Procedure : 2016/0238(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0263/2017

Indgivne tekster :

A8-0263/2017

Forhandlinger :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Afstemninger :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

BETÆNKNING     ***I
PDF 719kWORD 120k
18.7.2017
PE 594.033v02-00 A8-0263/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008

(COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

Fiskeriudvalget

Ordfører (for udtalelse): Ulrike Rodust

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008

(COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0493),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0336/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den officielle meddelelse fra Det Forenede Kongeriges regering af 29. marts 2017 vedrørende artikel 50 i Traktaten om Den Europæiske Union, om at landet forlader Den Europæiske Union,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. december 2016(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0263/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag     1

Forslag til forordning

Afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008

om en flerårig plan for bestemte demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Den fælles fiskeripolitik har bl.a. til formål at sikre, at fiskeriet og akvakulturproduktionen foregår på en miljømæssigt bæredygtig måde på lang sigt, og på at opnå en fiskeriforvaltning, der er baseret på en forsigtigheds- og en økosystembaseret tilgang.

(4)  Den fælles fiskeripolitik har bl.a. til formål at sikre, at fiskeriet og akvakulturproduktionen foregår på en miljømæssigt bæredygtig måde på lang sigt, og på at opnå en fiskeriforvaltning, der er baseret på en forsigtigheds- og en økosystembaseret tilgang, for at sikre, at bestandene af befiskede arter genoprettes og opretholdes på niveauer, der mindst kan give MSY.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Hvad angår udnyttelse af havets biologiske ressourcer fastsætter forordning (EU) nr. 1380/2013 udtrykkeligt målsætningen om at genoprette og opretholde populationerne af de befiskede bestande på niveauer over det niveau, der giver maksimalt bæredygtigt udbytte. I henhold til artikel 2, stk. 2, skal udnyttelsesgraden for det maksimale bæredygtige udbytte nås inden udgangen af 2015, hvor det er muligt, og på et gradvist stigende grundlag senest inden udgangen af 2020 for alle bestande, og skal opretholdes herefter.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  For at nå den fælles fiskeripolitiks mål skal der vedtages en række bevarelsesforanstaltninger, som f.eks. flerårige planer og tekniske foranstaltninger, og der skal fastsættes og tildeles fiskerimuligheder, alt efter hvad der er behov for, enten i form af enkeltforanstaltninger eller en kombination af disse.

(5)  For at nå den fælles fiskeripolitiks mål skal der vedtages en række bevarelsesforanstaltninger, som f.eks. flerårige planer og tekniske foranstaltninger, og der skal fastsættes og tildeles fiskerimuligheder, alt efter hvad der er behov for, enten i form af enkeltforanstaltninger eller en kombination af disse, i fuld overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Flerårige planer skal i henhold til artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013 være baseret på videnskabelig, teknisk og økonomisk rådgivning og indeholde målsætninger og kvantificerbare mål med klare tidsplaner, bevarelsesreferencepunkter og beskyttelsesforanstaltninger.

(6)  Flerårige planer skal i henhold til artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013 være baseret på videnskabelig, teknisk og økonomisk rådgivning og indeholde målsætninger og kvantificerbare mål med klare tidsplaner, målsætninger for bevaringsforanstaltninger og tekniske foranstaltninger, der skal træffes for at nå målene om at undgå og i videst mulig udstrækning reducere uønskede fangster, som fastsat i artikel 15 i samme forordning.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Derudover kan Kommissionen i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 i en flerårig plan bemyndiges til at oprette områder til genopretning af fiskebestande.

Begrundelse

Henvisningen til artikel 8, stk. 3, i grundforordningen for den fælles fiskeripolitik, ifølge hvilken Kommissionen inden for rammerne af de delegerede beføjelser kan bemyndiges til i en flerårig plan at oprette biologisk følsomme områder, manglede i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag     7

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Nogle bestande af fælles interesse udnyttes også af tredjelande, hvilket gør det meget vigtigt, at EU rådfører sig med disse tredjelande for at sikre, at de berørte bestande forvaltes på en bæredygtig måde. I mangel af en formel aftale bør EU gøre alt, hvad den kan, for at nå til enighed om fælles ordninger for fiskeri af disse bestande for at opnå en bæredygtig forvaltning, og i den forbindelse skal der sikre lige vilkår for EU's markedsoperatører, der bør håndhæves og fremmes.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Formålet med denne plan bør være at bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks mål og navnlig til opnåelse og opretholdelse af MSY for de berørte bestande, bidrage til gennemførelsen af landingsforpligtelsen for demersale bestande, der er omfattet af fangstbegrænsninger, og til gennemførelsen af en økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltning.

(10)  Formålet med denne plan bør være at bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks mål og navnlig til genopretning og opretholdelse af fiskebestande over biomasseniveauer, der kan give MSY, bidrage til gennemførelsen af landingsforpligtelsen for demersale bestande, der er omfattet af fangstbegrænsninger, gennemføre og opnå de socioøkonomiske aspekter af MSY og bidrage til gennemførelsen af en økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltning ved at mindske de negative konsekvenser af fiskeri for det marine økosystem.

Ændringsforslag     9

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Denne plan bør også bidrage til opnåelsen af en god miljøtilstand, som fastlagt i direktiv 2008/56/EF, og opnå en positiv beskyttelsesstatus for levesteder og arter i overensstemmelse med henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF1a og Rådets direktiv 92/43/EF1b.

 

_____________

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

 

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

Ændringsforslag     10

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Ifølge artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 skal fiskerimulighederne fastlægges på grundlag af de mål, der er fastsat i de flerårige planer.

(11)  Ifølge artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 skal fiskerimulighederne fastlægges på grundlag af målet, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013, og opfylde mål, tidsplaner og margener fastsat i de flerårige planer.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  I henhold til artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 skal bestande, der deles med tredjelande, hvor det er muligt udnyttes i henhold til fælles aftaler i overensstemmelse med det formål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2. Desuden bør de mål, der er fastsat i stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013, samt definitionerne i artikel 4 finde anvendelse på sådanne aftaler.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Hvis der ikke er opstillet mål for MSY, bør forsigtighedstilgangen anvendes.

(14)  Hvis der ikke er opstillet mål for maksimalt bæredygtigt udbytte, skal den flerårige plan indføre foranstaltninger på grundlag af forsigtighedstilgangen til fiskeriforvaltning som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 8), i forordning (EU) nr. 1380/2013. Disse foranstaltninger skal sikre en bevarelsestilstand for de relevante bestande, der mindst svarer til udnyttelsesrater, der er i overensstemmelse med det maksimalt bæredygtige udbytte som fastsat i artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i grundforordningen om den fælles fiskeripolitik skal der i de flerårige planer på grundlag af forsigtighedstilgangen træffes foranstaltninger, der mindst sikrer en med udnyttelsesgraderne for det maksimale bæredygtige fiskeri sammenlignelig bevarelsestilstand for de relevante bestande.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Lystfiskeri kan have betydelig indvirkning på fiskeressourcerne. Medlemsstaterne bør indsamle fangstdata om lystfiskeri i overensstemmelse med kravene til dataindsamling. Hvis dette fiskeri har betydelig negativ indvirkning på ressourcerne, bør planen inkludere muligheden for at fastlægge specifikke forvaltningsforanstaltninger i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Eventuelle forvaltningsmæssige og tekniske foranstaltninger om lystfiskeri på EU-plan bør stå i et rimeligt forhold til det mål, der søges opnået.

Ændringsforslag     14

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Der bør for de funktionelle enheder for jomfruhummer, som der foreligger sådanne mål for, anvendes følgende udløsningsniveauer for bestandsstørrelse: minimumsbestandsstørrelse (Abundancebuffer) svarende til det Bbuffer-referencepunkt, som Det Rådgivende Råd for Nordsøen har fastsat i den langsigtede forvaltningsplan for jomfruhummer i Nordsøen (Long Term Management Plan for North Sea Nephrops)42, og den grænsebestandsstørrelse (Abundancelimit), som svarer til MSY Btrigger (svarende til Blim) som defineret af ICES7.

(16)  For de funktionelle enheder for jomfruhummer, bør, hvis de foreligger, anvendes denminimumsbestandsstørrelse (Abundancebuffer) og dengrænsebestandsstørrelse (Abundancelimit) som udløsningsniveauer for bestandsstørrelse, der anbefales af ICES.

_________________

 

42 A Long Term Management Plan for North Sea Nephrops

 

Begrundelse

Det er ikke passende at henvise til rådgivning fra et rådgivende råd i en lovgivningstekst.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Hvis bestanden reduceres til under disse minimumsniveauer for gydebiomasse, bør der træffes hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger. Beskyttelsesforanstaltningerne bør omfatte reduktion af fiskerimulighederne og særlige bevarelsesforanstaltninger, når den videnskabelige rådgivning viser, at der er behov for afhjælpende foranstaltninger. Disse foranstaltninger bør suppleres af andre foranstaltninger, som måtte være nødvendige, som f.eks. foranstaltninger truffet af Kommissionen i henhold til artikel 12 i forordning (EU) nr. 1380/2013 eller foranstaltninger truffet af medlemsstaterne i henhold til artikel 13 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

(17)  Hvis bestanden reduceres til under disse minimumsniveauer for gydebiomasse, bør der træffes hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger. Beskyttelsesforanstaltningerne bør omfatte reduktion af fiskerimulighederne og særlige bevarelsesforanstaltninger, når den bedst foreliggende videnskabelige rådgivning viser, at der er behov for afhjælpende foranstaltninger. Disse foranstaltninger bør suppleres af andre foranstaltninger, som måtte være nødvendige, som f.eks. foranstaltninger truffet af Kommissionen i henhold til artikel 12 i forordning (EU) nr. 1380/2013 eller foranstaltninger truffet af medlemsstaterne i henhold til artikel 13 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  TAC'en for jomfruhummer i ICES-afsnit IIa og ICES-underområde IV bør fastsættes som summen af de fangstbegrænsninger, der er fastsat for hver enkelt funktionel enhed og for de øvrige statistiske rektangler uden for de funktionelle enheder, der hører under det pågældende TAC-område. Dette er dog ikke til hinder for vedtagelsen af foranstaltninger til beskyttelse af specifikke funktionelle enheder.

(19)  For hver enkelt funktionel enhed bør der så vidt muligt fastsættes en særskilt TAC for jomfruhummer. Der bør i givet fald fastsættes særskilte foranstaltninger til beskyttelse af hver enkelte funktionelle enhed.

Begrundelse

Ved fastsættelsen af en fælles TAC for separate funktionelle enheder er der ingen sikkerhed for, at den funktionelle enhed for jomfruhummer ikke overskrides. Selv om ICES i flere år har anbefalet særskilte TAC'er for hver enkelte funktionelle enhed, fastsættes der på dette område TAC'er for hele området.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Med henblik på opfyldelse af den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, bør planen indeholde yderligere forvaltningsforanstaltninger.

(20)  Med henblik på opfyldelse af den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, bør planen indeholde andre bevarelsesforanstaltninger, navnlig foranstaltninger til gradvist at eliminere udsmid under hensyntagen til den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning eller minimere fiskeriets negative indvirkning på økosystemet, der om nødvendigt specificeres yderligere i overensstemmelse med artikel 18 forordning (EU) nr. 1380/2013.

Begrundelse

Ændringen svarer til artikel 10, stk. 2, litra a), i grundforordningen for den fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Der bør fastsættes tærskelværdier for størrelsen af de fangster af demersale arter, som et fiskerfartøj skal lande i en udpeget havn eller et sted tæt på kysten, jf. artikel 43 i forordning (EF) nr. 1224/2009. Desuden bør medlemsstaterne ved udpegelsen af disse havne eller kystnære steder anvende kriterierne i nævnte forordnings artikel 43, stk. 5, på en sådan måde, at der sikres en effektiv kontrol med de bestande, der er omfattet af nærværende forordning.

(25)  Der bør fastsættes tærskelværdier for størrelsen af de fangster af demersale arter, som et fiskerfartøj skal lande i en udpeget havn eller et sted tæt på kysten, jf. artikel 43 i forordning (EF) nr. 1224/2009. Desuden bør medlemsstaterne ved udpegelsen af disse havne eller kystnære steder anvende kriterierne i nævnte forordnings artikel 43, stk. 5, på en sådan måde, at der sikres en effektiv kontrol med landingerne af de bestande, der er omfattet af nærværende forordning.

Begrundelse

Tilpasning til ordlyden i betragtning 28 i flerårsplanen for Østersøen.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Der bør i henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsættes krav om, at Kommissionen med regelmæssige mellemrum evaluerer nærværende forordnings anvendelse for at undersøge, om den er dækkende og virkningsfuld. Denne evaluering bør følge efter og tage udgangspunkt i en periodisk evaluering af planen baseret på videnskabelig rådgivning; Planen bør evalueres hvert femte år. Dette giver tid til, at landingsforpligtelsen kan gennemføres fuldt ud, at der kan vedtages og gennemføres foranstaltninger på regionalt plan, og til, at man kan se, hvilken indvirkning disse foranstaltninger har på bestandene og fiskeriet. Evaluering hvert femte år er også det minimum, der kræves af de videnskabelige organer.

(26)  Der bør i henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsættes krav om, at Kommissionen med regelmæssige mellemrum evaluerer nærværende forordnings anvendelse for at undersøge, om den er dækkende og virkningsfuld. Denne evaluering bør følge efter og tage udgangspunkt i en periodisk evaluering af planen baseret på den bedste foreliggende videnskabelig rådgivning; planen bør evalueres [tre år efter denne forordnings ikrafttrædelse] og derefter hvert femte år. Dette giver tid til, at landingsforpligtelsen kan gennemføres fuldt ud, at der kan vedtages og gennemføres foranstaltninger på regionalt plan, og til, at man kan se, hvilken indvirkning disse foranstaltninger har på bestandene og fiskeriet. Evaluering hvert femte år er også det minimum, der kræves af de videnskabelige organer.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved denne forordning opstilles der er en flerårig plan (i det følgende benævnt "plan") for demersale bestande i EU-farvande i ICES-afsnit IIa og IIIa og ICES-underområde IV (i det følgende benævnt "Nordsøen") og fiskeriet efter disse bestande.

1.  Ved denne forordning opstilles der en flerårig plan (i det følgende benævnt "plan") for demersale bestande i EU-farvande i ICES-afsnit IIa og IIIa og IV (i det følgende omfatter betegnelsen "Nordsøen" disse tre områder) og fiskeriet, herunder lystfiskeri, efter disse bestande.

Ændringsforslag     21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Uanset stk. 1 finder artikel 4, 5, 6 og 8 anvendelse på bestandsområder for bestandsgruppe 1-4 som defineret i artikel 2.

udgår

Begrundelse

Dette ændringsforslag er del af et sæt, der skal skabe et mindre komplekst 2 gruppesystem

Ændringsforslag     22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Når Kommissionen på grundlag af videnskabelig rådgivning eller på grundlag af en anmodning fra de pågældende medlemsstater finder, at den i stk. 2 omtalte liste bør ændres, kan Kommissionen fremlægge et forslag til revision af denne liste.

Ændringsforslag     23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  I denne forordning præciseres også de nærmere oplysninger om gennemførelsen af landingsforpligtelsen for alle arter i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, bortset fra de bestande, der allerede er identificeret i stk. 1.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  "demersale bestande": de arter af rundfisk og fladfisk og jomfruhummer, der lever i bunden af eller tæt på bunden af vandsøjlen.

(1)  "demersale bestande": de arter af rundfisk, fladfisk, selachier samt jomfruhummer (Nephrops norvegicus) og dybvandsreje (Pandalus borealis), der lever i bunden af eller tæt på bunden af vandsøjlen.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  "den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning": videnskabelig rådgivning, der er blevet revideret af ICES eller STECF og som understøttes af de mest aktuelle foreliggende data, der opfylder alle de krav, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1380/2013, navnlig artikel 25.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  "FMSY-interval": de af ICES udregnede intervaller, som på langt sigt sigter på at opnå et udbytte, der ikke er begrænset med mere end 5 procent i forhold til det maksimalt bæredygtige udbytte. Der er lagt loft over intervallets øvre grænse på en sådan måde, at sandsynligheden for, at bestanden mindskes til under Blim, ikke er mere end 5 %. Denne øvre grænse er også i overensstemmelse med ICES' rådgivningsregel, ifølge hvilken man i de tilfælde, hvor en bestands gydebiomasse er under referencepunktet for bestandens mindstegydebiomasse (MSY Btrigger), skal reducere F til en værdi, der ikke overstiger en øvre grænse svarende til FMSY-værdien multipliceret med bestandens gydebiomasse i TAC-året divideret med MSY Btrigger.

Begrundelse

En sådan henvisning til ICES rådgivning bør ikke kun forekomme i en betragtning, men også i den dispositive del af den flerårige plan for demersale bestande i Nordsøen,

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c)  "FMSY lavere" og "FMSY øvre": henholdsvis den laveste værdi og den højeste værdi i FMSY-intervallet

Begrundelse

Denne definition er overtaget fra flerårsplanen for Østersøen og indfører det begreb, der er omhandlet i det af ordføreren ændrede bilag I.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  "Gruppe 1": følgende demersale bestande, for hvilke der i denne plan fastsættes følgende mål i form af FMSY-intervaller og beskyttelsesforanstaltninger, som er knyttet til biomassen:

(2)  "Gruppe 1": følgende demersale bestande, for hvilke der i denne plan fastsættes mål i form af FMSY-intervaller og beskyttelsesforanstaltninger, som er knyttet til biomassen, som opført i bilag I og II:

(a)  torsk (Gadus morhua) i underområde IV og afsnit VIId og IIIa vest (Nordsøen, den østlige del af Den Engelske Kanal og Skagerrak), i det følgende benævnt nordsøtorsk

(a)  torsk (Gadus morhua) i underområde IV (Nordsøen), afsnit VIId (den østlige del af Den Engelske Kanal) og IIIa vest (Skagerrak), i det følgende benævnt "torsk i underområde IV og afsnit VIId og IIIa vest".

(b)  kuller (Melanogrammus aeglefinus) i underområde IV og afsnit VIa og IIIa vest (Nordsøen, vest for Skotland og Skagerrak), i det følgende benævnt kuller

b)  kuller (Melanogrammus aeglefinus) i underområde IV (Nordsøen) og afsnit VIa (vest for Skotland) og IIIa vest (Skagerrak), i det følgende benævnt "kuller i underområde IV og afsnit VIa og IIIa vest".

(c)  rødspætte (Pleuronectes platessa) i underområde IV (Nordsøen) og afsnit IIIa (Skagerrak), i det følgende benævnt nordsørødspætte

(c)  rødspætte (Pleuronectes platessa) i underområde IV (Nordsøen) og afsnit IIIa (Skagerrak), i det følgende benævnt "rødspætte i underområde IV og i afsnit IIIa".

(d)  sej (Pollachius virens) i underområde IV og VI og afsnit IIIa (Nordsøen, Rockall og vest for Skotland, Skagerrak og Kattegat), i det følgende benævnt sej

d)  sej (Pollachius virens) i underområde IV (Nordsøen) og VI (vest for Skotland og Rockall) og afsnit IIIa (Skagerrak og Kattegat), i det følgende benævnt "sej i underområde IV og VI og i afsnit IIIa."

(e)  tunge (Solea solea) i underområde IV (Nordsøen), i det følgende benævnt nordsøtunge

(e)  tunge (Solea solea) i underområde IV (Nordsøen), i det følgende benævnt "nordsøtunge i underområde IV".

(f)  tunge (Solea solea) i afsnit IIIa og underafsnit 2224 (Skagerrak, Kattegat den vestlige del af Østersøen), i det følgende benævnt kattegattunge

(f)  tunge (Solea solea) i afsnit IIIa (Skagerrak og Kattegat) og i underafsnit 22-24 (den vestlige del af Østersøen), i det følgende benævnt "tunge i afsnit IIIa og underafsnit 22-24";

(g)  hvilling (Merlangius merlangus) i underområde IV og afsnit VIId (Nordsøen og den østlige del af Den Engelske Kanal), i det følgende benævnt nordsøhvilling.

(g)  hvilling (Merlangius merlangus) i underområde IV (Nordsøen) og afsnit VIId (den østlige del af Den Engelske Kanal), i det følgende benævnt "nordsøhvilling i underområde IV og i afsnit VIId".

 

(ga)  havtaske (Lophius piscatorius) i afsnit IIIa (Skagerrak og Kattegat) og underområde IV (Nordsøen) og VI (farvandene vest for Skotland og Rockall)

 

(gb)  dybvandsreje (Pandalus borealis) i afsnit IVa øst og IIIa

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 i denne forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med det formål at ændre listen over bestande i gruppe 1, som angivet i dette punkts første afsnit og i bilag I og II til nærværende forordning, i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.

 

(* Skal indsat i bilagene)

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  "Gruppe 2": følgende funktionelle enheder (FU) for jomfruhummer (Nephrops norvegicus), for hvilke der i denne plan fastsættes mål i form af FMSY-intervaller og beskyttelsesforanstaltninger, som er knyttet til bestandsstørrelse:

(3)  "Gruppe 2": følgende funktionelle enheder (FU) for jomfruhummer (Nephrops norvegicus), for hvilke der i denne plan som opført i bilag I og II fastsættes mål i form af FMSY-intervaller og beskyttelsesforanstaltninger, som er knyttet til bestandsstørrelse:

Ændringsforslag     30

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  ”Gruppe 6": forbudte arter, som der ikke må fiskes efter i Nordsøen, og som er identificeret som sådanne i en EU-retsakt, der er vedtaget i henhold til den fælles fiskeripolitik.

udgår

Begrundelse

Forslaget til forordning om tekniske foranstaltninger (artikel 18) og forordning nr. 1380/2013 (artikel 12 og 13) gør det allerede nu muligt at træffe foranstaltninger vedrørende disse arter.

Ændringsforslag     31

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  ”Gruppe 7": demersale bestande, for hvilke der i andre EU-retsakter end nærværende forordning er fastsat mål i form af FMSY-intervaller og beskyttelsesforanstaltninger, der er knyttet til de pågældende bestandes biomasse.

udgår

Ændringsforslag     32

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  De berørte bestande skal kun ændres på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  ”MSY Btrigger": referencepunktet for en bestands gydebiomasse, under hvilket der skal træffes særlige og hensigtsmæssige forvaltningsforanstaltninger, som sikrer, at udnyttelsesgraderne kombineret med de naturlige udsving resulterer i genopbygning af bestandene, så de kommer op over de niveauer, der giver MSY på lang sigt.

10.  "MSY Btrigger": referencepunktet for en bestands gydebiomasse, under hvilket der skal træffes særlige og hensigtsmæssige forvaltningsforanstaltninger, som sikrer, at udnyttelsesgraderne kombineret med de naturlige udsving resulterer i genopbygning af bestandene, så de kommer op over de niveauer, der giver maksimalt bæredygtig udbytte på lang sigt.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  "lystfiskeri": ikke-kommercielt fiskeri, der udnytter marine levende biologiske ressourcer til rekreation, turisme eller sport.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Planen skal navnlig gennem anvendelse af forsigtighedstilgangen til fiskeriforvaltning bidrage til at nå de mål for den fælles fiskeripolitik, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og den har til formål at sikre, at udnyttelsen af havets levende ressourcer foregår på en måde, som gør det muligt at genoprette populationerne af de arter, der fiskes efter, til over de niveauer, der giver det maksimale bæredygtige udbytte, og opretholde dem på disse niveauer.

1.  Planen skal navnlig gennem anvendelse af forsigtighedstilgangen til fiskeriforvaltning, som defineret i artikel 4, stk. 1, punkt 8 i forordning (EU) 1380/2013), bidrage til at nå de mål for den fælles fiskeripolitik, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og den skal også under hensyntagen til socioøkonomiske aspekter bidrage til en ordentlig levestandard for personer, der er afhængige af fiskeaktiviteter, og den har til formål at sikre, at udnyttelsen af havets levende ressourcer foregår på en måde, som gør det muligt at genoprette populationerne af de arter, der fiskes efter, til over de niveauer, der giver det maksimale bæredygtige udbytte, og opretholde dem på disse niveauer. Fiskeritrykket, der giver det maksimale bæredygtige udbytte skal nås så hurtigt som muligt og på et gradvist stigende grundlag senest inden udgangen af 2020 for alle bestande, der er omfattet af denne forordning, og det skal under alle omstændigheder opretholdes fra dette tidspunkt. For bestande, som der ikke foreligger videnskabelig rådgivning og data for, skal de krav, der er fastsat i artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013 opfyldes, som mindst sikrer en sammenlignelig bevarelsestilstand for de relevante arter i forhold til målene for det maksimale bæredygtige udbytte.

Begrundelse

Mål og tidsramme for grundforordningen for den fælles fiskeripolitik skal gælde på samme måde for bestandene i alle grupper.

Ændringsforslag     36

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Planen skal bidrage til at nå de socioøkonomiske målsætninger, der er nævnt i artikel 2, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1380/2013, især opretholdelse af levestandarden for dem, der er afhængige af fiskeriaktiviteter, bevarelse af et effektivt og gennemsigtigt indre marked for fiskerivarer og akvakulturprodukter og opretholdelse af lige vilkår for fiskerivarer og akvakulturprodukter, der markedsføres i EU;

Begrundelse

Socioøkonomiske overvejelser og de socioøkonomiske målsætninger for den fælles fiskeripolitik bør altid indgå i denne flerårige plan og ikke tilsidesættes.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Planen skal gennemføre den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning for at sikre, at fiskeriets negative indvirkning på havets økosystem begrænses mest muligt. Den skal være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målene om at opnå god miljøstatus senest i 2020 som fastsat i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF.

3.  Planen skal gennemføre den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning for at sikre, at fiskeriets negative indvirkning på havets økosystem, navnlig på sårbare naturtyper og beskyttede arter, herunder havpattedyr og havfugle, begrænses mest muligt. Den skal supplere og være sammenhængende med den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltningen, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra 9 i forordning nr. 1380/2013, og med EU's miljølovgivning, navnlig med målet om at opnå god miljøstatus senest i 2020, jf. artikel 1, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF, og med målene og bestemmelserne i direktiverne 2009/147/EF og 92/43/EØF. Planen skal desuden indeholde foranstaltninger, der sigter mod at afbøde negative socioøkonomiske virkninger og gøre det muligt for aktørerne at få tydeligere økonomiske fremtidsudsigter.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Planen bidrager til jf. artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, at sikre, at fiskeri af bestande, der også udnyttes af tredjelande, overholder de mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013, og at de samlede fiskerimuligheder, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning, ikke overskrides.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Planen skal tage hensyn til EU's bilaterale forbindelser med tredjelande. Der skal tages hensyn til planen i fremtidige bilaterale aftaler med tredjelande.

Ændringsforslag     40

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  bidrage til opfyldelsen af andre relevante deskriptorer i bilag I til direktiv 2008/56/EF i det omfang fiskeriet spiller en rolle for opfyldelsen heraf.

(b)  opfyldelsen af andre relevante deskriptorer i bilag I til direktiv 2008/56/EF i det omfang fiskeriet spiller en rolle for opfyldelsen heraf.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Alle foranstaltninger under handlingsplanen skal træffes på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, jf. artikel 2, stk. 1, i denne forordning. Den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning skal revideres af ICES eller STECF på det tidspunkt, hvor Kommissionen foreslår de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 4, artikel 5, artikel 6 og artikel 18 denne forordning og artikel 16 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Målet for fiskeridødeligheden skal nås så hurtigt som muligt og på et gradvist stigende grundlag senest i 2020 for bestandene i gruppe 1 og 2, og det skal derefter opretholdes inden for de intervaller, der er fastsat i bilag I.

1.  Målet for fiskeridødeligheden skal nås så hurtigt som muligt og på et gradvist stigende grundlag senest i 2020 for bestandene i gruppe 1 og 2, og det skal derefter opretholdes inden for de intervaller, der er fastsat i bilag I, og leve op til de i artikel 3, stk. 1 nævnte mål.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Fiskerimulighederne skal i henhold til artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 stemme overens med de målintervaller for fiskeridødeligheden, der er fastsat i kolonne A i bilag I til nærværende forordning.

2.  Fiskerimulighederne skal i henhold til artikel 16, stk. 4,og artikel 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastlægges i overensstemmelse med målene i planen, og den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og overholde målintervallerne for fiskeridødelighed, der er fastsat i bilag I, kolonne A, til nærværende forordning.

Ændringsforslag     44

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Uanset stk. 1 og 2, kan fiskerimulighederne fastsættes på niveauer, der svarer til lavere niveauer for fiskeridødeligheden, end dem, der er fastsat i bilag I, kolonne A.

3.  Uanset stk. 1 og 2, kan fiskerimulighederne fastsættes på niveauer, der svarer til lavere niveauer for fiskeridødeligheden, end dem, der er fastsat i bilag I.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  hvis det på grundlag af den videnskabelige rådgivning eller dokumentation viser sig at være nødvendigt for at opfylde de målsætninger, der er fastsat i artikel 3, for det blandede fiskeri

(a)  hvis det på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning viser sig at være nødvendigt for at opfylde de målsætninger, der er fastsat i artikel 3, for det blandede fiskeri

Ændringsforslag     46

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa)  Beslutninger om at fiske i de øverste intervaller skal understøttes af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, i overensstemmelse med artikel 3, litra c, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Der skal gøres detaljeret videnskabelig dokumentation offentligt tilgængelig mindst fire uger før indførelse af afgørelser om fiskerimuligheder i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1380/2013, på grundlag af kolonne B i bilag I.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  hvis det på grundlag af den videnskabelige rådgivning eller dokumentation viser sig at være nødvendigt for at undgå alvorlig skade på en bestand som følge af samspillet inden for den pågældende bestand eller mellem denne og andre bestande eller

(b)  hvis det på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning viser sig at være nødvendigt for at undgå alvorlig skade på en bestand som følge af samspillet inden for den pågældende bestand eller mellem denne og andre bestande eller

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Fiskerimulighederne fastsættes på en sådan måde, at det sikres, at der er mindre end 5 % sandsynlighed for, at en bestands gydebiomasse falder til et punkt under grænsereferencepunktet for bestandens gydebiomasse (Blim) som fastsat navnlig i bilag II, kolonne B.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 7, i flerårsplanen for Nordsøen.

Ændringsforslag     49

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  Hvis Kommissionen på grundlag af den bedste videnskabelig rådgivning, der er til rådighed, finder, at intervallerne for fiskeridødelighed som fastsat i bilag I ikke længere korrekt afspejler målsætningerne for planen, kan Kommissionen omgående fremsætte et forslag til ændring af disse intervaller.

Begrundelse

Indføjelse af en bestemmelse fra forvaltningsplanen for Østersøen

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fiskerimulighederne for bestande i gruppe 3 og 4 fastsættes i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning vedrørende det maksimale bæredygtige udbytte.

1.  Fiskerimulighederne for bestande i gruppe 3 og 4 fastsættes i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning vedrørende det maksimale bæredygtige udbytte.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis der ikke foreligger videnskabelige rådgivning om en fiskeridødelighed, der er i overensstemmelse med et maksimalt bæredygtigt udbytte, fastsættes fiskerimulighederne i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning baseret på forsigtighedstilgangen for at sikre bestandens bæredygtighed.

2.  Hvis der ikke foreligger videnskabelig rådgivning og data om en fiskeridødelighed, der er i overensstemmelse med et maksimalt bæredygtigt udbytte, fastsættes fiskerimuligheder og foranstaltninger under anvendelse af forsigtighedstilgangen, der er omhandlet i artikel 8, stk. 4, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1380/2013 og i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 4.

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at forsigtighedstilgangen, der er omhandlet i grundforordningen for den fælles fiskeripolitik, skal ses sammen med artikel 9, stk. 2, i samme forordning med henblik på at sikre, at der for de relevante bestande fastsættes et beskyttelsesniveau, der er sammenligneligt med de niveauer, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestande i gruppe 5 forvaltes på grundlag af forsigtighedstilgangen i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning.

Bestande i gruppe 5 forvaltes på grundlag af forsigtighedstilgangen til fiskeriforvaltning som fastlagt i punkt 8 i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 og i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og med målsætningerne, der er fastsat i artikel 3, stk.1, og artikel 3, stk. 3, i nærværende forordning. Manglende videnskabelige oplysninger skal ikke berettige til at udskyde eller undlade at gennemføre forvaltningsforanstaltninger til bevarelse af havets biologiske ressourcer.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en bestand i gruppe 1 i et givet år ligger under den MSY Btrigger, eller at bestandsstørrelsen i en funktionel enhed i gruppe 2 ligger under den Abundancebuffer, der er fastsat i bilag II, kolonne A, træffes alle de passende afhjælpende foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand eller funktionelle enhed til over de niveauer, der giver det maksimale bæredygtige udbytte. Navnlig fastsættes fiskerimulighederne uanset artikel 4, stk. 2, på niveauer, der er i overensstemmelse med en fiskeridødelighed, som under hensyntagen til reduktionen i biomassen eller bestandsstørrelsen reduceres til under det interval, der er fastsat i bilag I, kolonne A.

1.  Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en bestand i gruppe 1 i et givet år ligger under den MSY Btrigger, eller at bestandsstørrelsen i en funktionel enhed i gruppe 2 ligger under den Abundancebuffer, der er fastsat i bilag II, kolonne A, træffes alle de passende afhjælpende foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand eller funktionelle enhed til over de niveauer, der giver det maksimale bæredygtige udbytte. Navnlig fastsættes fiskerimulighederne uanset artikel 4, stk. 2, på niveauer, der er i overensstemmelse med en fiskeridødelighed, som under hensyntagen til reduktionen i biomassen eller bestandsstørrelsen reduceres til under det interval, der er fastsat i bilag I, kolonne A, og som står i forhold til tilbagegangen og efterlever ICES' rådgivningsregel. Reglen om rådgivning fra ICES, der henvises til i artikel 2, stk. 1b, i denne forordning, finder anvendelse.

Begrundelse

Eftersom bestemmelsen om ICES rådgivning (ICES' rådgivningsregel) skal udgøre grundlaget for beregningen af de foreslåede intervaller, skal den være en betingelse for anvendelsen af disse.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en hvilken som helst af de relevante bestande ligger under den Blim, eller at bestandsstørrelsen i en hvilken som helst af de funktionelle enheder for jomfruhummer ligger under den Abundancelimit, der er fastsat i bilag II, kolonne B, træffes der yderligere afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand eller funktionelle enhed til over de niveauer, der giver det maksimale bæredygtige udbytte. Uanset artikel 4, stk. 2 og 4, inkluderer de afhjælpende foranstaltninger navnlig midlertidig indstilling af det målrettede fiskeri efter den pågældende bestand og en tilstrækkelig reduktion af fiskerimulighederne.

2.  Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en hvilken som helst af de relevante bestande ligger under den Blim, eller at bestandsstørrelsen i en hvilken som helst af de funktionelle enheder for jomfruhummer ligger under den Abundancelimit, der er fastsat i bilag II, kolonne B, træffes der yderligere afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand eller funktionelle enhed til over de niveauer, der giver det maksimale bæredygtige udbytte. Uanset artikel 4, stk. 2 og 4, inkluderer de afhjælpende foranstaltninger navnlig midlertidig indstilling af det målrettede fiskeri efter den pågældende bestand og en tilstrækkelig reduktion af fiskerimulighederne.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en bestand, for hvilke denne forordning finder anvendelse, ligger under MSY Btrigger, træffes alle de passende afhjælpende foranstaltninger til at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand til over de niveauer, der giver det maksimale bæredygtige udbytte, og fiskeridødeligheden reduceres lineært i forhold til reduktionen i biomassen i overensstemmelse med ICES-rådgivningsregel. Reglen om rådgivning fra ICES, der henvises til i artikel 2, stk. 1b, i denne forordning, finder anvendelse.

Begrundelse

Også for gruppe 3, 4, 5, og 7 skal beskyttelsesforanstaltninger, såsom begrænsning af fiskeridødeligheden eller andre afhjælpende foranstaltninger til at begrænse fangstmængderne være mulige udover de tekniske foranstaltninger.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en bestand, for hvilke denne forordning finder anvendelse, ligger under MSY Btrigger eller en anden relevant grænse, træffes yderligere hjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand til over de niveauer, der giver det maksimale bæredygtige udbytte. Disse hjælpeforanstaltninger kan navnlig omfatte en passende reduktion af fiskerimulighederne og suspension af det målrettede fiskeri efter den pågældende bestand.

Begrundelse

Også for gruppe 3, 4, 5, og 7 skal beskyttelsesforanstaltninger, såsom suspension af fiskerimulighederne eller andre afhjælpende foranstaltninger til at begrænse fangstmængderne være mulige ud over de tekniske foranstaltninger.

Ændringsforslag     57

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.  De i denne artikel omhandlede afhjælpende foranstaltninger kan omfatte:

 

a)   hasteforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 12 og 13 i forordning (EF) nr. 1380/2013

 

b)   foranstaltninger i henhold til nærværende forordnings artikel 11 og 11a.

 

Valget af foranstaltninger som omhandlet i nærværende artikel træffes på grundlag af arten, alvoren, varigheden og hyppigheden af den situation, hvor bestandens gydebiomasse er under de i stk. 1 omhandlede niveauer.

Begrundelse

Indføjelse af en bestemmelse fra forvaltningsplanen for Østersøen

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Særlige bevarelsesforanstaltninger for gruppe 3-7

Særlige bevarelsesforanstaltninger

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at der er behov for afhjælpende foranstaltninger med henblik på bevarelse af en demersal bestand i gruppe 3-7, eller hvis gydebiomassen for en bestand i gruppe 1 eller bestandsstørrelsen i en funktionel enhed i gruppe 2 i et givet år ligger under de bevarelsesreferencepunkter, der er fastsat i kolonne A i bilag II til nærværende forordning, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 vedrørende:

Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning viser, at der er behov for afhjælpende foranstaltninger for at sikre, at alle de bestande, som denne forordning finder anvendelse på, udnyttes i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i artikel 3 i denne forordning, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 vedrørende:

Begrundelse

Tilpasning af ordlyden til artikel 6, stk. 1, i flerårsplanen for Nordsøen for at muliggøre vedtagelse af delegerede retsakter med henblik på efterlevelse af målsætningerne i artikel 3 i denne forordning om at sikre opretholdelsen af bestande, reducere uønskede fangster og begrænse fiskeriets negative indvirkning på det marine økosystem.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  fiskeredskabernes karakteristika, navnlig maskestørrelse, krogstørrelse, redskabernes konstruktion, trådtykkelse, redskabernes størrelse eller anvendelse af selektionsanordninger for at sikre eller øge selektiviteten

(a)  fastlæggelse af fiskeredskabernes karakteristika og specificiteter, navnlig maskestørrelse, krogstørrelse, redskabernes konstruktion, trådtykkelse, redskabernes størrelse eller anvendelse af selektionsanordninger for at sikre eller øge selektiviteten, navnlig til reduktion af uønskede fangster af bestande i gruppe 6

Begrundelse

Tilpasning til bestemmelserne i artikel 7, stk. 2, litra b), i grundforordningen for den fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9a

 

Udpegning af gydepladser og områder til genopretning af fiskebestande

 

Medlemsstaterne udpeger senest 2020 de gydepladser og områder, hvor der er klar dokumentation for, at der er kraftige koncentrationer af fisk, som er under mindstereferencestørrelsen for opretholdelse af bestanden, og udarbejder fælles henstillinger i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i denne forordning om oprettelse af områder til genopretning af fiskebestande for bestande, der er omfattet af denne forordning.

Begrundelse

Denne artikel svarer til bestemmelserne i artikel 8 grundforordningen om den fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag     62

Forslag til forordning

Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Samlede tilladte fangstmængder

Fiskerimuligheder

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Ved tildeling af de fiskerimuligheder, som tildeles dem, tager medlemsstaterne hensyn til objektive og gennemsigtige kriterier, jf. artikel 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Ved den med tredjelande fælles udnyttelse af bestande giver medlemsstaterne mulighed for udveksling af fiskerimuligheder, jf. artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Begrundelse

Udveksling af fiskerimuligheder med tredjelande ved udnyttelsen af fælles fiskeressourcer er et vigtigt redskab til at optimere anvendelsen af de disponible fiskerimuligheder.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Uanset artikel 8 er TAC'en for jomfruhummer i ICES-afsnit IIa og ICES-underområde IV lig med summen af de fangstbegrænsninger, der er fastsat for de funktionelle enheder og de statistiske rektangler, der ligger uden for de funktionelle enheder.

2.  For bestanden af jomfruhummer i ICES-afsnit IIa og IV fastlægges fangstbegrænsninger for de enkelte funktionelle enheder samt en fælles TAC for de statistiske rektangler, der ligger uden for de funktionelle enheder.

Begrundelse

Forekomsten af jomfruhummer kan variere i de enkelte funktionelle enheder. Hvis en fælles TAC fastlægges som summen af bestande inden for og uden for de funktionelle enheder, kan fiskeritrykket blive for højt for visse funktionelle enheder, mens fiskerimulighederne i andre ikke udnyttes.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Indvirkninger fra lystfiskeri

 

1.  Alle tilgængelige data om fangster fra lystfiskeri skal undersøges for at vurdere deres sandsynlige indvirkning på bestandene af regulerede arter.

 

2.  Rådet tage hensyn til den vurdering, der er omhandlet i første afsnit. For de bestande, for hvilke fangster fra lystfiskeri betragtes som væsentlige, skal Rådet ved fastsættelsen af fiskerimuligheder tage hensyn til fangster fra lystfiskeri ved bl.a.:

 

a)  at tage summen af skøn over fangster fra lystfiskeri, udledt af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og de bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning om fiskerimuligheder, i betragtning som samlet fangst, der svarer til målet for fiskeridødeligheden,

 

b)  at indføre begrænsninger for lystfiskeri såsom daglige grænser, lukkede sæsoner osv. eller

 

c)  andre foranstaltninger, som skønnes hensigtsmæssige

Ændringsforslag     67

Forslag til forordning

Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestemmelser knyttet til landingsforpligtelsen for gruppe 1-7

Bestemmelser i tilknytning til landingsforpligtelsen

Ændringsforslag     68

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  undtagelser fra anvendelsen af landingsforpligtelsen for arter med videnskabeligt dokumenterede høje overlevelsesrater under hensyntagen til redskabernes karakteristika, fangstmetoderne og økosystemet for at lette gennemførelsen af landingsforpligtelsen og

(a)  undtagelser fra anvendelsen af landingsforpligtelsen for arter, hvor den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning tilråder høje overlevelsesrater under hensyntagen til specifikationerne for redskaberne, for fiskerimetoderne og for økosystemet med henblik på at lette gennemførelsen af landingsforpligtelsen og

Ændringsforslag     69

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  specifikke bestemmelser om fangstdokumentation, navnlig med henblik på overvågning af gennemførelsen af landingsforpligtelsen og

(c)  specifikke bestemmelser om fangstdokumentation, navnlig med henblik på overvågning og kontrol for at sikre lige vilkår ved at sikre den fulde overholdelse af landingsforpligtelsen og

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De foranstaltninger, der er fastsat i denne artikels stk. 1, skal bidrage til at nå de mål, der er omhandlet i denne forordnings artikel 3, og i særdeleshed beskyttelse af ungfisk og gydefisk.

Ændringsforslag     71

Forslag til forordning

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Tekniske foranstaltninger

 

1.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 vedrørende følgende tekniske foranstaltninger:

 

a)   specifikationer for fiskeredskaber og regler for deres anvendelse med henblik på at sikre eller øge selektiviteten, reducere uønskede fangster eller minimere den negative indvirkning på økosystemet

 

b)   specifikationer for ændringer eller supplerende anordninger til fiskeredskaber med henblik på at sikre eller øge selektiviteten, reducere uønskede fangster eller minimere den negative indvirkning på økosystemet

 

c)   begrænsninger af eller forbud mod brugen af visse fiskeredskaber og fiskeriaktiviteter i bestemte områder eller perioder med henblik på at beskytte gydefisk, fisk, som er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, eller ikkemålfiskearter eller minimere den negative indvirkning på økosystemet, på den ene side og

 

d)   fastsættelse af bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for enhver af de bestande, som denne forordning finder anvendelse på, med henblik på at sikre beskyttelsen af unge marine organismer.

 

2.   De i nærværende artikels stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i artikel 3.

Begrundelse

Indføjelse af artikel 8 fra forvaltningsplanen for Østersøen. Spørgsmålet om tekniske foranstaltninger har i Kommissionens forslag udelukkende at gøre med beskyttelsesforanstaltninger for en bestand. Denne tilgang er for begrænset. Der bør således udarbejdes et særligt kapitel for at fastlægge nogle tekniske foranstaltninger.

Ændringsforslag     72

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I tillæg til den forpligtelse til at indgive forhåndsmeddelelse, der er fastsat i artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009, skal førere af fiskerfartøjer med en længde overalt på otte til tolv meter mindst en time før forventet ankomst i havn sende de kompetente myndigheder i kystmedlemsstaten de oplysninger, der er anført i artikel 17, stk. 1, litra a)-f), i forordning (EF) nr. 1224/2009, når de om bord opbevarer en af følgende mængder fisk:

udgår

(a)  Gruppe 1: 1 000 kg og/eller

 

(b)  Gruppe 2 og 4: 500 kg og/eller

 

(c)  Group 3: 1 000 kg og/eller

 

(d)  Group 7: 1000 kg.

 

Begrundelse

I betragtning af den forvaltningsmæssige kompleksitet, som de mange foreslåede grupper har givet anledning til, anbefales det her at holde sig til bestemmelserne i kontrolforordningen i henhold til princippet om bedre lovgivning og de anbefalinger, som Europa-Parlamentet har udarbejdet i sin rapport om harmonisering af fiskerikontrollen.

Ændringsforslag     73

Forslag til forordning

Artikel 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 15

udgår

Logbogskrav vedrørende gruppe 1-7

 

Uanset artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 skal førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på otte meter eller derover, som fisker efter demersale arter, føre en logbog over deres aktiviteter i overensstemmelse med artikel 14 i nævnte forordning.

 

Begrundelse

Denne bestemmelse udspringer ikke af en forvaltningsplan og bør indgå i bredere diskussioner, når kontrolforanstaltningen revideres.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tidligst fem år efter denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert femte år sørger Kommissionen for, at der foretages en evaluering af denne plans indvirkning på de bestande, som forordningen finder anvendelse på, og på fiskeriet efter disse bestande. Kommissionen forelægger resultaterne af denne evaluering for Europa-Parlamentet og Rådet.

Tidligst tre år efter denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert femte år sørger Kommissionen for, at der foretages en evaluering af denne plans indvirkning på de bestande, som forordningen finder anvendelse på, og på fiskeriet efter disse bestande samt i hvilket omfang målsætningerne i denne forordning er blevet nået, herunder genopretning af fiskebestande til niveauer, der mindst kan give det maksimalt bæredygtigt udbytte og fremskridtet mod en god miljøtilstand. Kommissionen forelægger resultaterne af denne evaluering for Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen kan, hvis det skønnes nødvendigt, rapportere tilbage på et tidligere tidspunkt.

 

Kommissionen aflægger hvert år så tidligt som muligt efter vedtagelsen af den årlige rådsforordning, der fastsætter de fiskerimuligheder, der er til rådighed i EU-farvandene og, for EU-fartøjer i visse ikke-EU-farvande, rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridt med hensyn til at nå målene i denne forordning og om fiskebestandenes situation i de farvande og for de bestande, som er omfattet af nærværende forordning. Denne rapport er vedføjet den årsrapport, som er nævnt i artikel 50 i forordning (EU) 1380/2013.

 

Rapporten skal indeholde:

 

1)   den indgående videnskabelige rådgivning, ud fra hvilke fiskerimulighederne er fastlagt, og

 

2)   en videnskabelig begrundelse for, at de fastlagte fiskerimuligheder er i overensstemmelse med denne forordnings mål og bestemmelser, navnlig målintervallerne for fiskeridødelighed.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 18a

 

Støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

 

Foranstaltninger til midlertidigt ophør, der er vedtaget for at opfylde målsætningerne for planen, anses for midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter jf. artikel 33, stk. 1, litra a) og c), i forordning (EU) nr. 508/2014.

(Denne artikel bør anføres i kapitel X)

Begrundelse

Her nævnes bestemmelsen i artikel 17 i flerårsplanen for Nordsøen til støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (forordning (EU) nr. 508/2014) til midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter for at nå planens målsætninger.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Bilag 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bilag I

Bilag I

Målinterval for fiskeridødelighed

Mål for fiskeridødelighed

1. Gruppe 1

1. Gruppe 1

BESTAND

Målinterval for fiskeridødelighed i overensstemmelse med opnåelse af maksimal bæredygtig fangst (FMSY)

BESTAND

Målintervaller for fiskeridødelighed, som er forenelige med opnåelse af maksimalt bæredygtigt udbytte (FMSY)

 

Spalte A

Spalte B

 

Spalte A

Spalte B

 

Tallene i tabellen stammer fra de nuværende særlige ICES-anbefalinger i "EU anmoder ICES om at forelægge FMSY-intervaller for udpegede bestande i Nordsøen og Østersøen"

Torsk i Nordsøen

0,22 – 0,33

0,33 – 0,49

Torsk i underområde IV og afsnit VIId og IIIa vest

FMSY lavere — FMSY

FMSY — FMSY øvre

Kuller

0,25 – 0,37

0,37 – 0,52

Kuller i underområde IV og afsnit VIa og IIIa vest

FMSY lavere — FMSY

FMSY — FMSY øvre

Rødspætter i Nordsøen

0,13 – 0,19

0,19 – 0,27

Rødspætte i underområde IV og afsnit IIIa

FMSY lavere — FMSY

FMSY — FMSY øvre

Sej

0,20 – 0,32

0,32 – 0,43

Sej i underområde IV og VI og afsnit IIIa

FMSY lavere — FMSY

FMSY — FMSY øvre

Søtunge i Nordsøen

0,11 – 0,20

0,20 – 0,37

Tunge i underområde IV

FMSY lavere — FMSY

FMSY — FMSY øvre

Søtunge i Kattegat

0,19 – 0,22

0,22 – 0,26

Tunge i afsnit IIIa og underafsnit 22-24

FMSY lavere — FMSY

FMSY — FMSY øvre

Hvilling i Nordsøen

Ikke defineret

Ikke defineret

Rødspætte i underområde IV og afsnit IIId

FMSY lavere — FMSY

FMSY — FMSY øvre

 

 

 

Havtaske i afsnit IIIa og underområde IV og VI

FMSY lavere — FMSY

FMSY — FMSY øvre

 

 

 

Dybvandsreje i afsnit IVa øst og IIIa

FMSY lavere — FMSY

FMSY — FMSY øvre

2. Gruppe 2

2. Gruppe 2

Funktionel enhed (FU) for jomfruhummer

Målinterval for fiskeridødelighed i overensstemmelse med opnåelse af maksimal bæredygtig fangst (FMSY) (som udbyttesats)

Funktionel enhed (FU) for jomfruhummer

Målintervaller for fiskeridødelighed, som er forenelig med opnåelse af maksimalt bæredygtigt udbytte (FMSY) (som befiskningsgrad)

 

Spalte A

Spalte B

 

Spalte A

Spalte B

 

Tallene i tabellen stammer fra de nuværende særlige ICES-anbefalinger i "EU anmoder ICES om at forelægge FMSY-intervaller for udpegede bestande i Nordsøen og Østersøen"

Division IIIa FU 3 og 4

0,056 – 0,079

0,079 – 0,079

Division IIIa FU 3 og 4

FMSY lavere — FMSY

FMSY — FMSY øvre

Farn Deeps FU 6

0,07 – 0,081

0,081 – 0,081

Farn Deeps FU 6

FMSY lavere — FMSY

FMSY — FMSY øvre

Fladen grund FU 7

0,066 – 0,075

0,075 – 0,075

Fladen grund FU 7

FMSY lavere — FMSY

FMSY — FMSY øvre

Firth of Forth FU 8

0,106 – 0,163

0,163 – 0,163

Firth of Forth FU 8

FMSY lavere — FMSY

FMSY — FMSY øvre

Moray Firth FU 9

0,091 – 0,118

0,118 – 0,118

Moray Firth FU 9

FMSY lavere — FMSY

FMSY — FMSY øvre

Begrundelse

Fastsættelsen af princippet om beregning af intervaller muliggør en fleksibel tilpasning til den seneste og bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. Når intervallerne udtrykkes i tal, som Kommissionen gør det, fastlægges disse i overensstemmelse med bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og kan kun tilpasses via en almindelig lovgivningsprocedure. Desuden er valget af betegnelserne for bestandene som ICES-områder, -underområder og -afsnit klarere og præcisere.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Bilag 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bilag II

Bilag II

Bevarelsesreferencepunkter

Bevarelsesreferencepunkter

(som omhandlet i artikel 7)

(som henvist til i artikel 7)

1. Gruppe 1

1. Gruppe 1

BESTAND

Mindsteværdi for gydebestandens biomasse (i ton) (MSY Btrigger)

Grænseværdi for biomasse (i ton) (Blim)

BESTAND

Mindsteværdi for gydebestandens biomasse (i ton) (MSY Btrigger)

Grænseværdi for biomasse (i ton) (Blim)

 

 

Spalte A

Spalte B

Torsk i Nordsøen

165000

118000

Torsk i underområde IV og afsnit VIId og IIIa vest

165000

118000

Kuller

88000

63000

Kuller i underområde IV og afsnit VIa og IIIa vest

88000

63000

Rødspætter i Nordsøen

230000

160000

Rødspætte i underområde IV og afsnit IIIa

230000

160000

Sej

200000

106000

Sej i underområde IV og VI og afsnit IIIa

150000

106000

Søtunge i Nordsøen

37000

26300

Tunge i underområde IV

37000

26300

Søtunge i Kattegat

2600

1850

Tunge i afsnit IIIa og underafsnit 22-24

2600

1850

Hvilling i Nordsøen

Ikke defineret

Ikke defineret

Rødspætte i underområde IV og afsnit IIId

Ikke defineret

Ikke defineret

 

 

 

Havtaske i afsnit IIIa og underområde IV og VI

Ikke defineret

Ikke defineret

 

 

 

Dybvandsreje i afsnit IVa øst og IIIa

Ikke defineret

Ikke defineret

2. Gruppe 2

2. Gruppe 2

Funktionel enhed (FU) for jomfruhummer

Referencepunkt for minimumsbestandsstørrelsen (i millioner) (Abundancebuffer)

Referencepunkt for grænsebestandstørrelsen (i millioner) (Abundancelimit)

Funktionel enhed (FU) for jomfruhummer

Referencepunkt for minimumsbestandsstørrelsen (i millioner) (Abundancebuffer)

Referencepunkt for grænsebestandstørrelsen (i millioner) (Abundancelimit)

 

 

Spalte A

Spalte B

Division IIIa FU 3 og 4

ikke relevant

ikke relevant

Division IIIa FU 3 og 4

ikke relevant

ikke relevant

Farn Deeps FU 6

999

858

Farn Deeps FU 6

999

858

Fladen grund FU 7

3583

2767

Fladen grund FU 7

3583

2767

Firth of Forth FU 8

362

292

Firth of Forth FU 8

362

292

Moray Firth FU 9

262

262

Moray Firth FU 9

262

262

Begrundelse

Af hensyn til klarheden bør henvisningerne i kolonne A og kolonne B i bilag II til disse kolonner være tydeligt angivet. Desuden er valget af betegnelser for bestandene som ICES-områder, -underområder og -afsnit klarere og præcisere.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag IIa

 

Forbudte arter

 

a)  tærbe (Amblyraja radiata).

 

b)  følgende arter af savrokke:

 

i)  knivtandet savrokke (Anoxypristis cuspidata)

 

ii)  dværgsavrokke (Pristis clavata)

 

iii)  småtandet savrokke (Pristis pectinata)

 

iv)  almindelig savrokke (Pristis pristis)

 

v)  grøn savrokke (Pristis zijsron)

 

c)  brugde (Cetorhinus maximus) og stor hvid haj (Carcharodon carcharias)

 

d)  skade (Dipturus batis) -artskomplekset (Dipturus cf. flossada og Dipturus cf. intermedia)

 

e)  glat lanternehaj (Etmopterus pusillus) i EU-farvande i ICES-underområde IV og ICES-afsnit IIIa

 

f)  djævlerokke (Manta alfredi)

 

g)  almindelig djævlerokke (Manta birostris);

 

h)  følgende arter af djævlerokker:

 

i)  djævlerokke (Mobula mobular)

 

ii)  Mobula rochebrunei

 

iii)  pighalet djævlerokke (Mobula japanica)

 

iv)  glathalet djævlerokke (Mobula thurstoni)

 

v)  djævlerokke af arten Mobula eregoodootenkee

 

vi)  djævlerokke af arten Mobula munkiana

 

vii)  chilensk djævlerokke (Mobula tarapacana)

 

viii)  djævlerokke af arten Mobula kuhlii

 

ix)  vestatlantisk djævlerokke (Mobula hypostoma)

 

i)  sømrokke (Raja clavata) i EU-farvande i ICES-afsnit IIIa

 

j)  guitarfiskarter (Rhinobatidae);

 

k)  havengel (Squatina squatina;

 

l)  laks (Salmo salar) eller havørred (Salmo trutta) ved fiskeri med trukne redskaber i farvande uden for en grænse på seks sømil målt fra medlemsstaternes basislinjer i ICES-underområde II og IV (EU-farvande)

 

m)  ægbærende hunlangustere (Palinuridae spp.) og ægbærende hunhummere (Homarus gammarus), undtagen når de anvendes til direkte udsætning eller omplantning

Begrundelse

Forslaget til en forordning om tekniske foranstaltninger (KOM (2016) 134 endelig) indeholder en liste over forbudte arter, der er opført i bilag I. Eftersom dette forslag dog i øjeblikket stadig er under drøftelse, mener ordføreren, at det er nødvendigt at definere nærmere de i artikel 2, stk. 7, i denne forordning omhandlede arter. På denne måde overtages de forbud i forslaget om en forordning om tekniske foranstaltninger, som falder ind under denne forordnings anvendelsesområde.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

1) Baggrund for Kommissionsforslaget

I grundforordningen er de flerårige planer det primære instrument for en mangeårig bæredygtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer. Med flerårsplanerne skal der tages hensyn til specificiteterne ved de forskellige fiskerier.

Flerårige planer udgør grundlaget for udsmidsplaner, der konkretiserer landingsforpligtelsen for visse bestande og fiskerier og tillader undtagelser.

Nordsøplanen var den første flerårige plan, der er vedtaget i overensstemmelse med grundforordningen. Denne betragtes som model for flerårsplaner for andre havområder, men der bør dog tages hensyn til specificiteterne ved de forskellige fiskerier og områder.

Den konsekvensanalyse, som Kommissionens lagde til grund for denne flerårige plan (i det følgende benævnt "Nordsøplanen"), indeholder bl.a. følgende mål (s. 31):

  At reducere manglende udnyttelse (underfiskning) med anvendelse af F(MSY)-intervaller

  Sikkerhedsmekanismer for forsigtighedsprincippet

  Lette gennemførelsen af landingsforpligtelsen

  Ramme for gennemførelsen af regionalisering

Kommissionens forslag omhandler kun demersale bestande, da forvaltningen af pelagiske og industrielle bestande er meget forskellig.

2) Forslagets indhold

Struktur og anvendelsesområde

Grundlæggende overtager Kommissionen strukturen i Nordsøplanen. Nogle passager er blevet ændret eller udeladt.

Forslaget fokuserer på blandet fiskeri efter demersale bestande i Nordsøen. Den omfatter ikke det biologiske samspil mellem bestande, eftersom videnskaben endnu ikke i tilstrækkelig grad kan opstille en model af dette. I blandet fiskeri kan der forekomme "choke species".

På denne baggrund indarbejder Kommissionen i sit forslag begrebet intervallet. Disse har til formål at sikre en vis fleksibilitet for choke-species-problematikken.

Kommissionen deler de demersale bestande i syv grupper. Denne opdeling foretages efter visse kriterier, såsom samlede tilladte fangstmængder (herefter "TAC'er").

Kommissionen indfører begrebet "abundance(buffer)", som Nordsørådet har udviklet. Denne fremgangsmåde er mere bæredygtige end det af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) udarbejdede begreb om grænseværdier.

Sammenhæng og mekanismer

Selv om videnskabelige rådgivning og bestandsberegninger generelt baserer sig på de såkaldte ICES-områder, der baserer sig på biologisk viden og som over tid kan tilpasses bestandenes dynamik, handler det ved fastsættelsen af TAC'er om forvaltningsenheder, der i forhold til ICES-områder et statiske. Heraf opstår en uoverensstemmelse mellem bestands- og forvaltningsenhederne.

I de af Kommissionen valgte grupper skal der tages i betragtning, at der for nogle bestande i gruppe 3 gælder gruppe 1's referencepunkter. Da disse bestande imidlertid først og fremmest forekommer i det nordlige Atlanterhav, vil referencepunkterne herfor i de kommende flerårsplaner afspejle det nordvestlige Atlanterhav. Dette betyder, at disse bestande så falder ind under gruppe 7 i Nordsøplanen.

Bag gruppe 7 ligger den grundtanke, at flerårige planer for andre områder vil komme, hvor bestande med FMSY-intervaller bibeholdes i gruppe 1, hvis strukturen ikke ændres.

Kommissionens forslag omfatter hvilling i gruppe 1. ICES' Special Request Advice for intervaller omfatter hidtil ingen intervaller for hvilling, så disse kan ikke blive fastsat i bilag 1. Ifølge Kommissionen er hvilling integreret i gruppe 1, da man kan håbe på tal for intervaller i den nærmeste fremtid. Den næste udgave af ICES's rådgivning vil desuden indeholde ajourførte værdier for kuller.

Ordføreren er blevet underrettet om, at gruppe 3 og 6 indeholder alle rokkearter. Gruppe 3 omfatter også torsk i Kattegat.

Ordføreren forsøger med sine ændringsforslag at skabe sammenhæng og klarhed i betegnelsen af områderne. Det er grunden til, at hun har tilpasset nomenklaturen og indført "Nordsøen". Hun angiver, at ICES-afsnit IIIa både omfatter Skagerrak og Kattegat, mens afsnit IIIa vist kun omfatter Skagerrak.

For Atlanterhavet og Nordsøen fastsættes TAC'er også for Unionens farvande i afsnit II a. I Kommissionens forslag omhandles dette område i artikel 1, men ikke i de enkelte bestemmelser af grupper i artikel 2. Ordføreren går ud fra, at dette område ikke er integreret i ICES-bestandsberegningerne.

Gruppe 1 og 2 kan kun ændres efter den almindelige lovgivningsprocedure, og dette gælder også for intervallerne for disse grupper, der er fastsat i bilaget. Derimod vil andre bestande i gruppe 3 kunne blive tilpasset, hvis Rådet ønsker at fastsætte TAC's for disse. I et sådan tilfælde vil bestanden falde ind under gruppe 5. Det modsatte tilfælde kan også opstå, hvis Rådet beslutter at ophæve en TAC. I så fald vil bestanden glide fra gruppe 3 til gruppe 5.

Mens Østersøplanen kun fastsætter delegerede retsakter for bifangster, kan Kommissionen i overensstemmelse med Kommissionsforslaget for Nordsøen træffe "særlige bevarelsesforanstaltninger" (artikel 9) for forskellige grupper og for et stort antal arter.

3) Ordførerens holdning

Ordføreren foreslår visse ændringer til forslaget for at afklare visse forhold, foretage en tilpasning til gældende bestemmelser i grundforordningen og Østersøplanen og for at give fleksibilitet i forbindelse med ny videnskabelige viden.

Blandet fiskeri, intervaller og fleksibilitet

Allerede Østersøplanen indførte intervaller. Ordføreren har besluttet sig til at anvende intervaltilgangen fra Østersøplanen— hovedsagelig på grund af de blandede fiskerier i Nordsøen og "choke species"-problematikken.

De anvendte intervaller giver en fleksibilitet i fastsættelsen af TAC'er. Andre fleksible mekanismer er allerede fastsat i grundforordningen. Dette omfatter, at medlemsstaterne ved fastsættelsen af fangstkvoter tager hensyn til fangstsammensætningen. Ordføreren støtter Kommissionen i denne forbindelse. Kommissionen er af den opfattelse, at mulighederne for udveksling af kvoter og øget selektivitet først og fremmest bør være et middel til at undgå underudnyttelse af kvoter. Ifølge Kommissionen har ingen af medlemsstaterne benyttet sig af den mellemartslige fleksibilitet. Her er der stadig potentiale til at begrænse choke-situationer. Artikel 33, stk. 2, i grundforordningen omfatter bl.a. også udveksling af fiskerimuligheder med tredjelande for at sikre en bæredygtig udnyttelse af de bestande, der deles med tredjelande.

Beregningen af lofterne i ICES-intervallerne baserer sig på den såkaldte ICES-rådgivningsregel. Dette omfatter en konkret mekanisme, hvis bestanden skulle falde til under et bestemt niveau. Anvendelsen af lofterne kan kun være berettiget, hvis ICES-rådgivningsreglen følges. Derfor præciserer ordføreren dette forhold i den dispositive del.

Lovgivningen i den fælles fiskeripolitik bør basere sig på den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning. Dette indebærer også, at lovgivningen bør give fleksibilitet til at kunne reagere på nye videnskabelig dokumentation. Dette er grunden til, at ordføreren snarere end konkrete tal stadfæster dette princip i bilagene.

Den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning

Allerede i forhandlingerne om Nordsøplanen blev problematikken omkring den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning drøftet. UNCLOS anvender dette begreb i artikel 119, stk. 1, litra 1), og det anvendes også i artikel 3, litra c), i grundforordningen. En definition af dette begreb findes ikke. Det er almindelig praksis, at lovgivningsmæssige tekster er baseret på rådgivning fra ICES.

Navnlig i forbindelse med forhandlingerne om fiskerimulighederne i Østersøen for 2017 blev det klart, at det vil være nødvendigt at afklare, hvad der menes med "bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning". Ordføreren indfører derfor en definition, der omfatter, at videnskabelig rådgivningen inden dets anvendelse skal offentliggøres og vurderes.

Brexit og Norge

Målet med planen er at skabe et godt grundlag for den fremtidige forvaltning med tredjelande. I denne forbindelse skal der gøres fuldt brug af mulighederne i artikel 33 i grundforordningen. Det er derfor nødvendigt hurtigt at udvikle Nordsøplanen.

Andre forhold

Gruppe 6 i Kommissionens forslag henviser til listen over forbudte arter, som det i øjeblikket er anført i artikel 12 i Rådets forordning (EU) 2017/127. Ordføreren foreslår at henvise til en mindre fleksibel liste. Det har Kommissionen også gjort i sit nylige forslag om tekniske foranstaltninger. En sådan liste ville også udelukke, at bestande med en TAC på nul falder ind under denne gruppe.

Konsekvensanalysen blev udarbejdet på et tidspunkt, hvor den første udsmidsplan for demersale arter i Nordsøen trådte i kraft. Kommissionen er af den opfattelse, at den etårige erfaring med udsmidsplanen ikke bør påvirke de grundlæggende antagelser af konsekvensanalysen. Ordføreren vil tage den kommende evaluering af gennemførelsen heraf i betragtning i det videre arbejde med denne plan.

Fleksibiliteten, der skabes ved flerårsplaner gennem regionalisering og delegerede retsakter må ikke medføre, at Europa-Parlamentet ikke bliver i stand til at udføre sin kontrolfunktion.

Østersøplanen indeholder bestemmelser om støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond til midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter, hvis det er nødvendigt for at nå målene i planen. Ordføreren gør dette forslag til sit eget med identisk ordlyd.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande

Referencer

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)

Dato for høring af EP

3.8.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

12.9.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

REGI

12.9.2016

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

DEVE

18.8.2016

BUDG

31.8.2016

ENVI

31.8.2016

REGI

8.9.2016

Ordførere

Dato for valg

Ulrike Rodust

15.9.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

11.10.2016

9.11.2016

25.1.2017

22.3.2017

 

30.5.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

12.7.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

13

4

7

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

José Blanco López, Ole Christensen, John Flack, Jens Gieseke, Julie Girling, Anja Hazekamp, Czesław Hoc, Maria Lidia Senra Rodríguez

Dato for indgivelse

18.7.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

13

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

John Flack, Julie Girling, Peter van Dalen

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

4

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

Verts/ALE

Marco Affronte, Ian Hudghton, Keith Taylor

7

0

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse