorul de produse lemnoase recoltate care intră în următoarele categorii, utilizând funcția de degradare de prim ordin, metodologiile și perioadele de înjumătățire implicite specificate în anexa V:

Statele membre contabilizează emisiile și absorbțiile generate de variații în rezervorul de produse lemnoase recoltate care intră în următoarele categorii, utilizând funcția de degradare de prim ordin, metodologiile și perioadele de înjumătățire implicite specificate în anexa V:

Amendamentul     37

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Până la 31 decembrie 2019, Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 14 pentru a actualiza categoriile din rezervorul de produse lemnoase recoltate cu produse suplimentare, care au un efect de substituție pozitiv, ținând seama de aportul fiecărui stat membru la nivelul subcategoriilor specifice fiecărei țări. Respectiva actualizare se face pe baza Orientărilor IPCC și asigură integritatea ecologică a contabilizării LULUCF la nivelul Uniunii.

Amendamentul     38

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  O evaluare a impactului mecanismului de flexibilitate prevăzut la prezentul articol se include în raportul menționat la articolul 15.

Amendamentul     39

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia efectuează o examinare cuprinzătoare a rapoartele de conformitate în scopul evaluării conformității cu articolul 4.

2.  Comisia efectuează o examinare cuprinzătoare a rapoartelor de conformitate în scopul evaluării conformității cu articolul 4 și furnizează o justificare pentru orice diferență.

Amendamentul     40

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia consemnează cantitatea emisiilor și a absorbțiilor pentru fiecare categorie de contabilizare a terenurilor din fiecare stat membru și asigură contabilizarea cu precizie în cazul aplicării mecanismelor de flexibilitate în temeiul articolul 11, în registrul Uniunii înființat în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013. Administratorul central efectuează un control automatizat asupra fiecărei tranzacții realizate în temeiul prezentului regulament și, dacă este cazul, blochează tranzacțiile pentru a se asigura că nu există nereguli. Aceste informații sunt puse la dispoziția publicului.

1.  Comisia consemnează cantitatea emisiilor și a absorbțiilor pentru fiecare categorie de contabilizare a terenurilor din fiecare stat membru și asigură contabilizarea cu precizie în cazul aplicării mecanismelor de flexibilitate în temeiul articolul 11, în registrul Uniunii înființat în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013. Administratorul central efectuează un control automatizat și exhaustiv asupra fiecărei tranzacții realizate în temeiul prezentului regulament și, dacă este cazul, blochează tranzacțiile pentru a se asigura că nu există nereguli. Statului membru i se furnizează un feedback și acesta include și dreptul de răspuns. Orice solicitare a unui stat membru privind o corecție este trimisă într-un termen rezonabil. Comisia înregistrează trasabilitatea acestor evenimente și pune aceste informații la dispoziția publicului pe internet.

Amendamentul     41

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolele 3, 5, 8, 10 și 13 este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată de la [data intrării în vigoare].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 3, 5, 8, 9, 10 și 13 este conferită Comisiei pentru o perioadă de 5 ani de la [data intrării în vigoare].

Amendamentul     42

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, și depune eforturi pentru a ajunge la o poziție comună cu aceștia.

Amendamentul     43

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului până la 28 februarie 2024 și, ulterior, o dată la cinci ani cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, la contribuția acestuia la obiectivul general al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2030 și la contribuția sa la obiectivele Acordului de la Paris, și poate formula propuneri, dacă este cazul.

În termen de șase luni de la dialogul de facilitare care urmează a fi organizat sub egida CCONUSC în 2018, în 2024 și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire funcționarea prezentului regulament, contribuția sa la obiectivul general al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și la obiectivele pe termen lung ale Acordului de la Paris și poate formula propuneri, dacă este cazul, pentru a actualiza prezentul regulament și nivelul de ambiție al acestuia în funcție de evoluțiile care rezultă din dialogul de facilitare organizat sub egida CCONUSC și din cele mai recente descoperiri științifice.

Amendamentul     44

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – paragraful 1 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  nivelurile de referință contribuie la menținerea sau la creșterea stocurilor de carbon forestier, generând totodată o producție anuală susținută de masă lemnoasă, fibre sau energie provenind din păduri;

Amendamentul     45

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  nivelurile de referință ar trebui să asigure o contabilizare solidă și credibilă, pentru a garanta faptul că emisiile și absorbțiile rezultate din utilizarea biomasei sunt contabilizate în mod corespunzător;

(c)  nivelurile de referință ar trebui să asigure o contabilizare solidă și credibilă a unui teren forestier gestionat, pentru a garanta faptul că emisiile și absorbțiile rezultate din utilizarea biomasei sunt contabilizate în mod corespunzător;

Amendamentul     46

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  nivelurile de referință includ rezervorul de carbon al produselor forestiere recoltate, asigurând o comparație între ipoteza oxidării instantanee a acestora și aplicarea funcției de degradare de prim ordin și a perioadelor de înjumătățire;

eliminat

Amendamentul     47

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  (e)  nivelurile de referință ar trebui să ia în considerare obiectivul de contribuire la conservarea biodiversității și de utilizare durabilă a resurselor naturale, astfel cum este prevăzut în strategia UE pentru păduri, politicile naționale ale statelor membre în domeniul forestier și strategia UE în domeniul biodiversității;

(e)  nivelurile de referință ar trebui să ia în considerare obiectivul de contribuire la conservarea biodiversității și de utilizare durabilă a resurselor naturale, astfel cum este prevăzut în strategia UE pentru păduri, programele și politicile naționale ale statelor membre în domeniul forestier, strategia UE în domeniul biodiversității și strategia UE în domeniul bioeconomiei;

Amendamentul     48

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – paragraful 1 – litera g a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  nivelurile de referință confirmă faptul că construcția nu a inclus în mod direct ipoteze sau estimări bazate pe politicile sau pe ipotezele statelor membre sau ale Uniunii sau pe estimări întemeiate pe modificările viitoare presupuse ale politicilor statelor membre sau ale Uniunii.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice

Referințe

COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ITRE

12.9.2016

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Marisa Matias

5.10.2016

Examinare în comisie

28.11.2016

22.3.2017

 

 

Data adoptării

30.5.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

13

1

Membri titulari prezenți la votul final

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Markus Pieper, Anne Sander, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Gabriele Preuß

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

44

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Anneleen van Bossuyt

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuβ, Flavio Zanonato

13

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo, Marisa Matias

S&D

Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

1

0

S&D

Kathleen Van Brempt

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (1.6.2017)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice

(COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

Raportoare pentru aviz: Elisabeth Köstinger

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Pentru a trece cu succes la o economie cu emisii reduse de CO2 este nevoie de un cadru politic stabil în ceea ce privește clima. Declanșarea și implementarea sustenabilă a procesului de decarbonizare sunt posibile doar dacă toate sectoarele contribuie în mod corespunzător. Prin urmare, includerea sectorului LULUCF în politica Uniunii Europene de protejare a climei după 2021 este deci un element important al unei politici privind clima orientată spre viitor.

Agricultura și silvicultura îndeplinesc o funcție ecologică, economică și socială pentru societate. Acest rol multifuncțional al agriculturii sustenabile și al gestionării sustenabile a pădurilor trebuie recunoscut în cadrul politicii europene privind clima. Astfel, stimulentele pentru reducerea gazelor cu efect de seră trebuie să fie coerente cu garantarea securității aprovizionării și cu angajamentul clar de a menține Europa ca un loc de producție a alimentelor și a biomasei sustenabile. Agricultura și utilizarea sustenabilă a biomasei nu sunt în contradicție cu ambițiile în materie de climă și acestea trebuie privite mai degrabă ca parte a soluției.

Pentru a crea un punct de pornire echitabil, trebuie, în orice caz, să se ia în considerare performanțele anterioare realizate de sector. Din 1990, agricultura europeană și-a redus deja emisiile cu 24% încoace.

Totodată, este deosebit de important să se facă o distincție clară între gazele cu efect de seră din surse fosile și cele biogene. Agricultura și silvicultura nu trebuie să fie degradate în postura de absorbanți de CO2 pentru alți emitenți. Trebuie să se recunoască efectul de substituire al bioenergiei, al bioeconomiei și al utilizării produselor din lemn. Stimularea „economiei verzi” este o componentă importantă în vederea atingerii obiectivelor în materie de climă.

În consecință, trebuie subliniate următoarele modificări la propunerea Comisiei:

1) Pionierii din domeniul agriculturii sustenabile nu trebuie să fie penalizați.

Statele membre în care deja au fost stabilite măsuri privind mediul și clima în anii precedenți trebuie să dispună de posibilitatea de a le lua în considerare la calculele aferente anului de bază.

2) Există diferențe considerabile între statele membre în ceea ce privește terenurile forestiere și gestionarea sustenabilă a pădurilor.

Prin urmare, nu trebuie să se pună accentul doar pe efectele pozitive pe care le au măsurile de împădurire asupra climei, ci să se recunoască în special potențialul de protecție a climei care rezultă din gestionarea sustenabilă a pădurilor și din utilizarea biomasei.

3) La stabilirea nivelului de referință pentru păduri ar trebui dezvoltat un sistem care să respecte principiul subsidiarității.

Criteriile care urmează să fie aplicate de statele membre la stabilirea nivelului de referință pentru păduri trebuie să respecte utilizarea sustenabilă a biomasei, implementarea unei strategii a UE în domeniul bioeconomiei și garantarea securității aprovizionării cu energie. Astfel cum s-a solicitat în raportul Parlamentului European privind o nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier(1), Comitetul forestier permanent ar trebui consolidat și ar trebui consultat de Comisie în aspectele legate de asistența tehnică.

4) Actele delegate ar trebui să fie utilizate doar pentru a modifica elemente neesențiale ale actului legislativ de bază.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  La data de 10 iunie 2016, Comisia a prezentat propunerea ca UE să ratifice Acordul de la Paris. Această propunere legislativă face parte din acțiunea de punere în aplicare a angajamentului Uniunii privind reducerea emisiilor la nivelul întregii economii, astfel cum s-a confirmat în cadrul angajamentului Uniunii și al statelor sale membre de reducere preconizată stabilită la nivel național , care a fost prezentat Secretariatului Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) la 6 martie 2015.10

(3)  Consiliul a ratificat Acordul de la Paris la 5 octombrie 2016, în urma aprobării Parlamentului European din 4 octombrie 2016. Acordul de la Paris a intrat în vigoare la 4 noiembrie 2016 și are obiectivul de a limita creșterea temperaturii globale la mult sub 2°C față de nivelul din perioada preindustrială și de a continua demersurile de limitare a creșterii temperaturii la 1,5°C față de nivelul din perioada preindustrială într-un mod care să nu amenințe producția de alimente și siguranța alimentară. Acordul scoate în evidență și rolul pe care îl are gestionarea sustenabilă a pădurilor în atingerea obiectivului de echilibrare a emisiilor și a absorbțiilor. Această propunere legislativă face parte din acțiunea de punere în aplicare a angajamentului Uniunii privind reducerea emisiilor la nivelul întregii economii, astfel cum s-a confirmat în cadrul angajamentului Uniunii și al statelor sale membre de reducere preconizată stabilită la nivel național , care a fost prezentat Secretariatului Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) la 6 martie 2015.10

__________________

__________________

10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

Justificare

Actualizarea textului în urma ratificării Acordului de la Paris este esențială. Considerentul (3) trebuie, de asemenea, completat cu o referire la articolul 2.1b din Acordul de la Paris privind producția de alimente și la articolul 5 privind rolul gestionării sustenabile a pădurilor în atingerea obiectivului de echilibrare a emisiilor și a absorbțiilor.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Printre altele, Acordul de la Paris stabilește un obiectiv pe termen lung care corespunde obiectivului de menținere a creșterii temperaturii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și de continuare a eforturilor de menținere a acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, părțile ar trebui să pregătească, să comunice și să mențină contribuții succesive stabilite la nivel național. Acordul de la Paris înlocuiește abordarea adoptată în conformitate cu Protocolul de la Kyoto din 1997 care nu va fi continuat după 2020. Acordul de la Paris solicită totodată stabilirea unui echilibru între emisiile antropice prin surse și absorbțiile prin absorbanți ale gazelor cu efect de seră în a doua jumătate a acestui secol, și invită părțile să ia măsuri pentru conservarea și, după caz, consolidarea absorbanților și a rezervoarelor de gaze cu efect de seră, inclusiv a pădurilor.

(4)  Printre altele, Acordul de la Paris stabilește un obiectiv pe termen lung care corespunde obiectivului de menținere a creșterii temperaturii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și de continuare a eforturilor de menținere a acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale. El urmărește, de asemenea, creșterea capacității de adaptare la efectele negative ale schimbărilor climatice și încurajarea rezistenței la schimbările climatice și a dezvoltării cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră, într-un mod care să nu pună în pericol producția alimentară. În vederea îndeplinirii obiectivului Acordului de la Paris, părțile ar trebui să pregătească, să comunice și să mențină contribuții succesive stabilite la nivel național. Acordul de la Paris înlocuiește abordarea adoptată în conformitate cu Protocolul de la Kyoto din 1997 care nu va fi continuat după 2020. Acordul de la Paris solicită totodată stabilirea unui echilibru între emisiile antropice prin surse și absorbțiile prin absorbanți ale gazelor cu efect de seră în a doua jumătate a acestui secol, și invită părțile să ia măsuri pentru conservarea și, după caz, consolidarea absorbanților și a rezervoarelor de gaze cu efect de seră, inclusiv a pădurilor. Părțile recunosc faptul că acțiunea de atenuare și adaptare ar trebui să urmeze o abordare complet transparentă care să ia în considerare ecosistemele și ar trebui să se bazeze pe cele mai bune cunoștințe științifice disponibile și să fie ghidată de acestea.

Justificare

Completare a considerentului referitor la Acordul de la Paris, cu o trimitere la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din acord, pentru a sublinia că sectorul are obiective și provocări diverse, precum și la articolul 7.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Pentru a realiza emisiile negative necesare pentru atingerea obiectivelor din Acordul de la Paris, absorbțiile de gaze cu efect de seră din atmosferă prin exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF) trebuie să fie solide și nu ar trebui să fie utilizate doar pentru a compensa reducerile de emisii din alte surse. Întrucât absorbțiile prin LULUCF sunt reversibile, acestea nu ar trebui să fie utilizate pentru a compensa emisiile și ar trebui tratate ca un pilon separat în cadrul de politică a Uniunii privind clima.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Consiliul European din 23-24 octombrie 2014 a recunoscut de asemenea obiectivele multiple ale sectorului agricol și exploatării terenurilor, cu potențialul lor de atenuare mai scăzut, precum și necesitatea de a asigura coerența între obiectivele legate de securitatea alimentară a UE și de schimbările climatice. Consiliul European a invitat Comisia să examineze cele mai bune mijloace de încurajare a intensificării durabile a producției alimentare, optimizând, în același timp, contribuția sectorului la atenuarea și sechestrarea gazelor cu efect de seră, inclusiv prin împădurire, și să stabilească politica privind modalitatea de includere a exploatării terenurilor, a schimbării destinației terenurilor și a silviculturii (LULUCF) în cadrul de atenuare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2020, de îndată ce o vor permite condițiile tehnice și, în orice caz, înainte de 2020.

(5)  Consiliul European din 23-24 octombrie 2014 a recunoscut de asemenea obiectivele multiple ale sectorului agricol și exploatării terenurilor, cu potențialul lor de atenuare mai scăzut, precum și necesitatea de a asigura coerența între obiectivele legate de securitatea alimentară a UE și de schimbările climatice. În plus, punerea în aplicare a soluțiilor tehnologice în sectoarele agriculturii și silviculturii contribuie la creșterea producției și la reducerea amprentei de mediu. Consiliul European a invitat Comisia să examineze cele mai bune mijloace de încurajare a intensificării durabile a producției alimentare, optimizând, în același timp, contribuția sectorului la atenuarea și sechestrarea gazelor cu efect de seră, inclusiv prin împădurire, și să stabilească politica privind modalitatea de includere a exploatării terenurilor, a schimbării destinației terenurilor și a silviculturii (LULUCF) în cadrul de atenuare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2020, de îndată ce o vor permite condițiile tehnice și, în orice caz, înainte de 2020.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Sectorul LULUCF poate contribui la atenuarea schimbărilor climatice în mai multe moduri, în special prin reducerea emisiilor și menținerea și îmbunătățirea absorbanților și a stocurilor de carbon. Pentru ca măsurile care vizează în special creșterea capacității de sechestrare a carbonului să fie eficace, sunt esențiale stabilitatea și adaptabilitatea pe termen lung a rezervoarelor de carbon.

(6)  În lupta împotriva schimbărilor climatice, provocarea este de a reduce nivelurile actuale de CO2 din atmosferă și de a reduce emisiile. Sectorul LULUCF poate contribui la atenuarea schimbărilor climatice în mai multe moduri, în special prin reducerea emisiilor și menținerea și îmbunătățirea absorbanților și a stocurilor de carbon, înlocuind producerea de energie din combustibili fosili cu producerea de energie din surse regenerabile produse din biomasa forestieră și utilizând potențialul de absorbție al biomaterialelor rezultate din gestionarea sustenabilă a pădurilor, precum și potențialul acestor biomateriale de a se substitui materialelor fosile, ținând cont de întregul lor ciclu de viață și de producția materiei prime în etapele de transformare și de fabricare. Bioeconomia și bioenergia reprezintă o cale indispensabilă către o economie verde, fără surse fosile. Pentru ca măsurile care vizează în special creșterea capacității de sechestrare a carbonului să fie eficace, sunt esențiale stabilitatea și adaptabilitatea pe termen lung a rezervoarelor de carbon.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Practicile de management avansate pot contribui în mod semnificativ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul LULUCF. Promovarea dezvoltării unor practici inovatoare și încurajarea proprietarilor de terenuri să utilizeze practici de management avansate, cum ar fi agricultura de precizie, silvicultura de precizie și agricultura inteligentă sunt mijloace care au potențialul de a ajuta statele membre să își atingă obiectivele.

Justificare

Agricultura și silvicultura de precizie pot reduce emisiile prin optimizarea utilizării, de exemplu, a combustibililor, îngrășămintelor și a pesticidelor. Acest mod inteligent de a practica agricultura este în beneficiul agricultorilor, al administratorilor silvici și al mediului.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Măsurile adoptate în cadrul politicii agricole comune și al politicilor naționale au un impact asupra profilului de emisii al terenurilor cultivate, pășunilor și zonelor umede. În ceea ce privește perioada de referință pentru categoriile de contabilizare a terenurilor prevăzute de prezentul regulament, calculul ar trebui să țină seama de măsurile de agromediu puse în aplicare de statele membre în această perioadă.

Justificare

Este importantă recunoașterea măsurilor de agromediu pentru a nu îi penaliza pe primii veniți.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Emisiile și absorbțiile din terenuri forestiere depind de o serie de circumstanțe naturale, de structura pe categorii de vârstă, precum și de practicile de gestionare actuale și trecute. Utilizarea unui an de referință nu ar putea să reflecte factorii respectivi și impacturile ciclice care rezultă în urma acestora asupra emisiilor și absorbțiilor sau a variațiilor interanuale ale emisiilor și absorbțiilor. Normele relevante privind contabilizarea ar trebui, în schimb, să prevadă utilizarea unor niveluri de referință pentru a exclude efectele caracteristicilor naturale și specifice fiecărei țări. În lipsa unei examinări la nivel internațional în temeiul CCONUSC și al Protocolului de la Kyoto, ar trebui să se instituie o procedură de examinare pentru asigurarea transparenței și îmbunătățirea calității procesului de contabilizare din această categorie.

(9)  Emisiile și absorbțiile din terenuri forestiere depind de o serie de circumstanțe naturale, de structura pe categorii de vârstă, precum și de practicile de gestionare actuale și trecute, care diferă substanțial de la un stat membru la altul. Utilizarea unui an de referință nu ar putea să reflecte factorii respectivi și impacturile ciclice care rezultă în urma acestora asupra emisiilor și absorbțiilor sau a variațiilor interanuale ale emisiilor și absorbțiilor. Normele relevante privind contabilizarea ar trebui, în schimb, să prevadă utilizarea unor niveluri de referință pentru a aborda efectele caracteristicilor naturale și specifice fiecărei țări, cum ar fi incapacitatea de a gestiona pădurile în Croația, din cauza ocupării teritoriului acesteia, a războiului croat de independență, precum și a circumstanțelor din timpul războiului și de după război. Normele relevante privind contabilizarea ar trebui, de asemenea, să garanteze coerența și să fie alineate cerințelor privind gestionarea sustenabilă a pădurilor prevăzute de Forest Europe (Conferința Ministerială privind Protecția Pădurilor din Europa). În lipsa unei examinări la nivel internațional în temeiul CCONUSC și al Protocolului de la Kyoto, ar trebui să se instituie o procedură transparentă pentru ca statele membre să îmbunătățească posibilitatea auditării și calitatea procesului de contabilizare din această categorie.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În cazul în care Comisia alege să fie asistată de o echipă de expertiză, în conformitate cu Decizia Comisiei C(2016)3301 în procesul de examinare a planurilor de contabilizare a pădurilor la nivel național, aceasta ar trebui să se bazeze pe bunele practici care rezultă din evaluările experților și pe și experiența acestora în temeiul CCONUSC, inclusiv în ceea ce privește participarea experților naționali și recomandările, și să aleagă un număr suficient de experți din statele membre.

(10)  Procedura de stabilire a nivelului de referință pentru păduri de către statele membre ar trebui să fie transparentă și aliniată la cerințele privind gestionarea durabilă a pădurilor redactate de Forest Europe (Conferința Ministerială privind Protecția Pădurilor din Europa)1a . Comisia ar trebui să le ofere asistență statelor membre bazându-se pe bunele practici care rezultă din evaluările experților și pe experiența acestora în temeiul CCONUSC. În acest context, este oportun ca Comisia să ofere asistență tehnică privind verificarea conformității în raport cu criteriile stabilite în anexa IV, în urma consultării Comitetului forestier permanent instituit prin Decizia 89/367/CEE a Consiliului1b.

 

__________________

 

1a Forest Europe - Conferința Ministerială privind Protecția Pădurilor din Europa, Comitetul interguvernamental de negociere însărcinat cu elaborarea unui acord obligatoriu din punct de vedere juridic privind pădurile din Europa: http://www.foresteurope.org/.

 

1b Decizia 89/367/CEE a Consiliului din 29 mai 1989 privind constituirea unui Comitet forestier permanent (JO L 165, 15.6.1989, p. 14).

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Orientările IPCC convenite la nivel internațional specifică faptul că emisiilor provenite din arderea biomasei li se aplică un factor de emisie zero în sectorul energetic, cu condiția ca aceste emisii să fie luate în considerare în sectorul LULUCF. În UE, emisiile provenite din arderea biomasei sunt contabilizate ca zero conform articolului 38 din Regulamentul (UE) nr. 601/2012 și dispozițiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 525/2013 și, prin urmare, consecvența cu Orientările IPCC ar fi asigurată numai în cazul în care aceste emisii ar trebui să fie acoperite cu precizie în temeiul prezentului regulament.

(11)  Orientările IPCC convenite la nivel internațional specifică faptul că emisiilor provenite din arderea biomasei li se aplică un factor de emisie zero în sectorul energetic, cu condiția ca aceste emisii să fie luate în considerare în sectorul LULUCF. În Uniune, emisiile provenite din arderea biomasei sunt contabilizate ca zero conform articolului 38 din Regulamentul (UE) nr. 601/2012 și dispozițiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 525/2013 și, prin urmare, consecvența cu Orientările IPCC ar fi asigurată numai în cazul în care aceste emisii ar trebui să fie acoperite cu precizie în temeiul prezentului regulament. Normele de contabilizare pentru bioenergie stabilite în prezentul regulament nu ar trebui să împiedice utilizarea biomasei sustenabile în sectorul energetic prin generarea de emisii în sectorul LULUCF.

Justificare

Potențialul oferit de bioenergie de a înlocui combustibilii fosili ar trebui să fie reflectat corect.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Utilizarea sustenabilă sporită a produselor lemnoase recoltate poate contribui în mod semnificativ la limitarea emisiilor și la intensificarea eliminării gazelor cu efect de seră din atmosferă. Normele de contabilizare ar trebui să asigure faptul că statele membre înregistrează cu precizie în conturi variațiile survenite în rezerva de produse lemnoase recoltate la momentul producerii acestora, pentru a furniza stimulente pentru utilizarea mai intensă a produselor lemnoase recoltate cu cicluri de viață îndelungate. Comisia ar trebui să ofere îndrumări cu privire la aspecte metodologice legate de contabilizarea produselor lemnoase recoltate.

(12)  Utilizarea sustenabilă sporită a produselor lemnoase recoltate poate contribui în mod semnificativ la limitarea emisiilor prin efectul de substituție (luându-se în calcul intensitatea energetică și de eliberare a CO2 din alte sectoare: de exemplu, producerea cimentului este responsabilă pentru circa 8 % din emisiile globale de CO2) și la intensificarea eliminării gazelor cu efect de seră din atmosferă. Normele de contabilizare ar trebui să asigure faptul că statele membre înregistrează cu precizie în conturi variațiile survenite în rezerva de produse lemnoase recoltate la momentul producerii acestora și să recunoască, să adopte și să stimuleze utilizarea mai intensă a produselor lemnoase recoltate cu cicluri de viață îndelungate, reducându-se astfel utilizarea altor materiale care nu sunt biodegradabile, precum plasticul. Comisia ar trebui să ofere îndrumări cu privire la aspecte metodologice legate de contabilizarea produselor lemnoase recoltate.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Perturbările naturale, cum sunt incendiile forestiere, infestările cu insecte și agenți patogeni, condițiile meteorologice extreme și perturbațiile geologice, care nu pot fi controlate și nu sunt influențate material de un stat membru, pot cauza, în mod temporar, emisii de gaze cu efect de seră în sectorul LULUCF sau pot provoca inversarea absorbțiilor anterioare. Deoarece inversarea poate fi cauzată și de deciziile administrative, cum ar fi deciziile privind recoltarea sau plantarea de arbori, prezentul regulament ar trebui să garanteze că inversarea absorbțiilor determinată de activitatea umană se reflectă întotdeauna cu acuratețe în conturile LULUCF. În plus, prezentul regulament ar trebui să ofere statelor membre o posibilitate limitată de a exclude din conturile lor LULUCF emisiile generate ca urmare a unor perturbări pe care nu le pot controla. Cu toate acestea, modul în care statele membre aplică dispozițiile respective nu ar trebui să ducă la o contabilizare incompletă nejustificată.

(13)  Perturbările naturale, cum sunt incendiile forestiere, infestările cu insecte și agenți patogeni, condițiile meteorologice extreme și perturbațiile geologice, care nu pot fi controlate și nu sunt influențate material de un stat membru, pot cauza, în mod temporar, emisii de gaze cu efect de seră în sectorul LULUCF sau pot provoca inversarea absorbțiilor anterioare. Deoarece inversarea poate fi cauzată și de deciziile administrative, cum ar fi deciziile privind recoltarea sau plantarea de arbori, prezentul regulament ar trebui să garanteze că inversarea absorbțiilor determinată de activitatea umană se reflectă întotdeauna cu acuratețe în conturile LULUCF. În plus, prezentul regulament ar trebui să ofere statelor membre posibilitatea de a exclude din conturile lor LULUCF emisiile generate ca urmare a unor perturbări pe care nu le pot controla. Cu toate acestea, modul în care statele membre aplică dispozițiile respective nu ar trebui să ducă la o contabilizare incompletă nejustificată și nu ar trebui să descurajeze statele membre de la luarea unor măsuri preventive în vederea reducerii riscurilor de perturbări naturale.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  În funcție de preferințele naționale, statele membre ar trebui să poată alege politici naționale adecvate pentru îndeplinirea angajamentelor lor în sectorul LULUCF, inclusiv să aibă posibilitatea de a compensa emisiile provenite de la o categorie de terenuri prin absorbții din altă categorie de terenuri. De asemenea, acestea ar trebui să aibă posibilitatea de a cumula absorbțiile nete în perioada 2021-2030. Schimburile comerciale între statele membre ar trebui să fie în continuare o opțiune suplimentară care să contribuie la realizarea conformității. În baza practicii adoptate în cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto, ar trebui să existe totodată posibilitatea ca statul membru să se folosească de cazurile de depășire a obiectivelor în temeiul Regulamentului [] privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre din anul 2021 până în 2030 pentru o uniune energetică rezilientă și respectarea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice, pentru a-și asigura conformitatea cu angajamentele sale în temeiul prezentului regulament.

(14)  În funcție de preferințele naționale, statele membre ar trebui să poată alege politici naționale adecvate pentru îndeplinirea angajamentelor lor în sectorul LULUCF, inclusiv să aibă posibilitatea de a compensa emisiile provenite de la o categorie de terenuri prin absorbții din altă categorie de terenuri. De asemenea, acestea ar trebui să aibă posibilitatea de a cumula absorbțiile nete în perioada 2021-2030. Schimburile comerciale între statele membre ar trebui să fie în continuare o opțiune suplimentară care să contribuie la realizarea conformității. În baza practicii adoptate în cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto, ar trebui să existe totodată posibilitatea ca statul membru să se folosească de cazurile de depășire a obiectivelor în temeiul Regulamentului nr. (UE) .../... privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre din anul 2021 până în 2030 pentru o uniune energetică rezilientă și respectarea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice, garantând totodată o distincție clară între emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră din surse fosile și biogene. Prin urmare, absorbțiile nete anuale aferente terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor forestiere gestionate, terenurilor cultivate gestionate și pajiștilor gestionate ar trebui limitate la agricultură. Pentru a-și respecta obligațiile referitoare la partajarea efortului care le revin în cadrul regulamentului, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza până la 425 de milioane de tone de absorbții nete rezultate din prezentul regulament.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a asigura o contabilizare corespunzătoare a tranzacțiilor realizate în temeiul prezentului regulament, inclusiv utilizarea mecanismelor de flexibilitate și monitorizarea de conformitate, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește adaptarea tehnică a definițiilor, a valorile, a listelor gazelor cu efect de seră și ale rezervoarelor de carbon, actualizarea nivelurilor de referință, contabilizarea tranzacțiilor și revizuirea metodologiei și a cerințelor în materie de informare. Aceste măsuri țin cont de dispozițiile din Regulamentul nr. 389/2013 al Comisiei de creare a registrului Uniunii. Dispozițiile necesare ar trebui să fie cuprinse într-un instrument juridic unic care că combine dispozițiile de contabilizare în conformitate cu Directiva 2003/87/CE, Regulamentul (UE) nr. 525/2013, Regulamentul [] privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre din anul 2021 până în 2030 pentru o uniune energetică rezilientă și cu prezentul regulament. Este deosebit de important ca, pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În mod specific, pentru a asigura participarea echitabilă la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.

(18)  Pentru a asigura o contabilizare corespunzătoare a tranzacțiilor realizate în temeiul prezentului regulament, inclusiv utilizarea mecanismelor de flexibilitate și monitorizarea de conformitate, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește adaptarea tehnică a definițiilor, a valorile, a listelor gazelor cu efect de seră și ale rezervoarelor de carbon, actualizarea în rezervorul de produse lemnoase recoltate, contabilizarea tranzacțiilor și revizuirea metodologiei și a cerințelor în materie de informare pentru a reflecta modificările în Orientările IPCC, astfel cum au fost adoptate de organismele instituite prin CCONUSC sau prin Acordul de la Paris. Aceste măsuri țin cont de dispozițiile din Regulamentul nr. 389/2013 al Comisiei de creare a registrului Uniunii. Dispozițiile necesare ar trebui să fie cuprinse într-un instrument juridic unic care că combine dispozițiile de contabilizare în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 20031a, Regulamentul (UE) nr. 525/2013, Regulamentul nr. (UE) .../... privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre din anul 2021 până în 2030 pentru o uniune energetică rezilientă și cu prezentul regulament. Este deosebit de important ca, pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 20161b. În mod specific, pentru a asigura participarea echitabilă la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.

 

________________

 

1a Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

 

1b JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Prezentul regulament ar trebui să fie examinat începând din anul 2024 și, ulterior, o dată la 5 ani, în vederea evaluării modului de funcționare a acestuia în ansamblul său. Această examinare se poate baza, de asemenea, pe rezultatele bilanțului la nivel mondial prevăzut prin Acordul de la Paris.

(19)  În contextul dialogului de facilitare din 2018, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului până la 28 februarie 2019 privind caracterul adecvat al nivelului de ambiție prevăzut de prezentul regulament. Prezentul regulament ar trebui să fie examinat începând din anul 2023 și, ulterior, o dată la trei ani, în vederea evaluării modului de funcționare a acestuia în ansamblul său. Această examinare se poate baza, de asemenea, pe rezultatele bilanțului la nivel mondial prevăzut prin Acordul de la Paris.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament se aplică în cazul emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră menționate în anexa I secțiunea A, astfel cum au fost raportate în temeiul articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, care se produc în oricare din următoarele categorii de contabilizare a terenurilor pe teritoriile statelor membre în perioada 2021-2030:

1.  Prezentul regulament se aplică în cazul emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră menționate în anexa I secțiunea A, astfel cum au fost raportate în temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, care se produc în oricare din următoarele categorii de contabilizare a terenurilor pe teritoriile statelor membre și în alte categorii de contabilizare în perioada 2021-2030:

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  produse forestiere recoltate.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  Nivelul de referință pentru păduri reprezintă o estimare a emisiilor sau absorbțiilor nete medii anuale provenite din terenuri forestiere gestionate pe teritoriul unui stat membru în perioadele 2021 - 2025 și 2026 - 2030.

Justificare

Definiția unui nivel de referință pentru păduri, prevăzută la articolul 8 alineatul (1), ar trebui prevăzută la articolul 3, alături de celelalte definiții.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 în vederea adaptării definițiilor de la alineatul (1) la evoluțiile științifice sau progresele tehnice și pentru a asigura coerența dintre definițiile respective și eventualele modificări ale definițiilor relevante în Orientările IPCC din 2006 pentru inventarele naționale privind gazele cu efect de seră („Orientările IPCC”).

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 în vederea adaptării definițiilor de la alineatul (1) pentru a asigura coerența dintre definițiile respective și eventualele modificări ale definițiilor relevante în Orientările IPCC din 2006 pentru inventarele naționale privind gazele cu efect de seră („Orientările IPCC”), astfel cum au fost adoptate de organismele instituite prin CCONUSC sau prin Acordul de la Paris.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru perioada cuprinsă între 2021 și 2025 și între 2026 și 2030, luându-se în considerare mecanismele de flexibilitate prevăzute la articolul 11, fiecare stat membru se va asigura că emisiile nu depășesc absorbțiile, calculate ca sumă a emisiilor și absorbțiilor totale provenite de pe teritoriul lor din categoriile de contabilizare a trenurilor menționate la articolul 2 combinat, astfel cum se contabilizează în conformitate cu prezentul regulament.

Pentru perioada cuprinsă între 2021 și 2025 și între 2026 și 2030, luându-se în considerare mecanismele de flexibilitate prevăzute la articolul 11, fiecare stat membru se asigură că emisiile nu depășesc absorbțiile, calculate ca sumă a emisiilor și absorbțiilor totale provenite de pe teritoriul lor din categoriile de contabilizare a trenurilor și din alte categorii menționate la articolul 2 combinat, astfel cum se contabilizează în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru întocmește și menține conturi care să reflecte cu precizie emisiile și absorbțiile rezultate din categoriile de contabilizare a terenurilor menționate la articolul 2. Statele membre asigură acuratețea, caracterul complet, coerența, comparabilitatea și transparența conturilor lor, precum și a altor date prevăzute în prezentul regulament. Statele membre indică emisiile prin semnul plus (+), iar absorbțiile prin semnul minus (-).

1.  Fiecare stat membru întocmește și menține conturi care să reflecte cu precizie emisiile și absorbțiile rezultate din categoriile de contabilizare a terenurilor și din alte categorii menționate la articolul 2 în concordanță cu orientările privind raportarea adoptate de organismele instituite prin CCONUSC sau prin Acordul de la Paris pentru perioada 2021-2030. Statele membre asigură acuratețea, caracterul complet, coerența, comparabilitatea și transparența conturilor lor, precum și a altor date prevăzute în prezentul regulament. Statele membre indică emisiile prin semnul plus (+), iar absorbțiile prin semnul minus (-).

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre previn orice dublă contabilizare a emisiilor sau a absorbțiilor, în special prin contabilizarea emisiilor sau a absorbțiilor rezultate din mai multe categorii de contabilizare a terenurilor la o singură categorie.

2.  Statele membre previn orice dublă contabilizare a emisiilor sau a absorbțiilor, în special prin contabilizarea emisiilor sau a absorbțiilor rezultate din mai multe categorii de contabilizare la o singură categorie.

Justificare

Se propune ca produsele forestiere recoltate să fie incluse ca un inventar separat și ca o categorie separată de contabilizare. Acest lucru ar fi în concordanță cu Orientările IPCC din 2006 și cu practica de raportare a CCONUSC. Acest lucru ar duce la modificări ale articolului 5 alineatele (1), (2) și (4).

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre includ în conturile lor pentru fiecare categorie de contabilizare a terenurilor orice variație a stocului de carbon din rezervoarele de carbon enumerate în anexa I secțiunea B. Statele membre pot alege să nu includă în conturile lor variațiile stocurilor de carbon din rezervoarele de carbon în cazul în care rezervorul de carbon nu este o sursă, cu excepția biomasei de suprafață și a produselor lemnoase recoltate de pe terenuri forestiere gestionate.

4.  Statele membre includ în conturile lor pentru fiecare categorie de contabilizare orice variație a stocului de carbon din rezervoarele de carbon enumerate în anexa I secțiunea B. Statele membre pot alege să nu includă în conturile lor variațiile stocurilor de carbon din rezervoarele de carbon în cazul în care rezervorul de carbon nu este o sursă, cu excepția biomasei de suprafață și a produselor lemnoase recoltate de pe terenuri forestiere gestionate.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 în vederea modificării anexei I pentru reflectarea modificărilor din Orientările IPCC.

6.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 în vederea modificării anexei I pentru reflectarea modificărilor din Orientările IPCC, astfel cum au fost adoptate de organismele instituite prin CCONUSC sau prin Acordul de la Paris.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre contabilizează emisiile și absorbțiile rezultate din terenuri cultivate gestionate, calculate ca emisii și absorbții în perioadele 2021 - 2025 și 2026 - 2030, din care se scade valoarea obținută prin înmulțirea cu cinci a valorii medii anuale a emisiilor și absorbțiilor statului membru în cauză, care provin de pe terenuri cultivate gestionate în perioada sa de referință 2005 - 2007.

1.  Statele membre contabilizează emisiile și absorbțiile rezultate din terenuri cultivate gestionate, calculate ca emisii și absorbții în perioadele 2021 - 2025 și 2026 - 2030, din care se scade valoarea obținută prin înmulțirea cu cinci a valorii medii anuale a emisiilor și absorbțiilor statului membru în cauză, care provin de pe terenuri cultivate gestionate în perioada sa de referință sau în anul său de referință stabilit în cadrul CCONUSC. Alegerea referinței de contabilizare este comunicată Comisiei Europene până la 31 decembrie 2018. Statele membre pot compensa măsurile de agromediu puse în aplicare în timpul perioadei de referință.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre contabilizează emisiile și absorbțiile rezultate din pajiști gestionate, calculate ca emisii și absorbții în perioadele 2021 - 2025 și 2026 - 2030, din care se scade valoarea obținută prin înmulțirea cu cinci a valorii medii anuale a emisiilor și absorbțiilor statului membru în cauză, care provin de pe pajiști gestionate în perioada sa de referință 2005 - 2007.

2.  Statele membre contabilizează emisiile și absorbțiile rezultate din pajiști gestionate, calculate ca emisii și absorbții în perioadele 2021 - 2025 și 2026 - 2030, din care se scade valoarea obținută prin înmulțirea cu cinci a valorii medii anuale a emisiilor și absorbțiilor statului membru în cauză, care provin de pe pajiști gestionate în perioada sa de referință sau în anul său de referință stabilit în cadrul CCONUSC. Alegerea referinței de contabilizare este comunicată Comisiei Europene până la 31 decembrie 2018. Statele membre pot compensa măsurile de agromediu puse în aplicare în timpul perioadei de referință.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care în perioada de referință sunt incluse măsuri de agromediu, astfel cum se menționează la alineatele (1) și (2), statele membre pot integra măsuri precum:

 

-   măsuri legate de schimbările climatice și protecția climei,

 

-   promovarea diversității biologice și genetice,

 

-   promovarea fertilității solului și

 

-   măsuri pentru protecția apelor.

Justificare

Regulamentul nu ar trebui să penalizeze statele membre care au pus deja în aplicare mai multe măsuri de agromediu în conformitate cu programele din cadrul PAC. Aceste state membre ar trebui să poată beneficia de pe urma performanței lor bune în perioada respectivă. Atunci când li se calculează emisiile și absorbțiile într-o perioadă de referință, ar trebui să se țină seama de măsurile de agromediu deja puse în aplicare.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre care au ales să includă zonele umede gestionate în domeniul de aplicare al angajamentelor lor în conformitate cu articolul 2 contabilizează emisiile și absorbțiile rezultate din zone umede gestionate, calculate ca emisii și absorbții în perioadele 2021 - 2025 și/sau 2026 - 2030, din care se scade valoarea obținută prin înmulțirea cu cinci a valorii medii anuale a emisiilor și absorbțiilor statului membru în cauză, care provin din zone umede gestionate în perioada sa de referință 2005 - 2007.

4.  Statele membre care au ales să includă zonele umede gestionate în domeniul de aplicare al angajamentelor lor în conformitate cu articolul 2 contabilizează emisiile și absorbțiile rezultate din zone umede gestionate, calculate ca emisii și absorbții în perioadele 2021-2025 și/sau 2026-2030, din care se scade valoarea obținută prin înmulțirea cu cinci a valorii medii anuale a emisiilor și absorbțiilor statului membru în cauză, care provin din zone umede gestionate în perioada sa de referință sau anul său de referință stabilit conform CCONUSC. Alegerea referinței de contabilizare este comunicată Comisiei Europene până la 31 decembrie 2018.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre contabilizează emisiile și absorbțiile rezultate din terenuri forestiere gestionate, calculate ca emisii și absorbții în perioadele 2021 - 2025 și 2026 - 2030, din care se scade valoarea obținută prin înmulțirea cu cinci a nivelului lor de referință pentru păduri. Nivelul de referință pentru păduri reprezintă o estimare a emisiilor sau absorbțiilor nete medii anuale provenite din terenuri forestiere gestionate pe teritoriul unui stat membru în perioadele 2021 - 2025 și 2026 - 2030.

1.  Statele membre contabilizează emisiile și absorbțiile rezultate din terenuri forestiere gestionate, calculate ca emisii și absorbții în perioadele 2021 - 2025 și 2026 - 2030, din care se scade valoarea obținută prin înmulțirea cu cinci a nivelului lor de referință pentru păduri.

Justificare

Definiția unui nivel de referință pentru păduri, prevăzută la articolul 8 alineatul (1), ar trebui prevăzută la articolul 3, alături de celelalte definiții.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dacă rezultatul calculului menționat la alineatul (1) este negativ în raport cu nivelul său de referință pentru păduri, un stat membru include în conturile sale privind terenurile forestiere gestionate totalul absorbțiilor nete care să nu fie mai mare decât echivalentul a 3,5 % din emisiile generate în statul membru respectiv în anul sau perioada sa de referință, conform celor specificate în anexa III, înmulțit cu cinci.

eliminat

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc noul nivel de referință pentru păduri pe baza criteriilor prevăzute în secțiunea A din anexa IV. Acestea transmit Comisiei un plan de contabilizare a pădurilor la nivel național, inclusiv un nou nivel de referință pentru păduri, până la 31 decembrie 2018 pentru perioada 2021-2025 și, până la data de 30 iunie 2023, pentru perioada 2026-2030.

Statele membre stabilesc noul nivel de referință pentru păduri pe baza criteriilor prevăzute în secțiunea A din anexa IV. Acestea transmit Comisiei un raport de contabilizare a pădurilor la nivel național, inclusiv un nou nivel de referință pentru păduri, până la 31 decembrie 2018 pentru perioada 2021-2025 și, până la data de 30 iunie 2023, pentru perioada 2026-2030.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Planul de contabilizare a pădurilor la nivel național va conține toate elementele menționate în secțiunea B din anexa IV și va include un nou nivel de referință pentru păduri propus pe baza continuării practicii și a intensității actuale de gestionare a pădurilor, conform evidențelor din perioada 1990-2009 pe tipuri de păduri și clase de vârstă în pădurile naționale, exprimat in tone de echivalent CO2 pe an.

Raportul de contabilizare a pădurilor la nivel național conține toate elementele menționate în secțiunea B din anexa IV și include un nou nivel de referință pentru păduri exprimat in tone de echivalent CO2 pe an și propus pe baza continuării practicii active și sustenabile de gestionare a pădurilor, în conformitate cu cele mai bune date disponibile și cu politicile și programele adoptate, exprimat in tone de echivalent CO2 pe an, precum și a politicilor și măsurilor statelor membre în vigoare privind gestionarea sustenabilă a pădurilor. Planul de contabilizare trebuie, de asemenea, să aibă la bază principiile de gestionare sustenabilă a pădurilor și strategiile naționale publicate de către statele membre în acest domeniu până la data transmiterii nivelului de referință pentru păduri și să fie întemeiat pe analize pe termen lung care să vizeze obiectivul definit la articolul 4 alineatul (1) din Acordul de la Paris, și anume de a obține la un echilibru între emisiile antropice prin surse și absorbțiile antropice prin absorbanți de gaze cu efect de seră în a doua jumătate a acestui secol.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Planul de contabilizare a pădurilor la nivel național se publică și se supune consultării publice.

Raportul de contabilizare a pădurilor la nivel național se publică și se supune consultării publice.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre demonstrează coerență între metodele și datele utilizate pentru stabilirea nivelului de referință pentru păduri din planul de contabilizare a pădurilor la nivel național și cele utilizate în raportarea terenurilor forestiere gestionate. Cel târziu până la sfârșitul perioadei 2021 - 2025 sau 2026 - 2030, un stat membru prezintă Comisiei o corecție tehnică a nivelului său de referință, dacă este cazul, pentru asigurarea coerenței.

4.  Statele membre demonstrează coerență între metodele și datele utilizate pentru stabilirea nivelului de referință pentru păduri din raportul de contabilizare a pădurilor la nivel național și cele utilizate în raportarea terenurilor forestiere gestionate. Cel târziu până la sfârșitul perioadei 2021 - 2025 sau 2026 - 2030, un stat membru prezintă Comisiei o corecție tehnică a nivelului său de referință, dacă este cazul, pentru asigurarea coerenței.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia examinează planurile de contabilizare a pădurilor la nivel național și corecțiile tehnice și evaluează măsura în care noile niveluri de referință pentru păduri propuse sau cele corectate au fost stabilite în conformitate cu principiile și cerințele prevăzute la alineatele (3) și (4), precum și cu articolul 5 alineatul (1). În măsura în care acest lucru este necesar pentru a asigura conformitatea cu principiile și cerințele prevăzute la alineatele (3) și (4), precum și cu articolul 5 alineatul (1), Comisia poate să recalculeze noile niveluri de referință propuse pentru păduri sau nivelurile corectate.

5.  Astfel cum se precizează în anexa IV, Comisia realizează o evaluare tehnică a raportului de contabilizare a pădurilor la nivel național transmise de statele membre și a eventualelor corecții și/sau rectificări tehnice, în scopul de a evalua măsura în care noile niveluri de referință sau cele corectate au fost stabilite în conformitate cu principiile și cerințele prevăzute la alineatele (3) și (4), precum și cu articolul 5 alineatul (1). Comisia formulează recomandări tehnice destinate statelor membre și elaborează un raport de sinteză.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 14, pentru a modifica anexa II ca urmare a examinării desfășurate în conformitate cu alineatul (5) pentru actualizarea nivelurilor de referință pentru păduri ale statelor membre pe baza planurilor de contabilizare a pădurilor la nivel național sau a corecțiilor tehnice prezentate, precum și pentru refacerea oricăror calcule în contextul examinării. Până la intrarea în vigoare a actului delegat, nivelurile de referință pentru păduri ale statelor membre, astfel cum sunt specificate în anexa II, continuă să se aplice pentru perioada 2021-2025 și/sau 2026-2030.

6.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 14, pentru a modifica anexa II ca urmare a evaluării tehnice desfășurate în conformitate cu alineatul (5) pentru actualizarea nivelurilor de referință pentru păduri ale statelor membre pe baza rapoartelor de contabilizare a pădurilor la nivel național sau a corecțiilor tehnice prezentate, precum și pentru refacerea oricăror calcule de către statul membru în contextul evaluării tehnice. În cazul în care un stat membru nu și-a actualizat nivelul de referință pentru păduri, valoarea, astfel cum este specificată în anexa II, continuă să se aplice pentru perioada 2021-2025 și/sau 2026-2030.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În conturile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) și articolul 8 alineatul (1) privind produsele lemnoase recoltate, statele membre reflectă emisiile și absorbțiile generate de variații în rezervorul de produse lemnoase recoltate care intră în următoarele categorii, utilizând funcția de degradare de prim ordin, metodologiile și perioadele de înjumătățire implicite specificate în anexa V:

Statele membre reflectă emisiile și absorbțiile generate de variații în rezervorul de produse lemnoase recoltate care intră în următoarele categorii, utilizând funcția de degradare de prim ordin, metodologiile și perioadele de înjumătățire implicite specificate în anexa V:

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre contabilizează emisiile și absorbțiile generate de variații în rezervorul de produse lemnoase recoltate prin totalizarea emisiilor și a absorbțiilor pentru fiecare dintre anii din perioada 2021-2025 și din perioada 2026-2030.

Justificare

Produsele lemnoase recoltate constituie în mod real un rezultat al activității induse de om/antropice și, prin urmare, acestea ar fi contabilizate în mod similar cu terenurile împădurite. Aceasta înseamnă că variațiile reale ale stocurilor de carbon asociate cu produsele lemnoase recoltate ar fi incluse în contabilizare.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Până la 31 decembrie 2019, Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 14 pentru a actualiza categoriile din rezervorul de produse lemnoase recoltate cu produse suplimentare, cum ar fi bioprodusele inovatoare durabile, care au un efect pozitiv de înlocuire, precum și cu valori implicite pentru perioada de înjumătățire specificată în anexa V.

Justificare

Pentru a aprecia mai bine stocarea de carbon a viitoarelor bioproduse inovatoare în contabilizarea LULUCF, Comisia ar trebui să propună categorii suplimentare pentru rezervorul de produse lemnoase recoltate.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14, în vederea revizuirii cerințelor referitoare la metodologie și informare din anexa VI pentru a reflecta modificările în Orientările IPCC.

4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14, în vederea revizuirii cerințelor referitoare la metodologie și informare din anexa VI pentru a reflecta modificările în Orientările IPCC, astfel cum au fost adoptate de organismele instituite prin CCONUSC sau prin Acordul de la Paris.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care emisiile totale depășesc absorbțiile într-un stat membru, iar respectivul stat membru elimină alocările în temeiul Regulamentului [ ] privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre între 2021 și 2030, această cantitate va fi luată în considerare pentru asigurarea respectării de către statul membru a angajamentelor sale asumate în temeiul articolul 4.

1.  În cazul în care emisiile totale depășesc absorbțiile într-un stat membru, iar respectivul stat membru a ales să elimine alocările în temeiul Regulamentului nr. (UE) .../... privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre între 2021 și 2030, ca fiind una dintre opțiunile de flexibilitate, această cantitate va fi luată în considerare pentru asigurarea respectării de către statul membru a angajamentelor sale asumate în temeiul articolului 4.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolele 3, 5, 8, 10 și 13 este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată de la [data intrării în vigoare].

2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolele 3, 5, 8, 9, 10 și 13 este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată de la [data intrării în vigoare].

Justificare

Armonizarea articolului cu modificarea de la articolul 9.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului până la 28 februarie 2024 și, ulterior, o dată la cinci ani cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, la contribuția acestuia la obiectivul general al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2030 și la contribuția sa la obiectivele Acordului de la Paris, și poate formula propuneri, dacă este cazul.

În contextul dialogului de facilitare din 2018, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului până la 28 februarie 2019 privind caracterul adecvat al nivelului de ambiție prevăzut de prezentul regulament. Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului până la 28 februarie 2023 și, ulterior, o dată la trei ani cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, la contribuția acestuia la obiectivul general al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2030 și la contribuția sa la obiectivele Acordului de la Paris, în vederea asigurării conformității prezentului regulament cu deciziile relevante adoptate de organismele instituite prin CCONUSC sau prin Acordul de la Paris, și formulează propuneri.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Anexa I – punctul B – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  pentru terenuri împădurite și terenuri forestiere gestionate: produse forestiere recoltate.

(f)  produse forestiere recoltate din terenuri împădurite și terenuri forestiere gestionate.

Justificare

Se propune includerea produselor forestiere recoltate într-o categorie separată, pentru a exclude produsele lemnoase recoltate din nivelul de referință al pădurilor și, prin urmare, se propune modificarea în consecință a textului.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Anexa II – tabelul 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Nivelurile de referință pentru păduri ale statelor membre, inclusiv produse forestiere recoltate

Nivelurile de referință pentru păduri ale statelor membre

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  nivelurile de referință ar trebui să asigure o contabilizare solidă și credibilă, pentru a garanta faptul că emisiile și absorbțiile rezultate din utilizarea biomasei sunt contabilizate în mod corespunzător;

(c)  nivelurile de referință ar trebui să asigure o contabilizare solidă și credibilă, pentru a garanta faptul că emisiile și absorbțiile din terenurile forestiere gestionate sunt contabilizate în mod corespunzător și că emisiile sunt echilibrate în raport cu absorbțiile;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  nivelurile de referință includ rezervorul de carbon al produselor forestiere recoltate, asigurând o comparație între ipoteza oxidării instantanee a acestora și aplicarea funcției de degradare de prim ordin și a perioadelor de înjumătățire;

eliminat

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  nivelurile de referință ar trebui să ia în considerare obiectivul de contribuire la conservarea biodiversității și de utilizare durabilă a resurselor naturale, astfel cum este prevăzut în strategia UE pentru păduri, politicile naționale ale statelor membre în domeniul forestier și strategia UE în domeniul biodiversității;

(e)  nivelurile de referință ar trebui să ia în considerare obiectivul de contribuire la conservarea biodiversității și de utilizare durabilă a resurselor naturale atât pentru producția de energie, cât și pentru a substitui alte materiale pe bază de combustibili fosili, astfel cum este prevăzut în strategia Uniunii pentru păduri, programele și politicile naționale ale statelor membre în domeniul forestier și strategiile Uniunii în domeniul bioeconomiei și al biodiversității; un stat membru care a instituit recent sau care dorește să instituie o nouă politică de gestionare a pădurilor și de exploatare a resurselor sale, care se materializează printr-o creștere a recoltei de lemn, nu ar trebui să fie sancționat prin debite în temeiul prezentului regulament, cu condiția ca această politică să fie una proactivă și sustenabilă și să nu antreneze o scădere pe termen lung a capacității de absorbție a pădurilor statului membru.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  nivelurile de referință sunt în concordanță cu inventarele de gaze cu efect de seră și datele istorice relevante bazându-se pe informații transparente, complete, coerente, comparabile și exacte. În mod specific, modelul utilizat pentru stabilirea nivelului de referință poate să reproducă date istorice din inventarul național de gaze cu efect de seră.

(g)  nivelurile de referință sunt în concordanță cu inventarele de gaze cu efect de seră și datele istorice relevante bazându-se pe informații transparente, complete, coerente, comparabile și exacte. Inventarele de gaze cu efect de seră trebuie să fie armonizate cu deciziile adoptate de către organismele instituite prin CCONUSC sau prin Acordul de la Paris. În mod specific, modelul utilizat pentru stabilirea nivelului de referință poate să reproducă date istorice din inventarul național de gaze cu efect de seră.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

B.  Elemente ale planului de contabilizare a pădurilor la nivel național

B.  Elemente ale raportului de contabilizare a pădurilor la nivel național

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Planul de contabilizare a pădurilor la nivel național depus în temeiul articolului 8 din prezentul regulament cuprinde următoarele elemente:

Raportul de contabilizare a pădurilor la nivel național depus în temeiul articolului 8 din prezentul regulament cuprinde următoarele elemente:

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – punctul 1 – litera f – subpunctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  emisiile și absorbțiile provenite din păduri și produse forestiere recoltate, după cum se prezintă în inventarele de gaze cu efect de seră și datele istorice relevante;

(2)  emisiile și absorbțiile provenite din păduri, după cum se prezintă în inventarele de gaze cu efect de seră și datele istorice relevante;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – punctul 1 – litera f – subpunctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  caracteristicile pădurilor, inclusiv structura pe categorii de vârstă, creșterile, durata rotației și alte informații privind activitățile de gestionare a pădurilor în cadrul „activității curente”;

(3)  caracteristicile pădurilor, inclusiv structura pe categorii de vârstă, creșterile, durata rotației și alte informații relevante privind activitățile de gestionare a pădurilor;

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și modificarea Regulamentului nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și de raportare a altor informații relevante pentru schimbările climatice

Referințe

COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AGRI

12.9.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Elisabeth Köstinger

30.8.2016

Examinare în comisie

5.12.2016

 

 

 

Data adoptării

30.5.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

13

3

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Bas Belder, Franc Bogovič, Hannu Takkula

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Christofer Fjellner

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

20

+

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Christofer Fjellner, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Marijana Petir

ECR

Bas Belder, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller, Hannu Takkula

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

13

-

S&D

Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ALDE

Ivan Jakovčić

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

John Stuart Agnew, Marco Zullo

3

0

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro

GUE/NGL

Matt Carthy

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

Raport referitor la „O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier” (2014/2223(INI)), 7 aprilie 2015.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și modificarea Regulamentului nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și de raportare a altor informații relevante pentru schimbările climatice

Referințe

COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)

Data prezentării la PE

20.7.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

DEVE

12.9.2016

ITRE

12.9.2016

TRAN

12.9.2016

AGRI

12.9.2016

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

TRAN

1.9.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Norbert Lins

28.9.2016

 

 

 

Examinare în comisie

20.3.2017

25.4.2017

 

 

Data adoptării

11.7.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

53

9

6

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Siôn Simon, Derek Vaughan

Data depunerii

17.7.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

53

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Rupert Matthews, James Nicholson

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI:

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Krzysztof Hetman, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Peter Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Derek Vaughan,Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

9

-

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller

EFDD

Julia Reid

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

PPE

Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Giovanni La Via

6

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

PPE

Karl-Heinz Florenz, Andrzej Grzyb

S&D

Jytte Guteland

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică