Διαδικασία : 2016/0238(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0263/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0263/2017

Συζήτηση :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1034kWORD 133k
18.7.2017
PE 594.033v02-00 A8-0263/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 676/2007 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου

(COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγήτρια: Ulrike Rodust

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 676/2007 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου

(COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0493),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0336/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την από 29ης Μαρτίου 2017 επίσημη κοινοποίηση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0263/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία     1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 676/2007 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου

για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για ορισμένα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 676/2007 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Στους στόχους της ΚΑλΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μακροπρόθεσμα, η εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και η υλοποίηση οικοσυστημικής προσέγγισης της διαχείρισης της αλιείας.

(4)  Στους στόχους της ΚΑλΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μακροπρόθεσμα, η εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αποθέματα των αλιευόμενων ειδών θα αποκαθίστανται και θα διατηρούνται πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ, και η υλοποίηση οικοσυστημικής προσέγγισης της διαχείρισης της αλιείας.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Όσον αφορά την εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 περιλαμβάνει ρητά το στόχο της αποκατάστασης και διατήρησης των πληθυσμών των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού, ο αντίστοιχος ρυθμός εκμετάλλευσης πρέπει να επιτευχθεί, όπου είναι δυνατόν, έως το 2015, και για όλα τα αποθέματα με προοδευτική και βαθμιαία αύξηση το αργότερο μέχρι το 2020, και θα πρέπει να διατηρηθεί εφεξής.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Για την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, πρόκειται να θεσπιστούν ορισμένα μέτρα διατήρησης, κατά περίπτωση, σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, όπως πολυετή σχέδια, τεχνικά μέτρα, καθορισμός και κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων.

(5)  Για την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, πρόκειται να θεσπιστούν ορισμένα μέτρα διατήρησης, κατά περίπτωση, σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, όπως πολυετή σχέδια, τεχνικά μέτρα, καθορισμός και κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων, σε πλήρη συμφωνία με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα πολυετή σχέδια θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις και να περιλαμβάνουν σκοπούς, ποσοτικοποιημένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα, σημεία αναφοράς διατήρησης και μέτρα διασφάλισης.

(6)  Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα πολυετή σχέδια θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις και να περιλαμβάνουν σκοπούς, ποσοτικοποιημένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα, σημεία αναφοράς διατήρησης, στόχους και μέτρα διασφάλισης, στόχους για τη διατήρηση των αποθεμάτων και τεχνικά μέτρα για την επίτευξη όσων προβλέπει το άρθρο 15 του κανονισμού για τη μέγιστη δυνατή αποφυγή και μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή μπορεί να εξουσιοδοτείται, στο πλαίσιο πολυετούς σχεδίου, να καθορίζει περιοχές αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων.

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής παραλείφθηκε η αναφορά στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού ΚΑλΠ, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή μπορεί να εξουσιοδοτείται, στο πλαίσιο πολυετούς σχεδίου, να καθορίζει βιολογικά ευαίσθητες προστατευόμενες περιοχές, στο πλαίσιο των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων της.

Τροπολογία     7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Ορισμένα αποθέματα κοινού ενδιαφέροντος τελούν υπό εκμετάλλευση και από τρίτες χώρες, γεγονός που καθιστά πολύ σημαντικό το να διαβουλεύεται η Ένωση με τις τρίτες χώρες αυτές, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων θα είναι βιώσιμη. Εφόσον δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία, η Ένωση θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να θεσπίζονται κοινές ρυθμίσεις για την αλίευση των εν λόγω αποθεμάτων, με σκοπό να διευκολύνεται η βιώσιμη διαχείριση, στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να διασφαλίζονται, να επιβάλλονται και να προωθούνται ίσοι όροι για τους συμμετέχοντες στην αγορά της Ένωσης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Στόχος του σχεδίου αυτού θα πρέπει να είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, και ιδίως στην επίτευξη και τη διατήρηση της ΜΒΑ για τα σχετικά αποθέματα, συμβάλλοντας στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων και στην εφαρμογή της οικοσυστημικής προσέγγισης για τη διαχείριση της αλιείας.

(10)  Στόχος του σχεδίου αυτού θα πρέπει να είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, και ιδίως στην αποκατάσταση και τη διατήρηση των αποθεμάτων αλιευμάτων σε επίπεδο βιομάζας που υπερβαίνει το επίπεδο που εξασφαλίζει τη ΜΒΑ, συμβάλλοντας στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων καθώς και στην υλοποίηση και την πραγμάτωση των κοινωνικοοικονομικών πτυχών της ΚΑλΠ και στην εφαρμογή της οικοσυστημικής προσέγγισης για τη διαχείριση της αλιείας, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις της αλιείας στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Τροπολογία     9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει να συνεισφέρει τόσο στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως προβλέπει η οδηγία 2008/56/ΕΚ, όσο και στην επίτευξη ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης για τους οικοτόπους και τα είδη, όπως απαιτούν η οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a και η οδηγία 92/43/ΕΚ του Συμβουλίου αντιστοίχως.

 

_____________

 

Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

 

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

Τροπολογία     10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 απαιτεί να καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με τους στόχους που περιγράφονται στα πολυετή σχέδια.

(11)  Το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 απαιτεί να καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με τους στόχους που περιγράφονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και να συμμορφώνονται με τους στόχους, τα χρονοδιαγράμματα και τα περιθώρια που θεσπίζονται στα πολυετή σχέδια.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η διαχείριση των αποθεμάτων που αποτελούν αντικείμενο κοινής εκμετάλλευσης με τρίτες χώρες πρέπει να πραγματοποιείται κατά το δυνατόν στο πλαίσιο κοινών συμφωνιών που συνάδουν με τους στόχους του άρθρου 2 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. Επιπλέον, στις συμφωνίες αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται οι στόχοι των άρθρων 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, καθώς και οι ορισμοί του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Όταν οι στόχοι που αφορούν τη ΜΒΑ δεν είναι διαθέσιμοι, θα πρέπει να εφαρμόζεται η προληπτική προσέγγιση.

(14)  Όταν οι στόχοι που αφορούν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση δεν είναι διαθέσιμοι, το πολυετές σχέδιο θα πρέπει να θεσπίζει μέτρα βάσει της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα μέτρα αυτά πρέπει να διασφαλίζουν έναν βαθμό διατήρησης των σχετικών αποθεμάτων τουλάχιστον συγκρίσιμο με τα ποσοστά εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα του πολυετούς σχεδίου που βασίζονται στην αρχή της πρόληψης πρέπει να διασφαλίζουν τη διατήρηση των επηρεαζόμενων αποθεμάτων σε βαθμό τουλάχιστον συγκρίσιμο με τους στόχους της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού ΚΑλΠ.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Η ερασιτεχνική αλιεία μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στους αλιευτικούς πόρους. Τα κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τα αλιεύματα που προκύπτουν από την ερασιτεχνική αλιεία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου για τη συλλογή δεδομένων. Όταν αυτό το είδος αλιείας έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στους πόρους, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα να αποφασίζονται συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Κάθε μέτρο διαχείρισης και κάθε τεχνικό μέτρο που αφορά την ερασιτεχνική αλιεία σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να είναι ανάλογο προς τους επιδιωκόμενους στόχους.

Τροπολογία     14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Όσον αφορά τις λειτουργικές μονάδες καραβίδας, για τις οποίες είναι διαθέσιμοι, κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα ενεργοποίησης αφθονίας: ελάχιστη αφθονία (Abundancebuffer) που αντιστοιχεί στο σημείο αναφοράς Bbuffer που καθορίζεται στο μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης για τις καραβίδες της Βόρειας Θάλασσας από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Βόρειας Θάλασσας42 και οριακή αφθονία (Abundancelimit) που αντιστοιχεί στην αφθονία MSY Btrigger (ισοδύναμο με το Βlim), όπως ορίζεται από το ICES7.

(16)  Όσον αφορά τις λειτουργικές μονάδες καραβίδας, για τις οποίες είναι διαθέσιμοι, κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιούνται ως επίπεδα ενεργοποίησης αφθονίας η ελάχιστη αφθονία (Abundancebuffer) και η οριακή αφθονία (Abundancelimit), όπως συστήνει το ICES.

_________________

 

42 Μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης για την καραβίδα στη Βόρεια Θάλασσα.

 

Αιτιολόγηση

Δεν ενδείκνυται να γίνεται αναφορά σε συστάσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο νομοθετικού κειμένου.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα μέτρα διασφάλισης για την περίπτωση που το μέγεθος του αποθέματος κατέρχεται κάτω από τα επίπεδα αυτά. Τα μέτρα διασφάλισης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων και ειδικά μέτρα διατήρησης, όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις αναφέρουν ότι απαιτείται λήψη διορθωτικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συμπληρώνονται με όλα τα άλλα μέτρα, κατά περίπτωση, όπως τα μέτρα της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή τα μέτρα κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(17)  Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα μέτρα διασφάλισης για την περίπτωση που το μέγεθος του αποθέματος κατέρχεται κάτω από τα επίπεδα αυτά. Τα μέτρα διασφάλισης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων και ειδικά μέτρα διατήρησης, όταν οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις αναφέρουν ότι απαιτείται λήψη διορθωτικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συμπληρώνονται με όλα τα άλλα μέτρα, κατά περίπτωση, όπως τα μέτρα της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή τα μέτρα κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Είναι σκόπιμο να καθοριστεί το TAC για την καραβίδα στις ζώνες ICES IIa και IV, ως το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων που καθορίζονται για κάθε λειτουργική μονάδα και των στατιστικών τετραγώνων εκτός των λειτουργικών μονάδων εντός της εν λόγω περιοχής TAC. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τη θέσπιση μέτρων για την προστασία συγκεκριμένων λειτουργικών μονάδων.

(19)  Είναι σκόπιμο να καθοριστεί χωριστό TAC για την καραβίδα για κάθε λειτουργική μονάδα, όπου αυτό είναι δυνατό. Μπορούν να ληφθούν χωριστά μέτρα για την προστασία της εκάστοτε λειτουργικής μονάδας.

Αιτιολόγηση

Μέσω του καθορισμού κοινού TAC για διακριτές λειτουργικές μονάδες δεν διασφαλίζεται ότι σε ορισμένες εξ αυτών δεν θα σημειωθεί υπεραλίευση της καραβίδας. Παρά το γεγονός ότι το ICES συστήνει εδώ και χρόνια τον καθορισμό χωριστών TAC για διακριτές λειτουργικές μονάδες, στις ζώνες αυτές καθορίζονται κοινά TAC για ολόκληρη την περιοχή.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει πρόσθετα μέτρα διαχείρισης.

(20)  Για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει περαιτέρω μέτρα διατήρησης, ιδίως μέτρα για τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, ή για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο οικοσύστημα, που θα προσδιορίζονται περαιτέρω, όπου είναι σκόπιμο, βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Αιτιολόγηση

Αλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού ΚΑλΠ.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Θα πρέπει να θεσπιστούν κατώτατα όρια για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που ένα αλιευτικό σκάφος απαιτείται να εκφορτώνει σε καθορισμένο λιμένα ή σε σημείο πλησίον της ακτής, σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Επιπλέον, όταν ορίζουν τους εν λόγω λιμένες ή τα εν λόγω σημεία πλησίον της ακτής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματικός έλεγχος των αποθεμάτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

(25)  Θα πρέπει να θεσπιστούν κατώτατα όρια για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που ένα αλιευτικό σκάφος απαιτείται να εκφορτώνει σε καθορισμένο λιμένα ή σε σημείο πλησίον της ακτής, σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Επιπλέον, όταν ορίζουν τους εν λόγω λιμένες ή τα εν λόγω σημεία πλησίον της ακτής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματικός έλεγχος της εκφόρτωσης αλιευμάτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στη διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 28 του πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει διατάξεις για την περιοδική αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να ακολουθεί περιοδική αξιολόγηση του σχεδίου και να βασίζεται σε αυτήν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων: το σχέδιο θα πρέπει να αξιολογείται ανά πενταετία. Η περίοδος αυτή επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και την έγκριση και την εφαρμογή περιφερειοποιημένων μέτρων, καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τα αποθέματα και τον τύπο αλιείας. Είναι επίσης η ελάχιστη περίοδος που απαιτείται από τους επιστημονικούς φορείς.

(26)  Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει διατάξεις για την περιοδική αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να ακολουθεί περιοδική αξιολόγηση του σχεδίου και να βασίζεται σε αυτήν, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων: το σχέδιο θα πρέπει να αξιολογηθεί έως... [τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια να αξιολογείται ανά πενταετία. Η περίοδος αυτή επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και την έγκριση και την εφαρμογή περιφερειοποιημένων μέτρων, καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τα αποθέματα και τον τύπο αλιείας. Είναι επίσης η ελάχιστη περίοδος που απαιτείται από τους επιστημονικούς φορείς.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται πολυετές σχέδιο (εφεξής το «σχέδιο») για τα βενθοπελαγικά αποθέματα στα ενωσιακά ύδατα των ζωνών ICES IIa, IIIa και IV («Βόρεια Θάλασσα») και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων.

1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται πολυετές σχέδιο (εφεξής το «σχέδιο») για τα βενθοπελαγικά αποθέματα στα ενωσιακά ύδατα των ζωνών ICES IIa, IIIa και IV (ο όρος «Βόρεια Θάλασσα» αναφέρεται σε αυτές τις τρεις ζώνες) και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ερασιτεχνικής αλιείας.

Τροπολογία     21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα άρθρα 4, 5, 6 και 8 εφαρμόζονται στις περιοχές αποθεμάτων για τα αποθέματα των ομάδων 1 έως 4, όπως ορίζονται στο άρθρο 2.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία ανήκει σε δέσμη τροπολογιών με στόχο τη δημιουργία ενός λιγότερο περίπλοκου συστήματος δύο ομάδων.

Τροπολογία     22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή βάσει αιτήματος από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 2 χρειάζεται προσαρμογή, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση του εν λόγω καταλόγου.

Τροπολογία     23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Ο παρών κανονισμός ορίζει, επίσης, τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για όλα τα είδη που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, εκτός από τα αποθέματα που αναφέρονται ήδη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «βενθοπελαγικά αποθέματα»: τα είδη πλατύψαρων και στρογγυλόψαρων και η καραβίδα που ζουν πάνω ή κοντά στον πυθμένα της στήλης ύδατος·

(1)  «βενθοπελαγικά αποθέματα»: τα είδη πλατύψαρων, στρογγυλόψαρων και σελαχοειδών και η καραβίδα (Nephrops norvegicus) καθώς και η γαρίδα της αρκτικής (Pandalus borealis) που ζουν πάνω ή κοντά στον πυθμένα της στήλης ύδατος·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  «βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις»: επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που έχουν αξιολογηθεί από το ICES και από το STECF και θεμελιώνονται στα πλέον επίκαιρα διαθέσιμα δεδομένα, και οι οποίες πληρούν όλες τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ιδίως του άρθρου 25.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  «εύρος τιμών FMSY»: εύρος τιμών που έχει υπολογιστεί από το ICES, το οποίο οδηγεί σε μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης κατά 5 % το μέγιστο σε σύγκριση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Το ανώτατο όριο του εύρους έχει οριστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε η πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων κάτω του ορίου Blim να μην υπερβαίνει το 5 %. Το ανώτατο όριο αυτό συνάδει επίσης με το πλαίσιο γνωμοδοτήσεων του ICES, στο οποίο επισημαίνεται ότι, όταν η αναπαραγωγική βιομάζα είναι χαμηλότερη από το σημείο αναφοράς ελάχιστης αναπαραγωγικής βιομάζας αποθεμάτων (MSY Btrigger), η F πρέπει να μειώνεται ώστε να φτάσει τιμή που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισούται με την τιμή του σημείου FMSY , πολλαπλασιασμένη με την αναπαραγωγική βιομάζα αποθεμάτων κατά το έτος TAC και διηρημένη δια του MSY Btrigger.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενσωματωθεί σαφής αναφορά στο πλαίσιο γνωμοδοτήσεων του ICES όχι μόνο στις αιτιολογικές σκέψεις, αλλά και στο διατακτικό του πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα στη Βόρεια Θάλασσα.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ)  «MSY F lower» και «MSY F upper»: η χαμηλότερη και η υψηλότερη τιμή εντός του εύρους τιμών FMSY.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός διατυπώθηκε για πρώτη φορά στο πολυετές σχέδιο για τη Βαλτική Θάλασσα και εισάγει τις έννοιες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, όπως τροποποιήθηκε από την εισηγήτρια.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «ομάδα 1»: τα βενθοπελαγικά αποθέματα για τα οποία στο παρόν σχέδιο καθορίζονται στόχοι ως εύρος τιμών FMSY και μέτρα διασφάλισης που συνδέονται με τη βιομάζα ως ακολούθως:

(2)  «ομάδα 1»: τα βενθοπελαγικά αποθέματα για τα οποία στο παρόν σχέδιο καθορίζονται στόχοι ως εύρος τιμών FMSY και μέτρα διασφάλισης που συνδέονται με τη βιομάζα, όπως απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, ως ακολούθως:

α)  γάδος (Gadus morhua) στην υποπεριοχή IV και τις διαιρέσεις VIId και δυτική IIIa (Βόρεια Θάλασσα, Ανατολική Μάγχη, Skagerrak), εφεξής καλούμενος «γάδος της Βόρειας Θάλασσας»·

α)  γάδος (Gadus morhua) στην υποπεριοχή IV (Βόρεια Θάλασσα) και τις διαιρέσεις VIId (Ανατολική Μάγχη) και δυτική IIIa (Skagerrak), εφεξής καλούμενος «γάδος της υποπεριοχής IV και των διαιρέσεων VIId και δυτικής IIIa»·

β)  μπακαλιάρος εγκλεφίνος (Melanogrammus aeglefinus) στην υποπεριοχή IV και τις διαιρέσεις VIa και δυτική IIIa (Βόρεια Θάλασσα, δυτικά της Σκωτίας, Skagerrak), εφεξής καλούμενος «μπακαλιάρος εγκλεφίνος»·

β)  μπακαλιάρος εγκλεφίνος (Melanogrammus aeglefinus) στην υποπεριοχή IV (Βόρεια Θάλασσα) και τις διαιρέσεις VIa (δυτικά της Σκωτίας) και δυτική IIIa (Skagerrak), εφεξής καλούμενος «μπακαλιάρος εγκλεφίνος της υποπεριοχής IV και των διαιρέσεων VIa και δυτικής IIIa»·

γ)  ευρωπαϊκή χωματίδα (Pleuronectes platessa) στην υποπεριοχή IV (Βόρεια Θάλασσα) και στη διαίρεση IIIa (Skagerrak), εφεξής καλούμενη «ευρωπαϊκή χωματίδα Βόρειας Θάλασσας»·

γ)   ευρωπαϊκή χωματίδα (Pleuronectes platessa) στην υποπεριοχή IV (Βόρεια Θάλασσα) και στη διαίρεση IIIa (Skagerrak), εφεξής καλούμενη «ευρωπαϊκή χωματίδα της υποπεριοχής IV και της διαίρεσης IIIa»·

δ)  μαύρος μπακαλιάρος (Pollachius virens) στις υποπεριοχές IV και VI και στη διαίρεση IIIa (Βόρεια Θάλασσα, Rockall και δυτικά της Σκωτίας, Skagerrak και Kattegat), εφεξής καλούμενος «μαύρος μπακαλιάρος»·

δ)  μαύρος μπακαλιάρος (Pollachius virens) στις υποπεριοχές IV (Βόρεια Θάλασσα) και VI (δυτικά της Σκωτίας και Rockall) και στη διαίρεση IIIa (Skagerrak και Kattegat), εφεξής καλούμενος «μαύρος μπακαλιάρος των υποπεριοχών IV και VI και της διαίρεσης IIIa»·

(ε)  γλώσσα (Solea solea) στην υποπεριοχή IV (Βόρεια Θάλασσα), εφεξής καλούμενη «γλώσσα Βόρειας Θάλασσας»·

(ε)  γλώσσα (Solea solea) στην υποπεριοχή IV (Βόρεια Θάλασσα), εφεξής καλούμενη «γλώσσα της υποπεριοχής IV»·

στ)   γλώσσα (Solea solea) στη διαίρεση IIIa και τις υποδιαιρέσεις 22 – 24 (Skagerrak και Kattegat, Δυτική Βαλτική θάλασσα), εφεξής καλούμενη «γλώσσα Kattegat»·

στ)  γλώσσα (Solea solea) στη διαίρεση IIIa (Skagerrak και Kattegat) και τις υποδιαιρέσεις 22 – 24 (Δυτική Βαλτική θάλασσα), εφεξής καλούμενη «γλώσσα της διαίρεσης ΙΙΙa και των υποδιαιρέσεων 22 – 24»·

ζ)   νταούκι Ατλαντικού (Merlangius merlangus) στην υποπεριοχή IV και τη διαίρεση VIId (Βόρεια Θάλασσα και Ανατολική Μάγχη), εφεξής καλούμενο «νταούκι Ατλαντικού»·

ζ)  νταούκι Ατλαντικού (Merlangius merlangus) στην υποπεριοχή IV (Βόρεια Θάλασσα) και τη διαίρεση VIId (Ανατολική Μάγχη), εφεξής καλούμενο «νταούκι της υποπεριοχής IV και της διαίρεσης VIId»·

 

ζ α)  πεσκαντρίτσα* (Lophius piscatorius) της διαίρεσης IIIa (Skagerrak και Kattegat) και των υποπεριοχών IV (Βόρεια Θάλασσα) και VI (δυτικά της Σκωτίας και Rockall)·

 

ζ β)  γαρίδα της Αρκτικής* (Pandalus borealis) των διαιρέσεων ανατολική IVa και IIIa.

 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, προκειμένου να τροποποιεί τον κατάλογο των αποθεμάτων της ομάδας 1, όπως προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος σημείου και στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

 

(*Προστίθεται στα παραρτήματα)

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «ομάδα 2»: οι λειτουργικές μονάδες (FU) καραβίδας (Nephrops norvegicus) για τις οποίες στο παρόν σχέδιο καθορίζονται στόχοι ως εύρος τιμών FMSY και μέτρα διασφάλισης που συνδέονται με την αφθονία και αποτελούνται από:

(3)  «ομάδα 2»: οι λειτουργικές μονάδες (FU) καραβίδας (Nephrops norvegicus)για τις οποίες στο παρόν σχέδιο καθορίζονται στόχοι ως εύρος τιμών FMSY και μέτρα διασφάλισης που συνδέονται με την αφθονία, όπως ορίζεται στα παραρτήματα I και II, και αποτελούνται από:

Τροπολογία     30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  «ομάδα 6»: απαγορευμένα είδη των οποίων απαγορεύεται η αλίευση και τα οποία προσδιορίζονται σε νομική πράξη της Ένωσης που εκδίδεται στον τομέα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, στη Βόρεια Θάλασσα·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού για τα τεχνικά μέτρα (άρθρο 18) και ο κανονισμός 1380/2013 (άρθρα 12 και 13) παρέχουν ήδη τη δυνατότητα να λαμβάνονται μέτρα για τα είδη αυτά.

Τροπολογία     31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  «ομάδα 7»: τα βενθοπελαγικά αποθέματα για τα οποία καθορίζονται στόχοι ως εύρος τιμών FMSY και μέτρα διασφάλισης σε ενωσιακή νομοθεσία εκτός του παρόντος κανονισμού·

διαγράφεται

Τροπολογία     32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Τα οικεία αποθέματα τροποποιούνται μόνον βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  «MSY Btrigger»: το σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής κάτω από το οποίο πρέπει να ενεργοποιηθούν ειδικά και κατάλληλα μέτρα διαχείρισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις φυσικές διακυμάνσεις αποκαθιστούν τα αποθέματα σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να αποφέρουν μακροπρόθεσμα ΜΒΑ.

10.  «MSY Btrigger»: το σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής κάτω από το οποίο πρέπει να ενεργοποιηθούν ειδικά και κατάλληλα μέτρα διαχείρισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις φυσικές διακυμάνσεις αποκαθιστούν τα αποθέματα σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να αποφέρουν μακροπρόθεσμα μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  «ερασιτεχνική αλιεία»: οι μη εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο των οποίων αλιεύονται θαλάσσιοι έμβιοι βιολογικοί πόροι για αναψυχή, τουρισμό ή άθληση.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής («ΚΑλΠ»), οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

1.  Το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής («ΚΑλΠ»), οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και συμβάλλει επίσης στην εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για όσους εξαρτώνται από αλιευτικές δραστηριότητες, λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικοοικονομικών πτυχών, και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Πρέπει να επιτευχθεί το επίπεδο αλίευσης που επιτρέπει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση το συντομότερο δυνατό και, με σταδιακή αύξηση το αργότερο ως το 2020, να καλύπτει σε κάθε περίπτωση όλα τα αποθέματα που διέπονται από τον παρόντα κανονισμό και να διατηρηθεί εφεξής. Για αποθέματα, για τα οποία δεν είναι διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και δεδομένα, πρέπει να επιτυγχάνονται οι στόχοι του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, που προβλέπουν τη διασφάλιση της διατήρησης των σχετικών αποθεμάτων σε βαθμό τουλάχιστον συγκρίσιμο με τους στόχους για την υψηλότερη βιώσιμη απόδοση.

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις του βασικού κανονισμού ΚΑλΠ, τόσο σχετικά με τους στόχους όσο και σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, πρέπει να τηρούνται με τον ίδιο τρόπο για τα αποθέματα όλων των ομάδων.

Τροπολογία     36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των κοινωνικοοικονομικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ιδίως στη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου όσων εξαρτώνται από αλιευτικές δραστηριότητες, διατηρώντας μια αποτελεσματική και διαφανή εσωτερική αγορά για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και ίσους όρους για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Στο πολυετές σχέδιο θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη και να μην αγνοούνται οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες και οι κοινωνικοοικονομικοί στόχοι της ΚΑλΠ.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ.

3.  Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ιδίως όσον αφορά τους απειλούμενους οικοτόπους και τα προστατευόμενα είδη, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων θηλαστικών και των θαλάσσιων πτηνών. Το σχέδιο συμπληρώνει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας και συνάδει με αυτήν, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και το ίδιο ισχύει για την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα για τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, και για τους στόχους και τους κανόνες των οδηγιών 2009/147/ΕΚ και 92/43/ΕΟΚ. Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπει μέτρα που αποσκοπούν να μετριάσουν τις αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και να δώσουν τη δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης να αυξήσουν μακροπρόθεσμα την οικονομική τους προβολή.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Το σχέδιο συμβάλλει στη διασφάλιση ότι η διαχείριση των αποθεμάτων, τα οποία αποτελούν αντικείμενο κοινής εκμετάλλευσης με τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, συνάδει με τους στόχους του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και ότι το σύνολο των αλιευτικών δυνατοτήτων δεν υπερβαίνει το εύρος τιμών που προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Το σχέδιο λαμβάνει υπόψη τις διμερείς σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες. Το σχέδιο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο μελλοντικών διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες.

Τροπολογία     40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να συμβάλει στην υλοποίηση των λοιπών σχετικών χαρακτηριστικών ποιοτικής περιγραφής που περιέχονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2008/56/ΕΚ κατ’ αναλογία με τον ρόλο που διαδραματίζει η αλιεία στην υλοποίησή τους.

β)  να υλοποιηθούν τα λοιπά σχετικά χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής που περιέχονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2008/56/ΕΚ κατ’ αναλογία με τον ρόλο που διαδραματίζει η αλιεία στην υλοποίησή τους.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Όλα τα μέτρα στο πλαίσιο του σχεδίου λαμβάνονται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1α) του παρόντος κανονισμού. Οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις αξιολογούνται από το ICES ή το STECF, προτού τα εν λόγω μέτρα προταθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 18 του παρόντος κανονισμού καθώς και το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας επιτυγχάνεται το συντομότερο δυνατό, και σε προοδευτική, αυξητική βάση έως το 2020 για τα αποθέματα των ομάδων 1 και 2 και διατηρείται κατόπιν εντός του εύρους τιμών που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

1.  Ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας επιτυγχάνεται το συντομότερο δυνατό, και σε προοδευτική, αυξητική βάση έως το 2020 για τα αποθέματα των ομάδων 1 και 2 και διατηρείται κατόπιν εντός του εύρους τιμών που ορίζονται στο παράρτημα Ι και συνάδει με τους στόχους του άρθρου 3 παράγραφος 1.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι αλιευτικές δυνατότητες συνάδουν με τους στόχους εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας που καθορίζονται στο παράρτημα Ι στήλη Α του παρόντος κανονισμού.

2.  Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 και το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 οι αλιευτικές δυνατότητες πρέπει να προσδιορίζονται βάσει των στόχων και των δεδομένων του σχεδίου και των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και να συνάδουν με τους στόχους εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας που καθορίζονται στο παράρτημα Ι στήλη Α του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία     44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, οι αλιευτικές δυνατότητες μπορούν να καθορίζονται σε επίπεδα που αντιστοιχούν σε επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας κατώτερα εκείνων που ορίζονται στο παράρτημα Ι στήλη Α.

3.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, οι αλιευτικές δυνατότητες μπορούν να καθορίζονται σε επίπεδα που αντιστοιχούν σε επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας κατώτερα εκείνων που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 όσον αφορά τη μικτού τύπου αλιεία·

α)  εάν, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 όσον αφορά τη μικτού τύπου αλιεία·

Τροπολογία     46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  Οι αποφάσεις για αλιευτικές δραστηριότητες στο ανώτερο τμήμα του εύρους πρέπει να υποστηρίζονται από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Λεπτομερή επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποιούνται τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από την έγκριση αποφάσεων σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες δυνάμει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, βάσει της στήλης Β του παραρτήματος I.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση σοβαρής ζημιάς σε ένα απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των αποθεμάτων εντός ενός συγκεκριμένου είδους ή μεταξύ ειδών· or

β)  εάν, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση σοβαρής ζημιάς σε ένα απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των αποθεμάτων εντός ενός συγκεκριμένου είδους ή μεταξύ ειδών· ή or

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να είναι μικρότερη του 5 % η πιθανότητα να μειωθεί η αναπαραγωγική βιομάζα για τα αποθέματα κάτω από το οριακό σημείο αναφοράς για την αναπαραγωγική βιομάζα αποθεμάτων (Blim), που καθορίζεται συγκεκριμένα στο παράρτημα II στήλη Β.

Αιτιολόγηση

Αντίστοιχα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα.

Τροπολογία     49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Σε περίπτωση που, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η Επιτροπή θεωρεί ότι το εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας που προσδιορίζεται στο παράρτημα I δεν εκφράζει πλέον σωστά τους σκοπούς του σχεδίου, μπορεί να υποβάλλει κατεπείγουσα πρόταση για την τροποποίηση του εν λόγω εύρους τιμών.

Αιτιολόγηση

Ενσωματώνεται διάταξη από το σχέδιο διαχείρισης της Βαλτικής Θάλασσας.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αλιευτικές δυνατότητες για τα αποθέματα των ομάδων 3 και 4 πρέπει να είναι συμβατές με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που σχετίζονται με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

1.  Οι αλιευτικές δυνατότητες για τα αποθέματα των ομάδων 3 και 4 πρέπει να είναι συμβατές με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που σχετίζονται με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ελλείψει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας που είναι συμβατό με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, οι αλιευτικές δυνατότητες είναι συμβατές με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των αποθεμάτων, σύμφωνα με την προληπτική προσέγγιση.

2.  Ελλείψει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και δεδομένων σχετικά με το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας που είναι συμβατό με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, οι αλιευτικές δυνατότητες και τα μέτρα αποφασίζονται βάσει της προληπτικής προσέγγισης για τη διαχείριση της αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και συνάδουν με τους στόχους που προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι εφαρμόζεται η προληπτική προσέγγιση σύμφωνα με τον βασικό κανονισμό ΚΑλΠ, ώστε να διασφαλίζεται για τα σχετικά αποθέματα επίπεδο προστασίας τουλάχιστον συγκρίσιμο με εκείνο που εφαρμόζεται για τη διαχείριση του επιπέδου της μέγιστης δυνατής απόδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού ΚΑλΠ.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η διαχείριση των αποθεμάτων της ομάδας 5 γίνεται με βάση την προληπτική προσέγγιση, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

Η διαχείριση των αποθεμάτων της ομάδας 5 γίνεται με βάση την προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση της αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και με τους στόχους του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος κανονισμού. Η έλλειψη επαρκών επιστημονικών πληροφοριών δεν δικαιολογεί την αναβολή ή την παράλειψη λήψης μέτρων διαχείρισης για τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, για οποιοδήποτε δεδομένο έτος η βιομάζα αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα στην ομάδα 1 είναι κατώτερη του ελάχιστου σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (MSY Btrigger) ή η αφθονία οποιασδήποτε από τις λειτουργικές μονάδες της ομάδας 2 βρίσκεται κάτω από το όριο Abundancebuffer, όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ στήλη Α, θεσπίζονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται σε επίπεδα που συνάδουν με θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι μικρότερη από το εύρος που καθορίζεται στο παράρτημα Ι στήλη Α, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της βιομάζας του εν λόγω αποθέματος.

1.  Όταν, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, για οποιοδήποτε δεδομένο έτος η βιομάζα αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα στην ομάδα 1 είναι κατώτερη του ελάχιστου σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (MSY Btrigger) ή η αφθονία οποιασδήποτε από τις λειτουργικές μονάδες της ομάδας 2 βρίσκεται κάτω από το όριο Abundancebuffer, όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ στήλη Α, θεσπίζονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται, σε αναλογία με τη μείωση της βιομάζας και σύμφωνα με το πλαίσιο γνωμοδοτήσεων του ICES, σε επίπεδα που συνάδουν με θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι μικρότερη από το εύρος που καθορίζεται στο παράρτημα Ι στήλη Α, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της βιομάζας του εν λόγω αποθέματος. Εφαρμόζεται το πλαίσιο γνωμοδοτήσεων του ICES σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1β).

Αιτιολόγηση

Το πλαίσιο γνωμοδοτήσεων του ICES αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του προταθέντος εύρους τιμών, συνεπώς πρέπει να αποτελεί και την προϋπόθεση για την εφαρμογή του.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα είναι κατώτερη από το οριακό σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (Blim) ή η αφθονία οποιασδήποτε από τις λειτουργικές μονάδες καραβίδας βρίσκεται κάτω από το όριο Abundancelimit, όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ στήλη Β του παρόντος κανονισμού, λαμβάνονται περαιτέρω διορθωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει τη μέγιστη βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικότερα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4, περιλαμβάνουν την αναστολή της στοχευόμενης αλιείας του σχετικού αποθέματος, καθώς και την κατάλληλη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων.

2.  Όταν, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα είναι κατώτερη από το οριακό σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (Blim) ή η αφθονία οποιασδήποτε από τις λειτουργικές μονάδες καραβίδας βρίσκεται κάτω από το όριο Abundancelimit, όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ στήλη Β του παρόντος κανονισμού, λαμβάνονται περαιτέρω διορθωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει τη μέγιστη βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικότερα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4, περιλαμβάνουν την αναστολή της στοχευόμενης αλιείας του σχετικού αποθέματος, καθώς και την κατάλληλη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Εφόσον από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις προκύπτει ότι για ένα δεδομένο έτος η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός είναι χαμηλότερη από το όριο MSY Btrigger, λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ταχεία επάνοδος του αποθέματος σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που μπορούν να παραγάγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, και η θνησιμότητα λόγω αλιείας μειώνεται γραμμικά σε αναλογία προς τη μείωση της βιομάζας, σύμφωνα με το πλαίσιο γνωμοδοτήσεων του ICES. Εφαρμόζεται το πλαίσιο γνωμοδοτήσεων του ICES σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1β).

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει και για τις ομάδες 3,4,5 και 7 η δυνατότητα εφαρμογής μηχανισμών διασφάλισης πέραν των τεχνικών μέτρων, όπως η μείωση της θνησιμότητας λόγω αλιείας ή άλλα διορθωτικά μέτρα για τη μείωση των αλιευμάτων.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Εφόσον από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις προκύπτει ότι η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός είναι χαμηλότερη από το όριο Blim ή άλλο σχετικό όριο, λαμβάνονται πρόσθετα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ταχεία επάνοδος του αποθέματος σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που μπορούν να παραγάγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν την κατάλληλη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων ή την αναστολή της κατευθυνόμενης αλιείας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει και για τις ομάδες 3,4,5 και 7 η δυνατότητα εφαρμογής μηχανισμών διασφάλισης πέραν των τεχνικών μέτρων, όπως η μείωση της θνησιμότητας λόγω αλιείας ή άλλα διορθωτικά μέτρα για τη μείωση των αλιευμάτων.

Τροπολογία     57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.  Τα διορθωτικά μέτρα του παρόντος άρθρου μπορούν να περιλαμβάνουν:

 

α)   μέτρα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

 

β)   μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 11α του παρόντος κανονισμού.

 

Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο επιλέγονται ανάλογα με τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα της κατάστασης κατά την οποία η αναπαραγωγική βιομάζα αποθεμάτων είναι κατώτερη από τα επίπεδα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Ενσωματώνεται διάταξη από το σχέδιο διαχείρισης της Βαλτικής Θάλασσας.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ειδικά μέτρα διατήρησης για τις ομάδες 3 έως 7

Ειδικά μέτρα διατήρησης

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις επισημαίνουν ότι απαιτούνται διορθωτικά μέτρα για τη διατήρηση οποιουδήποτε από τα βενθοπελαγικά αποθέματα των ομάδων 3 έως 7, ή όταν το επίπεδο βιομάζας αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα αποθέματα στην ομάδα 1 ή η αφθονία των λειτουργικών μονάδων της ομάδας 2 για ένα συγκεκριμένο έτος βρίσκεται κάτω από τα σημεία αναφοράς διατήρησης που ορίζονται στο παράρτημα II στήλη Α του παρόντος κανονισμού, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 όσον αφορά:

Όταν οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις επισημαίνουν ότι απαιτούνται διορθωτικά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση όλων των αποθεμάτων, για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, συνάδει με τους στόχους του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 όσον αφορά:

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στη διατύπωση του άρθρου 6 παράγραφος 1 του πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα, ώστε να δημιουργηθεί η δυνατότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, μέσω των οποίων μπορεί να διασφαλιστεί η διατήρηση των αποθεμάτων, η μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και η ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της αλιείας στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως το μέγεθος των ματιών, το μέγεθος των αγκιστριών, τον τρόπο κατασκευής των εργαλείων, το πάχος του νήματος, το μέγεθος του εργαλείου ή τη χρήση διατάξεων επιλεκτικότητας, για τη διασφάλιση ή τη βελτίωση της επιλεκτικότητας·

α)  προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και των προδιαγραφών των αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως το μέγεθος των ματιών, το μέγεθος των αγκιστριών, τον τρόπο κατασκευής των εργαλείων, το πάχος του νήματος, το μέγεθος του εργαλείου ή τη χρήση διατάξεων επιλεκτικότητας, για τη διασφάλιση ή τη βελτίωση της επιλεκτικότητας και ιδίως για τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων των αποθεμάτων της ομάδας 6·

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στους στόχους του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού ΚΑλΠ.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Καθορισμός περιοχών αναπαραγωγής και περιοχών αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων

 

Έως το 2020 το αργότερο τα κράτη μέλη καθορίζουν περιοχές αναπαραγωγής και περιοχές, για τις οποίες υπάρχουν σαφείς ενδείξεις περί υψηλής συγκέντρωσης ιχθύων με μέγεθος μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης, και καταρτίζουν, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, κοινά σχέδια συστάσεων για τη δημιουργία περιοχών αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων, για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αντιστοιχεί στους στόχους του άρθρου 8 του βασικού κανονισμού ΚΑλΠ.

Τροπολογία     62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα

Αλιευτικές δυνατότητες

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Όταν τα κράτη μέλη κατανέμουν ποσοστώσεις λαμβάνουν υπόψη διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Στο πλαίσιο της κοινής με τρίτες χώρες διαχείρισης αποθεμάτων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ανταλλαγή ποσοστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή ποσοστώσεων με τρίτες χώρες για αλληλοεπικαλυπτόµενα αποθέματα ιχθύων αποτελεί σημαντικό εργαλείο που διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, το TAC για το απόθεμα καραβίδας στις ζώνες ICES IIa και IV είναι το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων των λειτουργικών μονάδων και των στατιστικών τετραγώνων εκτός των λειτουργικών μονάδων.

2.  Για το απόθεμα καραβίδας στις ζώνες ICES IIa και IV καθορίζονται χωριστά όρια αλιευμάτων για τις επιμέρους λειτουργικές μονάδες καθώς και κοινό TAC για τα στατιστικά τετράγωνα εκτός των λειτουργικών μονάδων.

Αιτιολόγηση

Η αφθονία της καραβίδας μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διαφορές στις επιμέρους λειτουργικές μονάδες. Εάν το κοινό TAC οριστεί ως το σύνολο των αποθεμάτων εντός και εκτός των λειτουργικών μονάδων, θα μπορούσε να προκύψει υπερβολική αλιευτική πίεση σε κάποιες λειτουργικές μονάδες, ενώ σε άλλες να εξαντληθούν οι αλιευτικές δυνατότητες.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

 

Αντίκτυπος της ερασιτεχνικής αλιείας

 

1.  Εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για τα αλιεύματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας, προκειμένου να αξιολογηθεί ο πιθανός αντίκτυπός τους σε αποθέματα ρυθμιζόμενων ειδών.

 

2.  Το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο. Για τα αποθέματα, για τα οποία τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας θεωρούνται σημαντικά, το Συμβούλιο, κατά την κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων, λαμβάνει υπόψη τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας, μεταξύ άλλων με τους εξής τρόπους:

 

α)  θεωρώντας τόσο τις εκτιμήσεις για τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας, όπως προκύπτουν από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, όσο και τις εκτιμήσεις των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με τις εμπορικές αλιευτικές δυνατότητες ως συνολικά αλιεύματα που αντιστοιχούν στον στόχο της θνησιμότητας λόγω αλιείας·

 

β)  επιβάλλοντας περιορισμούς στην ερασιτεχνική αλιεία, συμπεριλαμβανομένων των ημερησίων ορίων αλιεύματος και των περιόδων απαγόρευσης της αλιείας· ή

 

γ)  με άλλα μέσα που κρίνονται κατάλληλα.

Τροπολογία     67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διατάξεις σχετιζόμενες με την υποχρέωση εκφόρτωσης για τις ομάδες 1 έως 7

Διατάξεις σχετιζόμενες με την υποχρέωση εκφόρτωσης

Τροπολογία     68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εξαιρέσεις από την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για είδη τα οποία εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων, των αλιευτικών πρακτικών και του οικοσυστήματος, προκειμένου να διευκολύνεται η υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης· και

α)  εξαιρέσεις από την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για είδη τα οποία εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων, των αλιευτικών πρακτικών και του οικοσυστήματος, προκειμένου να διευκολύνεται η υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης· και

Τροπολογία     69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ειδικές διατάξεις για την τεκμηρίωση αλιευμάτων, ιδίως για την παρακολούθηση της υλοποίησης της υποχρέωσης εκφόρτωσης· και

γ)  ειδικές διατάξεις για την τεκμηρίωση αλιευμάτων, ιδίως για την παρακολούθηση και τον έλεγχο προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, με πλήρη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης· και

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, ιδίως στην προστασία των ιχθυδίων και των γεννητόρων.

Τροπολογία     71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Τεχνικά μέτρα

 

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά με τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα:

 

α)   τις προδιαγραφές των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων και τους κανόνες που ρυθμίζουν τη χρήση τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ή να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, να μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα·

 

β)   τις προδιαγραφές τροποποιήσεων ή πρόσθετων διατάξεων στα αλιευτικά εργαλεία, προκειμένου να διασφαλιστεί ή να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, να μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα·

 

γ)   τους περιορισμούς ή την απαγόρευση χρήσης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων καθώς και αλιευτικών δραστηριοτήτων, σε ορισμένες περιοχές ή χρονικές περιόδους προκειμένου να προστατευθούν οι γεννήτορες, οι ιχθύες κάτω του ελαχίστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης ή τα είδη ιχθύων εκτός αλιευτικού στόχου, ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα· και

 

δ)   τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης για οποιοδήποτε από τα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των ιχθυδίων των θαλάσσιων οργανισμών.

 

2.   Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 3.

Αιτιολόγηση

Ενσωματώνεται το άρθρο 8 του σχεδίου διαχείρισης της Βαλτικής Θάλασσας. Η πρόταση της Επιτροπής συνδέει το ζήτημα των τεχνικών μέτρων αποκλειστικά με την έννοια των μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση ενός αποθέματος. Η προσέγγιση αυτή είναι υπερβολικά στενή. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ειδικό κεφάλαιο που θα καταστήσει δυνατή τη θέσπιση τεχνικών μέτρων γενικότερου χαρακτήρα.

Τροπολογία     72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εκτός από την υποχρέωση προαναγγελίας που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, οι πλοίαρχοι των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους οκτώ έως δώδεκα μέτρων κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές του παράκτιου κράτους μέλους μία τουλάχιστον ώρα πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, όταν διατηρούν επί του σκάφους τουλάχιστον οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ποσότητες ιχθύων:

διαγράφεται

α)  ομάδα 1: 1 000 kg και/ή

 

β)  ομάδες 2 και 4: 500 kg και/ή

 

γ)  ομάδα 3: 1 000 kg και/ή

 

δ)  Ομάδα 7 : 1000 kg.

 

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της πολυπλοκότητας της διαχείρισης του μεγάλου αριθμού των προτεινόμενων ομάδων, προτείνεται η διατήρηση των διατάξεων του κανονισμού ελέγχου, σύμφωνα με την αρχή της βελτίωσης του νομοθετικού έργου και με τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, που διατυπώθηκαν στην έκθεση πρωτοβουλίας του σχετικά με την εναρμόνιση του ελέγχου της αλιείας.

Τροπολογία     73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 15

διαγράφεται

Απαιτήσεις ημερολογίου για τις ομάδες 1 έως 7

 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, οι πλοίαρχοι όλων των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης συνολικού μήκους οκτώ μέτρων και άνω που επιδίδονται σε αλιεία βενθοπελαγικών αποθεμάτων τηρούν ημερολόγιο για τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του εν λόγω κανονισμού.

 

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή δεν έχει θέση σε ένα σχέδιο διαχείρισης και θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο πιο εκτεταμένων συζητήσεων κατά την αναθεώρηση του κανονισμού ελέγχου.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το λιγότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή εξασφαλίζει την αξιολόγηση των επιπτώσεων του σχεδίου επί των αποθεμάτων στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και επί των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Το λιγότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή εξασφαλίζει την αξιολόγηση των επιπτώσεων του σχεδίου επί των αποθεμάτων στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και επί των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, καθώς και του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των αλιευτικών αποθεμάτων σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που επαρκούν για την παραγωγή μέγιστης δυνατής απόδοσης, και της προόδου στον τομέα της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει έκθεση νωρίτερα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

 

Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού και την κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων στα ύδατα και των αποθεμάτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την έκδοση του ετήσιου κανονισμού για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων που διατίθενται στα ύδατα της Ένωσης και σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα. Η εν λόγω έκθεση επισυνάπτεται στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

 

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει:

 

(1)   τις εμπεριστατωμένες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, βάσει των οποίων καθορίστηκαν οι αλιευτικές δυνατότητες· και

 

(2)   επιστημονική αιτιολόγηση που αποδεικνύει ότι οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίστηκαν σύμφωνα με τους στόχους και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ιδίως σύμφωνα με τους στόχους της θνησιμότητας λόγω αλιείας.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18a

 

Στήριξη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας

 

Τα μέτρα προσωρινής παύσης που θεσπίζονται προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του σχεδίου θεωρούνται προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων για τους σκοπούς του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014.

(Το παρόν άρθρο θα ενσωματωθεί στο κεφάλαιο Χ)

Αιτιολόγηση

Προστίθεται η διάταξη του άρθρου 17 του πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα σχετικά με τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας σε περίπτωση προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Στόχοι θνησιμότητας λόγω αλιείας

Στόχοι θνησιμότητας λόγω αλιείας

1. ομάδα 1

1. ομάδα 1

ΑΠΟΘΕΜΑ

Στόχος εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας συμβατός με την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (FMSY)

ΑΠΟΘΕΜΑ

Στόχοι εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας συμβατός με την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (FMSY)

 

Στήλη A

Στήλη Β

 

Στήλη A

Στήλη Β

 

Οι τιμές στον πίνακα αντιστοιχούν στις τιμές της πιο πρόσφατης γνωμοδότησης του ICES κατόπιν ειδικού αιτήματος, με τίτλο «EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks» (Αίτημα της ΕΕ προς το ICES για παροχή εύρους τιμών FMSY για επιλεγμένα αποθέματα στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική Θάλασσα)

Γάδος Βόρειας Θάλασσας

0.22 – 0.33

0.33 – 0.49

Γάδος της υποπεριοχής IV και των διαιρέσεων VIId και δυτικής IIIa

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

0.25 – 0.37

0.37 – 0.52

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος της υποπεριοχής IV και των διαιρέσεων VIα και δυτικής IIIa

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Ευρωπαϊκή χωματίδα Βόρειας Θάλασσας

0.13 – 0.19

0.19 – 0.27

Ευρωπαϊκή χωματίδα της υποπεριοχής IV και της διαίρεσης IIIa

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Μαύρος μπακαλιάρος

0.20 – 0.32

0.32 – 0.43

Μαύρος μπακαλιάρος των υποπεριοχών IV και VI και της διαίρεσης IIIa

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Γλώσσα της Βόρειας Θάλασσας

0.11 – 0.20

0.20 – 0.37

Γλώσσα της υποπεριοχής IV

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Γλώσσα Kattegat

0.19 – 0.22

0.22 – 0.26

Γλώσσα της διαίρεσης ΙΙΙα και των υποδιαιρέσεων 22-24

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Νταούκι Ατλαντικού στη Βόρεια Θάλασσα

Δεν έχει προσδιοριστεί

Δεν έχει προσδιοριστεί

Νταούκι Ατλαντικού της υποπεριοχής IV και της διαίρεσης VIId

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

 

 

 

Πεσκαντρίτσα της διαίρεσης IIIa και των υποπεριοχών IV και VI

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

 

 

 

Γαρίδα της Αρκτικής των διαιρέσεων ανατολική IVa και IIIa

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

2. ομάδα 2

2. ομάδα 2

Λειτουργική μονάδα καραβίδας (FU)

Στόχος εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας συμβατός με την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (FMSY) (ως ποσοστό αλίευσης)

Λειτουργική μονάδα καραβίδας (FU)

Στόχοι εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας συμβατοί με την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (FMSY) (ως ποσοστό αλίευσης)

 

Στήλη A

Στήλη Β

 

Στήλη A

Στήλη Β

 

Οι τιμές στον πίνακα αντιστοιχούν στις τιμές της πιο πρόσφατης γνωμοδότησης του ICES κατόπιν ειδικού αιτήματος, με τίτλο «EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks» (Αίτημα της ΕΕ προς το ICES για παροχή εύρους τιμών FMSY για επιλεγμένα αποθέματα στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική Θάλασσα)

Διαίρεση IIIa FU 3 και 4

0.056 – 0.079

0.079 – 0.079

Διαίρεση IIIa FU 3 και 4

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Farn Deeps FU 6

0.07 – 0.081

0.081 – 0.081

Farn Deeps FU 6

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Fladen Ground FU 7

0.066 – 0.075

0.075 – 0.075

Fladen ground FU 7

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Firth of Forth FU 8

0.106 – 0.163

0.163 – 0.163

Firth of Forth FU 8

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Moray Firth FU 9

0.091 – 0.118

0.118 – 0.118

Moray Firth FU 9

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Αιτιολόγηση

Η κατοχύρωση της αρχής για τον υπολογισμό του εύρους τιμών επιτρέπει την ευέλικτη προσαρμογή του στις πιο επίκαιρες και βέλτιστες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Η έκφραση του εύρους τιμών σε αριθμούς, όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πραγματοποιείται βάσει των επίκαιρων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και μπορεί να υποστεί προσαρμογή μόνο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Επιπλέον, ο καθορισμός της ονομασίας των αποθεμάτων βάσει περιοχών, υποπεριοχών και διαιρέσεων του ICES είναι σαφέστερος και ακριβέστερος.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράρτημα II

Παράρτημα II

Σημεία αναφοράς διατήρησης

Σημεία αναφοράς διατήρησης

(όπως αναφέρεται στο άρθρο 7)

(όπως αναφέρεται στο άρθρο 7)

1. ομάδα 1

1. ομάδα 1

ΑΠΟΘΕΜΑ

Σημείο αναφοράς ελάχιστης βιομάζας αποθέματος αναπαραγωγής (σε τόνους) (MSY Btrigger)

Σημείο αναφοράς ορίου βιομάζας (σε τόνους) (Blim)

ΑΠΟΘΕΜΑ

Σημείο αναφοράς ελάχιστης βιομάζας αποθέματος αναπαραγωγής (σε τόνους) (MSY Btrigger)

Σημείο αναφοράς ορίου βιομάζας (σε τόνους) (Blim)

 

 

Στήλη A

Στήλη Β

Γάδος Βόρειας Θάλασσας

165 000

118 000

Γάδος της υποπεριοχής IV και των διαιρέσεων VIId και δυτικής IIIa

165 000

118 000

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

88 000

63 000

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος της υποπεριοχής IV και των διαιρέσεων VIa και δυτικής IIIa

88 000

63 000

Ευρωπαϊκή χωματίδα Βόρειας Θάλασσας

230 000

160 000

Ευρωπαϊκή χωματίδα της υποπεριοχής IV και της διαίρεσης IIIa

230 000

160 000

Μαύρος μπακαλιάρος

200 000

106 000

Μαύρος μπακαλιάρος των υποπεριοχών IV και VI και της διαίρεσης IIIa

150 000

106 000

Γλώσσα της Βόρειας Θάλασσας

37 000

26 300

Γλώσσα της υποπεριοχής IV

37 000

26 300

Γλώσσα Kattegat

2 600

1 850

Γλώσσα της διαίρεσης ΙΙΙα και των υποδιαιρέσεων 22-24

2 600

1 850

Νταούκι Ατλαντικού στη Βόρεια Θάλασσα

Δεν έχει προσδιοριστεί

Δεν έχει προσδιοριστεί

Νταούκι Ατλαντικού της υποπεριοχής IV και της διαίρεσης VIId

Δεν έχει προσδιοριστεί

Δεν έχει προσδιοριστεί

 

 

 

Πεσκαντρίτσα της διαίρεσης IIIa και των υποπεριοχών IV και VI

Δεν έχει προσδιοριστεί

Δεν έχει προσδιοριστεί

 

 

 

Γαρίδα της Αρκτικής των διαιρέσεων ανατολική IVa και IIIa

Δεν έχει προσδιοριστεί

Δεν έχει προσδιοριστεί

2. ομάδα 2

2. ομάδα 2

Λειτουργική μονάδα καραβίδας (FU)

Σημείο αναφοράς ελάχιστης αφθονίας (σε εκατ.) (Abundancebuffer)

Σημείο αναφοράς ορίου αφθονίας (σε εκατ.) (Abundancelimit)

Λειτουργική μονάδα καραβίδας (FU)

Σημείο αναφοράς ελάχιστης αφθονίας (σε εκατ.) (Abundancebuffer)

Σημείο αναφοράς ορίου αφθονίας (σε εκατ.) (Abundancelimit)

 

 

Στήλη A

Στήλη Β

Διαίρεση IIIa FU 3 και 4

NA

NA

Διαίρεση IIIa FU 3 και 4

NA

NA

Farn Deeps FU 6

999

858

Farn Deeps FU 6

999

858

Fladen ground FU 7

3 583

2 767

Fladen ground FU 7

3 583

2 767

Firth of Forth FU 8

362

292

Firth of Forth FU 8

362

292

Moray Firth FU 9

262

262

Moray Firth FU 9

262

262

Αιτιολόγηση

Προκειμένου οι αναφορές στις στήλες Α και Β να είναι σαφείς, πρέπει να περιλαμβάνεται στο κείμενο η σχετική ένδειξη (στήλη Α - στήλη Β). Επιπλέον, ο καθορισμός της ονομασίας των αποθεμάτων βάσει περιοχών, υποπεριοχών και διαιρέσεων του ICES είναι σαφέστερος και ακριβέστερος.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIα

 

Απαγορευμένα είδη

 

α)  ακτινόβατος (Amblyraja radiata)·

 

β)  τα ακόλουθα είδη πριονόψαρου:

 

(i)  ελασμοβράγχιος του είδους Anoxypristis cuspidata·

 

(ii)  ελασμοβράγχιος του είδους Pristis clavata·

 

iii)  πρίστη του είδους Pristis pectinata·

 

(iv)  πρίστη του είδους Pristis pristis·

 

(v)  ελασμοβράγχιος του είδους Pristis zijsron·

 

γ)  καρχαρίας προσκυνητής (Cetorhinus maximus) και λευκός καρχαρίας (Carcharodon carcharias)·

 

δ)  γκριζόβατος (Dipturus batis) και των δύο ειδών (Dipturus cf. flossada και Dipturus cf. intermedia)·

 

(ε)  λείος μαυροαγκαθίτης (Etmopterus pusillus) στα ενωσιακά ύδατα της υποπεριοχής ICES IV και της διαίρεσης ICES IIIa·

 

στ)  γιγαντιαίο διαβολόψαρο του είδους Manta alfredi (Manta alfredi)·

 

ζ)  γιγαντιαίο διαβολόψαρο του είδους Manta birostris (Manta birostris)·

 

η)  τα ακόλουθα είδη διαβολόψαρου:

 

(i)  διαβολόψαρο (Mobula mobular)·

 

(ii)  σελάχι του είδους Mobula rochebrunei·

 

iii)  σελάχι του είδους Mobula japanica·

 

(iv)  δροσίτης/γκριζογαλέος (Mobula thurstoni)·

 

(v)  σελάχι του είδους Mobula eregoodootenkee·

 

(vi)  σελάχι του είδους Mobula munkiana·

 

vii)  σελάχι του είδους Mobula tarapacana·

 

viii)  σελάχι του είδους Mobula kuhlii·

 

(ix)  σελάχι του είδους Mobula hypostoma·

 

θ)  καλκανόβατος (Raja clavata) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIIa·

 

ι)  κιθάρες (Rhinobatidae)·

 

ια)  ρίνα (Squatina squatina)·

 

ιβ)  σολομός (Salmo salar) και πέστροφα θαλάσσης (Salmo trutta) κατά την αλιεία με οποιοδήποτε συρόμενο δίχτυ στα ύδατα που βρίσκονται πέραν του ορίου των 6 μιλίων, το οποίο μετράται από τις γραμμές βάσης των κρατών μελών στις υποπεριοχές ICES II και IV(ενωσιακά ύδατα)·

 

ιγ)  αυγωμένη καραβίδα (Palinuridae spp.) και αυγωμένος αστακός (Homarus gammarus) με εξαίρεση την περίπτωση που χρησιμοποιούνται για σκοπούς άμεσου εμπλουτισμού των αποθεμάτων ή μετεγκατάστασης.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού σχετικά με τα τεχνικά μέτρα (COM(2016) 134 final) απαριθμεί στο παράρτημα Ι απαγορευμένα είδη. Ωστόσο, η εν λόγω πρόταση βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση, συνεπώς η εισηγήτρια θεωρεί αναγκαίο τον ακριβέστερο καθορισμό των «απαγορευμένων ειδών» που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού. Επομένως, απαριθμούνται εδώ τα απαγορευμένα είδη της πρότασης κανονισμού σχετικά με τα τεχνικά μέτρα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(1) Ιστορικό της πρότασης της Επιτροπής

Ο βασικός κανονισμός αντιμετωπίζει τα πολυετή σχέδια ως θεμελιώδη εργαλεία για την μακροχρόνια, βιώσιμη εκμετάλλευση των βιολογικών θαλάσσιων πόρων. Με τα πολυετή σχέδια αντιμετωπίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαφόρων αλιευμάτων.

Στα πολυετή σχέδια θεμελιώνονται τα σχέδια απορρίψεων, τα οποία προσδιορίζουν την υποχρέωση εκφόρτωσης για ορισμένα αποθέματα και αλιεύματα και επιτρέπουν εξαιρέσεις.

Το σχέδιο για τη Βαλτική Θάλασσα ήταν το πρώτο πολυετές σχέδιο που θεσπίστηκε σύμφωνα με τον βασικό κανονισμό. Το εν λόγω σχέδιο θεωρείται η βάση για πολυετή σχέδια για άλλες θαλάσσιες περιοχές, ωστόσο πρέπει να εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων αλιευμάτων (και περιοχών).

Η εκτίμηση επιπτώσεων, στην οποία βασίζεται η πρόταση της Επιτροπής για το εν λόγω πολυετές σχέδιο (εφεξής: «σχέδιο για τη Βόρεια Θάλασσα»), περιέχει, μεταξύ άλλων, τους εξής στόχους (σ.31):

  μείωση της υποαλίευσης, με τη χρήση εύρους τιμών F(MSY)

  μηχανισμούς διασφάλισης για την αρχή της προληπτικής προσέγγισης

  διευκόλυνση της εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης

  πλαίσιο για την εφαρμογή της περιφερειακής διαίρεσης

Η πρόταση της Επιτροπής αφορά μόνον τα βενθοπελαγικά αποθέματα, καθώς η εκμετάλλευσή τους παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε σχέση με την εκμετάλλευση πελαγικών και βιομηχανικών αποθεμάτων.

(2) Περιεχόμενο της πρότασης

Διάρθρωση και πεδίο εφαρμογής

Η Επιτροπή έχει κατά βάση ακολουθήσει τη δομή του σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα. Κάποια τμήματα έχουν τροποποιηθεί ή παραληφθεί.

Η πρόταση εστιάζει σε μικτούς τύπους αλιείας βενθοπελαγικών αποθεμάτων της Βόρειας Θάλασσας. Δεν θίγει τη βιολογική διάδραση μεταξύ των ειδών, καθώς αυτή δεν έχει ακόμη τυποποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό από τους επιστήμονες. Στους μικτούς τύπους αλιείας μπορεί να προκύψει το φαινόμενο της περιοριστικής ποσόστωσης.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή ενσωμάτωσε στην πρότασή της την έννοια του εύρους τιμών. Το εύρος τιμών αποσκοπεί να προσφέρει σε κάποιο βαθμό ευελιξία στην προβληματική της περιοριστικής ποσόστωσης.

Η Επιτροπή ταξινομεί τα βενθοπελαγικά είδη σε έξι ομάδες. Η ταξινόμηση αυτή πραγματοποιείται βάσει ορισμένων κριτηρίων, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (εφεξής «TAC»).

Η Επιτροπή εισάγει την έννοια του Abundance(buffer), που δημιούργησε το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Βόρειας Θάλασσας. Πρόκειται για μια έννοια που συμβάλλει περισσότερο στη βιωσιμότητα, σε σχέση με το Abundance(limit) του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES).

Συνοχή και μηχανισμοί

Παρά το γεγονός ότι στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και στους υπολογισμούς για τα αποθέματα γίνεται σε γενικές γραμμές αναφορά στις επονομαζόμενες περιοχές ICES, που βασίζονται σε δεδομένα και πορίσματα και μπορούν με την πάροδο του χρόνου να προσαρμοστούν στη δυναμική των αποθεμάτων, τα TAC είναι στην ουσία ενότητες διαχείρισης και, σε αντίθεση με τις περιοχές ICES, παραμένουν αμετάβλητα. Έτσι προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των ενοτήτων αποθεμάτων και των ενοτήτων διαχείρισης.

Όσον αφορά την ταξινόμηση σε ομάδες που επέλεξε η Επιτροπή, πρέπει να διασφαλιστεί ότι για ορισμένα αποθέματα που έχουν ταξινομηθεί στην ομάδα 3 θα ισχύουν τα επίπεδα αναφοράς της ομάδας 1. Ωστόσο, δεδομένου ότι πρόκειται για αποθέματα που βρίσκονται κυρίως στον Βόρειο Ατλαντικό, τα επίπεδα αναφοράς θα περιληφθούν στο πολυετές σχέδιο για τον Βορειοδυτικό Ατλαντικό. Συνεπώς, τα αποθέματα αυτά θα συμπεριληφθούν στην ομάδα 7 του σχεδίου για τη Βόρεια Θάλασσα.

Σε σχέση με την ομάδα 7, υπάρχει η βασική σκέψη ότι θα δημιουργηθούν πολυετή σχέδια για περισσότερες περιοχές, τα οποία, εφόσον διατηρηθεί η ισχύουσα διάρθρωση, θα τοποθετήσουν τα αποθέματα με εύρος τιμών FMSY στην ομάδα 1.

Στην πρόταση της Επιτροπής το νταούκι περιλαμβάνεται στην ομάδα 1. Στην κατόπιν ειδικού αιτήματος γνωμοδότηση του ICES που αφορά το εύρος τιμών δεν περιλαμβάνεται μέχρι στιγμής εύρος τιμών για το νταούκι, συνεπώς δεν καθορίζεται σχετικό εύρος τιμών στο παράρτημα Ι. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το νταούκι έχει περιληφθεί στην ομάδα 1 επειδή αναμένονται στοιχεία σχετικά με το εύρος τιμών στο εγγύς μέλλον. Στην επόμενη έκδοση της γνωμοδότησης του ICES θα περιλαμβάνονται επίσης επικαιροποιημένα στοιχεία για τον μπακαλιάρο εγκλεφίνο.

Η εισηγήτρια έχει ενημερωθεί ότι οι ομάδες 3 και 6 περιλαμβάνουν όλα τα είδη των σελαχίων. Η ομάδα 3 περιλαμβάνει επίσης τον γάδο Kattegat.

Η εισηγήτρια αποσκοπεί με τις τροπολογίες της να προσδώσει συνοχή και ακρίβεια στον καθορισμό των περιοχών. Για το λόγο αυτό προσάρμοσε τον όρο «Βόρεια Θάλασσα». Διευκρινίζεται ότι η διαίρεση ICES ΙΙΙa αφορά τόσο το Skagerrak όσο και το Kattegat, ενώ η διαίρεση δυτική IIIa αφορά μόνον το Skagerrak.

Όσον αφορά τον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα, TAC ορίζονται και στην περιοχή IIa για τα ενωσιακά ύδατα. Στην πρόταση της Επιτροπής, ωστόσο, η περιοχή αυτή του άρθρου 1 δεν αναφέρεται στους επιμέρους ορισμούς ομάδων του άρθρου 2. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η περιοχή αυτή δεν θα ενσωματωθεί στους υπολογισμούς του ICES σχετικά με τα αποθέματα.

Οι ομάδες 1 και 2 μπορούν να τροποποιηθούν μόνον στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, πράγμα που ισχύει και για το προβλεπόμενο εύρος τιμών για τις ομάδες αυτές στο παράρτημα. Αντιθέτως, στην ομάδα 3 μπορούν να προστεθούν και επιπλέον αποθέματα, εάν το Συμβούλιο αποφασίσει να ορίσει TAC για αυτά. Σε τέτοια περίπτωση, τα επίμαχα αποθέματα θα προέλθουν από την ομάδα 5. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο αποφασίσει να καταργήσει κάποιο TAC, θα συμβεί το αντίθετο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τα επίμαχα αποθέματα θα μεταφερθούν από την ομάδα 3 στην ομάδα 5.

Αν και το σχέδιο για τη Βαλτική Θάλασσα προτείνει την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων μόνον για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα, σύμφωνα με την πρότασή της Επιτροπής, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει «ειδικά μέτρα διατήρησης» (άρθρο 9) για διαφορετικές ομάδες και για μεγάλο αριθμό ειδών.

(3) Θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια συνέταξε τις τροπολογίες με σκοπό την αποσαφήνιση της κατάστασης, τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες, όπως ο βασικός κανονισμός και το σχέδιο για τη Βαλτική Θάλασσα, και την επίτευξη μιας κάποιας ευελιξίας όσον αφορά τα επικαιροποιημένα επιστημονικά πορίσματα.

Μικτοί τύποι αλιείας, εύρος τιμών και ευελιξία

Στο σχέδιο για τη Βαλτική Θάλασσα έχει ήδη προταθεί εύρος τιμών. Η εισηγήτρια αποφάσισε να υιοθετήσει την προσέγγιση του εύρους τιμών του σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα, κυρίως λόγω των μικτών τύπων αλιείας που εντοπίζονται στη Βόρεια Θάλασσα και της προβληματικής των ειδών που αντιμετωπίζουν περιοριστική ποσόστωση.

Το εύρος τιμών προσδίδει σε έναν βαθμό ευελιξία στον καθορισμό των TAC. Ο βασικός κανονισμός περιλαμβάνει ήδη και πρόσθετους μηχανισμούς ευελιξίας. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη κατά την κατανομή ποσοστώσεων λαμβάνουν υπόψη τη σύνθεση των αλιευμάτων. Η εισηγήτρια υποστηρίζει στο ζήτημα αυτό την Επιτροπή. Θεωρεί, επίσης, ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πρωτίστως οι δυνατότητες της ανταλλαγής ποσοστώσεων και της αύξησης της επιλεκτικότητας, ώστε να αποφεύγεται η ανεπαρκής αξιοποίηση των ποσοστώσεων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη δεν έχουν εφαρμόσει ακόμη την ευελιξία μεταξύ των ειδών. Υπάρχει λοιπόν ακόμη περιθώριο μείωσης της περιοριστικής ποσόστωσης. Επιπλέον, το άρθρο 33 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανταλλαγή αλιευτικών δυνατοτήτων με τρίτες χώρες για τη διασφάλιση βιώσιμης αλίευσης των αποθεμάτων που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από κοινού με τρίτες χώρες.

Ο υπολογισμός των ανώτατων ορίων τους εύρους τιμών ICES βασίζεται στο γνωμοδοτικό πλαίσιο του ICES. Αυτό περιλαμβάνει ειδικό μηχανισμό διασφάλισης για την περίπτωση που τα αποθέματα πέσουν κάτω από ένα ελάχιστο όριο. Η προσφυγή στο ανώτατο όριο δικαιολογείται μόνον εάν πραγματοποιείται βάσει του γνωμοδοτικού πλαισίου του ICES. Για τον λόγο αυτό η εισηγήτρια διευκρινίζει τον συσχετισμό αυτό στο διατακτικό.

Η θέσπιση νομοθεσίας στο πλαίσιο της ΚΑλΠ πραγματοποιείται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η νομοθεσία πρέπει να αφήνει περιθώριο προσαρμογής στα νέα επιστημονικά δεδομένα. Εξ αυτού του λόγου η εισηγήτρια αναπτύσσει στο παράρτημα την αρχή αυτή, αντί να αναφέρεται σε αριθμούς.

Βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις

Το θέμα «βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις» συζητήθηκε ήδη κατά τις διαπραγματεύσεις με θέμα το σχέδιο για τη Βαλτική Θάλασσα. Στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) γίνεται αναφορά στον όρο αυτό στο άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχείο α), όπως και στον βασικό κανονισμό στο άρθρο 3 στοιχείο γ). Δεν έχει ωστόσο διατυπωθεί σχετικός ορισμός. Η συνήθης πρακτική είναι τα νομικά κείμενα να βασίζονται σε γνωμοδοτήσεις του ICES.

Ιδίως στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες του 2017 στη Βαλτική Θάλασσα κατέστη σαφές ότι είναι ανάγκη να διευκρινιστεί ο όρος «βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις». Εξ αυτού του λόγου η εισηγήτρια προτείνει ορισμό, βάσει του οποίου μια επιστημονική γνωμοδότηση πριν την αξιοποίησή της πρέπει να έχει δημοσιοποιηθεί και να έχει αξιολογηθεί από εμπειρογνώμονες.

Το Brexit και η Νορβηγία

Το σχέδιο θα αποτελέσει στέρεο θεμέλιο εργασίας για μελλοντική διαχείριση από κοινού με τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες που προσφέρει το άρθρο 33 του βασικού κανονισμού. Συνεπώς είναι σκόπιμο το σχέδιο για τη Βόρεια Θάλασσα να καταρτιστεί το συντομότερο δυνατό.

Άλλα θέματα

Η ομάδα 6 της πρότασης της Επιτροπής περιλαμβάνει απαρίθμηση των απαγορευμένων ειδών, όπως εμφανίζονται επί του παρόντος στο άρθρο 12 κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) 2017/127. Η εισηγήτρια προτείνει με την ευκαιρία αυτή να μειωθεί η ευελιξία όσον αφορά την απαρίθμηση, ακριβώς όπως έπραξε η Επιτροπή στην πρότασή της για τα τεχνικά μέτρα. Ένας τέτοιος κατάλογος παρεμποδίζει τη συμπερίληψη αποθεμάτων με μηδενικό TAC στην ομάδα αυτή.

Η εκτίμηση επιπτώσεων διενεργήθηκε όταν τέθηκε σε ισχύ το πρώτο σχέδιο απορρίψεων για βενθοπελαγικά είδη στη Βόρεια Θάλασσα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι εμπειρίες ενός έτους στο πλαίσιο του σχεδίου απορρίψεων δεν επηρεάζουν τις βασικές υποθέσεις της εκτίμησης επιπτώσεων. Η εισηγήτρια θα λάβει υπόψη την επικείμενη αξιολόγηση της εφαρμογής στη συνέχεια των εργασιών για το σχέδιο.

Η ευελιξία που προσφέρουν τα πολυετή σχέδια μέσω περιφερειακής διαίρεσης και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δεν πρέπει να εμποδίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκεί τον εποπτικό του ρόλο.

Το σχέδιο για τη Βαλτική Θάλασσα προβλέπει στο άρθρο 17 τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας με μέτρα για την προσωρινή παύση της αλιευτικής δραστηριότητας, εφόσον αυτά αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου. Η εισηγήτρια έχει ενσωματώσει αυτούσια τη διάταξη αυτή.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

3.8.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

REGI

12.9.2016

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

DEVE

18.8.2016

BUDG

31.8.2016

ENVI

31.8.2016

REGI

8.9.2016

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Ulrike Rodust

15.9.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.10.2016

9.11.2016

25.1.2017

22.3.2017

 

30.5.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.7.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

13

4

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Ole Christensen, John Flack, Jens Gieseke, Julie Girling, Anja Hazekamp, Czesław Hoc, Maria Lidia Senra Rodríguez

Ημερομηνία κατάθεσης

18.7.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

13

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

John Flack, Julie Girling, Peter van Dalen

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

4

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

Verts/ALE

Marco Affronte, Ian Hudghton, Keith Taylor

7

0

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου