Eljárás : 2016/0084(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0270/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0270/2017

Viták :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Szavazatok :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
A szavazatok indokolása
PV 27/03/2019 - 18.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

JELENTÉS     ***I
PDF 969kWORD 382k
25.7.2017
PE 599.728v02-00 A8-0270/2017

a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Gáll-Pelcz Ildikó

A vélemény előadói (*):

Elisabetta Gardini, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Jan Huitema, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL ÉS AKIKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0157),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0123/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A8-0270/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a CE-jelöléssel ellátott növénytápláló termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról

 

(E módosítás, melynek révén a „termésnövelő termék” kifejezést a „növények tápanyagellátását szolgáló termékek” kifejezés váltja fel, a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat, majd azokat el kell fogadni.)

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A trágyák belső piacon történő forgalmazását a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet15 – amely szinte kizárólag bányászott vagy vegyileg előállított, szervetlen anyagokból származó műtrágyákra vonatkozik – részben harmonizálta. Emellett szükség van az újrafeldolgozott vagy szerves anyagok trágyázási célú felhasználására is. Meg kell állapítani az ilyen újrafeldolgozott vagy szerves anyagokból előállított trágyáknak a belső piac egészében történő forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételeket a további használatukra irányuló fontos ösztönző biztosítása érdekében. A harmonizáció hatályát ezért ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy az újrafeldolgozott és a szerves anyagokra is vonatkozzon.

(1)  A trágyák belső piacon történő forgalmazását a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet – amely szinte kizárólag bányászott vagy vegyileg előállított, ásványi anyagokból származó műtrágyákra vonatkozik – részben harmonizálta. Emellett szükség van az újrafeldolgozott vagy szerves anyagok trágyázási célú felhasználására is. Meg kell állapítani az ilyen újrafeldolgozott vagy szerves anyagokból előállított trágyáknak a belső piac egészében történő forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételeket a további használatukra irányuló fontos ösztönző biztosítása érdekében. Az újrahasznosított tápanyagok fokozott használatának előmozdítása is elősegítené a körforgásos gazdaságot és lehetővé tenné a tápanyagok erőforrás-hatékonyabb általános felhasználását, miközben csökkentené az Unió harmadik országokból származó tápanyagoktól való függőségét. A harmonizáció hatályát ezért ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy az újrafeldolgozott és a szerves anyagokra is vonatkozzon.

_________________

_________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/2003/EK rendelete a műtrágyákról (HL L 304., 2003.11.21., 1. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/2003/EK rendelete a műtrágyákról (HL L 304., 2003.11.21., 1. o.).

 

(A módosítás a „szervetlen” kifejezés „ásványi anyagok” kifejezéssel való helyettesítésére vonatkozó horizontális technikai módosítást is magában foglalja; elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat, majd azokat el kell fogadni.)

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az élelmiszerekben található tápanyagok a talajból származnak; az egészséges és tápanyagokban gazdag talaj egészséges és tápanyagokban gazdag növényeket és élelmiszereket eredményez. A gazdálkodók számára a szerves és a szintetikus trágyák széles skálájának kell rendelkezésre állnia ahhoz, hogy javíthassák talajukat. Amennyiben a talajban nincsenek meg vagy kimerülnek a tápanyagok, a növények nem jutnak elegendő tápanyaghoz, és előfordulhat, hogy vagy megállnak a növekedésben, vagy nem rendelkeznek tápértékkel emberi fogyasztás céljára.

Módosítás     4

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az állati trágya és a gazdaságokban keletkező komposzt hatékony felhasználásának biztosítása érdekében a gazdálkodóknak fel kell használniuk a „felelős mezőgazdaság” jegyében folytatott gazdálkodásból származó termékeket, és előnyben kell részesíteniük a helyi elosztási csatornákat, a bevált mezőgazdasági és környezetvédelmi gyakorlatokat, és be kell tartaniuk az uniós környezetvédelmi jogszabályokat, ilyen például a nitrátokról szóló irányelv és a vízről szóló keretirányelv. Ösztönözni kell a helyszínen és a szomszédos mezőgazdasági vállalkozásokban előállított trágyák használatának előnyben részesítését.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagok rendelkezhetnek az e rendelet funkció szerinti termékkategóriáiban ismertetett funkciók közül többel is. Amennyiben egy adott termésnövelő anyag esetében csak egy ilyen funkciót jelölnek meg, elegendő, ha az anyag megfelel az adott funkciót ismertető, funkció szerinti termékkategória követelményeinek. Ha azonban egy adott termésnövelő anyag esetében egynél több ilyen funkciót jelölnek meg, a szóban forgó CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyag kettő vagy több termésnövelő anyag keverékének tekintendő, és a keveréket alkotó minden termésnövelő anyag tekintetében biztosítani kell a funkcióra vonatkozó követelményeknek való megfelelést. Ezért egy funkció szerinti külön termékkategóriát kell létrehozni e keverék lefedése érdekében.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  Azok a gyártók, akik olyan CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagot vagy anyagokat használnak, amelyeknek megfelelőségértékelését saját maguk elvégezték vagy azt egy másik gyártó elvégezte, kérhetik, hogy ezt a megfelelőségértékelést vegyék alapul. Az adminisztratív terhek minimálisra csökkentése érdekében az így létrejött CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyag kettő vagy több termésnövelő anyag keverékének tekintendő, és a keverékre vonatkozó kiegészítő megfelelőségi követelmények megállapításakor a kevert jelleg következtében indokolt szempontokra kell szorítkozni.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben előforduló szennyező anyagok – például kadmium – potenciálisan veszélyesek lehetnek az emberi és állati egészségre, valamint a környezetre, mivel felhalmozódnak a környezetben, és bekerülnek az élelmiszerláncba. Ezért határértéket kell megállapítani az ilyen termékekben való előfordulásukra. Ezen túlmenően a biohulladékból származó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben a szennyező anyagok – elsősorban polimerek, valamint fém és üveg – előfordulását vagy meg kell gátolni, vagy pedig a technikailag lehetséges mértékben korlátozni kell azáltal, hogy a külön gyűjtött biohulladékban feldolgozás előtt e szennyeződések kimutatásra kerülnek.

