Procedura : 2016/0238(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0263/2017

Teksty złożone :

A8-0263/2017

Debaty :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Głosowanie :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1003kWORD 128k
18.7.2017
PE 594.033v02-00 A8-0263/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 676/2007 i rozporządzenie Rady (WE) 1342/2008

(COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawczyni: Ulrike Rodust

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 676/2007 i rozporządzenie Rady (WE) 1342/2008

(COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0493),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0336/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając oficjalną notyfikację z dnia 29 marca 2017 r. wystosowaną przez rząd Zjednoczonego Królestwa na mocy art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczącą zamiaru wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 grudnia 2016 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0263/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka     1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek dotyczący

Wniosek dotyczący

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ustanowienia wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 676/2007 i rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008

w sprawie ustanowienia wieloletniego planu w odniesieniu do niektórych stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 676/2007 i rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Cele WPRyb obejmują między innymi zapewnienie rybołówstwa i akwakultury zrównoważonych pod względem środowiskowym w perspektywie długookresowej, stosowanie wobec zarządzania rybołówstwem podejścia ostrożnościowego oraz wdrożenie podejścia ekosystemowego do zarządzania rybołówstwem.

(4)  Cele WPRyb obejmują między innymi zapewnienie rybołówstwa i akwakultury zrównoważonych pod względem środowiskowym w perspektywie długookresowej, stosowanie wobec zarządzania rybołówstwem podejścia ostrożnościowego, tak aby zagwarantować, że poławiane gatunki są odtwarzane i utrzymywane powyżej poziomów, które mogą zapewnić MSY, oraz wdrożenie podejścia ekosystemowego do zarządzania rybołówstwem.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  W odniesieniu do eksploatacji żywych zasobów morskich rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 wyraźnie określa cel polegający na zapewnieniu odbudowy i zachowania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów. W związku z tym zgodnie z art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia odnośny wskaźnik eksploatacji ma zostać osiągnięty w miarę możliwości do 2015 r., a w stopniowy, narastający sposób w odniesieniu do wszystkich stad – najpóźniej do 2020 r., po czym należy go utrzymywać.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Aby zapewnić realizację celów WPRyb, należy przyjąć szereg odpowiednich środków ochronnych w dowolnym połączeniu, takich jak plany wieloletnie, środki techniczne, ustalenie i przydział uprawnień do połowów.

(5)  Aby zapewnić realizację celów WPRyb, należy przyjąć szereg odpowiednich środków ochronnych w dowolnym połączeniu, takich jak plany wieloletnie, środki techniczne, ustalenie i przydział uprawnień do połowów, w pełnej zgodności z najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 podstawę planów wieloletnich stanowić będą opinie naukowe, techniczne i ekonomiczne, które będą obejmować cele, wymierne cele z wyraźnymi ramami czasowymi, punkty odniesienia do celów ochrony i środki ochronne.

(6)  Zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 podstawę planów wieloletnich stanowić będą opinie naukowe, techniczne i ekonomiczne, które będą obejmować cele, wymierne cele z wyraźnymi ramami czasowymi, punkty odniesienia w obszarze ochrony, cele i zabezpieczenia, cele dotyczące środków ochronnych i środków technicznych, które należy podjąć z myślą o osiągnięciu celów służących uniknięciu lub ograniczeniu w jak największym stopniu niezamierzonych połowów zgodnie z art. 15 tego rozporządzenia.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 Komisja może zostać uprawniona w planie wieloletnim do ustanowienia obszarów odbudowy stad ryb.

Uzasadnienie

We wniosku Komisji brakowało odniesienia do art. 8 ust. 3 rozporządzenia podstawowego WPRyb, na mocy którego w planie wieloletnim Komisja może zostać uprawniona do ustanawiania biologicznie wrażliwych obszarów chronionych w ramach uprawnień delegowanych.

Poprawka     7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Niektóre stada będące przedmiotem wspólnego zainteresowania eksploatowane są również przez państwa trzecie, dlatego Unia powinna prowadzić konsultacje z tymi państwami celem zapewnienia zarządzania odnośnymi stadami w sposób zrównoważony. W przypadku braku osiągnięcia formalnego porozumienia Unia powinna dołożyć wszelkich starań, by wypracować wspólne ustalenia odnośnie do połowów takich stad w celu umożliwienia zrównoważonego zarządzania, tym samym egzekwując, utrzymując i promując równe warunki działania na rynku dla podmiotów gospodarczych Unii.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Założeniem planu powinno być przyczynienie się do realizacji celów WPRyb, a w szczególności osiągnięcie i utrzymanie MSY odnośnych stad, przyczynienie się do wdrożenia obowiązku wyładunku dotyczącego stad dennych podlegających limitom połowowym oraz przyczynianie się do wdrożenia podejścia ekosystemowego do zarządzania rybołówstwem.

(10)  Założeniem planu powinno być przyczynienie się do realizacji celów WPRyb, a w szczególności odtworzenie i utrzymanie stad ryb powyżej poziomów biomasy, które mogą zapewnić MSY, przyczynienie się do wdrożenia obowiązku wyładunku dotyczącego stad dennych podlegających limitom połowowym, a także wdrożenie i realizacja aspektów społeczno-gospodarczych WPRyb oraz przyczynianie się do wdrożenia podejścia ekosystemowego do zarządzania rybołówstwem przez ograniczenie do minimum szkodliwego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski.

Poprawka     9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Plan ten powinien przyczynić się również do osiągnięcia dobrego stanu środowiska zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE oraz do osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków zgodnie z wymogami określonymi odpowiednio w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE1a i dyrektywie Rady 92/43/WE1b.

 

_____________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

 

1b Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

Poprawka     10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Artykuł 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 zawiera wymóg ustalania uprawnień do połowów zgodnie z celami określonymi w planach wieloletnich.

(11)  Artykuł 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 zawiera wymóg ustalania uprawnień do połowów zgodnie z celami określonymi w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz w sposób zgodny z celami, ramami czasowymi i marginesami ustalonymi w planach wieloletnich.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 stada eksploatowane wspólnie z państwami trzecimi mają być eksploatowane w miarę możliwości w ramach wspólnych ustaleń zgodnych z celami określonymi w art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia. Ponadto do takich ustaleń zastosowanie powinny mieć cele określone w art. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, a także definicje określone w art. 4 tego rozporządzenia.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Gdy wartości docelowe MSY są niedostępne, należy zastosować zasadę podejścia ostrożnościowego.

(14)  Gdy wartości docelowe maksymalnego podtrzymywalnego połowu są niedostępne, w planie wieloletnim na podstawie podejścia ostrożnościowego należy ustanowić środki dotyczące zarządzania rybołówstwem, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Środki te muszą, zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, zapewniać ochronę odnośnych stad co najmniej na poziomie porównywalnym ze wskaźnikami eksploatacji zgodnymi z maksymalnym podtrzymywalnym połowem.

Uzasadnienie

Środki przewidziane w planie wieloletnim zgodnie z podejściem ostrożnościowym muszą, w myśl art. 9 ust. 2 rozporządzenia podstawowego WPRyb, zapewniać ochronę odnośnych stad co najmniej na poziomie porównywalnym z celami maksymalnego podtrzymywalnego połowu.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Połowy rekreacyjne mogą w znaczący sposób wpływać na zasoby rybne. Zadaniem państw członkowskich jest gromadzenie danych dotyczących połowów odnoszących się do połowów rekreacyjnych zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi gromadzenia danych. W przypadku gdy takie połowy mają istotny negatywny wpływ na zasoby, plan powinien przewidywać możliwość podjęcia decyzji o szczególnych środkach zarządzania zgodnie z zasadą proporcjonalności. Wszelkie środki zarządzania i środki techniczne odnośnie do połowów rekreacyjnych na szczeblu Unii powinny być proporcjonalne do zamierzonych celów.

Poprawka     14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  W odniesieniu do jednostek funkcjonalnych homarca, w odniesieniu do których są one dostępne, należy zastosować następujące progowe poziomy liczebności: liczebność minimalną (Abundancebuffer) odpowiadającą punktowi odniesienia Bbuffer określonemu przez Komitet Doradczy ds. Morza Północnego42 w długoterminowym planie zarządzania homarcem w Morzu Północnym oraz liczebność graniczną (Abundancelimit) odpowiadającą wartości Btrigger liczebności MSY (równoważnej Blim) określonej przez ICES7.

(16)  W odniesieniu do jednostek funkcjonalnych homarca, w odniesieniu do których są one dostępne, należy zastosować zalecane przez ICES liczebność minimalną (Abundancebuffer) oraz liczebność graniczną (Abundancelimit) jako progowe poziomy liczebności.

_________________

 

42 Długoterminowy plan zarządzania homarcem w Morzu Północnym

 

Uzasadnienie

Nie jest właściwe odnoszenie się do opinii Komitetu Doradczego w tekście ustawodawczym.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Należy przewidzieć odpowiednie środki ochronne, na wypadek gdyby wielkość stada zmalała poniżej tych poziomów. Środki ochronne powinny obejmować ograniczenie uprawnień do połowów i szczególne środki ochronne, w przypadku gdy w opinii naukowej wskazano potrzebę zastosowania środków naprawczych. Środki te – w stosownych przypadkach – należy uzupełnić wszelkimi innymi środkami, takimi jak środki Komisji zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 lub środki państwa członkowskiego zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

(17)  Należy przewidzieć odpowiednie środki ochronne, na wypadek gdyby wielkość stada zmalała poniżej tych poziomów. Środki ochronne powinny obejmować ograniczenie uprawnień do połowów i szczególne środki ochronne, w przypadku gdy w najlepszej dostępnej opinii naukowej wskazano potrzebę zastosowania środków naprawczych. Środki te – w stosownych przypadkach – należy uzupełnić wszelkimi innymi środkami, takimi jak środki Komisji zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 lub środki państwa członkowskiego zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Należy ustanowić wartość TAC dla homarca w obszarach ICES IIa i IV, będącą sumą limitów połowowych ustanowionych dla każdej jednostki funkcjonalnej oraz dla prostokątów statystycznych ICES znajdujących się poza obrębem jednostek funkcjonalnych w tym obszarze TAC. Nie wyklucza to jednak przyjęcia środków ochronnych dla określonych jednostek funkcjonalnych.

(19)  Dla każdej jednostki funkcjonalnej należy ustanowić w miarę możliwości oddzielną wartość TAC dla homarca. Ewentualnie można zdecydować o wprowadzeniu odrębnych środków w celu ochrony poszczególnych jednostek funkcjonalnych.

Uzasadnienie

W przypadku ustanowienia wspólnej wartości TAC dla odrębnych jednostek funkcjonalnych nie jest zagwarantowane, że homarzec nie ulegnie przełowieniu w jednej z jednostek funkcjonalnych. Choć ICES od wielu lat zaleca odrębne wartości TAC dla poszczególnych jednostek funkcjonalnych, podejmuje się na tych obszarach decyzje o wartościach TAC dla całego obszaru.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Aby zapewnić zgodność z obowiązkiem wyładunku ustanowionym na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w planie należy przewidzieć dodatkowe środki zarządzania.

(20)  Aby zapewnić zgodność z obowiązkiem wyładunku ustanowionym na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w planie należy przewidzieć dalsze środki ochrony, w szczególności środki zmierzające do stopniowego eliminowania odrzutów z uwzględnieniem najlepszych dostępnych opinii naukowych lub do minimalizacji negatywnych skutków połowów dla ekosystemu, które stosownie do okoliczności należy szczegółowo uściślić zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Uzasadnienie

Zmiany odpowiednio do art. 10 ust. 2 lit. a) rozporządzenia podstawowego WPRyb.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Należy ustanowić progi w odniesieniu do stad dennych, powyżej których statek rybacki ma obowiązek dokonać wyładunku w wyznaczonym porcie lub w miejscu znajdującym się blisko brzegu, zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Ponadto przy wyznaczaniu tych portów lub miejsc znajdujących się blisko brzegu państwa członkowskie powinny stosować kryteria przewidziane w art. 43 ust. 5 tego rozporządzenia w taki sposób, aby zapewnić skuteczną kontrolę stad objętych niniejszym rozporządzeniem.

(25)  Należy ustanowić progi w odniesieniu do stad dennych, powyżej których statek rybacki ma obowiązek dokonać wyładunku w wyznaczonym porcie lub w miejscu znajdującym się blisko brzegu, zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Ponadto przy wyznaczaniu tych portów lub miejsc znajdujących się blisko brzegu państwa członkowskie powinny stosować kryteria określone w art. 43 ust. 5 tego rozporządzenia w taki sposób, aby zapewnić skuteczną kontrolę wyładunku połowów objętych niniejszym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Dostosowanie do brzmienia motywu 28 wieloletniego planu dotyczącego Morza Bałtyckiego.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 należy ustanowić przepisy dotyczące okresowej oceny, której Komisja będzie poddawać stosowność oraz skuteczność stosowania niniejszego rozporządzenia. Ocena taka powinna nastąpić po okresowej ocenie planu i zostać przeprowadzona na podstawie okresowej oceny planu opartej na opiniach naukowych: ocenę planu należy przeprowadzać co pięć lat. Okres ten umożliwia pełne wdrożenie obowiązku wyładunku, a także przyjęcie i wdrożenie zregionalizowanych środków oraz wykazanie ich wpływu na stada i połowy. Jest to również minimalny okres wymagany przez organy naukowe.

(26)  Zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 należy ustanowić przepisy dotyczące okresowej oceny, której Komisja będzie poddawać stosowność oraz skuteczność stosowania niniejszego rozporządzenia. Ocena taka powinna nastąpić po okresowej ocenie planu i zostać przeprowadzona na podstawie okresowej oceny planu opartej na najlepszych dostępnych opiniach naukowych: ocenę planu należy przeprowadzić do dnia ... [trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co pięć lat. Okres ten umożliwia pełne wdrożenie obowiązku wyładunku, a także przyjęcie i wdrożenie zregionalizowanych środków oraz wykazanie ich wpływu na stada i połowy. Jest to również minimalny okres wymagany przez organy naukowe.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wieloletni plan („plan”) dotyczący stad dennych w wodach Unii należących do stref ICES IIa, IIIa i IV („Morze Północne”) oraz połowów eksploatujących te stada.

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wieloletni plan („plan”) dotyczący stad dennych w wodach Unii należących do stref ICES IIa, IIIa i IV (obszar „Morze Północne” odnosi się do tych trzech stref) oraz połowów eksploatujących te stada, w tym połowów rekreacyjnych.

Poprawka     21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niezależnie od postanowień ust. 1 art. 4, 5, 6 i 8 mają zastosowanie do obszarów występowania grup stad 1–4 określonych w art. 2.

skreśla się

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu stworzenie mniej złożonego systemu obejmującego 2 grupy.

Poprawka     22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W przypadku gdy na podstawie opinii naukowej lub na podstawie wniosku ze strony zainteresowanych państw członkowskich Komisja uzna, że należy zmienić wykaz, o którym mowa w art. 2, Komisja może przedłożyć wniosek w sprawie zmiany tego wykazu.

Poprawka     23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Niniejsze rozporządzenie określa także szczegóły realizacji obowiązku wyładunku przewidzianego w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do wszystkich gatunków innych niż stada już określone w ust. 1 tego artykułu.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  „stada denne” oznaczają gatunki ryb spłaszczonych bocznie i grzbietobrzusznie oraz homarca występujące na dnie lub blisko dna słupa wody;

1)  „stada denne” oznaczają gatunki ryb spłaszczonych bocznie, grzbietobrzusznie i chrzęstnoszkieletowych oraz homarca (Nephrops norvegicus) i krewetkę północną (Pandalus borealis) występujące na dnie lub blisko dna słupa wody;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  „najlepsze dostępne opinie naukowe” oznaczają opinie naukowe, które zostały zweryfikowane przez ICES lub STECF i które bazują na najbardziej aktualnych dostępnych danych spełniających wymogi określone w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013, w szczególności w art. 25 tego rozporządzenia.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b)  „przedział FMSY” oznacza przedział wartości obliczony przez ICES, który ma zapewnić maksymalnie 5-procentowe ograniczenie wysokiego odłowu długoterminowego w stosunku do maksymalnego podtrzymywalnego połowu. Górny limit przedziału jest ograniczony w taki sposób, by prawdopodobieństwo spadku liczebności stad do wartości poniżej Blim nie przekraczało 5 %. Ten górny limit jest również zgodny z zasadą doradczą ICES, która wskazuje, że jeżeli biomasa stada tarłowego kształtuje się poniżej minimalnego punktu odniesienia stada tarłowego (MSY Btrigger), F powinno zostać ograniczone do wartości, która nie przekracza górnego limitu równego wartości punktu FMSY pomnożonego przez wartość biomasy stada tarłowego w roku obowiązywania TAC, podzielonego przez wartość MSY Btrigger;

Uzasadnienie

Jednoznaczne odniesienie do zasady doradczej ICES powinno zostać uwzględnione nie tylko w motywach, lecz również w części normatywnej wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c)  „MSY Flower” i „MSY Fupper” oznaczają najniższą i najwyższą wartość w przedziale FMSY;

Uzasadnienie

Ta definicja po raz pierwszy pojawiła się w wieloletnim planie dotyczącym Morza Bałtyckiego i wprowadza pojęcia uwzględnione w załączniku I zmienionym przez sprawozdawczynię.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „grupa 1”: oznacza stada denne, dla których wartości docelowe jako przedziały FMSY i środki ochronne powiązane z biomasą ustala się w niniejszym planie w następujący sposób:

2)  „grupa 1” oznacza stada denne, dla których wartości docelowe jako przedziały FMSY i środki ochronne powiązane z biomasą – wymienione w załącznikach I i II – ustala się w niniejszym planie w następujący sposób:

a)  dorsz atlantycki (Gadus morhua) występujący w podobszarze IV i zachodnich rejonach VIId i IIIa (Morze Północne, wschodnia część Kanału La Manche, cieśnina Skagerrak), zwany dalej „dorszem atlantyckim występującym w Morzu Północnym”;

a)  dorsz atlantycki (Gadus morhua) występujący w podobszarze IV (Morze Północne) i zachodnich rejonach VIId (wschodnia część Kanału La Manche) i IIIa (cieśnina Skagerrak), zwany dalej „dorszem atlantyckim występującym w podobszarze IV i w zachodnich rejonach VIId i IIIa”;

b)  plamiak (Melanogrammus aeglefinus) występujący w podobszarze IV i zachodnich rejonach VIId i IIIa (Morze Północne, wody na zachód od Szkocji, cieśnina Skagerrak), zwany dalej „plamiakiem”;

b)  plamiak (Melanogrammus aeglefinus) występujący w podobszarze IV (Morze Północne) oraz zachodnich rejonach VIa (wody na zachód od Szkocji) i IIIa (cieśnina Skagerrak), zwany dalej „plamiakiem występującym w podobszarze IV i zachodnich rejonach VIa i IIIa”;

c)  gładzica (Pleuronectes platessa) występująca w podobszarze IV (Morze Północne) i rejonie IIIa (cieśnina Skagerrak), zwana dalej „gładzicą występującą w Morzu Północnym”;

c)  gładzica (Pleuronectes platessa) występująca w podobszarze IV (Morze Północne) i rejonie IIIa (cieśnina Skagerrak), zwana dalej „gładzicą występującą w podobszarze IV i rejonie IIIa”;

d)  czarniak (Pollachius virens) występujący w podobszarach IV i VI oraz rejonie IIIa (Morze Północne, przy wyspie Rockall i w wodach na zachód od Szkocji, w cieśninach Skagerrak i Kattegat), zwany dalej „czarniakiem”;

d)  czarniak (Pollachius virens) występujący w podobszarach IV (Morze Północne) i VI (wody na zachód od Szkocji i przy wyspie Rockall) oraz w rejonie IIIa (cieśniny Skagerrak i Kattegat), zwany dalej „czarniakiem występującym w podobszarach IV i VI i rejonie IIIa”;

e)  sola (Solea solea) w podobszarze IV (Morze Północne), zwana dalej „solą występującą w Morzu Północnym”;

e)  sola (Solea solea) występująca w podobszarze IV (Morze Północne), zwana dalej „solą występującą w podobszarze IV”;

f)  sola (Solea solea) w rejonie IIIa oraz podrejonach 22–24 (cieśnina Skagerrak, Kattegat i zachodnia część Morza Bałtyckiego), zwana dalej „solą występującą w cieśninie Kattegat”;

f)  sola (Solea solea) występująca w rejonie IIIa (cieśniny Skagerrak i Kattegat) oraz podrejonach 22–24 (zachodnia część Morza Bałtyckiego), zwana dalej „solą występującą w rejonie IIIa i podrejonach 22–24”;

g)  witlinek (Merlangius merlangus) w podobszarze IV i rejonie VIId (Morze Północne i wschodnia część kanału La Manche), zwany dalej „witlinkiem występującym w Morzu Północnym”;

g)  witlinek (Merlangius merlangus) występujący w podobszarze IV (Morze Północne) i rejonie VIId (wschodnia część kanału La Manche), zwany dalej „witlinkiem występującym w podobszarze IV i rejonie VIId”;

 

ga)  żabnica* (Lophius piscatorius) w rejonie IIIa (cieśnina Skagerrak i Kattegat) i podobszarach IV (Morze Północne) i VI (na zachód od Szkocji i przy wyspie Rockall);

 

gb)  krewetka północna (Pandalus borealis) w rejonach IVa część wschodnia i IIIa.

 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18 niniejszego rozporządzenia oraz art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w celu dokonania zmiany w wykazie stad w grupie 1, jak określono w akapicie pierwszym niniejszego punktu oraz w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia zgodnie z najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi.

 

(* Należy dodać do załączników)

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „grupa 2” oznacza jednostki funkcjonalne homarca (Nephrops norvegicus), dla których wartości docelowe jako przedziały FMSY i środki ochronne powiązane z liczebnością ustalono w niniejszym planie; na grupę składają się:

3)  „grupa 2” oznacza jednostki funkcjonalne homarca (Nephrops norvegicus), dla których wartości docelowe jako przedziały FMSY i środki ochronne powiązane z liczebnością – określone w załącznikach I i II – ustalono w niniejszym planie; na grupę składają się:

Poprawka     30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7)  „grupa 6” oznacza gatunki objęte zakazem, w przypadku których połowy są zakazane i które określono jako takie w unijnym akcie prawnym przyjętym w obszarze wspólnej polityki rybołówstwa na Morzu Północnym;

skreśla się

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie środków technicznych (art. 18) i rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 (art. 12 i 13) umożliwiają już przyjmowanie środków w odniesieniu do tych gatunków.

Poprawka     31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8)  „grupa 7” oznacza stada denne, dla których wartości docelowe jako przedziały FMSY i środki ochronne powiązane z biomasą ustalono w przepisach unijnych innych niż niniejsze rozporządzenie;

skreśla się

Poprawka     32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a)  zmian dotyczących odnośnych stad dokonuje się wyłącznie na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10)  „MSY Btrigger” oznacza punkt odniesienia dla biomasy stada tarłowego, poniżej którego należy podjąć konkretne i odpowiednie działanie w zakresie zarządzania w celu zapewnienia, aby wskaźniki eksploatacji w połączeniu z naturalnymi wahaniami przyczyniły się do odbudowy stada powyżej poziomów, na których możliwe jest wytworzenie MSY w perspektywie długookresowej.

10)  „MSY Btrigger” oznacza punkt odniesienia dla biomasy stada tarłowego, poniżej którego należy podjąć konkretne i odpowiednie działanie w zakresie zarządzania w celu zapewnienia, aby wskaźniki eksploatacji w połączeniu z naturalnymi wahaniami przyczyniły się do odbudowy stada powyżej poziomów, na których możliwe jest wytworzenie maksymalnego podtrzymywalnego połowu w perspektywie długookresowej.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10a)  „połowy rekreacyjne” oznaczają niekomercyjną działalność połowową, w przypadku której żywe zasoby morskie eksploatuje się do celów rekreacji, turystyki lub sportu.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Plan przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w szczególności poprzez stosowanie podejścia ostrożnościowego do zarządzania rybołówstwem, a jego celem jest zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morza doprowadziła do odtworzenia i utrzymania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów, które mogą zapewnić maksymalny podtrzymywalny połów.

1.  Plan przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w szczególności poprzez stosowanie podejścia ostrożnościowego do zarządzania rybołówstwem zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, oraz przyczynia się do zapewnienia godziwego standardu życia dla ludzi, którzy utrzymują się z działalności połowowej, z uwzględnieniem aspektów społeczno-gospodarczych, a jego celem jest zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morza doprowadziła do odtworzenia i utrzymania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów, które mogą zapewnić maksymalny podtrzymywalny połów. Poziom eksploatacji umożliwiający uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu musi zostać możliwie szybko osiągnięty w każdym przypadku w sposób stopniowy w odniesieniu do wszystkich stad objętych niniejszym rozporządzeniem, najpóźniej do 2020 r., i od tego momentu musi być utrzymywany. W odniesieniu do stad, dla których nie są dostępne opinie i dane naukowe, zrealizowane mają zostać cele ustanowione w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, które przewidują zagwarantowanie ochrony odnośnych stad na poziomie co najmniej porównywalnym z celami dotyczącymi maksymalnego podtrzymywalnego połowu.

Uzasadnienie

Zarówno cele, jak i ramy czasowe określone w rozporządzeniu podstawowym WPRyb muszą w równym stopniu obowiązywać w odniesieniu do stad wszystkich grup.

Poprawka     36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Plan przyczynia się do osiągnięcia celów społeczno-gospodarczych, o których mowa w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, a w szczególności do utrzymania dotychczasowego poziomu życia osób utrzymujących się z działalności połowowej, zachowania skutecznego i przejrzystego wewnętrznego rynku produktów rybołówstwa i akwakultury oraz jednakowych warunków dla wszystkich produktów rybołówstwa i akwakultury wprowadzanych do obrotu w Unii;

Uzasadnienie

Nie można pomijać społeczno-gospodarczych motywów i założeń WPRyb i z tego też względu należy je zawsze brać pod uwagę w niniejszym planie wieloletnim.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W ramach planu wdraża się podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski. Plan jest spójny z unijnymi przepisami dotyczącymi środowiska, w szczególności z celem polegającym na osiągnięciu do 2020 r. dobrego stanu środowiska zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE.

3.  W ramach planu wdraża się podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski, szczególnie na zagrożone siedliska i chronione gatunki, w tym ssaki morskie i ptaki morskie. Plan jest spójny z podejściem ekosystemowym do zarządzania rybołówstwem i uzupełnia je, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz z unijnymi przepisami dotyczącymi środowiska, w szczególności z celem polegającym na osiągnięciu do 2020 r. dobrego stanu środowiska zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE, a także z celami i przepisami zawartymi w dyrektywach 2009/147/WE i 92/43/EWG. Plan przewiduje ponadto środki mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu społeczno-gospodarczego i zapewnienie podmiotom gospodarczym większej rozpoznawalności w perspektywie długoterminowej.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Plan ma na celu zapewnienie, aby zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 stada eksploatowane wspólnie z państwami trzecimi były eksploatowane zgodnie z celami określonymi w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i aby ogólne uprawnienia do połowów nie przekraczały przedziałów wartości określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Plan uwzględnia stosunki dwustronne Unii z krajami trzecimi. Plan jest uwzględniany w przyszłych umowach dwustronnych z państwami trzecimi.

Poprawka     40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przyczynienie się do osiągnięcia innych odnośnych wskaźników zawartych w załączniku I do dyrektywy 2008/56/WE proporcjonalnie do roli, jaką rybołówstwo odgrywa w ich spełnieniu.

b)  osiągnięcie innych odnośnych wskaźników zawartych w załączniku I do dyrektywy 2008/56/WE proporcjonalnie do roli, jaką rybołówstwo odgrywa w ich spełnieniu.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Wszystkie środki w ramach planu podejmuje się w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe zgodnie z art. 2 ust. 1a niniejszego rozporządzenia. Najlepsze dostępne opinie naukowe są weryfikowane przez ICES lub STECF najpóźniej w chwili, w której środki te zostaną zaproponowane przez Komisję zgodnie z art. 4, 5, 6 i 18 niniejszego rozporządzenia, a także art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Docelowe wskaźniki śmiertelności połowowej dla stad z grup 1 i 2 muszą zostać osiągnięte tak szybko, jak to możliwe, w sposób progresywny i stopniowy do 2020 r. oraz utrzymane w późniejszym okresie w granicach przedziałów określonych w załączniku I.

1.  Docelowe wskaźniki śmiertelności połowowej dla stad z grup 1 i 2 muszą zostać osiągnięte tak szybko, jak to możliwe, w sposób progresywny i stopniowy do 2020 r. oraz utrzymane w późniejszym okresie w granicach przedziałów określonych w załączniku I i muszą odpowiadać celom określonym w art. 3 ust. 1.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 uprawnienia do połowów są ustalane zgodnie z przedziałami docelowych wskaźników śmiertelności połowowej wyznaczonymi w kolumnie A załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

2.  Zgodnie z art. 16 ust. 4 i art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 uprawnienia do połowów ustanawia się zgodnie z celami i wymogami wymienionymi w planie, a także najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi; uprawnienia do połowów są zgodne z przedziałami docelowych wskaźników śmiertelności połowowej wyznaczonymi w kolumnie A załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka     44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Niezależnie od przepisów ust. 1 i 2 uprawnienia do połowów mogą zostać ustalone na poziomach odpowiadających niższym poziomom śmiertelności połowowej niż poziomy określone w kolumnie A załącznika I.

3.  Niezależnie od przepisów ust. 1 i 2 uprawnienia do połowów mogą zostać ustalone na poziomach odpowiadających niższym poziomom śmiertelności połowowej niż poziomy określone w załączniku I.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  jeżeli, na podstawie opinii lub dowodów naukowych, jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w art. 3 w odniesieniu do połowów wielogatunkowych;

a)  jeżeli, na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w art. 3 w odniesieniu do połowów wielogatunkowych;

Poprawka     46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  decyzje dotyczące połowów w górnym przedziale są oparte na najlepszych dostępnych opiniach naukowych zgodnie z art. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Szczegółowe dowody naukowe udostępnia się publicznie najpóźniej cztery tygodnie przed przyjęciem decyzji dotyczących uprawnień do połowów zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w oparciu o kolumnę B załącznika I;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  jeżeli, na podstawie opinii lub dowodów naukowych, jest to konieczne do uniknięcia poważnej szkody dla stada z powodu dynamiki wewnątrz- lub międzygatunkowej; lub

b)  jeżeli, na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, jest to konieczne do uniknięcia poważnej szkody dla stada z powodu dynamiki wewnątrz- lub międzygatunkowej; lub

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Uprawnienia do połowów ustala się w każdym przypadku w sposób zapewniający mniejsze niż 5-procentowe prawdopodobieństwo, że biomasa stada tarłowego spadnie poniżej granicznego punktu odniesienia biomasy stada tarłowego (Blim) określonego w szczególności w kolumnie B załącznika II.

Uzasadnienie

Analogicznie do art. 4 ust. 7 planu wieloletniego dotyczącego Morza Bałtyckiego.

Poprawka     49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Jeżeli na podstawie najlepszej dostępnej opinii naukowej Komisja uzna, że wskaźniki śmiertelności połowowej określone w załączniku I nie wyrażają już prawidłowo celów planu, może w trybie pilnym przedstawić wniosek dotyczący zmiany tych wskaźników.

Uzasadnienie

Należy powtórzyć przepisy zawarte w planie zarządzania dla Morza Bałtyckiego.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Uprawnienia do połowów w przypadku stad z grup 3 i 4 są zgodne z opinią naukową dotyczącą maksymalnego podtrzymywalnego połowu.

1.  Uprawnienia do połowów w przypadku stad z grup 3 i 4 są zgodne z najlepszą dostępną opinią naukową dotyczącą maksymalnego podtrzymywalnego połowu.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku braku opinii naukowej na temat wskaźnika śmiertelności połowowej odpowiadającego maksymalnemu podtrzymywalnemu połowowi uprawnienia do połowów są zgodne z opinią naukową w celu zapewnienia zarządzania stadami w sposób zrównoważony zgodnie z zasadą podejścia ostrożnościowego.

2.  W przypadku braku opinii naukowej i danych naukowych na temat wskaźnika śmiertelności połowowej odpowiadającego maksymalnemu podtrzymywalnemu połowowi uprawnienia do połowów i środki przyjmowane z zastosowaniem podejścia ostrożnościowego do zarządzania rybołówstwem, zdefiniowanego w art. 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, i zgodnie z celami określonymi w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Jest ważne, by podkreślić, że podejście ostrożnościowe, o którym mowa w rozporządzeniu podstawowym WPRyb znajduje zastosowanie po to, aby odnośnym stadom, zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia podstawowego WPRyb przysługiwał poziom ochrony co najmniej porównywalny do ochrony w przypadku eksploatacji na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Stadami z grupy 5 zarządza się w oparciu o podejście ostrożnościowe zgodnie z opinią naukową.

Stadami z grupy 5 zarządza się w oparciu o podejście ostrożnościowe do zarządzania rybołówstwem określone w art. 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz zgodnie z najlepszą dostępną opinią naukową i z celami określonymi w art. 3 ust. 1 i 3 niniejszego rozporządzenia. Brak odpowiednich informacji naukowych nie uzasadnia odkładania lub niepodejmowania środków zarządzania dla ochrony żywych zasobów morza.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że w danym roku biomasa tarłowa któregokolwiek ze stad z grupy 1 spadła poniżej MSY Btrigger lub że liczebność którejkolwiek z jednostek funkcjonalnych w grupie 2 spadła poniżej poziomu Abundancebuffer określonego w kolumnie A załącznika II, przyjmuje się wszystkie odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego przywrócenia przedmiotowego stada lub przedmiotowej jednostki funkcjonalnej do poziomów przekraczających poziom umożliwiający osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu. W szczególności, na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 2 uprawnienia do połowów ustala się na poziomie spójnym ze śmiertelnością połowową, zredukowaną do poziomu poniżej przedziału określonego w kolumnie A załącznika I, z uwzględnieniem spadku biomasy lub liczebności tego stada.

1.  Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe wskazują, że w danym roku biomasa tarłowa któregokolwiek ze stad z grupy 1 spadła poniżej MSY Btrigger lub że liczebność którejkolwiek z jednostek funkcjonalnych w grupie 2 spadła poniżej poziomu Abundancebuffer określonego w kolumnie A załącznika II, przyjmuje się wszystkie odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego przywrócenia przedmiotowego stada lub przedmiotowej jednostki funkcjonalnej do poziomów przekraczających poziom umożliwiający osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu. W szczególności, na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 2 uprawnienia do połowów ustala się na poziomie spójnym ze śmiertelnością połowową, zredukowaną w stosunku do spadku biomasy i zgodnie z zasadą doradczą ICES do poziomu poniżej przedziału określonego w kolumnie A załącznika I, z uwzględnieniem spadku biomasy lub liczebności tego stada. Zastosowanie ma zasada doradcza ICES, o której mowa w art. 2 pkt 1b.

Uzasadnienie

Ponieważ zasada doradcza ICES stanowi podstawę obliczania proponowanych przedziałów wartości, musi ona warunkować ich stosowanie.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że biomasa stada tarłowego któregokolwiek z przedmiotowych stad spadła poniżej Blim lub że liczebność którejkolwiek z jednostek funkcjonalnych homarca spadła poniżej poziomu Abundancelimit określonego w kolumnie B załącznika II do niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się kolejne środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego przywrócenia przedmiotowego stada lub przedmiotowej jednostki funkcjonalnej do poziomów przekraczających poziom umożliwiający osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu. W szczególności te środki zaradcze obejmują, na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 2 i 4, zawieszenie połowów ukierunkowanych na przedmiotowe stado i odpowiednie ograniczenie uprawnień do połowów.

2.  Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe wskazują, że biomasa stada tarłowego któregokolwiek z przedmiotowych stad spadła poniżej Blim lub że liczebność którejkolwiek z jednostek funkcjonalnych homarca spadła poniżej poziomu Abundancelimit określonego w kolumnie B załącznika II do niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się kolejne środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego przywrócenia przedmiotowego stada lub przedmiotowej jednostki funkcjonalnej do poziomów przekraczających poziom umożliwiający osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu. W szczególności te środki zaradcze obejmują, na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 2 i 4, zawieszenie połowów ukierunkowanych na przedmiotowe stado i odpowiednie ograniczenie uprawnień do połowów.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Jeżeli z najlepszych dostępnych opinii naukowych wynika, że biomasa stada tarłowego któregoś ze stad, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie, w dowolnym roku kształtuje się poniżej MSY Btrigger, podejmuje się wszelkie stosowne środki zaradcze, aby zagwarantować, że stado szybko ponownie osiągnie wartość powyżej poziomu, który umożliwia maksymalny podtrzymywalny połów, i śmiertelność połowowa zostanie obniżona liniowo w stosunku do spadku biomasy i zgodnie z zasadą doradczą ICES. Zastosowanie ma zasada doradcza ICES, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1b.

Uzasadnienie

Również w przypadku grup 3,4, 5 i 7 muszą być możliwe takie środki ochronne, jak ograniczenie śmiertelności połowowej lub inne środki zaradcze służące ograniczeniu kwot połowowych, wykraczające poza środki techniczne.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe wskazują, że biomasa któregoś stada tarłowego, do którego ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie, kształtuje się poniżej wartości Blim lub poniżej innej wartości granicznej, należy podjąć dodatkowe środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego powrotu danego stada do poziomów przekraczających poziom umożliwiający uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu. W szczególności te środki zaradcze mogą obejmować odpowiednie zmniejszenie uprawnień do połowów, a także zawieszenie ukierunkowanych połowów tego stada.

Uzasadnienie

Również w przypadku grup 3,4, 5 i 7 muszą być możliwe takie środki ochronne, jak zawieszenie ukierunkowanych połowów lub inne środki zaradcze służące ograniczeniu kwot połowowych, wykraczające poza środki techniczne.

Poprawka     57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.  Środki zaradcze, o których mowa w niniejszym artykule, mogą obejmować:

 

a)   środki nadzwyczajne zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

 

b)   środki zgodnie z art. 11 i 11a niniejszego rozporządzenia.

 

Wyboru środków, o których mowa w niniejszym artykule, dokonuje się w zależności od charakteru, powagi, czasu trwania i powtarzalności sytuacji, w której biomasa stada tarłowego spada poniżej poziomów, o których mowa w ust. 1.

Uzasadnienie

Należy powtórzyć przepisy zawarte w planie zarządzania dla Morza Bałtyckiego.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Szczegółowe środki ochronne dla grup 3–7

Szczegółowe środki ochronne

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli opinie naukowe wskazują, że dla ochrony jakiegokolwiek ze stad dennych z grup 3–7 wymagane jest podjęcie działań zaradczych, lub jeżeli biomasa tarłowa jakiegokolwiek ze stad w grupie 1 lub liczebność którejkolwiek z jednostek funkcjonalnych w grupie 2 w danym roku spadnie poniżej punktów odniesienia do celów ochrony wskazanych w kolumnie A załącznika II do niniejszego rozporządzenia, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 18 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 dotyczących:

Jeżeli z najlepszych dostępnych opinii naukowych wynika, że konieczne są środki zaradcze, aby zagwarantować, że wszystkie stada, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie, są eksploatowane zgodnie z celami ustanowionymi w art. 3 niniejszego rozporządzenia, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 18 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 dotyczących:

Uzasadnienie

Dostosowanie do sformułowania art. 6 ust. 1 wieloletniego planu w odniesieniu do Morza Bałtyckiego, służące stworzeniu możliwości przyjmowania aktów delegowanych w celu zapewnienia ochrony stad, zmniejszenia przypadkowych połowów lub zminimalizowanie negatywnych skutków rybołówstwa dla ekosystemu morskiego.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  cech charakterystycznych narzędzi połowowych, w szczególności wymiaru oczek, wielkości haka, konstrukcji narzędzia, grubości sznurka, wielkości narzędzia lub wykorzystania urządzeń zapewniających selektywność w celu zapewnienia lub poprawy selektywności;

a)  ustalenia cech charakterystycznych i specyfikacji narzędzi połowowych, w szczególności wymiaru oczek, wielkości haka, konstrukcji narzędzia, grubości sznurka, wielkości narzędzia lub wykorzystania urządzeń zapewniających selektywność w celu zapewnienia lub poprawy selektywności, szczególnie w celu ograniczenia przypadkowych połowów stad z grupy 6;

Uzasadnienie

Dostosowanie do przepisu art. 7 ust 2 lit. b) rozporządzenia podstawowego WPRyb.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a

 

Wskazanie tarlisk i obszarów odbudowy stad ryb

 

Najpóźniej do 2020 r. państwa członkowskie wskazują tarliska i obszary, w odniesieniu do których istnieją jednoznaczne dowody, że obszary te wykazują dużą koncentrację ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony, oraz sporządzają wspólne zalecenia zgodnie z art. 12 ust. 2 niniejszego rozporządzenia w celu utworzenia obszarów odbudowy stad ryb, dla stad, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie.

Uzasadnienie

Artykuł ten odpowiada przepisowi art. 8 rozporządzenia podstawowego WPRyb.

Poprawka     62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Całkowite dopuszczalne połowy

Uprawnienia do połowów

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Podczas przydziału uprawnień do połowów państwa członkowskie uwzględniają obiektywne i przejrzyste kryteria zgodne z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Podczas wspólnej eksploatacji stad dzielonych z państwami trzecimi państwa członkowskie umożliwiają zgodnie z przepisem art. 33 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 wymienianie się uprawnieniami do połowów.

Uzasadnienie

Wymienianie się uprawnieniami do połowów z państwami trzecimi w przypadku stad okołogranicznych jest ważnym instrumentem służącym zagwarantowaniu optymalnego wykorzystania dostępnych uprawnień do połowów.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Nie naruszając przepisów art. 8, TAC dla stada homarca w strefach ICES IIa i IV, jest sumą limitów połowowych dla jednostek funkcjonalnych oraz prostokątów statystycznych ICES znajdujących się poza jednostkami funkcjonalnymi.

2.  Dla stada homarca w strefach ICES IIa i IV ustanawia się dopuszczalne limity połowowe dla poszczególnych jednostek funkcjonalnych, a także wspólne TAC dla prostokątów statystycznych znajdujących się poza jednostkami funkcjonalnymi.

Uzasadnienie

Liczebność homarca może się bardzo różnić w poszczególnych jednostkach funkcjonalnych. Jeżeli zostanie ustanowiona wspólna wartość TAC jako suma stad w obrębie jednostki funkcjonalnej i poza nią, presja połowowa w niektórych jednostkach funkcjonalnych mogłaby być zbyt duża, natomiast w innych uprawnienia do połowów pozostałyby niewyczerpane.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10a

 

Wpływ połowów rekreacyjnych

 

1.  Wszystkie dostępne dane dotyczące połowów rekreacyjnych są analizowane w celu dokonania oceny ich prawdopodobnego wpływu na stada gatunków regulowanych.

 

2.  Rada bierze pod uwagę ocenę, o której mowa w akapicie pierwszym. W przypadku stad, które w znaczącym stopniu są dotknięte połowami rekreacyjnymi, Rada, ustalając uprawnienia do połowów, uwzględnia połowy rekreacyjne i w tym celu m.in.:

 

a)  bierze pod uwagę sumę szacunkowych wielkości połowów rekreacyjnych w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe, a także najlepsze dostępne opinie naukowe dotyczące uprawnień do połowów handlowych dla całkowitych połowów odpowiadających wartości docelowej śmiertelności połowowej;

 

b)  nakłada ograniczenia na połowy rekreacyjne, np. dzienne limity ilościowe i sezony ochronne lub

 

c)  stosuje inne środki, które zostały uznane za odpowiednie.

Poprawka     67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisy odnoszące się do obowiązku wyładunku w odniesieniu do grup 1–7

Przepisy odnoszące się do obowiązku wyładunku

Poprawka     68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wyłączeń ze stosowania obowiązku wyładunku w odniesieniu do gatunków, w przypadku których dowody naukowe wykazują wysokie wskaźniki przeżycia, przy uwzględnieniu cech narzędzia połowowego, praktyk połowowych i danego ekosystemu, w celu ułatwienia wdrożenia obowiązku wyładunku; oraz

a)  wyłączeń ze stosowania obowiązku wyładunku w odniesieniu do gatunków, w przypadku których najlepsze dostępne opinie naukowe wykazują wysokie wskaźniki przeżycia, przy uwzględnieniu cech narzędzia połowowego, praktyk połowowych i danego ekosystemu, w celu ułatwienia wdrożenia obowiązku wyładunku; oraz

Poprawka     69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  szczegółowych przepisów dotyczących dokumentacji połowowej, w szczególności dla potrzeb monitorowania wdrażania obowiązku wyładunku; oraz

c)  szczegółowych przepisów dotyczących dokumentacji połowowej, w szczególności dla potrzeb monitorowania i kontroli, tak aby zagwarantować równe warunki działania przez zapewnienie pełnego przestrzegania obowiązku wyładunku; oraz

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Środki wskazane w ust. 1 niniejszego artykułu przyczyniają się do osiągnięcia celów przewidzianych w art. 3 niniejszego rozporządzenia, w szczególności do ochrony narybku i ryb w okresie tarła.

Poprawka     71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Środki techniczne

 

1.   Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 18 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, dotyczących następujących środków technicznych:

 

a)   specyfikacji cech narzędzi połowowych i zasad dotyczących ich stosowania, w celu zapewnienia lub poprawy selektywności, zmniejszenia przypadkowych połowów lub zminimalizowania negatywnego wpływu na ekosystem;

 

b)   specyfikacji zmian lub dodatkowych urządzeń do narzędzi połowowych, w celu zapewnienia lub poprawy selektywności, zmniejszenia przypadkowych połowów lub zminimalizowania negatywnego wpływu na ekosystem;

 

c)   ograniczeń lub zakazu stosowania określonych narzędzi połowowych, a także prowadzenia działalności połowowej na określonych obszarach lub w określonych okresach, w celu ochrony ryb w okresie tarła, ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony lub gatunków ryb innych niż docelowe lub w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na ekosystem; oraz

 

d)   określania minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony stad, do których zastosowanie ma niniejsze rozporządzenie, w celu zapewnienia ochrony młodych organizmów morskich.

 

2.   Środki, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, muszą przyczyniać się do osiągnięcia celów określonych w art. 3.

Uzasadnienie

Powtórzenie art. 8 z planu zarządzania dla Morza Bałtyckiego. We wniosku Komisji połączono kwestię środków technicznych wyłącznie ze środkami ochronnymi dla stad. Podejście takie jest zbyt ograniczające. Należy w związku z tym utworzyć rozdział szczegółowy, który umożliwi wdrażanie środków technicznych o charakterze ogólnym.

Poprawka     72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Oprócz obowiązku uprzedniego powiadomienia określonego w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 kapitanowie unijnych statków rybackich o długości całkowitej od ośmiu metrów do dwunastu metrów przekazują właściwym organom nadbrzeżnych państw członkowskich, na co najmniej godzinę przed przewidywaną godziną przybycia do portu, informacje wymienione w art. 17 ust. 1 lit. a)–f) rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, jeżeli zatrzymują na statku co najmniej którąkolwiek z następujących ilości ryb:

skreśla się

a)  grupa 1: 1000 kg. lub

 

b)  grupy 2 i 4 500 kg. lub

 

c)  grupa 3: 1000 kg. lub

 

d)  grupa 7: 1000 kg.

 

Uzasadnienie

Z uwagi na złożony charakter zasad zarządzania wynikający z dużej liczby proponowanych grup sugeruje się zastosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie kontroli, zgodnie z zasadą lepszego stanowienia prawa i zaleceniami przedstawionymi przez Parlament Europejski w sprawozdaniu z własnej inicjatywy w sprawie ujednolicenia kontroli rybołówstwa.

Poprawka     73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 15

skreśla się

Wymogi dotyczące dziennika połowowego w odniesieniu do grup 1–7

 

Na zasadzie odstępstwa od art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 kapitanowie unijnych statków rybackich o całkowitej długości co najmniej ośmiu metrów, uczestniczących w połowach stad dennych, prowadzą dziennik połowowy zawierający informacje o wykonywanych czynnościach zgodnie z art. 14 tego rozporządzenia.

 

Uzasadnienie

Niniejszy przepis nie dotyczy planu zarządzania i powinien zostać poddany szerszej dyskusji w ramach przeglądu rozporządzenia w sprawie kontroli.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Co najmniej po upływie pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat, Komisja zapewnia dokonanie oceny wpływu tego planu na stada, do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie, oraz na połowy, w których eksploatowane są te stada. Komisja przedstawia wyniki tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Co najmniej po upływie trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat, Komisja zapewnia dokonanie oceny wpływu tego planu na stada, do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie, oraz na połowy, w których eksploatowane są te stada, oraz zakresu, w jakim cele niniejszego rozporządzenia zostały osiągnięte, w tym odtworzenie stad ryb powyżej poziomów umożliwiających osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu i postępy w zakresie osiągnięcia dobrego stanu środowiska. Komisja przedstawia wyniki tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Jeżeli zostanie to uznane za konieczne, Komisja może zdać sprawozdanie wcześniej.

 

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie coroczne sprawozdanie na temat postępów w osiąganiu celów niniejszego rozporządzenia oraz na temat stanu stad ryb w odniesieniu do obszarów wodnych i stad objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, możliwie jak najwcześniej po przyjęciu corocznego rozporządzenia Rady w sprawie ustalenia uprawnień do połowów dostępnych na wodach Unii i na pewnych wodach poza Unią. Wspomniane sprawozdanie załącza się do sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 50 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

 

Sprawozdanie to zawiera:

 

(1)   wyczerpujące opinie naukowe, na podstawie których ustalono uprawnienia do połowów, oraz

 

(2)   uzasadnienie naukowe zgodności ustanowionych uprawnień do połowów z celami i przepisami niniejszego rozporządzenia, w szczególności z wyznaczonymi celami śmiertelności połowowej.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 18a

 

Wsparcie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

 

Środki czasowego zaprzestania przyjęte w celu realizacji celów planu uznaje się za czasowe zaprzestanie działalności połowowej do celów art. 33 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

(Ten artykuł powinien zostać umieszczony w rozdziale X)

Uzasadnienie

Uzupełniono tu przepis art. 17 wieloletniego planu w odniesieniu do Morza Bałtyckiego dotyczący wsparcia za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w przypadku tymczasowego zaprzestania działalności połowowej z myślą o osiągnięciu celów planu.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Załącznik I

Załącznik I

Docelowa śmiertelność połowowa

Docelowa śmiertelność połowowa

1. grupa 1:

1. grupa 1:

STADO

Docelowy wskaźnik śmiertelności połowowej zgodny z dążeniem do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu (FMSY)

STADO

Docelowe wskaźniki śmiertelności połowowej zgodne z dążeniem do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu (FMSY)

 

Kolumna A

Kolumna B

 

Kolumna A

Kolumna B

 

Wartości zawarte w tabeli odpowiadają wartościom wynikającym z najnowszej wersji opinii ICES sporządzonej na „wniosek UE skierowany do ICES w sprawie dostarczenia wskaźników FMSY dla wybranych stad Morza Północnego i Morza Bałtyckiego”

Dorsz atlantycki występujący w Morzu Północnym

0,22–0,33

0,33–0,49

Dorsz atlantycki występujący w podobszarze IV i zachodnich rejonach VIId i IIIa

FMSY lower–FMSY

FMSY–FMSY upper

Plamiak

0,25–0,37

0,37–0,52

Plamiak występujący w podobszarze IV i zachodnich rejonach VIa i IIIa

FMSY lower–FMSY

FMSY–FMSY upper

Gładzica występująca w Morzu Północnym

0,13–0,19

0,19–0,27

Gładzica występująca w podobszarze IV i rejonie IIIa

FMSY lower–FMSY

FMSY–FMSY upper

Czarniak

0,20–0,32

0,32–0,43

Czarniak występujący w podobszarach IV i VI oraz rejonie IIIa

FMSY lower–FMSY

FMSY–FMSY upper

Sola występująca w Morzu Północnym

0,11–0,20

0,20–0,37

Sola występująca w podobszarze IV

FMSY lower–FMSY

FMSY–FMSY upper

Sola występująca w cieśninie Kattegat

0,19–0,22

0,22–0,26

Sola występująca w podobszarze IIIa i podrejonach 22–24

FMSY lower–FMSY

FMSY–FMSY upper

Witlinek występujący w Morzu Północnym

Nie określono

Nie określono

Witlinek występujący w podobszarze IV i rejonie VIId

FMSY lower–FMSY

FMSY–FMSY upper

 

 

 

Żabnica w rejonie IIIa i podobszarach IV i VI

FMSY lower–FMSY

FMSY–FMSY upper

 

 

 

Krewetka północna w rejonach IVa część wschodnia i IIIa

FMSY lower–FMSY

FMSY–FMSY upper

2. grupa 2:

2. grupa 2:

Homarzec – jednostka funkcjonalna (JF)

Docelowy wskaźnik śmiertelności połowowej zgodny z dążeniem do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu (FMSY) (jako wielkość odłowu)

Homarzec – jednostka funkcjonalna (JF)

Docelowe wskaźniki śmiertelności połowowej zgodne z dążeniem do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu (FMSY) (jako wielkość odłowu)

 

Kolumna A

Kolumna B

 

Kolumna A

Kolumna B

 

Wartości zawarte w tabeli odpowiadają wartościom wynikającym z najnowszej wersji opinii ICES sporządzonej na „wniosek UE skierowany do ICES w sprawie dostarczenia wskaźników FMSY dla wybranych stad Morza Północnego i Morza Bałtyckiego”

Rejon IIIa JF 3 i 4

0,056–0,079

0,079–0,079

Rejon IIIa JF 3 i 4

FMSY lower–FMSY

FMSY–FMSY upper

Farn Deeps JF 6

0,07–0,081

0,081–0,081

Farn Deeps JF 6

FMSY lower–FMSY

FMSY–FMSY upper

Fladen Ground JF 7

0,066–0,075

0,075–0,075

Fladen Ground JF 7

FMSY lower–FMSY

FMSY–FMSY upper

Firth of Forth JF 8

0,106–0,163

0,163–0,163

Firth of Forth JF 8

FMSY lower–FMSY

FMSY–FMSY upper

Moray Firth JF 9

0,091–0,118

0,118–0,118

Moray Firth JF 9

FMSY lower–FMSY

FMSY–FMSY upper

Uzasadnienie

Wprowadzenie zasady obliczania wskaźników umożliwia dostosowanie ich w sposób elastyczny do najbardziej aktualnych i najlepszych dostępnych opinii naukowych. Gdyby te wskaźniki, jak to zaproponowała Komisja Europejska, były wyrażone liczbowo, byłyby one ustanawiane zgodnie z dzisiejszymi opiniami naukowymi i mogłyby być dostosowywane tylko w zwykłej procedurze ustawodawczej. Ponadto ustanowienie nazwy stada na podstawie obszarów, podobszarów i rejonów ICES jest jaśniejsze i bardziej precyzyjne.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Załącznik II

Załącznik II

Punkty odniesienia do celów ochrony

Punkty odniesienia do celów ochrony

(o których mowa w art. 7)

(o których mowa w art. 7)

1. grupa 1:

1. grupa 1:

STADO

Minimalny punkt odniesienia biomasy stada tarłowego (w tonach) (MSY Btrigger)

Najniższa masa tarłowa (w tonach) (MSY Blim)

STADO

Minimalny punkt odniesienia biomasy stada tarłowego (w tonach) (MSY Btrigger)

Najniższa masa tarłowa (w tonach) (MSY Blim)

 

 

Kolumna A

Kolumna B

Dorsz atlantycki występujący w Morzu Północnym

165 000

118 000

Dorsz atlantycki występujący w podobszarze IV i zachodnich rejonach VIId i IIIa

165 000

118 000

Plamiak

88 000

63 000

Plamiak występujący w podobszarze IV i zachodnich rejonach VIa i IIIa

88 000

63 000

Gładzica występująca w Morzu Północnym

230 000

160 000

Gładzica występująca w podobszarze IV i rejonie IIIa

230 000

160 000

Czarniak

200 000

106 000

Czarniak występujący w podobszarach IV i VI oraz rejonie IIIa

150 000

106 000

Sola występująca w Morzu Północnym

37 000

26 300

Sola występująca w podobszarze IV

37 000

26 300

Sola występująca w cieśninie Kattegat

2 600

1 850

Sola występująca w podobszarze IIIa i podrejonach 22–24

2 600

1 850

Witlinek występujący w Morzu Północnym

Nie określono

Nie określono

Witlinek występujący w podobszarze IV i rejonie VIId

Nie określono

Nie określono

 

 

 

Żabnica w rejonie IIIa i podobszarach IV i VI

Nie określono

Nie określono

 

 

 

Krewetka północna w rejonach IVa część wschodnia i IIIa

Nie określono

Nie określono

2. grupa 2:

2. grupa 2:

Homarzec – jednostka funkcjonalna (JF)

Minimalny punkt odniesienia liczebności (w milionach) (Abundancebuffer)

Minimalny punkt odniesienia liczebności (w milionach) (Abundancelimit)

Homarzec – jednostka funkcjonalna (JF)

Minimalny punkt odniesienia liczebności (w milionach) (Abundancebuffer)

Minimalny punkt odniesienia liczebności (w milionach) (Abundancelimit)

 

 

Kolumna A

Kolumna B

Rejon IIIa JF 3 i 4

N.d.

N.d.

Rejon IIIa JF 3 i 4

N.d.

N.d.

Farn Deeps JF 6

999

858

Farn Deeps JF 6

999

858

Fladen Ground JF 7

3 583

2 767

Fladen Ground JF 7

3 583

2 767

Firth of Forth JF 8

362

292

Firth of Forth JF 8

362

292

Moray Firth JF 9

262

262

Moray Firth JF 9

262

262

Uzasadnienie

Dla jasności odniesień do kolumn A i B załącznika II, kolumny te muszą też oczywiście nosić takie nazwy. Ponadto ustanowienie nazwy stada na podstawie obszarów, podobszarów i rejonów ICES jest jaśniejsze i bardziej precyzyjne.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik IIa

 

Gatunki objęte zakazem połowów

 

a)  raja promienista (Amblyraja radiata);

 

b)  następujące piłokształtne:

 

(i)  Anoxypristis cuspidata;

 

(ii)  piła karłowata (Pristis clavata);

 

(iii)  piła drobnozębna (Pristis pectinata);

 

(iv)  piła zwyczajna (Pristis pristis);

 

v)  Pristis zijsron;

 

c)  długoszpar (Cetorhinus maximus) i żarłacz biały (Carcharodon carcharias);

 

d)  kompleks gatunków (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia) rai gładkiej (Dipturus batis);

 

e)  kolczak smukły (Etmopterus pusillus) na wodach Unii w podobszarze ICES IV i rejonie ICES IIIa;

 

f)  Manta alfredi;

 

g)  Manta birostris;

 

h)  następujące ryby z rodzaju Mobula:

 

(i)  mobula (Mobula mobular);

 

(ii)  Mobula rochebrunei;

 

(iii)  Mobula japanica;

 

(iv)  Mobula thurstoni;

 

(v)  Mobula eregoodootenkee;

 

(vi)  Mobula munkiana;

 

(vii)  Mobula tarapacana;

 

(viii)  Mobula kuhlii;

 

(ix)  Mobula hypostoma;

 

i)  raja nabijana (Raja clavata) w wodach Unii rejonu ICES IIIa;

 

j)  rochowate (Rhinobatidae);

 

k)  anioł morski (Squatina squatina);

 

l)  łosoś (Salmo salar) i troć wędrowna (Salmo trutta) przy użyciu jakichkolwiek sieci ciągnionych podczas połowów w wodach poza sześciomilowym pasem mierzonym od linii podstawowych państw członkowskich w podobszarach ICES II i IV (wody Unii);

 

m)  ikrzyce langusty (Palinuridae spp.) oraz ikrzyce homara (Homarus gammarus), z wyjątkiem sytuacji, gdy używa się ich do celów bezpośredniego zarybiania lub przesiedlenia.

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący rozporządzenia wraz ze środkami technicznymi (COM(2016)0134 final) zawiera w załączniku I wykaz gatunków objętych zakazem połowów. Ponieważ ten wniosek w chwili obecnej jest jeszcze poddawany konsultacji, sprawozdawczyni uważa za konieczne bliższe określenie „gatunków objętych zakazem połowów” wymienionych w art. 2 ust. 7 niniejszego rozporządzenia. Dlatego przejęte zostały gatunki objęte zakazem wymienione we wniosku dotyczącym rozporządzenia ze środkami technicznymi wchodzące w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

(1) Kontekst wniosku Komisji

W rozporządzeniu podstawowym wieloletnie plany są postrzegane jako najważniejszy instrument wieloletniej, zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morza. Za sprawą wieloletnich planów powinny zostać przeanalizowane cechy charakterystyczne poszczególnych połowów.

Wieloletnie plany stanowią podstawę planów w zakresie odrzutów, które konkretyzują obowiązek wyładunku dotyczący określonych stad i połowów oraz umożliwiają wyjątki.

Jako pierwszy z wieloletnich planów zgodnie z rozporządzeniem podstawowym został uchwalony plan w odniesieniu do Morza Bałtyckiego. Jest on wprawdzie postrzegany jako wzorzec dla wieloletnich planów kolejnych obszarów morskich, niemniej jednak należy uwzględnić specyfikę poszczególnych połowów (i obszarów).

W ocenie skutków, leżącej u podstaw wniosku Komisji dotyczącego przedmiotowego wieloletniego planu (dalej „plan w odniesieniu do Morza Północnego”), sformułowano m.in. następujące cele (s. 31):

  ograniczenie niedostatecznej eksploatacji („underfishing“) za pomocą przedziałów wartości F(MSY),

  środki ochronne w ramach podejścia ostrożnościowego,

  ułatwienie stosowania obowiązku wyładunku,

  ramy wdrożenia regionalizacji.

Wniosek Komisji dotyczy jedynie stad dennych, gdyż ich eksploatacja znacznie się różni od eksploatacji stad pelagicznych i paszowych.

(2) Treść wniosku

Struktura i zakres

Co do zasady Komisja przejmuje strukturę planu w odniesieniu Morza Bałtyckiego. Niektóre fragmenty zostały zmienione lub pominięte.

Centrum uwagi wniosku dotyczy połów mieszanych stad dennych w Morzu Północnym. Nie obejmuje on interakcji biologicznych między stadami, gdyż jeszcze nie mogą one być modelowane naukowo w wystarczającym stopniu. W połowach mieszanych może pojawiać się zjawisko gatunków dławiących („choke species”).

W tym kontekście Komisja uwzględnia w swoim wniosku pojęcie przedziałów wartości. Przedziały wartości powinny oferować pewną elastyczność wobec problematyki gatunków dławiących.

Komisja dzieli stada denne na siedem grup. Podział ten jest dokonywany według określonych kryteriów, na przykład istnienie całkowitych dopuszczalnych połowów (dalej „TAC”).

Komisja wprowadza pojęcie Abundance(buffer), opracowane przez komitet doradczy ds. Morza Północnego. Pojęcie to jest bardziej zrównoważone niż opracowane przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) pojęcie Abundance(limit).

Spójność i mechanizmy

Choć doradztwo naukowe i obliczenia dotyczące stad generalnie odnoszą się do tzw. obszarów ICES, które opierają się na wiedzy naukowej i z upływem czasu mogą dostosowywać się do dynamiki stad, przy ustanawianiu TAC w grę wchodzą jednostki zarządzania, które w porównaniu do obszarów ICES są statyczne. Z powyższego wynika rozbieżność między jednostkami obejmującymi stada a jednostkami zarządzania.

W przypadku wybranego przez Komisję podziału na grupy należy wziąć pod uwagę, że niektóre stada, które należy przyporządkować do grupy 3 mają również rozmiary odniesienia grupy 1. Ponieważ stada te rzeczywiście w przeważającym zakresie znajdują się w północnym Atlantyku, rozmiarami odniesienia będą się zajmować przyszłe wieloletnie plany w odniesieniu do północno-zachodniego Atlantyku. Oznacza to, że stada te znajdą się wówczas w grupie 7 w planie dla Morza Północnego.

Idea leżąca u podstaw grupy 7 polega na tym, że w ślad za nią następują wieloletnie plany dla kolejnych obszarów, które będą wówczas obejmować w grupie 1 stada z przedziałami wartości FMSY, jeżeli zostałaby zachowana ta struktura.

Wniosek Komisji uwzględnia witlinka w grupie 1. Opinia ICES na specjalny wniosek dotycząca przedziałów wartości nie zawierała dotychczas przedziałów wartości dla witlinka, toteż nie zostały one ustanowione w załączniku I. Według Komisji witlinek został włączony do grupy 1, gdyż oczekuje się w bliskiej przyszłości danych do przedziałów wartości. Kolejna wersja opinii ICES będzie ponadto zawierać zaktualizowane wartości dotyczące plamiaka.

Sprawozdawczyni uzyskała informację, że grupy 3 i 6 obejmują wszystkie rajokształtne. Grupa 3 obejmuje ponadto dorsza atlantyckiego występującego w cieśninie Kattegat.

Sprawozdawczyni przez swoje poprawki dąży do uzyskania spójności i jednoznaczności przy oznaczaniu obszarów. Z tej przyczyny dostosowała ona wprowadzone nazewnictwo „Morza Północnego”. Precyzuje ona, że rejon IIIa ICES odnosi się zarówno do cieśniny Skagerrak, jak i Kattegat, rejon zachodni IIIa odnosi się tylko do cieśniny Skagerrak.

W odniesieniu do Oceanu Atlantyckiego i Morza Północnego TAC są określone również dla wód Unii w IIa. Wniosek Komisji wyszczególnia ten obszar w art. 1, jednak nie wyszczególnia go w definicjach poszczególnych grup w art. 2. Sprawozdawczyni zakłada, że obszar ten nie jest włączany do obliczeń ICES dotyczących stad.

Grupy 1 i 2 mogą być zmieniane tylko w zwykłej procedurze ustawodawczej – dotyczy to również przewidzianych przedziałów wartości tych grup w załączniku. Natomiast dalsze stada mogą być przyporządkowywane do grupy 3, gdyby Rada ustanowiła dla nich TAC. W tym przypadku stado zostałoby usunięte z grupy 5. Przypadek odwrotny może wystąpić, gdy Rada podejmie decyzję o uchyleniu TAC. W tym przypadku stado zostałoby przesunięte z grupy 3 do grupy 5.

Choć plan w odniesieniu do Morza Bałtyckiego przewiduje delegowane akty prawne w sprawie środków tylko w odniesieniu do gatunków stanowiących przyłów, Komisja może, zgodnie z wnioskiem Komisji dotyczącym Morza Północnego, ustanowić „specjalne środki ochronne” (art. 9) dla poszczególnych grup i licznych gatunków.

(3) Stanowisko sprawozdawczyni

W celu wyjaśnienia stanów faktycznych, dostosowania do obowiązujących przepisów, takich jak rozporządzenie podstawowe i plan w odniesieniu Morza Bałtyckiego, oraz z myślą o elastyczności w kontekście zaktualizowanych dowodów naukowych, sprawozdawczyni proponuje wprowadzenie do wniosku poprawek.

Połowy mieszane, przedziały wartości i elastyczność

Już plan w odniesieniu do Morza Bałtyckiego wprowadza przedziały wartości. Sprawozdawczyni zdecydowała o przejęciu podejścia przewidującego przedziały wartości z planu dla Morza Bałtyckiego – przede wszystkim ze względu na występujące w Morzu Północnym połowy mieszane i problematykę gatunków dławiących.

Przedziały wartości oferują elastyczność przy określaniu TAC. Kolejne mechanizmy elastyczności są już ustanowione w rozporządzeniu podstawowym. Zalicza się do nich okoliczność, że państwa członkowskie przy podziale kwot uwzględniają skład połowów. Sprawozdawczyni popiera w tym względzie Komisję. Sprawozdawczyni jest zdania, że ponadto możliwości wymieniania się kwotami i zwiększenie selektywności powinny znaleźć zastosowanie jako środki, aby unikać niedostatecznej eksploatacji kwot. Po wypowiedzi Komisji państwa członkowskie jak dotąd nie zastosowały elastyczności międzygatunkowej. Nadal istnieje tu potencjał ograniczenia sytuacji dławiących. Ponadto art. 33 ust. 2 rozporządzenia podstawowego wskazuje między innymi na wymienianie się uprawnieniami do połowów z państwami trzecimi, w celu zapewnienia zrównoważonej eksploatacji stad dzielonych z państwami trzecimi.

Obliczanie przez ICES górnych granic przedziałów wartości opiera się na tzw. „zasadzie doradczej” ICES. Uwzględnia ona konkretny mechanizm, gdyby stado znalazło się poniżej pewnego progu. Stosowanie górnych granic może być uzasadnione tylko wówczas, gdy jest przestrzegana zasada doradcza ICES. Z tej przyczyny sprawozdawczyni precyzuje to powiązanie w części normatywnej.

Prawodawstwo w ramach WPRyb powinno być oparte na najlepszych dostępnych opiniach naukowych. Oznacza to również, że prawodawstwo powinno oferować elastyczność umożliwiającą reagowanie na nowe dowody naukowe. Z tego względu sprawozdawczyni, zamiast konkretnych liczb, umieszcza w załącznikach tę zasadę.

Najlepsze dostępne opinie naukowe

Już podczas negocjacji dotyczących planu w odniesieniu Morza Bałtyckiego był omawiany temat „najlepszej dostępnej opinii naukowej”. UNCLOS zawiera to pojęcie w art. 119 ust. 1 lit. a), podobnie jak rozporządzenie podstawowe, na przykład w art. 3 lit. c). Nie istnieje definicja tego pojęcia. Bieżącą praktyką jest opieranie tekstów ustawodawczych na opiniach ICES.

W szczególności w kontekście negocjacji uprawnień do połowów dla Morza Bałtyckiego na 2017 r. stało się jasne, że należy skonkretyzować, co oznacza „najlepsza dostępna opinia naukowa”. Z tego względu sprawozdawczyni wprowadza definicję, która przewiduje, że opinia naukowa przed jej zastosowaniem musi zostać opublikowana i zrecenzowana.

Brexit i Norwegia

Plan powinien tworzyć dobrą podstawę prac nad przyszłą eksploatacją z państwami trzecimi. W tym kontekście należy w pełnym zakresie wykorzystać możliwości wynikające z art. 33 rozporządzenia podstawowego. Dlatego wymagane jest szybkie opracowanie planu dla Morza Północnego.

Pozostałe kwestie

Grupa 6 we wniosku Komisji dotyczy wykazu gatunków objętych zakazem połowów, obecnie wymienionych w art. 12 rozporządzenia Rady (UE) 2017/127. Sprawozdawczyni proponuje nawiązanie w tym miejscu do mniej elastycznego wykazu, podobnie jak dokonała tego również Komisja w swoim obecnym wniosku dotyczącym środków technicznych. Wykaz taki wykluczyłby ponadto sytuację, w której stada z TAC o wartości zero byłyby uwzględnione w tej grupie.

Ocena skutków została sporządzona w czasie, gdy wchodził w życie pierwszy plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do gatunków dennych w Morzu Północnym. Według Komisji roczne doświadczenia z planem w zakresie odrzutów nie miałyby wpływu na podstawowe założenia oceny skutków. Sprawozdawczyni uwzględni zbliżającą się ocenę wdrożenia w przebiegu dalszych prac nad niniejszym planem.

Elastyczność wynikająca z wieloletnich planów może prowadzić za sprawą regionalizacji i delegowanych aktów prawnych nie do sytuacji, w której Parlament Europejski nie mógłby pełnić swojej funkcji kontrolnej.

Plan w odniesieniu do Morza Bałtyckiego przewiduje w art. 17 wsparcie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w przypadku czasowego zaprzestania działalności połowowej, gdyby zostało ono przyjęte z myślą o realizacji celów planu. Sprawozdawczyni przejmuje ten środek bez zmian.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada

Odsyłacze

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)

Data przedstawienia w PE

3.8.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

12.9.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

REGI

12.9.2016

Opinia niewydana

       Data decyzji

DEVE

18.8.2016

BUDG

31.8.2016

ENVI

31.8.2016

REGI

8.9.2016

Sprawozdawcy

       Data powołania

Ulrike Rodust

15.9.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.10.2016

9.11.2016

25.1.2017

22.3.2017

 

30.5.2017

 

 

 

Data przyjęcia

12.7.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

13

4

7

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Ole Christensen, John Flack, Jens Gieseke, Julie Girling, Anja Hazekamp, Czesław Hoc, Maria Lidia Senra Rodríguez

Data złożenia

18.7.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

13

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

John Flack, Julie Girling, Peter van Dalen

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

4

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

Verts/ALE

Marco Affronte, Ian Hudghton, Keith Taylor

7

0

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

Informacja prawna