Процедура : 2017/2057(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0267/2017

Внесени текстове :

A8-0267/2017

Разисквания :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Гласувания :

PV 14/09/2017 - 8.8

Приети текстове :

P8_TA(2017)0354

ДОКЛАД     
PDF 705kWORD 67k
19.7.2017
PE 604.635v02-00 A8-0267/2017

относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка с модернизирането на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили

(2017/2057(INI))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

до Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка с модернизирането на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили

(2017/2057(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, сключено през 2002 г., и неговия търговски стълб, влязъл в сила на 1 февруари 2003 г.(1) (оттук нататък наричано „споразумението за асоцииране“),

–  като взе предвид резултатите от шестото заседание на Съвета за асоцииране ЕС—Чили, проведено през април 2015 г.(2),

–  като взе предвид окончателната декларация, приета от Съвместния консултативен комитет (СКК) на 5 октомври 2016 г.(3),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията — за всички. Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497)(4), и документите за размисъл на Комисията от май 2017 г. относно „Извличането на ползите от глобализацията“(5) и „Социалното измерение на Европа“(6),

–  като взе предвид решенията и становищата на Съда на Европейския съюз (C-350/12 P, 2/13, 1/09) и решението на Европейския омбудсман от 6 януари 2015 г. за приключване на разследването по собствена инициатива OI/10/2014/RA относно исканията за информация и достъпа до документи(7), и като взе предвид становище 2/15 на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г.(8),

–  като взе предвид своите препоръки към Комисията във връзка с преговорите за Споразумението по търговията с услуги (TiSA) от 3 февруари 2016 г.(9),

–  като взе предвид измененията, приети на 4 юли 2017 г., относно предложението за директива относно оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове,

–  като взе предвид своите резолюции от 5 юли 2016 г. относно прилагането на препоръките на Парламента от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност(10) и от 25 ноември 2010 г. относно международната търговска политика в контекста на неотложните приоритети по отношение на изменението на климата(11),

–  като взе предвид проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания относно „Въздействието на клаузите, свързани с правата на човека, в общото споразумение между ЕС и Мексико и Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили“(12),

–  като взе предвид насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) относно многонационалните предприятия, ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека и тристранната декларация на МОТ относно принципите за многонационалните предприятия и социалната политика, както и нейната програма за достоен труд,

–  като взе предвид Рамковата конвенция на Обединените нации от 2015 г. относно изменението на климата (Парижкото споразумение), която влезе в сила на 4 ноември 2016 г.(13) и която е ратифицирана от Чили,

–  като взе предвид съвместната декларация на Съвместния парламентарен комитет ЕС — Чили от 3 ноември 2016 г.(14),

–  като взе предвид член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 8, член 207, параграф 3 и член 217 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид проекта за насоки за водене на преговори, приет от Комисията на 24 май 2017 г.,

  като взе предвид раздела за Чили в годишника на Международната работна група по въпросите на коренното население (IWGIA), озаглавен „Светът на коренното население през 2016 г.“(15),

–  като взе предвид член 108, параграф 4 и член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-0267/2017),

A.  като има предвид, че в стратегията „Търговия за всички“ се заявява, че „Комисията трябва да продължи да прилага търговска политика, която да бъде от полза за обществото като цяло и с която да се насърчават европейските и универсалните норми и ценности, наред с основните икономически интереси, като се поставя по-силен акцент върху устойчивото развитие, правата на човека, борбата с отклонението от данъчно облагане, защитата на потребителите и отговорната и справедлива търговия“;

Б.  като има предвид, че ЕС и Чили са близки партньори с общи ценности и споделен ангажимент за насърчаване на ефективното многостранно управление на търговията и зачитането на правата на човека, както и за споделен просперитет и сигурност в рамките на основана на правила глобална система; като има предвид, че Съюзът е третият по големина търговски партньор на Чили; като има предвид, че Чили, от своя страна, е важен регионален фактор и една от най-бързо разрастващите се икономики в Южна Америка през последните десетилетия, и че в страната все още продължават да се полагат усилия за реформи;

В.  като има предвид, че настоящото споразумение за асоцииране, включително и неговия търговски стълб, беше сключено през 2002 г.(16) и че от влизането му в сила през 2003 г. то носи големи ползи и за двете страни, като обемът на търговията със стоки беше удвоен и беше отбелязан прираст на търговията с услуги и инвестиции(17); като има предвид обаче, че впоследствие както ЕС, така и Чили сключиха по-модерни и амбициозни търговски споразумения;

Г.  като има предвид, че през 2016 г. ЕС е осъществил износ на стоки за Чили на стойност от над 8,6 млрд. евро, а износът на стоки от Чили за ЕС е в размер на 7,4 милиарда евро; като има предвид, че през 2015 г. обемът на търговията с услуги от ЕС за Чили възлиза на 3,8 млрд. евро, а този на Чили – на 2 млрд. евро; като има предвид, че размерът на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) на ЕС в Чили възлиза на 42,8 млрд. евро(18);

Д.  като има предвид, че настоящото споразумение за асоцииране не включва, наред с другото, отделни глави относно инвестициите, МСП, правата върху интелектуалната собственост, енергетиката и равенството между половете, нито пък включва глава относно търговията и устойчивото развитие, включително задълженията за прилагане на трудовите и екологичните стандарти, както и насърчаването на най-добри практики в някои области като корпоративната социална отговорност и гарантирането на устойчивост;

Е.  като има предвид, че при всички водени от ЕС търговски преговори трябва да се запази правото и способността на правителствата за регулиране в защита на обществения интерес, като например опазването и насърчаването на общественото здравеопазване, социалните услуги, социалната закрила и защитата на потребителите, общественото образование, безопасността, околната среда, хуманното отношение към животните, обществения морал, неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, както и стимулирането и съхранението на културното многообразие;

Ж.  като има предвид, че всички търговски преговори на ЕС трябва да гарантират най-високото възможно ниво на социална, трудова и екологична защита, постигнато от страните, и могат да служат като средство за насърчаване на програма за социална справедливост и устойчиво развитие както в ЕС, така и в целия свят; като има предвид, че модернизацията на споразумението за асоцииране следва да се разглежда като възможност за ЕС и неговите държави членки да продължат насърчаването на високи общи стандарти и ангажименти в техните търговски споразумения, и по-специално в областта на трудовите права, опазването на околната среда, правата на потребителите и благосъстоянието на гражданите; като има предвид, че Комисията обяви период на размисъл във връзка с различните начини за прилагане на тези ангажименти и ще разгледа възможността за въвеждане на механизъм за налагане на санкции;

З.  като има предвид, че Съвместният консултативен комитет ЕС—Чили, който включва организации на гражданското общество и от двете страни, проведе първото си заседание на 4 и 5 октомври 2016 г., с цел наблюдение на изпълнението на съществуващото споразумение за асоцииране, както и на преговорите за неговото актуализиране, чрез канализиране на приноса на гражданското общество и насърчаване на диалога и сътрудничеството между ЕС и Чили извън правителствените канали; като има предвид, че значителното закъснение при създаването на Съвместния консултативен комитет не трябва да се повтаря при модернизираното споразумение; като има предвид, че след влизането в сила на модернизираното споразумение участието на гражданското общество трябва да се основава на ясни структури, балансирано членство и мандати за докладване;

И.  като има предвид, че ЕС и Чили участват в многостранни преговори за по-нататъшно либерализиране на търговията с услуги (TiSA);

Й.  като има предвид, че Чили не е страна по Споразумението на СТО за държавните поръчки, а е наблюдател по него, и не участва в многостранните преговори за сключване на Споразумение за екологичните стоки;

К.  като има предвид, че член 45 от Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили от 2002 г. включва в главата за сътрудничеството разпоредби, уточняващи, че споразумението следва да „допринесе за укрепване на политиките и програмите, които подобряват, гарантират и разширяват равнопоставеното участие на мъжете и жените във всички сектори на политическия, икономическия, социалния и културния живот“;

Л.  като има предвид, че Чили е подписала Транстихоокеанското споразумение за партньорство (TPP), чието бъдеще понастоящем изглежда несигурно, че е подписала споразумения за свободна търговия с всички страни по TPP и че според всеобщото мнение Чили е стабилен и надежден партньор;

М.  като има предвид, че през 2010 г. Чили стана първата държава от Южна Америка, присъединила се към ОИСР, и че тя разполага със стабилна макроикономическа рамка;

Н.  като има предвид, че е важно възможностите във връзка с модернизирането на търговския стълб на споразумението за асоцииране да се максимизират по възможно най-всеобхватния начин за предприятията, и по-специално за МСП и за гражданите на ЕС и на Чили; като има предвид, че в това отношение може да се направи повече, включително, наред с другото, да се разпространи достъпна информация, което би могло да доведе до важен ефект на мултиплициране на ползите за страните по споразумението за асоцииране;

О.  като има предвид, че Чили има двустранни инвестиционни споразумения със 17 държави — членки на ЕС, чието съдържание не отразява най-новите тенденции и най-добрите практики на инвестиционната политика, като тези споразумения ще бъдат заменени и ще престанат да се прилагат след влизането в сила на споразумението между Съюза и Чили, съдържащо глава за инвестициите;

П.  като има предвид, че непропорционално строгите условия на чилийското законодателство, с които риболовните кораби на ЕС трябва да се съобразяват, пречат на тези кораби да използват пристанищните съоръжения в Чили за разтоварване, трансбордиране, зареждане с гориво или закупуване на риболовни съоръжения;

Р.  като има предвид, че настоящият експортен профил на Чили се различава много от експортния профил на ЕС; той е силно доминиран от износа на суровини, като например мед, плодове и зеленчуци;

1.  отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност:

  a) да гарантират, че при провеждането на преговорите Европейският парламент получава пълна, незабавна и точна информация, за да може да вземе решение дали да даде своето съгласие за сключването на модернизираното споразумение за асоцииране с Чили, включително и неговия търговски стълб; да вземат предвид, че въпреки че споразуменията за асоцииране, сключени по член 217 от ДФЕС, по традиция имат смесен характер и включват и други области на общата търговска политика, в съответствие със становището на Съда на ЕС по Споразумението за свободна търговия между ЕС и Сингапур е необходим задълбочен размисъл относно начините за подобряване на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили, за да се отделят и защитят областите от изключителна и споделена компетентност по отношение на търговията, както и за пълно зачитане на разделението на правомощията на Съюза и на неговите държави членки по време на процеса на преговори, както и на етапа на подписване и сключване на споразуменията; следователно, да сключат две отделни споразумения, с ясно разграничение между първото търговско и инвестиционно споразумение, съдържащо единствено въпроси от изключителната компетентност на Съюза, и второто споразумение, обхващащо въпроси, по които компетентността е споделена с държавите членки;

  б) да отбележат, че както ЕС, така и Чили са сключили по-съвременни, амбициозни и всеобхватни търговски споразумения след влизането в сила на тяхното двустранно споразумение за асоцииране, както и че редица области все още не са разгледани в него, а те са важни за гарантиране, че споразумението допринася за постигането на споделен растеж, равни възможности, качествени работни места и устойчиво развитие, включително зачитане и насърчаване на трудовите и екологичните стандарти, хуманно отношение към животните и равенство между половете в полза на гражданите от двете страни;

  в) да разглеждат като важен и необходим фактор стремежа за модернизиране на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили, за да се вземе предвид икономическото и политическото развитие през последните 15 години, и по-специално неговия търговски компонент, в дух на реципрочност, взаимна изгода и балансираност, и да отбележат постоянната подкрепа за модернизацията, изразена от Съвместния парламентарен комитет ЕС — Чили, както и факта, че Съвместният консултативен комитет приветства стъпките, предприети за актуализация;

  г) да припомнят, че неотдавна глобализацията и търговската политика бяха предмет на интензивни дебати в Европа и в други части на света, поради потенциално неравномерното разпределение на печалбите; да вземат предвид необходимостта от прогнозиране на тенденциите и възможните последствия, от гарантиране на по-приобщаващо разпределение на ползите от търговията и осигуряване на подходяща защита за субектите, които не могат да се възползват от споразумението и които могат да се окажат в неравностойно положение при последващия процес; следователно да разработят действия на политиката, най-вече на национално ниво, но също така и на равнището на Съюза, в други области, извън разпоредбите на самите търговски споразумения, като например в областта на промишлената, данъчната и социалната политика;

  д) да припомнят значението на многостранния дневен ред и факта, че двустранните преговори не трябва да подкопават стремежа за постигане на напредък на многостранно равнище; да имат предвид, че засилените двустранни отношения и съвместното сътрудничество между ЕС и Чили следва също така да улесняват по-голямото сътрудничество и взаимодействие между страните в контекста на многостранни и плурилатерални форуми; в тази връзка следва да насърчават пълното участие на Чили в преговорите по Споразумението на СТО за екологичните стоки и ревизираното Споразумение на СТО за държавните поръчки;

  е) да поставят споделените ценности в центъра на процеса на модернизация и да продължат практиката за включване на клауза за правата на човека, както се прави при всички споразумения за асоцииране;

  ж) да направят така, че модернизираното споразумение за асоцииране да гарантира в целия текст и да утвърждава изрично и недвусмислено правото и способността на страните да приемат и прилагат свои собствени закони и подзаконови разпоредби в интерес на обществото, с цел да се постигнат легитимните цели на обществената политика, като например защита и насърчаване на правата на човека, включително достъп до вода, обществено здравеопазване, социални услуги, обществено образование, безопасност, околна среда, обществен морал, социална закрила и защита на потребителите, неприкосновеност на личния живот и защита на данните, както и стимулиране и съхраняване на културното многообразие; да гарантират, че тези цели не могат да бъдат реално подкопани чрез искове от страна на инвеститори; в тази връзка да подчертаят, че споразуменията за свободна търговия на ЕС не целят ограничаване на легитимните интереси на Съюза, на неговите държави членки или на подфедерално равнище за регулиране в защита на обществения интерес;

  з) по отношение на преговорите за търговията със стоки, да се стремят към амбициозни подобрения в достъпа до пазара за всички тарифни линии чрез премахване на ненужните бариери, включително по отношение на достъпа до пристанищни съоръжения за плавателни съдове на ЕС, като същевременно се взема предвид наличието на някои чувствителни селскостопански, производствени и промишлени продукти, които следва да бъдат третирани по подходящ начин, например посредством тарифни квоти, определяне на съответни преходни периоди или дори изключване, ако това е необходимо; да включат ефективна двустранна защитна клауза, позволяваща временно суспендиране на преференциите, ако вследствие на влизането в сила на модернизираното споразумение за асоцииране увеличеният внос причинява или застрашава да причини сериозни щети на някои чувствителни сектори;

  и) да включат в своите указания за водене на преговори целта за опростяване на правилата за произход и митническите процедури, с цел адаптирането им към реалността на все по-сложните глобални вериги за създаване на стойност; да гарантират, че модернизираното споразумение за асоцииране включва разпоредби и мерки за борба с измамите и задължения за стандартизиране на митническите разпоредби и практики, с оглед увеличаване на прозрачността, ефективността, правната сигурност и сътрудничеството между митническите органи, като в същото време се модернизират и опростят процедурите, залегнали в Споразумението на СТО за улесняване на търговията и преразгледаната Конвенция от Киото;

  й) по отношение на търговията с услуги, да вземат под внимание факта, че потенциалът на сектора на услугите не е напълно изчерпан в настоящото споразумение за асоцииране и че в едно модернизирано споразумение за асоцииране следва да се премахнат ненужните пречки, с оглед гарантиране на достъп до пазара и национално третиране; да вземат предвид, че следва да бъдат поети ангажименти въз основа на Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС) и че ако е необходимо, правилата следва да се актуализират, за да се отрази актуалното положение; да изключат аудио-визуалните услуги от приложното поле на споразумението; да гарантират и изрично да предвидят, че модернизираното споразумение за асоцииране няма да ограничава възможностите на страните да определят, регулират, предоставят и подпомагат публични услуги от обществен интерес, че то по никакъв начин няма да изисква от правителствата приватизирането на каквито и да било услуги, че няма да им пречи да предоставят публични услуги, които преди това са били предоставяни от частни доставчици на услуги, или да върнат обратно под обществен контрол услуги, които правителствата са избрали да приватизират преди това, нито ще пречи на правителствата да разширяват спектъра на предоставяните от тях публични услуги, като се изключат всякакви клаузи, разпоредби или задължения, които биха подкопали необходимата гъвкавост за връщане на настоящи и бъдещи услуги от общ икономически интерес отново под обществен контрол;

  к) да гарантират, че модернизираното споразумение определя необходимите мерки за постигане на по-голяма регулаторна прозрачност и взаимно признаване, включително разпоредби за гарантиране на безпристрастност и спазване на най-високите стандарти за защита по отношение на изискванията, квалификациите и лицензиите, както и за предвиждане в тази връзка на институционални механизми за консултации, включващи различни заинтересовани страни, например МСП и организации на гражданското общество;

  л) да гарантират, че се поемат ангажименти за улесняване на влизането и пребиваването на физически лица във връзка със стопански цели, но че чуждестранните доставчици на услуги трябва да спазват социалното и трудовото законодателство на ЕС и на държавите членки и че колективните трудови договори се прилагат в случаите, когато служителите се възползват от задълженията по режим 4;

  м) да гарантират, че амбициозното сътрудничество по регулаторни въпроси и хармонизацията на стандартите продължават да бъдат доброволни, като се зачита независимостта на регулаторните органи, въз основата на засилен обмен на информация и административно сътрудничество, с оглед идентифициране на ненужни бариери и административни пречки, и запазване на принципа на предпазните мерки; да припомнят, че регулаторното сътрудничество трябва да бъде насочено към улесняване на управлението на световната икономика чрез засилено сближаване и сътрудничество в областта на международните стандарти, като се гарантира най-високо равнище на защита за потребителите и околната среда, както и социална и трудова закрила;

  н) да вземат предвид факта, че модернизираното споразумение за асоцииране включва мерки за ограничаване на риска за финансовите услуги, като се основава на мерките, съдържащи се във Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада, с цел гарантиране на политическо пространство за страните за регулиране на техния финансов и банков сектор, с оглед обезпечаване на стабилността и целостта на финансовата система; да включат предпазни мерки и общи изключения във връзка с движението на капитали и извършването на плащания, които да се прилагат в случаите, когато тези операции могат да причинят или застрашават да причинят сериозни затруднения за гладкото функциониране на Икономическия и паричен съюз или състоянието на платежния баланс на ЕС;

  о) да включат разпоредби относно доброто данъчно управление и стандартите за прозрачност, потвърждаващи ангажиментите на страните за прилагане на международните стандарти в борбата с данъчните измами, укриването на данъци и избягването на данъчно облагане, и по-специално съответните препоръки на ОИСР относно подкопаването на данъчната основа и прехвърлянето на печалбата, като се включат изисквания за автоматичен обмен на информация и създаване на публични регистри на действителните собственици на бизнес тръстове, както и конкретни разпоредби в главите за финансовите услуги, движението на капитали и установяването на субекти, за да се изключи възможността за нерегистрирано данъчно планиране на корпорациите;

  п) да припомнят, че корупцията накърнява правата на човека, равенството, социалната справедливост, търговията и лоялната конкуренция, като възпрепятства икономическия растеж; изрично да ангажират страните чрез включването на специален раздел, в който да бъдат посочени ясни и солидни ангажименти и мерки за борба с корупцията във всичките ѝ форми, и да прилагат международните стандарти и многостранните конвенции за борба с корупцията;

  р) да вземат предвид факта, че строгите разпоредби относно отварянето на пазарите за обществени поръчки, утвърждаването на принципа за икономически най-изгодната оферта, който включва социални, екологични и иновативни критерии, прилагането на опростени процедури и прозрачност за оферентите, включително реален достъп на оференти от други държави, също могат да бъдат ефективни инструменти за борба с корупцията и насърчаване на почтеността в държавната администрация, като същевременно се осигурява най-голяма икономическа ефективност за данъкоплатците; да осигурят в модернизираното споразумение за асоцииране по-добър достъп до пазарите за обществени поръчки, включително на регионално и местно равнище, както и прозрачни процедури, основаващи се на национално третиране, безпристрастност и справедливост;

  с) да гарантират, че инвестиционната политика включва добро управление и улесняване на инвестициите, и да доразвият и гарантират задълженията на инвеститорите, като същевременно се подобри тяхната защита;

  т) да гарантират, че указанията за водене на преговори насочват Комисията към договарянето на модерна глава за инвестициите, като се вземат предвид най-добрите практики на международно равнище, като например рамката на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) за инвестиционна политика за устойчиво развитие и последното становище на Съда на ЕС относно Споразумението за свободна търговия ЕС–Сингапур;

  у) да постигнат напредък по необходимата международна реформа на режима за уреждане на спорове; да поискат от всички страни да се ангажират с приоритетното използване на компетентни съдилища и да заменят уреждането на спорове между инвеститор и държава (УСИД) с публична съдебна система в областта на инвестициите, с механизъм за обжалване, строги правила за конфликтите на интереси и приложим кодекс за поведение; да вземат предвид задълженията на инвеститорите и да запазят правото на регулиране с оглед постигане на легитимните цели на обществената политика, например целите, свързани със здравеопазването и водоснабдяването, както и закрилата на труда и опазването на околната среда; да положат усилия за предотвратяването на неоснователни искове и да включат всички демократични процесуални гаранции, като например правото на недискриминационен достъп до правосъдие (със специално внимание към МСП), независимост на съдебната система, прозрачност и отчетност, като същевременно се работи за създаването на многостранен инвестиционен съд;

ф) да гарантират, че модернизираното споразумение за асоцииране съдържа надеждна и амбициозна глава за търговията и устойчивото развитие, включваща обвързващи и приложими разпоредби, предмет на подходящи и ефективни механизми за уреждане на спорове, включително, в допълнение към различните методи за принудително изпълнение, и механизъм за налагане на санкции, като се осигурява възможност за целесъобразно участие на социалните партньори и гражданското общество; да вземат предвид, че главата за търговията и устойчивото развитие следва да обхваща, наред с другото, ангажимента на страните да приемат и поддържат в своите национални законови и подзаконови актове принципите, залегнали в основните конвенции на МОТ, и да прилагат реално актуализираните инструменти на МОТ, и по-специално конвенциите за управлението, Програмата за достоен труд, Конвенция № 169 на МОТ относно правата на коренното население, Конвенцията за равни възможности и равно третиране на мъжете и жените работници, Конвенцията за правата на домашните работници, Конвенцията за работниците и служителите със семейни задължения, трудовите стандарти за работниците мигранти и корпоративната социална отговорност, включително приемане на секторните насоки на ОИСР и ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, както и процедура, чрез която социалните партньори и гражданското общество в рамките на Съвместния консултативен комитет да могат да призоват за започването на правителствени консултации;

х) да гарантират, във връзка с напредъка, постигнат от Чили при двустранните търговски преговори с Уругвай и Канада, че страните включват специална глава относно търговията, равнопоставеността на половете и овластяването на жените, наред с присъединяването на страните и зачитането на международните права на човека, трудовите и социалните стандарти, като се предвидят активни мерки, насочени към подобряване на перспективите на жените за използване на възможностите по споразумението за асоцииране; да предвидят мерки, насочени, наред с другото, към по-добър баланс между професионалния и семейния живот, както и към достъп до социални и здравни услуги; да гарантират, наред с другото, че страните поемат ангажимент за събиране на разбити по съответните признаци данни, позволяващи задълбочен предварителен и последващ анализ на въздействието на модернизираното споразумение за асоцииране върху равенството между половете; да осигурят по-голямо участие на предприятия, ръководени от жени (по-специално микропредприятия и МСП), при възлагането на обществени поръчки, въз основа на опита на чилийското Министерство на равенството между половете, което през 2015 г. създаде програма за подпомагане на участието на жени предприемачи като доставчици на пазара за обществени поръчки, регулиран от „Чили компрас“; да подкрепят интернационализацията на предприятията, ръководени от жени, както и участието на жени във възможностите по режим 4; да гарантират включването на експерти по въпросите на равенството между половете в преговорните екипи и периодични обсъждания за прилагането на тази глава в рамките на Съвместния консултативен комитет, в който следва да участват и организации за равенство между половете;

  ц) да включат освен това подробна глава за микропредприятията и МСП, като се предвиди постигането на значителен напредък по отношение на улесняването на търговията, премахването на бариерите пред търговията и излишната административна тежест, както и активни мерки, целящи да гарантират, че произтичащите от това възможности се използват достатъчно добре и всички основни и потенциални участници се информират за това (т.е. чрез въвеждането на обслужване на едно гише, създаване на специални уебсайтове и публикуването на секторни наръчници с информация за процедурите и новите възможности за търговия и инвестиции);

  ч) да включат глава за енергетиката, която би могла да обхваща, наред с другото, възобновяемите енергийни източници и суровините; да признаят значението на прилагането на многостранни споразумения в областта на околната среда, и по-специално Парижкото споразумение за изменението на климата, да включат разпоредби относно търговията и ангажименти за участие в международни инструменти, преговори и взаимно подкрепящи се политики в областта на търговията и околната среда, в отговор на целите на кръговата икономика, включително задължения за постигане на „зелен“ растеж, и да подкрепят и насърчават търговията и инвестициите в екологични стоки и услуги и възобновяема енергия, както и екологосъобразни технологии;

ш) да приемат указания за водене на преговори, които да подсилват разпоредбите за хуманното отношение към животните, включени в настоящото споразумение за асоцииране, чрез установяване на ефективно двустранно сътрудничество по този въпрос и либерализация при определени условия в случаите, когато хуманното отношение към животните е изложено на риск поради производството на някои продукти;

  щ) да приемат указания за водене на преговори, съдържащи изисквания за прилагане на правото в областта на конкуренцията и разпоредби относно санитарните и фитосанитарните мерки, които да отразяват принципите на прозрачност, справедлив процес и недискриминация, както и правилата относно субсидиите;

  аа) да вземат предвид, че всяко търговско споразумение трябва да включва благосъстоянието на потребителите като една от общите цели, и да гарантират, че споразумението за асоцииране ангажира страните към постигане на висока степен на безопасност и защита на потребителите, както и към спазване на най-високите международни стандарти и развитие на съгласувани добри практики, по-специално по отношение на защитата на потребителите в областта на финансовите услуги, етикетирането на продуктите и електронната търговия;

  аб) да приемат, че преговорите трябва да доведат до силни и приложими разпоредби за признаване и защита на всички форми на права върху интелектуалната собственост, включително амбициозни разпоредби относно географските означения, като се надгражда върху разпоредбите на съществуващото споразумение и същевременно се разширява обхватът им, гарантирайки по-добър достъп до пазара, засилено прилагане и възможността за добавяне на нови географски означения; да гарантират, че преразгледаното споразумение за асоцииране включва глава относно правата върху интелектуалната собственост, осигуряваща необходимата гъвкавост, както и че разпоредбите за правата върху интелектуалната собственост не застрашават достъпа до основни лекарства на достъпни цени и медицинско лечение в рамките на националните програми за обществено здравеопазване; да гарантират, че тази глава обхваща и други области, извън разпоредбите на Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС);

  ав) да гарантират, че страните обезпечават възможно най-високо равнище на прозрачност и участие, като се осигурява изпълнение на целите на преговорите, както и че това предполага провеждането на непрекъснат и надлежно информиран диалог с всички засегнати страни, включващ както заинтересованите страни, като например стопански и синдикални организации, така и гражданското общество, в това число и представители на коренното население; в тази връзка да включват системно компетентните парламентарни органи, и по-специално Съвместния парламентарен комитет ЕС — Чили и Съвместния консултативен комитет, през целия жизнен цикъл на споразумението за асоцииране — от преговорите до изпълнението и оценката, и да подкрепят, по отношение на етапа на прилагане, създаването на официален чилийски орган, отговарящ за участието на гражданското общество, който да отразява плурализма на чилийското общество, като се отдели специално внимание на коренното население; за тази цел да гарантират, без да се накърнява стратегията на ЕС за водене на преговори, в сътрудничество с Чили, че цялата необходима информация се публикува по възможно най-достъпен за широката общественост начин, в това число и под формата на информационни таблици, преведени на испански език, като общ официален език;

  аг) да вземат предвид призивите на Парламента за информиране на обществеността относно мандатите за търговски преговори, а указанията за водене на преговори във връзка с модернизирането на споразумението за асоцииране да се публикуват веднага след приемането им;

  ад) да гарантират, че споразумението за асоцииране съдържа необходимите механизми за обезпечаване на практическото му спазване по време на периода на изпълнение, включително съвременен и ефективен механизъм за уреждане на спорове между държавите;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, Комисията и ЕСВД, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството и парламента на Република Чили.

(1)

OВ L 352, 30.12.2002 г., стр. 3.

(2)

Съобщение на Съвета за печата 197/15, 21.4.2015 г.

(3)

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-chile-jcc-01-declaration

(4)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/ALL/?uri=CELEX:52015DC0497

(5)

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_bg.pdf

(6)

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_bg.pdf

(7)

https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/bg/58668/html.bookmark

(8)

 http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=BG&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=190727&occ=first&dir=&cid=472669

(9)

Приети текстове, P8_TA(2016)0041.

(10)

Приети текстове, P8_TA(2016)0298.

(11)

OВ C 99E , 3.4.2012 г.,стр. 94.

(12)

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29558764

(13)

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf

(14)

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/113103/1107500EN.pdf

(15)

http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=740

(16)

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0004.02/DOC_2&format=PDF

(17)

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/

(18)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113364.pdf


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.7.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

2

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Constanze Krehl


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

32

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

-

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand

5

0

ENF

Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация