Postup : 2016/0238(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0263/2017

Predkladané texty :

A8-0263/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Hlasovanie :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

SPRÁVA     ***I
PDF 946kWORD 130k
18.7.2017
PE 594.033v02-00 A8-0263/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení viacročného plánu pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 676/2007 a nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008

(COM(2016)0493 – C8‑0336/2016 – 2016/0238(COD))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajkyňa: Ulrike Rodust

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení viacročného plánu pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 676/2007 a nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008

(COM(2016)0493 – C8‑0336/2016 – 2016/0238(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0493),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0336/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na oficiálne oznámenie vlády Spojeného kráľovstva z 29. marca 2017 podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii týkajúce sa úmyslu Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie;

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. decembra 2016(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0263/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Názov 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o vytvorení viacročného plánu pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 676/2007 a nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008

o vytvorení viacročného plánu pre určité populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 676/2007 a nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  K cieľom SRP patrí okrem iného zabezpečiť, aby rybolov a akvakultúra boli dlhodobo environmentálne udržateľné a aby sa pri riadení rybárstva uplatňoval prístup predbežnej opatrnosti a ekosystémový prístup.

(4)  K cieľom SRP patrí okrem iného zabezpečiť, aby rybolov a akvakultúra boli dlhodobo environmentálne udržateľné a aby sa pri riadení rybárstva uplatňoval prístup predbežnej opatrnosti s cieľom zaistiť, aby sa populácie lovených druhov obnovovali a zachovávali nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, a aby sa vykonával ekosystémový prístup.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  V súvislosti s využívaním morských biologických zdrojov sa v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 výslovne stanovuje ako cieľ obnova a zachovanie stavu populácií lovených druhov nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. V súlade s článkom 2 ods. 2 tohto nariadenia sa má príslušná miera využívania dosiahnuť do roku 2015 tam, kde je to možné, a postupne, na vzostupnom základe, najneskôr do roku 2020 pre všetky populácie, a potom by sa mala zachovať.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Na dosiahnutie cieľov SRP sa má prijať niekoľko ochranných opatrení, prípadne ich ľubovoľná kombinácia, napr. viacročné plány, technické opatrenia a určovanie a prideľovanie rybolovných možností.

(5)  Na dosiahnutie cieľov SRP sa má prijať niekoľko ochranných opatrení, prípadne ich ľubovoľná kombinácia, napr. viacročné plány, technické opatrenia a určovanie a prideľovanie rybolovných možností v plnom súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 majú viacročné plány vychádzať z vedeckých, technických a hospodárskych odporúčaní a obsahovať ciele, kvantifikovateľné cieľové hodnoty s jasnými časovými rámcami, ochranné referenčné body a ochranné mechanizmy.

(6)  Podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 majú viacročné plány vychádzať z vedeckých, technických a hospodárskych odporúčaní a obsahovať ciele, kvantifikovateľné cieľové hodnoty s jasnými časovými rámcami, ochranné referenčné body, ciele a ochranné mechanizmy, ciele v oblasti ochrany populácií a technické opatrenia, ktoré sa majú prijať v záujme dosiahnutia cieľových hodnôt, pokiaľ ide o zabránenie nechceným úlovkom a ich zníženie v čo najväčšom rozsahu, ako sa uvádza v článku 15 uvedeného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Okrem toho, podľa článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 Komisia môže byť vo viacročnom pláne splnomocnená zriadiť oblasti na obnovu populácií rýb.

Odôvodnenie

V návrhu Komisie chýbal odkaz na článok 8 ods. 3 základného nariadenia o SRP, na základe ktorého môže byť Komisia splnomocnená zriadiť chránené biologicky citlivé oblasti, a to v rámci delegovaných právomocí vo viacročnom pláne.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Niektoré populácie spoločného záujmu využívajú aj tretie krajiny, a preto je veľmi dôležité, aby Únia uskutočňovala s týmito tretími krajinami konzultácie s cieľom zabezpečiť udržateľné hospodárenie s predmetnými populáciami. Ak neexistuje formálna dohoda, Únia by mala urobiť všetko, čo je v jej silách, aby dohodla spoločnú organizáciu rybolovu týchto populácií s cieľom uľahčiť udržateľné hospodárenie, v súvislosti s čím by sa mali zaručiť, presadzovať a podporovať rovnaké podmienky pre účastníkov trhu Únie.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Cieľom tohto plánu by malo byť prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP, a najmä dosiahnuť a udržať MSY v prípade dotknutých populácií, a tým prispieť k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky populácií druhov žijúcich pri morskom dne, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, ako aj k uplatňovaniu ekosystémového prístupu k riadeniu rybárstva.

(10)  Cieľom tohto plánu by malo byť prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP, a najmä k obnove a zachovaniu všetkých populácií rýb nad úrovňami biomasy, pri ktorých možno dosiahnuť MSY, a tým prispieť k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky populácií druhov žijúcich pri morskom dne, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, ako aj k vykonávaniu a dosiahnutiu sociálno-ekonomických aspektov SRP a k uplatňovaniu ekosystémového prístupu k riadeniu rybárstva tým, že sa minimalizujú nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morský ekosystém.

Pozmeňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Tento plán by mal tiež prispieť k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu, ako sa stanovuje v smernici 2008/56/ES, a k dosiahnutiu priaznivého stavu ochrany biotopov a druhov podľa požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES1a a smernice Rady 92/43/EHS1b.

 

_____________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

 

1b Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 1992, s. 7).

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Podľa článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa rybolovné možnosti majú stanovovať v súlade s cieľovými hodnotami viacročných plánov.

(11)  Podľa článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa rybolovné možnosti majú stanovovať v súlade s cieľmi uvedenými v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a s cieľovými hodnotami, časovými rámcami a rozmedziami stanovenými vo viacročných plánoch.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Podľa článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa hospodárenie s populáciami, ktoré sa spoločne využívajú s tretími krajinami, musí uskutočňovať podľa možností na základe spoločných dohôd v súlade s cieľmi stanovenými v článku 2 ods. 2 uvedeného nariadenia. Na takéto dohody by sa navyše mali vzťahovať ciele stanovené v článku 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ako aj vymedzenia uvedené v článku 4 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Ak nie sú cieľové hodnoty MSY k dispozícii, mal by sa uplatniť prístup predbežnej opatrnosti.

(14)  Ak nie sú cieľové hodnoty maximálneho udržateľného výnosu k dispozícii, vo viacročnom pláne by sa mali zaviesť opatrenia založené na prístupe predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Týmito opatreniami sa musí zaručiť miera ochrany príslušných populácií, ktorá je prinajmenšom porovnateľná s mierou ich využívania v súlade s maximálnym udržateľným výnosom, ako sa stanovuje v článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Odôvodnenie

Opatreniami viacročného plánu založenými na prístupe predbežnej opatrnosti sa musí zaručiť stupeň zachovania príslušných populácií porovnateľný aspoň s cieľovými hodnotami maximálneho udržateľného výnosu v súlade s článkom 9 ods. 2 základného nariadenia o SRP.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Rekreačný rybolov môže mať výrazný vplyv na rybolovné zdroje. Členské štáty zhromažďujú údaje o úlovkoch z rekreačného rybolovu v súlade s právnymi požiadavkami o zhromažďovaní údajov. Ak má tento druh rybolovu výrazne negatívny vplyv na zdroje, v pláne by sa mala ustanoviť možnosť rozhodnúť o osobitných riadiacich opatreniach v súlade so zásadou proporcionality. Všetky riadiace a technické opatrenia týkajúce sa rekreačného rybolovu na úrovni EÚ by mali byť primerané sledovaným cieľom.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V prípade funkčných jednotiek homára štíhleho, pre ktoré sú ciele MSY k dispozícii, by mali platiť tieto minimálne úrovne abundancie: minimálna abundancia (Abundancebuffer) zodpovedajúca referenčnému bodu Bbuffer, ktorý definovala Poradná rada pre oblasť Severného mora v dlhodobom pláne hospodárenia s homárom štíhlym v Severnom mori42, a hraničná abundancia (Abundancelimit) zodpovedajúca abundancii MSY Btrigger (ekvivalent Blim) v zmysle definície ICES7.

(16)  V prípade funkčných jednotiek homára štíhleho, pre ktoré sú ciele MSY k dispozícii, by sa ako minimálne úrovne abundancie mali použiť minimálna abundancia (Abundancebuffer) odporučená radou ICES a hraničná abundancia (Abundancelimit).

_________________

 

42 Dlhodobý plán hospodárenia s homárom štíhlym v Severnom mori.

 

Odôvodnenie

V legislatívnom texte nie je vhodné odkazovať na odporučenie poradnej rady.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Ak veľkosť populácie klesne pod tieto úrovne, malo by sa počítať s primeranými ochrannými opatreniami. Ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že sú potrebné nápravné opatrenia, mali by ochranné opatrenia zahŕňať zníženie rybolovných možností a špecifické ochranné opatrenia. Tieto opatrenia by sa mali podľa potreby doplniť všetkými ostatnými opatreniami, ako sú opatrenia Komisie v súlade s článkom 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, alebo opatrenia členských štátov v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(17)  Ak veľkosť populácie klesne pod tieto úrovne, malo by sa počítať s primeranými ochrannými opatreniami. Ak sa v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach uvádza, že sú potrebné nápravné opatrenia, mali by ochranné opatrenia zahŕňať zníženie rybolovných možností a špecifické ochranné opatrenia. Tieto opatrenia by sa mali podľa potreby doplniť všetkými ostatnými opatreniami, ako sú opatrenia Komisie v súlade s článkom 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, alebo opatrenia členských štátov v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  TAC pre homára štíhleho v zónach ICES IIa a IV je vhodné stanoviť ako súčet obmedzení výlovu stanovených pre každú funkčnú jednotku a štatistických obdĺžnikov mimo funkčných jednotiek v rámci danej oblasti TAC. Tým sa však nevylučuje prijatie opatrení na ochranu konkrétnych funkčných jednotiek.

(19)  Pre homára štíhleho je vhodné stanoviť samostatný TAC pre každú funkčnú jednotku vždy, keď je to možné. Na ochranu príslušnej funkčnej jednotky sa môžu prijať osobitné opatrenia.

Odôvodnenie

Pri stanovení spoločného TAC pre samostatné funkčné jednotky neexistuje záruka, že homár štíhly nebude nadmerne lovený v niektorej z funkčných jednotiek. Hoci ICES už niekoľko rokov odporúča samostatné TAC pre jednotlivé funkčné jednotky, v týchto oblastiach sa prijímajú spoločné TAC pre celú oblasť.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  S cieľom splniť povinnosť vylodiť úlovky stanovenú v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v pláne mali stanovovať aj ďalšie opatrenia týkajúce sa riadenia.

(20)  S cieľom splniť povinnosť vylodiť úlovky stanovenú v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v pláne mali stanovovať aj iné ochranné opatrenia, najmä opatrenia na postupné odstránenie odhadzovania úlovkov s prihliadnutím na najlepšie dostupné vedecké odporúčania alebo opatrenia na minimalizovanie negatívneho vplyvu rybolovných činností na ekosystém, ktoré sa podľa potreby spresnia v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Odôvodnenie

Zmena zodpovedá článku 10 ods. 2 písm. a) základného nariadenia o SRP.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne, ktoré je podľa článku 43 nariadenia (ES) č. 1224/2009 rybárske plavidlo povinné vylodiť v určenom prístave alebo na mieste blízko pobrežia, by sa mali stanoviť prahové hodnoty. Pri určovaní týchto prístavov alebo miest blízko pobrežia by členské štáty mali okrem toho uplatňovať kritériá uvedené v článku 43 ods. 5 uvedeného nariadenia tak, aby zabezpečili účinnú kontrolu populácií, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje.

(25)  Pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne, ktoré je podľa článku 43 nariadenia (ES) č. 1224/2009 rybárske plavidlo povinné vylodiť v určenom prístave alebo na mieste blízko pobrežia, by sa mali stanoviť prahové hodnoty. Pri určovaní týchto prístavov alebo miest blízko pobrežia by členské štáty mali okrem toho uplatňovať kritériá uvedené v článku 43 ods. 5 uvedeného nariadenia tak, aby zabezpečili účinnú kontrolu vylodenia úlovkov, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje.

Odôvodnenie

Zosúladenie so znením odôvodnenia 28 nariadenia o viacročnom pláne pre Baltské more.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  V súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa mali prijať ustanovenia, na základe ktorých bude Komisia pravidelne posudzovať primeranosť a účinnosť uplatňovania tohto nariadenia. Takéto posudzovanie by malo vychádzať z pravidelného hodnotenia plánu na základe vedeckých odporúčaní; plán by sa mal hodnotiť každých päť rokov. Toto obdobie je dostatočne dlhé na to, aby umožnilo úplné vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky a prijatie a realizáciu regionálnych opatrení, a aby sa prejavili daných opatrení na príslušné populácie a druhy rybolovu. Vedecké orgány považujú tento odstup za minimálny prípustný.

(26)  V súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa mali prijať ustanovenia, na základe ktorých bude Komisia pravidelne posudzovať primeranosť a účinnosť uplatňovania tohto nariadenia. Takéto posudzovanie by malo vychádzať z pravidelného hodnotenia plánu na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní; plán by sa mal vyhodnotiť do [tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a potom každých päť rokov. Toto obdobie je dostatočne dlhé na to, aby umožnilo úplné vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky a prijatie a realizáciu regionálnych opatrení, a aby sa prejavili daných opatrení na príslušné populácie a druhy rybolovu. Vedecké orgány považujú tento odstup za minimálny prípustný.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto nariadením sa stanovuje viacročný plán (ďalej len „plán“) pre populácie druhov rýb žijúcich pri morskom dne vo vodách Únie v zónach ICES IIa, IIIa a IV (ďalej len „Severné more“) a ich lov.

1.  Týmto nariadením sa stanovuje viacročný plán (ďalej len „plán“) pre populácie druhov rýb žijúcich pri morskom dne vo vodách Únie v zónach ICES IIa, IIIa a IV („Severné more“ sa vzťahuje na tieto tri zóny) a ich lov vrátane rekreačného rybolovu.

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Bez ohľadu odsek 1 sa články 4, 5, 6 a 8 uplatňujú na oblasti s výskytom populácií pre populácie skupiny 1 až 4 v zmysle definície v článku 2.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je súčasťou súboru, ktorého cieľom je vytvoriť menej zložitý systém skupiny 2.

Pozmeňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak na základe vedeckých odporúčaní alebo na základe žiadosti dotknutých členských štátov Komisia dospeje k názoru, že zoznam uvedený v odseku 2 treba upraviť, môže predložiť návrh na zmenu tohto zoznamu.

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  V tomto nariadení sa takisto vymedzujú podrobnosti vykonávania povinnosti vylodiť úlovky v prípade všetkých druhov, na ktoré sa vzťahuje článok 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, okrem populácií, ktoré už sú uvedené v odseku 1 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „populácie druhov žijúcich pri morskom dne“ sú druhy súmerných a platesotvarých rýb a homár štíhly, ktoré žijú na dne vodného stĺpca alebo v jeho blízkosti.

1.  „populácie druhov žijúcich pri morskom dne“ sú druhy súmerných a platesotvarých rýb, homár štíhly (Nephrops Norvegicus) a kreveta boreálna (Pandalus borealis), ktoré žijú na dne vodného stĺpca alebo v jeho blízkosti.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  „Najlepšie dostupné vedecké odporúčania“ sú vedecké odporúčania, ktoré preskúmala rada ICES a výbor STECF a ktoré sú založené na najnovších dostupných údajoch a spĺňajú všetky požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013, a najmä v jeho článku 25.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  „rozsah FMSY“ je rozsah vypočítaný radou ICES, ktorým sa má zabezpečiť, aby dlhodobý výnos neklesol v porovnaní s maximálnym udržateľným výnosom o viac ako 5 %. Horná hranica rozsahu je obmedzená tak, že pravdepodobnosť, že populácia poklesne pod úroveň Blim , nie je vyššia ako 5 %. Uvedená horná hranica zodpovedá aj pravidlu odporúčaní ICES, podľa ktorého – keď je biomasa neresiacej sa populácie pod minimálnou úrovňou referenčného bodu pre biomasu neresiacej sa populácie (MSY Btrigger) – F sa má znížiť na hodnotu nepresahujúcu hornú hranicu, ktorá sa rovná hodnote bodu FMSY vynásobenej biomasou neresiacej sa populácie v roku TAC a vydelenej úrovňou MSY Btrigger .

Odôvodnenie

Nielen odôvodnenie, ale aj normatívne ustanovenia viacročného plánu pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori by mali obsahovať jasný odkaz na pravidlo odporúčaní ICES (ICES „advice rule“).

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  „MSY Fspodná hranica“ a „MSY Fhorná hranica“ sú najnižšia a najvyššia hodnota v rámci rozsahu FMSY;

Odôvodnenie

Toto vymedzenie pojmu sa prevzalo z viacročného plánu pre Baltské more a zavádza pojmy, na ktoré sa prihliada v prílohe I zmenenej spravodajkyňou.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  „Skupina 1“ sú populácie druhov žijúcich pri morskom dne, v prípade ktorých sú v tomto pláne stanovené cieľové hodnoty spojené s biomasou vyjadrené ako rozpätia hodnôt FMSY a ochranné mechanizmy:

2.  „Skupina 1“ sú populácie druhov žijúcich pri morskom dne, v prípade ktorých sú v tomto pláne stanovené cieľové hodnoty spojené s biomasou vyjadrené ako rozsahy FMSY a ochranné mechanizmy, ako sa uvádza v prílohách I a II.

a)  treska škvrnitá (Gadus morhua) v podoblasti IV a divíziách VIId a IIIa západ (Severné more, východná časť Lamanšského prielivu, Skagerrak), ďalej len „treska škvrnitá v Severnom mori;

a)  treska škvrnitá (Gadus morhua) v podoblasti IV (Severné more) a divíziách VIId (východná časť Lamanšského prielivu) a IIIa západ (Skagerrak), ďalej len „treska škvrnitá v podoblasti IV a divíziách VIId a IIIa západ“;

b)  treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v podoblasti IV a divíziách VIa a IIIa západ (Severné more, vody západne od Škótska, Skagerrak), ďalej len „treska jednoškvrnná“;

b)  treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v podoblasti IV (Severné more) a divíziách VIa (vody západne od Škótska) a IIIa západ (Skagerrak), ďalej len „treska jednoškvrnná v podoblasti IV a divíziách VIa a IIIa západ“;

c)  platesa veľká (Pleuronectes platessa) v podoblasti IV (Severné more) a divízii IIIa (Skagerrak), ďalej len „platesa veľká v Severnom mori“;

c)  platesa veľká (Pleuronectes platessa) v podoblasti IV (Severné more) a divízii IIIa (Skagerrak), ďalej len „platesa veľká v podoblasti IV a divízii IIIa“;

d)  treska tmavá (Pollachius virens) v podoblastiach IV a VI a divízii IIIa (Severné more, Rockall a vody západne od Škótska, Skagerrak a Kattegat), ďalej len „treska tmavá“;

d)  treska tmavá (Pollachius virens) v podoblastiach IV (Severné more) a VI (vody západne od Škótska a Rockall) a v divízii IIIa (Skagerrak a Kattegat), ďalej len „treska tmavá v podoblastiach IV a VI a divízii IIIa“;

e)  solea európska (Solea solea) v podoblasti IV (Severné more), ďalej len „solea európska v Severnom mori“;

e)  solea európska (Solea solea) v podoblasti IV (Severné more), ďalej len „solea európska v podoblasti IV“;

f)  solea európska (Solea solea) v divízii IIIa a poddivíziách 22 – 24 (Skagerrak a Kattegat, západná časť Baltského mora), ďalej len „solea európska v Kattegate“;

f)  solea európska (Solea solea) v divízii IIIa (Skagerrak a Kattegat) a poddivíziách 22 – 24 (západná časť Baltského mora), ďalej len „solea európska v divízii IIIa a poddivíziách 22 – 24“;

g)  treska merlang (Merlangius merlangus) v podoblasti IV a divízii VIId (Severné more a východná časť Lamanšského prielivu), ďalej len „treska merlang v Severnom mori“.

g)  treska merlang (Merlangius merlangus) v podoblasti IV (Severné more) a divízii VIId (východná časť Lamanšského prielivu), ďalej len „treska merlang v podoblasti IV a divízii VIId“;

 

ga)  čertovité* (Lophius piscatorius) v divízii IIIa (Skagerrak a Kattegat) a v podoblastiach IV (Severné more) a VI (vody západne od Škótska a Rockall);

 

gb)  kreveta boreálna (Pandalus borealis) v divíziách IVa východ a IIIa.

 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 na účely zmeny zoznamu populácií v skupine 1, ako sa uvádza v prvom odseku tohto bodu a v prílohách I a II k tomuto nariadeniu, a to v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami.

 

(*Doplní sa do príloh.)

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  „Skupina 2“ sú funkčné jednotky (FJ) homára štíhleho (Nephrops norvegicus), v prípade ktorého sú cieľové hodnoty vyjadrené ako rozpätia hodnôt FMSY a ochranné mechanizmy spojené s abundanciou v tomto pláne stanovené takto:

3.  „Skupina 2“ sú funkčné jednotky (FJ) homára štíhleho (Nephrops norvegicus), v prípade ktorého sú cieľové hodnoty vyjadrené ako rozsahy FMSY a ochranné mechanizmy spojené s abundanciou, ako sa uvádza v prílohách I a II, v tomto pláne stanovené takto:

Pozmeňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  „Skupina 6“ sú druhy, ktorých lov je zakázaný a ktoré sú uvedené ako zakázané druhy v právnom akte Únie prijatom v oblasti spoločnej rybárskej politiky v Severnom mori.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Návrh nariadenia o technických opatreniach (článok 18) a nariadenie č. 1380/2013 (články 12 a 13) už umožňujú, aby sa pre tieto druhy prijímali opatrenia.

Pozmeňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  „Skupina 7“ sú populácie druhov žijúcich pri morskom dne, v prípade ktorých sú cieľové hodnoty vyjadrené ako rozpätia hodnôt FMSY a ochranné mechanizmy spojené s biomasou stanovené iných v právnych predpisoch Únie ako je toto nariadenie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Dotknuté populácie možno upraviť len na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  „MSY Btrigger“ je referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie; pokiaľ táto biomasa klesne pod tento bod, je potrebné prijať špecifické a primerané opatrenia v oblasti riadenia s cieľom zabezpečiť, aby sa kombináciou miery využívania a prirodzených výkyvov populácie obnovili nad úrovne, pri ktorých je možné získať MSY v dlhodobom horizonte.

10.  „MSY Btrigger“ je referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie; pokiaľ táto biomasa klesne pod tento bod, je potrebné prijať špecifické a primerané opatrenia v oblasti riadenia s cieľom zabezpečiť, aby sa kombináciou miery využívania a prirodzených výkyvov populácie obnovili nad úrovne, pri ktorých je možné dosiahnuť maximálny udržateľný výnos v dlhodobom horizonte.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a.  „Rekreačný rybolov“ sú nekomerčné rybolovné činnosti, pri ktorých sa využívajú živé morské biologické zdroje na rekreáciu, turistiku alebo šport.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Plán prispeje k plneniu cieľov spoločnej rybárskej politiky uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a to najmä uplatňovaním prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva, a jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa pri využívaní živých morských biologických zdrojov populácie lovených druhov obnovovali a zachovávali nad úrovňami, pri ktorých možno získať MSY.

1.  Plán prispeje k plneniu cieľov spoločnej rybárskej politiky uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a to najmä uplatňovaním prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ako aj k primeranej životnej úrovni osôb, ktoré závisia od rybolovných činností, so zreteľom na sociálno-ekonomické aspekty, a jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa pri využívaní živých morských biologických zdrojov populácie lovených druhov obnovovali a zachovávali nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. Miera využívania, pri ktorej možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, sa dosiahne čo najskôr a za každých okolností postupne, na vzostupnom základe, pre všetky populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, najneskôr do roku 2020 a odvtedy sa musí udržiavať. V prípade populácií, pre ktoré nie sú k dispozícii žiadne vedecké odporúčania ani údaje, sa dodržiavajú cieľové hodnoty stanovené v článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktorými sa zaistí stupeň ochrany príslušných populácií, ktorý je aspoň porovnateľný s cieľovými hodnotami na dosiahnutie maximálneho udržateľného výnosu.

Odôvodnenie

Ciele a časový rámec stanovené v základnom nariadení o SRP musia platiť rovnako pre populácie všetkých kategórií.

Pozmeňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Plán musí prispieť k dosiahnutiu sociálno-ekonomických cieľov uvedených v článku 2 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, najmä k zachovaniu životnej úrovne tých, ktorí závisia od rybolovných činností, zachovaniu efektívneho a transparentného vnútorného trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry a zachovaniu rovnakých podmienok pre produkty rybolovu a akvakultúry, ktoré sa uvádzajú na trh v Únii;

Odôvodnenie

Sociálno-ekonomické hľadiská a sociálno-ekonomické ciele SRP by vždy mali byť súčasťou tohto viacročného plánu a nemali by sa v ňom prehliadať.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V pláne sa uplatní ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy. Je v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, a najmä s cieľom dosiahnutia dobrého environmentálneho stavu do roku 2020 v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 2008/56/ES.

3.  V pláne sa uplatní ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy, najmä na zraniteľné biotopy a chránené druhy vrátane morských cicavcov a morských vtákov. Plán dopĺňa a nadväzuje na ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, na právne predpisy Únie v oblasti životného prostredia, a najmä na cieľ dosiahnutia dobrého environmentálneho stavu do roku 2020 v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 2008/56/ES, a na ciele a ustanovenia smerníc 2009/147/ES a 92/43/EHS. V pláne sa okrem toho stanovujú opatrenia na zmiernenie nepriaznivého sociálno-ekonomického vplyvu a umožňuje hospodárskym subjektom získať väčší hospodársky prehľad z dlhodobého hľadiska.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Plán prispieva k zabezpečeniu toho, aby sa s populáciami, ktoré sa podľa článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 využívajú spoločne s tretími krajinami, hospodárilo v súlade s cieľmi uvedenými v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a aby súhrnné rybolovné možnosti neprekročili rozsahy stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  V pláne sa zohľadňujú dvojstranné vzťahy Únie s tretími krajinami. Plán sa zohľadní v dvojstranných zmluvách uzavretých s tretími krajinami v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prispieť k plneniu ďalších relevantných deskriptorov uvedených v prílohe I k smernici 2008/56/ES úmerne k úlohe, ktorú rybolov zohráva pri ich plnení.

b)  plniť ďalšie relevantné deskriptory uvedené v prílohe I k smernici 2008/56/ES úmerne k úlohe, ktorú rybolov zohráva pri ich plnení.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Všetky opatrenia plánu sa prijímajú na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní v súlade s článkom 2 bodom 1a tohto nariadenia. Najlepšie dostupné vedecké odporúčania musí preskúmať rada ICES alebo výbor STECF do času, keď tieto opatrenia navrhne Komisia v súlade s článkami 4, 5, 6 a 18 tohto nariadenia a v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti pre skupiny 1 a 2 sa musí dosiahnuť čo možno najskôr a postupne najneskôr do roku 2020 a odvtedy sa bude udržiavať v rozpätiach hodnôt uvedených v prílohe I.

1.  Cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti pre skupiny 1 a 2 sa musí dosiahnuť čo možno najskôr a postupne najneskôr do roku 2020 a odvtedy sa bude udržiavať vmedziach rozsahov uvedených v prílohe I a musí byť v súlade s cieľmi stanovenými v článku 3 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 zodpovedajú rybolovné možnosti rozpätiu cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti stanovených v stĺpci A prílohy I k tomuto nariadeniu.

2.  V súlade s článkom 16 ods. 4 a článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa rybolovné možnosti stanovujú v súlade s cieľmi a cieľovými hodnotami uvedenými v pláne, ako aj najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami a zodpovedajú rozsahu cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti stanovených v stĺpci A prílohy I k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 sa môžu rybolovné možnosti stanoviť na úrovniach, ktoré zodpovedajú nižším úrovniam rybolovnej úmrtnosti ako tým, ktoré sú stanovené v stĺpci A prílohy I.

3.  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 sa môžu rybolovné možnosti stanoviť na úrovniach, ktoré zodpovedajú nižším úrovniam rybolovnej úmrtnosti ako tým, ktoré sú stanovené v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ak je to potrebné na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 v prípade zmiešaného rybolovu;

a)  ak je to potrebné na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 v prípade zmiešaného rybolovu;

Pozmeňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Rozhodnutia umožňujúce rybolov v hornom rozsahu musia byť podložené najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami v súlade s článkom 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Podrobné vedecké dôkazy sa sprístupňujú najneskôr štyri týždne pred prijatím rozhodnutí o rybolovných možnostiach podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 na základe stĺpca B prílohy I.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ak je to na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné na to, aby sa predišlo závažnému poškodeniu populácie, ktoré spôsobila vnútrodruhová alebo medzidruhová dynamika populácií; alebo

b)  ak je na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní potrebné zamedziť vážnej škode na populácii v dôsledku vnútrodruhovej alebo medzidruhovej dynamiky populácií; alebo

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Rybolovné možnosti sa v každom prípade stanovujú na takej úrovni, ktorou sa zabezpečí, aby pravdepodobnosť, že biomasa neresiacej sa populácie klesne pod hraničnú úroveň biomasy neresiacej sa populácie (Blim) stanovenú predovšetkým v prílohe II stĺpci B, bola menej ako 5 %.

Odôvodnenie

V súlade s článkom 4 ods. 7 viacročného plánu pre Baltské more.

Pozmeňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Ak sa Komisia na základe najlepšieho dostupného vedeckého odporúčania nazdáva, že rozsahy rybolovnej úmrtnosti stanovené v prílohe I už viac nezodpovedajú cieľom plánu, môže naliehavo predložiť návrh na zmenu uvedených rozsahov.

Odôvodnenie

Cieľom je zahrnúť ustanovenie riadiaceho plánu pre Baltské more.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Rybolovné možnosti pre populácie skupiny 3 a 4 musia byť v súlade s vedeckými odporúčaniami týkajúcimi sa maximálneho udržateľného výnosu.

1.  Rybolovné možnosti pre populácie skupiny 3 a 4 musia byť v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami týkajúcimi sa maximálneho udržateľného výnosu.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak nie sú k dispozícii vedecké odporúčania k miere rybolovnej úmrtnosti zlučiteľnej s maximálnym udržateľným výnosom, rybolovné možnosti musia byť v súlade s vedeckými odporúčaniami s cieľom zabezpečiť udržateľnosť populácií v súlade s prístupom predbežnej opatrnosti.

2.  Ak nie sú k dispozícii vedecké odporúčania a údaje k miere rybolovnej úmrtnosti zlučiteľnej s maximálnym udržateľným výnosom, rybolovné možnosti a opatrenia sa prijímajú na základe prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a v súlade s cieľovými hodnotami stanovenými v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť, že prístup predbežnej opatrnosti podľa základného nariadenia o SRP sa uplatňuje preto, aby sa príslušným populáciám v súlade s článkom 9 ods. 2 základného nariadenia o SRP zabezpečila aspoň rovnaká úroveň ochrany ako pri hospodárení na úrovni maximálneho udržateľného výnosu.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S populáciami skupiny 5 sa hospodári na základe prístupu predbežnej opatrnosti v súlade s vedeckými odporúčaniami.

S populáciami skupiny 5 sa hospodári na základe prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva vymedzeného v článku 4 ods. 1 bode 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami a cieľovými hodnotami stanovenými v článku 3 ods. 1 a článku 3 ods. 3 tohto nariadenia. Odďaľovanie alebo neprijímanie riadiacich opatrení na zachovanie morských biologických zdrojov nemožno odôvodniť absenciou primeraných vedeckých informácií.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že pre daný rok je neresiaca sa biomasa ktorejkoľvek z populácií skupiny 1 pod úrovňou MSY Btrigger alebo že abundancia ktorejkoľvek z funkčných jednotiek skupiny 2 je pod úrovňou Abundancebuffer stanovenou v stĺpci A prílohy II, prijmú sa všetky primerané nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat príslušnej populácie alebo funkčnej jednotky nad úrovne, pri ktorých je možné získať maximálny udržateľný výnos. Predovšetkým platí, že odchylne od článku 4 ods. 2 sa rybolovné možnosti stanovia na úrovniach zodpovedajúcich rybolovnej úmrtnosti s prihliadnutím na pokles biomasy alebo abundancie, ktorá klesla pod rozpätie hodnôt stanovené v stĺpci A prílohy I.

1.  Ak sa v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach uvádza, že pre daný rok je neresiaca sa biomasa ktorejkoľvek z populácií skupiny 1 pod úrovňou MSY Btrigger alebo že abundancia ktorejkoľvek z funkčných jednotiek skupiny 2 je pod úrovňou Abundancebuffer stanovenou v stĺpci A prílohy II, prijmú sa všetky primerané nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat príslušnej populácie alebo funkčnej jednotky nad úrovne, pri ktorých je možné získať maximálny udržateľný výnos. Predovšetkým platí, že odchylne od článku 4 ods. 2 sa rybolovné možnosti stanovia na úrovniach zodpovedajúcich rybolovnej úmrtnosti s prihliadnutím na pokles biomasy alebo abundancie, ktorá klesla pod rozsah stanovený v stĺpci A prílohy I úmerne k poklesu biomasy v súlade s pravidlom odporúčaní ICES. V tejto súvislosti platí pravidlo odporúčaní ICES uvedené v článku 2 bode 1b.

Odôvodnenie

Keďže pravidlo odporúčaní ICES (ICES „advice rule“) predstavuje základ výpočtu navrhovaných rozsahov, musí byť podmienkou ich uplatňovania.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie ktorejkoľvek z príslušných populácií je pod úrovňou Blim alebo že abundancia ktorejkoľvek z funkčných jednotiek homára štíhleho je pod úrovňou Abundancelimit stanovenou v stĺpci B prílohy II k tomuto nariadeniu, prijmú sa ďalšie nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat príslušnej populácie alebo funkčnej jednotky nad úrovne, pri ktorých je možné získať maximálny udržateľný výnos. Odchylne od odsekov 2 a 4 článku 4 patrí medzi tieto opatrenia najmä pozastavenie cieleného lovu príslušnej populácie a primerané zníženie rybolovných možností.

2.  Ak sa v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie ktorejkoľvek z príslušných populácií je pod úrovňou Blim alebo že abundancia ktorejkoľvek z funkčných jednotiek homára štíhleho je pod úrovňou Abundancelimit stanovenou v stĺpci B prílohy II k tomuto nariadeniu, prijmú sa ďalšie primerané nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat príslušnej populácie alebo funkčnej jednotky nad úrovne, pri ktorých je možné dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. Odchylne od odsekov 2 a 4 článku 4 patrí medzi tieto opatrenia najmä pozastavenie cieleného lovu príslušnej populácie a primerané zníženie rybolovných možností.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak sa v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie ktorejkoľvek populácie, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, je v ktoromkoľvek roku pod úrovňou MSY Btrigger, prijmú sa všetky primerané nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat populácie nad úrovne, pri ktorých je možné dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, pričom rybolovná úmrtnosť vo vzťahu k poklesu biomasy a v súlade s pravidlom odporúčaní ICES (ICES „advice rule“) lineárne poklesne. V tejto súvislosti platí pravidlo odporúčaní ICES uvedené v článku 2 ods. 1 bode 1b.

Odôvodnenie

V prípade skupín 3, 4, 5 a 7 musí existovať možnosť stanoviť aj ochranné mechanizmy, napr. zníženie rybolovnej úmrtnosti alebo iné nápravné opatrenia na zníženie úlovkov, ktoré presahujú rámec technických opatrení.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Ak sa v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie ktorejkoľvek z populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, je pod úrovňou MSY Blim alebo inou príslušnou hraničnou úrovňou, prijmú sa dodatočné nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat populácie nad úrovne, pri ktorých je možné dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. Tieto nápravné prostriedky môžu zahŕňať najmä primerané zníženie rybolovných možností alebo pozastavenie cieleného lovu populácie.

Odôvodnenie

V prípade skupín 3, 4, 5 a 7 musí existovať možnosť stanoviť aj ochranné mechanizmy, ako je pozastavenie lovu alebo iné nápravné opatrenia na zníženie úlovkov, ktoré presahujú rámec technických opatrení.

Pozmeňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Nápravné opatrenia uvedené v tomto článku môžu zahŕňať:

 

a)   núdzové opatrenia v súlade s článkom 12 a článkom 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

 

b)   opatrenia podľa článku 11 a článku 11a tohto nariadenia.

 

Výber opatrení uvedených v tomto článku sa uskutočňuje v súlade s povahou, vážnosťou, trvaním a opakovaním situácie, keď je biomasa neresiacej sa populácie pod úrovňami uvedenými v odseku 1.

Odôvodnenie

Cieľom je zahrnúť ustanovenie riadiaceho plánu pre Baltské more.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Špecifické ochranné opatrenia pre skupiny 3 až 7

Špecifické ochranné opatrenia

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa z vedeckých odporúčaní vyplýva, že nápravné opatrenia sú potrebné na zachovanie ktorejkoľvek z populácie druhov žijúcich pri morskom dne skupín 3 až 7 alebo keď v danom roku úroveň neresiacej sa biomasy ktorejkoľvek z populácií skupiny 1 alebo úroveň abundancie ktorejkoľvek z funkčných jednotiek skupiny 2 pod ochranné referenčné body uvedené v stĺpci A prílohy II k tomuto nariadeniu, Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 k týmto aspektom:

Ak z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní vyplýva, že nápravné opatrenia sú potrebné na zabezpečenie toho, aby sa so všetkými populáciami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, hospodárilo v súlade s cieľmi stanovenými v článku 3 tohto nariadenia, Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 k týmto aspektom:

Odôvodnenie

Zosúladenie so znením článku 6 ods. 1 viacročného plánu pre Baltské more s cieľom umožniť prijímanie delegovaných aktov, ktoré možno použiť na zaručenie ochrany populácií, zníženie množstva nechcených úlovkov alebo minimalizáciu negatívnych vplyvov rybolovných činností na morský ekosystém.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vlastnosti rybárskeho výstroja, najmä veľkosti ôk, veľkosť háčikov, konštrukcia výstroja, hrúbka vláken, veľkosť výstroja alebo používanie selektívnych zariadení na zaistenie či zlepšenie selektivity;

a)  vymedzenie vlastností a špecifikácií rybárskeho výstroja, najmä veľkosti ôk, veľkosti háčikov, konštrukcie rybárskeho výstroja, hrúbky vláken, veľkosti výstroja alebo používania selektívnych zariadení na zaistenie či zlepšenie selektivity, predovšetkým na zníženie nechcených vedľajších úlovkov populácií patriacich do skupiny 6;

Odôvodnenie

Prispôsobenie znenia cieľovým hodnotám stanoveným v článku 7 ods. 2 písm. b) základného nariadenia o SRP.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Vymedzenie neresísk a oblastí na obnovu populácií rýb

 

Najneskôr do roku 2020 členské štáty vymedzia neresiská a oblasti, v prípade ktorých existujú jasné dôkazy o tom, že tieto oblasti vykazujú vysokú koncentráciu rýb nedosahujúcich minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, a vypracujú spoločné odporúčania v súlade s článkom 12 ods. 2 tohto nariadenia týkajúce sa zriadenia oblastí na obnovu populácií rýb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Odôvodnenie

Článok zodpovedá cieľovým hodnotám stanoveným v článku 8 základného nariadenia o SRP.

Pozmeňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 10 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Celkový povolený výlov

Rybolovné možnosti

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty zohľadňujú pri prideľovaní kvót objektívne a transparentné kritériá stanovené v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Pri spoločnom hospodárení s populáciami, ktoré využívajú aj tretie krajiny, umožňujú členské štáty výmenu kvót podľa článku 33 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Odôvodnenie

Výmena kvót týkajúcich sa transzonálnych populácií rýb s tretími krajinami je dôležitým nástrojom na zabezpečenie optimálneho využívania dostupných rybolovných možností.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 8, musí byť TAC pre populácie homára štíhleho v zónach ICES IIa a IV súčtom obmedzení výlovu vo funkčných jednotkách a štatistických obdĺžnikoch mimo funkčných jednotiek.

2.  Pre populácie homára štíhleho v zónach ICES IIa a IV sa stanovujú obmedzenia výlovu pre jednotlivé funkčné jednotky a spoločný TAC pre štatistické obdĺžniky mimo funkčných jednotiek.

Odôvodnenie

Abundancia homára štíhleho sa môže v jednotlivých funkčných jednotkách výrazne líšiť. Ak sa spoločný TAC stanoví ako súčet populácií v rámci a mimo funkčných jednotiek, tlak rybolovu by mohol byť v niektorých funkčných jednotkách príliš vysoký, zatiaľ čo v iných zostanú nevyužité rybolovné možnosti.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Vplyv rekreačného rybolovu

 

1.  Všetky dostupné údaje o úlovkoch z rekreačného rybolovu sa skúmajú s cieľom posúdiť ich pravdepodobný vplyv na populácie regulovaných druhov.

 

2.  Rada zohľadňuje posúdenie uvedené v prvom odseku. Rada pri stanovovaní rybolovných možností v prípade populácií, ktorých úlovky z rekreačného rybolovu sa považujú za významné, zohľadňuje úlovky z rekreačného rybolovu okrem iného takto:

 

a)  zohľadnením celkového množstva odhadovaných úlovkov z rekreačného rybolovu, získaného na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, a najlepších dostupných vedeckých odporúčaní k možnostiam komerčného rybárstva ako celkového úlovku, ktorý zodpovedá cieľovej rybolovnej úmrtnosti;

 

b)  zavedením obmedzení rekreačného rybolovu vrátane obmedzenia denného úlovku a stanovenia obdobia zákazu rybolovu; alebo

 

c)  inými primeranými prostriedkami.

Pozmeňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ustanovenia súvisiace s povinnosťou vylodiť úlovky pre skupiny 1 až 7

Ustanovenia súvisiace s povinnosťou vylodiť úlovky

Pozmeňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  oslobodenia od uplatňovania povinnosti vyloďovania úlovkov pre druhy, v prípade ktorých vedecké dôkazy preukazujú vysokú mieru prežitia, pričom sa zohľadňujú vlastnosti výstroja, rybolovných postupov a ekosystému, s cieľom uľahčiť plnenie povinnosti vyloďovania úlovkov; a

a)  oslobodenia od uplatňovania povinnosti vyloďovania úlovkov pre druhy, v prípade ktorých najlepšie dostupné vedecké odporúčania preukazujú vysokú mieru prežitia, pričom sa zohľadňujú vlastnosti výstroja, rybolovných postupov a ekosystému, s cieľom uľahčiť plnenie povinnosti vyloďovania úlovkov; a

Pozmeňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  osobitné ustanovenia o dokumentácii úlovkov, predovšetkým na účely monitorovania vykonávania povinnosti vylodiť úlovky a

c)  osobitné ustanovenia o dokumentácii úlovkov, predovšetkým na účely monitorovania a kontroly s cieľom zaistiť rovnaké podmienky zabezpečením úplného súladu s povinnosťou vylodiť úlovky a

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku prispievajú k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3 tohto nariadenia, najmä k ochrane juvenilných rýb a neresiacich sa rýb.

Pozmeňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Technické opatrenia

 

1.   Komisia je v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa týchto technických opatrení:

 

a)   špecifikácií vlastností rybárskeho výstroja a pravidiel jeho používania s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť, znížiť nechcené úlovky alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém;

 

b)   špecifikácií úprav alebo zariadení na doplnenie rybárskeho výstroja s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť, znížiť nechcené úlovky alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém;

 

c)   obmedzení alebo zákazov používania určitého rybárskeho výstroja a rybolovných činností v určitých oblastiach alebo obdobiach s cieľom chrániť neresiace sa ryby, ryby nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť alebo necieľové druhy rýb alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém a

 

d)   stanovenia minimálnych ochranných referenčných veľkostí pre jedincov ktorejkoľvek z populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, s cieľom zabezpečiť ochranu mladých jedincov morských organizmov.

 

2.   Opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku prispievajú k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3.

Odôvodnenie

Cieľom je zahrnúť článok 8 riadiaceho plánu pre Baltské more. V návrhu Komisie sa spája otázka technických opatrení výlučne s koncepciou opatrení určených na ochranu populácie. Ide o príliš obmedzený prístup. Mala by sa vytvoriť osobitná kapitola, ktorá umožní zaviesť všeobecnejšie technické opatrenia.

Pozmeňujúci návrh     72

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Okrem povinnosti predložiť predchádzajúce oznámenie, ktorá sa stanovuje v článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009, majú kapitáni rybárskych plavidiel Únie s celkovou dĺžkou 8 až 12 m aj povinnosť podať príslušným orgánom pobrežného členského štátu aspoň jednu hodinu pred odhadovaným časom príchodu do prístavu informácie uvedené v článku 17 ods. 1 písm. a) až f) nariadenia (ES) č. 1224/2009, keď majú na palube aspoň jedno z týchto množstiev rýb:

vypúšťa sa

a)  skupina 1: 1000 kg; a/alebo

 

b)  skupiny 2 a 4: 500 kg; a/alebo

 

c)  skupina 3: 1000 kg; a/alebo

 

d)  skupina 7: 1000 kg.

 

Odôvodnenie

Vzhľadom na zložitosť riadenia, ktorá vzniká v dôsledku veľkého počtu navrhovaných skupín, chceli by sme navrhnúť zachovanie kontrolných ustanovení o regulácii v súlade so zásadou lepšej právnej regulácie a s odporúčaniami Európskeho parlamentu v jeho iniciatívnej správe o harmonizácii kontrol rybolovu.

Pozmeňujúci návrh     73

Návrh nariadenia

Článok 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 15

vypúšťa sa

Požiadavky na denníky pre skupiny 1 až 7

 

Odchylne od článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sú kapitáni rybárskych plavidiel Únie, ktorých celková dĺžka je 8 m alebo viac a ktoré lovia populácie druhov žijúcich pri morskom dne, povinní viesť o svojej činnosti denník v súlade s článkom 14 uvedeného nariadenia.

 

Odôvodnenie

Pre toto ustanovenie nie je v riadiacom pláne miesto a malo byť predmetom rozsiahlejších diskusií pri revízii nariadenia o kontrole.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najneskôr päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov Komisia zabezpečí hodnotenie vplyvu plánu na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na druhy rybolovu, ktoré využívajú dané populácie. Výsledky hodnotenia predloží Európskemu parlamentu a Rade.

Najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov Komisia zabezpečí hodnotenie vplyvu plánu na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na druhy rybolovu, ktoré využívajú dané populácie, ako aj miery plnenia cieľov tohto nariadenia vrátane obnovy populácií rýb nad úrovne, pri ktorých možno dosahovať maximálny udržateľný výnos, a pokroku dosiahnutého na ceste k dobrému stavu životného prostredia. Výsledky hodnotenia predloží Európskemu parlamentu a Rade. Komisia môže predložiť správu ku skoršiemu dátumu, ak sa to považuje za dôležité.

 

Komisia každoročne predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku pri dosahovaní cieľov tohto nariadenia a stave populácií rýb vo vodách a populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, čo najskôr po prijatí každoročného nariadenia, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti vo vodách Únie a v určitých vodách mimo Únie. Uvedená správa sa prikladá k výročnej správe uvedenej v článku 50 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

 

Uvedená správa obsahuje:

 

1.   komplexné vedecké odporúčanie, na základe ktorého boli stanovené rybolovné možnosti; a

 

(2)   vedecké odôvodnenie preukazujúce súlad stanovených rybolovných možností s cieľmi a ustanoveniami tohto nariadenia, najmä s cieľovými hodnotami rybolovnej úmrtnosti.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 18 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 18a

 

Podpora z Európskeho námorného a rybárskeho fondu

 

Opatrenia dočasného zastavenia rybolovných činností prijaté na dosiahnutie cieľov plánu sa považujú za dočasné zastavenie rybolovných činností na účely článku 33 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) č. 508/2014.

(Tento článok by sa mal uviesť v kapitole X.)

Odôvodnenie

Doplnilo sa tu ustanovenie z článku 17 viacročného plánu pre Baltské more o podpore z Európskeho námorného a rybárskeho fondu v prípade opatrení dočasného zastavenia v záujme dosahovania cieľov plánu.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Príloha 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príloha I

Príloha I

Cieľová rybolovná úmrtnosť

Cieľová rybolovná úmrtnosť

1. Skupina 1

1. Skupina 1

Populácia

Rozsah cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti zodpovedajúci dosiahnutiu maximálneho udržateľného výnosu (FMSY)

Populácia

Rozsahy cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti zodpovedajúce dosiahnutiu maximálneho udržateľného výnosu (FMSY)

 

Stĺpec A

Stĺpec B

 

Stĺpec A

Stĺpec B

 

Zdrojom údajov v tabuľke je najnovšie odporúčanie ICES na osobitnú žiadosť s názvom Žiadosť EÚ o poskytnutie rozsahov FMSY pre vybrané populácie v Severnom a Baltskom mori.

Treska škvrnitá v Severnom mori

0,22 – 0,33

0,33 – 0,49

Treska škvrnitá v podoblasti IV a divíziách VIId a IIIa západ

FMSY spodná hranica – FMSY

FMSY – FMSY horná hranica

Treska jednoškvrnná

0,25 – 0,37

0,37 – 0,52

Treska jednoškrvrnná v podoblasti IV a divíziách VIa a IIIa západ

FMSY spodná hranica – FMSY

FMSY – FMSY horná hranica

Platesa veľká v Severnom mori

0,13 – 0,19

0,19 – 0,27

Platesa veľká v podoblasti IV a divízii IIIa

FMSY spodná hranica – FMSY

FMSY – FMSY horná hranica

Treska tmavá

0,20 – 0,32

0,32 – 0,43

Treska tmavá v podoblastiach IV a VI a divízii IIIa

FMSY spodná hranica – FMSY

FMSY – FMSY horná hranica

Solea európska v Severnom mori

0,11 – 0,20

0,20 – 0,37

Solea európska v podoblasti IV

FMSY spodná hranica – FMSY

FMSY – FMSY horná hranica

Solea európska v Kattegate

0,19 – 0,22

0,22 – 0,26

Solea európska v divízii IIIa a poddivíziách 22 – 24

FMSY spodná hranica – FMSY

FMSY – FMSY horná hranica

Treska merlang v Severnom mori

Neurčené

Neurčené

Treska merlang v podoblasti IV a divízii VIId

FMSY spodná hranica – FMSY

FMSY – FMSY horná hranica

 

 

 

Čertovité v divízii IIIa a podoblastiach IV a VI

FMSY spodná hranica – FMSY

FMSY – FMSY horná hranica

 

 

 

Kreveta boreálna v divíziách IVa východ a IIIa

FMSY spodná hranica – FMSY

FMSY – FMSY horná hranica

2. Skupina 2

2. Skupina 2

Funkčná jednotka (FJ) homára štíhleho

Rozsah cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti zodpovedajúci dosiahnutiu maximálneho udržateľného výnosu (FMSY) (ako miera rybolovu)

Funkčná jednotka (FJ) homára štíhleho

Rozsahy cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti zodpovedajúce dosiahnutiu maximálneho udržateľného výnosu (FMSY) (ako miera rybolovu)

 

Stĺpec A

Stĺpec B

 

Stĺpec A

Stĺpec B

 

Zdrojom údajov v tabuľke je najnovšie odporúčanie ICES na osobitnú žiadosť s názvom Žiadosť EÚ o poskytnutie rozsahov FMSY pre vybrané populácie v Severnom a Baltskom mori.

FJ 3 a 4 v divízii IIIa

0,056 – 0,079

 

0,079 – 0,079

 

FJ 3 a 4 v divízii IIIa

FMSY spodná hranica – FMSY

FMSY – FMSY horná hranica

FJ 6 vo Farn Deeps

0,07 – 0,081

 

0,081 – 0,081

 

FJ 6 vo Farn Deeps

FMSY spodná hranica – FMSY

FMSY – FMSY horná hranica

FJ 7 vo Fladen Ground

0,066 – 0,075

 

0,075 – 0,075

 

FJ 7 vo Fladen Ground

FMSY spodná hranica – FMSY

FMSY – FMSY horná hranica

FJ 8 vo Firth of Forth

0,106 – 0,163

 

0,163 – 0,163

 

FJ 8 vo Firth of Forth

FMSY spodná hranica – FMSY

FMSY – FMSY horná hranica

FJ 9 v Moray Firth

0,091 – 0,118

 

0,118 – 0,118

 

FJ 9 v Moray Firth

FMSY spodná hranica – FMSY

FMSY – FMSY horná hranica

Odôvodnenie

Zakotvenie zásady výpočtu rozsahov hodnôt umožňuje ich prispôsobenie najnovším a najlepším dostupným vedeckým odporúčaniam. Ak sú rozsahy hodnôt, ako ich navrhla Európska komisia, vyjadrené v číslach, stanovujú sa na základe súčasných vedeckých odporúčaní a mohli by sa upraviť len riadnym legislatívnym postupom. Okrem toho je stanovenie názvu populácie na základe oblastí, podoblastí a divízií ICES jasnejšie a presnejšie.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Príloha 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príloha II

Príloha II

Ochranné referenčné body

Ochranné referenčné body

(podľa článku 7)

(podľa článku 7)

1. Skupina 1

1. Skupina 1

Populácia

Referenčný bod minimálnej úrovne biomasy neresiacej sa populácie (v tonách) (MSY Btrigger)

Referenčný bod hraničnej úrovne biomasy (v tonách) (Blim)

Populácia

Referenčný bod minimálnej úrovne biomasy neresiacej sa populácie (v tonách) (MSY Btrigger)

Referenčný bod hraničnej úrovne biomasy (v tonách) (Blim)

 

 

Stĺpec A

Stĺpec B

Treska škvrnitá v Severnom mori

165 000

118 000

Treska škvrnitá v podoblasti IV a divíziách VIId a IIIa západ

165 000

118 000

Treska jednoškvrnná

88 000

63 000

Treska jednoškrvrnná v podoblasti IV a divíziách VIa a IIIa západ

88 000

63 000

Platesa veľká v Severnom mori

230 000

160 000

Platesa veľká v podoblasti IV a divízii IIIa

230 000

160 000

Treska tmavá

200 000

106 000

Treska tmavá v podoblastiach IV a VI a divízii IIIa

150 000

106 000

Solea európska v Severnom mori

37 000

26 300

Solea európska v podoblasti IV

37 000

26 300

Solea európska v Kattegate

2 600

1 850

Solea európska v divízii IIIa a poddivíziách 22 – 24

2 600

1 850

Treska merlang v Severnom mori

Neurčené

Neurčené

Treska merlang v podoblasti IV a divízii VIId

Neurčené

Neurčené

 

 

 

Čertovité v divízii IIIa a podoblastiach IV a VI

Neurčené

Neurčené

 

 

 

Kreveta boreálna v divíziách IVa východ a IIIa

Neurčené

Neurčené

2. Skupina 2

2. Skupina 2

Funkčná jednotka (FJ) homára štíhleho

Referenčný bod minimálnej úrovne abundancie (v miliónoch) (Abundancebuffer)

Referenčný bod hraničnej úrovne abundancie (v miliónoch) (Abundancelimit)

Funkčná jednotka (FJ) homára štíhleho

Referenčný bod minimálnej úrovne abundancie (v miliónoch) (Abundancebuffer)

Referenčný bod hraničnej úrovne abundancie (v miliónoch) (Abundancelimit)

 

 

Stĺpec A

Stĺpec B

FJ 3 a 4 v divízii IIIa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

FJ 3 a 4 v divízii IIIa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

FJ 6 vo Farn Deeps

999

858

FJ 6 vo Farn Deeps

999

858

FJ 7 vo Fladen Ground

3 583

2 767

FJ 7 vo Fladen Ground

3 583

2 767

FJ 8 vo Firth of Forth

362

292

FJ 8 vo Firth of Forth

362

292

FJ 9 v Moray Firth

262

262

FJ 9 v Moray Firth

262

262

Odôvodnenie

V záujme jasnosti odkazov na stĺpce A a B prílohy II sa musia tieto stĺpce aj jasne pomenovať. Okrem toho je stanovenie názvu populácie na základe oblastí, podoblastí a divízií ICES jasnejšie a presnejšie.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Príloha II a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha II a

 

Zakázané druhy

 

a)  raja lúčovitá (Amblyraja radiata);

 

b)  tieto druhy rají:

 

i)  piliar ploskozubý (Anoxypristis cuspidata);

 

ii)  piliar trpasličí (Pristis clavata);

 

iii)  piliar drobnozubý (Pristis pectinata);

 

iv)  piliar veľký (Pristis pristis);

 

v)  piliar zelenavý (Pristis zijsron);

 

c)  obroň sťahovavý (Cetorhinus maximus) a lamna veľká (Carcharodon carcharias);

 

d)  skupina populácií raje hladkej (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia);

 

e)  svetloň malý (Etmopterus pusillus) vo vodách Únie podoblasti ICES IV a divízii ICES IIIa;

 

f)  manta príbežná (Manta alfredi);

 

g)  manta Manta birostris (Manta birostris);

 

h)  tieto druhy rají rodu Mobula:

 

i)  mobula veľká (Mobula mobular);

 

ii)  mobula guinejská (Mobula rochebrunei);

 

iii)  mobula japonská (Mobula japanica);

 

iv)  mobula hladkochvostá (Mobula thurstoni);

 

v)  mobula malá (Mobula eregoodootenkee);

 

vi)  mobula mexická (Mobula munkiana);

 

vii)  mobula čilská (Mobula tarapacana);

 

viii)  mobula krátkoplutvá (Mobula kuhlii);

 

ix)  mobula západoatlantická (Mobula hypostoma);

 

i)  raja tŕnitá (Raja clavata) vo vodách Únie divízie ICES IIIa;

 

j)  gitarovcovité (Rhinobatidae);

 

k)  poloraja európska (Squatina squatina);

 

l)  losos atlantický (Salmo salar) a pstruh morský (Salmo trutta) pri rybolove vlečenými sieťami vo vodách nachádzajúcich sa mimo 6-míľového pásma meraného od základných línií členských štátov v podoblastiach ICES II a IV (vody Únie);

 

m)  samičky langúst (Palinuridae spp.) a samičky homára európskeho (Homarus gammarus) s vajíčkami okrem prípadov, keď sa používajú na priamu obnovu populácie alebo premiestňovanie populácie.

Odôvodnenie

Zoznam zakázaných druhov je uvedený v prílohe I k návrhu nariadenia o technických opatreniach (COM(2016)0134 final). Keďže sa o uvedenom návrhu nariadenia v súčasnosti stále rokuje, spravodajkyňa považuje za dôležité zaviesť podrobnejšie vymedzenie zakázaných druhov uvedené v článku 2 ods. 7 tohto nariadenia. Preto sa prevzali zákazy, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, uvedené v návrhu nariadenia o technických opatreniach.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

(1) Kontext návrhu Komisie

V základnom nariadení sa viacročné plány považujú za nevyhnutné z hľadiska viacročného udržateľného využívania biologických morských zdrojov, pričom účelom týchto plánov je riešiť osobitosti rôznych druhov rybolovu.

Viacročné plány tvoria základ plánov odhadzovania úlovkov, v ktorých sa spresní povinnosť vylodiť úlovky v prípade určitých populácií a druhov rybolovu a zohľadnia sa výnimky.

V prípade plánu pre Baltské more išlo o prvý viacročný plán prijatý v súlade so základným nariadením. Tento plán sa síce považuje za vzor pre viacročné plány iných morských oblastí, avšak osobitosti rôznych druhov rybolovu (a oblastí) sa stále musia zohľadniť.

V posúdení vplyvu, z ktorého vychádza návrh Komisie na tento viacročný plán (ďalej aj „plán pre Severné more“), sú stanovené tieto ciele (s. 31):

  zníženie nedostatočného využívania populácií („underfishing“) prostredníctvom rozsahov hodnôt F(MSY),

  ochranné mechanizmy v rámci prístupu predbežnej opatrnosti,

  uľahčenie vykonávania povinnosti vylodiť úlovky.

  rámec vykonávania regionalizácie.

Návrh Komisie sa vzťahuje iba na populácie druhov žijúcich pri morskom dne, keďže hospodárenie s nimi sa značne líši od hospodárenia s pelagickými druhmi a priemyselne chovanými populáciami.

(2) Obsah návrhu

Štruktúra a rozsah

Komisia v zásade preberá štruktúru plánu pre Baltské more. Niektoré časti boli zmenené alebo vypustené.

Návrh je zameraný na zmiešaný rybolov populácií druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori. Nezahŕňa biologické interakcie medzi populáciami, keďže veda ich ešte nedokáže dostatočne modelovať. Pri zmiešanom rybolove môže nastať jav súvisiaci s blokačnými druhmi (tzv. choke species).

Z tohto hľadiska Komisia zahrnula do svojho návrhu koncepciu rozsahov hodnôt. Týmito rozsahmi sa má v problematike blokačných druhov zabezpečiť určitá pružnosť.

Komisia rozdeľuje populácie druhov žijúcich pri morskom dne do siedmich skupín. Toto rozdelenie sa opiera o určité kritéria, napríklad celkový povolený výlov (ďalej aj „TAC“).

Komisia zaviedla pojem minimálna abundancia (Abundancebuffer), ktorý definovala Poradná rada pre Severné more. Tento pojem je udržateľnejší ako pojem hraničná abundancia (Abundancelimit), ktorý vypracovala Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES).

Konzistentnosť a mechanizmy

Zatiaľ čo vedecké odporúčania a výpočty populácie sa vo všeobecnosti týkajú tzv. oblastí ICES, ktoré sa opierajú o poznatky/zistenia a časom sa môžu prispôsobiť dynamike populácie, stanovenie TAC sa v podstate týka jednotiek riadenia, ktoré sa na rozdiel od oblastí ICES nemenia. V dôsledku toho vzniká rozdiel medzi populačnou a riadiacou jednotkou.

Pri rozdelení do skupín podľa systému, ktorý zvolila Komisia, je nevyhnutné zohľadniť, že niektoré populácie zaradené do skupiny 3 využívajú aj referenčné úrovne skupiny 1. Keďže tieto populácie sa vyskytujú prevažne v severnom Atlantickom oceáne, referenčné úrovne sa zahrnú do budúceho viacročného plánu pre severozápadný Atlantický oceán. To znamená, že tieto populácie budú potom v pláne pre Severné more patriť do skupiny 7.

Skupina 7 je založená na myšlienke, že sa vytvoria viacročné plány pre viac oblastí, pričom v týchto plánoch, ak by sa zachovala daná štruktúra, sa populácie s rozsahmi hodnôt FMSY, následne zahrnú do skupiny 1.

Návrh Komisie uvádza tresku merlang v skupine 1. V osobitne vyžiadanom odporúčaní ICES týkajúcom sa rozsahov hodnôt sa neuvádzajú žiadne rozsahy hodnôt pre tresku merlang, ktoré v dôsledku toho nie sú uvedené v prílohe I. Podľa Komisie bola treska merlang začlenená do skupiny 1, pretože poskytnutie údajov o rozsahu hodnôt sa očakáva v blízkej budúcnosti. Ďalšia verzia odporúčania ICES bude obsahovať aj aktualizované hodnoty pre tresku jednoškvrnnú.

Spravodajkyni bola poskytnutá informácia, že skupiny 3 a 6 zahŕňajú všetky druhy rají. Skupina 3 navyše zahŕňa tresku škvrnitú v Kattegate.

Svojimi zmenami sa spravodajkyňa snaží vniesť konzistentnosť a jasnosť do označovania území. Z tohto dôvodu prispôsobila zavedenú nomenklatúru týkajúcu sa Severného mora. Jasné sa uvádza, že divízia ICES IIIa sa vzťahuje na Skagerrak aj na Kattegat, ale divízia IIIa západ sa týka iba územia Skagerrak.

V prípade Atlantického oceánu a Severného mora sú stanovené TAC aj pre vody Únie v zóne IIa. Toto územie sa síce uvádza v článku 1 v návrhu Komisie, v jednotlivých skupinových vymedzeniach v článku 2 však chýba. Spravodajkyňa sa nazdáva, že toto územie sa nezahrnie do výpočtov ICES týkajúcich sa populácií.

Skupiny 1 a 2 možno pozmeniť len riadnym legislatívnym postupom a to platí aj pre rozsahy hodnôt týchto skupín stanovené v prílohe. Naproti tomu sa do skupiny 3 môžu priradiť ďalšie populácie, ak Rada pre ne stanoví TAC. V takom prípade by populácia už nepatrila do skupiny 5. Opačná situácia môže vzniknúť vtedy, keď sa Rada rozhodne zrušiť TAC. V takom prípade by sa populácia presunula zo skupiny 3 do skupiny 5.

Hoci sa v pláne pre Baltské more navrhujú delegované akty len v prípade vedľajších úlovkov, Komisia môže v súlade so svojím návrhom prijať pre Severné more špecifické ochranné opatrenia (článok 9) týkajúce sa rôznych skupín a veľkého počtu druhov.

(3) Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa vypracovala pozmeňujúce návrhy v záujme objasnenia skutočností, zabezpečenia súladu s platnými predpismi, ako je základné nariadenie a plán pre Baltské more, a zabezpečenia pružnosti, pokiaľ ide o najnovšie vedecké poznatky.

Zmiešaný rybolov, rozsahy hodnôt a flexibilita

Rozsahy hodnôt sa zavádzajú už v pláne pre Baltské more. Spravodajkyňa sa rozhodla prevziať z plánu pre Baltské more prístup založený na rozsahoch hodnôt, predovšetkým pre zmiešaný rybolov v Severnom mori a problematiku blokačných druhov.

Rozsahy hodnôt umožňujú určitú flexibilitu pri stanovovaní TAC. Ďalšie mechanizmy flexibility sú už stanovené v základnom nariadení. To znamená, že členské štáty pri rozdeľovaní kvót zohľadňujú zloženie úlovku. Spravodajkyňa v tejto súvislosti podporuje Komisiu. Zastáva názor, že možnosti výmeny kvót a zvýšenie selektívnosti mali sa mali v prvom rade využívať ako prostriedok na zabránenie nedostatočnému využívaniu kvót. Podľa Komisie členské štáty zatiaľ nevyužili medzidruhovú flexibilitu. Práve tu stále existuje priestor na zníženie počtu prípadov blokačných druhov. Okrem toho sa v článku 33 ods. 2 základného nariadenia takisto odkazuje na výmenu rybolovných možností s tretími krajinami s cieľom zabezpečiť udržateľný rybolov populácií, ktoré sa spoločne využívajú s tretími krajinami.

ICES pri výpočte horných hraníc rozsahov hodnôt vychádza z pravidla odporúčaní ICES („advice rule“). To zahŕňa osobitný ochranný mechanizmus pre prípad, že populácia klesne pod určitú prahovú hodnotu. Používanie hornej hranice je odôvodnené iba vtedy, ak sa dodrží pravidlo odporúčaní ICES. Z tohto dôvodu spravodajkyňa špecifikuje tento vzťah v texte.

Právne predpisy v rámci SRP by mali vychádzať z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní. To tiež znamená, že právne predpisy by mali poskytovať určitú flexibilitu, aby bolo možné reagovať na nové vedecké poznatky. Z tohto dôvodu spravodajkyňa uvádza v prílohách namiesto konkrétnych čísel túto zásadu.

Najlepšie dostupné vedecké odporúčania

Téma najlepších dostupných vedeckých odporúčaní sa v skutočnosti otvorila už počas rokovaní o pláne pre Baltské more. Tento pojem sa používa v Dohovore OSN o morskom práve (UNCLOS) v článku 119 ods. 1 písm. a), ako aj v článku 3 písm. c) základného nariadenia. Vymedzenie tohto pojmu neexistuje. Je bežnou praxou, že legislatívne texty sú založené na odporúčaniach ICES.

Najmä v kontexte rokovaní o rybolovných možnostiach v Baltskom mori na rok 2017 sa jasne ukázalo, že treba konkretizovať, čo sa chápe pod najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami. Spravodajkyňa preto zavádza vymedzenie pojmu, z ktorého vyplýva, že vedecké odporúčania sa musia pred použitím uverejniť a posúdiť.

Brexit a Nórsko

Plánom by sa mal vytvoriť pevný pracovný základ budúceho hospodárenia spolu s tretími krajinami. V tejto súvislosti by sa mali naplno využiť možnosti uvedené v článku 33 základného nariadenia. Je preto nutné urýchlene vypracovať plán pre Severné more.

Ďalšie témy

Skupina 6 v návrhu Komisie sa vzťahuje na zoznam zakázaných druhov, ako sa v súčasnosti uvádza v článku 12 nariadenia (EÚ) 2017/127. Spravodajkyňa navrhuje, aby sa v tomto konkrétnom prípade odkazovalo na menej flexibilný zoznam, rovnako ako to Komisia urobila v aktuálnom návrhu o technických opatreniach. Vytvorením takéhoto zoznamu by sa tiež zabránilo zaradeniu populácií s nulovým TAC do tejto skupiny.

Posúdenie vplyvu bolo vypracované, keď nadobudol účinnosť prvý plán odhadzovania úlovkov druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori. Podľa Komisie by jednoročné skúsenosti s plánom odhadzovania úlovkov nemali nijaký vplyv na základné predpoklady v posúdení vplyvu. Spravodajkyňa zohľadní nadchádzajúce posúdenie vykonávania pri ďalšej práci na tomto pláne.

Flexibilita, ktorú prináša regionalizácia prostredníctvom viacročných plánov a delegovaných aktov, nesmie viesť k tomu, že Európsky parlament nebude schopný plniť svoju kontrolnú funkciu.

V pláne pre Baltské more sa v článku 17 ustanovuje podpora z Európskeho námorného a rybárskeho fondu spolu s opatreniami dočasného zastavenia v prípade, že sa prijmú na dosiahnutie cieľov plánu. Spravodajkyňa sem toto ustanovenie začlenila.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov

Referenčné čísla

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)

Dátum predloženia v EP

3.8.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

12.9.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

REGI

12.9.2016

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

DEVE

18.8.2016

BUDG

31.8.2016

ENVI

31.8.2016

REGI

8.9.2016

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Ulrike Rodust

15.9.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.10.2016

9.11.2016

25.1.2017

22.3.2017

 

30.5.2017

 

 

 

Dátum prijatia

12.7.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

13

4

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Ole Christensen, John Flack, Jens Gieseke, Julie Girling, Anja Hazekamp, Czesław Hoc, Maria Lidia Senra Rodríguez

Dátum predloženia

18.7.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

13

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

John Flack, Julie Girling, Peter van Dalen

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

4

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

Verts/ALE

Marco Affronte, Ian Hudghton, Keith Taylor

7

0

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie