Процедура : 2016/0238(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0263/2017

Внесени текстове :

A8-0263/2017

Разисквания :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Гласувания :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

ДОКЛАД     ***I
PDF 1043kWORD 132k
18.7.2017
PE 594.033v02-00 A8-0263/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) № 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета

(COM(2016)0493 – C8‑0336/2016 – 2016/0238(COD))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Улрике Родуст

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) № 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета

(COM(2016)0493 – C8‑0336/2016 – 2016/0238(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0493),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0336/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид официалното съобщение от 29 март 2017 г. на правителството на Обединеното кралство съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз относно намерението му да се оттегли от Европейския съюз;

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 декември 2016 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0263/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение     1

Предложение за регламент

Дял І

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) № 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета

за създаване на многогодишен план за определени дънни запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) № 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Целите на ОПОР са, наред с другото, да се гарантира екологичната устойчивост на риболова и аквакултурите в дългосрочен план и да се прилагат подходът на предпазливост и екосистемният подход при управлението на рибарството.

(4)  Целите на ОПОР са, наред с другото, да се гарантира екологичната устойчивост на риболова и аквакултурите в дългосрочен план, да се прилага подходът на предпазливост при управлението на рибарството, за да се гарантира възстановяването на запаси и поддържането им над нивата, на които може да се постигне МУУ, и да се прилага екосистемният подход при управлението на рибарството.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  За експлоатацията на биологичните морски ресурси Регламент (ЕС) № 1380/2013 изрично предвижда целта популациите на подлежащите на улов видове да бъдат възстановявани и поддържани над нивата, на които може да се постигне ММУ. Поради това в съответствие с член 2, параграф 2 от него съответното ниво на експлоатация трябва да се постигне по възможност до 2015 г., като за всички запаси трябва да бъде постигнато най-късно до 2020 г. чрез постепенно постъпателно нарастване и следва да се запази след това.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  С оглед постигането на целите на ОПОР предстои приемането на редица мерки за опазване, които да се прилагат в различни комбинации помежду си, като например многогодишни планове, технически мерки, определяне и разпределяне на възможности за риболов.

(5)  С оглед постигането на целите на ОПОР предстои приемането на редица мерки за опазване, които да се прилагат в различни комбинации помежду си, като например многогодишни планове, технически мерки, определяне и разпределяне на възможности за риболов при пълно спазване на най-добрите налични научни становища.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В съответствие с членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове следва да се основават на научни, технически и икономически становища и да съдържат цели, измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване и предпазни мерки.

(6)  В съответствие с членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове следва да се основават на научни, технически и икономически становища и да съдържат цели, измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване, цели и предпазни мерки, цели за опазване на запасите и технически мерки, които трябва да се предприемат, за да се постигнат измеримите цели за възможно най-голямо избягване и намаляване на нежелания улов съгласно предвиденото в член 15 от този регламент.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Наред с това Комисията може, съобразно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, да бъде упълномощена в рамките на многогодишен план да създава зони за възстановяване на рибните запаси.

Обосновка

Позоваването на член 8, параграф 3 от Основния регламент за ОПОР, чрез който Комисията може да бъде упълномощена в многогодишни планове да създава биологично чувствителни защитени зони в рамките на делегираните правомощия, липсваше в предложението на Комисията.

Изменение     7

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Някои запаси от общ интерес се експлоатират и от трети държави, поради което е много важно Съюзът да се консултира с тези трети държави, за да се гарантира, че съответните запаси се управляват по устойчив начин. При липсата на официално споразумение Съюзът следва да направи всичко възможно, за да постигне съгласие по общи договорености за риболова на тези запаси, за да се улесни устойчивото управление, във връзка с което следва да бъдат осигурени, приложени и насърчавани равни условия по отношение на участниците на пазара в Съюза.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Планът следва да е насочен към осъществяването на целите на ОПОР — най-вече постигането и поддържането на МУУ за съответните запаси, изпълнението на задължението за разтоварване по отношение на обхванатите от ограничения на улова дънни запаси и прилагането на екосистемен подход към управлението на риболовните дейности.

(10)  Планът следва да е насочен към осъществяването на целите на ОПОР — най-вече възстановяването и поддържането на рибни запаси над нивата на биомаса, на които може да се постигне ММУ, изпълнението на задължението за разтоварване по отношение на обхванатите от ограничения на улова дънни запаси, както и осъществяването и постигането на социално-икономическите аспекти на ОПОР и прилагането на екосистемен подход към управлението на риболовните дейности, като се сведе до минимум отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема.

Изменение     9

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Настоящият план следва също така да допринася за постигането на добро състояние на околната среда, предвидено в Директива 2008/56/ЕО, и за постигането на благоприятно състояние на запазване на естествените местообитания и видовете, изисквано съответно от Директива 2009/147/ЕО1a на Европейския парламент и на Съвета и от Директива 92/43/ЕИО на Съвета.

 

_____________

 

1a Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици (OВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

 

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

Изменение     10

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се съдържа изискването възможностите за риболов да се определят в съответствие с измеримите цели, посочени в многогодишните планове.

(11)  В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се съдържа изискването възможностите за риболов да се определят в съответствие с целите, установени в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета, и при спазване на целите, сроковете и границите, определени в многогодишните планове.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Съобразно член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 запаси, управлявани съвместно с трети държави, трябва да се управляват във възможно най-голяма степен чрез съвместни споразумения в съответствие с целите, посочени в член 2, параграф 2 от този регламент. Освен това целите, определени в членове 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, както и определенията, формулирани в член 4 от него, следва да се прилагат към такива споразумения.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Когато не са налични измерими цели, свързани с МУУ, следва да се прилага подходът на предпазливост.

(14)  Когато не са налични измерими цели, свързани с максималния устойчив улов, многогодишният план следва да установява мерки въз основа на подхода на предпазливост към управлението на рибарството, определен в член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези мерки трябва да гарантират определена степен на опазване на съответните запаси, която е поне сравнима с нивата на експлоатация в съответствие с максималния устойчив улов, предвидени в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Обосновка

Мерките на многогодишния план съобразно подхода на предпазливост трябва, в съответствие с член 9, параграф 2 от Основния регламент за ОПОР, да гарантират запазването на съответни запаси най-малко в степен, съпоставима с измеримите цели за максималния устойчив улов.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  Любителският риболов може да има значително въздействие върху рибните ресурси. Държавите членки трябва да събират данни за любителския риболов в съответствие с правните изисквания за събиране на данни. Когато този риболов оказва значително отрицателно въздействие върху ресурсите, планът следва да предвижда възможността да се вземе решение за специални мерки за управление в съответствие с принципа на пропорционалност. Всички управленски и технически мерки относно любителския риболов на равнището на Съюза следва да бъдат пропорционални на преследваните цели.

Изменение     14

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  За функционалните единици за норвежкия омар, за които са налични референтни равнища на опазване, е уместно да се използват следните прагови равнища на изобилие: минимално изобилие (Abundancebuffer), съответстващо на референтното равнище Bbuffer, определено в изготвения от Консултативния съвет за Северно море дългосрочен план за управление на запасите от норвежки омар в Северно море42, и гранично изобилие (Abundancelimit), съответстващо на MSY Btrigger на изобилието (еквивалентно на Blim), както е определено от ICES7.

(16)  За функционалните единици за норвежкия омар, за които са налични референтни равнища на опазване, е уместно да се използват препоръчаните от ICES минимално изобилие (Abundancebuffer) и гранично изобилие (Abundancelimit) като прагови равнища на изобилие.

_________________

 

42 Дългосрочен план за управление на запасите от норвежки омар в Северно море.

 

Обосновка

Не е уместно да се говори за консултативни съвети в законодателен текст.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  В случай че размерът на запаса спадне под тези равнища, е необходимо да се предвидят подходящи предпазни мерки. Те следва да включват намаляване на възможностите за риболов и конкретни мерки за опазване, когато според научните становища са необходими коригиращи мерки. Тези мерки следва при необходимост да бъдат допълнени от всички други подходящи мерки, като например мерки на Комисията в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 или мерки на държавите членки в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(17)  В случай че размерът на запаса спадне под тези равнища, е необходимо да се предвидят подходящи предпазни мерки. Те следва да включват намаляване на възможностите за риболов и конкретни мерки за опазване, когато според най-добрите научни становища са необходими коригиращи мерки. Тези мерки следва при необходимост да бъдат допълнени от всички други подходящи мерки, като например мерки на Комисията в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 или мерки на държавите членки в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Целесъобразно е да се определи ОДУ за норвежкия омар в зони IIa и IV на ICES като сбор от определените за всяка функционална единица ограничения на улова и статистическите квадранти извън функционалните единици в тази зона на ОДУ. Това обаче не изключва приемането на мерки за защита на конкретни функционални единици.

(19)  Целесъобразно е да се определи отделен ОДУ за норвежкия омар за всяка функционална единица. Трябва да се приемат евентуално отделни мерки за опазването на съответната функционална единица.

Обосновка

При определянето на общ ОДУ за отделни функционални единици не се гарантира, че норвежкият омар няма да бъде обект на прекомерен улов в една от функционалните единици. Въпреки че ICES препоръчва от много години отделни ОДУ за отделните функционални единици, в тези зони се приемат ОДУ за цялата зона.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  С цел спазване на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в плана следва да се предвидят допълнителни мерки за управление.

(20)  С цел спазване на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в плана следва да се предвидят други мерки за опазване, в частност мерки за постепенното премахване на изхвърлянето на улов при отчитане на най-добрите налични научни становища или за свеждане до минимум на отрицателното въздействие на дейностите на улов върху екосистемата, които по целесъобразност трябва да се определят допълнително подробно съобразно член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Обосновка

Изменения в съответствие с член 10, параграф 2, буква а) от Основния регламент за ОПОР.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Следва да бъдат установени прагове за дънните запаси, които риболовните кораби са задължени да разтоварват в определени за целта пристанища или на място в близост до брега в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. При определянето на тези пристанища или места в близост до брега държавите членки следва да прилагат критериите, предвидени в член 43, параграф 5 от посочения регламент, за да се гарантира ефективният контрол на запасите, обхванати от настоящия регламент.

(25)  Следва да бъдат установени прагове за дънните запаси, които риболовните кораби са задължени да разтоварват в определени за целта пристанища или на място в близост до брега в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. При определянето на тези пристанища или места в близост до брега държавите членки следва да прилагат критериите, предвидени в член 43, параграф 5 от посочения регламент, за да се гарантира ефективният контрол върху разтоварването на улова, обхванат от настоящия регламент.

Обосновка

Адаптиране към формулировката на съображение 28 от многогодишния план за Балтийско море.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  В съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 следва да се предвидят разпоредби, по силата на които Комисията да извършва периодична оценка на целесъобразността и ефективността на прилагането на настоящия регламент. Необходимо е тази оценка да следва и да се базира на периодичната оценка на плана въз основа на научните становища, като планът подлежи на оценка на всеки пет години. Този период позволява пълно прилагане на задължението за разтоварване, както и приемане и прилагане на мерки за регионализация, и да се види въздействието на тези мерки върху запасите и риболовната дейност. Също така това е минималният период, изискван от научните органи.

(26)  В съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 следва да се предвидят разпоредби, по силата на които Комисията да извършва периодична оценка на целесъобразността и ефективността на прилагането на настоящия регламент. Необходимо е тази оценка да следва и да се базира на периодичната оценка на плана въз основа на най-добрите научни становища, като планът подлежи на оценка до ... [три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] и на всеки пет години след това. Този период позволява пълно прилагане на задължението за разтоварване, както и приемане и прилагане на мерки за регионализация, и да се види въздействието на тези мерки върху запасите и риболовната дейност. Също така това е минималният период, изискван от научните органи.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се установява многогодишен план (наричан по-долу „планът“) за дънните запаси във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV на ICES (наричани по-долу „Северно море“) и риболовните дейности, при които се извършва експлоатиране на тези запаси.

1.  С настоящия регламент се установява многогодишен план (наричан по-долу „планът“) за дънните запаси във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV на ICES („Северно море“ се отнася към тези три зони) и риболовните дейности, включително любителския риболов, при които се извършва експлоатиране на тези запаси.

Изменение     21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Независимо от разпоредбите на параграф 1 членове 4, 5, 6 и 8 се прилагат за зоните на разпространение на запасите от групи 1—4, определени в член 2.

заличава се

Обосновка

Настоящото изменение е част от пакет за създаване на една по-малко сложна система за група 2.

Изменение     22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Когато, въз основа на научни становища или въз основа на искане от съответните държави членки, Комисията счита, че посоченият в член 2 списък трябва да бъде изменен, тя може да представи предложение за изменение на този списък.

Изменение     23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Освен това в настоящия регламент се определят подробностите за изпълнение на задължението за разтоварване на сушата на всички видове, предвидени в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, различни от запасите, които вече са определени в параграф 1 от настоящия член.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „дънни запаси“ означава видовете калканоподобни и кръгли риби, както и норвежкият омар, живеещи на дъното на водния стълб или в близост до него;

(1)  „дънни запаси“ означава видовете кръгли, калканоподобни и хрущялни риби, норвежкият омар (Nephrops Norvegicus) и северната скарида (Pandalus borealis), които живеят на дъното на водния стълб или в близост до него;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  „най-добри налични научни становища“ означава научни становища, проверени от ICES или НТИКР, в основата на които са залегнали най-актуалните налични данни и които спазват всички изисквания, предвидени в Регламент (ЕС) № 1380/2013, и по-специално член 25 от него.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  „диапазон на FMSY“ означава изчислен от ICES диапазон, който има за цел да се постигне не повече от 5% намаление на улова в дългосрочен план в сравнение с максималния устойчив улов. Горната граница на диапазона е ограничена, така че вероятността от спадане на запаса под Blim е не повече от 5%. Тази горна граница също така съответства на консултативното правило на ICES, което показва, че когато биомасата на репродуктивния запас е под минималното референтно равнище на биомаса на репродуктивния запас (MSY Btrigger), F се намалява до стойност, която не надхвърля горна граница, равна на стойността на FMSY, умножена по стойността на биомасата на репродуктивния запас за годината, за която се определя ОДУ, разделена на MSY Btrigger.

Обосновка

Не само в едно съображение, но и в постановителната част на многогодишния план за дънните запаси в Северно море следва да има еднозначно позоваване на консултативното правило на ICES.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  „MSY Flower“ и „MSY Fupper“ означава най-ниската и най-високата стойност в рамките на диапазона на FMSY.

Обосновка

Това определение беше взето от многогодишния план за Балтийско море и то въвежда понятията, които се посочват в измененото от докладчика приложение I.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „група 1“: означава дънните запаси, за които в настоящия план са установени измерими цели като диапазони на FMSY и предпазни мерки, свързани с биомасата, както следва:

(2)  „група 1“ означава дънните запаси, за които в настоящия план са установени измерими цели като диапазони на FMSY и предпазни мерки, свързани с биомасата, посочени в приложения I и II, както следва:

а)  атлантическа треска (Gadus morhua) в подзона IV и участъци VIId и IIIa Запад (Северно море, източната част на Ламанша, Скагерак), наричана по-долу „атлантическа треска в Северно море“;

а)  атлантическа треска (Gadus morhua) в подзона IV (Северно море) и участъци VIId (източната част на Ламанша) и IIIa Запад (Скагерак), наричана по-долу „атлантическа треска в подзона IV и участъци VIId и IIIa Запад“;

б)  пикша (Melanogrammus aeglefinus) в подзона IV и участъци VIa и IIIa Запад (Северно море, зоната на запад от Шотландия, Скагерак), наричана по-долу „пикша“;

б)  пикша (Melanogrammus aeglefinus) в подзона IV (Северно море) и участъци VIa (зоната на запад от Шотландия) и IIIa Запад (Скагерак), наричана по-долу „пикша в подзона IV и участъци VIа и IIIa Запад“;

в)  писия (Pleuronectes platessa) в подзона IV (Северно море) и участък IIIa (Скагерак), наричана по-долу „писия в Северно море“;

в)  писия (Pleuronectes platessa) в подзона IV (Северно море) и участък IIIa (Скагерак), наричана по-долу „писия в подзона IV и участък IIIa“;

г)  сайда (Pollachius virens) в подзони IV и VI и участък IIIa (Северно море, Rockall и зоната на запад от Шотландия, Скагерак и Категат), наричана по-долу „сайда“;

г)  сайда (Pollachius virens) в подзони IV (Северно море) и VI (зоната на запад от Шотландия и Rockall) и в участък IIIa (Скагерак и Категат), наричана по-долу „сайда в подзони IV и VI и участък IIIa“;

д)  морски език (Solea solea) в подзона IV (Северно море), наричан по-долу „морски език в Северно море“;

д)  морски език (Solea solea) в подзона IV (Северно море), наричан по-долу „морски език в подзона IV“;

е)  морски език (Solea solea) в участък IIIa и подучастъци 2224 (Скагерак и Категат, западната част на Балтийско море), наричан по-долу „морски език в Категат“;

е)  морски език (Solea solea) в участък IIIa (Скагерак и Категат) и подучастъци 22 – 24 (западната част на Балтийско море), наричан по-долу „морски език в участък IIIa и подучастъци 22 – 24“;

ж)  меджид (Merlangius merlangus) в подзона IV и участък VIId (Северно море и източна част на Ламанша), наричан по-долу „меджид в Северно море“;

ж)  меджид (Merlangius merlangus) в подзона IV (Северно море) и участък VIId (източна част на Ламанша), наричан по-долу „меджид в подзона IV и участък VIId“;

 

жа)  морски дявол* (Lophius piscatorius) в участък IIIa (Скагерак и Категат) и подзони IV (Северно море) и VI (на запад от Шотландия и Rockall);

 

жб)  северна скарида (Pandalus borealis) в участъци IVa изток и IIIa.

 

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 с цел изменение на списъка на запасите в група 1, както е посочено в първия параграф от настоящата точка и в приложения I и II към настоящия регламент, в съответствие с най-добрите налични научни становища.

 

(* Да се добави към приложенията.)

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „група 2“ означава функционалните единици (FU) за норвежкия омар (Nephrops norvegicus), за които в плана са установени измерими цели като диапазони на FMSY и предпазни мерки, свързани с изобилието, състоящи се от:

(3)  „група 2“ означава функционалните единици (FU) за норвежкия омар (Nephrops norvegicus), за които в настоящия план, както са посочени в приложения I и II, са установени измерими цели като диапазони на FMSY и предпазни мерки, свързани с изобилието, състоящи се от:

Изменение     30

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  „група 6“ означава забранените видове, чийто улов е забранен и които са посочени като такива в правен акт на Съюза, приет в рамките на общата политика в областта на рибарството в Северно море;

заличава се

Обосновка

Предложението за регламент относно техническите мерки (член 18) и Регламент 1380/2013 (членове 12 и 13) вече позволяват да се вземат мерки по отношение на тези видове.

Изменение     31

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  „група 7“ означава дънните запаси, за които в законодателството на Съюза, различно от настоящия регламент, са установени измерими цели като диапазони на FMSY и предпазни мерки, свързани с биомасата;

заличава се

Изменение     32

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Съответните запаси се изменят само въз основа на най-добрите налични научни становища.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  „MSY Btrigger“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, под което следва да се предприемат специфични и подходящи действия за управление, за да се гарантира, че нивата на експлоатация в съчетание с естествените промени възстановяват рибните запаси над нивата, позволяващи МУД в дългосрочен план;

10.  „MSY Btrigger“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, под което следва да се предприемат специфични и подходящи действия за управление, за да се гарантира, че нивата на експлоатация в съчетание с естествените промени възстановяват рибните запаси над нивата, позволяващи максимален устойчив улов в дългосрочен план;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  „любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, използващи живи биологични ресурси за отмора, туризъм или спорт.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Планът трябва да допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, като целта му е да гарантира, че експлоатирането на живите морски биологични ресурси възстановява и поддържа популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ.

1.  Планът трябва да допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, определен в член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, както и да допринася за приемлив жизнен стандарт на лицата, които зависят от риболовните дейности, като се отчитат социално-икономическите аспекти, и има за цел да гарантира, че експлоатирането на живите морски биологични ресурси възстановява и поддържа популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне максимален устойчив улов. Нивото на риболов, което дава възможност за максимален устойчив улов трябва да се постигне възможно най-бързо, и за всички запаси, обхванати от настоящия регламент, при всякакви обстоятелства, трябва да бъде постигнато най-късно до 2020 г. чрез постепенно постъпателно нарастване и трябва да се запази от този момент нататък За запаси, за които няма налице научни становища и данни, трябва да се изпълнят измеримите цели по член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези цели гарантират запазването на съответните запаси на равнища, които са сравними поне с измеримите цели за максималния устойчив улов.

Обосновка

Както целите, така и сроковете на Основния регламент за ОПОР трябва да бъдат в еднаква степен валидни за запасите от всички групи.

Изменение     36

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Планът спомага за постигане на социално-икономически цели, посочени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално поддържане на жизнения стандарт на лицата, които зависят от риболовните дейности, опазването на ефективен и прозрачен вътрешен пазар за продуктите от риболов и аквакултури и поддържането на равни условия за продуктите от риболов и аквакултури, предлагани на пазара в Съюза;

Обосновка

Социално-икономическите съображения, и социално-икономическите цели на ОПОР следва винаги да са част от този многогодишен план и да не бъдат пренебрегвани от него.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Планът трябва да прилага екосистемен подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема е сведено до минимум. Той трябва да е в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г., предвидена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО.

3.  Планът трябва да прилага екосистемен подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема, в частност върху застрашени местообитания и защитени видове, включително морски бозайници и морски птици, е сведено до минимум. Планът трябва да допълва и да бъде в съответствие с екосистемния подход при управление на рибарството, определен в член 4, параграф 1, точка 9 на Регламент (ЕС) № 1380/2013, и със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г., предвидена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО, както и с измеримите цели и разпоредбите на Директиви 2009/147/ЕО и 92/43/ЕИО. Освен това планът предвижда мерки, предназначени да смекчат неблагоприятните социално-икономически въздействия и да дадат възможност на участниците на пазара да получат по-голяма икономическа видимост в дългосрочен план.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Планът допринася за това запасите, съвместно управлявани с трети държави съобразно член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, да бъдат управлявани в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и възможностите за риболов като цяло да не надвишават определените диапазони, определени в приложение I към настоящия регламент.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  В плана се вземат предвид двустранните отношения на Съюза с трети държави. Бъдещите двустранни споразумения с трети държави вземат предвид плана.

Изменение     40

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да подпомогне изпълнението на други важни дескриптори от приложение I към Директива 2008/56/ЕО пропорционално на ролята на рибарството в тяхното изпълнение.

б)  изпълнението на други важни дескриптори от приложение I към Директива 2008/56/ЕО пропорционално на ролята на рибарството в тяхното изпълнение.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Всички мерки в рамките на плана се вземат въз основа на най-добрите налични научни становища съобразно член 2, точка 1а от настоящия регламент. Най-добрите налични научни становища трябва да са проверени от ICES или НТИКР към момента, в който тези мерки се предлагат от Комисията съобразно членове 4, 5, 6 и 18 от настоящия регламент, както и член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За запасите от групи 1 и 2 целевите равнища на смъртност от риболов трябва да бъдат постигнати възможно най-скоро, прогресивно и поетапно до 2020 г., а след това да се поддържат в диапазоните, определени в приложение І.

1.  За запасите от групи 1 и 2 целевите равнища на смъртност от риболов трябва да бъдат постигнати възможно най-скоро, прогресивно и поетапно до 2020 г., а след това да се поддържат в диапазоните, определени в приложение І, и да съответстват на целите, определени в член 3, параграф 1.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 възможностите за риболов трябва да отговарят на диапазоните за целеви равнища на смъртност от риболов, установени в колона А от приложение І към настоящия регламент.

2.  В съответствие с член 16, параграф 4 и член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 възможностите за риболов трябва да бъдат определяни в съответствие с посочените в плана цели и измерими цели, както и най-добрите налични научни становища, и да отговарят на диапазоните за целеви равнища на смъртност от риболов, установени в колона А от приложение І към настоящия регламент.

Изменение     44

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Независимо от параграфи 1 и 2 възможностите за риболов могат да бъдат определени на равнища, съответстващи на по-ниски равнища на смъртност от риболов от установените в колона А от приложение І.

3.  Независимо от параграфи 1 и 2 възможностите за риболов могат да бъдат определени на равнища, съответстващи на по-ниски равнища на смъртност от риболов от установените в приложение І.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо за постигането на установените в член 3 цели в случая на смесен риболов;

а)  ако, въз основа на най-добрите налични научни становища, това е необходимо за постигането на установените в член 3 цели в случая на смесен риболов;

Изменение     46

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  Решенията за риболов в горния диапазон се подкрепят от най-добрите налични научни становища в съответствие с член 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Подробните научни доказателства се оповестяват поне четири седмици преди вземането на решения относно възможностите за риболов съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 въз основа на приложение I, колона Б.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо, за да се избегне сериозно увреждане на запаса, предизвикано от вътрешни процеси в запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове; или

б)  ако, въз основа на най-добрите налични научни становища, това е необходимо, за да се избегне сериозно увреждане на запаса, предизвикано от вътрешни процеси в запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове; или или

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Възможностите за риболов при всички случаи се определят по такъв начин, че да се гарантира, че има по-малко от 5% вероятност биомасата на репродуктивния запас да спадне под граничнoто референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (Blim), предвидено по-специално в приложение II, колона Б.

Обосновка

Аналогично на член 4, параграф 7 от многогодишния план за Балтийско море.

Изменение     49

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  Когато въз основа на най-добрите налични научни становища Комисията счита, че диапазоните на смъртност от риболов, посочени в приложение I, вече не изразяват правилно целите на плана, Комисията може да внесе по спешност предложение за преразглеждането на тези диапазони.

Обосновка

За да се включи разпоредба от плана за управление на Балтийско море.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Възможностите за риболов при запасите от групи 3 и 4 трябва да са съобразени с научните становища относно максималния устойчив улов.

1.  Възможностите за риболов при запасите от групи 3 и 4 трябва да са съобразени с най-добрите налични научни становища относно максималния устойчив улов.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При липсата на научни становища относно смъртността от риболов, съобразена с МУУ, възможностите за риболов трябва да бъдат съобразени с научните становища за осигуряване на устойчивостта на запасите в съответствие с подхода на предпазливост.

2.  При липсата на научни становища и данни относно смъртността от риболов, съобразена с МУУ, възможностите за риболов и мерките се приемат в съответствие с подхода на предпазливост при управлението на рибарството съобразно член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и при спазване на измеримите цели, определени в член 3, параграф 1 от настоящия регламент.

Обосновка

Важно е да се изтъкне, че принципът на предпазливостта съобразно Основния регламент за ОПОР се прилага, така че съответните запаси в съответствие с член 9, параграф 2 от Основния регламент за ОПОР получат поне сравнимо ниво на защита, както при управлението на нивото на максималния устойчив улов.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Запасите от група 5 се управляват въз основа на подхода на предпазливост в съответствие с научните становища.

Запасите от група 5 се управляват въз основа на подхода на предпазливост при управлението на рибарството съобразно член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и в съответствие с най-добрите налични научни становища и с измеримите цели, определени в член 3, параграф 1 и член 3, параграф 3 от настоящия регламент. Липсата на подходяща научна информация не оправдава отлагането или невземането на мерки за управление, целящи опазването на морските биологични ресурси.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато в научните становища се посочва, че за дадена година биомасата на репродуктивния запас на някой от запасите в група 1 е под MSY Btrigger или че изобилието на някоя от функционалните единици в група 2 е под Abundancebuffer, определено в колона А от приложение II, се приемат всички подходящи коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на съответния запас или функционална единица до равнища, над тези, при които може да се постигне МУУ. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграф 2 възможностите за риболов се определят на равнища, които — като се отчита намаляването на биомасата или изобилието — са съвместими със смъртността от риболов, намалена до стойности под диапазона, определен в колона А от приложение I.

1.  Когато в най-добрите налични научни становища се посочва, че за дадена година биомасата на репродуктивния запас на някой от запасите в група 1 е под MSY Btrigger или че изобилието на някоя от функционалните единици в група 2 е под Abundancebuffer, определено в колона А от приложение II, се приемат всички подходящи коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на съответния запас или функционална единица до равнища, над тези, при които може да се постигне МУУ. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграф 2 възможностите за риболов се определят на равнища, които — като се отчита намаляването на биомасата или изобилието — са съвместими със смъртността от риболов, която пропорционално на намаляването на биомасата и съобразно консултативното правило на ICES е намалена до стойности под диапазона, определен в колона А от приложение I. Прилага се консултативното правило на ICES, посочено в член 2, точка 1б от настоящия регламент.

Обосновка

Тъй като консултативното правило на ICES е основата за изчислението на предложените диапазони, то трябва да бъде условието и за тяхното приложение.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на някой от засегнатите запаси е под Blim или изобилието на някоя от функционалните единици норвежки омар е под Abundancelimit, определено в колона Б от приложение II към настоящия регламент, се приемат допълнителни коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на съответния запас или функционална единица до равнища, над тези, при които може да се постигне МУУ. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграфи 2 и 4 коригиращите мерки включват преустановяване на целевия риболов за съответния запас и подходящо намаляване на възможностите за риболов.

2.  Когато в най-добрите налични научни становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на някой от засегнатите запаси е под Blim или изобилието на някоя от функционалните единици норвежки омар е под Abundancelimit, определено в колона Б от приложение II към настоящия регламент, се приемат допълнителни коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на съответния запас или функционална единица до равнища, над тези, при които може да се постигне МУУ. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграфи 2 и 4 коригиращите мерки включват преустановяване на целевия риболов за съответния запас и подходящо намаляване на възможностите за риболов.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Когато в най-добрите налични научни становища се посочва, че за дадена година биомасата на репродуктивния запас на някой от запасите, за които се прилага настоящият регламент, е под MSY Btrigger, се приемат всички подходящи коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на запаса до равнища, над тези, при които може да се постигне максимален устойчив улов, и смъртността от риболов се намалява на линейна основа пропорционално на намаляването на биомаса в съответствие с консултативното правило на ICES. Прилага се консултативното правило на ICES, посочено в член 2, параграф 1, точка 1б от настоящия регламент.

Обосновка

За групи 3, 4, 5 и 7 също трябва да са възможни защитни мерки, като например намаляване на смъртността от риболов или други коригиращи мерки за намаляване на размера на уловената риба, които да надхвърлят техническите мерки.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Когато в най-добрите налични научни становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на някой от запасите, за които се прилага настоящият регламент, е под MSY Blim или друга относима граница, се приемат допълнителни коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на запаса до равнища, над тези, при които може да се постигне максимален устойчив улов. По-специално коригиращите мерки могат да включват подходящо намаляване на възможностите за риболов или спиране на целевия риболов на този запас.

Обосновка

За групи 3, 4, 5 и 7 също трябва да са възможни защитни мерки, като например спиране на риболова или други коригиращи мерки за намаляване на размера на уловената риба, които да надхвърлят техническите мерки.

Изменение     57

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в.  Коригиращите мерки, посочени в настоящия член, могат да включват:

 

а)   спешни мерки в съответствие с членове 12 и 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

 

б)   мерки в съответствие с членове 11 и 11а от настоящия регламент.

 

Изборът на мерки, посочени в настоящия член, се извършва в съответствие с характера, сериозността, продължителността и повторяемостта на положението, при което биомасата на репродуктивния запас е под равнищата, посочени в параграф 1.

Обосновка

За да се включи разпоредба от плана за управление на Балтийско море.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Конкретни мерки за опазване за групи 3—7

Конкретни мерки за опазване

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато в научните становища се посочва, че са необходими коригиращи мерки за опазване на някой от дънните запаси от групи 3—7 или когато биомасата на репродуктивния запас на някой от видовете от група 1 или изобилието на някоя от функционалните единици от група 2 за дадена година е под референтните равнища на опазване, посочени в колона А от приложение II към настоящия регламент, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно:

Когато в най-добрите налични научни становища се посочва, че са необходими коригиращи мерки, за да се гарантира, че всички запаси, за които се прилага настоящият регламент, се управляват в съответствие с целите, посочени в член 3 от настоящия регламент, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно:

Обосновка

Привеждане в съответствие с формулировката на член 6, параграф 1 от многогодишния план за Балтийско море, за да се предвидят възможности за приемане на делегирани актове, с които в съответствие с целите на член 3 от настоящия регламент да се гарантира опазването на запаса, да се намали нежеланият улов или да се сведе до минимум отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  характеристики на риболовните уреди, по-специално размер на отвора на мрежите, размер на куките, конструкция на уредите, дебелина на влакното, размер на уредите или използване на устройства за повишаване на селективността, за да се гарантира или подобри селективността;

а)  определяне на характеристиките и спецификациите на риболовните уреди, по-специално размер на отвора на мрежите, размер на куките, конструкция на уредите, дебелина на влакното, размер на уредите или използване на устройства за повишаване на селективността, за да се гарантира или подобри селективността, и по-специално да се намали нежеланият улов на запаси, които попадат в група 6;

Обосновка

Адаптиране към изискванията на член 7, параграф 2, буква б) от Основния регламент за ОПОР.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9a

 

Определяне на зони за размножаване и на зони за възстановяване на рибните запаси

 

Най-късно до 2020 г. държавите членки определят зони за размножаване и зони, за които съществуват ясни доказателства, че се характеризират с голяма концентрация на риба под минималния референтен размер за опазване на запаса, и изготвят съвместни препоръки в съответствие с член 12, параграф 2 от настоящия регламент за създаване на зони за възстановяване на рибните запаси по отношение на запаси, за които се прилага настоящият регламент.

Обосновка

Този член съответства на разпоредбите, съдържащи се в член 8 от Основния регламент за ОПОР.

Изменение     62

Предложение за регламент

Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общ допустим улов

Възможности за риболов

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  При разпределянето на квотите държавите членки вземат предвид обективни и прозрачни критерии съгласно член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  В случай на съвместно управление на запасите, които се споделят с трети държави, държавите членки разрешават размяна на квоти в съответствие с разпоредбите на член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Обосновка

Размяната на квоти с трети държави за трансгранични запаси е важен инструмент за гарантиране на оптималното използване на наличните възможности за риболов.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Без да се засяга член 8, ОДУ за запаса от норвежки омар в зони IIa и IV на ICES се определя като сбор от ограниченията на улова на функционалните единици и на статистически квадранти извън функционалните единици.

2.  За запаса от норвежки омар в зони IIa и IV на ICES се определят ограничения на улова за отделните функционални единици, както и съвместен ОДУ за статистическите квадранти извън функционалните единици.

Обосновка

Запасите от норвежки омар в съответните функционални единици могат значително да варират. Ако се определи съвместен ОДУ като сбор от запасите в рамките на и извън функционалните единици, риболовният натиск може да бъде твърде висок в някои функционални единици, а в други квотите да останат неизползвани.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10a

 

Въздействие на любителския риболов

 

1.  Всички налични данни за улова от любителски риболов се оценяват с цел да се оцени вероятното им въздействие върху запасите от регулирани видове.

 

2.  Съветът разглежда оценката, предвидена в първия параграф. За тези запаси, за които уловът от любителски риболов се счита за значим, Съветът, при определянето на възможностите за риболов, взема предвид улова от любителски риболов чрез inter alia:

 

а)  разглеждане на сбора от оценките на улова от любителски риболов, получени чрез прилагане на най-добрите налични научни становища, и най-добрите налични научни становища относно търговските възможности за риболов като общ улов, който съответства на целевата смъртност от риболов;

 

б)  налагане на ограничения на любителския риболов, включително чрез тавани на улова на ден и затворени сезони; или

 

в)  други средства, които се считат за целесъобразни.

Изменение     67

Предложение за регламент

Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разпоредби, свързани със задължението за разтоварване за групи 1—7

Разпоредби, свързани със задължението за разтоварване на сушата

Изменение     68

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  изключения от прилагането на задължението за разтоварване за видове, които според научните данни са с висок процент на оцеляване, като се отчитат характеристиките на риболовния уред, риболовните практики и екосистемата, с цел да се улесни изпълнението на задължението за разтоварване; както и

а)  изключения от прилагането на задължението за разтоварване за видове, които според най-добрите налични научни становища са с висок процент на оцеляване, като се отчитат характеристиките на риболовния уред, риболовните практики и екосистемата, с цел да се улесни изпълнението на задължението за разтоварване; както и

Изменение     69

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  конкретни разпоредби относно документирането на улова, по-специално за целите на контрола над изпълнението на задължението за разтоварване; както и

в)  конкретни разпоредби относно документирането на улова, по-специално за целите на наблюдението и контрола, с цел да се гарантират еднакви условия на конкуренция, като се гарантира пълно спазване на задължението за разтоварване; както и

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, допринасят за постигането на целите, посочени в член 3 от настоящия регламент, и по-специално за защитата на младите екземпляри и на хвърлящата хайвер риба.

Изменение     71

Предложение за регламент

Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11a

 

Технически мерки

 

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 във връзка със следните технически мерки:

 

а)   спецификации на характеристиките на риболовните уреди и правила за тяхното използване, така че да се гарантира или подобри селективността, да се намали нежеланият улов или да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;

 

б)   спецификации на измененията или на допълнителните устройства на риболовните уреди, така че да се гарантира или подобри селективността, да се намали нежеланият улов или да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;

 

в)   ограничения или забрана на употребата на определени риболовни уреди и на риболовни дейности в определени зони или периоди, за да се защити хвърляща хайвер риба, риба, която е под минималния референтен размер за опазване, или нецелеви видове, или за да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата; както и

 

г)   определянето на минимални референтни размери за опазване на всеки от запасите, за които се прилага настоящият регламент, с цел да се осигури защитата на младите екземпляри на морски организми.

 

2.   Мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, допринасят за постигането на целите, определени в член 3.

Обосновка

За да се включи член 8 от плана за управление на Балтийско море. Предложението на Комисията свързва приемането на технически мерки единствено с понятието за мерки за запазване на запаса. Подобен подход е прекалено тесен. Следва да бъде създадена специална глава, която ще даде възможност за въвеждане на по-общи технически мерки.

Изменение     72

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В допълнение към задължението за предварително уведомление, предвидено в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, най-малко един час преди очакваното време на пристигане в пристанището капитаните на риболовни кораби на Съюза с обща дължина от осем до дванадесет метра съобщават на компетентните органи на крайбрежната държава членка информацията, посочена в член 17, параграф 1, букви а)—е) от Регламент (ЕО) № 1224/2009, ако превозват на борда най-малко следните количества риба:

заличава се

а)  група 1 — 1000 kg; и/или

 

б)  групи 2 и 4 — 500 kg; и/или

 

в)  група 3 — 1000 kg; и/или

 

г)  група 7 — 1000 kg.

 

Обосновка

Като се има предвид сложността на управлението, произтичаща от големия брой групи, предлагаме да се запазят разпоредбите на Регламента относно контрола в съответствие с принципа на по-доброто регулиране и на препоръките на Парламента в доклада му по собствена инициатива относно хармонизирането на контрола на рибарството.

Изменение     73

Предложение за регламент

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 15

заличава се

Изисквания във връзка с риболовните дневници за групи 1—7

 

Чрез дерогация от член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 капитаните на риболовните кораби на Съюза с обща дължина осем метра или повече, които извършват улов на дънни запаси, са задължени да водят риболовен дневник за своите дейности в съответствие с член 14 от посочения регламент.

 

Обосновка

Настоящата разпоредба няма място в един план за управление и следва да бъде предмет на по-широки дискусии при преразглеждането на Регламента относно контрола.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-късно от пет години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията осигурява извършването на оценка на въздействието на плана върху запасите, спрямо които се прилага настоящият регламент, и на риболовните дейности, при които се експлоатират тези запаси. Комисията представя резултатите от тази оценка на Европейския парламент и на Съвета.

Не по-късно от три години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията осигурява извършването на оценка на въздействието на плана върху запасите, спрямо които се прилага настоящият регламент, и на риболовните дейности, при които се експлоатират тези запаси, както и на степента на спазване на целите на настоящия регламент, включително възстановяването на рибните запаси над равнищата, при които може да се постигне максимален устойчив улов, и напредъка постигане на добро състояние на околната среда. Комисията представя резултатите от тази оценка на Европейския парламент и на Съвета. Комисията може да докладва, когато счита това за необходимо, на по-ранна дата.

 

Комисията ежегодно докладва на Европейския парламент и на Съвета относно напредъка в постигането на целите на настоящия регламент и относно състоянието на рибните запаси във водите и за запасите, обхванати от настоящия регламент, възможно най-скоро след приемането на годишния регламент за определяне на възможностите за риболов във водите на Съюза и в определени води извън Съюза. Този доклад следва да бъде приложен към годишния доклад, посочен в член 50 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

 

Този доклад съдържа:

 

(1)   всеобхватните научни становища, въз основа на които са били определени възможностите за риболов; както и

 

(2)   научна обосновка, доказваща, че определените възможности за риболов са в съответствие с целите и разпоредбите на настоящия регламент, по-специално целите относно смъртността от риболов.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18a

 

Подпомагане от Европейския фонд за морско дело и рибарство

 

Мерките за временно преустановяване, приети с оглед постигането на целите на плана, се считат за временно преустановяване на риболовните дейности за целите на член 33, параграф 1, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 508/2014.

(Настоящият член следва да се включи в глава Х.)

Обосновка

Тук е добавена разпоредбата на член 17 от многогодишния план за Балтийско море, която се отнася до подпомагане от Европейския фонд за морско дело и рибарство (Регламент (ЕС) № 508/2014) при временно преустановяване на риболовните дейности за допълване на целите на плана.

Изменение    76

Предложение за регламент

Приложение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приложение І

Приложение І

Целеви равнища на смъртност от риболов

Целеви равнища на смъртност от риболов

1. Група 1

1. Група 1

ЗАПАС

Смъртност от риболов — целеви диапазон, съответстващ на целта за постигане на максимален устойчив улов (FMSY)

ЗАПАС

Смъртност от риболов — целеви диапазони, съответстващи на целта за постигане на максимален устойчив улов (FMSY)

 

Колона А

Колона Б

 

Колона А

Колона Б

 

Посочените в таблицата стойности съответстват на последната версия на ICES, становище по специално искане „Искане на ЕС до ICES за предоставяне на диапазони на FMSY за определени запаси в Балтийско и Северно море“.

Атлантическа треска в Северно море

0.22 – 0.33

0.33 – 0.49

Атлантическа треска в подзона IV и в участъци VIId и IIIa Запад

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Пикша

0.25 – 0.37

0.37 – 0.52

Пикша в подзона IV и в участъци VIа и IIIa Запад

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Писия в Северно море

0.13 – 0.19

0.19 – 0.27

Писия в подзона IV и в участък IIIa

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Сайда

0.20 – 0.32

0.32 – 0.43

Сайда в подзони IV и VI и в участък IIIa

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Морски език в Северно море

0.11 – 0.20

0.20 – 0.37

Морски език в подзона IV

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Морски език в Категат

0.19 – 0.22

0.22 – 0.26

Морски език в участък IIIa и в подучастъци 22 – 24

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Меджид в Северно море

Не е определен

Не е определен

Меджид в подзона IV и в участък VIId

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

 

 

 

Морски дявол в участък IIIa и подзони IV и VI

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

 

 

 

Северна скарида в участъци IVa изток и IIIa

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

2. Група 2

2. Група 2

Функционални единици (FU) за норвежкия омар

Смъртност от риболов — целеви диапазон, съответстващ на целта за постигане на максимален устойчив улов (FMSY) (размер на улова)

Функционални единици (FU) за норвежкия омар

Смъртност от риболов — целеви диапазони, съответстващи на целта за постигане на максимален устойчив улов (FMSY) (размер на улова)

 

Колона А

Колона Б

 

Колона А

Колона Б

 

Посочените в таблицата стойности съответстват на последната версия на ICES, становище по специално искане „Искане на ЕС до ICES за предоставяне на диапазони на FMSY за определени запаси в Балтийско и Северно море“.

Участък IIIa (FU 3 и 4)

0.056 – 0.079

0.079 – 0.079

Участък IIIa (FU 3 и 4)

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Farn Deeps (FU 6)

0.07 – 0.081

0.081 – 0.081

Farn Deeps (FU 6)

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Fladen Ground (FU 7)

0.066 – 0.075

0.075 – 0.075

Fladen Ground (FU 7)

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Firth of Forth (FU 8)

0.106 – 0.163

0.163 – 0.163

Firth of Forth (FU 8)

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Moray Firth (FU 9)

0.091 – 0.118

0.118 – 0.118

Moray Firth (FU 9)

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Обосновка

Предвиждането на принципа за изчисляване на диапазоните позволява тяхното гъвкаво адаптиране спрямо най-новите и най-добрите налични научни становища. Ако диапазоните, предложени от Европейската комисия, са изразени в цифри, те се определят според наличните към момента научни становища и могат да бъдат адаптирани единствено обикновената законодателна процедура. Освен това предвиждането на името на запаса въз основа на зоните, подзоните и участъците на ICES е по-ясно и по-точно.

Изменение    77

Предложение за регламент

Приложение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приложение ІI

Приложение ІI

Референтни равнища на опазване

Референтни равнища на опазване

(съгласно член 7)

(съгласно член 7)

1. Група 1

1. Група 1

ЗАПАС

Минимално референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (в тонове) (MSY Btrigger)

Гранично референтно равнище на биомасата (в тонове) (Blim)

ЗАПАС

Минимално референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (в тонове) (MSY Btrigger)

Гранично референтно равнище на биомасата (в тонове) (Blim)

 

 

Колона А

Колона Б

Атлантическа треска в Северно море

165 000

118 000

Атлантическа треска в подзона IV и в участъци VIId и IIIa Запад

165 000

118 000

Пикша

88 000

63 000

Пикша в подзона IV и в участъци VIа и IIIa Запад

88 000

63 000

Писия в Северно море

230 000

160 000

Писия в подзона IV и в участък IIIa

230 000

160 000

Сайда

200 000

106 000

Сайда в подзони IV и VI и в участък IIIa

150 000

106 000

Морски език в Северно море

37 000

26 300

Морски език в подзона IV

37 000

26 300

Морски език в Категат

2 600

1 850

Морски език в участък IIIa и в подучастъци 22 – 24

2 600

1 850

Меджид в Северно море

Не е определен

Не е определен

Меджид в подзона IV и в участък VIId

Не е определен

Не е определен

 

 

 

Морски дявол в участък IIIa и подзони IV и VI

Не е определен

Не е определен

 

 

 

Северна скарида в участъци IVa изток и IIIa

Не е определен

Не е определен

2. Група 2

2. Група 2

Функционални единици (FU) за норвежкия омар

Минимално референтно равнище на изобилието (в милиони) (Abundancebuffer)

Гранично референтно равнище на изобилието (в милиони) (Abundancelimit)

Функционални единици (FU) за норвежкия омар

Минимално референтно равнище на изобилието (в милиони) (Abundancebuffer)

Гранично референтно равнище на изобилието (в милиони) (Abundancelimit)

 

 

Колона А

Колона Б

Участък IIIa (FU 3 и 4)

Не се прилага

Не се прилага

Участък IIIa (FU 3 и 4)

Не се прилага

Не се прилага

Farn Deeps (FU 6)

999

858

Farn Deeps (FU 6)

999

858

Fladen Ground (FU 7)

3 583

2 767

Fladen Ground (FU 7)

3 583

2 767

Firth of Forth (FU 8)

362

292

Firth of Forth (FU 8)

362

292

Moray Firth (FU 9)

262

262

Moray Firth (FU 9)

262

262

Обосновка

С цел по-голяма яснота на позоваванията на колона А и колона Б от приложение II тези колони трябва да бъдат ясно определени. Освен това предвиждането на името на запаса въз основа на зоните, подзоните и участъците на ICES е по-ясно и по-точно.

Изменение    78

Предложение за регламент

Приложение ІI a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение IIa

 

Забранени видове

 

а)  бодлив скат (Amblyraja radiata);

 

б)  следните видове риба трион:

 

i)  риба трион от вида Anoxypristis cuspidatа (Anoxypristis cuspidatа);

 

ii)  риба трион от вида Pristis clavata (Pristis clavata);

 

iii)  дребнозъба риба трион (Pristis pectinata);

 

iv)  риба трион от вида Pristis pristis (Pristis pristis);

 

v)  риба трион от вида Pristis zijsron (Pristis zijsron);

 

в)  гигантска акула (Cetorhinus maximus) и бяла акула (Carcharodon carcharias);

 

г)  двата вида (Dipturus cf. flossada и Dipturus cf. intermedia) на обикновения скат (Dipturus batis);

 

д)  гладка светеща акула (Etmopterus pusillus) във водите на Съюза от подзона IV на ICES и участък IIIa на ICES;

 

е)  манта от вида Manta alfredi (Manta alfredi);

 

ж)  манта от вида Manta birostris (Manta birostris);

 

з)  следните видове манта:

 

i)  дяволска риба (Mobula mobular);

 

ii)  манта от вида Mobula rochebrunei;

 

iii)  манта от вида Mobula japanica (Mobula japanica);

 

iv)  манта от вида Mobula thurstoni (Mobula thurstoni);

 

v)  манта от вида Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee),

 

vi)  манта от вида Mobula munkiana (Mobula munkiana);

 

vii)  манта от вида Mobula tarapacana (Mobula tarapacana);

 

viii)  манта от вида Mobula kuhlii (Mobula kuhlii);

 

ix)  манта от вида Mobula hypostoma (Mobula hypostoma);

 

и)  морска лисица (Raja clavata) във водите на Съюза от участък IIIa на ICES;

 

й)  риба китара (Rhinobatidae);

 

к)  морски ангел (Squatina squatina);

 

л)  сьомга (Salmo salar) и морска пъстърва (Salmo trutta) при риболов с всякакъв вид теглени мрежи във водите, разположени отвъд граница от 6 мили, измерени от основната брегова линия на държавите членки, в подзони II и IV на ICES (водите на Съюза);

 

м)  женски лангусти (Palinuridae spp.) и женски омари (Homarus gammarus), освен когато се използват за пряко зарибяване или заселване.

Обосновка

Предложението за регламент за техническите мерки (COM(2016)0134 final) съдържа списък на забранените видове, изброени в приложение I. Тъй като обаче предложението все още се обсъжда, докладчикът счита, че е необходимо да се дефинират по-конкретно посочените в член 2, параграф 7 „забранени видове“. По този начин се възпроизвеждат изброените в предложението за регламент за технически мерки забрани, които попадат в обхвата на настоящия регламент.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

(1) Контекст на предложението на Комисията

Основният регламент разглежда многогодишните планове като изключително важни за многогодишната, устойчива експлоатация на морските биологични ресурси, като идеята, залегнала в основата на тези планове, е да се обърне внимание на особеностите на различните риболовни дейности.

Многогодишните планове представляват основа за плановете относно изхвърлянето на улов, които конкретизират задължението за разтоварване на определени запаси и риболовни дейности и позволяват изключения.

Планът за Балтийско море беше първият многогодишен план, приет в съответствие с Основния регламент. Въпреки че той ще служи за образец за другите многогодишни планове, трябва да бъдат взети под внимание особеностите на различните риболовни райони (и зони).

Оценката на въздействието, въз основа на която е изготвено предложението на Комисията за този многогодишен план (план за Северно море), посочва, наред с останалото, следните цели (стр. 31):

  намаляване на занижения улов („underfishing“) чрез диапазони на F(MSY);

  защитни мерки за принципа на предпазливост;

  улесняване на изпълнението на задължението за разтоварване;

  създаване на рамка за прилагане на регионализацията.

В предложението на Комисията се споменават само дънните запаси, тъй като тяхното управление се различава значително от управлението на пелагичните и промишлените запаси.

(2) Съдържание на предложението

Структура и обхват

Като цяло Комисията възприема структурата на плана за Балтийско море. Някои части са изменени или заличени.

Предложението е съсредоточено върху смесения риболов на дънните запаси в Северно море. Той не включва биологичното взаимодействие между запасите, тъй като то все още не може да бъде достатъчно моделирано от науката. При смесения риболов може да се наблюдава явлението на блокиращите видове („choke species“).

В този контекст Комисията включи в предложението си понятието за диапазони. Тези диапазони имат за цел да предоставят известна гъвкавост по отношение на проблемите, свързани с блокиращите видове.

Комисията разделя дънните запаси в седем групи. Тази класификация се извършва в съответствие с определени критерии, като например наличието на общия допустим улов (наричан по-нататък „ОДУ“).

Комисията въвежда понятието за минимално референтно равнище на изобилието (Abundancebuffer), разработено от Съвета за Северно море. Това понятие е по-устойчиво, отколкото разработеното от Международния съвет за изследване на морето (ICES) понятие за гранично референтно равнище на изобилието (Abundancelimit).

Съгласуваност и механизми

Въпреки че научните становища и изчисленията на запасите като цяло се позовават на т.нар. зони на ICES, които се основават на знания/констатации и могат да се адаптират във времето към динамиката на запасите, при определянето на ОДУ става въпрос за единици на управление, които са статични в сравнение със зоните на ICES. Оттук се получава несъответствие между единиците на запаси и на управление.

При избраната от Комисията класификация трябва да се вземе предвид фактът, че някои запаси от група 3 имат също така референтните нива на група 1. Тъй като тези запаси обаче са предимно в северната част на Атлантическия океан, референтните нива ще бъдат включени в бъдещия многогодишен план за северозападната част на Атлантическия океан. Това означава, че тогава тези запаси ще попаднат в група 7 от плана за Северно море.

Група 7 се базира на основната идея, че ще бъдат приети многогодишни планове за други зони и че запасите с диапазони на FMSY ще бъдат включени след това в група 1, ако структурата следва да бъде запазена.

Предложението на Комисията включва меджид в група 1. Становището на ICES по специално искане относно диапазоните досега не включва диапазони за меджид, поради което те не са определени в приложение I. Според Комисията меджидът е включен в група 1, тъй като в близко бъдеще се очаква информация за диапазоните. Следващата версия на становището на ICES ще включва също актуализирани стойности за пикша.

Докладчикът е информиран, че в групи 3 и 6 са включени всички видове манта. Група 3 включва също и атлантическата треска в Категат.

Със своите изменения докладчикът прави опит да постигне последователност и яснота при определяне на зоните. Поради тази причина е адаптирал номенклатурата на плана за Северно море. Докладчикът изяснява, че участъкът IIIa на ICES се отнася както до Скагерак, така и до Категат, а участъкът IIIa Запад се отнася единствено до Скагерак.

За Атлантическия океан и Северно море се определя ОДУ също за водите на Съюза в IIa. Предложението на Комисията посочва тази зона в член 1, но не и в член 2 при определенията на групите. Докладчикът приема, че тази зона не е включена в изчисленията на ICES по отношение на запасите.

Групи 1 и 2 могат да бъдат изменени само чрез обикновената законодателна процедура – това се отнася също така до предвидените в приложението диапазони на тези групи. Обратно, други запаси могат да бъдат включвани в група 3, ако Съветът определи ОДУ за тях. В този случай запасът ще отпадне от група 5. Обратното може да възникне, ако Съветът реши да отмени ОДУ. В този случай запасът ще премине от група 3 в група 5.

Въпреки че планът за Балтийско море предвижда делегирани актове за мерки само по отношение на видовете от прилова, в съответствие с предложението на Комисията за Северно море Комисията може да предприема „конкретни мерки за опазване“ (член 9) по отношение на различни групи и голям брой видове.

(3) Позиция на докладчика

С цел изясняване на въпроси, адаптиране към съществуващите правила, като Основния регламент и плана за Балтийско море, както и с цел гъвкавост по отношение на актуализирани научни открития докладчикът внася изменения в предложението.

Смесен риболов, диапазони и гъвкавост

Още с плана за Балтийско море се въвеждат диапазони. Докладчикът реши да възприеме подхода на диапазоните от плана за Балтийско море, главно поради смесения риболов в Северно море и проблемите, свързани с блокиращите видове.

Диапазони предоставят гъвкавост при определянето на ОДУ. Други механизми за гъвкавост вече са заложени в Основния регламент. Те включват механизма, че държавите членки вземат под внимание състава на улова при разпределянето на квотите. Докладчикът подкрепя Комисията в това отношение. Тя счита, че възможностите за размяна на квоти и подобряването на селективността следва да се използват на първо място, за да се избегне недостатъчното използване на квотите. Според Комисията държавите членки все още не са приложили гъвкавостта между видовете. Тук все още има потенциал за намаляване на ситуациите на блокиращи видове. Освен това член 33, параграф 2 от Основния регламент също посочва, наред с другото, размяната на възможности за риболов с трети държави, за да се осигури устойчива експлоатация на запасите, които се споделят с трети държави.

Изчисляването на таваните на диапазоните на ICES се основава на т.нар. консултативно правило на ICES. То включва конкретен механизъм, в случай че запасът спадне под определен праг. Използването на тавани може да бъде обосновано единствено ако е спазено правилото на ICES. Поради тази причина докладчикът уточнява тази връзка в постановителната част.

Законодателството в рамките на ОПОР следва да се основава на най-добрите налични научни становища. Това означава също, че законодателството следва да осигурява необходимата гъвкавост, за да може да реагира на нови научни открития. Поради тази причина докладчикът установява в приложенията принципа, а не конкретните цифри.

Най-добри налични научни становища

Още по време на преговорите във връзка с плана за Балтийско море беше обсъден въпросът за „най-добрите налични научни становища“ . Конвенцията на ООН по морско право използва това понятие в член 119, параграф 1, буква а). Същото важи за Основния регламент, например в член 3, буква в). Определение на това понятие не съществува. Широко разпространена е практиката законодателни текстове да се основават на становища на ICES.

По-специално в контекста на преговорите относно възможностите за риболов в Балтийско море за 2017 г. стана ясно, че ще е необходимо да се изясни какво се разбира под „най-добрите налични научни становища“. Ето защо докладчикът въвежда определение, което включва условието, че научните становища трябва да се публикуват и оценят преди тяхното използване.

„Брекзит“ и Норвегия

Целта на плана е да се изгради добра основа за бъдещо управление с трети държави. В тази връзка трябва да се използват пълноценно възможностите, предвидени в член 33 от Основния регламент. Ето защо е необходимо да се доразвие бързо планът за Северно море.

Други въпроси

Група 6 от предложението на Комисията се отнася до списъка на забранени видове, които понастоящем са изброени в член 12 от Регламент (ЕС) 2017/127 на Съвета. Докладчикът предлага позоваване на по-малко гъвкав списък, както беше избрано и от Комисията в актуалното ѝ предложение за техническите мерки. Такъв списък би изключил, на първо място, възможността запаси с нулев ОДУ да попаднат в тази група.

Оценката на въздействието е изготвена по времето, когато влезе в сила първият план за премахване на изхвърлянето на улов на дънни видове в Северно море. Според Комисията едногодишният опит с плана за премахване на изхвърлянето на улов не би имал последици за основните допускания в оценката на въздействието. Докладчикът ще вземе предвид предстоящата оценка на изпълнението при по-нататъшната работа по този план.

Гъвкавостта, получена чрез многогодишните планове въз основа на регионализацията и делегираните актове, не трябва да води до това Европейският парламент да не може да изпълнява контролната си функция.

В член 17 от плана за Балтийско море се предвижда подпомагане от Европейския фонд за морско дело и рибарство в случай на временно преустановяване на риболовните дейности, за да се постигнат целите на плана. Докладчикът включва тук тази разпоредба.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси

Позовавания

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)

Дата на представяне на ЕП

3.8.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

12.9.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

REGI

12.9.2016

Неизказани становища

       Дата на решението

DEVE

18.8.2016

BUDG

31.8.2016

ENVI

31.8.2016

REGI

8.9.2016

Докладчици

       Дата на назначаване

Ulrike Rodust

15.9.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

11.10.2016

9.11.2016

25.1.2017

22.3.2017

 

30.5.2017

 

 

 

Дата на приемане

12.7.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

13

4

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Ole Christensen, John Flack, Jens Gieseke, Julie Girling, Anja Hazekamp, Czesław Hoc, Maria Lidia Senra Rodríguez

Дата на внасяне

18.7.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

13

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

John Flack, Julie Girling, Peter van Dalen

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

4

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

Verts/ALE

Marco Affronte, Ian Hudghton, Keith Taylor

7

0

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация