Postupak : 2016/0238(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0263/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0263/2017

Rasprave :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Glasovanja :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 919kWORD 120k
18.7.2017
PE 594.033v02-00 A8-0263/2017

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 676/2007 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1342/2008

(COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

Odbor za ribarstvo

Izvjestiteljica za mišljenje: Ulrike Rodust

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 676/2007 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1342/2008

(COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0493),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0336/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir službenu obavijest vlade Ujedinjene Kraljevine od 29. ožujka 2017. u skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji o namjeri da zemlja izađe iz Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 14. prosinca 2016.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A8-0263/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman     1

Prijedlog uredbe

Glava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o utvrđivanju višegodišnjeg plana za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 676/2007 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1342/2008

o utvrđivanju višegodišnjeg plana za određene pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 676/2007 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1342/2008

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Ciljevi su ZRP-a, među ostalim, osigurati da ribarstvo i akvakultura budu dugoročno ekološki održivi, da se na upravljanje ribarstvom primjenjuje načelo opreznog pristupa te provodi pristup upravljanja ribarstvom koji se temelji na ekosustavu.

(4)  Ciljevi ZRP-a su, među ostalim, osigurati da ribolov i akvakultura budu dugoročno ekološki održivi, da se na upravljanje ribarstvom primjenjuje načelo predostrožnog pristupa kako bi se zajamčilo da su stokovi vrsta koje se love obnovljeni i da se održavaju na razinama iznad onih koje mogu proizvesti najviši održivi prinos te da se provodi pristup upravljanja ribarstvom koji se temelji na ekosustavu.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  U pogledu iskorištavanja živih morskih bioloških resursa Uredba (EU) br. 1380/2013 obuhvaća kao izričit cilj obnavljanje i održavanje populacije vrsta koje se love iznad razina koje mogu osigurati najviši održivi prinos. Stoga u skladu s člankom 2. stavkom 2. te Uredbe odgovarajuću stopu iskorištavanja treba postići do 2015., gdje je to moguće i, na postupnoj, progresivnoj osnovi, najkasnije do 2020. za sve stokove, a potom se ona treba održavati.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Za postizanje ciljeva ZRP-a potrebno je donijeti niz mjera očuvanja, pojedinačno ili u kombinaciji ako je primjenjivo, primjerice u obliku višegodišnjih planova i tehničkih mjera ili pri utvrđivanju i dodjeli ribolovnih mogućnosti.

(5)  Za postizanje ciljeva ZRP-a potrebno je donijeti niz mjera očuvanja, pojedinačno ili u kombinaciji ako je primjenjivo, primjerice u obliku višegodišnjih planova i tehničkih mjera ili pri utvrđivanju i dodjeli ribolovnih mogućnosti potpuno u skladu s najboljim dostupnim znanstvenim mišljenjem.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  U skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EZ) br. 1380/2013, višegodišnji se planovi trebaju temeljiti na znanstvenim, tehničkim i gospodarskim mišljenjima te sadržavati opće ciljeve, mjerljive ciljeve s jasnim rokovima, referentne točke očuvanja i zaštitne mjere.

(6)  U skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013 višegodišnji se planovi trebaju temeljiti na znanstvenim, tehničkim i gospodarskim mišljenjima te sadržavati opće ciljeve, mjerljive ciljeve s jasnim rokovima, referentne točke očuvanja, ciljeve i zaštitne mjere, ciljeve za očuvanje stokova i tehničke mjere koje treba poduzeti kako bi se postigli ciljevi za što je moguće veće izbjegavanje i smanjenje neželjenog ulova kako je utvrđeno u članku 15. te Uredbe.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Povrh toga, Komisija može biti ovlaštena da u višegodišnjem planu utvrdi područja za oporavak ribljih stokova u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Obrazloženje

U Prijedlogu Komisije nije bilo upućivanja na članak 8. stavak 3. osnovne uredbe o ZRP-u u skladu s kojim Komisija može biti ovlaštena da u okviru delegiranih ovlasti u višegodišnjem planu utvrdi biološki osjetljiva zaštićena područja.

Amandman     7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Neke stokove od zajedničkog interesa iskorištavaju i treće zemlje, zbog čega je vrlo važno da se Unija savjetuje s tim trećim zemljama kako bi se zajamčilo održivo upravljanje tim stokovima. Ako ne postoji formalni sporazum, Unija bi trebala poduzeti sve što je u njezinoj moći da se donesu zajednička pravila o ribolovu tih stokova kako bi se omogućilo održivo upravljanje, a pritom bi trebalo jamčiti, primjenjivati i promicati jednake uvjete za subjekte na tržištu Unije.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Cilj tog plana trebao bi biti doprinos ostvarivanju ciljeva ZRP-a, posebno postizanja i održavanja MSY-ja za predmetne stokove, provedbe obveze iskrcavanja za pridnene stokove koji podliježu ograničenjima ulova i provedbe pristupa upravljanja ribarstvom temeljenog na ekosustavu.

(10)  Cilj tog plana trebao bi biti doprinos ostvarivanju ciljeva ZRP-a, posebno obnavljanju i održavanju ribljih stokova iznad razina biomase koje mogu proizvesti MSY, provedbi obveze iskrcavanja za pridnene stokove koji podliježu ograničenjima ulova i kao i provedbi i postizanju socioekonomskih aspekata ZRP-a i doprinos provedbi pristupa upravljanja ribarstvom temeljenog na ekosustavu smanjenjem negativnih učinaka ribarstva na morske ekosustave.

Amandman     9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Plan bi trebao doprinijeti i postizanju dobrog stanja okoliša kako je utvrđen u Direktivi 2008/56/EZ te ostvarivanju povoljnog stanja očuvanosti staništa i vrsta kako se zahtijeva Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a i Direktivom Vijeća 92/43/EEZ1b.

 

_____________

 

1aDirektiva 2009/147/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

 

1bDirektiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

Amandman     10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 propisano je da se ribolovne mogućnosti utvrđuju u skladu s ciljevima navedenima u višegodišnjim planovima.

(11)  Člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 propisano je da se ribolovne mogućnosti utvrđuju u skladu s ciljevima navedenima u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 te u skladu s ciljevima, vremenskim okvirima i granicama utvrđenima u višegodišnjim planovima.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  U skladu s člankom 33. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, kad se stokovima zajednički upravlja s trećim zemljama, tim stokovima u mjeri u kojoj je to moguće treba upravljati u okviru zajedničkih sporazuma, u skladu s ciljevima iz članka 2. stavka 2. te Uredbe. Povrh toga, na takve sporazume trebali bi se primjenjivati ciljevi utvrđeni u člancima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 kao i definicije iz njezina članka 4.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Ako ciljevi koji se odnose na MSY nisu dostupni, treba primjenjivati načelo predostrožnog pristupa.

(14)  Ako ciljevi koji se odnose na najviši održivi prinos nisu dostupni, višegodišnjim planom trebale bi se uspostaviti mjere na temelju predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom kako je utvrđeno u članku 4. stavku 1. točki (8) Uredbe (EU) br. 1380/2013. Tim se mjerama treba jamčiti stupanj očuvanja relevantnih stokova koji je barem usporediv sa stopama iskorištavanja u skladu s najvišim održivim prinosom kako je utvrđeno u članku 9. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Obrazloženje

Mjerama iz višegodišnjeg plana prema načelu predostrožnog pristupa treba se u skladu s člankom 9. stavkom 2. osnovne uredbe o ZRP-u jamčiti očuvanje predmetnih stokova barem na razini koja je usporediva s ciljevima najvišeg održivog prinosa.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  Rekreacijski ribolov može imati znatan utjecaj na riblje resurse. Države članice trebaju prikupljati podatke o ulovu u okviru rekreacijskog ribolova u skladu s pravnim zahtjevima za prikupljanje podataka. Ako takav ribolov ima znatan negativan utjecaj na resurse, planom bi se trebala predvidjeti mogućnost za donošenje odluke o posebnim mjerama upravljanja u skladu s načelom proporcionalnosti. Sve mjere upravljanja i tehničke mjere koje se odnose na rekreacijski ribolov na razini Unije trebale bi biti proporcionalne ciljevima za koje su namijenjene.

Amandman     14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Za funkcionalne jedinice škampa za koje su oni dostupni treba upotrebljavati sljedeće razine granične brojnosti: minimalna brojnost (Abundancebuffer) koja odgovara referentnoj točki Bbuffer u Dugoročnom planu upravljanja za škampe Nephrops iz Sjevernog mora koji je izradilo Savjetodavno vijeće za Sjeverno more42 i granična brojnost (Abundancelimit) koja odgovara MSY-u Btrigger brojnosti (jednaka Blim) po definiciji ICES-a7.

(16)  Za funkcionalne jedinice škampa za koje su oni dostupni treba upotrebljavati minimalnu brojnost (Abundancebuffer) i graničnu brojnost (Abundancelimit) koje preporučuje ICES kao razine granične brojnosti.

_________________

 

42 Dugoročni plan upravljanja za škampe iz Sjevernog mora Nephrops

 

Obrazloženje

Nije primjereno upućivati na mišljenje Savjetodavnog vijeća u zakonodavnom tekstu.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Trebalo bi predvidjeti odgovarajuće zaštitne mjere za slučaj da veličina stoka padne ispod tih razina. Zaštitne mjere trebale bi obuhvaćati smanjenje ribolovnih mogućnosti i konkretne mjere očuvanja kad se u znanstvenom mišljenju navede da su potrebne korektivne mjere. Te bi mjere trebalo nadopuniti ostalim prikladnim mjerama, kao što su mjere Komisije u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ili mjere država članica u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(17)  Trebalo bi predvidjeti odgovarajuće zaštitne mjere za slučaj da veličina stoka padne ispod tih razina. Zaštitne mjere trebale bi obuhvaćati smanjenje ribolovnih mogućnosti i konkretne mjere očuvanja kad se u najboljem dostupnom znanstvenom mišljenju navede da su potrebne korektivne mjere. Te bi mjere trebalo nadopuniti ostalim prikladnim mjerama, kao što su mjere Komisije u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ili mjere država članica u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  TAC za škampe u zonama ICES-a II.a i IV. trebalo bi odrediti kao zbroj ograničenja ulova utvrđenih za svaku funkcionalnu jedinicu i statističkih pravokutnika izvan funkcionalnih jedinica u okviru tog područja TAC-a. Međutim, to ne isključuje donošenje mjera za zaštitu određenih funkcionalnih jedinica.

(19)  Za svaku funkcionalnu jedinicu trebalo bi po mogućnosti odrediti zasebni TAC za škampe. Moguće je donijeti posebne mjere za zaštitu pojedinih funkcionalnih jedinica.

Obrazloženje

Prilikom određivanja zajedničkog TAC-a za posebne funkcionalne jedinice nije zajamčeno da neće doći do prekomjernog lova škampa u jednoj od funkcionalnih jedinica. Premda ICES već nekoliko godina preporučuje odvojene TAC-ove za pojedine funkcionalne jedinice, u tim područjima određuju se TAC-ovi za cijelo područje.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Planom bi trebalo predvidjeti dodatne mjere upravljanja, kako bi bio u skladu s obvezom iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1380/2013,

(20)  Kako bi bio u skladu s obvezom iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1380/2013 planom bi trebalo predvidjeti druge mjere očuvanja, osobito mjere za postupno eliminiranje odbačenog ulova, uzimajući u obzir najbolje dostupno znanstveno mišljenje, ili mjere za smanjenje negativnog učinka ribarstva na ekosustav, koje će se po potrebi utvrditi u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Obrazloženje

Izmjene u skladu s člankom 10. stavkom 2. točkom (a) osnovne uredbe o ZRP-u.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Trebalo bi utvrditi pragove za pridnene stokove koje ribarsko plovilo mora iskrcati u određenoj luci ili na mjestu u blizini obale u skladu s člankom 43. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Osim toga, kod određivanja tih luka ili mjesta u blizini obale države članice trebale bi primijeniti kriterije iz članka 43. stavka 5. te Uredbe tako da se osigura učinkovita kontrola stokova iz ove Uredbe.

(25)  Trebalo bi utvrditi pragove za pridnene stokove koje ribarsko plovilo mora iskrcati u određenoj luci ili na mjestu u blizini obale u skladu s člankom 43. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Osim toga, kod određivanja tih luka ili mjesta u blizini obale države članice trebale bi primijeniti kriterije iz članka 43. stavka 5. te Uredbe tako da se osigura učinkovita kontrola iskrcaja ulova na koji se primjenjuje ova Uredba.

Obrazloženje

Prilagodba tekstu uvodne izjave 28. višegodišnjeg plana za Baltičko more.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  U skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1380/2013 trebalo bi utvrditi odredbe za periodičnu procjenu Komisije o primjerenosti i učinkovitosti primjene ove Uredbe. Takva procjena trebala bi uslijediti nakon periodične evaluacije plana utemeljenog na znanstvenom mišljenju i temeljiti se na toj evaluaciji. Plan bi trebalo evaluirati svakih pet godina. To razdoblje omogućuje potpunu provedbu obveze iskrcavanja te donošenje i provedbu regionaliziranih mjera i utvrđivanje njihova učinka na stokove i ribarstvo. To je ujedno i najkraće razdoblje koje zahtijevaju znanstvena tijela.

(26)  U skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1380/2013 trebalo bi utvrditi odredbe za periodičnu procjenu Komisije o primjerenosti i učinkovitosti primjene ove Uredbe. Takva procjena trebala bi uslijediti nakon periodične evaluacije plana utemeljenog na najboljem dostupnom znanstvenom mišljenju i temeljiti se na toj evaluaciji. Plan bi trebalo evaluirati u razdoblju od … [tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe], a nakon toga svakih pet godina. To razdoblje omogućuje potpunu provedbu obveze iskrcavanja te donošenje i provedbu regionaliziranih mjera i utvrđivanje njihova učinka na stokove i ribarstvo. To je ujedno i najkraće razdoblje koje zahtijevaju znanstvena tijela.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom Uredbom utvrđuje se višegodišnji plan („plan”) za pridnene stokove u vodama Unije u zonama ICES-a II.a, III.a i IV. („Sjeverno more”) i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi.

1.  Ovom Uredbom utvrđuje se višegodišnji plan („plan”) za pridnene stokove u vodama Unije u zonama ICES-a II.a, III.a i IV. ( „Sjeverno more” odnosi se na te tri zone) i za ribarstvo, uključujući rekreacijski ribolov, kojim se iskorištavaju ti stokovi.

Amandman     21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1., članci 4., 5., 6. i 8. primjenjuju se na područja stokova za skupine stokova 1. do 4. iz članka 2.

Briše se.

Obrazloženje

Ovaj amandman dio je paketa amandmana kojima se želi stvoriti manje složen sustav s dvije skupine.

Amandman     22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Ako na temelju znanstvenog mišljenja ili zahtjeva predmetnih država članica smatra da je popis iz stavka 2. potrebno prilagoditi, Komisija može podnijeti prijedlog za izmjenu tog popisa.

Amandman     23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.  Ovom Uredbom utvrđuju se i pojedinosti za provedbu obveze iskrcavanja za sve vrste predviđene člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 osim za stokove koji su već utvrđeni u stavku 1. ovog članka.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „pridneni stokovi” znači ribe okruglog tijela i plosnatice te škampi koji žive na dnu ili pri dnu vodenog stupca;

(1)  „pridneni stokovi” znači ribe okruglog tijela, plosnatice i hrskavičnjače te škampi (nephrops norvegicus) i sjeverne kozice (pandalus borealis) koji žive na dnu ili pri dnu vodenog stupca;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  „najbolje dostupno znanstveno mišljenjeˮ znači znanstveno mišljenje koje je preispitao ICES (Međunarodno vijeće za istraživanje mora) ili STECF (Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo), a koje se temelji na najnovijim dostupnim podacima i ispunjava sve zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 1380/2013, naročito iz njezina članka 25.;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b)  „raspon FMSY” znači raspon koji je izračunao ICES i koji bi trebao osigurati da se dugoročno gledajući prinos ne smanji za više od 5 % u odnosu na najviši održivi prinos. Gornja granica raspona utvrđena je tako da mogućnost da stok padne ispod granične referentne točke biomase (Blim) nije veća od 5 %. Ta je gornja granična vrijednost u skladu s takozvanim ICES-ovim pravilom za izdavanje mišljenja u kojem se navodi da, kad je biomasa stoka u mrijestu ispod najmanje referentne točke biomase stoka u mrijestu (MSY Btrigger), F treba smanjiti na vrijednost koja ne prelazi gornju granicu jednaku najvišoj vrijednosti FMSY pomnoženoj s biomasom stoka u mrijestu u godini za ukupni dopušteni ulov (TAC) podijeljenoj s vrijednošću MSY Btrigger;

Obrazloženje

Jasno pozivanje na ICES-ovo pravilo za izdavanje mišljenja ne bi trebalo biti sadržano samo u uvodnoj izjavi nego i u normativnom dijelu višegodišnjeg plana za pridnene stokove u Sjevernome moru.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1c)  „MSY Flower” i „MSY Fupper” znači najniža i najviša vrijednost u rasponu FMSY;

Obrazloženje

Ova definicija preuzeta je iz višegodišnjeg plana o Baltičkom moru i njome se uvode koncepti iz Priloga I. koji je izvjestiteljica izmijenila.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „skupina 1.”: znači pridneni stokovi za koje su ciljevi, kao što su rasponi FMSY i zaštitne mjere povezane s biomasom, utvrđeni u ovom planu kako slijedi:

(2)  „skupina 1.” znači pridneni stokovi za koje su ciljevi, kao što su rasponi FMSY i zaštitne mjere povezane s biomasom, utvrđeni u ovom planu i navedeni u prilozima I. i II. kako slijedi:

(a)  bakalar (Gadus morhua) u potpodručju IV. i zonama VII.d i III.a zapad (Sjeverno more, istočni dio kanala La Manche, Skagerrak), dalje u tekstu „bakalar u Sjevernome moru”;

(a)  bakalar (Gadus morhua) u potpodručju IV. (Sjeverno more) i zonama VII.d (istočni dio kanala La Manche) i III.a zapad (Skagerrak), dalje u tekstu „bakalar u potpodručju IV. i zonama VII.d i III.a zapad”;

(b)  koljak (Melanogrammus aeglefinus) u potpodručju IV. i zonama VI. a i III. a zapad (Sjeverno more, zapadno od Škotske, Skagerrak), dalje u tekstu „koljak”;

(b)  koljak (Melanogrammus aeglefinus) u potpodručju IV. (Sjeverno more) i zonama VI.a (zapadna Škotska) i III.a zapad (Skagerrak), dalje u tekstu „koljak u potpodručju IV. i zonama VI.a i III.a zapad”;

(c)  iverak zlatopjeg (Pleuronectes platessa) u potpodručju IV. (Sjeverno more) i zoni III. a (Skagerrak), dalje u tekstu „iverak u Sjevernome moru”;

(c)  iverak zlatopjeg (Pleuronectes platessa) u potpodručju IV. (Sjeverno more) i zoni III.a (Skagerrak), dalje u tekstu „iverak u potpodručju IV. i zoni III.a”;

(d)  koljuška (Pollachius virens) u potpodručjima IV. i VI. i zoni III. a (Sjeverno more, Rockall i zapadno od Škotske, Skagerrak i Kattegat), dalje u tekstu „koljuška”;

(d)  koljuška (Pollachius virens) u potpodručjima IV. (Sjeverno more) i VI. (zapadna Škotska i Rockall) i zoni III.a (Skagerrak i Kattegat), dalje u tekstu „koljuška u potpodručjima IV. i VI. i zoni III.a”;

(e)  list (Solea solea) u potpodručju IV. (Sjeverno more), dalje u tekstu „list u Sjevernome moru”;

(e)  list (Solea solea) u potpodručju IV. (Sjeverno more), dalje u tekstu „list u potpodručju IV.”;

(f)  list (Solea solea) u zoni III. a i podzonama 22 – 24 (Skagerrak i Kattegat, zapadno Baltičko more), dalje u tekstu „list iz Kattegata”;

(f)  list (Solea solea) u zoni III.a (Skagerrak i Kattegat) i podzonama 22 – 24 (zapadno Baltičko more), dalje u tekstu „list u zoni III.a i podzonama 22 – 24”;

(g)  pišmolj (Merlangius merlangus) u potpodručju IV. i zoni VII.d (Sjeverno more i istočni dio kanala La Manche), dalje u tekstu „pišmolj u Sjevernome moru”.

(g)  pišmolj (Merlangius merlangus) u potpodručju IV. (Sjeverno more) i zoni VII.d (istočni dio kanala La Manche), dalje u tekstu „pišmolj u potpodručju IV. i zoni VII.d”;

 

(ga)  grdobina* (Lophius piscatorius) u zoni III.a (Skagerrak i Kattegat) i potpodručjima IV. (Sjeverno more) i VI. (zapadna Škotska i Rockall);

 

(gb)  sjeverna kozica (Pandalus borealis) u zonama IV.a istok i III.a;

 

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 18. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 da bi se izmijenio popis stokova iz skupine 1. kako je utvrđeno u prvom stavku ove točke i u prilozima I. i II. ovoj Uredbi te u skladu s najboljim dostupnim znanstvenim mišljenjem.

 

(*Dodati prilozima)

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „skupina 2.” znači funkcionalne jedinice (FU) škampa (Nephrops norvegicus) za koje su ciljevi, kao što su rasponi FMSY i zaštitne mjere povezane s brojnošću, utvrđeni u ovom planu koji se sastoji od sljedećeg:

(3)  „skupina 2.” znači funkcionalne jedinice (FU) škampa (Nephrops norvegicus) za koje su ciljevi kao što su rasponi FMSY i zaštitne mjere povezane s brojnošću utvrđeni u ovom planu, te navedeni u prilozima I. i II., koji se sastoji od sljedećeg:

Amandman     30

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  „skupina 6.” znači zabranjene vrste za koje je ribolov zabranjen i koje su kao takve utvrđene u pravnom aktu Unije donesenom u području zajedničke ribarstvene politike u Sjevernome moru;

Briše se.

Obrazloženje

Prijedlogom uredbe o tehničkim mjerama (članak 18.) i Uredbom 1380/2013 (članci 12. i 13.) već se omogućuje donošenje mjera za te vrste.

Amandman     31

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „skupina 7.” znači pridneni stokovi za koje su ciljevi, kao što su rasponi FMSY i zaštitne mjere povezane s biomasom, utvrđeni drugim zakonodavstvom Unije, a ne ovom Uredbom.

Briše se.

Amandman     32

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Ti se stokovi mogu izmijeniti samo na osnovi najboljeg dostupnog znanstvenog mišljenja.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  „MSY Btrigger” znači referentna točka za biomasu stoka u mrijestu ispod koje se moraju početi poduzimati konkretne i odgovarajuće mjere upravljanja kako bi se osiguralo da stope iskorištavanja u kombinaciji s prirodnim promjenama dovedu do obnove stokova iznad razina koje dugoročno mogu proizvesti MSY.

10.  „MSY Btrigger” znači referentna točka za biomasu stoka u mrijestu ispod koje se moraju početi poduzimati konkretne i odgovarajuće mjere upravljanja kako bi se osiguralo da stope iskorištavanja u kombinaciji s prirodnim promjenama dovedu do obnove stokova iznad razina koje dugoročno mogu proizvesti najviši održivi prinos.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  „rekreacijski ribolov” znači nekomercijalne ribolovne aktivnosti kojima se živi morski biološki resursi iskorištavaju u svrhu rekreacije, turizma ili sporta.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Planom se pridonosi ostvarenju ciljeva zajedničke ribarstvene politike navedenih u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, a posebno primjenom načela opreznog pristupa za upravljanje ribarstvom, te se jamči da se iskorištavanjem živih morskih bioloških resursa oni obnavljaju i da se populacija ulovljenih vrsta održava iznad razina koje mogu proizvesti najviši održivi prinos.

1.  Planom se pridonosi ostvarenju ciljeva zajedničke ribarstvene politike navedenih u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, a posebno primjenom načela predostrožnog pristupa za upravljanje ribarstvom kako je utvrđeno u članku 4. stavku 1. točki (8) Uredbe (EU) br. 1380/2013, a doprinosi se i pravednom životnom standardu za one koji ovise o ribolovnim aktivnostima, imajući na umu socioekonomske aspekte, te se jamči da se iskorištavanjem živih morskih bioloških resursa oni obnavljaju i da se populacija ulovljenih vrsta održava iznad razina koje mogu proizvesti najviši održivi prinos. Razinu iskorištavanja kojom se osigurava najviši održivi prinos treba ostvariti što prije, u svakom slučaju postupno za sve stokove obuhvaćene ovom Uredbom najkasnije do 2020., a potom održavati. Za stokove za koje ne postoje znanstveno mišljenje i podaci, trebaju se ispuniti ciljevi utvrđeni u članku 9. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Ti ciljevi osiguravaju da će relevantni stokovi biti očuvani na razini koja je barem usporediva s ciljevima za najviši održivi prinos.

Obrazloženje

Ciljevi i rokovi utvrđeni u osnovnoj uredbi o ZRP-u moraju se jednako primjenjivati na stokove svih skupina.

Amandman     36

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Planom se pridonosi ostvarivanju socioekonomskih ciljeva iz članka 2. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013, a posebno održavanju životnog standarda za one koji ovise o ribolovnim aktivnostima, očuvanju učinkovitog i transparentnog unutarnjeg tržišta za proizvode ribarstva i akvakulture te održavanju ravnopravnih uvjeta za proizvode ribarstva i akvakulture koji se stavljaju na tržište Unije.

Obrazloženje

Socioekonomska pitanja i socioekonomski ciljevi ZRP-a trebali bi uvijek biti dio ovog višegodišnjeg plana i ne smije ih se ni u kojem slučaju zanemariti.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U okviru plana provodi se pristup upravljanju ribarstvom koji se temelji na ekosustavu kako bi se negativni učinci ribolovnih aktivnosti na morski ekološki sustav sveli na najmanju mjeru. On je u skladu sa zakonodavstvom Unije u području okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020., što je utvrđeno u članku 1. stavku 1. Direktive 2008/56/EZ.

3.  U okviru plana provodi se pristup upravljanju ribarstvom koji se temelji na ekosustavu kako bi se negativni učinci ribolovnih aktivnosti na morski ekološki sustav, posebno na ugrožena staništa i zaštićene vrste, uključujući morske sisavce i morske ptice, sveli na najmanju mjeru. Plan je dopuna pristupu upravljanju ribarstvom temeljenom na ekosustavu, kako je utvrđeno u članku 4. stavku 1. točki (9) Uredbe (EU) br. 1380/2013 i zakonodavstvu Unije u području zaštite okoliša te je s njima u skladu, a posebno je u skladu s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020., kako je utvrđeno u članku 1. stavku 1. Direktive 2008/56/EZ, i s ciljevima i pravilima utvrđenima u direktivama 2009/147/EZ i 92/43/EEZ. Osim toga, planom se predviđaju mjere osmišljene za ublažavanje negativnih socioekonomskih utjecaja i omogućavanje subjektima da dugoročno steknu veću gospodarsku prepoznatljivost.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Planom se doprinosi tome da se stokovima kojima se upravlja zajedno s trećim zemljama u skladu s člankom 33. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 upravlja u skladu s ciljevima utvrđenim u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i da ukupne ribolovne mogućnosti ne prelaze raspone utvrđene u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b.  Planom se uzimaju u obzir bilateralni odnosi Unije s trećim zemljama. Budući bilateralnim sporazumima s trećim zemljama uzima se u obzir taj plan.

Amandman     40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pridonijeti ispunjenju drugih relevantnih deskriptora iz Priloga I. Direktivi 2008/56/EZ razmjerno ulozi koju ribarstvo ima u njihovu ispunjavanju.

(b)  ispunjenje drugih relevantnih deskriptora iz Priloga I. Direktivi 2008/56/EZ razmjerno ulozi koju ribarstvo ima u njihovu ispunjavanju.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Sve mjere u okviru plana provode se na temelju najboljeg dostupnog znanstvenog mišljenja kako je navedeno u članku 2. točki 1.a ove Uredbe. Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES) ili Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STCEF) pregledavaju to najbolje dostupno znanstveno mišljenje najkasnije u trenutku kada Komisija predlaže mjere u skladu s člancima 4., 5., 6. i 18. ove Uredbe te člankom 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ciljane vrijednosti ribolovne smrtnosti za stokove iz skupina 1. i 2. moraju se postići što prije, progresivno i postupno do 2020., a potom se održavati unutar raspona utvrđenih u Prilogu I.

1.  Ciljane vrijednosti ribolovne smrtnosti za stokove iz skupina 1. i 2. moraju se postići što prije, progresivno i postupno do 2020., a potom se održavati unutar raspona utvrđenih u Prilogu I. i odgovarati ciljevima navedenima u članku 3. stavku 1.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ribolovne mogućnosti moraju biti u skladu s ciljanim rasponima ribolovne smrtnosti iz stupca A Priloga I. ovoj Uredbi.

2.  U skladu s člankom 16. stavkom 4. i člankom 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ribolovne mogućnosti utvrđuju se u skladu s ciljevima i ciljanim vrijednostima plana i najboljim dostupnim znanstvenim mišljenjem i moraju biti u skladu s ciljanim rasponima ribolovne smrtnosti iz stupca A Priloga I. ovoj Uredbi.

Amandman     44

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 2., ribolovne mogućnosti mogu se utvrditi na razinama koje odgovaraju nižim razinama ribolovne smrtnosti od onih određenih u stupcu A Priloga I.

3.  Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 2., ribolovne mogućnosti mogu se utvrditi na razinama koje odgovaraju nižim razinama ribolovne smrtnosti od onih određenih u Prilogu I.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako je to na temelju znanstvenog mišljenja ili dokaza potrebno za ostvarenje ciljeva iz članka 3. u slučaju mješovitog ribolova,

(a)  ako je to na temelju najboljeg dostupnog znanstvenog mišljenja potrebno za ostvarenje ciljeva iz članka 3. u slučaju mješovitog ribolova,

Amandman     46

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  Odluke da se ribolov provodi u gornjem rasponu podupiru se najboljim dostupnim znanstvenim mišljenjem u skladu s člankom 3. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1380/2013. Detaljni znanstveni dokazi stavljaju se na raspolaganje javnosti najkasnije četiri tjedna prije donošenja odluke o ribolovnim mogućnostima u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013 na osnovi stupca B Priloga I.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako je to na temelju znanstvenog mišljenja ili dokaza potrebno kako bi se izbjegla ozbiljna šteta za pojedini stok zbog dinamike unutar stoka ili među stokovima različitih vrsta; ili

(b)  ako je to na temelju najboljeg dostupnog znanstvenog mišljenja potrebno kako bi se izbjegla ozbiljna šteta za pojedini stok zbog dinamike unutar stoka ili među stokovima različitih vrsta; ili

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Ribolovne mogućnosti utvrđuju se na način kojim se osigurava da postoji manje od 5 % mogućnosti da će biomasa stoka u mrijestu pasti ispod granične referentne točke biomase stoka u mrijestu (Blim), utvrđene posebno u stupcu B Priloga II.

Obrazloženje

U skladu s člankom 4. stavkom 7. višegodišnjeg plana za Baltičko more.

Amandman     49

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4b.  Ako na temelju najboljeg dostupnog znanstvenog mišljenja smatra da rasponi ribolovne smrtnosti utvrđeni u Prilogu I. više nisu primjereni ciljevima plana, Komisija može hitno podnijeti prijedlog za izmjenu tih raspona.

Obrazloženje

Uključivanje odredbe iz plana upravljanja Baltičkim morem.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ribolovne mogućnosti za stokove iz skupina 3. i 4. moraju biti u skladu sa znanstvenim mišljenjem u pogledu najvišeg održivog prinosa.

1.  Ribolovne mogućnosti za stokove iz skupina 3. i 4. moraju biti u skladu s najboljim dostupnim znanstvenim mišljenjem u pogledu najvišeg održivog prinosa.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U nedostatku znanstvenog mišljenja o stopi ribolovne smrtnosti u skladu s najvišim održivim prinosom, ribolovne mogućnosti moraju biti u skladu sa znanstvenim mišljenjem kako bi se osigurala održivost stokova u skladu s načelom opreznog pristupa.

2.  U nedostatku znanstvenog mišljenja i podataka o stopi ribolovne smrtnosti u skladu s najvišim održivim prinosom, odluke o ribolovnim mogućnostima i mjerama donose se u skladu s predostrožnim pristupom upravljanju ribarstvom koji je definiran u članku 4. stavku 1. točki 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i s ciljanim vrijednostima utvrđenima u članku 3. stavku 1. ove Uredbe.

Obrazloženje

Važno je istaknuti da se predostrožni pristup iz osnovne uredbe o ZRP-u primjenjuje kako bi se dotičnim stokovima u skladu s člankom 9. stavkom 2. te Uredbe pružila barem usporediva razina zaštite kao i u kontekstu upravljanja najvišim održivim prinosom.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Stokovima iz skupine 5. upravlja se primjenom načela opreznog pristupa u skladu sa znanstvenim mišljenjem.

Stokovima iz skupine 5. upravlja se na temelju predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (8) Uredbe (EU) br. 1380/2013, u skladu s najboljim dostupnim znanstvenim mišljenjem i s ciljanim vrijednostima utvrđenim u članku 3. stavcima 1. i 3. ove Uredbe. Nepostojanje odgovarajućih znanstvenih podataka ne opravdava odgađanje ili nepoduzimanje mjera upravljanja za očuvanje morskih bioloških resursa.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se u znanstvenom mišljenju upućuje na to da je u određenoj godini biomasa stoka u mrijestu bilo kojeg stoka iz skupine 1. ispod točke MSY Btrigger ili da je brojnost bilo koje funkcionalne jedinice iz skupine 2. ispod točke Abundancebuffer iz stupca A Priloga II. ovoj Uredbi donose se sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka ili funkcionalne jedinice na razine koje su iznad razine koja može proizvesti najviši održivi prinos. Treba napomenuti da se odstupajući od članka 4. stavka 2. ribolovne mogućnosti utvrđuju na razinama u skladu s ribolovnom smrtnosti, uzimajući u obzir smanjenje biomase ili brojnosti ispod raspona utvrđenog u stupcu A Priloga I.

1.  Ako se u najboljem dostupnom znanstvenom mišljenju upućuje na to da je u određenoj godini biomasa stoka u mrijestu bilo kojeg stoka iz skupine 1. ispod točke MSY Btrigger ili da je brojnost bilo koje funkcionalne jedinice iz skupine 2. ispod točke Abundancebuffer iz stupca A Priloga II. ovoj Uredbi donose se sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka ili funkcionalne jedinice na razine koje su iznad razine koja može proizvesti najviši održivi prinos. Treba napomenuti da se odstupajući od članka 4. stavka 2. ribolovne mogućnosti utvrđuju na razini koja, uzimajući u obzir smanjenje biomase ili brojnosti, odgovara ribolovnoj smrtnosti koja se, razmjerno sa smanjenjem biomase i prema ICES-ovom pravilu za izdavanje mišljenja smanjuje ispod raspona utvrđenog u stupcu A Priloga I. Pritom se primjenjuje ICES-ovo pravilo za izdavanje mišljenja navedeno u članku 2. točki 1.b.

Obrazloženje

S obzirom na to da ICES-ovo pravilo za izdavanje mišljenja čini osnovu za izračun predloženih raspona, njime mora biti uvjetovana primjena tih raspona.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se u znanstvenom mišljenju upućuje na to da je biomasa u mrijestu bilo kojeg predmetnog stoka ispod točke Blim ili da je brojnost bilo koje funkcionalne jedinice škampa ispod točke Abundancelimit iz stupca B Priloga II. ovoj Uredbi, donose se dodatne korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka ili funkcionalne jedinice na razine koje su iznad razine koja može proizvesti najviši održivi prinos. Treba napomenuti da odstupajući od stavaka 2. i 4. članka 4. te korektivne mjere uključuju obustavu ciljanog ribolova za predmetni stok i odgovarajuće smanjenje ribolovnih mogućnosti.

2.  Ako se u najboljem dostupnom znanstvenom mišljenju upućuje na to da je biomasa u mrijestu bilo kojeg predmetnog stoka ispod točke Blim ili da je brojnost bilo koje funkcionalne jedinice škampa ispod točke Abundancelimit iz stupca B Priloga II. ovoj Uredbi, donose se dodatne odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka ili funkcionalne jedinice na razine koje su iznad razine koja može proizvesti najviši održivi prinos. Treba napomenuti da odstupajući od stavaka 2. i 4. članka 4. te korektivne mjere uključuju obustavu ciljanog ribolova za predmetni stok i odgovarajuće smanjenje ribolovnih mogućnosti.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Ako se u najboljem dostupnom znanstvenom mišljenju upućuje na to da je u određenoj godini biomasa stoka u mrijestu bilo kojeg stoka na koji se primjenjuje ova Uredba ispod točke MSY Btrigger, donose se sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak stoka na razine veće od one koja može proizvesti najviši održivi prinos, a ribolovna smrtnost linearno se smanjuje u odnosu na smanjenje biomase i u skladu s ICES-ovim pravilom za izdavanje mišljenja. Pritom se primjenjuje ICES-ovo pravilo za izdavanje mišljenja navedeno u članku 2. stavku 1. točki 1.b.

Obrazloženje

I za skupine 3, 4, 5 i 7 moraju biti mogući sigurnosni mehanizmi kao što su smanjenje ribolovne smrtnosti ili druge korektivne mjere za smanjenje ulova kojima se nadilaze tehničke mjere.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.  Kada se u najboljem dostupnom znanstvenom mišljenju upućuje na to da je biomasa stoka u mrijestu jednog od predmetnih stokova na koji se primjenjuje ova Uredba ispod referentne točke Blim ili odgovarajuće gornje granice, donose se dodatne korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak stoka na razine iznad one koja može proizvesti najviši održivi prinos. Konkretno, te korektivne mjere mogu uključivati odgovarajuće smanjenje ribolovnih mogućnosti i obustavu ciljanog ribolova za predmetni stok.

Obrazloženje

I za skupine 3, 4, 5 i 7 moraju biti mogući sigurnosni mehanizmi kao što su obustava ribolova ili druge korektivne mjere za smanjenje ulova kojima se nadilaze tehničke mjere.

Amandman     57

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2c.  Korektivne mjere iz ovog članka mogu obuhvaćati:

 

(a)   hitne mjere u skladu s člancima 12. i 13. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

 

(b)   mjere u skladu s člancima 11. i 11.a ove Uredbe.

 

Mjere iz ovog članka odabiru se u skladu s prirodom, ozbiljnošću, trajanjem i ponavljanjem stanja u kojem je biomasa stoka u mrijestu ispod razina iz stavka 1.

Obrazloženje

Uključivanje odredbe iz plana upravljanja Baltičkim morem.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 9. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Posebne mjere očuvanja za skupine od 3. do 7.

Posebne mjere očuvanja

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se u znanstvenom mišljenju upućuje na to da je za očuvanje bilo kojeg pridnenog stoka iz skupina 3. do 7. potrebno korektivno djelovati ili ako su biomasa u mrijestu ijednog od predmetnih stokova iz skupine 1. ili brojnost ijedne od funkcionalnih jedinica iz skupine 2. u određenoj godini ispod referentnih točaka očuvanja utvrđenih u stupcu A Priloga II. ovoj Uredbi, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 u vezi sa sljedećim:

Ako se u najboljem dostupnom znanstvenom mišljenju upućuje na to da su potrebne korektivne mjere kako bi se osiguralo da se svim stokovima na koje se primjenjuje ova Uredba upravlja u skladu s ciljevima utvrđenim u članku 3. ove Uredbe, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 u vezi sa sljedećim:

Obrazloženje

Usklađivanje s tekstom iz članka 6. stavka 1. višegodišnjeg plana za Baltičko more kako bi se omogućilo donošenje pravnih akata kojima će se osigurati očuvanje stoka, smanjiti neželjeni ulov ili minimalizirati negativni učinci ribarstva na morski ekosustav.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  karakteristikama ribolovnih alata, osobito veličinom oka mrežnog tega, veličinom udice, konstrukcijom ribolovnog alata, debljinom konca, veličinom alata ili upotrebom selektivnih uređaja kako bi se zajamčila ili poboljšala selektivnost;

(a)  određivanjem karakteristika i specifikacija ribolovnih alata, osobito veličine oka mrežnog tega, veličine udice, konstrukcije ribolovnog alata, debljine konca, veličine alata ili upotrebe selektivnih uređaja kako bi se zajamčila ili poboljšala selektivnost, posebno radi smanjenja neželjenog usputnog ulova stokova iz skupine 6;

Obrazloženje

Usklađivanje s uvjetima iz članka 7. stavka 2. točke (b) osnovne uredbe o ZRP-u.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Označivanje područja mriještenja i područja za oporavak stokova

 

Države članice najkasnije do 2020. označuju područja mriještenja i područja za koja postoje jasni dokazi o visokim koncentracijama ribe ispod najmanje referentne točke za očuvanje stoka te u skladu s člankom 12. stavkom 2. ove Uredbe izrađuju zajedničke preporuke o uspostavi područja za oporavak stokova na koje se primjenjuje ova Uredba.

Obrazloženje

Ovaj članak odgovora ciljevima iz članka 8. osnovne uredbe o ZRP-u.

Amandman     62

Prijedlog uredbe

Članak 10. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ukupni dopušteni ulov

Ribolovne mogućnosti

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Pri dodjeli kvota države članice u obzir uzimaju objektivne i transparentne kriterije u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  Države članice omogućuju razmjenu kvota u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 u kontekstu zajedničkog upravljanja stokovima s trećim zemljama.

Obrazloženje

Razmjena kvota s trećim zemljama za pogranične riblje stokove ključna je za jamčenje optimalnog korištenja raspoloživim ribolovnim mogućnostima.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 8., TAC za stok škampa u zonama ICES-a II.a i IV. mora biti zbroj ograničenja ulova za funkcionalne jedinice i statističkih pravokutnika izvan funkcionalnih jedinica.

2.  Za stok škampa u zonama ICES-a II.a i IV. određuje se ograničenje ulova za pojedine funkcionalne jedinice te zajednički TAC za statističke pravokutnike izvan funkcionalnih jedinica.

Obrazloženje

Brojnost škampa u pojedinim funkcionalnim jedinicama može biti vrlo različita. Odredi li se zajednički TAC kao zbroj stokova unutar i izvan funkcionalnih jedinica, moglo bi doći do previše intenzivnog ribolova u nekim funkcionalnim jedinicama, a u drugima bi ribolovne mogućnosti mogle ostati neiskorištene.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Utjecaj rekreacijskog ribolova

 

1.  Svi raspoloživi podaci o ulovu iz rekreacijskog ribolova ispitat će se kako bi se ocijenio njegov potencijalni utjecaj na stokove reguliranih vrsta.

 

2.  Vijeće uzima u obzir ocjenu predviđenu u prvom stavku. Za stokove u kojima se ulov ostvaren rekreacijskim ribolovom smatra značajnim, Vijeće pri utvrđivanju ribolovnih mogućnosti u obzir uzima ulov ostvaren rekreacijskim ribolovom koristeći se, među ostalim, sljedećim metodama:

 

(a)  razmatranjem ukupnih procjena ulova u okviru rekreacijskog ribolova na temelju najboljeg dostupnog znanstvenog mišljenja i najboljeg dostupnog znanstvenog mišljenja o komercijalnim ribolovnim mogućnostima kao ukupnog ulova koji odgovara ciljanim rasponima ribolovne smrtnosti;

 

(b)  nametanjem ograničenja za rekreacijski ribolov, uključujući količinska ograničenja po danu i sezone zabrane ribolova; ili

 

(c)  drugim načinima koji se smatraju primjerenima.

Amandman     67

Prijedlog uredbe

Članak 11. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odredbe koje se odnose na obvezu iskrcavanja za skupine 1. do 7.

Odredbe koje se odnose na obvezu iskrcavanja

Amandman     68

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  izuzećima od primjene obveze iskrcavanja za vrste za koje se znanstvenim dokazima potvrde visoke stope preživljavanja, uzimajući u obzir karakteristike alata, ribarskih praksi i ekosustava kako bi se olakšala provedba obveze iskrcavanja; i

(a)  izuzećima od primjene obveze iskrcavanja za vrste za koje se najboljim dostupnim znanstvenim mišljenjem potvrde visoke stope preživljavanja, uzimajući u obzir karakteristike alata, ribarskih praksi i ekosustava kako bi se olakšala provedba obveze iskrcavanja; i

Amandman     69

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  posebnim odredbama o dokumentaciji o ulovu, osobito radi praćenja provedbe obveze iskrcavanja; i

(c)  posebnim odredbama o dokumentaciji o ulovu, osobito radi praćenja i kontrole kako bi se osigurali jednaki uvjeti jamčenjem potpunog poštovanja obveze iskrcavanja; i

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Mjerama utvrđenim u prvom stavku ovog članka doprinosi se postizanju ciljeva iz članka 3. ove Uredbe, osobito u pogledu zaštite nedorasle ribe i ribe u mrijestu.

Amandman     71

Prijedlog uredbe

Članak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Tehničke mjere

 

1.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 u vezi sa sljedećim tehničkim mjerama:

 

(a)   specifikacijama karakteristika ribolovnog alata i pravilima kojima se uređuje njihova upotreba kako bi se zajamčila ili poboljšala selektivnost, smanjio neželjeni ulov ili smanjio negativan utjecaj na ekosustav;

 

(b)   specifikacijama modifikacija ili dodatnih uređaja za ribolovne alate kako bi se zajamčila ili poboljšala selektivnost, smanjio neželjeni ulov ili smanjio negativan utjecaj na ekosustav;

 

(c)   ograničenjima ili zabranama upotrebe određenih ribolovnih alata i ribolovnih aktivnosti na određenim područjima ili u određenim razdobljima kako bi se zaštitila riba u mrijestu, riba ispod najmanje referentne veličine za očuvanje ili kako bi se smanjio negativan utjecaj na ekosustav; i

 

(d)   određivanjem najmanjih referentnih veličina za očuvanje za bilo koji od stokova na koje se primjenjuje ova Uredba kako bi se osigurala zaštita nedoraslih morskih organizama.

 

2.   Mjere iz ovog stavka 1. ovog članka doprinose postizanju ciljeva iz članka 3.

Obrazloženje

U skladu s člankom 8. plana upravljanja Baltičkim morem. Prijedlogom Komisije pitanje tehničkih mjera povezuje se isključivo s konceptom mjera namijenjenih zaštiti stoka. Taj je pristup preusko usmjeren. Treba izraditi posebno poglavlje kojim će se omogućiti uvođenje općenitijih tehničkih mjera.

Amandman     72

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Osim obveze prethodne prijave iz članka 17. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, zapovjednici ribarskih plovila Unije duljine preko svega od osam do dvanaest metara izvješćuju nadležna tijela obalne države članice najmanje jedan sat prije predviđenog vremena dolaska u luku o podacima navedenima u točkama (a) do (f) stavka 1. članka 17. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 kad na plovilu zadržavaju makar i najmanju količinu sljedećih količina ribe:

Briše se.

(a)  skupina 1.: 1000 kg i/ili

 

(b)  skupine 2. i 4.: 500 kg i/ili

 

(c)  skupina 3.: 1000 kg i/ili

 

(d)  skupina 7.: 1000 kg.

 

Obrazloženje

S obzirom na složenost upravljanja koja proizlazi iz velikog broja predloženih skupina, predlažemo zadržavanje odredbi iz Uredbe o kontroli, u skladu s načelom bolje regulative i preporukama za koje se zauzeo Parlament u svom izvješću o vlastitoj inicijativi o usklađivanju nadzora ribarstva.

Amandman     73

Prijedlog uredbe

Članak 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 15.

Briše se.

ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA OČEVIDNIK ZA SKUPINE OD 1. DO 7.

 

Odstupajući od članka 14. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, zapovjednici ribarskih plovila Unije čija je duljina preko svega osam metara ili više kojima se love pridneni stokovi moraju voditi očevidnik o ribolovu za svoje aktivnosti u skladu s člankom 14. navedene Uredbe.

 

Obrazloženje

Ovoj odredbi nije mjesto u planu upravljanja i o njoj treba opširnije raspraviti prilikom revizije Uredbe o kontroli.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najmanje pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe i svakih pet godina nakon toga, Komisija osigurava evaluaciju učinka plana na stokove na koje se ova Uredba primjenjuje i na ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi. Rezultate te evaluacije Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću.

Najmanje tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe i svakih pet godina nakon toga, Komisija osigurava evaluaciju učinka plana na stokove na koje se ova Uredba primjenjuje i na ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi kao i mjere u kojoj su ostvareni ciljevi iz ove Uredbe, uključujući oporavak ribljih stokova iznad razina koje mogu proizvesti najviši održivi prinos i napredak prema dobrom stanju okoliša. Rezultate te evaluacije Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću. Komisija može izvješće podnijeti i ranije ako se to smatra potrebnim.

 

Komisija jednom godišnje izvješćuje Europski parlament i Vijeće o napretku u postizanju ciljeva ove Uredbe i o stanju ribljih stokova u vodama i za stokove obuhvaćene ovom Uredbom, što je prije moguće nakon donošenja godišnje regulative kojom se određuju ribolovne mogućnosti raspoložive u vodama Unije i u određenim vodama koje ne pripadaju Uniji. To izvješće prilaže se godišnjem izvješću iz članka 50. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

 

To izvješće sadržava sljedeće:

 

(1)   sveobuhvatna znanstvena mišljenja na temelju kojih su utvrđene ribolovne mogućnosti i

 

(2)   znanstveno obrazloženje koje pokazuje da su utvrđene ribolovne mogućnosti u skladu s ciljevima i odredbama ove Uredbe, posebno u pogledu ciljanih vrijednosti u vezi s ribolovnom smrtnošću.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 18.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 18.a

 

Potpora Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

 

Mjere privremenog prestanka donesene kako bi se ostvarili ciljevi plana smatraju se privremenim prestankom ribolovnih aktivnosti u smislu članka 33. stavka 1. točaka (a) i (c) Uredbe (EU) br. 508/2014.

(Ovaj članak trebao bi se objaviti u poglavlju X.)

Obrazloženje

Dodavanje odredbe utvrđene u članku 17. višegodišnjeg plana za Baltičko more u pogledu potpore Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo mjerama privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti donesenima radi ispunjavanja ciljeva plana.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Prilog 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prilog I.

Prilog I.

Ciljana vrijednost ribolovne smrtnosti

Ciljana vrijednost ribolovne smrtnosti

1. Skupina 1.

1. Skupina 1.

Stok

Ciljani raspon ribolovne smrtnosti u skladu s postizanjem najvišeg održivog prinosa (FMSY)

Stok

Rasponi ciljane vrijednosti ribolovne smrtnosti u skladu s postizanjem najvišeg održivog prinosa (FMSY)

 

Stupac A

Stupac B

 

Stupac A

Stupac B

 

Vrijednosti u tablici preuzete su iz najnovijeg, posebno zatraženog znanstvenog mišljenja ICES-a naslovljenog „Zahtjev EU-a ICES-u da osigura raspone FMSY za odabrane stokove iz Sjevernog i Baltičkog mora”.

Bakalar u Sjevernome moru

0,22 – 0,33

0,33 – 0,49

Bakalar u potpodručju IV. i zonama VII.d i III.a zapad

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

Koljak

0,25 – 0,37

0,37 – 0,52

Koljak u potpodručju IV. i zonama VI.a i III.a zapad

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

Iverak zlatopjeg u Sjevernome moru

0,13 – 0,19

0,19 – 0,27

Iverak zalotpjeg u potpodručju IV. i zoni III.a

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

Ugljenar

0,20 – 0,32

0,32 – 0,43

Ugljenar u potpodručjima IV. i VI. i zoni III.a

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

List u Sjevernome moru

0,11 – 0,20

0,20 – 0,37

List u potpodručju IV.

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

List u Kattegatu

0,19 – 0,22

0,22 – 0,26

List u zoni III.a i podzonama 22. – 24.

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

Pišmolj u Sjevernome moru

Nije definirano

Nije definirano

Pišmolj u potpodručju IV. i zoni VII.d

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

 

 

 

Grdobina u zoni III.a i potpodručjima IV. i VI.

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

 

 

 

Sjeverna kozica u zonama IV.a istok i III.a

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

2. Skupina 2.

2. Skupina 2.

Funkcionalna jedinica škamp

Ciljani raspon ribolovne smrtnosti u skladu s postizanjem najvišeg održivog prinosa (FMSY) (kao stopa izlova)

Funkcionalna jedinica škamp

Rasponi ciljane vrijednosti ribolovne smrtnosti u skladu s postizanjem najvišeg održivog prinosa (FMSY) (kao stopa izlova)

 

Stupac A

Stupac B

 

Stupac A

Stupac B

 

Vrijednosti u tablici preuzete su iz najnovijeg, posebno zatraženog znanstvenog mišljenja ICES-a naslovljenog „Zahtjev EU-a ICES-u da osigura raspone FMSY -a za odabrane stokove iz Sjevernog i Baltičkog mora”.

Zona III.a, funkcionalne jedinice 3 i 4

0,056 – 0,079

0,079 – 0,079

Zona III.a, funkcionalne jedinice 3 i 4

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

Područje brazde kod otoka Farn (funkcionalna jedinica 6)

0,07 – 0,081

0,081 – 0,081

Područje brazde kod otoka Farn, funkcionalna jedinica 6

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

Područje Fladen Ground, funkcionalna jedinica 7

0,066 – 0,075

0,075 – 0,075

Područje Fladen Ground, funkcionalna jedinica 7

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

Područje Firth of Forth, funkcionalna jedinica 8

0,106 – 0,163

0,163 – 0,163

Područje Firth of Forth, funkcionalna jedinica 8

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

Područje Moray Firth, funkcionalna jedinica 9

0,091 – 0,118

0,118 – 0,118

Područje Moray Firth, funkcionalna jedinica 9

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

Obrazloženje

Uspostava načela za izračun raspona omogućuje njihovo fleksibilno prilagođavanje najaktualnijim i najboljem dostupnom znanstvenom mišljenju. Ako se rasponi prikazuju u brojkama, kao što je predložila Europska komisija, oni se određuju prema aktualnom znanstvenom mišljenju i može ih se prilagoditi samo u okviru redovnog zakonodavnog postupka. Osim toga, određivanje naziva stoka s pomoću područja ICES-a, njegovih potpodručja i zona jasnije je i preciznije.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Prilog 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prilog II.

Prilog II.

Referentne točke očuvanja

Referentne točke očuvanja

(članak 7.)

(članak 7.)

1. Skupina 1.

1. Skupina 1.

Stok

Referentna točka za najmanju biomasu stoka u mrijestu (u tonama) (MSY Btrigger)

Granična referentna točka biomase (u tonama) (Blim)

Stok

Referentna točka za najmanju biomasu stoka u mrijestu (u tonama) (MSY Btrigger)

Granična referentna točka biomase (u tonama) (Blim)

 

 

Stupac A

Stupac B

Bakalar u Sjevernome moru

165 000

118 000

Bakalar u potpodručju IV. i zonama VII.d i III.a zapad

165 000

118 000

Koljak

88 000

63 000

Koljak u potpodručju IV. i zonama VI.a i III.a zapad

88 000

63 000

Iverak zlatopjeg u Sjevernome moru

230 000

160 000

Iverak zalotpjeg u potpodručju IV. i zoni III.a

230 000

160 000

Ugljenar

200 000

106 000

Ugljenar u potpodručjima IV. i VI. i zoni III.a

150 000

106 000

List u Sjevernome moru

37 000

26 300

List u potpodručju IV.

37 000

26 300

List u Kattegatu

2 600

1 850

List u zoni III.a i podzonama 22. – 24.

2 600

1 850

Pišmolj u Sjevernome moru

Nije definirano

Nije definirano

Pišmolj u potpodručju IV. i zoni VII.d

Nije definirano

Nije definirano

 

 

 

Grdobina u zoni III.a i potpodručjima IV. i VI.

Nije definirano

Nije definirano

 

 

 

Sjeverna kozica u zonama IV.a istok i III.a

Nije definirano

Nije definirano

2. Skupina 2.

2. Skupina 2.

Funkcionalna jedinica škamp

Referentna točka najmanje brojnosti (u milijunima) (Abundancebuffer)

Granična referentna točka brojnosti (u milijunima) (Abundancelimit)

Funkcionalna jedinica škamp

Referentna točka najmanje brojnosti (u milijunima) (Abundancebuffer)

Granična referentna točka brojnosti (u milijunima) (Abundancelimit)

 

 

Stupac A

Stupac B

Zona III.a, funkcionalne jedinice 3 i 4

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Zona III.a, funkcionalne jedinice 3 i 4

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Područje brazde kod otoka Farn (funkcionalna jedinica 6)

999

858

Područje brazde kod otoka Farn, funkcionalna jedinica 6

999

858

Područje Fladen Ground, funkcionalna jedinica 7

3 583

2 767

Područje Fladen Ground, funkcionalna jedinica 7

3 583

2 767

Područje Firth of Forth, funkcionalna jedinica 8

362

292

Područje Firth of Forth, funkcionalna jedinica 8

362

292

Područje Moray Firth, funkcionalna jedinica 9

262

262

Područje Moray Firth, funkcionalna jedinica 9

262

262

Obrazloženje

Kako bi odnos prema stupcima A i B iz Priloga II. bio jasan, potrebno je i da se ti stupci jasno tako nazovu. Osim toga, određivanje naziva stoka s pomoću područja ICES-a, njegovih potpodručja i zona jasnije je i preciznije.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Prilog II.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilog II.a

 

Zabranjene vrste

 

(a)  zvjezdasta raža glatica (Amblyraja radiata)

 

(b)  sljedeće vrste porodice pilašica:

 

i.  Anoxypristis cuspidata;

 

ii.  Pristis clavata;

 

iii.  Pristis pectinata;

 

iv.  Pristis pristis;

 

v.  Pristis zijsron;

 

(c)  psina golema (Cetorhinus maximus) i velika bijela psina (Carcharodon carcharias);

 

(d)  kompleks raže (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. Intermedia);

 

(e)  glatki kostelj crnac (Etmopterus pusillus) u vodama Unije u potpodručju IV. i zoni III.a ICES-a;

 

(f)  grebenska manta (Manta alfredi);

 

(g)  divovska manta (Manta birostris);

 

(h)  sljedeće vrste raža roda Mobula:

 

i.  golub uhan (Mobula mobular);

 

ii.  Mobula rochebrunei;

 

iii.  Mobula japanica;

 

iv.  Mobula thurstoni;

 

v.  v. Mobula eregoodootenkee;

 

vi.  Mobula munkiana;

 

vii.  Mobula tarapacana;

 

viii.  Mobula kuhlii;

 

ix.  Mobula hypostoma;

 

(i)  raža kamenica (Raja clavata) u vodama Unije u zoni ICES-a III.a;

 

(j)  ražopsi (Rhinobatidae);

 

(k)  sklat sivac (Squatina squatina);

 

(l)  losos (Salmo salar) i morska pastrva (Salmo trutta) pri ribolovu svim povlačnim mrežama u vodama izvan granice od šest milja mjereno od polaznih crta država članica na potpodručjima ICES-a II. i IV.(vode Unije);

 

(m)  ženka jastoga (Palinuridae spp) i ženka hlapa (Homarus gammarus) u svim vodama Unije osim ako se rabe u svrhe neposrednog poribljavanja ili premještanja.

Obrazloženje

U Prilogu I. Prijedlogu uredbe o tehničkim mjerama (COM(2016) 134 final) navedene su zabranjene vrste. Međutim, s obzirom na to da se o tom Prijedlogu u ovom trenutku još raspravlja, izvjestiteljica smatra da je potrebno pobliže definirati „zabranjene vrste” navedene u članku 2. stavku 7. ove Uredbe. Stoga su zabranjene vrste koje podliježu području primjene ove Uredbe preuzete s popisa navedenog u Prijedlogu uredbe o tehničkim mjerama.

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

(1) Kontekst Prijedloga Komisije

U osnovnoj uredbi višegodišnji se planovi smatraju ključnima za višegodišnje održivo iskorištavanje bioloških morskih resursa, a osnovna ideja tih planova je uzimanje u obzir obilježja različitih vrsta ribolova.

Na višegodišnjim planovima temelje se planovi za odbačeni ulov kojima se utvrđuje obveza iskrcavanja za određene stokove i vrste ribolova i omogućuju iznimke.

Plan za Baltičko more prvi je višegodišnji plan usvojen u skladu s osnovnom uredbom. Iako se on smatra nacrtom za višegodišnje planove u drugim morskim područjima, ipak treba uzeti u obzir obilježja različitih vrsta ribolova (i područja).

U procjeni učinka na kojoj se temelji prijedlog Komisije za taj višegodišnji plan (dalje u tekstu „Plan za Sjeverno more”) istaknuti su sljedeći ciljevi (str. 31.):

  smanjenje nedovoljnog ribolova s pomoću raspona F(MSY)

  sigurnosni mehanizmi za predostrožni pristup

  jednostavnija primjena obveze iskrcavanja

  okvir za provedbu regionalizacije.

Prijedlog Komisije odnosi se samo na pridnene stokove jer se upravljanje njima znatno razlikuje od upravljanja pelagijskim i industrijskim stokovima.

(2) Sadržaj Prijedloga

Struktura i područje primjene

Komisija je u načelu preuzela strukturu Plana za Baltičko more. Nekoliko je stavaka izmijenjeno ili ispušteno.

Prijedlog je usredotočen na mješoviti ribolov pridnenih stokova u Sjevernome moru. Njime nisu obuhvaćene biološke interakcije među stokovima jer znanost još nije u stanju modelirati ih na zadovoljavajući način. U mješovitom ribolovu mogu se pojaviti vrste koje ograničavaju ribolov („choke species”).

Stoga je Komisija u svoj Prijedlog uključila koncept raspona. Ti rasponi trebali bi omogućiti određenu fleksibilnost u pogledu problematike vrsta koje ograničavaju ribolov.

Komisija je pridnene stokove podijelila u šest skupina. Ta je podjela izvršena prema određenim kriterijima, npr. prema ukupnom dopuštenom ulovu (u nastavku „TAC”).

Komisija uvodi koncept minimalne brojnosti (Abundance(buffer)) koji je osmislilo Savjetodavno vijeće za Sjeverno more. Taj je koncept održiviji od koncepta granične brojnosti (Abundance(limit)) koju je osmislilo Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES).

Usklađenost i mehanizmi

Dok se znanstveno mišljenje i izračuni stokova u pravilu odnose na takozvana područja ICES-a koja se temelje na biološkim (sa)znanjima te se tijekom vremena mogu prilagoditi stanju stokova, pri određivanju TAC-ova riječ je o jedinicama upravljanja koje se, za razliku od područja ICES-a, ne mijenjaju. Iz toga proizlazi neusklađenost između jedinica stokova i jedinica upravljanja.

Stoga pri sustavu klasifikacije skupina za koji se odlučila Komisija treba uzeti u obzir da neki stokovi koji se uvrštavaju u skupinu 3 također raspolažu referentnim razinama skupine 1. Međutim, budući da se ti stokovi prvenstveno nalaze u sjevernom Atlantiku, referentne razine će biti uključene u budući višegodišnji plan za sjeverozapadni Atlantik. To znači da ti stokovi pripadaju skupini 7 u planu za Sjeverno more.

Iza skupine 7 krije se osnovna ideja da će uslijediti višegodišnji planovi za dodatna područja u kojima će se, ako se održi trenutna struktura, stokovi s rasponima FMSY smjestiti u skupinu 1.

U Prijedlogu Komisije pišmolj se nalazi u skupini 1. Savjet ICES-a slijedom posebnog zahtjeva ne sadrži raspone za pišmolj, tako da oni nisu utvrđeni u Prilogu I. Prema mišljenju Komisije pišmolj je uvršten u skupinu 1 jer se u bliskoj budućnosti očekuju podaci o rasponima. Sljedeća verzija savjeta ICES-a, osim toga, sadržavat će aktualizirane podatke za koljak.

Izvjestiteljica je primila obavijest da se sve vrste raža nalaze u skupinama 3 i 6. Osim toga, skupina 3 sadrži i bakalar u Kattegatu.

Svojim izmjenama izvjestiteljica pokušava ostvariti dosljednost i jasnoću u pogledu naziva područja. Zbog toga je prilagodila uvedenu nomenklaturu u vezi sa „Sjevernim morem”. Izvjestiteljica pojašnjava da se zona III.a ICES-a odnosi na Skagerrak i Kattegat, dok se zona III.a zapad odnosi samo na Skagerrak.

Za Atlantski ocean i Sjeverno more TAC-ovi se određuju i za vode Unije u zoni II.a. U prijedlogu Komisije, međutim, to područje iz članka 1. ne navodi se u pojedinačnim definicijama skupina iz članka 2. Izvjestiteljica polazi od toga da se to područje neće uzeti u obzir u okviru izračuna stokova ICES-a.

Skupine 1 i 2 mogu se izmijeniti samo u sklopu redovnog zakonodavnog postupka, a to vrijedi i za raspone određene za te skupine koji se nalaze u Prilogu. Međutim, dodatni stokovi mogu se uvrstiti u skupinu 3 ako Vijeće za njih odredi TAC-ove. U tom slučaju taj bi stok bio isključen iz skupine 5. Do obratnog slučaja može doći ako se Vijeće odluči na poništavanje TAC-a. U tom slučaju stok bi bio isključen iz skupine 3 i uvrstio bi se u skupinu 5.

Dok su u Planu za Baltičko more delegirani pravni akti predviđeni samo za vrste iz usputnog lova, Komisija u skladu sa svojim prijedlogom za Sjeverno more može donijeti posebne mjere očuvanja (članak 9.) za različite skupine i veliki broj vrsta.

(3) Stajalište izvjestiteljice

Izvjestiteljica iznosi nacrt izmjena Prijedloga u cilju pojašnjenja činjenica, prilagodbe važećim pravilima poput osnovne uredbe i Plana za Baltičko more te u cilju postizanja određene fleksibilnosti u pogledu aktualiziranih znanstvenih saznanja.

Mješoviti ribolov, rasponi i fleksibilnost

Rasponi se uvode već u okviru Plana za Baltičko more. Izvjestiteljica se odlučila na preuzimanje pristupa s rasponima iz Plana za Baltičko more, osobito zbog toga što se u Sjevernom moru pojavljuju mješoviti ribolov i problematika vrsta koje ograničavaju ribolov.

Rasponi omogućuju određenu fleksibilnost pri određivanju TAC-ova. Dodatni mehanizmi fleksibilnosti već su utvrđeni u osnovnoj uredbi, a prema jednom od njih države članice prilikom raspodjele kvota uzimaju u obzir sastav ulova. Izvjestiteljica u tom pogledu daje potporu Komisiji. Ona smatra da bi najprije trebalo omogućiti razmjenu kvota, kao i povećati selektivnost kako bi se izbjeglo premalo iskorištavanje kvota. Prema izjavama Komisije države članice do sada nisu primijenile fleksibilnost među vrstama. U tom pogledu postoji dodatni potencijal za smanjenje broja situacija ograničavanja ribolova. Osim toga, u članku 33. stavku 2. osnovne uredbe ukazuje se na razmjenu ribolovnih mogućnosti s trećim zemljama u cilju jamčenja održivog korištenja stokovima koji se dijele s trećim zemljama.

Izračun gornjih granica ICES-ovih raspona temelji se na ICES-ovom pravilu za izdavanje mišljenja. Pravilo sadrži posebnu zaštitnu mjeru u slučaju da stok padne ispod određene granice. Korištenje gornjim granicama može se opravdati samo ako se poštuje ICES-ovo pravilo za izdavanje mišljenja. Stoga izvjestiteljica u tekstu pojašnjava taj kontekst.

Zakonodavstvo u okviru ZRP-a treba se temeljiti na najboljem dostupnom znanstvenom mišljenju. To podrazumijeva i da bi se zakonodavstvom trebala omogućiti određena fleksibilnost kako bi se moglo odgovoriti na nova znanstvena saznanja. Iz tog razloga izvjestiteljica umjesto konkretnih brojki u prilozima utvrđuje to načelo.

Najbolje dostupno znanstveno mišljenje

Već tijekom pregovora o Planu za Baltičko more raspravljalo se o temi „najboljeg dostupnog znanstvenog mišljenja”. U Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora taj se izraz koristi u članku 119. stavku 1. točki (a), baš kao i u članku 3. točki (c) osnovne uredbe. Ne postoji definicija tog termina. Ustaljena je praksa temeljiti zakonodavne tekstove na savjetima ICES-a.

Posebno u kontekstu pregovora o ribolovnim kvotama u Baltičkom moru za 2017. postalo je jasno da treba jasnije definirati pojam „najboljeg dostupnog znanstvenog mišljenja”. Zbog toga izvjestiteljica uvodi definiciju kojom se utvrđuje da znanstveno mišljenje mora biti objavljeno i provjereno prije njegove primjene.

Brexit i Norveška

Planom bi se trebala uspostaviti čvrsta radna osnova za buduće upravljanje u suradnji s trećim zemljama. U tom kontekstu u potpunosti treba iskoristiti mogućnosti iz članka 33. osnovne uredbe. Stoga je potrebna brza izrada Plana za Sjeverno more.

Ostala pitanja

Skupina 6 iz Prijedloga Komisije odnosi se na popis zabranjenih vrsta, kako je trenutačno navedeno u članku 12. Uredbe Vijeća (EU) 2017/127. Izvjestiteljica u tom pogledu predlaže pozivanje na manje fleksibilan popis, onako kako je to učinila Komisija u svojem aktualnom prijedlogu o tehničkim mjerama. Takvim popisom također bi se spriječilo uvrštavanje stokova s TAC-om vrijednosti nula u tu skupinu.

Procjena učinka provedena je u vrijeme kada je stupio na snagu prvi plan o odbačenom ulovu za pridnene vrste u Sjevernome moru. Prema mišljenju Komisije jednogodišnje iskustvo s planom o odbačenom ulovu neće imati posljedice za temeljne pretpostavke iz procjene učinka. Izvjestiteljica će u daljnjem radu na tom planu uzeti u obzir predstojeću procjenu provedbe.

Fleksibilnost do koje su doveli regionalizacija i delegirani akti na temelju višegodišnjih planova ne smije spriječiti Europski parlament u ispunjavanju njegove nadzorne uloge.

U članku 17. Plana za Baltičko more predviđa se potpora Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u slučajevima provođenja mjera privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti ako su te mjere donesene radi ispunjavanja ciljeva plana. Izvjestiteljica uključuje tu odredbu u tekst.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Višegodišnji plan za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi

Referentni dokumenti

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)

Datum podnošenja EP-u

3.8.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

12.9.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

REGI

12.9.2016

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

DEVE

18.8.2016

BUDG

31.8.2016

ENVI

31.8.2016

REGI

8.9.2016

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Ulrike Rodust

15.9.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.10.2016

9.11.2016

25.1.2017

22.3.2017

 

30.5.2017

 

 

 

Datum usvajanja

12.7.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

13

4

7

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

José Blanco López, Ole Christensen, John Flack, Jens Gieseke, Julie Girling, Anja Hazekamp, Czesław Hoc, Maria Lidia Senra Rodríguez

Datum podnošenja

18.7.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

13

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

John Flack, Julie Girling, Peter van Dalen

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

4

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

Verts/ALE

Marco Affronte, Ian Hudghton, Keith Taylor

7

0

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena