Förfarande : 2016/0238(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0263/2017

Ingivna texter :

A8-0263/2017

Debatter :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Omröstningar :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

BETÄNKANDE     ***I
PDF 711kWORD 125k
18.7.2017
PE 594.033v02-00 A8-0263/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr 1342/2008

(COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Ulrike Rodust

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr 1342/2008

(COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0493),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8–0336/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den brittiska regeringens officiella meddelande av den 29 mars 2017, i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen, om dess avsikt att utträda ur Europeiska unionen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 14 december 2016(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0263/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag     1

Förslag till förordning

Avdelning 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr 1342/2008

om upprättande av en flerårig plan för vissa demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr 1342/2008

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Målen för den gemensamma fiskeripolitiken är bland annat att säkerställa att fisket och vattenbruket är miljömässigt hållbara på lång sikt, att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och att genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen.

(4)  Målen för den gemensamma fiskeripolitiken är bland annat att säkerställa att fisket och vattenbruket är miljömässigt hållbara på lång sikt, att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen för att bestånden av odlade arter ska återupprättas och behållas på nivåer som ligger över vad som krävs för maximalt hållbart uttag samt att genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Avseende nyttjandet av de levande marina biologiska resurserna anger förordning (EU) nr 1380/2013 uttryckligen målet att säkerställa att det sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer ett maximalt hållbart uttag. Därför ska, i enlighet med artikel 2.2 i den förordningen, maximalt hållbart uttag nås till 2015 där så är möjligt och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020 för alla arter, och ska därefter behållas.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken måste det antas en rad bevarandeåtgärder, efter behov i olika kombinationer eller sammansättningar; det kan bland annat röra sig om fleråriga planer, tekniska åtgärder, fastställande och fördelning av fiskemöjligheter.

(5)  För att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken måste det antas en rad bevarandeåtgärder, efter behov i olika kombinationer eller sammansättningar; det kan bland annat röra sig om fleråriga planer, tekniska åtgärder och fastställande och fördelning av fiskemöjligheter som till fullo följer bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013 måste de fleråriga planerna grundas på vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning och innehålla övergripande mål och kvantifierbara mål med tydliga tidsramar, referenspunkter för bevarande och skyddsåtgärder.

(6)  Enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013 måste de fleråriga planerna grundas på vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning och innehålla övergripande mål och kvantifierbara mål med tydliga tidsramar, referenspunkter för bevarande, kvantifierbara mål med skyddsåtgärder, mål för bevarandeåtgärder och tekniska åtgärder som ska vidtas i syfte att nå de mål för att, i största möjliga utsträckning, undvika och minska oönskade fångster såsom anges i artikel 15 i den förordningen.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  I enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 får kommissionen i en flerårig plan dessutom ges befogenhet att inrätta återhämtningsområden för fiskbestånd.

Motivering

En referens till artikel 8.3 i grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken, enligt vilken kommissionen i en flerårig plan får ges befogenhet att inrätta skyddade biologiskt känsliga områden inom ramen för de delegerade befogenheterna, saknades i kommissionens förslag.

Ändringsförslag     7

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Vissa bestånd av gemensamt intresse utnyttjas även av tredjeländer, varför det är mycket viktigt att unionen förhandlar med dessa tredjeländer för att se till att dessa bestånd förvaltas på ett hållbart sätt. Vid avsaknad av ett formellt avtal bör unionen göra allt som står i dess makt för att nå gemensamma avtal för att se till att dessa bestånd kan förvaltas på ett hållbart sätt, samtidigt som man måste säkerställa, genomdriva och främja lika villkor för unionens marknadsaktörer.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Syftet med den här planen bör vara att bidra till att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås, i synnerhet att uppnå och upprätthålla maximalt hållbart uttag (MSY) för de berörda bestånden, bidra till genomförandet av landningsskyldigheten för de demersala bestånd som omfattas av fångstbegränsningar och bidra till genomförandet av ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen

(10)  Syftet med den här planen bör vara att bidra till att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås, i synnerhet att återställa och upprätthålla bestånden på biomassanivåer som kan ge maximalt hållbart uttag (MSY), bidra till genomförandet av landningsskyldigheten för de demersala bestånd som omfattas av fångstbegränsningar och till genomförandet och uppnåendet av de socioekonomiska aspekterna av den gemensamma fiskeripolitiken samt bidra till genomförandet av ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen genom att minimera de negativa effekterna av fisket på de marina ekosystemen.

Ändringsförslag     9

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Denna plan ska även bidra till att man når en god miljöstatus i enlighet med direktiv 2008/56/EG och en gynnsam bevarandestatus för livsmiljöer och arter i enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG1a respektive rådets direktiv 92/43/EG1b.

 

_____________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

 

1b Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7 – Svensk specialutgåva, Område 15, Volym 11, s. 114).

Ändringsförslag     10

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 kräver att fiskemöjligheterna fastställs i enlighet med de mål som anges i de fleråriga planerna.

(11)  Artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 kräver att fiskemöjligheterna fastställs i enlighet med de mål som anges i artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 samt uppfyller de mål, tidsramar och marginaler som fastställs i de fleråriga planerna.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  I enlighet med artikel 33.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska bestånd som nyttjas gemensamt med tredjeländer i möjligaste mån förvaltas inom ramen för en gemensam överenskommelse som är förenlig med målen i artikel 2.2. i den förordningen. Därutöver ska de mål som anges i artiklarna 1 och 2 i förordning (EU) nr 1380/2013 samt de definitioner som anges i artikel 4 i denna förordning gälla för sådana avtal.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  När mål för maximalt hållbart uttag inte finns tillgängliga bör försiktighetsansatsen tillämpas.

(14)  När mål för maximalt hållbart uttag inte finns tillgängliga bör den fleråriga planen tillhandahålla åtgärder baserat på principen om försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen, i enlighet med definitionen i led 8 i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1380/2013. I enlighet med artikel 9.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska dessa åtgärder säkerställa en bevarandenivå för de berörda bestånden som åtminstone är jämförbar med nyttjandegraden för maximalt hållbart uttag.

Motivering

Den fleråriga planens åtgärder i enlighet med försiktighetsansatsen måste, i enlighet med artikel 9.2 i grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken, säkerställa en bevarandenivå för berörda bestånd som åtminstone är jämförbar med målen för maximalt hållbart uttag.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Fritidsfiske kan ha betydande inverkan på fiskeresurserna. Medlemsstaterna bör samla in uppgifter om fritidsfisket, i enlighet med de juridiska kraven om uppgiftsinsamling. Om sådant fiske får betydande negativa konsekvenser för resurserna bör planen ge möjlighet att fatta beslut om särskilda förvaltningsåtgärder i enlighet med proportionalitetsprincipen. Alla förvaltningsåtgärder och tekniska åtgärder som rör fritidsfiske på unionsnivå bör stå i proportion till de mål som eftersträvas.

Ändringsförslag     14

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För de funktionella enheter för havskräfta för vilka triggernivåer för förekomst finns tillgängliga är det lämpligt att använda följande triggernivåer för förekomst: en miniminivå för förekomst (Abundancebuffer) som motsvarar den Bbuffer -referenspunkt som definieras i den långsiktiga förvaltningsplan för havskräfta i Nordsjön (Long Term Management Plan for North Sea Nephrops) som tagits fram av rådgivande nämnden för Nordsjön42 och en gränsreferenspunkt för förekomst (Abundancelimit) som motsvarar triggernivån för förekomst MSY Btrigger (motsvarande Blim) enligt Ices definition7.

(16)  För de funktionella enheter för havskräfta för vilka triggernivåer för förekomst finns tillgängliga är det lämpligt att använda Ices förslag till miniminivå för förekomst (Abundancebuffer) och gränsreferenspunkt för förekomst (Abundancelimit) som triggernivåer.

_________________

 

42 A Long Term Management Plan for North Sea Nephrops

 

Motivering

Det är inte lämpligt att hänvisa till ett rådgivande organ i lagstiftningstext.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas om beståndets storlek sjunker under dessa nivåer. Skyddsåtgärder bör inbegripa en minskning av fiskemöjligheterna samt specifika bevarandeåtgärder när det vetenskapliga utlåtandet är att det krävs hjälpåtgärder. Dessa åtgärder bör kompletteras med alla övriga åtgärder, såsom kommissionens åtgärder i enlighet med artikel 12 i förordning (EU) nr 1380/2013 eller medlemsstaternas åtgärder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) nr 1380/2013.

(17)  Lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas om beståndets storlek sjunker under dessa nivåer. Skyddsåtgärder bör inbegripa en minskning av fiskemöjligheterna samt specifika bevarandeåtgärder när det bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtandet är att det krävs hjälpåtgärder. Dessa åtgärder bör kompletteras med alla övriga åtgärder, såsom kommissionens åtgärder i enlighet med artikel 12 i förordning (EU) nr 1380/2013 eller medlemsstaternas åtgärder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Det är lämpligt att fastställa TAC för havskräfta i Ices-zonerna IIa och IV som summan av de fångstbegränsningar som fastställts för varje funktionell enhet och för de statistiska rektanglarna utanför de funktionella enheterna inom det TAC-området. Detta hindrar emellertid inte att åtgärder antas för att skydda särskilda funktionella enheter.

(19)  Det är lämpligt att om möjligt fastställa en egen TAC för havskräfta för varje funktionell enhet. Eventuellt beslutas om separata åtgärder för att skydda respektive funktionell enhet.

Motivering

Vid fastställandet av en gemensam TAC för separata funktionella enheter säkerställs inte att inget överfiske av havskräftan sker i en av de funktionella enheterna. Trots att Ices sedan många år tillbaka rekommenderar separata TAC för enskilda funktionella enheter fattas på dessa områden beslut om TAC för hela området.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  För att vara i överensstämmelse med den landningsskyldighet som införs genom artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör planen föreskriva om ytterligare förvaltningsåtgärder.

(20)  För att vara i överensstämmelse med den landningsskyldighet som införs genom artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör planen föreskriva om ytterligare bevarandeåtgärder, särskilt åtgärder för att gradvis eliminera utkast, med beaktande av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, eller för att minimera fiskets negativa inverkan på ekosystemet, som i förekommande fall ska fastställas närmare i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Motivering

Ändringar i enlighet med artikel 10.2 a i grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Det bör fastställas tröskelvärden för fångster av demersala bestånd, över vilka ett fiskefartyg är skyldigt att landa i en utsedd hamn eller på en plats nära land, i enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 1224/2009. Dessutom bör medlemsstaterna, när de utser dessa hamnar eller platser nära land, tillämpa kriterierna i artikel 43.5 i den förordningen på ett sådant sätt att en effektiv kontroll av de bestånd som omfattas av den här förordningen säkerställs.

(25)  Det bör fastställas tröskelvärden för fångster av demersala bestånd, över vilka ett fiskefartyg är skyldigt att landa i en utsedd hamn eller på en plats nära land, i enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 1224/2009. Dessutom bör medlemsstaterna, när de utser dessa hamnar eller platser nära land, tillämpa kriterierna i artikel 43.5 i den förordningen på ett sådant sätt att en effektiv kontroll av landningar av de fångster som omfattas av den här förordningen säkerställs.

Motivering

Anpassning till formuleringen i skäl 28 i den fleråriga planen för Östersjön.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  I enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör bestämmelser antas för en återkommande bedömning från kommissionens sida av ändamålsenligheten och effektiviteten i tillämpningen av denna förordning. En sådan bedömning bör följa och grunda sig på en regelbunden utvärdering av planen baserad på vetenskapliga utlåtanden: planen bör utvärderas vart femte år. Denna tidsperiod kommer att ge utrymme för ett fullständigt genomförande av landningsskyldigheten och vara tillräcklig för att regionala åtgärder ska kunna antas, genomföras och för att effekterna på bestånden och olika fisken ska synas. Det är också den minimiperiod som begärts av de vetenskapliga organen.

(26)  I enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör bestämmelser antas för en återkommande bedömning från kommissionens sida av ändamålsenligheten och effektiviteten i tillämpningen av denna förordning. En sådan bedömning bör följa och grunda sig på en regelbunden utvärdering av planen baserad på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden: planen bör utvärderas senast den ... [tre år efter att denna förordning har trätt i kraft] och därefter vart femte år. Denna tidsperiod kommer att ge utrymme för ett fullständigt genomförande av landningsskyldigheten och vara tillräcklig för att regionala åtgärder ska kunna antas och genomföras och för att effekterna på bestånden och olika fisken ska synas. Det är också den minimiperiod som begärts av de vetenskapliga organen.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom denna förordning upprättas en flerårig plan (nedan kallad planen) för demersala bestånd i unionens vatten i Ices-zonerna IIa, IIIa och IV (”Nordsjön”) och det fiske som nyttjar dessa bestånd.

1.  Genom denna förordning upprättas en flerårig plan (nedan kallad planen) för demersala bestånd i unionens vatten i Ices-zonerna IIa, IIIa och IV (begreppet ”Nordsjön” innefattar dessa tre zoner) och det fiske, inklusive fritidsfiske, som nyttjar dessa bestånd.

Ändringsförslag     21

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Trots vad som sägs i punkt 1 är artiklarna 4, 5, 6 och 8 tillämpliga på beståndsområdena för bestånd i grupperna 1–4 enligt definitionen i artikel 2.

utgår

Motivering

Detta ändringsförslag ingår i en grupp som syftar till att skapa ett mindre komplext grupp 2-system.

Ändringsförslag     22

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om kommissionen på grundval av vetenskapliga utlåtanden eller en begäran från de berörda medlemsstaterna anser att den förteckning som nämns i punkt 2 behöver justeras, får kommissionen lägga fram ett förslag till ändring av denna förteckning.

Ändringsförslag     23

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  I denna förordning fastställs även de närmare bestämmelserna för genomförandet av landningsskyldigheten för alla arter som anges i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013, förutom de bestånd som redan anges i punkt 1 i denna artikel.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  demersala bestånd: de arter av rundfisk och plattfisk samt havskräfta som lever på eller nära havsbotten.

(1)  demersala bestånd: de arter av rundfisk, plattfisk och broskfisk samt havskräfta (Nephrops norvegicus) och nordhavsräka (Pandalus borealis) som lever på eller nära havsbotten.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande: vetenskapliga råd som har granskats av Ices eller STECF och stöds av de mest aktuella tillgängliga uppgifter som uppfyller alla krav som fastställs i förordning (EU) nr 1380/2013, i synnerhet artikel 25.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  FMSY-intervall: ett intervall som har beräknats av Ices och har tagits fram för att ge en minskning på högst 5 procent av det långsiktiga uttaget jämfört med maximalt hållbart uttag. Det finns ett tak för den övre gränsen, vilket innebär att sannolikheten för att beståndet sjunker under Blim är högst 5 %. Denna övre gräns är även förenlig med Ices så kallade advice rule, som anger att när lekbeståndets biomassa understiger minimireferenspunkten för lekbeståndets biomassa (MSY Btrigger), ska F minskas till ett värde som inte överstiger en övre gräns som motsvarar FMSY-värdet multiplicerat med lekbeståndets biomassa det år för vilket den totala tillåtna fångstmängden sätts, delat med MSY Btrigger.

Motivering

En entydig referens till förutsättningarna för Ices utlåtanden (Ices advice rule) ska finnas inte bara i ett skäl, utan också i artikeldelen av den fleråriga planen för demersala bestånd i Nordsjön.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c)  MSY Flower och MSY Fupper: det lägsta resp. det högsta värdet inom intervallet för FMSY;

Motivering

Den här definitionen användes ursprungligen i den fleråriga planen för Östersjön och inför de koncept som föredraganden hänvisar till i den ändrade bilaga I.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Grupp 1: demersala bestånd för vilka mål uttryckta som FMSY-intervall och skyddsåtgärder kopplade till biomassa fastställs i denna plan enligt följande:

(2)  Grupp 1: demersala bestånd för vilka mål uttryckta som FMSY-intervall och skyddsåtgärder kopplade till biomassa fastställs i denna plan och finns upptagna i förteckningarna i bilagorna I och II enligt följande:

a)  Torsk (Gadus morhua) i delområde IV och sektionerna VIId och IIIa väst (Nordsjön, östra delen av Engelska kanalen, Skagerrak), nedan kallad Nordsjötorsk.

a)  Torsk (Gadus morhua) i delområde IV (Nordsjön) och sektionerna VIId (östra delen av Engelska kanalen) och IIIa väst (Skagerrak), nedan kallad torsk i delområde IV och sektionerna VIId och IIIa väst.

b)  Kolja (Melanogrammus aeglefinus) i delområde IV och sektionerna VIa och IIIa väst (Nordsjön, vattnen väster om Skottland, Skagerrak), nedan kallad kolja.

b)  Kolja (Melanogrammus aeglefinus) i delområde IV (Nordsjön) och sektionerna VIa (vattnen väster om Skottland) och IIIa väst (Skagerrak), nedan kallad kolja i delområde IV och sektionerna VIa och IIIa väst.

c)  Rödspätta (Pleuronectes platessa) i delområde IV (Nordsjön) och sektion IIIa (Skagerrak), nedan kallad Nordsjörödspätta.

c)  Rödspätta (Pleuronectes platessa) i delområde IV (Nordsjön) och sektion IIIa (Skagerrak), nedan kallad rödspätta i delområde IV och sektion IIIa.

d)  Gråsej (Pollachius virens) i delområdena IV och VI och sektion IIIa (Nordsjön, Rockall och väster om Skottland, Skagerrak och Kattegatt), nedan kallad gråsej.

d)  Gråsej (Pollachius virens) i delområdena IV (Nordsjön) och VI (vattnen väster om Skottland och Rockall) och sektion IIIa (Skagerrak och Kattegatt), nedan kallad gråsej i delområdena IV och VI och i sektion IIIa.

e)  Tunga (Solea solea) i delområde IV (Nordsjön), nedan kallad Nordsjösjötunga.

e)  Tunga (Solea solea) i delområde IV (Nordsjön), nedan kallad tunga i delområde IV.

f)  Tunga (Solea solea) i sektion IIIa och delsektionerna 22–24 (Skagerrak och Kattegatt, västra Östersjön), nedan kallad Kattegattunga.

f)  Tunga (Solea solea) i sektion IIIa (Skagerrak och Kattegatt) och delsektionerna 22–24 (västra Östersjön), nedan kallad tunga i sektion IIIa och delsektionerna 22–24.

g)  Vitling (Merlangius merlangus) i delområde IV och sektion VIId (Nordsjön, östra delen av Engelska kanalen, Skagerrak), nedan kallad Nordsjövitling.

g)  Vitling (Merlangius merlangus) i delområde IV (Nordsjön) och sektion VIId (östra delen av Engelska kanalen), nedan kallad vitling i delområde IV och sektion VIId.

 

ga)  Marulk (Lophius piscatorius)* i sektion IIIa (Skagerrak och Kattegatt) och delområdena IV (Nordsjön) och VI (väster om Skottland och Rockall).

 

gb)  Nordhavsräka (Pandalus borealis) i sektionerna IVa öst och IIIa.

 

Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 för att ändra den förteckning över bestånd i grupp 1 som anges i första stycket i denna punkt och i bilagorna I och II till denna förordning, i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning.

 

(* ska läggas till till bilagorna)

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Grupp 2: funktionella enheter (FU) för havskräfta (Nephrops norvegicus) för vilka mål uttryckta som FMSY -intervall och skyddsåtgärder kopplade till förekomst fastställs i denna plan enligt följande:

(3)  Grupp 2: funktionella enheter (FU) för havskräfta för vilka mål uttryckta som FMSY -intervall och skyddsåtgärder kopplade till förekomst fastställs i denna plan i enlighet med bilagorna I och II enligt följande.

Ändringsförslag     30

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Grupp 6: förbjudna arter för vilka det råder förbud att fiska och som identifieras som förbjudna arter enligt en unionsrättsakt antagen på området för den gemensamma fiskeripolitiken i Nordsjön.

utgår

Motivering

Förslaget till förordning om tekniska åtgärder (artikel 18) och förordning 1380/2013 (artiklarna 12 och 13) tillåter redan att vidta åtgärder avseende dessa arter.

Ändringsförslag     31

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Grupp 7: demersala bestånd för vilka mål uttryckta som FMSY-intervall och skyddsåtgärder kopplade till biomassa fastställs i annan unionslagstiftning än den här förordningen.

utgår

Ändringsförslag     32

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  De berörda bestånden ska endast ändras på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  MSY Btrigger: den referenspunkt för lekbeståndets biomassa under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder ska vidtas för att säkerställa att nyttjandegraden i kombination med den naturliga variationen tillåter att beståndet byggs upp över nivåer som kan ge MSY på lång sikt.

10.  MSY Btrigger: den referenspunkt för lekbeståndets biomassa under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder ska vidtas för att säkerställa att nyttjandegraden i kombination med den naturliga variationen tillåter att beståndet byggs upp över nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag på lång sikt.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  fritidsfiske: icke-kommersiellt fiske efter levande biologiska resurser för rekreation, turism eller sport.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Planen ska bidra till att uppnå de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen, och ska syfta till att säkerställa att nyttjandet av de levande marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer maximalt hållbart uttag.

1.  Planen ska bidra till att uppnå de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen i enlighet med definitionen i led 8 i artikel 4.1 av förordning (EU) nr 1380/2013. Planen ska också bidra till en rättvis levnadsstandard för dem som är beroende av fisket genom att ta hänsyn till de socioekonomiska aspekterna, och den ska syfta till att säkerställa att nyttjandet av de levande marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer maximalt hållbart uttag. Nyttjandetakten för maximalt hållbart uttag ska uppnås så snart som möjligt och under alla omständigheter stegvis för alla bestånd som omfattas av den här förordningen fram till senast 2020 och ska därefter bevaras. För bestånd som saknar vetenskapliga utlåtanden och data ska de mål som förankras i artikel 9.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 uppfyllas, vilka säkerställer en bevarandenivå för berörda bestånd som minst är jämförbar med målen för maximalt hållbart uttag.

Motivering

Både mål och tidsramar i grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken måste gälla likvärdigt för bestånden i alla grupper.

Ändringsförslag     36

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Planen bidrar till att uppnå de så kallade socioekonomiska mål som anges i artikel 2.5 i förordning EU (nr) 1380/2013 när det gäller att upprätthålla levnadsstandarden för dem som är beroende av fiskeverksamheten, behålla en effektiv och transparent inre marknad för fiske- och vattenbruksprodukter och behålla rättvisa villkor för fiske- och vattenbruksprodukter som marknadsförs i unionen.

Motivering

Socioekonomiska överväganden och socioekonomiska mål för den gemensamma fiskeripolitiken bör alltid utgöra en del av den fleråriga planen och inte ignoreras i den.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Planen ska genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen minimeras. Den ska vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att senast 2020 uppnå god miljöstatus i enlighet med artikel 1.1 i direktiv 2008/56/EG.

3.  Planen ska genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen, i synnerhet hotade livsmiljöer och skyddade arter, inbegripet marina däggdjur och havsfåglar, minimeras. Den ska komplettera och vara förenlig med ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen i enlighet med definitionen i led 9 i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 samt unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att senast 2020 uppnå god miljöstatus i enlighet med artikel 1.1 i direktiv 2008/56/EG, samt med målen och föreskrifterna i direktiv 2009/147/EG och 92/43/EEG. Planen ska dessutom innehålla åtgärder som syftar till att motverka negativa socioekonomiska effekter och göra det möjligt för aktörerna att stärka sina långsiktiga ekonomiska utsikter.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Planen ska, enligt artikel 33.1 i förordning (EU) nr 1380/2013, bidra till att bestånd som nyttjas gemensamt med tredjeländer förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen i artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 och så att fiskemöjligheterna totalt inte överstiger de intervall som fastställs i bilaga I i denna förordning.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Planen ska ta hänsyn till unionens bilaterala förbindelser med tredjeländer. I framtida bilaterala avtal med tredjeländer ska man ta hänsyn till planen.

Ändringsförslag     40

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  bidra till uppfyllandet av andra relevanta deskriptorer i bilaga I till direktiv 2008/56/EG, i proportion till den roll som fisket spelar för att uppfylla dem.

b)  uppfylla andra relevanta deskriptorer i bilaga I till direktiv 2008/56/EG, i proportion till den roll som fisket spelar för att uppfylla dem.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Alla åtgärder inom ramen för planen ska genomföras på ett sätt som är förenligt med bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden enligt artikel 2.1a i denna förordning. Bästa tillgängliga åtgärder ska granskas av Ices och STECF senast vid den tidpunkt då dessa åtgärder föreslås av kommissionen i enlighet med artiklarna 4, 5, 6 och 18 i den här förordningen samt artikel 16 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Målet för fiskedödligheten ska nås så snart som möjligt och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020 för bestånden i grupperna 1 och 2, och det ska därefter bibehållas inom de intervall som fastställs i bilaga I.

1.  Målet för fiskedödligheten ska nås så snart som möjligt och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020 för bestånden i grupperna 1 och 2, och det ska därefter bibehållas inom de intervall som fastställs i bilaga I och vara förenligt med målen i artikel 3.1.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I enlighet med artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska fiskemöjligheterna vara förenliga med de målintervall för fiskedödlighet som anges i bilaga I, kolumn A, till den här förordningen.

2.  I enlighet med artikel 16.4 och artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska fiskemöjligheterna fastställas i enlighet med planens syften och mål samt bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, och vara förenliga med de målintervall för fiskedödlighet som anges i bilaga I, kolumn A, till den här förordningen.

Ändringsförslag     44

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2 får fiskemöjligheterna fastställas på nivåer som motsvarar en lägre fiskedödlighet än de nivåer som anges i bilaga I, kolumn A.

3.  Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2 får fiskemöjligheterna fastställas på nivåer som motsvarar en lägre fiskedödlighet än de nivåer som anges i bilaga I.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  om det, på grundval av vetenskapliga utlåtanden eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att nå de övergripande mål som fastställs i artikel 3 när det gäller blandfiske,

a)  om det, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, är nödvändigt för att nå de övergripande mål som fastställs i artikel 3 när det gäller blandfiske,

Ändringsförslag     46

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  Beslut om att fiska inom den övre delen av intervallet ska stödjas av bästa möjliga vetenskapliga utlåtande, i enlighet med artikel 3 led c i förordning (EU) nr 1380/2013. Detaljerade vetenskapliga bevis ska göras offentligt tillgängliga åtminstone fyra veckor innan beslut om fiskemöjligheter fattas i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1380/2013 på grundval av kolumn B i bilaga I.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  om det, på grundval av vetenskapliga utlåtanden eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att undvika att ett bestånd tar allvarlig skada på grund av dynamiken inom eller mellan bestånd av samma eller olika arter, eller

b)  om det, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, är nödvändigt för att undvika att ett bestånd tar allvarlig skada på grund av dynamiken inom eller mellan bestånd av samma eller olika arter, eller

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Fiskemöjligheterna ska fastställas på ett sätt som säkerställer att sannolikheten är högst 5 % för att lekbeståndets biomassa sjunker under den gränsreferenspunkt för lekbeståndets biomassa (Blim) som särskilt anges i bilaga II, kolumn B.

Motivering

I analogi med artikel 4.7 i den fleråriga planen för Östersjön.

Ändringsförslag     49

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Om kommissionen på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden anser att fiskedödlighetsintervallen i bilaga I inte längre korrekt uttrycker planens mål, får kommissionen som en brådskande angelägenhet lägga fram ett förslag till översyn av dessa intervall.

Motivering

Det är lämpligt att ta med bestämmelserna i förvaltningsplanen för Östersjön.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Fiskemöjligheterna för bestånden i grupperna 3 och 4 ska vara förenliga med vetenskapliga utlåtanden om maximalt hållbart uttag.

1.  Fiskemöjligheterna för bestånden i grupperna 3 och 4 ska vara förenliga med bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden om maximalt hållbart uttag.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I avsaknad av vetenskapliga utlåtanden om en nivå för fiskedödlighet som är förenlig med maximalt hållbart uttag, ska fiskemöjligheterna vara förenliga med vetenskapliga utlåtanden som gör det möjligt att säkerställa hållbarheten hos fiskbestånden på grundval av försiktighetsansatsen.

2.  I avsaknad av vetenskapliga utlåtanden och statistik om en nivå för fiskedödlighet som är förenlig med maximalt hållbart uttag, ska beslut om fiskemöjligheterna och åtgärderna fattas i enlighet med försiktighetsprincipen för den fiskeriförvaltning som definieras i artikel 4.1 led 8 i förordning (EU) nr 1380/2013, och i enlighet med de mål som fastställs i artikel 3.1 i denna förordning.

Motivering

Det är viktigt att betona att försiktighetsansatsen i grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken tillämpas för att berörda bestånd i enlighet med artikel 9.2 i grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken åtminstone ska uppnå en skyddsnivå som är jämförbar med den som gäller vid förvaltning på nivån för maximalt hållbart uttag.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bestånd i grupp 5 ska förvaltas på grundval av försiktighetsansatsen i enlighet med vetenskapliga utlåtanden.

Bestånd i grupp 5 ska förvaltas på grundval av försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen i enlighet med definitionen i punkt 8 i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 och i enlighet med senast tillgängliga vetenskapliga utlåtande och med de mål som fastställs i artikel 3.1 och artikel 3.3 i denna förordning. Avsaknad av tillräcklig vetenskaplig information får inte tas som intäkt för att skjuta upp eller avstå från att vidta förvaltningsåtgärder för att bevara marina biologiska resurser.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När vetenskapliga utlåtanden visar att lekbeståndets biomassa för något av de berörda bestånden i grupp 1 ligger under den MSY Btrigger eller att förekomsten inom någon av de funktionella enheterna i grupp 2 ligger under den Abundancebuffer som anges i bilaga II, kolumn A, ska alla lämpliga hjälpåtgärder antas för att se till att det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten snabbt återgår till nivåer över de nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag. I synnerhet ska fiskemöjligheterna, genom undantag från artikel 4.2, fastställas till nivåer som, med beaktande av minskningen uttryckt i biomassa eller förekomst, ger en fiskedödlighet under det intervall som anges i bilaga I, kolumn A.

1.  När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att lekbeståndets biomassa för något av de berörda bestånden i grupp 1 ligger under den MSY Btrigger eller att förekomsten inom någon av de funktionella enheterna i grupp 2 ligger under den Abundancebuffer som anges i bilaga II, kolumn A, ska alla lämpliga hjälpåtgärder antas för att se till att det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten snabbt återgår till nivåer över de nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag. I synnerhet ska fiskemöjligheterna, genom undantag från artikel 4.2, fastställas till nivåer som, med beaktande av minskningen uttryckt i biomassa eller förekomst, ger en fiskedödlighet under det intervall som anges i bilaga I, kolumn A, i förhållande till minskningen uttryckt i biomassa och i enlighet med Ices så kallade advice rule. Ices advice rule, som beskrivs i artikel 2.1b ska gälla.

Motivering

Eftersom Ices utlåtanden (Ices advice rule) utgör grunden för beräkningen av de föreslagna intervallen måste den vara ett villkor för deras tillämpning.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När vetenskapliga utlåtanden visar att lekbeståndets biomassa för något av de berörda bestånden ligger under den Blim eller att förekomsten inom någon av de funktionella enheterna för havskräfta ligger under den Abundancelimit som anges i bilaga II, kolumn B, till den här förordningen, ska alla ytterligare hjälpåtgärder vidtas för att se till att det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten snabbt återgår till nivåer över de nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag. I synnerhet ska hjälpåtgärderna, genom undantag från artikel 4.2 och 4.4, inbegripa ett tillfälligt stopp av det riktade fisket för det berörda beståndet och en tillräckligt stor minskning av fiskemöjligheterna.

2.  När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att lekbeståndets biomassa för något av de berörda bestånden ligger under den Blim eller att förekomsten inom någon av de funktionella enheterna för havskräfta ligger under den Abundancelimit som anges i bilaga II, kolumn B, till den här förordningen, ska alla ytterligare hjälpåtgärder vidtas för att se till att det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten snabbt återgår till nivåer över de nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag. I synnerhet ska hjälpåtgärderna, genom undantag från artikel 4.2 och 4.4, inbegripa ett tillfälligt stopp av det riktade fisket för det berörda beståndet och en tillräckligt stor minskning av fiskemöjligheterna.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att lekbeståndets biomassa för något av de bestånd som omfattas av den här förordningen ligger under MSY Btrigger under ett valfritt år ska alla lämpliga hjälpåtgärder vidtas för att se till att beståndet snabbt återgår till värden över de nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag och fiskedödligheten sänks linjärt i förhållande till minskningen uttryckt i biomassa och i enlighet med Ices så kallade advice rule. Ices advice rule, som beskrivs i led 1b av artikel 2.1 ska gälla.

Motivering

Även för grupp 3, 4, 5 och 7 måste skyddsåtgärder som minskning av fiskedödligheten eller andra hjälpåtgärder för att minska fångstmängderna vara möjliga, utöver tekniska åtgärder.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att lekbeståndets biomassa för något av de bestånd som omfattas av den här förordningen ligger under Blim eller ett motsvarande gränsvärde ska ytterligare hjälpåtgärder vidtas för att se till att beståndet snabbt återgår till värden över den nivå som krävs för maximalt hållbart uttag. I synnerhet kan dessa hjälpåtgärder omfatta en minskning av fiskemöjligheterna samt ett stopp av det riktade fisket av beståndet.

Motivering

Även för grupp 3, 4, 5 och 7 måste säkerhetsmekanismer som fiskestopp eller andra hjälpåtgärder för att minska fångstmängderna vara möjliga, utöver tekniska åtgärder.

Ändringsförslag     57

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  De korrigerande åtgärder som avses i denna artikel får inbegripa

 

a)   nödåtgärder enligt artiklarna 12 och 13 i förordning (EU) nr 1380/2013,

 

b)   åtgärder i enlighet med artiklarna 11 och 11a i denna förordning.

 

Vilken av de åtgärder som avses i denna artikel som vidtas ska bestämmas utifrån art, allvarlighetsgrad, varaktighet och upprepning av den situation där lekbeståndets biomassa understiger de nivåer som avses i punkt 1.

Motivering

Det är lämpligt att ta med bestämmelserna i förvaltningsplanen för Östersjön.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilda bevarandeåtgärder för grupperna 3–7

Särskilda bevarandeåtgärder

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När vetenskapliga utlåtanden visar att hjälpåtgärder krävs för bevarandet av något av de demersala bestånden i grupperna 3–7, eller när lekbeståndets biomassa för något av bestånden i grupp 1 eller förekomsten i någon av de funktionella enheterna i grupp 2 för ett visst år ligger under de referenspunkter för bevarande som anges i bilaga II, kolumn A, till denna förordning, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 med avseende på

När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att hjälpåtgärder krävs för att säkerställa att alla bestånd som omfattas av den här förordningen förvaltas i enlighet med de mål som förankras i artikel 3 i denna förordning, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 med avseende på

Motivering

Anpassning till formuleringen i artikel 6.1 i den fleråriga planen för Östersjön i syfte att skapa möjligheter att anta delegerade rättsakter som kan säkra bevarandet av beståndet, minska oönskade fångster eller minimera fiskets negativa inverkan på det marina ekosystemet.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  fiskeredskapens egenskaper, särskilt maskstorlek, krokstorlek, redskapens utformning, garntjocklek, redskapens storlek eller användning av selektivitetsanordningar för att säkerställa eller förbättra selektiviteten,

a)  fastställande av fiskeredskapens egenskaper och specifikationer, särskilt maskstorlek, krokstorlek, redskapens utformning, garntjocklek, redskapens storlek eller användning av selektivitetsanordningar för att säkerställa eller förbättra selektiviteten, i synnerhet för att minska oönskade fångster av bestånden i grupp 6,

Motivering

Anpassning till målen i artikel 7.2 b i grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Identifiering av lekområden och återhämtningsområden för fiskbestånd

 

Fram till senast 2020 ska medlemsstaterna identifiera lekområden och områden avseende vilka det finns tydliga bevis på betydande koncentrationer av fisk under minsta referensstorlek för bevarande och i enlighet med artikel 12.2 i den här förordningen utarbeta gemensamma rekommendationer för inrättande av återhämtningsområden för bestånd som omfattas av den här förordningen.

Motivering

Artikeln motsvarar målen i artikel 8 i grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken.

Ändringsförslag     62

Förslag till förordning

Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Totalt tillåtna fångstmängder.

Fiskemöjligheter

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Vid fördelningen av fiskemöjligheter ska medlemsstaterna ta hänsyn till objektiva och transparenta kriterier i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Vid gemensam förvaltning av bestånd som delas med tredjeländer ska medlemsstaterna möjliggöra byte av fiskemöjligheter i enlighet med bestämmelserna i artikel 33.2 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Motivering

Byte av fiskemöjligheter med tredjeländer för gränsöverskridande bestånd är ett viktigt instrument för att säkerställa en optimal användning av tillgängliga fiskemöjligheter.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 ska TAC för beståndet av havskräfta i Ices-zonerna IIa och IV vara summan av fångstbegränsningarna i de funktionella enheterna och i de statistiska rektanglarna utanför de funktionella enheterna.

2.  För beståndet av havskräfta i Ices-zonerna IIa och IV fastställs tillåtna fångstmängder för de enskilda funktionella enheterna samt en gemensam TAC för de statistiska rektanglarna utanför de funktionella enheterna.

Motivering

Förekomsten av havskräfta kan skilja sig kraftigt mellan de olika funktionella enheterna. Om en gemensam TAC fastställs som summa av bestånden inom och utanför de funktionella enheterna kan fisketrycket bli för stort i vissa funktionella enheter, medan fiskemöjligheterna förblir outnyttjade i andra.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Effekterna av fritidsfisket

 

1.  Alla tillgängliga uppgifter om bifångster i fritidsfisket ska granskas för att bedöma vilka effekter de kan förväntas ha på bestånden av reglerade arter.

 

2.  Rådet ska utvärdera den bedömning som avses i punkt 1. För de bestånd som anses ha ett betydande fritidsfiske ska rådet, när det fastställer fiskemöjligheter, ta hänsyn till fritidsfisket genom att bland annat

 

a)  beakta den uppskattade totala fångstmängden för fritidsfisket, beräknad utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning och bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning om de kommersiella fiskemöjligheterna, som en andel av den totala fångstmängd som motsvarar målintervallet för fiskedödlighet,

 

b)  införa begränsningar för fritidsfisket, inklusive gränser för antalet fångster per dag och perioder med fiskeförbud eller

 

c)  andra sätt som anses lämpliga.

Ändringsförslag     67

Förslag till förordning

Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bestämmelser med koppling till landningsskyldigheten för grupperna 1–7

Bestämmelser med koppling till landningsskyldigheten

Ändringsförslag     68

Förslag till förordning

Artikel 11 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  undantag från tillämpningen av landningsskyldigheten för arter för vilka det finns vetenskapliga belägg för en hög överlevnadsgrad, med beaktande av egenskaperna hos redskapen, fiskemetoderna och ekosystemet, i syfte att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten, och

a)  undantag från tillämpningen av landningsskyldigheten för arter för vilka bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande visar en hög överlevnadsgrad, med beaktande av egenskaperna hos redskapen, fiskemetoderna och ekosystemet, i syfte att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten, och

Ändringsförslag     69

Förslag till förordning

Artikel 11 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  särskilda bestämmelser om dokumentation av fångster, särskilt i syfte att övervaka genomförandet av landningsskyldigheten, och

c)  särskilda bestämmelser om dokumentation av fångster, särskilt i syfte att övervaka genomförandet och kontrollen för att säkerställa en rättvis konkurrens genom fullständig efterlevnad av landningsskyldigheten, och

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De åtgärder som anges i punkt 1 i den här artikeln bidrar till att uppnå målen i artikel 3 i den här förordningen, i synnerhet avseende skydd av ungfisk och lekande fisk.

Ändringsförslag     71

Förslag till förordning

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Tekniska åtgärder

 

1.   Kommissionen ges behörighet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 med avseende på följande tekniska åtgärder:

 

a)   Specifikationer av fiskeredskapens egenskaper och regler för användningen av redskapen för att säkerställa eller förbättra selektiviteten, minska oönskade fångster eller minimera negativa effekter på ekosystemet.

 

b)   Specifikationer av ändringar av fiskeredskap eller tilläggsutrustning till fiskeredskap för att säkerställa eller förbättra selektiviteten, minska oönskade fångster eller minimera negativa effekter på ekosystemet.

 

c)   Begränsningar eller förbud av användningen av vissa fiskeredskap och av fiskeverksamhet i vissa områden eller under vissa perioder, i syfte att skydda lekfisk, fisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande eller icke-målarter, eller för att minimera de negativa effekterna på ekosystemet.

 

d)   Fastställande av minsta referensstorlekar för bevarande för något av de bestånd som omfattas av denna förordning, för att säkerställa skydd av unga exemplar av marina organismer.

 

2.   De åtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln ska bidra till att nå de övergripande mål som anges i artikel 3.

Motivering

Artikel 8 förekom redan i förvaltningsplanen för Östersjön. I kommissionens förslag sammankopplas de tekniska åtgärderna endast med åtgärder för att skydda ett bestånd. Detta synsätt är alltför begränsande. Det är därför lämpligt att skapa en särskild artikel som gör det möjligt att införa generella tekniska åtgärder.

Ändringsförslag     72

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid sidan av skyldigheten att göra en förhandsanmälan enligt artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska befälhavare på unionsfiskefartyg med en längd överallt på åtta till tolv meter minst en timme före beräknad ankomsttid till hamn meddela de behöriga myndigheterna i kustmedlemsstaten de uppgifter som anges i artikel 17.1 leden a–f i förordning (EG) nr 1224/2009 när de ombord medför minst någon av följande kvantiteter fisk:

utgår

a)  Grupp 1: 1000 kg och/eller

 

b)  grupp 2 och 4: 500 kg och/eller

 

c)  grupp 3: 1000 kg och/eller

 

d)  grupp 7: 1000 kg.

 

Motivering

Med hänsyn till den komplexa förvaltning som följer av det stora antalet föreslagna grupper, föreslås här att man håller sig till bestämmelserna i kontrollförordningen, i enlighet med principen om bättre lagstiftning och rekommendationerna i Europaparlamentets initiativbetänkande om harmonisering av fiskerikontroll.

Ändringsförslag     73

Förslag till förordning

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 15

utgår

Loggbokskrav för grupperna 1–7

 

Genom undantag från artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska befälhavarna på alla unionsfiskefartyg med en längd överallt på åtta meter eller mer som fiskar efter demersala bestånd föra fiskeloggbok över sina fiskeinsatser i enlighet med artikel 14 i den förordningen.

 

Motivering

Denna bestämmelse omfattas inte av en förvaltningsplan och måste vara föremål för en bredare diskussion vid översynen av kontrollförordningen.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast fem år efter ikraftträdandet av denna förordning och därefter vart femte år ska kommissionen säkerställa en utvärdering av planens effekter på de bestånd som omfattas av denna förordning och på de fisken som nyttjar dessa bestånd. Kommissionen ska lägga fram resultatet av utvärderingen för Europaparlamentet och rådet.

Senast tre år efter ikraftträdandet av denna förordning och därefter vart femte år ska kommissionen säkerställa en utvärdering av planens effekter på de bestånd som omfattas av denna förordning och på de fisken som nyttjar dessa bestånd, samt av i vilken utsträckning förordningens mål har uppfyllts, däribland målen om återhämtning av fiskebestånd till nivåer över vad som kan ge maximalt hållbart uttag och framstegen mot god miljöstatus. Kommissionen ska lägga fram resultatet av utvärderingen för Europaparlamentet och rådet. Kommissionen kan rapportera vid ett tidigare datum om den anser att så är nödvändigt.

 

Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om framstegen när det gäller uppnåendet av målen i denna förordning och situationen för fiskbestånden och de bestånd som omfattas av denna förordning, och detta ska ske så snart som möjligt efter antagandet av den årliga förordningen om fastställande av fiskemöjligheter i unionens vatten och i vissa icke-EU-vatten. Denna rapport ska bifogas den årsrapport som avses i artikel 50 i förordning (EU) nr 1380/2013.

 

Rapporten ska innehålla följande:

 

(1)   De avgörande vetenskapliga yttranden som ligger som grund för fastställandet av fiskemöjligheter.

 

(2)   En vetenskaplig motivering som visar att de fastställda fiskemöjligheterna är i linje med målen och bestämmelserna i den här förordningen, särskilt med målen för fiskedödlighet.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 18a

 

Stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden

 

Åtgärder för tillfälligt upphörande som antas för att uppnå planens mål ska betraktas som sådant tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som avses i artikel 33.1 a och c i förordning (EU) nr 508/2014.

(Den här artikeln ska stå med i kapitel X)

Motivering

Härigenom kompletteras bestämmelsen i artikel 17 i den fleråriga planen för Östersjön avseende stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden vid tillfälligt upphörande av fiskeverksamheten i syfte att uppnå planens mål.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Bilaga 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bilaga I

Bilaga I

Mål för fiskedödlighet

Mål för fiskedödlighet

1. Grupp 1

1. Grupp 1

Bestånd

Intervall för mål för fiskedödlighet som ger maximalt hållbart uttag (FMSY)

Bestånd

Intervall för mål för fiskeridödlighet som ger maximalt hållbart uttag (FMSY)

 

Kolumn A

Kolumn B

 

Kolumn A

Kolumn B

 

Intervallen i tabellen motsvarar värdena i den senaste versionen av Ices Special Request Advice ”EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks”

Nordsjötorsk

0.22 – 0.33

0.33 – 0.49

Torsk i delområde IV och sektionerna VIId och IIIa väst

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

Kolja

0.25 – 0.37

0.37 – 0.52

Kolja i delområde IV och sektionerna VIa och IIIa väst

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

Nordsjöspätta

0.13 – 0.19

0.19 – 0.27

Rödspätta i delområde IV och sektion IIIa

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

Gråsej

0.20 – 0.32

0.32 – 0.43

Gråsej i delområdena IV och VI och i sektion IIIa

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

Nordsjötunga

0.11 – 0.20

0.20 – 0.37

Tunga i delområde IV

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

Kattegattunga

0.19 – 0.22

0.22 – 0.26

Tunga i sektion IIIa och delsektionerna 22–24

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

Nordsjövitling

Ej fastställt

Ej fastställt

Vitling i delområde IV och sektion VIId

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

 

 

 

Marulk i sektion IIIa och delområdena IV och VI

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

 

 

 

Nordhavsräka i sektionerna IVa öst och IIIa

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

2. Grupp 2

2. Grupp 2

Funktionell enhet för havskräfta (FU)

Intervall för mål för fiskedödlighet som ger maximalt hållbart uttag (FMSY) (uttryckt i uttagsnivå)

Funktionell enhet för havskräfta (FU)

Intervall för mål för fiskedödlighet som ger maximalt hållbart uttag (FMSY) (uttryckt i uttagsnivå)

 

Kolumn A

Kolumn B

 

Kolumn A

Kolumn B

 

Intervallen i tabellen motsvarar värdena i den senaste versionen av Ices Special Request Advice ”EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks”

Sektion IIIa FU 3 och 4

0.056 – 0.079

0.079 – 0.079

Sektion IIIa FU 3 och 4

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

Farn Deeps FU 6

0.07 – 0.081

0.081 – 0.081

Farn Deeps FU 6

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

Fladen grund FU 7

0.066 – 0.075

0.075 – 0.075

Fladen grund FU 7

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

Firth of Forth FU 8

0.106 – 0.163

0.163 – 0.163

Firth of Forth FU 8

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

Moray Firth FU 9

0.091 – 0.118

0.118 – 0.118

Moray Firth FU 9

FMSY lower – FMSY

FMSY – FMSY upper

Motivering

Förankringen av principen för beräkning av intervallen gör det möjligt att flexibelt anpassa dem till senaste och bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Om intervallen, i enlighet med Europeiska kommissionens förslag, uttrycks i tal fastställs de till dagens vetenskapliga utlåtanden och kan endast anpassas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Dessutom är fastställandet av beståndens namn i enlighet med Ices områden, delområden och sektioner klarare och tydligare.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Bilaga 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bilaga II

Bilaga II

Referenspunkter för bevarande

Referenspunkter för bevarande

(enligt artikel 7)

(enligt artikel 7)

1. Grupp 1

1. Grupp 1

Bestånd

Referenspunkt för miniminivån för lekbeståndets biomassa (i ton) (MSY Btrigger)

Gränsreferenspunkt för biomassa (i ton) (Blim)

Bestånd

Referenspunkt för miniminivån för lekbeståndets biomassa (i ton) (MSY Btrigger)

Gränsreferenspunkt för biomassa (i ton) (Blim)

 

 

Kolumn A

Kolumn B

Nordsjötorsk

165 000

118 000

Torsk i delområde IV och sektionerna VIId och IIIa väst

165 000

118 000

Kolja

88 000

63 000

Kolja i delområde IV och sektionerna VIa och IIIa väst

88 000

63 000

Nordsjöspätta

230 000

160 000

Rödspätta i delområde IV och sektion IIIa

230 000

160 000

Gråsej

200 000

106 000

Gråsej i delområdena IV och VI och i sektion IIIa

150 000

106 000

Nordsjötunga

37 000

26 300

Tunga i delområde IV

37 000

26 300

Kattegattunga

2 600

1 850

Tunga i sektion IIIa och delsektionerna 22–24

2 600

1 850

Nordsjövitling

Ej fastställt

Ej fastställt

Vitling i delområde IV och sektion VIId

Ej fastställt

Ej fastställt

 

 

 

Marulk i sektion IIIa och delområdena IV och VI

Ej fastställt

Ej fastställt

 

 

 

Nordhavsräka i sektionerna IVa öst och IIIa

Ej fastställt

Ej fastställt

2. Grupp 2

2. Grupp 2

Funktionell enhet för havskräfta (FU)

Referenspunkt för miniminivå för förekomst (i miljoner) (Abundancebuffer)

Gränsreferenspunkt för förekomst (i miljoner) (Abundancelimit)

Funktionell enhet för havskräfta (FU)

Referenspunkt för miniminivå för förekomst (i miljoner) (Abundancebuffer)

Gränsreferenspunkt för förekomst (i miljoner) (Abundancelimit)

 

 

Kolumn A

Kolumn B

Sektion IIIa FU 3 och 4

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Sektion IIIa FU 3 och 4

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Farn Deeps FU 6

999

858

Farn Deeps FU 6

999

858

Fladen grund FU 7

3 583

2 767

Fladen grund FU 7

3 583

2 767

Firth of Forth FU 8

362

292

Firth of Forth FU 8

362

292

Moray Firth FU 9

262

262

Moray Firth FU 9

262

262

Motivering

För att tydliggöra kopplingarna till kolumn A och B i bilaga II måste dessa kolumner också benämnas så. Dessutom är fastställandet av beståndens namn i enlighet med Ices områden, delområden och sektioner klarare och tydligare.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Bilaga IIa (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga IIa

 

Förbjudna arter

 

a)  Klorocka (Amblyraja radiata).

 

b)  Följande sågfiskarter:

 

i)  Knivtandad sågfisk (Anoxypristis cuspidata).

 

ii)  Dvärgsågfisk (Pristis clavata).

 

iii)  Småtandad sågfisk (Pristis pectinata).

 

iv)  Vanlig sågfisk (Pristis pristis).

 

v)  Jättesågfisk (Pristis zijsron).

 

c)  Brugd (Cetorhinus maximus) och vithaj (Carcharodon carcharias).

 

d)  Slätrocka (Dipturus batis), båda arterna (Dipturus cf. flossada och Dipturus cf. intermedia).

 

e)  Slätkäxa (Etmopterus pusillus) i unionens vatten på Ices-delområde IV och Ices-sektion IIIa.

 

f)  Manta alfredi.

 

g)  Jättemanta (Manta birostris).

 

h)  Följande arter av släktet Mobula:

 

i)  Mobula mobular.

 

ii)  Mobula rochebrunei.

 

iii)  Mobula japanica.

 

iv)  Mobula thurstoni.

 

v)  Mobula eregoodootenkee.

 

vi)  Mobula munkiana.

 

vii)  Mobula tarapacana.

 

viii)  Mobula kuhlii.

 

ix)  Mobula hypostoma.

 

i)  Knaggrocka (Raja clavata) i unionens vatten i Ices-sektion IIIa.

 

j)  Hajrocka (Rhinobatidae).

 

k)  Havsängel (Squatina squatina).

 

l)  Lax (Salmo salar) och öring (Salmo trutta) vid fiske med något släpredskap inom vatten utanför en gräns om 6 sjömil uppmätt från medlemsstaternas baslinjer i Ices-delområdena II och IV (unionens vatten).

 

m)  Rombärande langusthonor (Palinuridae spp.) och rombärande hummerhonor (Homarus gammarus) utom för direkt utsättning eller flyttning.

Motivering

I förslaget till förordning om tekniska åtgärder (COM(2016)134) listas förbjudna arter i bilaga I. Då detta förslag för närvarande fortfarande diskuteras anser föredraganden att det är nödvändigt att närmare definiera de förbjudna arter som anges i artikel 2.7 i den här förordningen. Därför har de förbjudna arter som denna förordning gäller tagits från den förteckning som finns i förslaget till förordning om tekniska åtgärder.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

(1) Bakgrund till kommissionens förslag

Grundförordningen anser fleråriga planer vara ett utmärkt instrument för hållbar användning av marina biologiska resurser under flera år. I de fleråriga planerna ska olika fisketypers särdrag tas upp.

De fleråriga planerna utgör grunden för utkastplanerna, som konkretiserar landningsskyldigheten för vissa bestånd och fisken samt möjliggör undantag.

I och med planen för Östersjön utformades den första fleråriga planen i enlighet med grundförordningen. Denna betraktas visserligen som strategi för fleråriga planer för ytterligare havsområden, men olika fisketypers (och områdens) särdrag måste ändå beaktas.

I konsekvensbedömningen som ligger till grund för kommissionens förslag för den här fleråriga planen (nedan kallad planen för Nordsjön) formuleras bland annat följande mål (s. 31):

  Minska risken för underutnyttjande inom fisket (”underfishing”) genom F(MSY)-intervall.

  Införa skyddsåtgärder för försiktighetsansatsen.

  Underlätta tillämpningen av landningsskyldigheten.

  Införa ramar för genomförandet av regionaliseringen.

Kommissionens förslag berör endast demersala bestånd eftersom dessas förvaltning skiljer sig avsevärt från förvaltningen av pelagiska och industriella bestånd.

(2) Förslagets innehåll

Struktur och omfattning

I princip tillämpar kommissionen strukturen i planen för Östersjön. Några avsnitt har ändrats eller tagits bort.

Förslagets fokus ligger på blandfiske av demersala bestånd i Nordsjön. Det omfattar inte biologisk interaktion mellan bestånden, eftersom detta inte är tillräckligt vetenskapligt undersökt. I blandfiske kan fenomenet begränsande arter (”choke species”) uppstå.

Mot bakgrund av detta integrerar kommissionen konceptet intervall i förslaget. Intervallen ska ge en viss flexibilitet för choke species-problematiken.

Kommissionen delar in de demersala bestånden i sex grupper. Indelningen görs enligt vissa kriterier, exempelvis föreliggande totala fångstmängder (nedan kallade TAC).

Kommission inför konceptet förekomst(buffer), som har utvecklats av den rådgivande kommittén för Nordsjön. Det här konceptet är mer hållbart än abundance(limit) som har utvecklats av Internationella havsforskningsrådet (Ices).

Konsekvens och mekanismer

Vetenskapliga råd och beståndsberäkningar refererar ofta till de så kallade Ices-områdena, vilka grundar sig på biologiska kunskaper och kan med tiden anpassas till beståndens dynamik, men vid fastställandet av TAC rör det sig om förvaltningsenheter som till skillnad från Ices-områdena är statiska. Detta skapar en diskrepans mellan bestånds- och förvaltningsenheterna.

Avseende kommissionens valda gruppindelning ska hänsyn tas till att vissa bestånd som hör till grupp 3 har samma referensstorlek som grupp 1. Då dessa bestånd till övervägande del återfinns i Nordatlanten tas referensstorlekarna upp i den framtida fleråriga planen för Nordvästatlanten. Detta innebär att dessa bestånd då faller inom grupp 7 i planen för Nordsjön.

Bakom grupp 7 finns grundtanken att fleråriga planer kommer att följa för ytterligare områden som då innehåller bestånd med FMSY-intervall i grupp 1, om strukturen bibehålls.

Kommissionens förslag innefattar vitling i grupp 1. Ices Special Request Advice för intervall innefattar hittills inga intervall för vitling, vilket innebär att dessa inte fastställs i bilaga I. Enligt kommissionen har vitling tagits upp i grupp 1 då det finns hopp om att uppgifter om intervallen kommer inom en snar framtid. Nästa version av Ices advice innehåller också uppdaterade värden för kolja.

Föredraganden har informerats om att grupperna 3 och 6 omfattar alla arter av rockor. Grupp 3 omfattar även torsk i Kattegatt.

Med sina ändringar vill föredraganden åstadkomma konsekvens och entydighet avseende hur områdena betecknas. Därför har hon anpassat den införda nomenklaturen ”Nordsjön”. Hon klargör att Ices-sektion IIIa innefattar såväl Skagerrak som Kattegatt, medan sektion IIIa väst bara innefattar Skagerrak.

För Atlanten och Nordsjön fastställs TAC även för unionens vatten i IIa. Kommissionens förslag tar dock inte upp detta område i artikel 1 i de enskilda gruppdefinitionerna i artikel 2. Föredraganden utgår från att detta område inte integreras i Ices-beståndsberäkningarna.

Grupperna 1 och 2 kan endast ändras genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet och detta gäller även för dessa gruppers avsedda intervall i bilagan. Däremot kan ytterligare bestånd tillordnas grupp 3 om rådet skulle fastställa TAC för dessa. I sådana fall skulle beståndet bortfalla från grupp 5. Motsatt fall kan inträffa om rådet beslutar att upphäva en TAC. I sådana fall skulle beståndet flyttas från grupp 3 till grupp 5.

Medan planen för Östersjön fastslår delegerade rättsakter för åtgärder endast för bifångst kan kommissionen i enlighet med kommissionens förslag utfärda ”särskilda bevarandeåtgärder” (artikel 9) för olika grupper och ett stort antal arter.

(3) Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden föreslår ändringar av förslaget i syfte att klargöra sakförhållanden, utföra anpassningar till gällande bestämmelser som grundförordningen och planen för Östersjön och för att vara flexibel avseende uppdaterade vetenskapliga bevis.

Blandfiske, intervall och flexibilitet

Redan i planen för Östersjön införs intervall. Föredraganden har beslutat sig för att tillämpa tillvägagångssättet med intervall i planen för Östersjön, framförallt på grund av det blandfiske som förekommer i Nordsjön och problematiken med ”choke species”.

Intervallen ger utrymme för flexibilitet vid fastställandet av TAC. Ytterligare flexibilitetsmekanismer förankras redan i grundförordningen. Dit räknas att medlemsstaterna tar hänsyn till fångstsammansättningen vid kvotfördelningen. Föredraganden uppmuntrar kommissionen i detta hänseende. Hon anser dessutom att möjligheterna att byta kvoter och en ökning av selektiviteten först och främst ska användas för att undvika att kvoter underutnyttjas. Enligt kommissionen har medlemsstaterna ännu inte tillämpat flexibiliteten mellan arter. Här finns fortfarande en möjlighet att minska choke-situationer. Dessutom hänvisar artikel 33.2 i grundförordningen bland annat till byte av fiskemöjligheter med tredjeländer för att säkerställa en hållbar användning av bestånd som delas med tredjeländer.

Ices beräkning av intervallens övre gränser utgår från Ices så kallade advice rule. Den innehåller en konkret mekanism om beståndet skulle sjunka under en viss nivå. Användningen av övre gränser kan endast rättfärdigas om Ices advice rule följs. Därför preciserar föredraganden detta sammanhang i artikeldelen.

Lagstiftning inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken ska utgå från bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Detta innebär också att lagstiftningen ska tillhandahålla den flexibilitet som krävs för att möjliggöra anpassning till nya vetenskapliga bevis. Därför förankrar föredraganden principen istället för konkreta siffror i bilagorna.

Bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden

Redan under förhandlingarna om planen om Östersjön diskuterades frågan om ”bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden”. UNCLOS använder detta begrepp i artikel 119.1 a, liksom grundförordningen i exempelvis artikel 3 c. En definition av detta begrepp saknas. Gängse praxis är att basera lagtexter på utlåtanden från Ices.

Särskilt under förhandlingarna om fiskemöjligheterna för Östersjön för 2017 blev det tydligt att det måste klargöras hur ”bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden” ska tolkas. Därför inför föredraganden en definition som innefattar att vetenskapliga råd måste offentliggöras och bedömas innan de tillämpas.

Brexit och Norge

Planen ska införa en god grund att stå på för framtida förvaltning med tredjeländer. I detta sammanhang ska möjligheterna i artikel 33 i grundförordningen användas i sin fulla omfattning. Därför är det viktigt att planen för Nordsjön utarbetas snabbt.

Övriga frågor

Grupp 6 i kommissionens förslag hänvisar till listan över förbjudna arter såsom den för närvarande anges i artikel 12 i rådets förordning (EU) nr 2017/127. Föredraganden föreslår att här tillämpa en något mindre flexibel lista, såsom kommissionen har gjort i sitt aktuella förslag till de tekniska åtgärderna. En sådan lista skulle dessutom utesluta att bestånd med en TAC på noll skulle hamna i den här gruppen.

Konsekvensbedömningen gjordes samtidigt som den första utkastplanen för demersala arter i Nordsjön trädde i kraft. Enligt kommissionen påverkar de ett år långa erfarenheterna med utkastplanen inte grundantagandena i konsekvensbedömningen. Föredraganden kommer att ta hänsyn till den bedömning av omsättningen som ska göras i det vidare arbetet med den här planen.

Den flexibilitet som de fleråriga planerna medför genom regionalisering och delegerade rättsakter får inte leda till att Europaparlamentet inte kan uppfylla sin kontrollfunktion.

I artikel 17 i planen för Östersjön fastslås stöd genom Europeiska havs- och fiskerifonden vid tillfälligt upphörande av fiskeverksamheten, om detta görs för att uppnå planens mål. Föredraganden har införlivat denna bestämmelse här.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd

Referensnummer

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)

Framläggande för parlamentet

3.8.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

12.9.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

REGI

12.9.2016

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

18.8.2016

BUDG

31.8.2016

ENVI

31.8.2016

REGI

8.9.2016

Föredragande

       Utnämning

Ulrike Rodust

15.9.2016

 

 

 

Behandling i utskott

11.10.2016

9.11.2016

25.1.2017

22.3.2017

 

30.5.2017

 

 

 

Antagande

12.7.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

13

4

7

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

José Blanco López, Ole Christensen, John Flack, Jens Gieseke, Julie Girling, Anja Hazekamp, Czesław Hoc, Maria Lidia Senra Rodríguez

Ingivande

18.7.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

13

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

John Flack, Julie Girling, Peter van Dalen

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

4

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

Verts/ALE

Marco Affronte, Ian Hudghton, Keith Taylor

7

0

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande