Procedure : 2016/0084(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0270/2017

Indgivne tekster :

A8-0270/2017

Forhandlinger :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Afstemninger :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Stemmeforklaringer
PV 27/03/2019 - 18.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

BETÆNKNING     ***I
PDF 841kWORD 296k
25.7.2017
PE 599.728v02-00 A8-0270/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Ildikó Gáll-Pelcz

Ordførere for udtalelse(*):

Elisabetta Gardini, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Jan Huitema, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 UDTALELSE fra Udvalget om International Handel
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0157),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0123/2016)

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om International Handel (A8-0270/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Titel

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede plantenæringsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009

 

(Ændringen af "gødningsprodukter" til "plantenæringsprodukter" finder anvendelse i hele teksten. Såfremt ændringsforslaget vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder i hele den vedtagne tekst).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Betingelserne for tilgængeliggørelse af gødninger på det indre marked er delvist blevet harmoniseret med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/200315, som næsten udelukkende omfatter gødninger af uorganiske materialer, der udvindes eller fremstilles kemisk. Der er også et behov for at anvende genanvendte eller organiske materialer til gødningsformål. Der bør fastsættes harmoniserede betingelser for tilgængeliggørelse af gødninger, der er fremstillet af sådanne genanvendte eller organiske materialer, på hele det indre marked for at give et vigtigt incitament til yderligere anvendelse heraf. Harmoniseringens anvendelsesområde bør derfor udvides, således at genanvendte og organiske materialer også er omfattet.

(1)  Betingelserne for tilgængeliggørelse af gødninger på det indre marked er delvist blevet harmoniseret med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/200315, som næsten udelukkende omfatter gødninger af mineralske materialer, der udvindes eller fremstilles kemisk. Der er også et behov for at anvende genanvendte eller organiske materialer til gødningsformål. Der bør fastsættes harmoniserede betingelser for tilgængeliggørelse af gødninger, der er fremstillet af sådanne genanvendte eller organiske materialer, på hele det indre marked for at give et vigtigt incitament til yderligere anvendelse heraf. Fremme af brugen af genanvendte næringsstoffer vil bidrage yderligere til at udvikle den cirkulære økonomi og gøre en mere ressourceeffektiv generel brug af næringsstoffer mulig, samtidig med at Unionens afhængighed af næringsstoffer fra tredjelande mindskes. Harmoniseringens anvendelsesområde bør derfor udvides, således at genanvendte og organiske materialer også er omfattet.

_________________

_________________

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger (EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1).

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger (EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1).

 

(Dette ændringsforslag dækker også et horisontalt ændringsforslag vedrørende termen "uorganisk", som ændres til "mineralsk". Såfremt ændringsforslaget vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder i hele den vedtagne tekst).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Næringsstoffer i fødevarer stammer fra jorden. En sund og nærende jordbund giver sunde og nærende afgrøder og fødevarer. Landbrugerne har behov for en lang række gødningsstoffer, det være sig organiske og syntetiske, for at forbedre deres jord. Hvis der mangler næringsstoffer i jorden, eller hvis jorden er udpint, vil planterne blive fattige på næringsstoffer og enten holde op med at vokse eller ikke have nogen næringsmæssig værdi med hensyn til anvendelse i levnedsmidler.

Ændringsforslag     4

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  For at sikre effektiv anvendelse af husdyrgødning og kompost, som stammer fra landbrugsbedrifter, bør landbrugere anvende de produkter, som følger ånden i princippet om "et ansvarligt landbrug", hvor lokale distributionskanaler begunstiges og hvor den agronomiske og miljømæssige praksis er god og i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, såsom nitratdirektivet eller vandrammedirektivet. Der bør tilskyndes til fortrinsvis anvendelse af gødning, der produceres på stedet og på de omkringliggende landbrugsbedrifter.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Et CE-mærket gødningsprodukt kan have mere end én af de funktioner, der er beskrevet i denne forordnings produktfunktionskategorier. Hvis kun én af disse funktioner påberåbes, bør det være tilstrækkeligt, at produktet opfylder kravene for den produktfunktionskategori, der beskriver den påberåbte funktion. Hvis mere end én af disse funktioner påberåbes, bør det CE-mærkede gødningsprodukt derimod betragtes som en kombination af to eller flere gødningsproduktkomponenter, og det bør kræves, at hver gødningsproduktkomponent opfylder kravene med hensyn til sin funktion. Der bør derfor være en særlig produktfunktionskategori, der omfatter sådanne kombinationer.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b)  En fabrikant, der anvender et eller flere CE-mærkede gødningsprodukter, som allerede har været genstand for en overensstemmelsesvurdering foretaget af den pågældende fabrikant eller en anden fabrikant, kan ønske at påberåbe sig denne overensstemmelsesvurdering. For at reducere den administrative byrde til et minimum bør det opnåede CE-mærkede gødningsprodukt også betragtes som en kombination af to eller flere gødningsproduktkomponenter, og de yderligere overensstemmelseskrav til kombinationen bør begrænses til de aspekter, som blandingen tilsiger.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Forurenende stoffer i CE-mærkede gødningsprodukter, f.eks. cadmium, kan potentielt udgøre en risiko for menneskers og dyrs sundhed og miljøet, da de ophobes i miljøet og kan komme ind i fødekæden. Indholdet af dem i sådanne produkter bør derfor begrænses. Endvidere bør urenheder i CE-mærkede gødningsprodukter afledt af bioaffald, navnlig polymerer, men også metal og glas, enten forhindres eller begrænses i det omfang, det er teknisk muligt, ved at påvise sådanne urenheder i separat indsamlet bioaffald inden behandling.

(8)  Forurenende stoffer i CE-mærkede gødningsprodukter, f.eks. cadmium, kan – hvis sidstnævnte ikke anvendes korrekt – potentielt udgøre en risiko for menneskers og dyrs sundhed og miljøet, da de ophobes i miljøet og kan komme ind i fødekæden. Indholdet af dem i sådanne produkter bør derfor begrænses. Endvidere bør urenheder i CE-mærkede gødningsprodukter afledt af bioaffald, navnlig polymerer, men også metal og glas, enten forhindres eller begrænses i det omfang, det er teknisk muligt, ved at påvise sådanne urenheder i separat indsamlet bioaffald inden behandling.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Medlemsstater, der allerede har strengere nationale grænseværdier for cadmium i gødninger, bør kunne fastholde disse grænseværdier, indtil resten af Unionen når op på et tilsvarende ambitionsniveau.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b)  For at lette phosphatgødningsprodukters overensstemmelse med kravene i denne forordning og fremme innovation er det nødvendigt at give tilstrækkelige incitamenter til udviklingen af de relevante teknologier, herunder navnlig teknologier til fjernelse af cadmium og til forvaltning af cadmiumrigt farligt affald, ved hjælp af de disponible finansielle midler under Horisont 2020, LIFE-programmerne, finansieringsplatformen for den cirkulære økonomi, Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og andre finansielle instrumenter, hvor det er relevant. Kommissionen bør aflægge årlig rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om initiativerne og om den finansiering, som Unionen yder til fjernelse af cadmium.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Produkter, der opfylder alle kravene i denne forordning, bør kunne cirkulere frit på det indre marked. Hvis en eller flere komponentmaterialer i et CE-mærket gødningsprodukt falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/200918, men når et punkt i fremstillingskæden, hvorefter det ikke længere udgør nogen folke- eller dyresundhedsrisiko af betydning ("slutpunktet i fremstillingskæden"), ville det være en unødvendig administrativ byrde fortsat at underlægge produktet bestemmelserne i nævnte forordning. Sådanne gødningsprodukter bør derfor undtages fra kravene i nævnte forordning. Forordning (EF) nr. 1069/2009 bør derfor ændres.

(9)  CE-mærkede gødningsprodukter, der opfylder alle kravene i denne forordning, bør kunne cirkulere frit på det indre marked. Hvis en eller flere komponentmaterialer er et afledt produkt under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)nr. 1069/200918, men har nået et punkt i fremstillingskæden, hvorefter det ikke længere udgør nogen folke- eller dyresundhedsrisiko af betydning ("slutpunktet i fremstillingskæden"), ville det være en unødvendig administrativ byrde fortsat at underlægge produktet bestemmelserne i nævnte forordning. Sådanne gødningsprodukter bør derfor undtages fra kravene i nævnte forordning. Forordning (EF) nr. 1069/2009 bør derfor ændres.

_________________

_________________

18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Slutpunktet i fremstillingskæden bør fastlægges for hvert relevant komponentmateriale, der indeholder animalske biprodukter, i overensstemmelse med procedurerne i forordning (EF) nr. 1069/2009. Hvis en fremstillingsproces, der er reguleret i henhold til nærværende forordning, allerede begynder, inden dette slutpunkt er nået, bør proceskravene både i forordning (EF) nr. 1069/2009 og i nærværende forordning finde anvendelse kumulativt for CE-mærkede gødningsprodukter, hvilket betyder, at det strengeste krav anvendes, hvis begge forordninger regulerer det samme parameter.

(10)  For hver komponentmaterialekategori, der omfatter afledte produkter i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009, bør slutpunktet i fremstillingskæden fastlægges for hvert relevant komponentmateriale, der indeholder animalske biprodukter, i overensstemmelse med procedurerne i den pågældende forordning. Med henblik på at drage fordel af den tekniske udvikling, skabe flere muligheder for producenter og virksomheder og frigøre det potentiale, som ligger i at udnytte næringsstoffer i animalske biprodukter, såsom husdyrgødning, bør fastlæggelsen af forarbejdningsmetoder og regler for nyttiggørelse af animalske biprodukter, for hvilke der er blevet fastsat et slutpunkt i fremstillingskæden, påbegyndes umiddelbart efter denne forordnings ikrafttræden. Hvad angår gødningsprodukter, der indeholder eller består af forarbejdet husdyrgødning, bør der fastlægges kriterier for færdigforarbejdet husdyrgødning. Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde til at udvide eller tilføje komponentmaterialekategorier med henblik på at inkludere flere animalske biprodukter. Hvis et sådant slutpunkt er nået, inden det CE-mærkede gødningsprodukt bringes i omsætning, men efter at den fremstillingsproces, der er reguleret i henhold til denne forordning, er påbegyndt, bør proceskravene både i forordning (EF) nr. 1069/2009 og i nærværende forordning finde anvendelse kumulativt for CE-mærkede gødningsprodukter, hvilket betyder, at det strengeste krav anvendes, hvis begge forordninger regulerer det samme parameter.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  For så vidt angår animalske biprodukter, som allerede i vid udstrækning anvendes i medlemsstaterne til fremstilling af gødning, bør slutpunktet fastlægges hurtigst muligt og senest et år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Hvis et eller flere af et CE-mærket gødningsprodukts komponentmaterialer falder ind under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1069/2009 og ikke har nået slutpunktet i fremstillingskæden, ville det være misvisende at foreskrive CE-mærkning af produktet i henhold til nærværende forordning, idet tilgængeliggørelsen på markedet af et sådant produkt er underlagt kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009. Sådanne produkter bør derfor ikke omfattes af denne forordnings anvendelsesområde.

(12)  Tilgængeliggørelse på markedet af et animalsk biprodukt eller et afledt produkt, for hvilket der ikke er defineret noget slutpunkt i fremstillingskæden, eller for hvilket det definerede slutpunkt ikke er nået på det tidspunkt, hvor det gøres tilgængeligt på markedet, er underlagt kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009. Det ville derfor være misvisende at foreskrive CE-mærkning af produktet i henhold til nærværende forordning. Ethvert produkt, som indeholder eller består af et sådant animalsk biprodukt eller afledte produkter, bør derfor ikke omfattes af denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For visse typer nyttiggjort affald efter betydningen i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF20 er der identificeret et behov på markedet for dette affalds anvendelse som gødningsprodukter. Det er endvidere nødvendigt med visse krav til affald, der anvendes som udgangsmateriale i nyttiggørelsesoperationen, til behandlingsprocesser og -metoder samt til de gødningsprodukter, der kommer ud af nyttiggørelsesprocessen, for at sikre, at anvendelsen af disse produkter ikke har en generel skadelig indvirkning på miljøet eller menneskers sundhed. For CE-mærkede produkter bør disse krav fastsættes i denne forordning. Derfor bør sådanne produkter, fra det øjeblik de opfylder alle kravene i denne forordning, ophøre med at blive betragtet som affald efter betydningen i direktiv 2008/98/EF.

(13)  For visse typer nyttiggjort affald efter betydningen i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF20, såsom struvit-, biokul- og askebaserede produkter, er der identificeret et behov på markedet for dette affalds anvendelse som gødningsprodukter. Det er endvidere nødvendigt med visse krav til affald, der anvendes som udgangsmateriale i nyttiggørelsesoperationen, til behandlingsprocesser og -metoder samt til de gødningsprodukter, der kommer ud af nyttiggørelsesprocessen, for at sikre, at anvendelsen af disse produkter ikke har en generel skadelig indvirkning på miljøet eller menneskers sundhed. For CE-mærkede produkter bør disse krav fastsættes i denne forordning. Derfor bør sådanne produkter, fra det øjeblik de opfylder alle kravene i denne forordning, ophøre med at blive betragtet som affald efter betydningen i direktiv 2008/98/EF, og det bør tilsvarende være muligt at give adgang til det indre marked for produkter, der indeholder eller består af sådanne genvundne affaldsmaterialer. For at sikre juridisk klarhed, drage fordel af den tekniske udvikling og stimulere producenterne yderligere til at gøre mere brug af værdifulde affaldsstrømme bør de videnskabelige analyser og fastsættelsen af genvindingskrav på EU-plan for sådanne produkter påbegyndes umiddelbart efter ikrafttrædelsen af denne forordning. Kommissionen bør derfor tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde med henblik på uden unødig forsinkelse at fastlægge udvidede eller supplerende komponentmaterialekategorier, der er anvendelige i forbindelse med produktionen af CE-mærkede gødningsprodukter.

_________________

_________________

20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

20Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3)

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Visse biprodukter, sideprodukter eller genanvendte produkter, der stammer fra specifikke industrielle processer, anvendes i øjeblikket af fabrikanter som en bestanddel i CE-mærkede gødningsprodukter. Der bør i denne forordning fastlægges krav vedrørende komponentmaterialekategorier for bestanddele i CE-mærkede gødningsprodukter. I givet fald bør sådanne produkter, fra det øjeblik de opfylder alle kravene i denne forordning, ophøre med at blive betragtet som affald efter betydningen i direktiv 2008/98/EF.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Visse stoffer og blandinger, som almindeligvis benævnes agronomiske additiver, forbedrer frigivelsesmønstret for et næringsstof i en gødning. Stoffer og blandinger, der gøres tilgængelige på markedet, for at de kan blive tilsat til CE-mærkede gødningsprodukter til netop dette formål, bør opfylde visse effektivitetskriterier, hvilket fabrikanten af disse stoffer eller blandinger er ansvarlig for, og bør derfor betragtes som CE-mærkede gødningsprodukter i henhold til denne forordning. Endvidere bør CE-mærkede gødningsprodukter, der indeholder sådanne stoffer eller blandinger, underlægges visse effektivitets- og sikkerhedskriterier. Disse stoffer og blandinger bør derfor ligeledes reguleres som komponentmaterialer til CE-mærkede gødningsprodukter.

(14)  Visse stoffer og blandinger, som almindeligvis benævnes agronomiske additiver, forbedrer frigivelsesmønstret for et næringsstof i en gødning. Stoffer og blandinger, der gøres tilgængelige på markedet, for at de kan blive tilsat til CE-mærkede gødningsprodukter til netop dette formål, bør opfylde visse effektivitets-, sikkerheds- og miljøkriterier, hvilket fabrikanten af disse stoffer eller blandinger er ansvarlig for, og bør derfor betragtes som CE-mærkede gødningsprodukter i henhold til denne forordning. Endvidere bør CE-mærkede gødningsprodukter, der indeholder sådanne stoffer eller blandinger, underlægges visse effektivitets-, sikkerheds- og miljøkriterier. Disse stoffer og blandinger bør derfor ligeledes reguleres som komponentmaterialer til CE-mærkede gødningsprodukter.

Ændringsforslag     17

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Eftersom produkter, der ud over gødningselementerne består af stoffer og blandinger, er beregnet til at blive tilsat jorden og frigivet i miljøet, bør der gælde overensstemmelseskriterier for alle materialer i produktet, især hvis de er små eller kan opsplittes i små fragmenter, der kan spredes i jord og i vandsystemer og overføres til det omgivende miljø. Derfor bør testning af bionedbrydelighedskriterier og overensstemmelse også foregå in vivo under realistiske betingelser, der tager hensyn til de differentierede nedbrydningshastigheder under anærobe betingelser, i akvatiske levesteder eller i vandlidende eller frosset jord.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Visse stoffer, blandinger og mikroorganismer, som almindeligvis benævnes biostimulanser til planter, er ikke næringsstoffer som sådan, men stimulerer ikke desto mindre planters næringsstofprocesser. Hvis disse produkter udelukkende tager sigte på at forbedre effektiviteten af planters næringsstofudnyttelse, tolerance over for abiotisk stress eller afgrødekvalitetsegenskaber, minder de af natur mere om gødningsprodukter end om de fleste kategorier af plantebeskyttelsesmidler. Disse produkter bør derfor skulle opfylde betingelserne for CE-mærkning i henhold til denne forordning og bør ikke omfattes af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/200921. Forordning (EF) nr. 1107/2009 bør derfor ændres.

(15)  Visse stoffer, blandinger og mikroorganismer, som benævnes biostimulanser til planter, er ikke input af næringsstoffer som sådan, men stimulerer ikke desto mindre planters naturlige næringsstofprocesser. Hvis disse produkter udelukkende tager sigte på at forbedre effektiviteten af planters næringsstofudnyttelse, tolerance over for abiotisk stress eller afgrødekvalitetsegenskaber, nedbrydning af organiske stoffer i jorden eller øgning af tilstedeværelsen af næringsstoffer i rhizosfæren, minder de af natur mere om gødningsprodukter end om de fleste kategorier af plantebeskyttelsesmidler. Derfor fungerer de som supplement til gødning med henblik på at optimere deres effektivitet og nedbringe anvendelsesmængden af næringsstoffer. Disse produkter bør derfor skulle opfylde betingelserne for CE-mærkning i henhold til denne forordning og bør ikke omfattes af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/200921. Forordning (EF) nr. 1107/2009 bør derfor ændres.

_________________

_________________

21 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

21 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  For mikroorganismer bør komponentmaterialekategorierne udvides eller tilføjes for at garantere og fremme det innovative potentiale med hensyn til udvikling og opdagelse af nye produkter med mikrobielle biostimulanser til planter. For at fremme innovation og skabe retssikkerhed for producenter med hensyn til de krav, der skal opfyldes for brugen af nye mikroorganismer som et komponentmateriale i CE-mærkede gødningsprodukter, er det nødvendigt at fastlægge klare harmoniserede metoder til evaluering af sikkerheden af nye mikroorganismer. Det forberedende arbejde i forbindelse med fastlæggelsen af disse sikkerhedsevalueringsmetoder bør indledes umiddelbart efter denne forordnings ikrafttræden. Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten med henblik på uden unødvendig forsinkelse at fastlægge de krav, som producenterne skal opfylde for at påvise sikkerheden af nye mikroorganismer med henblik på at anvende dem til fremstilling af CE-mærkede gødningsprodukter.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Produkter med en eller flere funktioner, hvoraf en er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1107/2009, bør forblive under den kontrol, der specifikt vedrører disse produkter, og som er fastsat i samme forordning. Hvis disse produkter også fungerer som et gødningsprodukt, vil det være misvisende at foreskrive deres CE-mærkning i henhold til nærværende forordning, idet tilgængeliggørelsen på markedet af et plantebeskyttelsesmiddel er afhængig af en produktgodkendelse, der er gyldig i den pågældende medlemsstat. Sådanne produkter bør derfor ikke omfattes af denne forordnings anvendelsesområde.

(16)  Produkter med en eller flere funktioner, hvoraf en er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1107/2009, er plantebeskyttelsesmidler, der er omfattet af anvendelsesområdet for den pågældende forordning. Disse produkter bør forblive under den kontrol, der specifikt vedrører sådanne produkter, og som er fastsat i samme forordning. Hvis disse produkter også fungerer som eller har indvirkninger som et gødningsprodukt, vil det være misvisende at foreskrive deres CE-mærkning i henhold til nærværende forordning, idet tilgængeliggørelsen på markedet af et plantebeskyttelsesmiddel er afhængig af en produktgodkendelse, der er gyldig i den pågældende medlemsstat. Sådanne produkter bør derfor ikke omfattes af denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Denne forordning bør ikke være til hinder for anvendelsen af eksisterende EU-lovgivning, der vedrører aspekter i forbindelse med sundhedsbeskyttelse, sikkerhed og miljø, som ikke er omfattet af denne forordning. Denne forordning bør derfor finde anvendelse, uden at det berører Rådets direktiv 86/278/EØF22, Rådets direktiv 89/391/EØF23, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200624, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/200825, Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/200626, Rådets direktiv 2000/29/EF27, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/201328 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/201429.

(17)  Uanset typen af det CE-mærkede plantenæringsprodukt bør denne forordning ikke være til hinder for anvendelsen af eksisterende EU-lovgivning, der vedrører aspekter i forbindelse med sundhedsbeskyttelse, sikkerhed og miljø, som ikke er omfattet af denne forordning. Denne forordning bør derfor finde anvendelse, uden at det berører Rådets direktiv 86/278/EØF22, Rådets direktiv 89/391/EØF23, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200624, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/200825, Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/200626, Rådets direktiv 2000/29/EF27, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/201328, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/201429, Rådets direktiv 91/676/EØF29a og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF29b.

_________________

_________________

22 Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg (EFT L 181 af 4.7.1986, s. 6).

22 Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg (EFT L 181 af 4.7.1986, s. 6).

23 Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).

23 Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

25 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

25 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

26 Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).

26 Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).

27 Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1).

27 Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EUT L 39 af 9.2.2013, s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EUT L 39 af 9.2.2013, s. 1).

29 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35).

29 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35).

 

29a Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1)

 

29b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

 

 

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Sporbarhed af produkter, der er sårbare over for organisk forurening fra en række potentielt problematiske kilder (eller opfattes som sådan), bør sikres tilbage til kilden til det organiske materiale. Dette er nødvendigt for at sikre forbrugernes tillid og for at begrænse skaden, hvis der forekommer lokal kontaminering. Dermed kan virksomheder, der anvender gødningsprodukter med indehold af organisk materiale fra disse kilder, identificeres. Dette bør være obligatorisk for produkter, der indeholder materiale fra affald eller biprodukter, der ikke har gennemgået nogen forarbejdning, som destruerer organiske forurenende stoffer, patogener og genetisk materiale. Formålet er ikke blot at reducere risici for sundhed og miljø, men også at berolige offentligheden og tage hensyn til landbrugernes betænkeligheder i forbindelse med patogener, forurenende organiske stoffer og genetisk materiale. Med henblik på at beskytte jordejerne mod forurening, som de ikke selv er skyld i, opfordres medlemsstaterne til at indføre passende regler om erstatningsansvar.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17b)  Ubehandlede biprodukter fra animalsk produktion bør ikke være omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)  I overensstemmelse med den cirkulære økonomi anvender producenter allerede visse industrielle biprodukter eller sideprodukter fra specifikke industrielle processer som bestanddele i CE-mærkede gødningsprodukter. Der bør fastsættes krav vedrørende sådanne komponentmaterialekategorier i bilag II.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 20

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  En mekanisk blanding af forskellige CE-mærkede gødningsprodukter, som hver især har været omfattet af en positiv vurdering af overensstemmelse med gældende krav for det pågældende materiale, kan selv forventes at være egnet til anvendelse som et CE-mærket gødningsprodukt, hvis blot visse supplerende krav, som den mekaniske blanding tilsiger, er opfyldt. For at undgå unødvendige administrative byrder bør sådanne mekaniske blandinger derfor tilhøre en særskilt kategori, for hvilken overensstemmelsesvurderingen bør være begrænset til de supplerende krav, som den mekaniske blanding tilsiger.

(20)  En kombination af produkter fra forskellige produktfunktionskategorier, som hver især har været omfattet af en positiv vurdering af overensstemmelse med gældende krav for det pågældende materiale, kan selv forventes at være egnet til anvendelse som et CE-mærket gødningsprodukt, hvis blot visse supplerende krav, begrundet i blandingen. For at undgå unødvendige administrative byrder bør sådanne kombinationer derfor tilhøre en særskilt kategori, for hvilken overensstemmelsesvurderingen bør være begrænset til de supplerende krav, som blandingen tilsiger.

 

(Dette ændringsforslag dækker også et horisontalt ændringsforslag vedrørende termen "blanding" (i ental eller flertal), som ændres til "en kombination af" (i ental eller flertal). Såfremt ændringsforslaget vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder i hele den vedtagne tekst).

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Når en importør bringer et CE-mærket gødningsprodukt i omsætning, bør vedkommende på gødningsproduktets emballage anføre sit navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og den postadresse, hvorpå den pågældende kan kontaktes, med henblik på at muliggøre markedsovervågning.

(25)  Når en importør bringer et CE-mærket produkt i omsætning, bør vedkommende på produktets emballage anføre sit navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og den postadresse, hvorpå den pågældende kan kontaktes, samt tredjelandsfabrikanten med henblik på at muliggøre markedsovervågning.

Ændringsforslag     27

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Hvis der ikke er vedtaget harmoniserede standarder, eller hvis de ikke tilstrækkeligt detaljeret omfatter alle elementerne i de kvalitets- og sikkerhedskrav, der er fastsat i denne forordning, kan det være nødvendigt med ensartede betingelser for gennemførelse af disse krav. Kommissionen bør derfor tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte disse betingelser i fælles specifikationer. Af hensyn til retssikkerheden bør det præciseres, at CE-mærkede gødningsprodukter skal overholde sådanne specifikationer, uanset om de anses for at være i overensstemmelse med harmoniserede standarder.

(31)  Hvis der ikke er vedtaget harmoniserede standarder, eller hvis disse ikke i tilstrækkelig detaljeret omfang omfatter alle elementerne i de kvalitets- og sikkerhedskrav, der er fastsat i denne forordning, samt hvis der forekommer unødige forsinkelser i processen i forbindelse med vedtagelsen eller ajourføringen af de standarder, der skal afspejle disse krav, kan det være nødvendigt at vedtage foreløbige foranstaltninger med henblik på at fastsætte ensartede betingelser for gennemførelsen af disse krav. Kommissionen bør derfor tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte disse betingelser i fælles specifikationer. Af hensyn til retssikkerheden bør det præciseres, at CE-mærkede gødningsprodukter skal overholde sådanne specifikationer, uanset om de anses for at være i overensstemmelse med harmoniserede standarder.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 47

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  CE-mærkede gødningsprodukter bør kun bringes i omsætning, hvis de er tilstrækkeligt effektive og ikke frembyder nogen uacceptable risici for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet ved korrekt opbevaring og anvendelse i overensstemmelse med deres formål og under anvendelsesbetingelser, som med rimelighed kan forudses, dvs. ved anvendelser, som kan forekomme i forbindelse med lovlig og let forudsigelig menneskelig adfærd. Derfor bør der fastsættes krav til sikkerhed og kvalitet samt passende kontrolmekanismer. Desuden bør den påtænkte anvendelse af CE-mærkede gødningsprodukter ikke medføre, at fødevarer eller foder bliver farlige/farligt.

(47)  CE-mærkede gødningsprodukter bør kun bringes i omsætning, hvis de er tilstrækkeligt effektive og ikke frembyder en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet ved korrekt opbevaring og anvendelse i overensstemmelse med deres formål og under anvendelsesbetingelser, som med rimelighed kan forudses, dvs. ved anvendelser, som kan forekomme i forbindelse med lovlig og let forudsigelig menneskelig adfærd. Derfor bør der fastsættes krav til sikkerhed og kvalitet samt passende kontrolmekanismer.

Ændringsforslag     29

Forslag til forordning

Betragtning 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49)  Den eksisterende ordning bør suppleres med en procedure, hvorved de berørte parter får mulighed for at blive orienteret om påtænkte foranstaltninger vedrørende CE-mærkede gødningsprodukter, der udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet. Herved vil markedsovervågningsmyndighederne i samarbejde med de relevante erhvervsdrivende også få mulighed for i en tidlig fase at gribe ind over for sådanne gødningsprodukter.

(49)  Den eksisterende ordning bør suppleres med en procedure, hvorved alle interesserede parter, herunder interessenter fra sundheds- og forbrugerområdet, orienteres om påtænkte foranstaltninger vedrørende CE-mærkede gødningsprodukter, der udgør en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet. Herved vil markedsovervågningsmyndighederne i samarbejde med de relevante erhvervsdrivende også få mulighed for i en tidlig fase at gribe ind over for sådanne gødningsprodukter.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 55

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(55)  Der sker lovende tekniske fremskridt på området for genanvendelse af affald, f.eks. genanvendelse af phosphor fra spildevandsslam og fremstilling af gødningsprodukter fra animalske biprodukter, f.eks. biokul. Det bør være muligt for produkter, der indeholder eller består af sådanne materialer, at få adgang til det indre marked uden unødvendig forsinkelse, når fremstillingsprocesserne er blevet videnskabeligt analyseret, og proceskravene er blevet fastsat på EU-plan. Med henblik herpå bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår fastsættelse af større eller yderligere kategorier af CE-mærkede gødningsprodukter eller komponentmaterialer, der opfylder betingelserne for anvendelse i produktionen af sådanne produkter. For animalske biprodukter bør komponentmaterialekategorier kun udvides eller tilføjes, i det omfang der er fastlagt et slutpunkt i fremstillingskæden i overensstemmelse med de procedurer, der er fastslagt i forordning (EF) nr. 1069/2009, idet animalske biprodukter, for hvilke der ikke er fastlagt et sådant slutpunkt, under alle omstændigheder ikke er omfattet af nærværende forordnings anvendelsesområde.

(55)  Der sker lovende tekniske fremskridt på området for genanvendelse af affald, f.eks. genanvendelse af phosphor fra spildevandsslam, f.eks. struvit, fremstilling af gødningsprodukter fra animalske biprodukter, f.eks. biokul og phosphorgenvinding efter forbrænding, såsom askebaserede produkter. Det bør være muligt for produkter, der indeholder eller består af sådanne materialer, at få adgang til det indre marked uden unødvendig forsinkelse, når fremstillingsprocesserne er blevet videnskabeligt analyseret, og proceskravene er blevet fastsat på EU-plan. Kommissionen bør med henblik herpå tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at fastsætte, hvorvidt sådanne produkter kan anvendes i produktionen. For så vidt angår produkter afledt af animalske biprodukter bør komponentmaterialekategorier kun udvides eller tilføjes, i det omfang der er fastlagt et slutpunkt i fremstillingskæden i overensstemmelse med de procedurer, der er fastslagt i forordning (EF) nr. 1069/2009.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 55 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(55a)  Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde andre polymerer end næringsstofpolymerer, men dette bør begrænses til tilfælde, hvor formålet med polymeren er at kontrollere frigivelsen af næringsstoffer eller øge det CE-mærkede gødningsprodukts vandbindingsevne. Det bør være muligt at give innovative produkter, der indeholder sådanne polymerer, adgang til det indre marked. For at minimere risiciene for menneskers sundhed og sikkerhed samt de risici for miljøet, som andre polymerer end næringsstofpolymerer kan udgøre, bør kriterierne for disses bionedbrydelighed fastsættes med henblik på at sikre, at de kan nedbrydes fysisk og biologisk. Med henblik herpå bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på fastsættelse af kriterier for omdannelse af polymerisk carbon til kuldioxid (CO2) samt en passende testmetode for bionedbrydelighed.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 56

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(56)  Det bør endvidere være muligt straks at reagere på nye forhold vedrørende betingelserne for, at CE-mærkede gødningsprodukter er tilstrækkeligt effektive, og på nye risikovurderinger vedrørende menneskers, dyrs eller planters sundhed, sikkerheden eller miljøet. Med henblik herpå bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten for så vidt angår ændring af de krav, der gælder for forskellige kategorier af CE-mærkede gødningsprodukter.

(56)  Det bør endvidere være muligt straks at reagere på nye forhold vedrørende betingelserne for, at CE-mærkede gødningsprodukter er tilstrækkeligt effektive, og på nye risikovurderinger vedrørende menneskers, dyrs eller planters sundhed, sikkerheden eller miljøet, idet der tages hensyn til vurderinger, der er foretaget af eller i samarbejde med myndigheder i medlemsstaterne. Med henblik herpå bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten for så vidt angår ændring af de krav, der gælder for forskellige kategorier af CE-mærkede gødningsprodukter.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 57

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(57)  Ved udøvelsen af disse beføjelser er det navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(57)  I forbindelse med vedtagelsen af delegerede retsakter som fastsat i denne forordning er det navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For navnlig at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 59 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(59a)  På grund af den store afhængighed af råphosphatimport i Unionen har Kommissionen klassificeret stoffet som et kritisk råmateriale. Det er derfor nødvendigt at overvåge virkningerne af nærværende forordning på adgangen til råvareforsyninger generelt, på tilgængeligheden af råphosphat i særdeleshed og i begge tilfælde på priserne. Efter en sådan vurdering, og i tilfælde af en negativ indvirkning, bør Kommissionen træffe de foranstaltninger, den finder passende for at afhjælpe disse forstyrrelser af handelen.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  animalske biprodukter, som er underlagt kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009

a)  animalske biprodukter eller afledte produkter, der gøres tilgængelige på markedet i henhold til kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  direktiv 91/676/EØF

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  direktiv 2000/60/EF

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  et stof, en blanding, en mikroorganisme eller ethvert andet materiale, som enten alene eller blandet med andet materiale anvendes på, eller er beregnet til at blive anvendt på, planter eller deres rhizosfære med det formål at tilføre planter næringsstoffer eller forbedre deres næringsstofeffektivitet

1)  "plantenæringsprodukt": et stof, en blanding, en mikroorganisme eller ethvert andet materiale, som enten alene eller blandet med andet materiale anvendes på, eller er beregnet til at blive anvendt på, svampe eller deres mykosfære eller på planter på alle vækststadier, herunder frø, og/eller rhizosfære med henblik på at forsyne planter eller svampe med næringsstoffer eller på at forbedre deres fysiske eller biologiske vækstbetingelser eller deres generelle livskraft, udbytte og kvalitet ved at øge deres næringsstofeffektivitet, herunder ved at øge plantens evne til at optage næringsstoffer fra phyllosfæren (med undtagelse af plantebeskyttelsesmidler, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1107/2009).

Ændringsforslag     39

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  et stof som defineret i artikel 3, nr. 1), i forordning (EF) nr. 1907/2006 "blanding":

3)  "stof": et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, herunder sådanne tilsætningsstoffer, som er nødvendige til bevarelse af stoffets stabilitet, og sådanne urenheder, som følger af fremstillingsprocessen, bortset fra opløsningsmidler, der kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13)  et dokument, der fastsætter, hvilke tekniske krav et CE-mærket gødningsprodukt skal opfylde "harmoniseret standard":

13)  "teknisk specifikation": et dokument, der fastsætter, hvilke tekniske krav et EU-gødningsprodukt eller dets fremstillingsproces skal opfylde

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke hindre tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter, der opfylder bestemmelserne i denne forordning.

Medlemsstaterne må ikke – for så vidt angår de aspekter og risici, der er omfattet af denne forordning – hindre tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter, der opfylder bestemmelserne i denne forordning.

Ændringsforslag     42

Forslag til forordning

Artikel 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Denne forordning er ikke til hinder for, at medlemsstaterne opretholder eller vedtager bestemmelser, der er i overensstemmelse med traktaterne, vedrørende anvendelsen af CE-mærkede gødningsprodukter med henblik på at beskytte menneskers sundhed og miljøet, forudsat at dette ikke kræver nogen ændring af CE-mærkede gødningsprodukter, som er i overensstemmelse med denne forordning og ikke har indflydelse på betingelserne for at gøre dem tilgængelige på markedet.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For så vidt angår forhold, der ikke er omfattet af bilag I eller II, skal CE-mærkede gødningsprodukter opfylde kravet om, at deres anvendelse, som angivet i brugsanvisningen, ikke fører til, at fødevarer eller foder af vegetabilsk oprindelse bliver farlige/farligt efter betydningen i henholdsvis artikel 14 og 15 i forordning (EF) nr. 178/2002.

udgår

Ændringsforslag     44

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen offentliggør samtidig med offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende en vejledning, der giver fabrikanten og markedsovervågningsmyndighederne klarhed over og eksempler på, hvordan mærkningen skal udformes. Denne vejledning skal også specificere de relevante oplysninger, der er omhandlet i bilag III, del 1, punkt 2, litra d).

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen, i ti år efter at det CE-mærkede gødningsprodukt, der er omfattet af disse dokumenter, er blevet bragt i omsætning.

3.  Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen, i fem år efter at det CE-mærkede gødningsprodukt, der er omfattet af disse dokumenter, er blevet bragt i omsætning.

 

(Dette er et horisontalt ændringsforslag vedrørende varigheden med hensyn til opbevaringen af den tekniske dokumentation. Såfremt ændringsforslaget vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder i hele den vedtagne tekst).

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikanten skal sikre, at der findes procedurer til sikring af, at CE-mærkede gødningsprodukter, der er del af en produktionsserie, fortsat er i overensstemmelse med denne forordning. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i disse gødningsprodukters produktionsmetode eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder, de fælles specifikationer som omhandlet i artikel 13 eller andre tekniske specifikationer, som der er henvist til for at dokumentere et CE-mærket gødningsprodukts overensstemmelse med de gældende krav.

Fabrikanten skal sikre, at der findes procedurer til sikring af, at CE-mærkede gødningsprodukter, der er del af en produktionsserie, fortsat er i overensstemmelse med denne forordning. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i disse gødningsprodukters kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder, de fælles specifikationer som omhandlet i artikel 13 eller andre tekniske specifikationer, som der er henvist til for at dokumentere et CE-mærket gødningsprodukts overensstemmelse med de gældende krav.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når det anses for hensigtsmæssigt på grund af et CE-mærket gødningsprodukts ydeevne eller de med produktet forbundne risici, skal fabrikanten foretage stikprøvekontrol af sådanne gødningsprodukter, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, CE-mærkede gødningsprodukter, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser af sådanne gødningsprodukter og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning.

Når det anses for hensigtsmæssigt på grund af et CE-mærket gødningsprodukts ydeevne eller de med produktet forbundne risici, skal fabrikanten med henblik på at beskytte forbrugernes sundhed og sikkerhed og miljøet foretage stikprøvekontrol af sådanne gødningsprodukter, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøge og føre register over klager, CE-mærkede gødningsprodukter, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser af sådanne gødningsprodukter og holde distributørerne og markedsovervågningsmyndighederne orienteret om enhver sådan overvågning.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, skal fremgå af det CE-mærkede gødningsprodukts emballage eller, hvis gødningsproduktet leveres uden emballage, af et dokument, der ledsager gødningsproduktet. Postadressen skal angive ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne og markedsovervågningsmyndighederne let forståeligt sprog.

6.  Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, skal fremgå af det CE-mærkede gødningsprodukts emballage eller, hvis gødningsproduktet leveres uden emballage, af et dokument, der ledsager gødningsproduktet. Postadressen skal angive ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. De ovennævnte oplysninger skal angives på et sprog, der er letforståeligt for slutbrugere og markedsovervågningsmyndigheder, således som de er fastsat af den pågældende medlemsstat, og skal være klare, forståelige og tydelige.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Fabrikanten skal sikre, at CE-mærkede gødningsprodukter mærkes i overensstemmelse med bilag III, eller hvis gødningsproduktet leveres uden emballage, at mærkningsangivelserne findes i et dokument, der ledsager gødningsproduktet og er tilgængeligt for kontrolorganerne, når produktet bringes i omsætning. Mærkningsangivelsen skal være på et for slutbrugerne letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat og skal være klar, forståelig og tydelig.

7.  Fabrikanten skal sikre, at det CE-mærkede gødningsprodukt er mærket i overensstemmelse med bilag III, eller, hvis emballagen er for lille til, at mærkatet kan indeholde samtlige oplysninger, eller hvis det CE-mærkede gødningsprodukt leveres uden emballage, at de krævede oplysninger fremgår af den medfølgende dokumentation til det CE-mærkede gødningsprodukt. De oplysninger, der kræves i henhold til bilag III, skal være på et for slutbrugerne letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat og skal være klare, forståelige og tydelige.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 10 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  Fabrikanten skal for nedenstående CE-mærkede gødningsprodukter indsende en rapport om den i bilag IV foreskrevne detonerbarhedsprøve til den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten:

10.  Fabrikanten skal for nedenstående CE-mærkede gødningsprodukter indsende en rapport om den i bilag IV foreskrevne detonerbarhedsprøve til den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten og sikre, at de følgende CE-mærkede gødningsprodukter er i stand til at bestå denne prøve:

Ændringsforslag     51

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 10 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  mekaniske gødningsproduktblandinger som angivet i bilag I, produktfunktionskategori 7, der indeholder en gødning som omhandlet i litra a).

b)  kombinationer fra forskellige produktfunktionskategorier som angivet i bilag I, produktfunktionskategori 7, der indeholder en gødning som omhandlet i litra a).

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 10 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rapporten skal indsendes, mindst fem dage inden disse produkter bringes i omsætning.

Rapporten skal indsendes mindst fem arbejdsdage inden disse produkter bringes i omsætning. Kommissionen offentliggør på sit websted en liste over de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

Ændringsforslag     53

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Importøren må kun bringe CE-mærkede gødningsprodukter, der opfylder kravene, i omsætning.

1.  Kun CE-mærket gødning kan importeres til og markedsføres på Unionens marked.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Importøren skal, før han bringer et CE-mærket gødningsprodukt i omsætning, sikre, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure, jf. artikel 14. Han skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at det CE-mærkede gødningsprodukt er ledsaget af EU-overensstemmelseserklæringen og den krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 6, stk. 5 og 6. Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at et CE-mærket gødningsprodukt ikke er i overensstemmelse med de gældende krav i bilag I, II eller III, må han ikke bringe gødningsproduktet i omsætning, før det er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav. Derudover skal importøren, hvis det CE-mærkede gødningsprodukt udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, underrette fabrikanten og markedsovervågningsmyndighederne herom.

2.  Importøren skal, før han bringer et CE-mærket gødningsprodukt i omsætning, sikre, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure, jf. artikel 14. Han skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at det CE-mærkede gødningsprodukt er ledsaget af EU-overensstemmelseserklæringen og den krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 6, stk. 5 og 6. Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at et CE-mærket gødningsprodukt ikke er i overensstemmelse med de gældende krav i nærværende forordning, må han ikke bringe gødningsproduktet i omsætning, før det er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav. Derudover skal importøren, hvis det CE-mærkede gødningsprodukt udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, underrette fabrikanten og markedsovervågningsmyndighederne herom.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, skal fremgå af det CE-mærkede gødningsprodukts emballage eller, hvis det CE-mærkede gødningsprodukt leveres uden emballage, af et dokument, der ledsager gødningsproduktet. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne og markedsovervågningsmyndighederne let forståeligt sprog.

3.  Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, samt tredjelandsfabrikanterne skal fremgå af det CE-mærkede gødningsprodukts emballage eller, hvis det CE-mærkede gødningsprodukt leveres uden emballage, af et dokument, der ledsager gødningsproduktet. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne og markedsovervågningsmyndighederne let forståeligt sprog.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Importøren skal sikre, at det CE-mærkede gødningsprodukt mærkes i overensstemmelse med bilag III på et for slutbrugerne letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.

4.  Importøren skal sikre, at det CE-mærkede gødningsprodukt mærkes i overensstemmelse med bilag III, eller, hvis pakken er for lille til, at mærkatet kan indeholde samtlige oplysninger, eller hvis det CE-mærkede gødningsprodukt leveres uden emballage, at de krævede oplysninger fremgår af den medfølgende dokumentation til det CE-mærkede gødningsprodukt. De oplysninger, der kræves i overensstemmelse med bilag III, skal være på et for slutbrugerne letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Når det anses for hensigtsmæssigt på grund af et CE-mærket gødningsprodukts ydeevne eller de med produktet forbundne risici, skal importøren foretage stikprøvekontrol af sådanne gødningsprodukter, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, CE-mærkede gødningsprodukter, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser af sådanne gødningsprodukter og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning.

6.  Når det anses for hensigtsmæssigt på grund af et CE-mærket gødningsprodukts ydeevne eller de med produktet forbundne risici, skal importøren med henblik på at beskytte forbrugernes sundhed og sikkerhed samt miljøet foretage stikprøvekontrol af sådanne gødningsprodukter, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, CE-mærkede gødningsprodukter, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser af sådanne gødningsprodukter og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Importøren skal, i ti år efter at det CE-mærkede gødningsprodukt er bragt i omsætning, opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, så den står til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne, og sikre, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for disse myndigheder, hvis de anmoder herom.

8.  Importøren skal, i fem år efter at det CE-mærkede gødningsprodukt er bragt i omsætning, opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, så den står til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne, og sikre, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for disse myndigheder, hvis de anmoder herom. Importøren stiller på anmodning en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen til rådighed for andre berørte erhvervsdrivende.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Distributøren skal, før han gør et CE-mærket gødningsprodukt tilgængeligt på markedet, kontrollere, at det er ledsaget af EU-overensstemmelseserklæringen og af den krævede dokumentation, at det er mærket i overensstemmelse med bilag III på et sprog, der er let forståeligt for slutbrugerne i den medlemsstat, hvor det CE-mærkede gødningsprodukt gøres tilgængeligt på markedet, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i henholdsvis artikel 6, stk. 5 og 6, og artikel 8, stk. 3.

Distributøren skal, før han gør et CE-mærket gødningsprodukt tilgængeligt på markedet, kontrollere, at det er ledsaget af den krævede dokumentation, at det er mærket i overensstemmelse med bilag III på et sprog, der er let forståeligt for slutbrugerne i den medlemsstat, hvor det CE-mærkede gødningsprodukt gøres tilgængeligt på markedet, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i henholdsvis artikel 6, stk. 5 og 6, og artikel 8, stk. 3. Hvis pakken er for lille til, at mærkatet kan indeholde samtlige oplysninger, eller hvis det CE-mærkede gødningsprodukt leveres uden emballage, skal distributøren verificere, at de krævede oplysninger fremgår af den medfølgende dokumentation til det CE-mærkede gødningsprodukt.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at et CE-mærket gødningsprodukt ikke er i overensstemmelse med de gældende krav i bilag I, II eller III, må han ikke gøre gødningsproduktet tilgængeligt på markedet, før det er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav. Derudover skal distributøren, hvis det CE-mærkede gødningsprodukt udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, underrette fabrikanten eller importøren samt markedsovervågningsmyndighederne herom.

Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at et CE-mærket gødningsprodukt ikke er i overensstemmelse med de gældende krav i nærværende forordning, må han ikke gøre gødningsproduktet tilgængeligt på markedet, før det er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav. Derudover skal distributøren, hvis det CE-mærkede gødningsprodukt udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, underrette fabrikanten eller importøren samt markedsovervågningsmyndighederne herom.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 12 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset de fælles specifikationer, der er omhandlet i artikel 13, formodes CE-mærkede gødningsprodukter, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvortil der er offentliggjort referencer i Den Europæiske Unions Tidende, at være i overensstemmelse med de krav i bilag I, II og III, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf.

CE-mærkede gødningsprodukter, som er i overensstemmelse med eller er blevet testet i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvortil der er offentliggjort referencer i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med de respektive krav i bilag I, II og III, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf.

Ændringsforslag     62

Forslag til forordning

Artikel 13 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på fastsættelse af fælles specifikationer, hvis overholdelse skal sikre overensstemmelse med de krav i bilag I, II og III, der er omfattet af disse specifikationer eller dele deraf. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 41, stk. 3.

Hvis et krav, der er fastsat i bilag I, II eller III ikke er omfattet af de harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, samt hvis Kommissionen efter en anmodning til en eller flere europæiske standardiseringsorganisationer om at udarbejde et udkast til harmoniserede standarder for det pågældende krav iagttager unødige forsinkelser i forbindelse med vedtagelsen af den pågældende standard, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på fastsættelse af fælles specifikationer for dette krav. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 41, stk. 3.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  CE-mærkningen anbringes i den medfølgende dokumentation og, hvis det CE-mærkede gødningsprodukt leveres i emballeret stand, på emballagen, så den er synlig, let læselig og ikke kan slettes.

1.  CE-mærkningen anbringes på det CE-mærkede gødningsprodukts emballage eller, hvis det CE-mærkede gødningsprodukt leveres uden emballage, i den medfølgende dokumentation til det CE-mærkede gødningsprodukt, så den er synlig, let læselig og ikke kan slettes.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

CE-mærkningen skal efterfølges af identifikationsnummeret for det bemyndigede organ, der er involveret i den overensstemmelsesvurdering, der i bilag IV er omhandlet som modul D1.

CE-mærkningen skal efterfølges af identifikationsnummeret for det bemyndigede organ, hvis dette kræves i henhold til bilag IV.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 18 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et CE-mærket gødningsprodukt, der har gennemgået en nyttiggørelsesproces og opfylder kravene i denne forordning, anses for at opfylde betingelserne i artikel 6, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF og anses derfor ikke længere for at være affald.

Hvis et materiale, som var affald, har gennemgået en nyttiggørelsesproces, og et CE-mærket produkt, der opfylder kravene i denne forordning, indeholder eller består af dette materiale, anses det pågældende materiale for at opfylde betingelserne i artikel 6, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF og anses derfor for ikke længere at være affald fra det øjeblik, hvor EU-overensstemmelseserklæringen er udarbejdet.

Ændringsforslag     66

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den bemyndigende medlemsstat forelægger efter anmodning Kommissionen alle oplysninger om grundlaget for notifikationen eller det bemyndigede organs fortsatte kompetence.

2.  De bemyndigende myndigheder forelægger efter anmodning Kommissionen alle oplysninger om grundlaget for notifikationen eller det pågældende bemyndigede organs fortsatte kompetence.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis et bemyndiget organ finder, at de krav, der er fastsat i bilag I, II eller III eller i de dertil svarende harmoniserede standarder, fælles specifikationer som omhandlet i artikel 13 eller andre tekniske specifikationer, ikke er opfyldt af fabrikanten, anmoder det fabrikanten om at afhjælpe dette og udsteder ikke overensstemmelsesattest.

3.  Hvis et bemyndiget organ finder, at de krav, der er fastsat i bilag I, II eller III eller i de dertil svarende harmoniserede standarder eller fælles specifikationer som omhandlet i artikel 13, ikke er opfyldt af fabrikanten, anmoder det fabrikanten om at afhjælpe dette og udsteder hverken en overensstemmelsesattest eller en afgørelse om godkendelse.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis et bemyndiget organ i forbindelse med overensstemmelsesovervågning, efter at der allerede er blevet udstedt en attest, finder, at et CE-mærket gødningsprodukt ikke længere opfylder kravene, anmoder det fabrikanten om at afhjælpe dette og suspenderer eller inddrager om nødvendigt attesten.

4.  Hvis et bemyndiget organ i forbindelse med overensstemmelsesovervågning, efter at der allerede er blevet udstedt en overensstemmelsesattest eller en afgørelse om godkendelse, finder, at et CE-mærket gødningsprodukt ikke længere opfylder kravene, anmoder det fabrikanten om at afhjælpe dette og suspenderer eller inddrager om nødvendigt attesten eller afgørelsen om godkendelse.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis der ikke træffes afhjælpende foranstaltninger, eller hvis disse ikke har den ønskede virkning, skal det bemyndigede organ begrænse, suspendere eller inddrage eventuelle attester, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt.

5.  Hvis der ikke træffes afhjælpende foranstaltninger, eller hvis disse ikke har den ønskede virkning, og et CE-mærket gødningsprodukt således fortsat ikke opfylder kravene i nærværende forordning, skal det bemyndigede organ begrænse, suspendere eller inddrage eventuelle attester eller afgørelser om godkendelse, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  tilfælde, hvor udstedelse af en attest er blevet nægtet, samt begrænsninger, suspenderinger eller inddragelser af attester

a)  tilfælde, hvor udstedelse af en attest er blevet nægtet, samt begrænsninger, suspenderinger eller inddragelser af en attest eller afgørelse om godkendelse

Ændringsforslag     71

Forslag til forordning

Artikel 37 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Procedure for håndtering af CE-mærkede gødningsprodukter, der udgør en risiko på nationalt plan

Procedure på nationalt plan for håndtering af CE-mærkede gødningsprodukter, der udgør en risiko

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en af medlemsstaterne har tilstrækkelig grund til at antage, at et CE-mærket gødningsprodukt udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, skal de foretage en evaluering af det pågældende gødningsprodukt omfattende alle de krav, der er fastlagt i denne forordning. De berørte erhvervsdrivende skal med henblik herpå samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne, i det omfang det er nødvendigt.

Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en af medlemsstaterne har tilstrækkelig grund til at antage, at et CE-mærket gødningsprodukt udgør en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet eller for andre almene samfundshensyn, der er omfattet af nærværende forordning, skal de foretage en evaluering af det pågældende gødningsprodukt omfattende alle de relevante krav, der er fastsat i denne forordning. De berørte erhvervsdrivende skal med henblik herpå samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne, i det omfang det er nødvendigt.

 

(Dette ændringsforslag dækker også et horisontalt ændringsforslag vedrørende "uacceptabel risiko" (i ental eller flertal), som ændres til "en risiko" (i ental). Såfremt ændringsforslaget vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder i hele den vedtagne tekst).

Ændringsforslag     73

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis markedsovervågningsmyndighederne i forbindelse med denne evaluering finder, at det CE-mærkede gødningsprodukt ikke opfylder kravene i denne forordning, anmoder de straks den erhvervsdrivende om at træffe alle fornødne afhjælpende foranstaltninger inden for en rimelig tidsfrist for at bringe gødningsproduktet i overensstemmelse med disse krav eller for at trække gødningsproduktet tilbage fra markedet, kalde det tilbage eller fjerne CE-mærkningen.

Hvis markedsovervågningsmyndighederne i forbindelse med denne evaluering finder, at det CE-mærkede gødningsprodukt ikke opfylder kravene i denne forordning, anmoder de straks den erhvervsdrivende om at træffe alle fornødne afhjælpende foranstaltninger for at bringe gødningsproduktet i overensstemmelse med disse krav eller trække gødningsproduktet tilbage fra markedet eller tilbagekalde det inden for en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i forhold til risikoens art.

Ændringsforslag     74

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis den pågældende erhvervsdrivende inden for den frist, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, ikke træffer de fornødne afhjælpende foranstaltninger, træffer markedsovervågningsmyndighederne de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af det CE-mærkede gødningsprodukt på det nationale marked eller for at trække gødningsproduktet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage.

Hvis den pågældende erhvervsdrivende inden for den frist, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, ikke træffer de fornødne afhjælpende foranstaltninger, træffer markedsovervågningsmyndighederne de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af det CE-mærkede gødningsprodukt på det nationale marked eller for at trække gødningsproduktet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Markedsovervågningsmyndighedernes forpligtelser i denne henseende berører ikke medlemsstaternes mulighed for at regulere gødningsprodukter, som ikke er CE-mærkede, når de gøres tilgængelige på markedet.

Ændringsforslag     75

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  mangler ved de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 12, og som danner grundlag for overensstemmelsesformodningen.

b)  mangler ved de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 12

Ændringsforslag     76

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 5 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  mangler ved de fælles specifikationer, der er omhandlet i artikel 13

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, og hvis CE-gødningsproduktets manglende overensstemmelse med kravene tilskrives mangler ved de fælles specifikationer som omhandlet i artikel 37, stk. 5, litra c), vedtager Kommissionen snarest muligt en gennemførelsesretsakt om ændring eller ophævelse af den pågældende fælles specifikation. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 41, stk. 3.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis en medlemsstat efter at have foretaget en vurdering i henhold til artikel 37, stk. 1, finder, at et CE-mærket gødningsprodukt, selv om det er i overensstemmelse med denne forordning, udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, pålægger den den pågældende erhvervsdrivende at træffe alle nødvendige foranstaltninger inden for en rimelig tidsfrist for at sikre, at det pågældende gødningsprodukt, når det bringes i omsætning, ikke længere udgør en risiko, eller for at trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage.

1.  Hvis en medlemsstat efter at have foretaget en vurdering i henhold til artikel 37, stk. 1, finder, at et CE-mærket gødningsprodukt, selv om det er i overensstemmelse med denne forordning, udgør en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet eller vedrørende andre aspekter af beskyttelse af offentlige interesser, som er omfattet af denne forordning, pålægger den straks den pågældende erhvervsdrivende at træffe alle nødvendige foranstaltninger til inden for en af markedsovervågningsmyndighederne fastsat rimelig tidsfrist at sikre, at det pågældende gødningsprodukt, når det gøres tilgængeligt på markedet, ikke længere udgør en risiko, eller for at trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  EU-overensstemmelseserklæringen ledsager ikke det CE-mærkede gødningsprodukt.

c)  der er ikke udarbejdet en EU-overensstemmelseserklæring

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 med henblik på at ændre bilag I-IV for at tilpasse dem til den tekniske udvikling og for at lette adgangen til det indre marked og den frie bevægelighed for CE-mærkede gødningsprodukter

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 med henblik på at ændre bilag I-IV for at tilpasse dem til den tekniske udvikling, idet der tages hensyn til produkter og materialer, der allerede er godkendt i medlemsstaterne, og navnlig til gødningsprodukter fra animalske biprodukter og produkter af affaldsgenvinding, samt med henblik på at lette adgangen til det indre marked og den frie bevægelighed for CE-mærkede gødningsprodukter:

a)  som sandsynligvis vil blive gjort til genstand for betydelig handel på det indre marked, og

a)  som har potentiale til at blive gjort til genstand for betydelig handel på det indre marked, og

b)  for hvilke der er videnskabelig evidens for, at de ikke udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, og at de er tilstrækkeligt effektive.

b)  for hvilke der er videnskabelig evidens for, at de ikke udgør en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, og at de er tilstrækkeligt effektive.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Hurtigst muligt efter [datoen for denne forordnings ikrafttræden] vedtager Kommissionen en delegeret retsakt i overensstemmelse med første afsnit med henblik på at ændre komponentmaterialekategorierne i bilag II, navnlig for at tilføje animalske biprodukter, for hvilke der er fastlagt et slutpunkt, struvit, biokul og askebaserede produkter til disse komponentmaterialekategorier, og for at fastlægge de krav, som disse produkter skal opfylde for at kunne blive omfattet af disse kategorier. Kommissionen tager i forbindelse med vedtagelsen af sådanne delegerede retsakter særligt hensyn til de teknologiske fremskridt, der gøres inden for genvinding af næringsstoffer.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis Kommissionen ændrer bilag II for at tilføje nye mikroorganismer til komponentmaterialekategorien for sådanne organismer i henhold til stk. 1, gør den det på grundlag af følgende data:

2.  Hvis Kommissionen ændrer bilag II for at tilføje nye stammer af mikroorganismer til komponentmaterialekategorien for sådanne organismer, gør den det efter at have kontrolleret, at alle stammer af den supplerende mikroorganisme overholder kravene i stk. 1, litra b), i denne artikel, på grundlag af følgende data:

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  mikroorganismens navn

a)  mikroorganismens navn på stammeniveau

Ændringsforslag     84

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  historiske data om sikker produktion og anvendelse af mikroorganismen

c)  videnskabelig litteratur, der rapporterer om sikker produktion og anvendelse af mikroorganismen

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  taksonomisk forbindelse til arter af mikroorganismer, der opfylder kravene til QPS (Qualified Presumption of Safety - betinget antagelse om sikkerhed) fastsat af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

d)  taksonomisk forbindelse til arter af mikroorganismer, der opfylder kravene til QPS (Qualified Presumption of Safety betinget antagelse om sikkerhed) fastsat af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet eller reference til erklæring om overensstemmelse med de relevante harmoniserede standarder for anvendte mikroorganismers sikkerhed, som er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller hvis sådanne harmoniserede standarder ikke findes, overensstemmelse med de krav til sikkerhedsevalueringen af nye mikroorganismer, som Kommissionen har vedtaget.

Ændringsforslag     86

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For at afspejle de hurtige teknologiske fremskridt på området vedtager Kommissionen senest [et år efter ikrafttrædelsen af denne forordning] delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 med henblik på at fastlægge kriterier for evalueringen af nye mikroorganismer, der kan anvendes i plantenæringsprodukter uden formelt at blive optaget på en positivliste.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Senest den ... [seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] ændrer Kommissionen bilag II for at indsætte de slutpunkter i fremstillingskæden, der er blevet fastlagt, jf. artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009, for så vidt angår de animalske biprodukter, der er opført i CMC 11 i bilag II.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  I forbindelse med vedtagelsen af delegerede retsakter i overensstemmelse med stk. 1 ændrer Kommissionen den komponentmaterialekategori, der fastsætter kravet for polymerer, undtagen næringsstofpolymerer, som fastsat i bilag II, for at afspejle den nyeste videnskabelige dokumentation og teknologiske udvikling, og fastsætter senest den ... [tre år efter datoen for denne forordnings anvendelse] kriterierne for omdannelse af polymerisk carbon, der skal omdannes til carbondioxid (CO2), samt en respektiv afprøvningsmetode for bionedbrydning.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  I forbindelse med vedtagelsen af delegerede retsakter i overensstemmelse med stk. 1 ændrer Kommissionen den komponentmaterialekategori, der fastsætter kriterierne for andre biprodukter fra industrien som fastsat i bilag II, for at afspejle den aktuelle produktfremstillingspraksis, den teknologiske udvikling og den nyeste videnskabelige dokumentation og teknologiske udvikling, og fastsætter senest den ... [et år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] kriterierne for biprodukter fra industrien for medtagelse i komponentmaterialekategorien.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  For så vidt angår bilag I, del II, omfatter tillæggelsen af beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med stk. 1 og 4 ikke tilpasninger af de deri fastsatte grænser for forurenende stoffer, medmindre der er behov for nye grænser for forurenende stoffer som følge af tilføjelse af nye komponentmaterialer i bilag II. Når der fastsættes nye grænser for forurenende stoffer, finder disse grænser kun anvendelse på nye komponentmaterialer, der er tilføjet.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt skal Kommissionen høre eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver omgående Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og foranstaltninger og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne og foranstaltningerne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver omgående Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og foranstaltninger og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne og foranstaltningerne. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at deres bestemmelser om sanktioner håndhæves.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1069/2009

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  I stk. 2 indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

 

"For afledte produkter, der hører ind under anvendelsesområdet for artikel 32 og allerede anvendes i vid udstrækning i medlemsstaterne til fremstilling af gødninger, fastsætter Kommissionen et sådant slutpunkt senest den ... [seks måneder efter datoen for gødningsforordningens ikrafttræden]".

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1107/2009

Artikel 3 – nr. 34 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "34. "biostimulans til planter": et produkt, der stimulerer planters næringsstofprocesser uafhængigt af produktets næringsstofindhold med det ene formål at forbedre et eller flere af følgende kendetegn ved planten:

"34. "biostimulans til planter": et produkt, der indeholder et hvilket som helst stof eller en hvilken som helst mikroorganisme, der stimulerer planters næringsstofprocesser uafhængigt af dets næringsstofindhold, eller en hvilken som helst kombination af sådanne stoffer og/eller mikroorganismer med det ene formål at forbedre et eller flere af følgende kendetegn ved planten eller dens rhizosfære:

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1107/2009

Artikel 3 – nr. 34 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  afgrødekvalitetsegenskaber.

c)  afgrødekvalitet.

Ændringsforslag     96

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1107/2009

Artikel 3 – nr. 34 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  tilgængelighed af afgrænsede næringsstoffer i jorden, rhizosfæren eller fyllosfæren

Ændringsforslag     97

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1107/2009

Artikel 3 – nr. 34 – litra c b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  nedbrydning af organiske forbindelser i jorden

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1107/2009

Artikel 3 – nr. 34 – litra c c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc)  humificering

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 48 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Overgangsbestemmelser

Overgangsbestemmelser, revision og rapportering

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forhindre tilgængeliggørelsen på markedet af produkter, der blev bragt i omsætning som gødninger under betegnelsen "EF-gødning" i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2003/2003 inden den [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]. Kapitel 5 finder imidlertid tilsvarende anvendelse på sådanne produkter.

Medlemsstaterne må ikke forhindre tilgængeliggørelsen på markedet af produkter, der blev bragt i omsætning som gødninger under betegnelsen "EF-gødning" i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2003/2003 inden den ... [tolv måneder efter datoen for denne forordnings anvendelse]. Kapitel 5 finder imidlertid tilsvarende anvendelse på sådanne produkter.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 48 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Medlemsstater, der allerede har indført en lavere grænseværdi for indholdet af cadmium (Cd) i organisk-mineralsk gødning og kunstgødning, der er fastsat i bilag I, del II, PFC 1 (B)(3)(a) og PFC 1 (C)(I)(2)(a), kan fastholde denne strengere grænse, indtil den grænse, der fastsættes i henhold til denne forordning, er den samme eller lavere. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om sådanne eksisterende nationale foranstaltninger senest den ... [seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse].

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 48 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Senest ... [42 måneder efter datoen for denne forordnings anvendelse] forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet med en vurdering af forordningens anvendelse og dens generelle virkning for så vidt angår opfyldelsen af dens mål, herunder dens virkning for SMV'er. Rapporten skal navnlig indeholde:

 

a)  en vurdering af, hvordan det indre marked for gødningsprodukter fungerer, herunder overensstemmelsesvurderingen og effektiviteten af markedsovervågningen, en analyse af virkningerne af den delvise harmonisering på produktion, forbrugsmønstre og handelsstrømme for CE-mærkede gødningsprodukter og gødningsprodukter, der markedsføres i henhold til nationale regler

 

b)  en vurdering af anvendelsen af begrænsninger på indholdet af forurenende stoffer som fastsat i bilag I til denne forordning, eventuel ny relevant videnskabelig information om toksiciteten og carcinogeniciteten af forurenende stoffer, hvis sådan information dukker op, herunder risiciene ved uranforurening i gødningsprodukter

 

c)  en vurdering af udviklingen i teknologier til fjernelse af cadmium og deres betydning, omfang og omkostninger i hele værdikæden samt dermed forbundet håndtering af cadmiumaffald og

 

d)  en vurdering af indvirkningen på handelen i forbindelse med indkøb af råvarer, herunder tilgængeligheden af råphosphat.

 

I rapporten skal der tages behørigt højde for teknologiske fremskridt og innovation samt standardiseringsprocesser, der har indvirkning på produktion og anvendelse af gødningsprodukter. Den ledsages om nødvendigt af et forslag til retsakt senest den ... [fem år efter datoen for denne forordnings anvendelse].

 

Senest den... [12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] forelægger Kommissionen en evaluering af de videnskabelige data med henblik på at fastsætte de agronomiske og miljømæssige kriterier for at definere kriterierne for færdigforarbejdet husdyrgødning for at kvalificere virkningsgraden af produkter, der indeholder eller består af forarbejdet husdyrgødning.

Ændringsforslag     103

Forslag til forordning

Artikel 48 – afsnit 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Senest den... [fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] gennemfører Kommissionen en revision af proceduren for overensstemmelsesvurdering af mikroorganismer.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 49 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den anvendes fra den 1. januar 2018.

Den anvendes fra den ... [to år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden], med undtagelse af artikel 19-35 og 41, der anvendes fra den ... [et år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden], og artikel 13, 41, 42, 43 og 45, der anvendes fra den... [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Bilag I – del I – punkt 1 – punkt C a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ca.  Gødning med lavt kulstofindhold

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Bilag I – del I – punkt 5 – punkt A – punkt I a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ia.  Denitrifikationshæmmer

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Bilag I – del II – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis det CE-mærkede gødningsprodukt indeholder et stof, for hvilket der er fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i fødevarer og foder i overensstemmelse med

udgår

a)   Rådets forordning (EØF) nr. 315/931

 

b)   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/20052

 

c)   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/20093 eller

 

d)   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF4

 

må anvendelsen af det CE-mærkede gødningsprodukt som angivet i brugsanvisningen ikke føre til overskridelse af disse grænseværdier i fødevarer eller foder.

 

__________________

 

1 Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1)

 

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).

 

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11).

 

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer (EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10).

 

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Bilag I – del II – punkt 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bestanddele, der er forelagt til godkendelse eller fornyet godkendelse i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, men som ikke er omfattet af gennemførelsesforordning EU (nr.) 540/2011, bør ikke anvendes i gødningsprodukter, når det i henhold til artikel 1, stk. 4, i forordning EF (nr.) 1107/2009 er berettiget ikke at medtage dem.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(A) – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Organisk gødning skal indeholde

1. Organisk gødning skal indeholde

-  carbon (C) og

-  organisk carbon (Corg) og

-  næringsstoffer

-  næringsstoffer

af udelukkende biologisk oprindelse, undtagen fossilt materiale eller materiale, der er indlejret i geologiske formationer.

af udelukkende biologisk oprindelse, f.eks. tørv, herunder leonardit, brunkul og andre stoffer, som er udvundet af disse materialer, men undtagen andre materialer, der er fossile eller indlejret i geologiske formationer.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(A) – punkt 2 – punkttegn 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Cadmium (Cd) 1,5 mg/kg tørstof

-  Cadmium (Cd) 1,0 mg/kg tørstof

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(A) – punkt 2 – punkttegn 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Bly (Pb) 120 mg/kg tørstof og

-  Bly (Pb) 20 mg/kg tørstof og

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(A) – punkt 2 – punkttegn 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg tørstof.

-  biuret (C2H5N3O2) under detektionsgrænsen.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(A) – punkt 3

 

Kommissionens forslag

3.  Salmonella spp.: ingen i en prøve på 25 g af det CE-mærkede gødningsprodukt.

Ændringsforslag

3.  Der må ikke forekomme patogener i den organiske gødning i en koncentration, som ligger over de respektive grænseværdier, der er angivet i nedenstående tabel:

Mikroorganismer, der skal undersøges

Prøvetagnings-planer

Grænseværdi

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Ingen forekomst i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli eller Enterococcaceae

5

5

0

1000 i 1 g eller 1 ml

hvor n = antallet af udtagne prøver, der skal undersøges

c = antallet af udtagne prøver, hvor antallet af bakterier målt i CFU må ligge mellem m og M

m = tærskelværdien for antallet af bakterier målt i CFU, der anses for tilfredsstillende

M = maksimumsværdien for antallet af bakterier målt i CFU

Parasitterne Ascaris spp. og Toxocara spp. i alle faser af deres udvikling må ikke være til stede i 100 g eller 100 ml organisk gødning.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(A)(I) – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mindst ét af følgende deklarerede næringsstoffer: nitrogen (N), phosphorpentoxid (P2O5) eller kaliumoxid (K2O).

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(A)(I) – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis det CE-mærkede gødningsprodukt indeholder mere end ét næringsstof, skal produktet indeholde de primære deklarerede næringsstoffer i de nedenfor anførte minimumsmængder:

 

2,5 masseprocent total nitrogenindhold (N) eller 2 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) eller 2 masseprocent total kaliumoxid (K2O) og

 

6,5 masseprocent total sum af næringsstoffer.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(A)(II) – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mindst ét af følgende deklarerede næringsstoffer: nitrogen (N), phosphorpentoxid (P2O5) eller kaliumoxid (K2O).

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mindst ét af følgende næringsstoffer i de anførte minimumsmængder:

2.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mindst ét af følgende primære næringsstoffer i de anførte minimumsmængder:

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – punkttegn 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  2 masseprocent total nitrogen (N)

•  1 masseprocent total nitrogen (N) og/eller

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – punkttegn 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  1 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) eller

-  2 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) eller

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – punkttegn 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  2 masseprocent total kaliumoxid (K2O).

-  1 masseprocent total kaliumoxid (K2O) og

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – punkttegn 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  6,5 masseprocent total sum af næringsstoffer.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(A)(II) – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis det CE-mærkede gødningsprodukt indeholder mere end ét næringsstof, skal produktet indeholde de primære deklarerede næringsstoffer i de nedenfor anførte minimumsmængder:

 

2,5 masseprocent total nitrogenindhold (N) eller 1 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) eller 2 masseprocent total kaliumoxid (K2O) og

 

5 masseprocent total sum af primære næringsstoffer.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(B) – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En organisk-mineralsk gødning skal være en co-formulering af

1.  En organisk-mineralsk gødning skal være en co-formulering af

-  en eller flere uorganiske gødninger som angivet i PFC 1(C) nedenfor og

-  en eller flere mineralske gødninger som angivet i PFC 1(C) nedenfor og

-  et materiale indeholdende organisk carbon (C) og

-  et eller flere materialer indeholdende organisk carbon (Corg) og

-  næringsstoffer af udelukkende biologisk oprindelse, undtagen fossilt materiale eller materiale, der er indlejret i geologiske formationer.

-  næringsstoffer af udelukkende biologisk oprindelse, f.eks. tørv, herunder leonardit, brunkul og andre stoffer, som er udvundet af disse materialer, men undtagen andre materialer, der er fossile eller indlejret i geologiske formationer.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(B) – punkt 3 – litra a – nr. 2 – punkttegn 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  fra den [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg phosphorpentoxid (P2O5)

-  fra den [ni år efter datoen for denne forordnings anvendelse]: 20 mg/kg phosphorpentoxid (P2O5)

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(B) – punkt 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  Bly (Pb) 120 mg/kg tørstof.

e)  Bly (Pb) 20 mg/kg tørstof.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(B) – punkt 4

 

Kommissionens forslag

4.  Salmonella spp.: ingen i en prøve på 25 g af det CE-mærkede gødningsprodukt.

Ændringsforslag

4.  Der må ikke forekomme patogener i den organisk-mineralske gødning i en koncentration, som ligger over de respektive grænseværdier, der er angivet i nedenstående tabel:

Mikroorganismer, der skal undersøges

Prøvetagnings-planer

Grænseværdi

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Ingen forekomst i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli eller Enterococcaceae

5

5

0

1000 i 1 g eller 1 ml

hvor n = antallet af udtagne prøver, der skal undersøges

c = antallet af udtagne prøver, hvor antallet af bakterier målt i CFU må ligge mellem m og M

m = tærskelværdien for antallet af bakterier målt i CFU, der anses for tilfredsstillende

M = maksimumsværdien for antallet af bakterier målt i CFU

Parasitterne Ascaris spp. og Toxocara spp. i alle faser af deres udvikling må ikke være til stede i 100 g eller 100 ml organisk gødning.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(B)(I) – punkt 2 – punkttegn 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  2 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) eller

-  1 masseprocent phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og vand eller

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(B)(I) – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis det CE-mærkede gødningsprodukt indeholder mere end ét næringsstof, skal produktet indeholde de primære deklarerede næringsstoffer i de nedenfor anførte minimumsmængder:

 

2,5 masseprocent af total nitrogen (N), hvoraf 1 masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt skal være organisk nitrogen (N), eller 2 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) eller 2 masseprocent total kaliumoxid (K2O) og

 

6,5 masseprocent total sum af primære næringsstoffer.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(B)(I) – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I det CE-mærkede gødningsprodukt skal hver enhed indeholde organisk stof og næringsstoffer svarende til det deklarerede indhold.

4.  I det CE-mærkede gødningsprodukt skal hver enhed indeholde organisk carbon og alle næringsstoffer svarende til det deklarerede indhold. En enhed refererer til en af produktkomponenterne såsom granulat, pellets osv.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(B)(II) – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis produktet indeholder mere end ét næringsstof, skal følgende minimumsmængder være til stede:

 

-  1 masseprocent total nitrogen (N) eller

 

-  1 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) eller

 

-  1 masseprocent total kaliumoxid (K2O),

 

og summen af næringsstoffer skal være mindst 4 %.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(B)(II) – punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Der skal være mindst 3 masseprocent organisk carbon (C) i det CE-mærkede gødningsprodukt.

3.  Der skal være mindst 1 masseprocent organisk carbon (C) i det CE-mærkede gødningsprodukt.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C) – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En uorganisk gødning er en gødning bortset fra en organisk eller organisk-mineralsk gødning.

1. En mineralsk gødning er en gødning indeholdende næringsstoffer i mineralsk form eller næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse, som er forarbejdet til mineralsk form. Indholdet af organisk carbon (Corg) i det CE-mærkede gødningsprodukt må ikke overstige 1 masseprocent. Dette udelukker carbon, der kommer fra belægninger, som opfylder kravene i CMC 9 og 10, og agronomiske additiver, der opfylder kravene i PFC 5 og CMC 8.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C) – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Phosphorgødningsstoffer skal opfylde mindst et af følgende mindstekrav til opløselighedsniveauer for at være tilgængelige for planter, ellers kan de ikke deklareres som phosphorgødningsstoffer:

 

-  vandopløselighed: mindst 40 % af den samlede mængde P, eller

 

-  opløselighed i neutralt ammoniumcitrat: mindst 75 % af den samlede mængde P, eller

 

-  opløselighed i myresyre (kun for blødt råphosphat): minimum 55 % af den samlede mængde P.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C) – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det samlede nitrogenindhold, der skal deklareres, angives som summen af ammonium-N, nitrat-N, urea-N, N fra methylen-urea, N fra isobutylidendiurea og N fra crotonylidendiurea. Det phosphorindhold, der skal deklareres, angives som den phosphatiske P-form. Der kan tilføjes nye former efter en videnskabelig undersøgelse i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I) – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En uorganisk makronæringsstofgødning har til formål at forsyne planter med en eller flere af følgende makronæringsstoffer: nitrogen (N), phosphor (P), kalium (K), magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na).

1.  En mineralsk makronæringsstofgødning har til formål at forsyne planter med en eller flere af følgende makronæringsstoffer:

 

a)  primære: nitrogen (N), phosphor (P) og kalium (K)

 

b)  sekundære: magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na).

 

 

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I) – punkt 2 – litra a – nr. 2 – punkttegn 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  fra den [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg phosphorpentoxid (P2O5)

-  fra den ... [ni år efter datoen for denne forordnings anvendelse]: 20 mg/kg phosphorpentoxid (P2O5)

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I) – punkt 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  Bly (Pb) 150 mg/kg tørstof.

e)  Bly (Pb) 20 mg/kg tørstof.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I) – punkt 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  Arsen (As) 60 mg/kg tørstof.

f)  Arsen (As) 20 mg/kg tørstof.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En ren fast uorganisk makronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af højst ét næringsstof.

1.  En ren fast mineralsk makronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af:

 

a)  højst ét primært næringsstof (nitrogen (N), phosphor (P) og kalium (K)), eller

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – stk. 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b)  højst ét sekundært næringsstof (magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) og natrium (Na)).

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  En ren fast mineralsk makronæringsstofgødning med et deklareret indhold af højst ét primært næringsstof kan indeholde et eller flere sekundære næringsstoffer.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde et af følgende deklarerede næringsstoffer i den anførte minimumsmængde:

2.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde primære og/eller sekundære deklarerede næringsstoffer i den anførte minimumsmængde:

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 2 – punkttegn 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  12 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5)

-  12 masseprocent phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og vand

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 2 – punkttegn 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  1 masseprocent total natriumoxid (Na2O).

-  3 masseprocent total natriumoxid (Na2O).

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En sammensat fast uorganisk makronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af mere end ét næringsstof.

1.  En sammensat fast mineralsk makronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af mere end ét primært og/eller sekundært næringsstof.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mere end ét af følgende deklarerede næringsstoffer i de anførte minimumsmængder:

2.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mere end ét af de primære og/eller sekundære deklarerede næringsstoffer i den anførte minimumsmængde:

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – punkttegn 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  3 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5)

-  5 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og vand

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – punkttegn 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  3 masseprocent total kaliumoxid (K2O).

-  5 masseprocent total kaliumoxid (K2O).

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – punkttegn 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  1,5 masseprocent total magnesiumoxid (MgO)

-  2 masseprocent total magnesiumoxid (MgO)

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – punkttegn 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  1,5 masseprocent total calciumoxid (CaO)

-  2 masseprocent total calciumoxid (CaO)

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – punkttegn 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  1,5 masseprocent total svovltrioxid (SO3) eller

-  5 masseprocent total svovltrioxid (SO3)

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – punkttegn 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  1 masseprocent total natriumoxid (Na2O).

-  3 masseprocent total natriumoxid (Na2O).

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) – punkt 5 – punkttegn 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  efter fem varmecykler som beskrevet i bilag IV, modul A1, afsnit 4.2

-  efter fem varmecykler som beskrevet i bilag IV, modul A1, afsnit 4.2, ved afprøvning før produktet bringes i omsætning

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En ren flydende uorganisk makronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af højst ét næringsstof.

1.  En ren flydende mineralsk makronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af:

 

a)  højst ét primært næringsstof.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – stk. 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b)  højst ét sekundært næringsstof.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  En ren flydende mineralsk makronæringsstofgødning med et deklareret indhold af højst ét primært næringsstof kan indeholde et eller flere sekundære næringsstoffer.

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde et af følgende deklarerede næringsstoffer i den anførte minimumsmængde:

2.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde et af de primære og/eller sekundære deklarerede næringsstoffer i den anførte minimumsmængde:

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – punkttegn 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  5 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5)

-  5 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og vand

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – punkttegn 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  5 masseprocent total svovltrioxid (SO3) eller

-  5 masseprocent total svovltrioxid (SO3)

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – punkttegn 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  1 masseprocent total natriumoxid (Na2O).

-  mellem 0,5 og 5 masseprocent total natriumoxid (Na2O).

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En sammensat flydende uorganisk makronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af mere end ét næringsstof.

1.  En sammensat flydende mineralsk makronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af mere end ét primært og/eller sekundært næringsstof.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mere end ét af følgende deklarerede næringsstoffer i de anførte minimumsmængder:

2.  Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mere end ét af de primære og/eller sekundære deklarerede næringsstoffer i de anførte minimumsmængder:

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – punkttegn 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  1,5 masseprocent total nitrogen (N)

-  3 masseprocent total nitrogen (N) eller

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – punkttegn 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  1,5 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5)

-  1,5 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og vand

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – punkttegn 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  1,5 masseprocent total kaliumoxid (K2O).

-  3 masseprocent total kaliumoxid (K2O) eller

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – punkttegn 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  0,75 masseprocent total magnesiumoxid (MgO)

-  1,5 masseprocent total magnesiumoxid (MgO) eller

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – punkttegn 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  0,75 masseprocent total calciumoxid (CaO)

-  1,5 masseprocent total calciumoxid (CaO) eller

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – punkttegn 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  0,75 masseprocent total svovltrioxid (SO3) eller

-  1,5 masseprocent total svovltrioxid (SO3) eller

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C)(II) – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En uorganisk mikronæringsstofgødning er en uorganisk gødning bortset fra en makronæringsstofgødning, der har til formål at tilføre en eller flere af følgende næringsstoffer: bor (B), cobalt (Co), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo) eller zink (Zn).

1.  En uorganisk mikronæringsstofgødning er en uorganisk gødning bortset fra en makronæringsstofgødning, der har til formål at tilføre en eller flere af følgende næringsstoffer: bor (B), cobalt (Co), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo), selen (Se), silicium (Si) eller zink (Zn).

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(C) a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

PFC 1(C)a: GØDNING MED LAVT KULSTOFINDHOLD

 

1.  Et CE-mærket gødningsprodukt benævnes "gødning med lavt kulstofindhold", hvis det indeholder mere end 1 % organisk carbon (Corg) og op til 15 % organisk carbon (Corg).

 

2.  Carbon, der er til stede i calciumcyanamid og i urea og kondensations- og associationsprodukter heraf, vil ikke blive medtaget i organisk carbon i denne definition.

 

3.  Specifikationerne på faste/flydende, rene/sammensatte makronæringsstof-/mikronæringsstofgødninger i PFC 1 (C) vil gælde for denne kategori.

 

4.  Produkter, der sælges under PFC 1 (C)a, skal overholde niveauet af forurenende stoffer, som er fastsat i bilag I for organisk eller organisk-mineralsk gødning, i alle tilfælde, hvor PFC 1 (C) ikke indeholder nogen grænseværdier for disse forurenende stoffer.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 2 – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Et kalkningsmiddel er et CE-mærket gødningsprodukt, der har til formål at regulere jordens surhedsgrad, og som indeholder oxider, hydroxider, carbonater eller silicater af næringsstofferne calcium (Ca) eller magnesium (Mg).

1.  Et kalkningsmiddel er et CE-mærket gødningsprodukt, der har til formål at regulere jordens surhedsgrad, og som indeholder oxider, hydroxider, carbonater eller/og silicater af næringsstofferne calcium (Ca) eller magnesium (Mg).

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 2 – punkt 2 – punkttegn 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Cadmium (Cd) 3 mg/kg tørstof

-  Cadmium (Cd) 1 mg/kg tørstof

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 2 – punkt 2 – punkttegn 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Bly (Pb) 200 mg/kg tørstof og

-  Bly (Pb) 20 mg/kg tørstof

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 2 – punkt 2 – punkttegn 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Arsen (As) 120 mg/kg tørstof.

-  Arsen (As) 20 mg/kg tørstof.

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et jordforbedringsmiddel er et CE-mærket gødningsprodukt, der tilsættes til jorden for at bibeholde, forbedre eller beskyttes jordens fysiske eller kemiske egenskaber, struktur eller biologiske aktivitet.

Et jordforbedringsmiddel er et materiale (herunder jorddækningsmateriale), der tilsættes til jorden på stedet primært for at bibeholde eller forbedre jordens fysiske egenskaber, og som kan forbedre dens kemiske og/eller biologiske egenskaber eller aktivitet.

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 3 – afsnit 1a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mindst 15 % materiale af biologisk oprindelse.

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 3(A) – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Et organisk jordforbedringsmiddel må kun bestå af materiale af udelukkende biologisk oprindelse, undtagen fossilt materiale eller materiale, der er indlejret i geologiske formationer.

1.  Et organisk jordforbedringsmiddel må kun bestå af materiale af udelukkende biologisk oprindelse, herunder tørv, leonardit, brunkul og humusstoffer fremstillet heraf, men med undtagelse af andre materialer, der er forstenet eller indlejret i geologiske formationer.

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 3(A) – punkt 2 – punkttegn 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Cadmium (Cd) 3 mg/kg tørstof

-  Cadmium (Cd) 1,5 mg/kg tørstof

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 3(A) – punkt 2 – punkttegn 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  hexavalent chrom (Cr VI) 2 mg/kg tørstof

-  hexavalent chrom (Cr VI) 1 mg/kg tørstof

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 3(A) – punkt 2 – punkttegn 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Bly (Pb) 120 mg/kg tørstof.

-  Bly (Pb) 20 mg/kg tørstof.

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 3(A) – punkt 3 – litra a

 

Kommissionens forslag

a)  Salmonella spp.: ingen i en prøve på 25 g af det CE-mærkede gødningsprodukt.

Ændringsforslag

a)  Der må ikke forekomme patogener i det organiske jordforbedringsmiddel i en koncentration, som ligger over de respektive grænseværdier, der er angivet i nedenstående tabel:

Mikroorganismer, der skal testes:

Prøvetagnings-planer

Grænseværdi

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Ingen forekomst i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli eller Enterococcaceae

5

5

0

1000 i 1 g eller 1 ml

hvor n = antallet af udtagne prøver, der skal undersøges

c = antallet af udtagne prøver, hvor antallet af bakterier målt i CFU må ligge mellem m og M

m = tærskelværdien for antallet af bakterier målt i CFU, der anses for tilfredsstillende

M = maksimumsværdien for antallet af bakterier målt i CFU

Parasitterne Ascaris spp. og Toxocara spp. i alle faser af deres udvikling må ikke være til stede i 100 g eller 100 ml organisk jordforbedringsmiddel.

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 3(B) – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Et uorganisk jordforbedringsmiddel er et jordforbedringsmiddel bortset fra et organisk jordforbedringsmiddel.

1.  Et uorganisk jordforbedringsmiddel er et jordforbedringsmiddel, som ikke er et organisk jordforbedringsmiddel, og indbefatter plastfolie. En bionedbrydelig plastfolie er en bionedbrydelig polymerfilm, der især opfylder kravene i punkt 2a og 3 i CMC 10 i bilag II, og som er beregnet til at anbringes på jordoverfladen på stedet for at beskytte dens struktur, holde ukrudtsvækst nede, reducere tab af jordfugtighed eller forhindre erosion.

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 3(B) – punkt 2 – punkttegn 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Bly (Pb) 150 mg/kg tørstof.

-  Bly (Pb) 20 mg/kg tørstof.

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 4 – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Et vækstmedium er et materiale bortset fra jord, der anvendes som et substrat til rodudvikling.

1.  Et vækstmedium er et materiale bortset fra jord på stedet, hvori der dyrkes planter og svampe.

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 4 – punkt 2 – punkttegn 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Cadmium (Cd) 3 mg/kg tørstof

-  Cadmium (Cd) 1,5 mg/kg tørstof

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 4 – punkt 2 – punkttegn 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Bly (Pb) 150 mg/kg tørstof.

-  Bly (Pb) 20 mg/kg tørstof.

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 4 – punkt 3

 

Kommissionens forslag

3.  Salmonella spp.: ingen i en prøve på 25 g af det CE-mærkede gødningsprodukt.

Ændringsforslag

3.  Der må ikke forekomme patogener i vækstmediet i en koncentration, som ligger over de respektive grænseværdier, der er angivet i nedenstående tabel:

Mikroorganismer, der skal testes:

Prøvetagnings-planer

Grænseværdi

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Ingen forekomst i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli eller Enterococcaceae

5

5

0

1000 i 1 g eller 1 ml

hvor n = antallet af udtagne prøver, der skal undersøges

c = antallet af udtagne prøver, hvor antallet af bakterier målt i CFU må ligge mellem m og M

m = tærskelværdien for antallet af bakterier målt i CFU, der anses for tilfredsstillende

M = maksimumsværdien for antallet af bakterier målt i CFU

Parasitterne Ascaris spp. og Toxocara spp. i alle faser af deres udvikling må ikke være til stede i 100 g eller 100 ml vækstmedium.

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et agronomisk additiv er et CE-mærket gødningsstof, der er beregnet til at blive tilsat til et produkt, som forsyner planter med næringsstof, for at forbedre dette produkts frigivelsesmønstre for næringsstoffer.

Et agronomisk additiv er et CE-mærket gødningsstof, der er beregnet til at blive tilsat til et produkt, som har en dokumenteret virkning på omdannelsen eller plantetilgængeligheden af forskellige former for mineralske eller mineraliserede næringsstoffer, eller begge, eller som skal tilføres jorden med det formål at forbedre planternes optagelse af næringsstoffer eller mindske tabet af næringsstoffer.

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 5(A) – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvert stof skal være registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/20065 i et dossier, der indeholder

Hvert stof skal være registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/20065, medmindre det udtrykkeligt er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 6 eller i dens bilag IV eller V.

__________________

__________________

5 For et additiv, der er nyttiggjort i Den Europæiske Union, er denne betingelse opfyldt, hvis additivet er det samme, i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning, som et stof, der er registreret i et dossier, der indeholder de her angivne oplysninger, og hvis oplysninger er tilgængelige for fabrikanten af gødningsproduktet i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning.

5 For et additiv, der er nyttiggjort i Den Europæiske Union, er denne betingelse opfyldt, hvis additivet er det samme, i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning, som et stof, der er registreret i et dossier, der indeholder de her angivne oplysninger, og hvis oplysninger er tilgængelige for fabrikanten af gødningsproduktet i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning.

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 5(A) – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de i bilag VI, VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede lysninger og

udgår

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 5(A) – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1907/2006, der omfatter anvendelsen af et gødningsprodukt

udgår

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 5(A) – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

medmindre det er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i bilag IV til nævnte forordning eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilag V til samme forordning.

udgår

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 5(A)(I a) (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

PFC 5(A)(Ia): Denitrifikationshæmmer

 

1.  En denitrifikationshæmmer hæmmer dannelsen af nitrogenoxid (N2O) ved at bremse eller blokere omdannelsen af nitrat (NO3-) til dinitrogen (N2) uden at påvirke nitrifikationsprocessen som beskrevet i PFC 5(A)(I). Den skal bidrage til at øge tilgængeligheden af nitrat til anlægget og begrænse N2O-emissioner.

 

2.  Effektiviteten af denne metode kan vurderes ved at måle emissionerne af nitrogenoxid i gasprøver, der indsamles i en egnet måleanordning og måle mængden af N2O i prøven i en gaskromatograf. Vurderingen skal også registrere vandindholdet i jorden.

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 5(B) – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Stoffet skal være registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/20066 i et dossier, der indeholder

2. Stoffet skal være registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/20066, medmindre det udtrykkeligt er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 6 eller i dens bilag IV eller V.

__________________

__________________

6 For et additiv, der er nyttiggjort i Den Europæiske Union, er denne betingelse opfyldt, hvis additivet er det samme, i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning, som et stof, der er registreret i et dossier, der indeholder de her angivne oplysninger, og hvis oplysninger er tilgængelige for fabrikanten af gødningsproduktet i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning.

6 For et additiv, der er nyttiggjort i Den Europæiske Union, er denne betingelse opfyldt, hvis additivet er det samme, i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning, som et stof, der er registreret i et dossier, der indeholder de her angivne oplysninger, og hvis oplysninger er tilgængelige for fabrikanten af gødningsproduktet i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning.

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 5(B) – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de i bilag VI, VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede lysninger og

udgår

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 5(B) – punkt 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1907/2006, der omfatter anvendelsen af et gødningsprodukt

udgår

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 5(B) – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

medmindre det er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i bilag IV til nævnte forordning eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilag V til samme forordning.

udgår

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 5(C) – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Stoffet skal være registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/20067 i et dossier, der indeholder

2. Stoffet skal være registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/20067, medmindre det udtrykkeligt er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 6 eller i dens bilag IV eller V.

__________________

__________________

7 For et additiv, der er nyttiggjort i Den Europæiske Union, er denne betingelse opfyldt, hvis additivet er det samme, i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning, som et stof, der er registreret i et dossier, der indeholder de her angivne oplysninger, og hvis oplysninger er tilgængelige for fabrikanten af gødningsproduktet i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning.

7 For et additiv, der er nyttiggjort i Den Europæiske Union, er denne betingelse opfyldt, hvis additivet er det samme, i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning, som et stof, der er registreret i et dossier, der indeholder de her angivne oplysninger, og hvis oplysninger er tilgængelige for fabrikanten af gødningsproduktet i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning.

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 5(C) – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de i bilag VI, VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede lysninger og

udgår

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 5(C) – punkt 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1907/2006, der omfatter anvendelsen af et gødningsprodukt

udgår

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 5(C) – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

medmindre det er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i bilag IV til nævnte forordning eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilag V til samme forordning.

udgår

Ændringsforslag    202

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 6 – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En biostimulans til planter er et CE-mærket gødningsprodukt, der stimulerer planters næringsstofprocesser uafhængigt af produktets næringsstofindhold med det ene formål at forbedre et eller flere af følgende kendetegn ved planten:

1.  1. En biostimulans til planter er et CE-mærket gødningsprodukt, der stimulerer planters næringsstofprocesser uafhængigt af produktets næringsstofindhold med det ene formål at forbedre et eller flere af følgende kendetegn ved planten og dens rhizosfære eller phyllosfære:

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 6 – punkt 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  tilgængelighed af afgrænsede næringsstoffer i jorden og rhizosfæren

Ændringsforslag    204

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 6 – punkt 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  humificering

Ændringsforslag    205

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 6 – punkt 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc)  nedbrydning af organiske forbindelser i jorden eller

Ændringsforslag    206

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 6 – punkt 2 – punkttegn 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Cadmium (Cd) 3 mg/kg tørstof

-  Cadmium (Cd) 1,5 mg/kg tørstof

Ændringsforslag    207

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 6 – punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Biostimulansen til planter skal have de virkninger, der anprises på etiketten for de afgrøder, der er angivet på denne.

3.  Biostimulansen til planter skal have de virkninger, der anprises på etiketten for den plante, der er angivet på denne. Hvis biostimulansen til planter indeholder en eller flere bestanddele, der er blevet godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, vil de oplysninger, der er blevet tilvejebragt under overensstemmelsesvurderingen, levere overbevisende empirisk dokumentation for virkningen som biostimulans, under hensyntagen til relevante parametre, f.eks. relative komponentkoncentrationer, anvendelsesmængde og brugsperiode, plantevækststadium, målafgrøde osv.

Ændringsforslag    208

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En mikrobiel biostimulans til planter må udelukkende bestå af en mikroorganisme eller et konsortium af mikroorganismer som omhandlet i komponentmateriale 7 i bilag II.

1.  En mikrobiel biostimulans til planter består af:

 

a)  en mikroorganisme eller et konsortium af mikroorganismer som omhandlet i komponentmateriale 7 i bilag II

 

b)  mikroorganismer eller et konsortium af mikroorganismer, der er forskellige fra dem, der er omfattet af litra a). De kan anvendes som komponentmaterialekategorier, så længe de opfylder de krav, der er fastsat i kategori CMC 7 i bilag II.

Ændringsforslag    209

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 3

 

Kommissionens forslag

3.  Salmonella spp.: ingen i en prøve på 25 g eller 25 ml af det CE-mærkede gødningsprodukt.

 

Ændringsforslag

3.  Der må ikke forekomme patogener i den organiske gødning i en koncentration, som ligger over de respektive grænseværdier, der er angivet i nedenstående tabel:

Mikroorganismer/toksiner og metabolitter heraf

Prøvetagnings-planer

Grænseværdi

 

n

c

 

Salmonella spp

5

0

Ingen forekomst i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli

5

0

Ingen forekomst i 1 g eller 1 ml

Listeria monocytogene

5

0

Ingen forekomst i 25 g eller 25 ml

Vibrio spp

5

0

Ingen forekomst i 25 g eller 25 ml

Shigella spp

5

0

Ingen forekomst i 25 g eller 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

Ingen forekomst i 25 g eller 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 CFU/g

Anaerobt kolonital, medmindre den mikrobielle biostimulans er en aerob bakterie

5

2

105 CFU/g eller ml

Gær- og skimmeltal, medmindre den mikrobielle biostimulans er en svamp

5

2

1000 CFU/g eller ml

hvor  n = antal enheder, som prøven består af, c = antal prøveenheder med værdier over den definerede grænse.

Ændringsforslag    210

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Escherichia coli: ingen i en prøve på 1 g eller 1 ml af det CE-mærkede gødningsprodukt.

udgår

Ændringsforslag    211

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Der må ikke forekomme Enterococcaceae i det CE-mærkede gødningsprodukt i en mængde på over 10 CFU/g frisk masse.

udgår

Ændringsforslag    212

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Listeria monocytogenes: ingen i en prøve på 25 g eller 25 ml af det CE-mærkede gødningsprodukt.

udgår

Ændringsforslag    213

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Vibrio spp.: ingen i en prøve på 25 g eller 25 ml af det CE-mærkede gødningsprodukt.

udgår

Ændringsforslag    214

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Shigella spp.: ingen i en prøve på 25 g eller 25 ml af det CE-mærkede gødningsprodukt.

udgår

Ændringsforslag    215

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Staphylococcus aureus: ingen i en prøve på 1 g eller 1 ml af det CE-mærkede gødningsprodukt.

udgår

Ændringsforslag    216

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  Det aerobe kimtal må ikke overstige 105 CFU/g eller ml prøve af det CE-mærkede gødningsprodukt, medmindre den mikrobielle biostimulans til planter er en aerob bakterie.

udgår

Ændringsforslag    217

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 12 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

skal biostimulansen til planter have en pH på 4 eller derover.

udgår

Ændringsforslag    218

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 6(A) – punkt 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13.  Holdbarheden for den mikrobielle biostimulans til planter skal være på mindst 6 måneder under de opbevaringsbetingelser, der er angivet på etiketten.

udgår

Ændringsforslag    219

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 7 – punkt 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den mekaniske blanding må ikke ændre karakteren af den enkelte gødningsproduktkomponent

3.  Den mekaniske blanding må ikke ændre funktionen af den enkelte gødningsproduktkomponent

Ændringsforslag    220

Forslag til forordning

Bilag II – del I – CMC 11 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

CMC 11a: Andre biprodukter fra industrien

Ændringsforslag    221

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 1 – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde stoffer og blandinger bortset fra8

1.  Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde stoffer og blandinger, herunder tekniske additiver, bortset fra8

__________________

__________________

8 Udelukkelsen af et materiale fra CMC 1 forhindrer det ikke i at være et tilladt komponentmateriale i en anden CMC, for hvilke der gælder andre krav. Jf. f.eks. CMC 11 (animalske biprodukter), CMC 9 og 10 (polymerer) og CMC 8 (agronomiske additiver).

8 Udelukkelsen af et materiale fra CMC 1 forhindrer det ikke i at være et tilladt komponentmateriale i en anden CMC, for hvilke der gælder andre krav. Jf. f.eks. CMC 11 (animalske biprodukter), CMC 9 og 10 (polymerer) og CMC 8 (agronomiske additiver).

Ændringsforslag    222

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 1 – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  biprodukter i den i direktiv 2008/98/EF anvendte betydning

b)  biprodukter i den i direktiv 2008/98/EF anvendte betydning, undtagen biprodukter registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, udover dem, der er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i punkt 5 i bilag V til denne forordning,

Ændringsforslag    223

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 1 – punkt 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  polymerer eller

e)  polymerer, med undtagelse af dem, der anvendes i vækstmedier, som ikke kommer i berøring med jorden, eller

Ændringsforslag    224

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 1 – punkt 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle stoffer, der indgår i det CE-mærkede gødningsprodukt, enten alene eller i en blanding, skal i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 være registreret i et dossier, der indeholder

Medmindre det udtrykkeligt er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i artikel 6 forordning (EF) nr. 1907/2006, eller i bilag IV og V til nævnte forordning, skal alle stoffer, der indgår i det CE-mærkede gødningsprodukt, enten alene eller i en blanding, i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 være registreret i et dossier, der indeholder

Ændringsforslag    225

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 1 – punkt 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de i bilag VI, VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede lysninger og

udgår

Ændringsforslag    226

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 1 – punkt 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1907/2006, der omfatter anvendelsen af et gødningsprodukt

udgår

Ændringsforslag    227

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 1 – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

medmindre det er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i bilag IV til nævnte forordning eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilag V til samme forordning.

udgår

Ændringsforslag    228

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 2 – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde planter, plantedele eller planteekstrakter, der ikke har været underkastet anden forarbejdning end opskæring, findeling, centrifugering, presning, tørring, frysetørring eller ekstraktion med vand.

1.  Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde planter, plantedele eller planteekstrakter, der ikke har været underkastet anden forarbejdning end opskæring, findeling, centrifugering, sigtning, formaling, presning, tørring, frysetørring, neutralisering, ekstrudering, bestråling, kølebehandling, hygiejnisering ved hjælp af varme, ekstraktion med vand eller anden form for behandling/forarbejdning, der ikke indebærer, at det endelige stof underlægges krav om registrering, jf. forordning (EF) nr. 1907/2006.

Ændringsforslag    229

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 2 – punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ved anvendelsen af punkt 1 forstås ved planter også alger, dog ikke blågrønne alger.

2.  Ved anvendelsen af punkt 1 forstås ved planter også alger, med undtagelse af blågrønne alger, der producerer cyanotoxiner, der er klassificeret som farlige i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Ændringsforslag    230

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 3 – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde kompost frembragt ved aerob kompostering af udelukkende et eller flere af følgende inputmaterialer:

1.  1. Et CE-mærket plantenæringsprodukt kan indeholde kompost, flydende eller ikkeflydende mikrobielt eller ikkemikrobielt ekstrakt fremstillet af kompost frembragt ved aerob kompostering, og den eventuelle deraf følgende mangedobling af naturligt forekommende antimikrobielle stoffer af udelukkende et eller flere af følgende inputmaterialer:

Ændringsforslag    231

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 3 – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  animalske biprodukter af kategori 2 og 3 i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009

b)  produkter fremstillet af animalske biprodukter, der er omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og som har nået slutpunktet i fremstillingskæden i overensstemmelse med artikel 5 i nævnte forordning

Ændringsforslag    232

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 3 – punkt 1 – litra c – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  levende eller døde organismer eller dele heraf, som er uforarbejdet eller kun forarbejdet ved manuel, mekanisk eller tyngdemæssig påvirkning, ved opløsning i vand, ved flotation, ved ekstraktion med vand, ved dampdestillation eller ved opvarmning med det ene formål at fjerne vand, eller som er udvundet af luft på en hvilken som helst måde, undtagen

c)  levende eller døde organismer eller dele heraf, som er uforarbejdet eller kun forarbejdet ved manuel, mekanisk eller tyngdemæssig påvirkning, ved opløsning i vand, ved flotation, ved ekstraktion vand, undtagen

Ændringsforslag    233

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 3 – punkt 1 – litra c – punkttegn 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  spildevandsslam, industrislam eller opmudringsslam og

-  spildevandsslam, industrislam (bortset fra fødevarerester, der ikke er beregnet til konsum, foder og plantager, der er forbundet med agrobrændstoffer) eller opmudringsslam og

Ændringsforslag    234

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 3 – punkt 1 – litra d – punkttegn 1 - led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  additivet er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/20069 i et dossier, der indeholder

–  additivet er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/20069, medmindre det eksplicit er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 6 eller i bilag IV eller V til samme.

__________________

__________________

9 For et additiv, der er nyttiggjort i Den Europæiske Union, er denne betingelse opfyldt, hvis additivet er det samme, i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning, som et stof, der er registreret i et dossier, der indeholder de her angivne oplysninger, og hvis oplysninger er tilgængelige for fabrikanten af gødningsproduktet i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning.

9 For et additiv, der er nyttiggjort i Den Europæiske Union, er denne betingelse opfyldt, hvis additivet er det samme, i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning, som et stof, der er registreret i et dossier, der indeholder de her angivne oplysninger, og hvis oplysninger er tilgængelige for fabrikanten af gødningsproduktet i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning.

Ændringsforslag    235

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 3 – punkt 1 – litra d – punkttegn 1 - led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  de i bilag VI, VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede lysninger og

udgår

Ændringsforslag    236

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 3 – punkt 1 – litra d – punkttegn 1 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1907/2006, der omfatter anvendelsen af et gødningsprodukt

udgår

Ændringsforslag    237

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 3 – punkt 1 – litra d – punkttegn 1 – afsnit 2 og punkttegn 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

medmindre det udtrykkeligt er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i bilag IV til nævnte forordning eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilag V til samme forordning, og

udgår

• den samlede koncentration af alle tilsætningsstoffer ikke overstiger 5 % af den samlede vægt af inputmaterialet, eller

 

Ændringsforslag    238

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 3 – punkt 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  uforarbejdede og mekanisk forarbejdede restprodukter fra fødevareproduktionsindustrier, undtagen industrier, der anvender animalske biprodukter i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009

Ændringsforslag    239

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 3 – punkt 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  materialer, der er i overensstemmelse med CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 og CMC 11.

Ændringsforslag    240

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 3 – punkt 2 – punkttegn 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  der kun forarbejder inputmaterialer som omhandlet i punkt 1, og

-  i hvilke produktionslinjer til forarbejdning af inputmaterialer som omhandlet i punkt 1 klart er adskilt fra produktionslinjer til forarbejdning af andre inputmaterialer end dem, der er omhandlet i stk. 1, og

Ændringsforslag    241

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 3 – punkt 6 – litra a –punkttegn 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Kriterium: højst 25 mmol O2/kg organisk materiale/time, eller

-  Kriterium: højst 50 mmol O2/kg organisk materiale/time, eller eller

Ændringsforslag    242

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

CMC 4: Afgasset biomasse fra energiafgrøder

CMC 4: Afgasset biomasse fra energiafgrøder og plantebaseret bioaffald

Ændringsforslag    243

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 4 – punkt 1 – litra b – punkttegn 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  additivet er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/200612 i et dossier, der indeholder

-  additivet er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/200612, medmindre det udtrykkeligt er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 6 eller i dens bilag IV eller V.

__________________

__________________

12 For et additiv, der er nyttiggjort i Den Europæiske Union, er denne betingelse opfyldt, hvis additivet er det samme, i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning, som et stof, der er registreret i et dossier, der indeholder de her angivne oplysninger, og hvis oplysninger er tilgængelige for fabrikanten af gødningsproduktet i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning.

12 For et additiv, der er nyttiggjort i Den Europæiske Union, er denne betingelse opfyldt, hvis additivet er det samme, i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning, som et stof, der er registreret i et dossier, der indeholder de her angivne oplysninger, og hvis oplysninger er tilgængelige for fabrikanten af gødningsproduktet i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning.

Ændringsforslag    244

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 4 – punkt 1 – litra b – punkttegn 1 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  de i bilag VI, VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede lysninger og

udgår

Ændringsforslag    245

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 4 – punkt 1 – litra b – punkttegn 1 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1907/2006, der omfatter anvendelsen af et gødningsprodukt

udgår

Ændringsforslag    246

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 4 – punkt 1 – litra b – punkttegn 1 – afsnit 2 og punkttegn 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

medmindre det udtrykkeligt er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i bilag IV til nævnte forordning eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilag V til samme forordning, og

udgår

  den samlede koncentration af alle tilsætningsstoffer ikke overstiger 5 % af den samlede vægt af inputmaterialet, eller

 

Ændringsforslag    247

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 4 – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  ethvert materiale omhandlet i litra a)-b), som tidligere er blevet nedbrudt.

c)  ethvert materiale omhandlet i litra a)-b), som tidligere er blevet nedbrudt, uden nogen spor af aflatoksiner.

Ændringsforslag    248

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 4 – punkt 2 – punkttegn 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  der kun forarbejder inputmaterialer som omhandlet i punkt 1, og

-  i hvilke produktionslinjer til forarbejdning af inputmaterialer som omhandlet i punkt 1 klart er adskilt fra produktionslinjer til forarbejdning af andre inputmaterialer end dem, der er omhandlet i punkt 1, og

Ændringsforslag    249

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 4 – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  termofil anaerob nedbrydning ved 55 °C med en behandlingsproces, der omfatter et pasteuriseringstrin (70 °C – 1 time)

b)  termofil anaerob nedbrydning ved 55 °C med en behandlingsproces, der omfatter pasteurisering som beskrevet i bilag V, kapitel I, afsnit 1, punkt 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 142/20111a

 

_________________

 

1a Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

Ændringsforslag    250

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 4 – punkt 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  mesofil anaerob nedbrydning ved 37-40 °C med en behandlingsproces, der omfatter et pasteuriseringstrin (70 °C – 1 time) eller

d)  mesofil anaerob nedbrydning ved 37-40 °C med en behandlingsproces, der omfatter pasteurisering som beskrevet i bilag V, kapitel I, afsnit 1, punkt 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 eller

Ændringsforslag    251

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 5 – punkt 1 – litra c – punkttegn 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  spildevandsslam, industrislam eller opmudringsslam

•  Spildevandsslam, industrislam, undtagen de typer, der er specificeret i litra ea), eller opmudringsslam og

Ændringsforslag    252

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 5 – punkt 1 – litra d – punkttegn 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  additivet er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/200613 i et dossier, der indeholder

-  additivet er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/200613, medmindre det udtrykkeligt er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 6 eller i dens bilag IV eller V.

__________________

__________________

13 For et additiv, der er nyttiggjort i Den Europæiske Union, er denne betingelse opfyldt, hvis additivet er det samme, i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning, som et stof, der er registreret i et dossier, der indeholder de her angivne oplysninger, og hvis oplysninger er tilgængelige for fabrikanten af gødningsproduktet i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning.

13 For et additiv, der er nyttiggjort i Den Europæiske Union, er denne betingelse opfyldt, hvis additivet er det samme, i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning, som et stof, der er registreret i et dossier, der indeholder de her angivne oplysninger, og hvis oplysninger er tilgængelige for fabrikanten af gødningsproduktet i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning.

Ændringsforslag    253

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 5 – punkt 1 – litra d – punkttegn 1 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  de i bilag VI, VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede lysninger og

udgår

Ændringsforslag    254

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 5 – punkt 1 – litra d – punkttegn 1 – led 2 og afsnit 2 og punkttegn 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1907/2006, der omfatter anvendelsen af et gødningsprodukt

udgår

medmindre det er omfattet af den undtagelse fra registreringspligten, der er omhandlet i bilag IV til nævnte forordning eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilag V til samme forordning, og

 

  den samlede koncentration af alle tilsætningsstoffer ikke overstiger 5 % af den samlede vægt af inputmaterialet, eller

 

Ændringsforslag    255

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 5 – punkt 1 – litra e – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  ethvert materiale opført i litra a)-d), som

e)  ethvert materiale uden aflatoksiner opført i litra a)-d), som

Ændringsforslag    256

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 5 – punkt 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  uforarbejdede og mekanisk forarbejdede restprodukter fra fødevareproduktionsindustrier, undtagen fra industrier, der anvender animalske biprodukter i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009

Ændringsforslag    257

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 5 – punkt 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  materialer, der er i overensstemmelse med CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 og CMC 11.

Ændringsforslag    258

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 5 – punkt 2 – punkttegn 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  der kun forarbejder inputmaterialer som omhandlet i punkt 1, og

-  i hvilke produktionslinjer til forarbejdning af inputmaterialer som omhandlet i punkt 1 klart er adskilt fra produktionslinjer til forarbejdning af andre inputmaterialer end dem, der er omhandlet i punkt 1, og

Ændringsforslag    259

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 5 – punkt 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  termofil anaerob nedbrydning ved 55 °C i mindst 24 timer og en hydraulisk retentionstid på mindst 20 dage

a)  termofil anaerob nedbrydning ved 55 °C i mindst 24 timer og en hydraulisk retentionstid på mindst 20 dage efterfulgt af en analyse med henblik på at kontrollere, at nedbrydningsprocessen rent faktisk destruerede patogenerne

Ændringsforslag    260

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 5 – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  termofil anaerob nedbrydning ved 55 °C med en behandlingsproces, der omfatter et pasteuriseringstrin (70 °C – 1 time)

b)  termofil anaerob nedbrydning ved 55 °C med en behandlingsproces, der omfatter pasteurisering som beskrevet i bilag V, kapitel I, afsnit 1, punkt 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011,

Ændringsforslag    261

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 5 – punkt 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  mesofil anaerob nedbrydning ved 37-40 °C med en behandlingsproces, der omfatter et pasteuriseringstrin (70 °C – 1 time) eller

d)  mesofil anaerob nedbrydning ved 37-40 °C med en behandlingsproces, der omfatter pasteurisering som beskrevet i bilag V, kapitel I, afsnit 1, punkt 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011, eller

Ændringsforslag    262

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 6 – punkt 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  olivenpresserester, dvs. et tyktflydende biprodukt fremstillet ved behandling af våde olivenpresserester med organiske opløsningsmidler i to eller tre faser (tofase- og trefaseolivenpresserester)

Ændringsforslag    263

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 6 – punkt 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  biprodukter fra foderstofindustrien, der er opført i fortegnelsen over fodermidler i forordning (EU) nr. 68/2013

Ændringsforslag    264

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 6 – punkt 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc)  ethvert andet materiale eller stof, der er godkendt til anvendelse i fødevarer eller dyrefoder.

Ændringsforslag    265

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 6 – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Stoffet skal være registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/200616 i et dossier, der indeholder

Stoffet skal være registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/200616, medmindre det udtrykkeligt er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 6 eller i dens bilag IV eller V.

__________________

__________________

16 For et stof, der er nyttiggjort i Den Europæiske Union, er denne betingelse opfyldt, hvis stoffet er det samme, i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning, som et stof, der er registreret i et dossier, der indeholder de her angivne oplysninger, og hvis oplysninger er tilgængelige for fabrikanten af gødningsproduktet i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning.

16 For et stof, der er nyttiggjort i Den Europæiske Union, er denne betingelse opfyldt, hvis stoffet er det samme, i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning, som et stof, der er registreret i et dossier, der indeholder de her angivne oplysninger, og hvis oplysninger er tilgængelige for fabrikanten af gødningsproduktet i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning.

Ændringsforslag    266

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 6 – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de i bilag VI, VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede lysninger og

udgår

Ændringsforslag    267

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 6 – punkt 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1907/2006, der omfatter anvendelsen af et gødningsprodukt

udgår

Ændringsforslag    268

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 6 – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

medmindre det er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i bilag IV til nævnte forordning eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilag V til samme forordning.

udgår

Ændringsforslag    269

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 6 – punkt 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Alle stoffer skal indeholde aflatoksiner under detektionsgrænsen.

Ændringsforslag    270

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 7 – punkt 1 – punkttegn 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  ikke har været underkastet anden behandling end tørring eller frysetørring og

udgår

Ændringsforslag    271

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 8 – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Et CE-mærket gødningsprodukt må kun indeholde et stof eller en blanding beregnet til at forbedre gødningsproduktets frigivelsesmønstre for næringsstoffer, hvis det eller den pågældende stofs eller blandings opfyldelse af kravene i denne forordning for et produkt i PFC 5 i bilag I er blevet dokumenteret i overensstemmelse med den overensstemmelsesvurderingsprocedure, der gælder for et sådant agronomisk additiv.

1.  Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde et stof eller en blanding (herunder teknologiske tilsætningsstoffer, f.eks.: antiklumpningsmidler, skumhæmmende midler, støvbindemidler, farvestoffer og rheologiske midler) beregnet til at forbedre gødningsproduktets frigivelsesmønstre for næringsstoffer, hvis det eller den pågældende stofs eller blandings opfyldelse af kravene i denne forordning for et produkt i PFC 5 i bilag I er blevet dokumenteret i overensstemmelse med den overensstemmelsesvurderingsprocedure, der gælder for et sådant agronomisk additiv.

Ændringsforslag    272

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 8 – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Et CE-mærket gødningsprodukt må kun indeholde en denitrifikationshæmmer, som opfylder kravene, jf. PFC 5(A)(Ia) i bilag I, hvis det indeholder en eller anden form for nitrogen.

Ændringsforslag    273

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 8 – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Et CE-mærket gødningsprodukt må kun indeholde en ureasehæmmer, som opfylder kravene, jf. PFC 5(A)(II) i bilag I, hvis mindst 50 % af det totale nitrogenindhold (N) i gødningsproduktet består af nitrogen (N)-formen urea (CH4N2O).

4.  Et CE-mærket gødningsprodukt må kun indeholde en nitrifikationshæmmer, som opfylder kravene, jf. PFC 5(A)(I) i bilag I, hvis mindst 50 % af det totale nitrogenindhold (N) i gødningsproduktet består af nitrogen (N)-formen, ammonium (NH4+) eller ammonium (NH4+) og urea (CH4N2O).

Ændringsforslag    274

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 9 – punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Polymererne må ikke indeholde formaldehyd.

3.  Polymererne må højst indeholde 600 ppm fri formaldehyd.

Ændringsforslag    275

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 10 – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Et CE-mærket gødningsprodukt må kun indeholde andre polymerer end næringsstofpolymerer, hvis formålet med polymeren er at

1.  Et CE-mærket gødningsprodukt må kun indeholde andre polymerer end næringsstofpolymerer, hvis formålet med polymeren er at

a)   kontrollere vandindtrængningen i næringsstofpartiklerne og dermed frigivelsen af næringsstoffer (i hvilket tilfælde polymeren almindeligvis benævnes "overfladebehandlingsmiddel") eller

a)   kontrollere vandindtrængningen i næringsstofpartiklerne og dermed frigivelsen af næringsstoffer (i hvilket tilfælde polymeren almindeligvis benævnes "overfladebehandlingsmiddel") eller

b)   øge det CE-mærkede gødningsprodukts vandtilbageholdelsesevne.

b)   øge det CE-mærkede gødningsprodukts vandtilbageholdelsesevne eller

 

ba)  forbedre jordbunden i form af en biologisk nedbrydelig plastfolie, der opfylder kravene i stk. 2a og 3 i CMC 10, eller

 

bb)  binde komponenter af gødningsproduktet uden kontakt med jorden eller

 

bc)  forbedre stabiliteten af de CE-mærkede gødningsprodukter eller

 

bd)  forbedre vandindtrængningen i jorden.

Ændringsforslag    276

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 10 – punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Fra den [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation] skal følgende kriterium være opfyldt: Polymeren skal kunne nedbrydes fysisk og biologisk på en sådan måde, at det meste af den til sidst nedbrydes til carbondioxid (CO2), biomasse og vand. I en bionedbrydelighedstest som angivet i litra a)-c) nedenfor skal mindst 90 % af det organiske carbon være omdannet til CO2 på højst 24 måneder.

2.  Fra den... [fem år efter datoen for denne forordnings anvendelse] skal følgende kriterium være opfyldt: Polymeren skal kunne nedbrydes fysisk og biologisk på en sådan måde, at det meste af den til sidst nedbrydes til carbondioxid (CO2), biomasse og vand. Mindst 90 % af det organiske carbon være omdannet til CO2 på højst 48 måneder efter udløbet af den angivne funktionsperiode for gødningsproduktet, som er anført på etiketten, og i forhold til en passende standard i bionedbrydelighedstesten. Kriteriet om bionedbrydelighed og udviklingen af en passende metode til test af biologisk nedbrydning vurderes i lyset af den seneste videnskabelige dokumentation og fastsættes i delegerede retsakter, der vedtages i henhold til artikel 42 i nærværende forordning.

a)  Testen skal gennemføres ved 25 °C ± 2 °C.

 

b)  Testen skal gennemføres i henhold til en metode til bestemmelse af total aerob bionedbrydelighed af plast i jord ved måling af oxygenforbrug eller mængden af udviklet carbondioxid.

 

c)  Et mikrokrystallinsk cellulosepulver med samme dimension som testmaterialet skal anvendes som referencemateriale i denne test.

 

d)  Inden testen må testmaterialet ikke gøres til genstand for betingelser eller procedurer, der har til formål at accelerere nedbrydningen af filmen, f.eks. eksponering for varme eller lys.

 

Ændringsforslag    277

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 10 – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Den biologisk nedbrydelige plastfolie, der er omhandlet i PFC 3(B), skal opfylde følgende kriterium:

 

Polymeren skal kunne nedbrydes fysisk og biologisk på en sådan måde, at den til sidst nedbrydes til carbondioxid (CO2), biomasse og vand, og at mindst 90 % af det organiske carbon (i absolutte tal eller i forhold til referencematerialet) skal være omdannet til CO2 på højst 24 måneder, i en bionedbrydelighedstest i overensstemmelse med EU's standarder for bionedbrydning af polymerer i jord.

Ændringsforslag    278

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 10 – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Da produktet er beregnet til at blive puttet i jorden og frigivet i miljøet, skal disse kriterier gælde for alle materialer i produktet.

Ændringsforslag    279

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 10 – punkt 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Et CE-mærket gødningsprodukt, der indeholder andre polymerer end næringsstofpolymerer, skal undtages fra kravene i punkt 1, 2 og 3 på den betingelse, at polymererne kun bruges som bindingsmateriale til gødningsproduktet, og de ikke er i kontakt med jorden.

Ændringsforslag    280

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 11

 

Kommissionens forslag

Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde animalske biprodukter i den i forordning (EF) nr. 1069/2009 anvendte betydning, der har nået slutpunktet i fremstillingskæden, som fastsat i henhold til nævnte forordning, og som er opført og angivet i nedenstående tabel:

 

Ændringsforslag

Med forbehold af Kommissionens vedtagelse af de delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 42 kan et CE-mærket gødningsprodukt indeholde animalske biprodukter i den i forordning (EF) nr. 1069/2009 anvendte betydning, der har nået slutpunktet i fremstillingskæden, som fastsat i henhold til nævnte forordning, og som er opført og angivet i nedenstående tabel:

 

Afledt produkt

Forarbejdningsnormer for at nå slutpunktet i fremstillingskæden

1

Kødmel

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1069/2009

2

Benmel

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1069/2009

3

Kød- og benmel

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1069/2009

4

Blod fra dyr

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1069/2009

5

Hydrolyserede proteiner i kategori III – i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1069/2009

6

Forarbejdet husdyrgødning

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1069/2009

7

Kompost (1)

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1069/2009

8

Biogasnedbrydnings-affald (1)

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1069/2009

9

Fjermel

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1069/2009

10

Huder og skind

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1069/2009

11

Hove og horn

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1069/2009

12

Guano fra flagermus

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1069/2009

13

Uld og hår

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1069/2009

14

Fjer og dun

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1069/2009

15

Svinebørster

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1069/2009

16

Glycerin og andre produkter af kategori 2- og kategori 3-materiale, der stammer fra produktion af biodiesel og brændstof fra vedvarende kilder

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1069/2009

17

Foder til selskabsdyr samt tyggepinde og tyggeben, der er blevet afvist af kommercielle grunde eller på grund af tekniske fejl

Fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1069/2009

1 Stammer fra kategori 2- og kategori 3-materiale, bortset fra benmel og forarbejdede animalske proteiner

Ændringsforslag    281

Forslag til forordning

Bilag II – del II – CMC 11 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

CMC 11a: Andre biprodukter fra industrien

 

1.  Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde andre biprodukter fra industrien, f.eks. ammoniumsulfat fra kaprolactamfremstilling, svovlsyre fra raffinering af naturgas og olie samt andre materialer, der kommer fra specifikke industrielle processer, der er udelukket fra CMC 1 og er opført og angivet i nedenstående tabel, på de betingelser, der er fastsat deri:

 

2.  Fra den... [et år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] fastlægges kriterierne for industrielle biprodukter, der er blevet anvendt i overensstemmelse med forordning nr. 2003/2003 som komponenter i EF-gødningsprodukter, for så vidt angår deres medtagelse i komponentmaterialekategorien på baggrund af de seneste videnskabelige resultater og fastsættes i delegerede retsakter, der vedtages i henhold til artikel 42 i nærværende forordning.

Ændringsforslag    282

Forslag til forordning

Bilag III – del 1 – punkt 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  en beskrivelse af alle komponenter, som udgør over 5 % af produktvægten i faldende størrelsesorden i tørvægt, herunder en angivelse af de relevante komponentmaterialekategorier (CMC) som omhandlet i bilag II.

e)  en beskrivelse af alle komponenter, som udgør over 1 % af produktvægten i faldende størrelsesorden i tørvægt, herunder en angivelse af de relevante komponentmaterialekategorier (CMC) som omhandlet i bilag II med indholdet af tørstof i procent

Ændringsforslag    283

Forslag til forordning

Bilag III – del 1 – nr. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  i tilfælde af produkter, der indeholder materiale, der stammer fra organisk affald eller biprodukter, som ikke har været igennem en proces, der har ødelagt alle organiske materialer, skal mærkningen angive, hvilke typer affald og biprodukter, der er blevet anvendt, og et batchnummer eller et produktionstidsserienummer. Dette nummer skal henvise til de sporbarhedsdata, som producenten har, og som identificerer de enkelte kilder (landbrugsbedrifter, fabrikker osv.) for hver type organisk affald/biprodukt, der anvendes i batchen/tidsserierne. Kommissionen offentliggør efter en offentlig høring og senest den ... [to år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] specifikationer for gennemførelsen af denne bestemmelse, som vil træde i kraft senest den ... [tre år efter offentliggørelsen af specifikationerne]. Med henblik på at minimere den administrative byrde for erhvervsdrivende og markedstilsynsmyndigheder skal Kommissionens specifikationer tage hensyn til såvel kravene i artikel 6, stk. 5-7, og artikel 11 og de eksisterende sporbarhedssystemer (f.eks. for animalske biprodukter eller industrisystemer) som til EU's affaldsklassifikationskoder.

Ændringsforslag    284

Forslag til forordning

Bilag III – del 1 – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Korte instruktioner om påtænkt anvendelse, herunder påtænkt anvendelsesmængde og brugsperiode, påtænkte målplanter og opbevaring, stilles til rådighed af producenterne.

Ændringsforslag    285

Forslag til forordning

Bilag III – del 1 – punkt 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  For intet produkt kan der fremsættes påstande vedrørende en anden PFC, uden at alle kravene i denne supplerende PFC er opfyldt, og ingen direkte eller indirekte påstande om plantebeskyttelsesvirkning er tilladt.

Ændringsforslag    286

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 1 – punkt 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Indholdet af nitrifikationshæmmer skal udtrykkes i masseprocent af total nitrogen (N), der forekommer som ammoniumnitrogen (NH4+) og ureanitrogen (CH4N2O).

b)  Indholdet af nitrifikationshæmmer skal udtrykkes i masseprocent af total nitrogen (N), der forekommer som ammoniumnitrogen (NH4 +) eller ammoniumnitrogen (NH4 +) og ureanitrogen (CH4N2O).

Ændringsforslag    287

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 1(A) – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de deklarerede næringsstoffer nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium (K), angivet ved deres kemiske symboler i rækkefølgen N-P-K

a)  de deklarerede næringsstoffer nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium (K), angivet ved deres kemiske symboler i rækkefølgen N-P-K; det deklarerede indhold af nitrogen angives som summen af ammonium-N, nitrat-N, urea-N, N fra urea-formaldehyd, N fra isobutylidendiurea, N fra crotonylidendiurea og N fra cyanid.

 

Phosphorholdige gødningsstoffer skal opfylde følgende mindstekrav til opløselighedsniveauer for at være tilgængelige for planter, ellers kan de ikke deklareres som phosphorgødningsstoffer:

 

  vandopløselighed: minimum 25 % af den samlede mængde P

 

  opløselighed i neutralt ammoniumcitrat: minimum 30 % af den samlede mængde P

 

  opløselighed i myresyre (kun for blødt råphosphat): mindst 35 % af den samlede mængde P.

Ændringsforslag    288

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 1(A) – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  de deklarerede næringsstoffer magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na), angivet ved deres kemiske symboler i rækkefølgen Mg-Ca-S-Na

b)  de deklarerede næringsstoffer calcium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na) eller svovl (S), angivet ved deres kemiske symboler i rækkefølgen Ca-Mg-Na-S

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    289

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 1(A) – afsnit 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  tal, der angiver det samlede indhold af de deklarerede næringsstoffer nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium (K), efterfulgt af tal i parentes, der angiver det samlede indhold af magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na)

c)  tal, der angiver det gennemsnitlige indhold af de deklarerede næringsstoffer nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium (K), efterfulgt af tal i parentes, der angiver det samlede indhold af magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na)

Ændringsforslag    290

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 1(A) – afsnit 1 – litra d – punkttegn 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  organisk carbon (C) og

  organisk carbon (C) og forholdet mellem C og N

Ændringsforslag    291

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 1(A) – afsnit 1 – litra d – punkttegn 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  i f.eks. pulveriseret eller pelleteret form

Ændringsforslag    292

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 1(B) – punkt 1 – litra d – punkttegn 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  total phosphorpentoxid (P2O5)

  phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og vand

Ændringsforslag    293

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 1(B) – punkt 1 – litra d – punkttegn 2 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

hvis der forekommer blødt råphosphat, phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i myresyge

  phosphorpentoxid (P2O5), kun opløseligt i mineralske syrer

Ændringsforslag    294

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 1(B) – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Det samlede deklarerede indhold af nitrogen angives som summen af ammonium-N, nitrat-N, urea-N, N fra methylen-urea, N fra isobutylidendiurea, N fra crotonylidendiurea og N fra cyanid.

Ændringsforslag    295

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 1(C)(I) – punkt 1 – litra d – punkttegn 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  total phosphorpentoxid (P2O5)

  phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og vand

Ændringsforslag    296

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 1(C)(I) – punkt 1 – litra d – punkttegn 2 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

•  hvis der forekommer blødt råphosphat, phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i myresyge

•  phosphorpentoxid (P2O5), kun opløseligt i mineralske syrer

Ændringsforslag    297

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 1(C)(I) – punkt 1 – litra d – punkttegn 4 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  i f.eks. pulveriseret eller pelleteret form

Ændringsforslag    298

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 1(C)(I) – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  pH

Ændringsforslag    299

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 1(C)(I) – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Gødningsprodukter, der indeholder mindre end 5 ppm af henholdsvis cadmium, arsen, bly, chrom VI og kviksølv, er berettigede til at have et synligt "miljømærke" på deres emballage og etiket. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 med henblik på at fastlægge de tekniske standarder for en sådan mærkning.

Ændringsforslag    300

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 1(C)(I)(a) – punkt 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  pulveriseret, hvis mindst 90 % af produktet kan passere igennem en sigte med 10 mm maskevidde, eller

c)  pulveriseret, hvis mindst 90 % af produktet kan passere igennem en sigte med 1 mm maskevidde, eller

Ændringsforslag    301

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 1(C)(I)(a) – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  For CE-mærkede produkter som omhandlet i bilag II, CMC 10, punkt 1, litra bb), skal følgende være angivet, når polymerer udelukkende anvendes som bindemiddel: "Gødningsproduktet er ikke beregnet til at være i kontakt med jorden."

Ændringsforslag    302

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 1(C)(II) – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De deklarerede mikronæringsstoffer i det CE-mærkede gødningsprodukt skal angives ved deres navn og kemiske symbol i følgende rækkefølge: bor (B), cobalt (Co), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo) og zink (Zn), efterfulgt af navnet/navnene på deres modion(er).

1.  De deklarerede mikronæringsstoffer i det CE-mærkede gødningsprodukt skal angives ved deres navn og kemiske symbol i følgende rækkefølge: bor (B), cobalt (Co), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo), selen (Se), silicium (Si) og zink (Zn), efterfulgt af navnet/navnene på deres modion(er).

Ændringsforslag    303

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 1(C) a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

PFC 1(C)a: Gødning med lavt kulstofindhold

 

1.  Følgende oplysningselementer vedrørende makronæringsstoffer skal være angivet:

 

a)  de deklarerede næringsstoffer nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium (K), angivet ved deres kemiske symboler i rækkefølgen N-P-K

 

b)  de deklarerede næringsstoffer magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na), angivet ved deres kemiske symboler i rækkefølgen Mg-Ca-S-Na

 

c)  tal, der angiver det samlede indhold af de deklarerede næringsstoffer nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium (K), efterfulgt af tal i parentes, der angiver det samlede indhold af magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na)

 

d)  indholdet af følgende deklarerede næringsstoffer i følgende rækkefølge og i masseprocent af gødningen

 

  total nitrogen (N)

 

  minimumsmængde af organisk nitrogen (N), efterfulgt af en beskrivelse af oprindelsen af det anvendte organiske materiale

 

  nitrogen (N) i form af nitratnitrogen

 

  nitrogen (N) i form af ammoniaknitrogen

 

  nitrogen (N) i form af ureanitrogen

 

-  total phosphorpentoxid (P2O5)

 

  vandopløseligt phosphorpentoxid (P2O5)

 

  phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og vand

 

  hvis der forekommer blødt råphosphat, phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i myresyge

 

-  total kaliumoxid (K2O)

 

  vandopløseligt kaliumoxid (K2O)

 

-  magnesiumoxid (MgO), calciumoxid (CaO), svovltrioxid (SO3) og natriumoxid (Na2O):

 

  Hvis disse næringsstoffer er fuldstændigt vandopløselige, deklareres kun det vandopløselige indhold.

 

  Hvis det opløselige indhold af disse næringsstoffer udgør mindst en fjerdedel af det samlede indhold af disse næringsstoffer, deklareres det samlede indhold og det vandopløselige indhold,

 

  i andre tilfælde deklareres det samlede indhold.

 

e)  hvis der forekommer urea (CH4N2O), oplysninger om, hvilke virkninger for luftkvaliteten ammoniak fra anvendelse af gødning kan have, og en opfordring til brugerne om at anvende passende afhjælpende foranstaltninger.

 

2.  Følgende andre elementer skal angives i masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt:

 

  indhold af organisk carbon (C) og

 

  tørstofindhold.

 

3.  Hvis et eller flere af mikronæringsstofferne bor (B), cobalt (Co), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo) og zink (Zn) forekommer i det minimumsindhold, der er angivet i masseprocent i nedenstående tabel

 

  skal de deklareres, hvis de med vilje er tilsat til det CE-mærkede gødningsprodukt, og

 

  kan de deklareres i andre tilfælde:

 

Mikronærings-stof

Masseprocent

 

Bor (B)

0,01

 

Cobalt (Co)

0,002

 

Kobber (Cu)

0,002

 

Mangan (Mn)

0,01

 

Molybdæn (Mo)

0,001

 

Zink

0,002

 

De skal deklareres efter oplysningerne om makronæringsstoffer. Følgende oplysningselementer skal være angivet:

 

a)  angivelse af navnene på de deklarerede mikronæringsstoffer og deres kemiske symbol i følgende rækkefølge: bor (B), cobalt (Co), kobber (CU), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo) og zink (Zn), efterfulgt af navnet/navnene på deres modion(er).

 

b)  Det samlede indhold af mikronæringsstoffer udtrykt i masseprocent af gødningen:

 

  Hvis disse næringsstoffer er fuldstændigt vandopløselige, deklareres kun det vandopløselige indhold.

 

  Hvis det opløselige indhold af disse næringsstoffer udgør mindst en fjerdedel af det samlede indhold af disse næringsstoffer, deklareres det samlede indhold og det vandopløselige indhold, og

 

  i andre tilfælde deklareres det samlede indhold.

 

c)  Hvis det eller de deklarerede mikronæringsstoffer er chelateret med en eller flere chelatdannere, følgende oplysninger efter navnet på mikronæringsstoffet og dets kemiske identifikator:

 

  "chelateret med …" navnet på chelatdanneren eller dens forkortelse og mængden af chelateret mikronæringsstof i masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt.

 

d)  Hvis det CE-mærkede gødningsprodukt indeholder et eller flere mikronæringsstoffer kompleksbundet med en eller flere kompleksdannere:

 

  følgende oplysninger efter navnet på mikronæringsstoffet og dets kemiske identifikator: "kompleksbundet med ..." og mængden af kompleksbundet mikronæringsstof i masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt og

 

  navnet på kompleksdanneren eller dens forkortelse

 

e)  Følgende angivelse: "Må kun anvendes i tilfælde af konstateret behov. Den anbefalede dosis må ikke overskrides."

Ændringsforslag    304

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 3 – punkt 1 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  samlet indhold af nitrogen (N)

udgår

Ændringsforslag    305

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 3 – punkt 1 – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  samlet indhold af phosphorpentoxid (P2O5)

udgår

Ændringsforslag    306

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 3 – punkt 1 – led 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  samlet indhold af kaliumoxid (K2O)

udgår

Ændringsforslag    307

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 6 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  dosis, brugsperiode (planteudviklingsstadie) og anvendelseshyppighed

e)  dosis, brugsperiode (planteudviklingsstadie), placering og anvendelseshyppighed (i overensstemmelse med den empiriske dokumentation, der underbygger påstanden(e) om biostimulans)

Ændringsforslag    308

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – PFC 6 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  angivelse af, at produktet ikke er et plantebeskyttelsesmiddel.

Ændringsforslag    309

Forslag til forordning

Bilag III – del 3 – PFC 1(A) – tabel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Tilladt tolerance for det deklarerede næringsstofindhold og andre deklarerede parametre

 

Tilladt tolerance for det deklarerede næringsstofindhold og andre deklarerede parametre

Organisk carbon (C)

± 20 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi

Organisk carbon (C)

± 15 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi

Tørstofindhold

± 5,0 procentpoint i absolut værdi

Tørstofindhold

± 5,0 procentpoint i absolut værdi

Total nitrogen (N)

± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total nitrogen (N)

± 15 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Organisk nitrogen (N)

± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Organisk nitrogen (N)

± 15 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total phosphorpentoxid (P2O5)

± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total phosphorpentoxid (P2O5)

± 15 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total kaliumoxid (K2O)

± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total kaliumoxid (K2O)

± 15 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total og vandopløseligt magnesiumoxid, calciumoxid, svovltrioxid eller natriumoxid

± 25 % af det deklarerede indhold af disse næringsstoffer med et maksimum på 1,5 procentpoint i absolut værdi

Total og vandopløseligt magnesiumoxid, calciumoxid, svovltrioxid eller natriumoxid

± 25 % af det deklarerede indhold af disse næringsstoffer med et maksimum på 1,5 procentpoint i absolut værdi

Total kobber (Cu)

± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,5 procentpoint i absolut værdi

Total kobber (Cu)

± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,5 procentpoint i absolut værdi

Total zink (Zn):

± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi

Total zink (Zn):

± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi

Mængde

- 5 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi

Mængde

- 5 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi

 

 

Deklarerede former for nitrogen, phosphor og kalium

Binære: maksimale tolerancer, udtrykt i absolutte tal, 1,1 N og 0,5 organisk N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O og 1,5 for summen af to næringsstoffer.

 

 

 

Ternære: maksimale tolerancer, udtrykt i absolutte tal, 1,1 N og 0,5 organisk N, 1,1 P2O2, 1,1 K2O og 1,9 for summen af tre næringsstoffer.

 

 

 

± 10 % af det samlede deklarerede indhold af hvert næringsstof med et maksimum på 2 procentpoint i absolut værdi.

Ændringsforslag    310

Forslag til forordning

Bilag III – del 3 – PFC 1(B) – tabel

 

Kommissionens forslag

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % af det deklarerede indhold af de næringsstofformer, der er til stede, med et maksimum på 2 procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det deklarerede indhold af disse næringsstoffer med et maksimum på 1,5 procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det deklarerede indhold med et maksimum på 0,9 procentpoint i absolut værdi

Ændringsforslag

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % af det deklarerede indhold af de næringsstofformer, der er til stede, med et maksimum på 2 procentpoint i absolut værdi for hvert næringsstof separat og for summen af næringsstoffer

-50 % og +100 % af det deklarerede indhold af disse næringsstoffer med et maksimum på -2 og +4 procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det deklarerede indhold med et maksimum på 0,9 procentpoint i absolut værdi

P2O5-tolerancer refererer til phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og vand.

 

 

Ændringsforslag    311

Forslag til forordning

Bilag III – del 3 – PFC 1(B)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Organisk carbon: ± 20 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi

Organisk carbon: ± 15 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi

Organisk nitrogen: ± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Organisk nitrogen: ± 15 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total kobber (Cu): ± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,5 procentpoint i absolut værdi

Total kobber (Cu) ± 15 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,5 procentpoint i absolut værdi

Total zink (Zn): ± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi

Total zink (Zn) ± 15 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi

Ændringsforslag    312

Forslag til forordning

Bilag III – del 3 – PFC 1(C)(I)

 

Kommissionens forslag

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % af det deklarerede indhold af de næringsstofformer, der er til stede, med et maksimum på 2 procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det deklarerede indhold af disse næringsstoffer med et maksimum på 1,5 procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det deklarerede indhold med et maksimum på 0,9 procentpoint i absolut værdi

Kornstørrelse: ± 10 % relativ afvigelse gældende for den deklarerede procentdel af materialet, der passerer igennem en specifik sigte

Mængde: ± 5 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi

Ændringsforslag

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % af det deklarerede indhold af de næringsstofformer, der er til stede, med et maksimum på 2 procentpoint i absolut værdi for hvert næringsstof separat og for summen af næringsstoffer

-50 % og +100 % af det deklarerede indhold af disse næringsstoffer med et maksimum på -2 og +4 procentpoint i absolut værdi

-50 % og +100 % af det deklarerede indhold af disse næringsstoffer med et maksimum på -2 og +4 procentpoint i absolut værdi

Ovennævnte toleranceværdier gælder også for N-former og for opløselighedsniveauerne.

Kornstørrelse: ± 20 % relativ afvigelse gældende for den deklarerede procentdel af materialet, der passerer igennem en specifik sigte

Mængde: ± 3 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi

Ændringsforslag    313

Forslag til forordning

Bilag III – del 3 – PFC 3

Former for deklarerede næringsstoffer og andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede parametre

pH

± 0,7 på fremstillingstidspunktet

 

± 1,0 på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Organisk carbon (C)

± 10 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total nitrogen (N)

± 20 % relativ afvigelse med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total phosphorpentoxid (P2O5)

± 20 % relativ afvigelse med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total kaliumoxid (K2O)

± 20 % relativ afvigelse med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Tørstof

± 5 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi

Mængde

- 5 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi på fremstillingstidspunktet

 

- 25 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Carbon (C) org./nitrogen (N) org.

± 20% relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi

Kornstørrelse

± 10 % relativ afvigelse gældende for den deklarerede procentdel af materialet, der passerer igennem en specifik sigte

Ændringsforslag

Former for deklarerede næringsstoffer og andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede parametre

pH

± 0,7 på fremstillingstidspunktet

 

± 0,9 på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Organisk carbon (C)

± 10% relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total nitrogen (N)

± 20 % relativ afvigelse med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total phosphorpentoxid (P2O5)

± 20 % relativ afvigelse med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total kaliumoxid (K2O)

± 20 % relativ afvigelse med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Tørstof

± 10% relativ afvigelse fra den deklarerede værdi

Mængde

5% relativ afvigelse fra den deklarerede værdi på fremstillingstidspunktet

 

15 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Carbon (C) org./nitrogen (N) org.

± 20% relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi

Kornstørrelse

± 10 % relativ afvigelse gældende for den deklarerede procentdel af materialet, der passerer igennem en specifik sigte

Ændringsforslag    314

Forslag til forordning

Bilag III – del 3 – PFC 4

Former for deklarerede næringsstoffer og andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede parametre

Elektrisk ledeevne

± 50 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

pH

± 0,7 på fremstillingstidspunktet

 

± 1,0 på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Mængde i volumen (liter eller m³)

- 5 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

- 25 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af materialer med en partikelstørrelse på over 60 mm

- 5 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

- 25 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af præformet vækstmedium

- 5 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

- 25 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt nitrogen (N)

± 50 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt phosphorpentoxid (P2O5)

± 50 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt kaliumoxid (K2O)

± 50 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Ændringsforslag

Former for deklarerede næringsstoffer og andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede parametre

Elektrisk ledeevne

± 50 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

± 60 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

pH

± 0,7 på fremstillingstidspunktet

 

± 0,9 på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Mængde i volumen (liter eller m³)

- 5 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

- 15 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af materialer med en partikelstørrelse på over 60 mm

- 5 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

- 15 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af præformet vækstmedium

- 5 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

- 15 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt nitrogen (N)

± 50 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

± 60 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt phosphorpentoxid (P2O5)

± 50 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

± 60 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt kaliumoxid (K2O)

± 50 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

 

± 60 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Ændringsforslag    315

Forslag til forordning

Bilag IV – del 1 – punkt 1 – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  afgasset biomasse fra energiafgrøder som angivet i CMC 4

b)  afgasset biomasse fra energiafgrøder og plantebaseret bioaffald som angivet i CMC 4

Ændringsforslag    316

Forslag til forordning

Bilag IV – del 1 – punkt 1 – punkt 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  ikkeforarbejdede eller mekanisk forarbejdede planter, plantedele eller planteekstrakter som angivet i CMC 2

Ændringsforslag    317

Forslag til forordning

Bilag IV – del 1 – punkt 1 – punkt 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  en denitrifikationshæmmer som angivet i PFC 5(A)(Ia)

Ændringsforslag    318

Forslag til forordning

Bilag IV – del 1 – punkt 3 – punkt 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  en denitrifikationshæmmer som angivet i PFC 5(A)(Ia)

Ændringsforslag    319

Forslag til forordning

Bilag IV – del 2 – modul A – punkt 2.2. – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter

udgår

Ændringsforslag    320

Forslag til forordning

Bilag IV – del 2 – modul A – punkt 2.2. – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  de beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå disse tegninger og oversigter, og hvordan det CE-mærkede gødningsprodukt anvendes

udgår

Ændringsforslag    321

Forslag til forordning

Bilag IV – del 2 – modul A1 – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De cykler og den prøve, der er omhandlet i afsnit 4.1-4.3 nedenfor, skal udføres på en repræsentativ prøve af produktet mindst hver 3. måned på fabrikantens vegne for at kontrollere, at det er i overensstemmelse med

De cykler og den prøve, der er omhandlet i afsnit 4.1-4.3 nedenfor, skal udføres på en repræsentativ prøve af produktet mindst hver sjette måned i tilfælde af kontinuerlig drift af anlægget eller hvert år i tilfælde af periodisk produktion på fabrikantens vegne for at kontrollere, at de er i overensstemmelse med

Ændringsforslag    322

Forslag til forordning

Bilag IV – del 2 – modul A1 – punkt 4.3.5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4.3.5a.  Fabrikanten skal opbevare prøvningsrapporterne sammen med den tekniske dokumentation.

Ændringsforslag    323

Forslag til forordning

Bilag IV – del 2 – modul B – punkt 3.2 – litra c – punkttegn 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

•  prøvningsrapporter og

•  prøvningsrapporter, herunder undersøgelser af agronomisk effektivitet, og

Ændringsforslag    324

Forslag til forordning

Bilag IV – del 2 – modul D1 – punkt 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter, herunder en skriftlig beskrivelse af og et diagram over fremstillingsprocessen, hvor hver behandling, hver opbevaringstank og hvert område er klart identificeret

b)  en skriftlig beskrivelse af og et diagram over fremstillingsprocessen

(1)

EUT C 389 af 21.10.2016, s. 80.


BEGRUNDELSE

Indledning

Den 17. marts 2016 vedtog Europa-Kommissionen et forslag til forordning om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter.

I dag omfatter de lovgivningsmæssige rammer for så vidt angår betingelserne for tilgængeliggørelse af gødninger på det indre marked, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003, næsten udelukkende gødninger af uorganiske materialer, der udvindes eller fremstilles kemisk. Forslaget skal erstatte denne lovgivning og omfatte en bredere vifte af gødningsprodukter, samt åbne det indre marked for fri omsætning af gødningsprodukter fra organiske eller sekundære råvarer. Forslaget tilpasser derfor reglerne om gødningsprodukter med den nye lovgivningsmæssige ramme for produktlovgivning, og dens eneste retsgrundlag er artikel 114 TEUF.

Forslaget fra Kommissionen tager sigte på at hjælpe EU's erhvervsliv med at blive mere bæredygtigt og konkurrencedygtigt, fremme økonomisk vækst og skabe nye arbejdspladser. Formålet med den foreslåede forordning er at harmonisere EU's regler for produkter, der stammer fra organiske affaldsmaterialer og biprodukter.

Forslagets udarbejdelse

Forslaget er baseret på en bred høring af interessenter og en konsekvensanalyse. Evalueringen af den eksisterende gødningsforordning, der blev gennemført i 2010, konkluderede, at gødningsforordningen kunne være mere effektiv med hensyn til at fremme innovative gødninger, og at der ville være behov for reformer for at styrke det indre marked. Den viste også, at hverken de erhvervsdrivende eller de nationale myndigheder mente, at gensidig anerkendelse var tilstrækkelig med henblik på at sikre fri bevægelighed for organiske gødninger, idet gødninger er produkter, der er omfattet af strenge regler for at sikre produkternes kvalitet og beskyttelse af miljøet og sundheden.

Alle interesserede parter blev hørt i udarbejdelsesfasen, herunder som led i den offentlige høring om den cirkulære økonomi, som blev offentliggjort i maj 2015. Interesserede parter blev også opfordret til at give tilbagemelding om køreplanen for revisionen af gødningsforordningen, som blev offentliggjort i oktober 2015.

Forslaget ledsages af en konsekvensanalyse, som viste, at reformen vil føre til administrativ forenkling og sikre den nødvendige fleksibilitet på markedet og samtidig sikre beskyttelse af sundhed og miljø.

Generelle bemærkninger

Ordføreren glæder sig over forslaget til forordning om gødningsprodukter som en del af pakken om den cirkulære økonomi. Forslaget moderniserer overensstemmelsesvurderinger og markedsovervågning i tråd med den nye lovgivningsmæssige ramme for produktlovgivning, dækker et bredere spektrum af gødningsprodukter (herunder dem, der er fremstillet af sekundære råstoffer), og fastsætter grænser for forekomst af tungmetaller og forurenende stoffer i gødningsprodukter med henblik på at beskytte offentlige interesser.

1. Frivillig harmonisering

Initiativet sigter mod at nå en kritisk masse gennem et indre marked for sådanne produkter. Gensidig anerkendelse af ikkeharmoniserede gødninger har tidligere vist sig særdeles vanskelig, hvorimod produktharmoniseringslovgivning har været en effektiv måde at sikre uorganiske gødningers adgang til det indre marked på. Det konkluderes derfor, at produktharmoniseringslovgivning for gødninger af organiske eller sekundære råvarer ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at tilvejebringe den reguleringsmæssige sikkerhed, der kræves for at skabe incitamenter til omfattende investeringer i den cirkulære økonomi.

Den reguleringsmæssige teknik, der er valgt i dette forslag, giver de erhvervsdrivende størst mulig fleksibilitet med hensyn til at bringe nye produkter i omsætning på det indre marked uden at gå på kompromis med sikkerheden eller kvaliteten. Endvidere overlades det til medlemsstaterne at tillade ikkeharmoniserede gødninger på det nationale marked uden at fratage de erhvervsdrivende, der søger grænseoverskridende handel for større markeder, muligheden for at vælge de fordele, der er ved den harmoniserede reguleringsmæssige ramme.

Ordføreren mener, at de eksisterende hindringer for den frie bevægelighed for innovative gødninger, i form af divergerende nationale reguleringsmæssige rammer, ikke kan fjernes ved hjælp af ensidige tiltag i de enkelte medlemsstater. EU's tiltag kan fremme den frie bevægelighed for sådanne organiske gødningsstoffer i det indre marked ved at indføre harmoniserede og ambitiøse kvalitets-, sikkerheds- og miljøkriterier. Desuden vil en europæisk lovramme øge medlemsstaternes opmærksomhed på det økonomiske og miljømæssige potentiale for innovative gødninger, stille organiske gødningsstoffer på lige fod med mineralske gødningsstoffer og skabe incitamenter til innovation.

Ordføreren fremhæver, at virksomheder, der vælger harmoniseringsvejen, vil drage nytte af nemmere adgang til hele det indre marked. De administrative omkostninger vil også falde, da der vil være mindre brug for at registrere individuelle produkter i henhold til divergerende nationale regler. Fabrikanter, der ikke er underlagt procedurer for tredjepartscertificeringer, vil være mindre berørt end dem, der har udgifter til tredjepartscertificering (f.eks. SMV'er). Disse omkostninger vil blive formindsket, fordi kontrolhyppigheden nedsættes i overensstemmelse med produktionsmængden og antallet af eksterne prøvetagninger efter anerkendelsesåret nedsættes. I den henseende vil frivillig harmonisering lette overgangen til den nye reguleringsmæssige ramme og overlade det til fabrikanterne at vælge, om de vil markedsføre produkter på det lokale marked eller på EU-markedet.

2. Nye krav og forordningens anvendelsesområde

Et af målene med forordningen er at forbedre sikkerhedsstandarderne for gødningsprodukter og sænke grænseværdierne for tungmetaller, især cadmium, for hver produktfunktionskategori (PFC). Dette kan forbedre fødevare- og forbrugersikkerheden samt beskyttelse af jordbunden. I overensstemmelse med de nye sikkerhedsstandarder er der fastsat grænseværdier for urenheder, f.eks. organiske eller mikrobielle forurenende stoffer. Desuden er der fastsat et nyt mindsteindhold af næringsstoffer for hver enkelt PFC for at sikre kvaliteten af CE-mærkede gødningsprodukter.

Grænseværdierne for cadmium i phosphatgødninger giver anledning til megen debat for så vidt angår den rette balance mellem målene i offentlighedens interesse og forholdsmæssige midler til at nå dem, samt det videnskabelige grundlag og tilgængeligheden af de nødvendige teknologier til dato. På udvalgsniveau har Parlamentets Udvalg for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed fået enekompetence til at fastsætte de tilladte cadmiumgrænser i bilag I til forslaget.

3. Klar skelnen mellem gødningsstoffer

Den nuværende definition af gødningsprodukter, der er indarbejdet i forslaget, kan forårsage forvirring blandt landbrugere, da det omfatter forskellige former for produkter med forskellige funktioner og karakteristika. Der bør derfor være en meget klar sondring mellem gødningsstoffer (produkter, der giver næringsstoffer til planternes vækst) og andre typer produkter (jordforbedringsmidler og vækstmedier, agronomiske additiver eller biostimulanter), som har andre funktioner, såsom at stimulere bestemte funktioner i planter, påvirke jordbunden osv.

4. Reduktion af den administrative byrde

Forslaget opstiller en række krav til erhvervsdrivende med henblik på at nå frem til det indre marked, der sikrer relevante offentlige interesser, som f.eks. sikkerhed, beskyttelse af den offentlige sundhed og miljøet osv. Disse mål skal imidlertid opfyldes med de mindst byrdefulde foranstaltninger, således at der ikke skabes forhindringer for innovationen og jobskabelsen i sektoren. Ordføreren mener derfor, at det er vigtigt at tilpasse forslaget, således at de erhvervsdrivendes forpligtelser står i et rimeligt forhold til forordningens mål uden at gå ud over, hvad der er nødvendigt.

5. Mærkning

Ordføreren finder det vigtigt, at mærkningen skal være tydelig og fyldestgørende, og den bør omfatte alle oplysninger om tilgængelige næringsstoffer og deres opløselighed. Dette er af afgørende betydning for landbrugere med henblik på at vurdere produkternes agronomiske effektivitet og vælge det produkt, der passer bedst til behovene i deres afgrøder og jordbunds- og klimaforhold og -karakteristika. Det giver også en bedre energieffektivitet og er positivt for miljøet.

Konklusioner

Ordføreren mener, at forslaget vil føre til forenkling og mindskelse af den administrative byrde for producenter af gødningsprodukter, der ønsker adgang til mere end ét nationalt område på det indre marked, da en sådan adgang ikke længere vil afhænge af gensidig anerkendelse. Samtidig vil forslaget forhindre, at producenter, der ikke sigter efter at overholde bestemmelser på EU-plan, forbydes eller gives begrænset markedsadgang, idet det stadig skal være muligt at få adgang til nationale markeder på grundlag af nationale regler, eller vælge gensidig anerkendelse af grænseoverskridende aktiviteter.

Ordføreren mener også, at Kommissionens nye tilgang kan føre til en række hidtil usete regler for gødningssektoren. Der er desuden uoverensstemmelser, usikkerheder og manglende definitioner i forslaget til forordning, som skal præciseres. Ud fra dette perspektiv synes ikrafttrædelsen af den nye forordning den 1. januar 2018 at være for ambitiøs.

I revisionsklausulen pålægges Kommissionen at aflægge rapport i 2023 om det indre markeds funktion med henblik på at vurdere virkningerne af den delvise harmonisering, kontrollere, om denne forordning bidrager til den planlagte administrative forenkling, og vurdere restriktionerne for forurenende stoffer som fastsat i bilag I. Den forventede dato for rapporten afhænger af eventuelle ændringer, der måtte blive indført i henhold til tidsplanen i artikel 49.


BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Den følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af udkastet til betænkning:

Enhed og/eller person

Fertilizers Europe

European Biostimulant Industry Council (EBIC)

European Consortium of the Organic-Based Fertilizer Industry (ECOFI)

Alliance Européenne des Engrais Phosphatés

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

Copa - Cogeca

 

 

Chemicals Legislation European Enforcement Network (CLEEN)

Fertisac

Phosagro

Stockholm University Baltic Sea Centre (Baltic Eye project)

GRODAN

SOBAC

 

Veolia

SUEZ Group

Office Chérifien des Phosphates (OCP)

BAYER


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (2.6.2017)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Ordfører for udtalelse: Elisabetta Gardini

(*)  Procedure med associerede udvalg forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

Sagens baggrund

Gødningsprodukter anvendes til at give næring til planter og forbedre deres vækst, hovedsagelig inden for landbrug. De kan inddeles i to hovedgrupper: gødninger, der tilfører planter næringsstoffer, og andre produkter, hvis primære formål er at fremme planternes vækst på andre måder. Eftersom verdens befolkning bliver ved med at vokse, har gødninger vigtige gavnlige virkninger, herunder især øget afgrødeudbytte. Brugen af gødning er imidlertid forbundet med visse udfordringer på miljø-, folkesundheds- og fødevaresikkerhedsområdet.

Kommissionen skønner, at gødningsproduktsektoren har en årsomsætning på mellem 20 og 25 mia. EUR og beskæftiger omkring 100 000 personer; SMV'er udgør 90 % af alle virksomhederne. En intern undersøgelse, der blev offentliggjort i 2015, påpegede også, at gødninger i de fleste EU-medlemsstater tegner sig for ca. 10 % af landbrugernes omkostninger, selv om tallet kan være helt oppe på 20 % som i Irland og helt nede på 3,6 % som i Malta.

Den nuværende lovramme

Med gødningsforordningen fra 2003 (forordning (EF) nr. 2003/2003) defineres forskellige typer af gødninger, der er godkendt som "EF-gødning" og kan omsættes frit på EU-markedet. Selv om den gældende forordning dækker forskellige typer gødning, er "EF-gødninger" i dag hovedsagelig konventionelle mineralske gødninger fremstillet af primære råstoffer, hvoraf nogle kræver energi- og CO2-intensive produktionsmetoder. Hertil kommer, at forordningen ikke fastsætter grænser for indholdet af tungmetaller og andre forurenende stoffer såsom patogener og fysiske urenheder.

I marts 2016 fremsatte Kommissionen et lovgivningsforslag om gødningsprodukter som en del af pakken om den cirkulære økonomi. Forslaget dækker et bredt spektrum af gødningsprodukter (herunder sådanne, som er fremstillet af sekundære råstoffer) og fastsætter desuden grænseværdier for indholdet af tungmetaller og forurenende stoffer i gødningsprodukter.

Ordførerens holdning

Ordføreren hilser Kommissionens forslag velkommen, da det vil give alle gødninger adgang til det indre marked og omsætte principperne for den cirkulære økonomi i praksis. Ordføreren anser også det faktum, at EU-lovgivningen nu kommer til at omfatte alle typer af gødningsprodukter – og ikke kun de mineralske – for at være et meget positivt skridt fremad. Det vil bidrage til at skabe et mere komplet indre marked og bidrage til at styrke SMV'ernes investeringer i den cirkulære økonomi.

Imidlertid er det også af afgørende betydning, at de fastsatte mål er realistiske og opnåelige, så det sikres, at begrænsningerne og kravene kan efterleves. Der bør gives prioritet til beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed og af miljøet, men dette bør afvejes mod de samfundsøkonomiske virkninger, som disse foranstaltninger kan få. Desuden er det vigtigt at tilgodese fødevaresikkerheden og påse, at fødevareforsyningen stadig kan dække behovet hos en stadigt voksende befolkning. De nye regler bør have et solidt videnskabeligt grundlag og baseres på grundige risikovurderinger frem for blot på forsigtighedsprincippet, idet resultatet ellers vil blive urimelige restriktioner og uberettiget udelukkelse af visse produkter fra det indre marked. Medmindre der er solid videnskabeligt dokumentation for, at der er risici for miljøet eller menneskers og dyrs sundhed, bør der ikke stilles teknisk urealistiske krav. Dette er den tilgang, ordføreren har anvendt på forslaget og især på spørgsmålet om forurenende stoffer.

Blandt de forurenende stoffer er navnlig cadmium (Cd) af særlig betydning. Cadmium, som hovedsagelig optræder i mineralske fosfatgødninger, giver anledning til særlig bekymring, da det kan ophobes i jordbunden, overføres til fødevarer og potentielt indvirke negativt på sundheden, jordbundens biodiversitet og grundvandskvaliteten – uden at gøre nogen gavn for planterne. Mængden af cadmium i fosfatholdig gødning afhænger af det råfosfat, der er anvendt, da det er naturligt til stede i fosfatet og ikke frigives, selv efter produktionsprocessen. Indholdet af cadmium i råfosfat varierer fra mindre end 1 mg Cd/kg P2O5 til 200 mg/kg, alt efter hvor det udvindes. Kommissionens forslag indfører en gradvis nedsættelse af det maksimale indhold af metalliske urenheder fra 60 mg Cd/kg P2O5 til 40 mg Cd/kg efter tre år og til 20 mg Cd/kg efter 12 år. Disse grænser vil være de mest restriktive i verden: Japan, Australien, Californien og New Zealand har højere Cd-koncentrationsgrænser – mens der i øjeblikket slet ikke er nogen grænser i EU.

Gødningsprodukter i EU fremstilles ved hjælp af en bred vifte af veletablerede metoder, hvoraf mange er i fuld overensstemmelse med principperne for den cirkulære økonomi. Det er derfor vigtigt at sikre, at disse produktionsmetoder kan opretholdes, og at der ikke indføres regler, som er i strid med dem.

Desuden er ordføreren fast besluttet på at sikre harmonisering mellem de regler, der gælder for forskellige kategorier af gødning, for at sikre, at der står produkter af høj kvalitet – og mange flere valgmuligheder –til rådighed for landbrugerne.

Visse gødningsprodukter med såkaldt "dobbelt anvendelse" er fremstillet af de samme kemiske forbindelser som plantebeskyttelsesmidler. Kommissionens forslag nævner ikke disse produkter, hvilket der bør laves om på, så der sikres en klar sondring mellem de to kategorier, som har forskellige egenskaber.

Kommissionen foreslår også at holde organisk-mineralske gødninger og biostimulanser fremstillet af animalske biprodukter uden for forordningens anvendelsesområde. Desuden er de eneste animalske biprodukter, der må markedsføres som CE-mærkede, dem, der har nået det såkaldte "slutpunkt", for at undgå svigagtig anvendelse af animalske biprodukter som dyrefoder. Da animalske biprodukter, der ikke har nået slutpunktet, imidlertid skal opfylde meget strenge krav, bør sådanne animalske biprodukter også kunne markedsføres på EU-plan.

Ud over disse spørgsmål bør en række betingelser og definitioner forbedres for bedre at afspejle de teknologiske fremskridt, navnlig i forbindelse med innovative produkter såsom biostimulanser.

Der er også behov for at sikre, at landbrugere og forbrugere får mere præcis information. Dette bør ske ved at specificere de næringsstoffer, der findes i en given mineralsk gødning, og ved at forbedre de generelle mærkningskrav, der er fastsat i bilag III. Dette vil give landbrugere og forbrugere mulighed for at optimere deres brug af gødning og dermed mindske produkternes miljøvirkninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009

om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009, forordning (EF) nr. 1107/2009 og direktiv 91/676/EØF

(EØS-relevant tekst)

(EØS-relevant tekst)

Begrundelse

Det er vigtigt at knytte en forbindelse mellem handel med gødningsprodukter og deres anvendelse, med andre ord mellem denne forordning og nitratdirektivet. Hvis handel og anvendelse holdes fuldstændig adskilt, risikerer nærværende forordning ikke at kunne opfylde sit formål, fordi det i så fald vil være muligt for medlemsstaterne og regionerne at bruge reglerne om anvendelse af gødningsstoffer for at undgå, at visse gødningsstoffer, f.eks. kompost fra organisk affald, anvendes i praksis.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Betingelserne for tilgængeliggørelse af gødninger på det indre marked er delvist blevet harmoniseret med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/200315, som næsten udelukkende omfatter gødninger af uorganiske materialer, der udvindes eller fremstilles kemisk. Der er også et behov for at anvende genanvendte eller organiske materialer til gødningsformål. Der bør fastsættes harmoniserede betingelser for tilgængeliggørelse af gødninger, der er fremstillet af sådanne genanvendte eller organiske materialer, på hele det indre marked for at give et vigtigt incitament til yderligere anvendelse heraf. Harmoniseringens anvendelsesområde bør derfor udvides, således at genanvendte og organiske materialer også er omfattet.

(1)  Betingelserne for tilgængeliggørelse af gødninger på det indre marked er delvist blevet harmoniseret med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/200315, som næsten udelukkende omfatter gødninger af uorganiske materialer, der udvindes eller fremstilles kemisk. Der er også et behov for at anvende genanvendte eller organiske materialer til gødningsformål. Der bør fastsættes harmoniserede betingelser for tilgængeliggørelse af gødninger, der er fremstillet af sådanne genanvendte eller organiske materialer, på hele det indre marked for at give et vigtigt incitament til yderligere anvendelse heraf. Ved at fremme øget brug af genanvendte næringsstoffer sikres der et yderligere bidrag til den cirkulære økonomi, og det giver mulighed for et mere ressourceeffektivt samlet forbrug af næringsstoffer, og samtidig reduceres Unionens afhængighed af næringsstoffer fra tredjelande. Harmoniseringens anvendelsesområde bør derfor udvides, således at genanvendte og organiske materialer også er omfattet.

__________________

__________________

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger (EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1).

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger (EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Denne forordning bør fremme målene for den cirkulære økonomi, forudsat at den samtidig sikrer, at landmændene får en sikker forsyning af højeffektive gødninger. Kommissionen bør forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, der gør status over anvendelsen af denne forordning senest ... [EUT: indsæt venligst dato: fem år efter dens ikrafttræden].

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Forurenende stoffer i CE-mærkede gødningsprodukter, f.eks. cadmium, kan potentielt udgøre en risiko for menneskers og dyrs sundhed og miljøet, da de ophobes i miljøet og kan komme ind i fødekæden. Indholdet af dem i sådanne produkter bør derfor begrænses. Endvidere bør urenheder i CE-mærkede gødningsprodukter afledt af bioaffald, navnlig polymerer, men også metal og glas, enten forhindres eller begrænses i det omfang, det er teknisk muligt, ved at påvise sådanne urenheder i separat indsamlet bioaffald inden behandling.

(8)  Forurenende stoffer i CE-mærkede gødningsprodukter, f.eks. cadmium, udgør en risiko for menneskers og dyrs sundhed og miljøet, da de ophobes i miljøet og kan komme ind i fødekæden. Flere medlemsstater har allerede indført maksimalt tilladte niveauer for cadmium på grund af den risiko, som cadmium udgør for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet. Indholdet af dem i sådanne produkter bør derfor begrænses. Endvidere bør urenheder i CE-mærkede gødningsprodukter afledt af bioaffald, navnlig polymerer, men også metal og glas, enten forhindres eller begrænses i det omfang, det er teknisk muligt, ved at påvise sådanne urenheder i separat indsamlet bioaffald inden behandling.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Medlemsstater, der allerede har strengere nationale grænseværdier for cadmium i gødninger, bør kunne fastholde disse grænseværdier, indtil resten af Unionen når op på et tilsvarende ambitionsniveau.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b)  Der bør indføres et krav i hele Unionen om mærkning af cadmiumindholdet i CE-mærkede gødningsprodukter, som viser det faktiske indhold af cadmium (Cd) i mg/kg phosphorpentoxid (P2O5). Dette krav kan tage form af et klart synligt farvekodet mærke på produktet, således at brugerne omgående ved, om de anvender et produkt med et større eller mindre cadmiumindhold. Det bør være muligt at indføre særlige mærkninger for gødningsprodukter med et faktisk cadmiumindhold, der svarer til eller er lavere and 20 mg/kg phosphorpentoxid (P2O5).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  For at drage fordel af det tekniske fremskridt i forbindelse med eventuel anvendelse af animalske biprodukter bør den relevante komponentmaterialekategori hurtigst muligt udvides yderligere med flere animalske biprodukter. Denne udvidede komponentmaterialekategori kunne bidrage til at skabe flere muligheder og større retssikkerhed for producenter og virksomheder ved at frigøre potentialet til at gøre bedre brug af næringsstoffer fra animalske biprodukter såsom husdyrgødning. Med henblik herpå bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår udvidelse så hurtigt som muligt af bestemte komponentmaterialekategorier med visse animalske biprodukter.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b)  For så vidt angår animalske biprodukter, som allerede i vid udstrækning anvendes i medlemsstaterne til fremstilling af gødninger, f.eks. forarbejdet husdyrgødning, bør slutpunktet fastlægges hurtigst muligt og senest den ... [EUT: indsæt venligst dato: seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For visse typer nyttiggjort affald efter betydningen i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF20 er der identificeret et behov på markedet for dette affalds anvendelse som gødningsprodukter. Det er endvidere nødvendigt med visse krav til affald, der anvendes som udgangsmateriale i nyttiggørelsesoperationen, til behandlingsprocesser og -metoder samt til de gødningsprodukter, der kommer ud af nyttiggørelsesprocessen, for at sikre, at anvendelsen af disse produkter ikke har en generel skadelig indvirkning på miljøet eller menneskers sundhed. For CE-mærkede produkter bør disse krav fastsættes i denne forordning. Derfor bør sådanne produkter, fra det øjeblik de opfylder alle kravene i denne forordning, ophøre med at blive betragtet som affald efter betydningen i direktiv 2008/98/EF.

(13)  For visse typer nyttiggjort affald, f.eks. struvit-, biokul- og askebaserede produkter, efter betydningen i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF20, er der identificeret et behov på markedet for dette affalds anvendelse som gødningsprodukter. Det er endvidere nødvendigt med visse krav til affald, der anvendes som udgangsmateriale i nyttiggørelsesoperationen, til behandlingsprocesser og -metoder samt til de gødningsprodukter, der kommer ud af nyttiggørelsesprocessen, for at sikre, at anvendelsen af disse produkter ikke har en generel skadelig indvirkning på miljøet eller menneskers sundhed. For CE-mærkede produkter bør disse krav fastsættes i denne forordning. Derfor bør sådanne produkter, fra det øjeblik de opfylder alle kravene i denne forordning, ophøre med at blive betragtet som affald efter betydningen i direktiv 2008/98/EF. For at drage fordel af den tekniske udvikling og yderligere at fremme innovation i nyttiggørelsen af værdifulde affaldsstrømme bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) for så vidt angår tilføjelse eller udvidelse af relevante komponentmaterialekategorier, så de kommer til at omfatte mere nyttiggjort affald, der er anvendeligt til brug i fremstillingen af CE-mærkede gødningsprodukter såsom struvit-, biokul- og askebaserede produkter. Den egentlige vurdering og fastlæggelse af forarbejdningskravene bør påbegyndes umiddelbart efter denne forordnings ikrafttræden.

__________________

__________________

20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Visse stoffer, blandinger og mikroorganismer, som almindeligvis benævnes biostimulanser til planter, er ikke næringsstoffer som sådan, men stimulerer ikke desto mindre planters næringsstofprocesser. Hvis disse produkter udelukkende tager sigte på at forbedre effektiviteten af planters næringsstofudnyttelse, tolerance over for abiotisk stress eller afgrødekvalitetsegenskaber, minder de af natur mere om gødningsprodukter end om de fleste kategorier af plantebeskyttelsesmidler. Disse produkter bør derfor skulle opfylde betingelserne for CE-mærkning i henhold til denne forordning og bør ikke omfattes af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/200921. Forordning (EF) nr. 1107/2009 bør derfor ændres.

(15)  Visse stoffer, mikroorganismer og blandinger heraf, som almindeligvis benævnes biostimulanser til planter, er ikke nødvendigvis næringsstoffer, men stimulerer ikke desto mindre planters generelle livskraft og næringsstofprocesser. Hvis disse produkter udelukkende tager sigte på at forbedre effektiviteten af planters næringsstofudnyttelse, tilstedeværelsen af næringsstoffer, tolerance over for abiotisk stress, plantekvalitetsegenskaber, nedbrydning af organiske stoffer i jorden eller på at øge tilstedeværelsen af afgrænsede næringsstoffer i jorden eller rhizosfæren eller af udbyttet, minder de af natur mere om gødningsprodukter end om de fleste kategorier af plantebeskyttelsesmidler. Disse produkter bør derfor skulle opfylde betingelserne for CE-mærkning i henhold til denne forordning og bør ikke omfattes af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/200921. Forordning (EF) nr. 1107/2009 bør derfor ændres.

_________________

_________________

21 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

21 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Denne forordning bør ikke være til hinder for anvendelsen af eksisterende EU-lovgivning, der vedrører aspekter i forbindelse med sundhedsbeskyttelse, sikkerhed og miljø, som ikke er omfattet af denne forordning. Denne forordning bør derfor finde anvendelse, uden at det berører Rådets direktiv 86/278/EØF22, Rådets direktiv 89/391/EØF23, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200624, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/200825, Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/200626, Rådets direktiv 2000/29/EF27, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/201328 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/201429.

(17)  Denne forordning bør ikke være til hinder for anvendelsen af eksisterende EU-lovgivning, der vedrører aspekter i forbindelse med sundhedsbeskyttelse, sikkerhed og miljø, som ikke er omfattet af denne forordning. Denne forordning bør derfor finde anvendelse, uden at det berører Rådets direktiv 86/278/EØF22, Rådets direktiv 91/676/EØF22a, Rådets direktiv 2000/60/EF22b, Rådets direktiv 89/391/EØF23, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200624, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/200825, Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/200626, Rådets direktiv 2000/29/EF27, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/201328 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/201429 samt Rådets forordning (EF) nr. 834/200729a.

__________________

__________________

22 Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg (EFT L 181 af 4.7.1986, s. 6).

22 Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg (EFT L 181 af 4.7.1986, s. 6).

 

22a Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1).

 

22b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

23 Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).

23 Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

25 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

25 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

26 Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).

26 Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).

27 Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1).

27 Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EUT L 39 af 9.2.2013, s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EUT L 39 af 9.2.2013, s. 1).

29 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35).

29 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35).

 

29a Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

Begrundelse

Forordningen om gødningsprodukter har udelukkende til hensigt at sikre det indre markeds funktion og delvist at harmonisere betingelserne for markedsføring af CE-mærkede gødningsprodukter, der kan handles på det indre marked. Nitratdirektivet, vandrammedirektivet (200/60/EF) og Rådets forordning (EF) om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (834/2007) bør falde uden for anvendelsesområdet for forordningen om tilgængeliggørelse på markedet af gødningsprodukter.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(55)  Der sker lovende tekniske fremskridt på området for genanvendelse af affald, f.eks. genanvendelse af phosphor fra spildevandsslam og fremstilling af gødningsprodukter fra animalske biprodukter, f.eks. biokul. Det bør være muligt for produkter, der indeholder eller består af sådanne materialer, at få adgang til det indre marked uden unødvendig forsinkelse, når fremstillingsprocesserne er blevet videnskabeligt analyseret, og proceskravene er blevet fastsat på EU-plan. Med henblik herpå bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår fastsættelse af større eller yderligere kategorier af CE-mærkede gødningsprodukter eller komponentmaterialer, der opfylder betingelserne for anvendelse i produktionen af sådanne produkter. For animalske biprodukter bør komponentmaterialekategorier kun udvides eller tilføjes, i det omfang der er fastlagt et slutpunkt i fremstillingskæden i overensstemmelse med de procedurer, der er fastslagt i forordning (EF) nr. 1069/2009, idet animalske biprodukter, for hvilke der ikke er fastlagt et sådant slutpunkt, under alle omstændigheder ikke er omfattet af nærværende forordnings anvendelsesområde.

(55)  Der sker lovende tekniske fremskridt på området for genanvendelse af affald, f.eks. genanvendelse af phosphor fra spildevandsslam, især struvit, og fremstilling af gødningsprodukter fra animalske biprodukter, f.eks. biokul, og phosphorgenvinding efter forbrænding, navnlig askebaserede produkter, i betragtning af, at sådanne produkter allerede er tilladt i flere medlemsstater i henhold til national ret. Det bør være muligt for produkter, der indeholder eller består af sådanne materialer, at få adgang til det indre marked hurtigst muligt, når fremstillingsprocesserne er blevet videnskabeligt analyseret, og proceskravene er blevet fastsat på EU-plan. Med henblik herpå bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår fastsættelse af større eller yderligere kategorier af CE-mærkede gødningsprodukter eller komponentmaterialer, der opfylder betingelserne for anvendelse i produktionen af sådanne produkter. Især bør der vedtages en delegeret retsakt, hvorved struvit-, biokul- og askebaserede produkter tilføjes til komponentmaterialekategorierne, hurtigst muligt efter denne forordnings ikrafttræden. For animalske biprodukter bør komponentmaterialekategorier kun udvides eller tilføjes, i det omfang der er fastlagt et slutpunkt i fremstillingskæden i overensstemmelse med de procedurer, der er fastslagt i forordning (EF) nr. 1069/2009.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 56

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(56)  Det bør endvidere være muligt straks at reagere på nye forhold vedrørende betingelserne for, at CE-mærkede gødningsprodukter er tilstrækkeligt effektive, og på nye risikovurderinger vedrørende menneskers, dyrs eller planters sundhed, sikkerheden eller miljøet. Med henblik herpå bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten for så vidt angår ændring af de krav, der gælder for forskellige kategorier af CE-mærkede gødningsprodukter.

(56)  Det bør endvidere være muligt straks at reagere på nye forhold vedrørende betingelserne for, at CE-mærkede gødningsprodukter er tilstrækkeligt effektive, og på nye risikovurderinger vedrørende menneskers, dyrs eller planters sundhed, sikkerheden eller miljøet, idet der tages hensyn til vurderinger, der er foretaget af eller i samarbejde med myndigheder i medlemsstaterne. Med henblik herpå bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten for så vidt angår ændring af de krav, der gælder for forskellige kategorier af CE-mærkede gødningsprodukter.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 59 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(59a)  Der bør vedtages bestemmelser for at muliggøre den fortsatte brug af produkter, der bringes i omsætning inden for rammerne af den gensidige anerkendelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/20081a.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 21).

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  direktiv 91/676/EØF

Begrundelse

The scope of the fertilising regulation is solely to guarantee the functioning of the internal market and to partially harmonise the conditions for placing in the market of CE marked fertilising products that can be traded in the internal market. Whereas the scope of the nitrates directive is the protection of water from agricultural pollution through certain restrictions of use of nutrients harmonised at EU level in already polluted areas. Amending the restriction on use in polluted areas included in the nitrates directive should fall outside of the scope of placing in the market of the fertilising regulation.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  direktiv 2000/60/EF

Begrundelse

Forordningen om gødningsprodukter har udelukkende til hensigt at sikre det indre markeds funktion og delvist at harmonisere betingelserne for markedsføring af CE-mærkede gødningsprodukter, der kan handles på det indre marked. Vandrammedirektivet om god vandkvalitet i Europa (2000/60/EF) bør falde uden for anvendelsesområdet for forordningen om tilgængeliggørelse på markedet af gødningsprodukter.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  forordning (EF) nr. 834/2007.

Begrundelse

Det er vigtigt at anerkende økologisk landbrug og dets særlige karakteristika i forbindelse med anvendelsesområdet for forordningen om gødningsprodukter.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "gødningsprodukt": et stof, en blanding, en mikroorganisme eller ethvert andet materiale, som enten alene eller blandet med andet materiale anvendes på, eller er beregnet til at blive anvendt på, planter eller deres rhizosfære med det formål at tilføre planter næringsstoffer eller forbedre deres næringsstofeffektivitet

1)  "gødningsprodukt": et stof, en blanding, en mikroorganisme eller ethvert andet materiale, som enten alene eller blandet med andet materiale anvendes på, eller er beregnet til at blive anvendt på, svampe eller deres mykosfære eller på planter på alle vækststadier, herunder frø, og/eller rhizosfære med henblik på at forsyne planter eller svampe med næringsstoffer eller på at forbedre deres fysiske eller biologiske vækstbetingelser eller deres generelle livskraft, udbytte og kvalitet ved at øge deres næringsstofeffektivitet, herunder ved at øge plantens evne til at optage næringsstoffer fra phyllosfæren (med undtagelse af plantebeskyttelsesmidler, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1107/2009).

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke hindre tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter, der opfylder bestemmelserne i denne forordning.

Medlemsstaterne må ikke hindre tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter, der opfylder bestemmelserne i denne forordning, på grund af sammensætning, mærkning eller andre bestemmelser i denne forordning. For så vidt angår anvendelsen af CE-mærkede gødningsprodukter kan medlemsstaterne opretholde eller vedtage nationale bestemmelser med henblik på at beskytte menneskers sundhed og miljøet. Disse bestemmelser må dog ikke nødvendiggøre ændring af CE-mærkede gødningsprodukter, som er i overensstemmelse med denne forordning. Disse bestemmelser må heller ikke påvirke betingelserne for at gøre dem tilgængelige på markedet.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen offentliggør samtidig med offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende en vejledning, der skaber klarhed og indeholder eksempler, til producenter og markedsovervågningsmyndighederne om, hvordan mærkningen skal fremstå. Denne vejledning skal også specificere de relevante oplysninger, der er omhandlet i bilag III, del 1, punkt 2, litra d).

Begrundelse

For at give klare oplysninger til landbrugere og for at undgå ukorrekt anvendelse af gødning med negative konsekvenser for miljøet, bør Kommissionen i en vejledning fastlægge konkrete krav til og de visuelle aspekter af mærkningen af mineralsk gødning.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Fabrikanten skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den al den information og dokumentation på papir eller elektronisk, der er nødvendig for at dokumentere det CE-mærkede gødningsprodukts overensstemmelse med denne forordning, på et for denne myndighed let forståeligt sprog. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at eliminere risici ved CE-mærkede gødningsprodukter, han har bragt i omsætning.

9.  Fabrikanten skal på grundlag af en kompetent national myndigheds anmodning give den al den information og dokumentation på papir eller elektronisk, der er nødvendig for at dokumentere det CE-mærkede gødningsprodukts overensstemmelse med denne forordning, på et for denne myndighed let forståeligt sprog. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at eliminere risici ved CE-mærkede gødningsprodukter, han har bragt i omsætning.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 10 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  rene eller sammensatte faste uorganiske ammoniumnitratgødninger med makronæringsstoffer og højt nitrogenindhold som angivet i bilag I, produktfunktionskategori 1(C)(I)(a)(i-ii)(A)

a)  rene eller sammensatte faste mineralske ammoniumnitratgødninger med makronæringsstoffer og højt nitrogenindhold som angivet i bilag I, produktfunktionskategori 1(C)(I)(a)(i-ii)(A)

 

(Ændringen af "uorganiske gødninger” til "mineralske gødninger" finder anvendelse i hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning at give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at dokumentere et CE-mærket gødningsprodukts overensstemmelse med lovgivningen

b)  på grundlag af en kompetent national myndigheds anmodning at give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at dokumentere et CE-mærket gødningsprodukts overensstemmelse med lovgivningen

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Distributøren skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den al den information og dokumentation på papir eller elektronisk, der er nødvendig for at dokumentere det CE-mærkede gødningsprodukts overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at eliminere risici ved CE-mærkede gødningsprodukter, han har gjort tilgængelige på markedet.

5.  Distributøren skal på grundlag af en kompetent national myndigheds anmodning give den al den information og dokumentation på papir eller elektronisk, der er nødvendig for at dokumentere det CE-mærkede gødningsprodukts overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at eliminere risici ved CE-mærkede gødningsprodukter, han har gjort tilgængelige på markedet.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  Et CE-mærket gødningsprodukt, der har gennemgået en nyttiggørelsesproces og opfylder kravene i denne forordning, anses for at opfylde betingelserne i artikel 6, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF og anses derfor ikke længere for at være affald.

1)  Hvis et materiale, som var affald, har gennemgået en nyttiggørelsesproces i overensstemmelse med denne forordning, og et CE-mærket gødningsprodukt, der opfylder kravene, indeholder eller består af dette materiale, anses det pågældende materiale for at opfylde betingelserne i artikel 6, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF og anses derfor for ikke længere at være affald fra det øjeblik, hvor EU-overensstemmelseserklæringen er udarbejdet.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et organ, der tilhører en erhvervsorganisation eller brancheforening, som repræsenterer virksomheder, der er involveret i konstruktion, fremstilling, tilvejebringelse eller brug af CE-mærkede gødningsprodukter, som det vurderer, kan, forudsat at det er påvist, at det er uafhængigt, og at der ikke foreligger interessekonflikter, anses for at være et sådant organ.

Et organ, der tilhører en erhvervsorganisation eller brancheforening, som repræsenterer virksomheder, der er involveret i konstruktion, fremstilling, tilvejebringelse eller brug af CE-mærkede gødningsprodukter, som det vurderer, kan ikke anses for at være et sådant organ.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det skal sikres, at overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne, arbejder uvildigt.

Det skal sikres, at overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne, arbejder uvildigt. Der skal sikres en passende beskyttelse af ansatte, som indberetter overtrædelser begået inden for overensstemmelsesvurderingsorganer, i det mindste imod gengældelse, forskelsbehandling eller en hvilken som helst anden form for uretfærdig behandling.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Bemyndigede organer skal give de øvrige organer, der er bemyndiget i henhold til denne forordning, og som udfører lignende overensstemmelsesvurderingsaktiviteter og dækker samme CE-mærkede gødningsprodukter, relevante oplysninger om spørgsmål vedrørende negative og, efter anmodning, positive overensstemmelsesvurderingsresultater.

2.  Med forbehold af gældende EU-regler om databeskyttelse og fortrolighed af forretningsoplysninger og beskyttelse af forsøg og undersøgelser, der er indsendt til overensstemmelsesvurdering, skal bemyndigede organer give de øvrige organer, der er bemyndiget i henhold til denne forordning, og som udfører lignende overensstemmelsesvurderingsaktiviteter og dækker samme CE-mærkede gødningsprodukter, relevante oplysninger om spørgsmål vedrørende negative og, efter anmodning, positive overensstemmelsesvurderingsresultater.

Begrundelse

Uden denne tilføjelse indebærer artikel 33, stk. 2, at bemyndigede organer indbyrdes og uden begrænsninger kan udveksle data om sagsøgerne, som kan påvirke databeskyttelsen.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 med henblik på at ændre bilag I-IV for at tilpasse dem til den tekniske udvikling og for at lette adgangen til det indre marked og den frie bevægelighed for CE-mærkede gødningsprodukter

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 med henblik på at ændre bilag I-IV for at tilpasse dem til den tekniske udvikling, især hvad angår produktion af gødningsstoffer fra animalske biprodukter og produkter fra affaldsgenvinding eller som anvendes af fabrikanterne som biprodukter fra eller sideprodukter til andre industrielle og/eller landbrugsmæssige processer samt genanvendte produkter, idet der tages hensyn til produkter og materialer, der allerede er godkendt i medlemsstaterne, og for at lette adgangen til det indre marked og den frie bevægelighed for CE-mærkede gødningsprodukter

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  som sandsynligvis vil blive gjort til genstand for betydelig handel på det indre marked, og

a)  som har potentiale til at blive gjort til genstand for betydelig handel på det indre marked, og

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Hurtigst muligt efter denne forordnings ikrafttræden vedtager Kommissionen en delegeret retsakt i overensstemmelse med første afsnit med henblik på at ændre komponentmaterialekategorierne i bilag II, navnlig for at tilføje animalske biprodukter, struvit, biokul og askebaserede produkter til disse komponentmaterialekategorier, og for at fastlægge de krav, som disse produkter skal opfylde for at kunne blive omfattet af disse kategorier. Kommissionen tager særligt hensyn til de teknologiske fremskridt, der gøres inden for genvinding af næringsstoffer.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Senest den [EUT: venligst indsæt datoen: seks måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning] vedtager Kommissionen en delegeret retsakt i overensstemmelse med stk. 1 med henblik på at ændre bilag II ved at indsætte de slutpunkter i fremstillingskæden, der er blevet fastlagt som omhandlet i artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009, for så vidt angår de animalske biprodukter, der er opført i CMC 11 i denne forordning.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)   mikroorganismens navn

a)   mikroorganismens navn ned til stammeniveau

Begrundelse

Forskellige stammer af samme art kan have meget forskellige egenskaber.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  taksonomisk forbindelse til arter af mikroorganismer, der opfylder kravene til QPS (Qualified Presumption of Safety - betinget antagelse om sikkerhed) fastsat af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

d)  (Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 vedrørende fastlæggelse af kravene til sikkerhedsevaluering af nye mikroorganismer med henblik på stk. 2. Den første af disse delegerede retsakter forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet senest den ... [EUT: indsæt venligst dato: et år efter denne forordnings ikrafttræden].

Begrundelse

Der er store muligheder for innovation og udvikling, hvad angår anvendelse af mikroorganismer i gødningsprodukter. Det er derfor vigtigt at sikre, at denne forordning i videst muligt omfang giver mulighed for udvikling og innovation på dette område. Et vigtigt skridt i denne henseende er at gøre det nemmere at få flere mikroorganismer optaget i denne forordning.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Med hensyn til bilag I, del II, omfatter tillæggelsen af beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med stk. 1 og 4 ikke tilpasninger af de deri nævnte grænser for forurenende stoffer, medmindre der er behov for nye grænser for forurenende stoffer som følge af tilføjelse af nye komponentmaterialer i bilag II. Når der fastlægges nye grænser for forurenende stoffer, finder disse grænser kun anvendelse på nye komponentmaterialer, der er tilføjet.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  Kommissionen reviderer bilag I, del II senest den ... [EUT: indsæt venligst dato: ti år efter denne forordnings ikrafttræden] eller i tilfælde af eventuelle nye relevante videnskabelige oplysninger, for så vidt angår relevante forurenende stoffers toksicitet og carcinogenicitet eller nye teknologiske fremskridt og innovation inden for produktion og anvendelse af gødningsprodukter.

Begrundelse

Krav vedrørende produktfunktionskategorier af forurenende stoffer er undtaget fra de beføjelser, som overdrages til Kommissionen og tages op til fornyet overvejelse gennem den almindelige lovgivningsprocedure, da et af formålene med den nye forordning er at tage fat på de miljøproblemer, der opstår som følge af EF-gødningers forurening af jord, indvande og havvand og i sidste ende fødevarer, som gør det til en vigtig prioritet for folkesundheden.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1069/2009

Artikel 5 – stk. 2 – nr. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)   I stk. 2 tilføjes følgende afsnit efter første afsnit:

 

”For afledte produkter, der falder ind under anvendelsesområdet for artikel 32 og allerede i vid udstrækning anvendes i medlemsstaterne til fremstilling af gødninger, fastlægger Kommissionen et sådant slutpunkt senest den [EUT: venligst indsæt datoen: seks måneder efter datoen for offentliggørelse af forordningen om gødning]".

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1107/2009

Artikel 3 – stk. 34 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  ”34) ”biostimulans til planter": et produkt, der stimulerer planters næringsstofprocesser uafhængigt af produktets næringsstofindhold med det ene formål at forbedre et eller flere af følgende kendetegn ved planten:

3)  ”34) ”biostimulans til planter": et produkt, der indeholder et hvilket som helst stof eller en hvilken som helst mikroorganisme, der stimulerer planters næringsstofprocesser uafhængigt af produktets næringsstofindhold, eller en hvilken som helst kombination af sådanne stoffer og/eller mikroorganismer med det ene formål at forbedre et eller flere af følgende kendetegn ved planten eller dens rhizosfære:

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1107/2009

Artikel 3 – nr. 34 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  nedbrydning af organisk materiale i jorden

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1069/2009

Artikel 3 – nr. 34 – litra c b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  forøgelse af tilgængeligheden af afgrænsede næringsstoffer i jorden og rhizosfæren

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 46 a (ny)

Direktiv 91/676/EØF

Artikel 2 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 46a

 

Ændring af direktiv 91/676/EØF

 

I direktiv 91/676/EØF affattes artikel 2, litra g), således:

 

” g) ”husdyrgødning”: ekskrementer fra husdyr, eller en blanding af strøelse og ekskrementer fra husdyr, også i behandlet form, medmindre disse produkter har undergået en behandling i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009 og har opnået en erstatningsværdi for nitratgødningsstoffer på mindst 90 %.”

Begrundelse

Det er vigtigt at skabe sammenhæng mellem denne forordning og nitratdirektivet.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 46 b (ny)

Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bilag V – nr. 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 46b

 

Ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006

 

Bilag V, punkt 12, affattes således:

 

"12. Kompost, biogas og fermentat.”

Begrundelse

Med henblik på at fremme innovation og udvikling i den cirkulære økonomi er lovgivningsmæssig sikkerhed afgørende. Følgende ændringsforslag har til formål at konsolidere den udbredte praksis i forbindelse med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), med, at fermentat ikke er underlagt krav om registrering i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.   Medlemsstater, der allerede har gennemført en lavere grænseværdi for indholdet af cadmium (Cd) i organisk-mineralsk gødning og kunstgødning, der er fastsat i bilag I, del II, PFC 1 (B)(3)(a) og PFC 1 (C)(I)(2)(a), kan opretholde denne strengere grænse, indtil grænsen i denne forordning er den samme eller lavere. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om sådanne eksisterende nationale foranstaltninger senest den ... [EUT: indsæt venligst dato: seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.   Som en undtagelse fra denne artikels stk. 2 finder artikel 42 og 45 anvendelse fra den ... [EUT: indsæt venligst dato: datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Bilag I – del I – punkt 5 – litra A – punkt I a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ia.  Denitrifikationshæmmer

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilføje denitrifikationshæmmeren i kategorien "Agronomisk additiv". Denitrifikationshæmmere er grundlæggende stoffer, der har til formål at forebygge luftforurening ved at reducere dannelsen af dinitrogen fra produkter såsom gødning og biofermentat.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(A) – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Organisk gødning skal indeholde

Organisk gødning skal indeholde

-  carbon (C) og

-  organisk carbon (Corg) og

-  næringsstoffer

-  næringsstoffer

af udelukkende biologisk oprindelse, undtagen fossilt materiale eller materiale, der er indlejret i geologiske formationer.

af udelukkende biologisk oprindelse, f.eks. tørv, herunder leonardit, brunkul og andre stoffer, som er udvundet af disse materialer, men undtagen andre materialer, der er fossile eller indlejret i geologiske formationer.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(A) – punkt 2 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Cadmium (Cd) 1,5 mg/kg tørstof

-  Cadmium (Cd) 1,0 mg/kg tørstof

Begrundelse

Eftersom en af intentionerne i den nuværende forordning er at reducere anvendelsen af organisk gødning og kunstgødning og øge anvendelsen af organisk gødning i EU, er det af største vigtighed, at vi sigter mod at minimere akkumulering i EU's dyrkbare jord af kræftfremkaldende stoffer såsom cadmium så meget som muligt. Cadmium har siden 2014 været på kandidatlisten på grund af dets kendte kræftfremkaldende klassifikation som C1A (kendt som værende kræftfremkaldende hos mennesker) i henhold til REACH-forordningen.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(A) – punkt 2 – led 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  bly (Pb) 120 mg/kg tørstof og

-  bly (Pb) 20 mg/kg tørstof og

Begrundelse

The French Food Security Agency (ANSES) has concluded in a 2016 report that levels for Lead found in baby and child food are of extreme risk and non-acceptable and should immediately be lowered. Similarly, the European Commission’s study of the Joint Research Centre and the Institute for Reference Materials and Measurements in which the total lead in baby food in Europe was determined, Lead was found as very problematic substance for babies’ intake. Given the fact that presence of lead in fertilisers easily contaminates crops for human consumption, as it was confirmed by EFSA’s study on Lead dietary exposure in the European population, maximum limits for this toxic contaminant in contaminants should drastically be lowered for all fertilisers, including organic ones

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(A) – punkt 2 – led 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg tørstof.

-  biuret (C2H5N3O2) under detektionsgrænsen.

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte en lavere grænse for biuret (kemisk kompleksforbindelse, der er til stede i urea) med henblik på at undgå svigagtige anvendelser af urea, som takket være sin lave pris kan anvendes som erstatning for organisk materiale.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Bilag I – del II – PFC 1(A) – punkt 3

 

Kommissionens forslag

3.  Salmonella spp.: ingen i en prøve på 25 g af det CE-mærkede gødningsprodukt.

Ændringsforslag

3.  Der må ikke forekomme patogener i den organiske gødning i en koncentration på over de respektive grænseværdier, der er angivet i nedenstående tabel:

Mikroorganismer, der skal testes:

Prøvetagningsplaner

Grænseværdi

 

n

c

m

M

Salmonella spp