(8)  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben előforduló szennyező anyagok – például kadmium –, amennyiben ezen anyagokat nem megfelelően használják, potenciálisan veszélyesek lehetnek az emberi és állati egészségre, valamint a környezetre, mivel felhalmozódnak a környezetben, és bekerülnek az élelmiszerláncba. Ezért határértéket kell megállapítani az ilyen termékekben való előfordulásukra. Ezen túlmenően a biohulladékból származó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben a szennyező anyagok – elsősorban polimerek, valamint fém és üveg – előfordulását vagy meg kell gátolni, vagy pedig a technikailag lehetséges mértékben korlátozni kell azáltal, hogy a külön gyűjtött biohulladékban feldolgozás előtt e szennyeződések kimutatásra kerülnek.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Azon tagállamok számára, amelyek már szigorúbb nemzeti határértékekkel rendelkeznek a műtrágyákban lévő kadmiumra vonatkozóan, a bevezetési időszak során lehetővé kell tenni, hogy fenntartsák ezen határértékeket mindaddig, amíg az Unió többi része eléri a törekvés azonos szintjét.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b)  A foszfáttartalmú termésnövelő termékeknek az e rendelet követelményeinek való megfelelését megkönnyítendő és az innováció elősegítése érdekében elegendő ösztönzést kell nyújtani a vonatkozó technológiák fejlesztéséhez, különösen a kadmiummentesítés technológiáinak terén, valamint a kadmiumban gazdag veszélyes hulladékok kezelése terén a Horizont 2020, a LIFE program, a körforgásos gazdaságra vonatkozó pénzügyi támogató platform, az Európai Beruházási Bank révén és adott esetben egyéb pénzügyi eszközök keretében rendelkezésre álló pénzügyi források felhasználásával. A Bizottságnak évente jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az az ösztönzőkről és a kadmiummentesítésre szánt uniós finanszírozásról.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az e rendelet valamennyi követelményének megfelelő termékek számára lehetővé kell tenni a belső piacon való szabad mozgást. Ha egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék egy vagy több összetevője az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet18 hatálya alá tartozik, de a gyártási láncban olyan szintre kerül, ahol a továbbiakban nem jelent semmiféle jelentős köz- vagy állat-egészségügyi kockázatot („az előállítási lánc végpontja”), felesleges adminisztratív tehernek minősülne, ha a termékre továbbra is az említett rendelet rendelkezései vonatkoznának. Az ilyen termésnövelő termékekre ezért nem vonatkozhatnak az említett rendelet követelményei. Az 1069/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)  Az e rendelet valamennyi követelményének megfelelő CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagok számára lehetővé kell tenni a belső piacon való szabad mozgást. Ha egy vagy több összetevő az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet18 hatálya alá tartozó, állati melléktermékből származó termék, de a gyártási láncban olyan szintre került, ahol a továbbiakban nem jelent köz- vagy állat-egészségügyi kockázatot („az előállítási lánc végpontja”), felesleges adminisztratív tehernek minősülne, ha a termékre továbbra is az említett rendelet rendelkezései vonatkoznának. Az ilyen termésnövelő termékekre ezért nem vonatkozhatnak az említett rendelet követelményei. Az 1069/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

_________________

_________________

18 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1069/2009/EK rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) (HL L 300., 2009.11.14., 1. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1069/2009/EK rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) (HL L 300., 2009.11.14., 1. o.).

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Minden releváns, állati mellékterméket tartalmazó összetevő esetében az 1069/2009/EK rendeletben foglalt eljárásnak megfelelően meg kell határozni az gyártási lánc végpontját. Ha az ezen rendelet keretében szabályozott gyártási folyamat már a végpont elérése előtt megkezdődik, mind az 1069/2009/EK rendelet, mind pedig e rendelet folyamatkövetelményei alkalmazandók a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre, vagyis amennyiben mindkét rendelet ugyanazt a paramétert szabályozza, a szigorúbb követelmény az alkalmazandó.

(10)  Ami az 1069/2009/EK rendelet szerinti, állati melléktermékből származó termékeket is magában foglaló egyes összetevő-kategóriákat illeti, minden releváns, állati mellékterméket tartalmazó összetevő esetében az említett rendeletben foglalt eljárásnak megfelelően meg kell határozni a gyártási lánc végpontját. A műszaki fejlesztések kihasználása, a gyártók és a vállalkozások számára történő további lehetőségek biztosítása, és az állati melléktermékekből származó tápanyagok, például az állati trágya jobb kihasználásának lehetővé tétele érdekében azon állati melléktermékek feldolgozási módszereinek és hasznosítási szabályainak kidolgozását, amelyek tekintetében végpont került megállapításra a gyártási láncban, a jelen rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul meg kell kezdeni. Ami a feldolgozott állati trágyát tartalmazó vagy abból álló termésnövelő termékeket illeti, meg kell határozni a trágya felhasználásának végső időpontjára vonatkozó kritériumokat. Az összetevő anyagok kategóriáinak további állati melléktermékekkel történő kibővítése vagy kiegészítése érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el. Amennyiben az említett végpont elérése még a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyag forgalomba hozatala előtt, de az e rendelet által szabályozott gyártási folyamat elindítása után következik be, mind az 1069/2009/EK rendelet, mind pedig e rendelet folyamatkövetelményei alkalmazandók az uniós termésnövelő anyagokra, vagyis amennyiben mindkét rendelet ugyanazt a paramétert szabályozza, a szigorúbb követelmény az alkalmazandó.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A műtrágyák előállítására a tagállamokban már széles körűen használt állati melléktermékek esetében szükségtelen késedelem nélkül és legkésőbb egy évvel e rendelet hatálybalépésének dátumát követően meg kell határozni a végpontot.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek egy vagy több összetevője az 1069/2009/EK rendelet hatálya alá tartozik, és még nem érte el a gyártási láncban a végpontot, félrevezető lenne, ha a termék CE-jelöléséről e rendelet rendelkezne, mivel az ilyen termék forgalmazására az 1069/2009/EK rendelet követelményei vonatkoznak. Ezért ezeket a termékeket ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

(12)  Azoknak az állati melléktermékeknek vagy belőlük származó termékeknek a forgalmazására, amelyek esetében nem határoztak meg végpontot a gyártási láncban, vagy a meghatározott végpont elérésére a forgalmazás időpontjában még nem került sor, az 1069/2009/EK rendelet követelményei vonatkoznak. Ezért félrevezető lenne, ha e rendelet előírná a termék CE-jelölését. Az ilyen állati melléktermékekből vagy a belőlük származó ilyen termékekből álló, illetve az ilyen termékeket tartalmazó anyagokat ezért ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv20 szerinti egyes hasznosított hulladékok esetében piaci keresletet mutattak ki ezek termésnövelő termékként való felhasználása iránt. Ezen túlmenően bizonyos követelmények szükségesek a visszanyerési művelet során bemeneti anyagként használt hulladék, a kezelési folyamatok és technológiák, valamint a visszanyerési művelet eredményeként kapott termésnövelő termékek tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy e termékek alkalmazása nem hat általában károsan a környezetre vagy az emberi egészségre. A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek esetében e követelményeket e rendeletben kell megállapítani. Ezért e termékek – amint megfelelnek az e rendeletben foglalt valamennyi követelménynek – a továbbiakban nem tekintendők hulladéknak a 2008/98/EK irányelv értelmében.

(13)  A 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti egyes hasznosított hulladékok – például a struvit, a bioszén és a hamualapú termékek – esetében piaci keresletet mutattak ki ezek termésnövelő termékként való felhasználása iránt. Ezen túlmenően bizonyos követelmények szükségesek a visszanyerési művelet során bemeneti anyagként használt hulladék, a kezelési folyamatok és technológiák, valamint a visszanyerési művelet eredményeként kapott termésnövelő termékek tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy e termékek alkalmazása nem hat általában károsan a környezetre vagy az emberi egészségre. A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek esetében e követelményeket e rendeletben kell megállapítani. Ezért e termékek – amint megfelelnek az e rendeletben foglalt valamennyi követelménynek – a továbbiakban nem tekintendők hulladéknak a 2008/98/EK irányelv értelmében, és ennek megfelelően az ilyen hasznosított hulladékot tartalmazó vagy ilyen anyagokból álló termékek számára lehetővé kell tenni a belső piachoz való hozzáférést. A jogi egyértelműség biztosítása, a műszaki fejlesztések kihasználása és az értékes hulladékáramok gyártók általi nagyobb mértékű kihasználására irányuló ösztönzők további előmozdítása érdekben a tudományos elemzéseket és az e termékekre vonatkozó hasznosítási követelmények uniós szintű meghatározását a jelen rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul meg kell kezdeni. Ennek megfelelően a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el arra vonatkozóan, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek gyártásához felhasználásra engedélyezett összetevők tekintetében szükségtelen késedelem nélkül tágabb vagy további kategóriákat határozzon meg.

_________________

_________________

20 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK 2008. november 19-i irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék összetevőjeként a gyártók jelenleg felhasználnak egyes iparágak meghatározott ipari folyamataiból származó melléktermékeket, társtermékeket vagy újra feldolgozott termékeket. A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek összetevői esetében az összetevő-kategóriákkal összefüggő követelményeket e rendeletben kell megállapítani. Adott esetben ezek az anyagok – amint megfelelnek az e rendeletben foglalt valamennyi követelménynek – a továbbiakban nem tekintendők a 2008/98/EK irányelv szerinti hulladéknak.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Egyes anyagok és keverékek – amelyeket általában agronómiai adalékanyagoknak hívnak – javítják a trágyában lévő tápanyag tápanyagleadási tulajdonságait. Azoknak az anyagoknak és keverékeknek, amelyeket azzal a szándékkal forgalmaznak, hogy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekhez adják hozzá őket, e célból bizonyos hatásossági kritériumoknak kell megfelelniük, melyek biztosítása az érintett anyagok és keverékek gyártóinak felelőssége; ezért ezek az anyagok és keverékek az e rendelet hatálya alá tartozó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek tekintendők. Ezen túlmenően az ilyen anyagokat és keverékeket tartalmazó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek teljesíteniük kell bizonyos hatásossági és biztonságossági kritériumokat. Ezeket az anyagokat és keverékeket ezért a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek összetevőiként kell szabályozni.

(14)  Egyes anyagok és keverékek – amelyeket agronómiai adalékanyagoknak hívnak – javítják a trágyában lévő tápanyag tápanyagleadási tulajdonságait. Azoknak az anyagoknak és keverékeknek, amelyeket azzal a szándékkal forgalmaznak, hogy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekhez adják hozzá őket, e célból bizonyos hatásossági, biztonságossági és környezetvédelmi kritériumoknak kell megfelelniük, melyek biztosítása az érintett anyagok és keverékek gyártóinak felelőssége; ezért ezek az anyagok és keverékek az e rendelet hatálya alá tartozó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek tekintendők. Ezen túlmenően az ilyen anyagokat és keverékeket tartalmazó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek teljesíteniük kell bizonyos hatásossági, biztonságossági és környezetvédelmi kritériumokat. Ezeket az anyagokat és keverékeket ezért a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek összetevőiként kell szabályozni.

Módosítás     17

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  Mivel a termésnövelő elemek mellett más anyagokat és keverékeket tartalmazó termékeket a talajhoz való hozzáadásra és a természetbe történő kibocsátásra szánják, a megfelelőségi kritériumokat a termékben szereplő összes anyagra nézve alkalmazni kell, különösen akkor, ha kicsi darabokban vagy apróra törve keverik bele ezeket, ezért belekerülhetnek a talajba és a vízrendszerekbe és a környezet távolabbi pontjaira is eljuthatnak. Ezért a biológiai lebonthatósági kritériumokat és a megfelelőségi vizsgálatokat is valósághű, in-vivo feltételek mellett kell lefolytatni, amelyek figyelembe veszik, hogy a lebomlás sebessége eltérő anaerobic viszonyok között, a vizes élőhelyeken vagy a víz alatt, pangó vizek alatt vagy fagyott talajban.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Bizonyos anyagok, keverékek és mikroorganizmusok – amelyeket általában növényi biostimulánsként említenek – tulajdonképpen nem tápanyagok, ugyanakkor stimulálják a növények tápanyagfolyamatait. Ha e termékek célja kizárólag a növények tápanyag-felhasználásának, abiotikus stresszel szembeni tűrőképességének vagy a növény minőségi jellemzőinek javítása, e termékek jellegüknél fogva nagyobb mértékben hasonlítanak a termésnövelő termékekhez, mint más növényvédő szerekhez. E termékeket ezért e rendelet értelmében CE-jelöléssel kell ellátni, és ki kell zárni az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet21 hatálya alól. Az 1107/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(15)  Bizonyos anyagok, keverékek és mikroorganizmusok – amelyeket növényi biostimulánsként említenek – tulajdonképpen nem hozzáadott tápanyagok, ugyanakkor stimulálják a növények természetes tápanyagfolyamatait. Ha e termékek célja kizárólag a növények tápanyag-felhasználásának, abiotikus stresszel szembeni tűrőképességének vagy a növény minőségi jellemzőinek, a talaj szerves vegyületei bomlásának vagy a rhizoszféra tápanyagellátásának javítása, e termékek jellegüknél fogva nagyobb mértékben hasonlítanak a termésnövelő termékekhez, mint más növényvédő szerekhez. Ezért kiegészítik a termésnövelő anyagok hatásait abból a célból, hogy optimalizálják hasznosulásukat és csökkentsék a tápanyagadagot. E termékeket ezért e rendelet értelmében CE-jelöléssel kell ellátni, és ki kell zárni az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet21 hatálya alól. Az 1107/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

_________________

_________________

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  A mikroorganizmusok tekintetében bővíteni kell vagy ki kell egészíteni az összetevő-kategóriákat az új mikrobiális növényi biostimuláns termékek fejlesztésével és felfedezésével kapcsolatos innovációs képesség biztosítása és növelése érdekében. Az innováció ösztönzése és a gyártók számára az új mikroorganizmusok CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek összetevőjeként való felhasználásához teljesítendő előírásokkal kapcsolatos jogbiztonság szavatolása érdekében összehangolt módszereket kell egyértelműen meghatározni az új mikroorganizmusok biztonságosságának értékelésére. A biztonságosság értékelésére szolgáló módszerek meghatározását előkészítő munkának a jelen rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul el kell kezdődnie. A Bizottságnak kell felhatalmazást kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el arra vonatkozóan, hogy szükségtelen késedelem nélkül meghatározza azokat az előírásokat, amelyeknek a gyártóknak meg kell felelniük, amikor igazolják az új mikroorganizmusok biztonságosságát a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben való használat céljából.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az egy vagy több olyan funkcióval rendelkező termékekre, amelyek az 1107/2009/EK rendelet hatálya alá tartoznak, továbbra is az ilyen termékekre kidolgozott és az említett rendeletben előírt ellenőrzés vonatkozik. Amennyiben az ilyen termékek termésnövelő termék funkciójával is rendelkeznek, megtévesztő lenne CE-jelölésükről e rendelet keretében rendelkezni, mivel egy növényvédő szer forgalmazása az érintett tagállamban érvényes termékengedélyezéstől függ. Ezért ezeket a termékeket ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

(16)  Az 1107/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több funkcióval rendelkező anyagok az ugyanazon rendelet hatálya alá tartozó növényvédő szernek minősülnek. Ezért azokat továbbra is az ilyen termékekre kidolgozott és az említett rendeletben előírt ellenőrzésnek kell alávetni. Amennyiben az ilyen termékek termésnövelő termék funkciójával vagy hatásmechanizmusával is rendelkeznek, megtévesztő lenne CE-jelölésükről e rendelet keretében rendelkezni, mivel egy növényvédő szer forgalmazása az érintett tagállamban érvényes termékengedélyezéstől függ. Ezért ezeket a termékeket ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  E rendelet nem gátolja az e rendelet hatálya alá nem tartozó, az egészség, a biztonság és a környezet védelmével összefüggő szempontokat szabályozó meglévő uniós jogszabályok alkalmazását. E rendelet ezért a 86/278/EGK tanácsi irányelv22, a 89/391/EGK tanácsi irányelv23, az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet24, az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet25, az 1881/2006/EK bizottsági rendelet26, a 2000/29/EK tanácsi irányelv27, a 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet28 és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet29 sérelme nélkül alkalmazandó.

(17)  A CE-jelöléssel ellátott növénytápláló termék típusától függetlenül, e rendelet nem gátolja az e rendelet hatálya alá nem tartozó, az egészség, a biztonság és a környezet védelmével összefüggő szempontokat szabályozó meglévő uniós jogszabályok alkalmazását. E rendelet ezért a 86/278/EGK tanácsi irányelv22, a 89/391/EGK tanácsi irányelv23, az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet24, az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet25, az 1881/2006/EK bizottsági rendelet26, a 2000/29/EK tanácsi irányelv27, a 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet28, az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet29, a 91/676/EGK tanácsi irányelv29a, és a 2000/60/EK29b irányelv sérelme nélkül alkalmazandó.

_________________

_________________

22 A Tanács 1986. június 12-i 86/278/EGK irányelve a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a környezet és különösen a talaj védelméről (HL L 181., 1986.7.4., 6. o.).

22 A Tanács 1986. június 12-i 86/278/EGK irányelve a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a környezet és különösen a talaj védelméről (HL L 181., 1986.7.4., 6. o.).

23 A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).

23 A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

26 A Bizottság 2006. december 19-i 1881/2006/EK rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.).

26 A Bizottság 2006. december 19-i 1881/2006/EK rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.).

27 A Tanács 2000. május 8-i 2000/29/EK irányelve a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről (HL L 169., 2000.10.7., 1. o.).

27 A Tanács 2000. május 8-i 2000/29/EK irányelve a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről (HL L 169., 2000.10.7., 1. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. január 15-i 98/2013/EU rendelete a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 39., 2013.2.9., 1. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. január 15-i 98/2013/EU rendelete a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 39., 2013.2.9., 1. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. október 22-i 1143/2014/EU rendelete az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről (HL L 317., 2014.11.4., 35. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. október 22-i 1143/2014/EU rendelete az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről (HL L 317., 2014.11.4., 35. o.).

 

29a A Tanács 1991. december 12-i 91/676/EGK irányelve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről (HL L 375., 1991.12.31., 1. o.)

 

29b Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).

 

 

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  Biztosítani kell az olyan termékek nyomon követhetőségét egészen a szerves anyag forrásáig visszamenőleg, amelyek bizonyos potenciálisan problémás (vagy feltehetően problémás) forrásokból származó szerves szennyező anyagokra érzékenyek. Ez szükséges a fogyasztó bizalmának biztosítása és a károk mérséklése érdekében, ha egy helyi szennyeződés lépne fel. Ezáltal be lehet azonosítani az olyan üzemeket, amelyek az ilyen forrásokból származó szerves alapanyagokat tartalmazó műtrágyákat használnak. Ezt kötelezővé kell tenni olyan termékek esetén, amelyek olyan hulladékokból vagy melléktermékekből származó anyagokat tartalmaznak, amik nem mentek keresztül szerves szennyeződéseket, kórokozókat és a génkárosító anyagokat elpusztító eljáráson. A cél nemcsak az egészségügyi és környezeti kockázatok csökkentése, hanem a gazdák megnyugtatása a kórokozókkal, szerves szennyeződésekkel és a genetikai anyaggal kapcsolatosan. A földtulajdonosok védelmében, a nem általuk okozott szennyeződésekkel szemben felszólítják a tagállamokat a megfelelő felelősségi rendelkezések meghozatalára.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17b)  Az állati termékek előállításából származó kezeletlen hulladékoknak nem kellene a rendelet hatálya alá tartozniuk.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a)  A körforgásos gazdaság célkitűzéseinek megfelelően a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek összetevőiként a gyártók jelenleg felhasználják egyes iparágak meghatározott ipari folyamataiból származó melléktermékeket és társtermékeket. Az említett összetevő-kategóriákra vonatkozó követelményeket a II. mellékletben kell szerepeltetni.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Amennyiben a különböző, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekből álló kevert termék esetében az adott anyagra vonatkozó követelmények tekintetében a megfelelőségértékelés sikeres, várható, hogy az önmagában is megfelelő a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékként való alkalmazásra, amelyre kizárólag bizonyos – a kevert jelleg következtében indokolt – további követelmények vonatkoznak. Ennek érdekében a szükségtelen adminisztratív terhek elkerülése végett az ilyen kevert termékeket külön kategóriába célszerű sorolni, mely tekintetében a megfelelőségértékelést a kevert jelleg következtében indokolt bizonyos további követelményekre kell korlátozni.

(20)  Különböző funkció szerinti termékkategóriákból vett termékek kombinációja esetén, ha az adott anyagra vonatkozó követelmények tekintetében a megfelelőségértékelés sikeres, várható, hogy az önmagában is megfelelő a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékként való alkalmazásra, amelyre kizárólag bizonyos – az összetett jelleg következtében indokolt – további követelmények vonatkoznak. Ennek érdekében a szükségtelen adminisztratív terhek elkerülése végett az ilyen kombinációkat külön kategóriába célszerű sorolni, mely tekintetében a megfelelőségértékelést az összetett jelleg következtében indokolt bizonyos további követelményekre kell korlátozni.

 

(A módosítás a „keverék” (többes vagy egyes számban) kifejezés „kombináció” (többes vagy egyes számban) kifejezéssel való helyettesítésére vonatkozó horizontális módosítást is magában foglalja; elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni e kifejezések szükséges módosításait, majd azokat el kell fogadni.)

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Amikor egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket forgalomba hoznak, az importőröknek – a piacfelügyelet lehetővé tétele érdekében – fel kell tüntetniük a termésnövelő termék csomagolásán nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett védjegyüket és kapcsolattartási postai címüket.

(25)  Amikor egy CE-jelöléssel ellátott terméket forgalomba hoznak, az importőröknek – a piacfelügyelet lehetővé tétele érdekében – fel kell tüntetniük a termék csomagolásán nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett védjegyüket és kapcsolattartási postai címüket, valamint a harmadik országbeli gyártót.

Módosítás     27

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Ha nem került sor harmonizált szabványok elfogadására, vagy ezek nem terjednek ki megfelelő részletességgel az e rendeletben foglalt, a minőségre és a biztonságosságra vonatkozó követelmények minden elemére, egységes feltételek válhatnak szükségessé az említett követelmények végrehajtásához. A Bizottság ezért felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a közös előírások feltételeinek megállapítása céljából. A jogbiztonság érdekében tisztázni kell, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek meg kell felelniük ezen előírásoknak, még akkor is, ha ezeket a harmonizált szabványokkal összhangban lévőknek tekintik.

(31)  Ha nem került sor harmonizált szabványok elfogadására, vagy ezek nem terjednek ki megfelelő részletességgel az e rendeletben foglalt, a minőségre és a biztonságosságra vonatkozó követelmények minden elemére, és ha szükségtelen késlekedések tapasztalhatók a vonatkozó követelmények elfogadásának vagy a szabványok frissítésének folyamata során, akkor átmeneti intézkedések válhatnak szükségessé a kérdéses követelmények végrehajtása egységes feltételeinek lefektetéséhez. A Bizottság ezért felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a közös előírások feltételeinek megállapítása céljából. A jogbiztonság érdekében tisztázni kell, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek meg kell felelniük ezen előírásoknak, még akkor is, ha ezeket a harmonizált szabványokkal összhangban lévőknek tekintik.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek csak abban az esetben hozhatók forgalomba, ha megfelelően hatékonyak, továbbá megfelelő tárolás és a javasolt célra való felhasználás, valamint ésszerűen előrelátható használati feltételek esetén – azaz ha az ilyen használat törvényes és kiszámítható emberi viselkedés eredménye – nem jelentenek elfogadhatatlan kockázatot az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából. Ezért meg kell határozni a biztonságosságra és a minőségre vonatkozó követelményeket, valamint a megfelelő ellenőrző mechanizmusokat. Ezen túlmenően a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek javasolt felhasználása nem vezethet ahhoz, hogy az élelmiszer vagy a takarmány nem biztonságossá válik.

(47)  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek csak abban az esetben hozhatók forgalomba, ha megfelelően hatékonyak, továbbá megfelelő tárolás és a javasolt célra való felhasználás, valamint ésszerűen előrelátható használati feltételek esetén – azaz ha az ilyen használat törvényes és kiszámítható emberi viselkedés eredménye – nem jelentenek kockázatot az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából. Ezért meg kell határozni a biztonságosságra és a minőségre vonatkozó követelményeket, valamint a megfelelő ellenőrző mechanizmusokat.

Módosítás     29

Rendeletre irányuló javaslat

49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(49)  A jelenlegi rendszert olyan eljárással kell kiegészíteni, amely lehetővé teszi, hogy az érdekelt felek tájékoztatást kapjanak az azon, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre irányuló, tervezett intézkedésekről, amelyek elfogadhatatlan kockázatot jelentenek az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából. Lehetővé kell tennie továbbá azt is, hogy a piacfelügyeleti hatóságok a megfelelő gazdasági szereplőkkel együttműködve e termésnövelő termékekkel szemben már korábbi szakaszban fel tudjanak lépni.

(49)  A jelenlegi rendszert olyan eljárással kell kiegészíteni, amely lehetővé teszi, hogy az érdekelt felek – beleértve az egészségügyi és fogyasztói érdekelt feleket – tájékoztatást kapjanak az azon, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre irányuló, tervezett intézkedésekről, amelyek kockázatot jelentenek az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából. Lehetővé kell tennie továbbá azt is, hogy a piacfelügyeleti hatóságok a megfelelő gazdasági szereplőkkel együttműködve e termésnövelő termékekkel szemben már korábbi szakaszban fel tudjanak lépni.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

55 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(55)  A hulladék-újrafeldolgozás terén igen biztató a technológia fejlődése; ide tartozik például a foszfor szennyvíziszapból történő újrahasznosítása, valamint termésnövelő termékek előállítása állati melléktermékekből, például bioszénből. Az ilyen anyagokat tartalmazó vagy ilyen anyagokból álló termékek számára lehetővé kell tenni a belső piachoz való, szükségtelen késedelem nélküli hozzáférést, ha sor került a gyártási folyamatok tudományos elemzésére és a folyamatkövetelmények uniós szintű meghatározására. Ebből a célból a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el arra vonatkozóan, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek vagy az ilyen termékek gyártásához felhasználásra engedélyezett összetevők tekintetében tágabb vagy további kategóriákat fogadjon el. Az állati melléktermékek tekintetében az összetevő-kategóriákat csak azon esetekben kell bővíteni vagy kiegészíteni, ha az 1069/2009/EK rendeletben foglalt eljárásnak megfelelően végpont került megállapításra a gyártási láncban, mivel azon állati melléktermékek, amelyek tekintetében nem került megállapításra ilyen végpont, nem tartoznak e rendelet hatálya alá.

(55)  A hulladék-újrafeldolgozás terén igen biztató a technológia fejlődése; ide tartozik például a foszfor szennyvíziszapból, például struvitból történő újrahasznosítása, termésnövelő anyagok előállítása állati melléktermékekből, például bioszénből, valamint a foszfor visszanyerése égetés után, különös tekintettel a hamualapú termékekre. Az ilyen anyagokat tartalmazó vagy ilyen anyagokból álló termékek számára lehetővé kell tenni a belső piachoz való, szükségtelen késedelem nélküli hozzáférést, ha sor került a gyártási folyamatok tudományos elemzésére és a folyamatkövetelmények uniós szintű meghatározására. Ebből a célból a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az ilyen anyagok gyártás során való felhasználásának engedélyezése tekintetében. Az állati melléktermékekből származó termékek tekintetében az összetevő-kategóriákat csak azon esetekben kell bővíteni vagy kiegészíteni, ha az 1069/2009/EK rendeletben foglalt eljárásnak megfelelően végpont került megállapításra a gyártási láncban.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

55 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(55a)  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tartalmazhat tápanyagpolimerektől eltérő polimereket, azonban csak abban az esetben, amennyiben a polimer célja a tápanyagok leadásának szabályozása vagy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék vízmegtartó képességének a növelése. Lehetővé kell tenni, hogy az ilyen polimereket tartalmazó innovatív termékek hozzáférjenek a belső piachoz. Annak érdekében, hogy a tápanyagpolimerektől eltérő polimerek a lehető legkisebb kockázatot jelentsék az emberi egészségre, biztonságra vagy a környezetre nézve, meg kell határozni a biológiai lebonthatóság kritériumait, vagyis hogy ezek az anyagok képesek legyenek a fizikai és biológiai bomlásra. Ebből a célból a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a polimerikus szén szén-dioxiddá (CO2)való átalakulására vonatkozó kritériumok, illetve a biológiai lebonthatóságra vonatkozó kapcsolódó vizsgálati módszerek meghatározása tekintetében.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(56)  Ezen túlmenően gondoskodni kell arról, hogy azokra az új megállapításokra, amelyek a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelő hatásosságát szavatoló feltételekre vonatkoznak, továbbá az emberi, állati vagy növényi egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó új kockázatértékelésekre haladéktalanul reagálni lehessen. Ebből a célból indokolt a Bizottságot a Szerződés 290. cikke alapján felhatalmazni, hogy jogi aktusokat fogadjon el a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek különféle kategóriáira alkalmazandó követelmények módosítása érdekében.

(56)  Ezen túlmenően gondoskodni kell arról, hogy azokra az új megállapításokra, amelyek a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelő hatásosságát szavatoló feltételekre vonatkoznak, továbbá az emberi, állati vagy növényi egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó új kockázatértékelésekre haladéktalanul reagálni lehessen, figyelembe véve a tagállamok hatóságai által, illetve azokkal együttműködve készített értékeléseket. Ebből a célból indokolt a Bizottságot a Szerződés 290. cikke alapján felhatalmazni, hogy jogi aktusokat fogadjon el a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek különféle kategóriáira alkalmazandó követelmények módosítása érdekében.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(57)  Különösen fontos, hogy a Bizottság e hatáskörök gyakorlása során az előkészítő munka alkalmával megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(57)  Az e rendeleten alapuló felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásakor különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásban meghatározott alapelveknek megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

59 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(59a)  Mivel az Unió nagymértékben függ a foszfátérc behozatalától, a Bizottság kritikus fontosságú nyersanyagnak minősítette. Ezért kell ellenőrizni e rendelet hatását általában a nyersanyagok készleteihez való hozzáférésre, konkrétan a foszfátérc rendelkezésre állására és mindkét esetben az árakra gyakorolt hatást. Az értékelést követően és negatív hatás esetén a Bizottságnak meg kell hoznia azokat az intézkedéseket, amelyeket szükségesnek tart a kereskedelem fenti okokból létrejött zavarainak orvosolására.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  azon állati melléktermékek, amelyekre az 1069/2009/EK rendelet követelményei vonatkoznak,

a)  azon állati melléktermékek és azokból származó termékek, amelyek forgalmazására az 1069/2009/EK rendelet követelményei vonatkoznak;

Módosítás     36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a 91/676/EGK irányelv;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  a 2000/60/EK irányelv;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „termésnövelő termék”: olyan anyag, keverék, mikroorganizmus vagy bármely más anyag, amelyet önmagában vagy más anyaggal keverve alkalmaznak vagy alkalmazni szándékoznak növényeken vagy azok rhizoszférájában a növények tápanyaggal való ellátása vagy a tápanyag-hasznosulás javítása érdekében;

1.  „növénytápláló termék”: olyan anyag, keverék, mikroorganizmus vagy bármely más anyag, amelyet önmagában vagy más anyaggal keverve alkalmaznak vagy alkalmazni szándékoznak gombákon vagy azok mikoszférájában vagy bármely növekedési szakaszban lévő növényeken, ezen belül magokon és/vagy a rhizoszférában a növények vagy gombák tápanyaggal való ellátása, fizikai vagy biológiai növekedési feltételeik vagy növekedési erélyük, terméshozamuk és minőségük javítása érdekében, beleértve a növény ama képességének javítását is, hogy tápanyagot vegyen fel a filloszférából (az 1107/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó növényvédő szerek kivételével).

Módosítás     39

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „anyag” az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 1. pontja értelmében vett anyag;

3.  „anyag”: olyan természetes állapotban előforduló vagy gyártási folyamatból származó kémiai elem és vegyületei, amely az anyag stabilitásának megőrzéséhez szükséges adalékanyagot és az alkalmazott folyamatból származó szennyezőt is tartalmazhat, de nem tartalmaz olyan oldószert, amely az anyag stabilitásának befolyásolása vagy összetételének megváltoztatása nélkül elkülöníthető;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13.  „műszaki előírás” a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék által teljesítendő műszaki követelményeket ismertető dokumentum;

13.  „műszaki előírás” a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék által vagy annak gyártási folyamata során teljesítendő műszaki követelményeket ismertető dokumentum;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok nem akadályozhatják az e rendeletnek megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazását.

A tagállamok az e rendelet hatálya alá tartozó szempontok és kockázatok tekintetében nem akadályozhatják az e rendeletnek megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazását.

Módosítás     42

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E rendelet nem akadályozza meg, hogy a tagállamok fenntartsanak vagy elfogadjanak olyan rendelkezéseket, amelyek összhangban állnak a szerződésekkel a CE-jelölésű termésnövelő termékek használatára vonatkozóan, az emberi egészség és a környezet védelme céljából, amennyiben ezek a rendelkezések nem teszik szükségessé a jelen rendelettel összhangban álló CE-jelölésű termésnövelő termékek módosítását, és nem befolyásolják ezek piaci elérhetőségének feltételeit.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az I. vagy a II. melléklet által le nem fedett bármely szempont tekintetében a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek teljesíteniük kell azt a követelményt, hogy a használati útmutatóban meghatározottak szerinti használatuk nem vezethet ahhoz, hogy a növényi eredetű élelmiszer vagy a takarmány a 178/2002/EK rendelet 14. és 15. cikke értelmében „nem biztonságossá” váljon.

törölve

Módosítás     44

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt közzétételével párhuzamosan útmutató dokumentumot ad ki, amelyben pontosítja és példákkal szemlélteti a gyártók és a piacfelügyeleti hatóságok számára, hogy a címkének milyennek kell lennie. Ez az útmutató dokumentum pontosítja III. melléklet 1. részének 2. pontja d) alpontjában említett további releváns információkat is.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A gyártók a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot az említett dokumentumok tárgyát képező, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzik.

(3)  A gyártók a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot az említett dokumentumok tárgyát képező, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomba hozatalát követően öt évig megőrzik.

 

(Jelen módosítás az összes technikai dokumentáció megőrzésére vonatkozó határidőt érintő horizontális módosítás; elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat, majd azokat el kell fogadni.)

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyártók biztosítják a sorozatgyártás részét képező, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek ezen rendeletnek való megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások meglétét. Megfelelően figyelembe kell venni a termésnövelő termék gyártási módszerében vagy jellemzőiben bekövetkezett változásokat, valamint a harmonizált szabványok, a 13. cikkben említett általános előírások vagy egyéb olyan vonatkozó műszaki előírások változásait, amelyek alapján a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelelőségét megállapították.

A gyártók biztosítják a sorozatgyártás részét képező, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek ezen rendeletnek való megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások meglétét. Megfelelően figyelembe kell venni a termésnövelő termék jellemzőiben bekövetkezett változásokat, valamint a harmonizált szabványok, a 13. cikkben említett általános előírások vagy egyéb olyan vonatkozó műszaki előírások változásait, amelyek alapján a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelelőségét megállapították.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék teljesítményére vagy az általa jelentett kockázatra tekintettel indokolt, a gyártók elvégzik a forgalmazott termésnövelő termékek mintavételes vizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezetnek ezekről, továbbá a nem megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekről és a nem megfelelő termékek visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.

Ha egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék teljesítményére vagy az általa jelentett kockázatra tekintettel indokolt, a gyártók a fogyasztók egészsége és biztonsága, valamint a környezet védelme érdekében elvégzik a forgalmazott termésnövelő termékek mintavételes vizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálják a panaszokat, nyilvántartást vezetnek ezekről, továbbá a nem megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekről és a nem megfelelő termékek visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat és a piacfelügyeleti hatóságokat minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A gyártók a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csomagolásán vagy – ha a termésnövelő terméket csomagolás nélkül szállítják – a kísérő dokumentációban feltüntetik nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett védjegyüket és kapcsolatfelvételhez használható postai címüket. Postai címként egy olyan pontot jelölnek meg, ahol a gyártóval kapcsolatba lehet lépni. Az elérhetőséget a végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető nyelven tüntetik fel.

(6)  A gyártók a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csomagolásán vagy – ha a termésnövelő terméket csomagolás nélkül szállítják – a kísérő dokumentációban feltüntetik nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett védjegyüket és kapcsolatfelvételhez használható postai címüket. Postai címként egy olyan pontot jelölnek meg, ahol a gyártóval kapcsolatba lehet lépni. A fent említett információkat a végfelhasználók számára könnyen érthető nyelven kell feltüntetni az érintett tagállam által meghatározottaknak megfelelően, és annak egyértelműnek, érthetőnek és könnyen értelmezhetőnek kell lennie.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A gyártók biztosítják, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek címkézése megfeleljen a III. mellékletnek, illetve amennyiben a termésnövelő terméket csomagolás nélkül szállítják, hogy a címkeszöveget a termésnövelő terméket kísérő dokumentum tartalmazza, és a termék forgalomba hozatalkor ellenőrzés céljából hozzáférhető legyen. A címkeszöveget a végfelhasználók számára könnyen érthető nyelven kell feltüntetni az érintett tagállam által meghatározottaknak megfelelően, és egyértelműnek, érthetőnek és könnyen értelmezhetőnek kell lennie.

(7)  A gyártók gondoskodnak arról, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagok címkézése megfeleljen a III. mellékletnek, illetve hogy amennyiben a csomagolás túl kicsi ahhoz, hogy a címkén szerepeljen az összes információ, vagy a csomagolás nélkül szállított, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagok esetében a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagot kísérő dokumentum tartalmazza az előírt információkat. A III. melléklettel összhangban szükséges információkat az érintett tagállam által meghatározott, a végfelhasználók számára könnyen érthető nyelven kell feltüntetni, és a szóban forgó információknak egyértelműnek, érthetőnek és könnyen értelmezhetőnek kell lenniük.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 10 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A gyártó jelentést nyújt be a rendeltetési hely szerinti illetékes hatóságnak a IV. mellékletben a következő CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre előírt robbanékonysági vizsgálatról:

(10)  A gyártó jelentést nyújt be a rendeltetési hely szerinti illetékes hatóságnak a IV. mellékletben előírt robbanékonysági vizsgálatról, és garantálja, hogy a következő CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek átmennek ezen a vizsgálaton:

Módosítás     51

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 10 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az I. melléklet 7. funkció szerinti termékkategória meghatározása szerinti, az a) pontban említett trágyák valamelyikét tartalmazó kevert termésnövelő termékek.

b)  az I. melléklet 7. funkció szerinti termékkategória meghatározása szerinti, az a) pontban említett trágyák valamelyikét tartalmazó, különböző funkció szerinti termékkategóriákból vett termékek kombinációja.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 10 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jelentést legalább az érintett termékek forgalomba hozatala előtt öt nappal be kell nyújtani.

A jelentést legalább az érintett termékek forgalomba hozatala előtt öt munkanappal be kell nyújtani. A tagállami illetékes hatóságok felsorolását a Bizottság honlapján kell ismertetni.

Módosítás     53

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az importőrök kizárólag megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeket hozhatnak forgalomba a piacon.

(1)  Kizárólag megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek importálhatók az Unióba és hozhatók forgalomba az Unió piacán.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomba hozatala előtt az importőrök meggyőződnek arról, hogy a gyártó elvégezte a 14. cikkben említett releváns megfelelőségértékelési eljárást. Megbizonyosodnak arról, hogy a gyártó elkészítette a műszaki dokumentációt, a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket az EU-megfelelőségi nyilatkozat és szükséges dokumentumok kísérik, továbbá arról is, hogy a gyártó teljesítette a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeket. Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg az I., a II. vagy a III. mellékletben előírt vonatkozó biztonsági követelményeknek, a termésnövelő terméket nem hozza forgalomba, amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá, amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék elfogadhatatlan kockázatot jelenten az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából, erről tájékoztatja a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságokat.

(2)  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomba hozatala előtt az importőrök meggyőződnek arról, hogy a gyártó elvégezte a 14. cikkben említett releváns megfelelőségértékelési eljárást. Megbizonyosodnak arról, hogy a gyártó elkészítette a műszaki dokumentációt, a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket az EU-megfelelőségi nyilatkozat és szükséges dokumentumok kísérik, továbbá arról is, hogy a gyártó teljesítette a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeket. Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg e rendelet követelményeinek, a termésnövelő terméket nem hozza forgalomba, amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá, amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék elfogadhatatlan kockázatot jelenten az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából, erről tájékoztatja a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságokat.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az importőrök a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csomagolásán vagy – ha a termésnövelő terméket csomagolás nélkül szállítják – a kísérő dokumentációban feltüntetik nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett védjegyüket és kapcsolatfelvételhez használható postai címüket. Az elérhetőséget a végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető nyelven tüntetik fel.

(3)  Az importőrök a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csomagolásán vagy – ha a termésnövelő terméket csomagolás nélkül szállítják – a kísérő dokumentációban feltüntetik nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett védjegyüket és kapcsolatfelvételhez használható postai címüket, valamint a harmadik országbeli gyártót. Az elérhetőséget a végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető nyelven tüntetik fel.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az importőrök gondoskodnak arról, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a III. mellékletnek megfelelően legyen címkézve az adott tagállam által meghatározott, a végfelhasználók által könnyen érthető nyelven.

(4)  A gyártók gondoskodnak arról, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagok címkézése megfeleljen a III. mellékletnek, illetve hogy amennyiben a csomagolás túl kicsi ahhoz, hogy a címkén szerepeljen az összes információ, vagy a csomagolás nélkül szállított, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagok esetében a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagot kísérő dokumentum tartalmazza az előírt információkat. A III. melléklettel összhangban szükséges információkat az adott tagállam által meghatározott, a végfelhasználók számára könnyen érthető nyelven kell feltüntetni.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ha a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék teljesítményére vagy az általa jelentett kockázatra tekintettel indokolt, az importőrök elvégzik a forgalmazott termésnövelő termékek mintavételes vizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezetnek ezekről, továbbá a nem megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekről és a nem megfelelő termékek visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.

(6)  Ha egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék teljesítményére vagy az általa jelentett kockázatra tekintettel indokolt, az importőrök a fogyasztók egészsége és biztonsága, valamint a környezet védelme érdekében elvégzik a forgalmazott termésnövelő termékek mintavételes vizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálják a panaszokat, nyilvántartást vezetnek ezekről, továbbá a nem megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekről és a nem megfelelő termékek visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az importőrök a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzik és a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátják az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát, és biztosítják, hogy a műszaki dokumentáció kérésre e hatóságok rendelkezésére bocsátható legyen.

(8)  Az importőrök a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalomba hozatalát követően öt évig megőrzik és a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátják az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát, és biztosítják, hogy a műszaki dokumentáció kérésre e hatóságok rendelkezésére bocsátható legyen. Az importőrök kérésre a szóban forgó gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátják az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egy adott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalmazását megelőzően a forgalmazók ellenőrzik, hogy mellékelték-e hozzá az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és az előírt dokumentációt, továbbá hogy a III. mellékletnek megfelelően van-e címkézve a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalmazása szerinti tagállam végfelhasználói által könnyen érthető nyelven, továbbá hogy a gyártó és importőr eleget tett-e a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében, illetve a 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

Egy adott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalmazását megelőzően a forgalmazók ellenőrzik, hogy mellékelték-e hozzá az előírt dokumentációt, továbbá hogy a III. mellékletnek megfelelően van-e címkézve a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalmazása szerinti tagállam végfelhasználói által könnyen érthető nyelven, továbbá hogy a gyártó és importőr eleget tett-e a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében, illetve a 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek. Amennyiben a csomagolás túl kicsi ahhoz, hogy a címkén szerepeljen az összes információ, vagy a csomagolás nélkül szállított, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagok esetében forgalmazók gondoskodnak arról, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagot kísérő dokumentum tartalmazza az előírt információkat.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg az I., a II. vagy a III. mellékletben előírt vonatkozó biztonsági követelményeknek, a termésnövelő terméket nem hozza forgalomba, amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá, amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából, a forgalmazó erről tájékoztatja a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.

Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg e rendelet követelményeinek, a termésnövelő terméket nem hozza forgalomba, amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá, amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából, a forgalmazó erről tájékoztatja a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 13. cikkben említett általános előírások sérelme nélkül azokról a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekről, amelyek megfelelnek az olyan harmonizált szabványoknak, illetve azok egyes részeinek, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az I., a II. és a III. mellékletben megállapított azon követelményeknek, amelyekre az említett szabványok vagy azok részei kiterjednek.

Azokról a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekről, amelyek megfelelnek az olyan harmonizált szabványoknak, illetve azok egyes részeinek, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vagy amelyeket e szabványoknak, illetve azok egyes részeinek megfelelően vizsgáltak, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az I., a II. és a III. mellékletben megállapított azon követelményeknek, amelyekre az említett szabványok vagy azok részei kiterjednek.

Módosítás     62

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság az általános előírásokat meghatározó végrehajtási aktusokat fogadhat el; az ezeknek való megfelelés biztosítja az I., a II. és a III. mellékletben megállapított azon követelmények teljesítését, amelyekre az említett szabványok vagy azok részei kiterjednek. Az említett végrehajtási aktusokat a 41. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Amennyiben egy adott, az I., a II. vagy a III. mellékletben megállapított követelményre nem terjednek ki az olyan harmonizált szabványok, illetve azok egyes részei, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vagy amennyiben egy vagy több európai szabványügyi szervezet azon kérésére, hogy fogalmazzanak meg harmonizált szabványokat az adott követelményre nézve, a Bizottság szükségtelen késlekedéseket állapít meg a szóban forgó szabvány elfogadása tekintetében, a Bizottság elfogadhat végrehajtási jogi aktusokat, amelyek egységes szabványokat állapítanak meg az említett követelmények vonatkozásában. Az említett végrehajtási aktusokat a 41. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A CE-jelölést jól láthatóan, könnyen olvashatóan és letörölhetetlen módon kell feltüntetni a kísérő dokumentumokon és – amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket csomagolás nélkül szállítják a csomagoláson.

(1)  A CE-jelölést jól láthatóan, könnyen olvashatóan és letörölhetetlen módon kell feltüntetni a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyag csomagolásán, vagy amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagot csomagolás nélkül szállítják, akkor a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagot kísérő dokumentumokban.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A CE-jelölést a IV. melléklet D1. moduljában említett megfelelőségértékelésben részt vevő bejelentett szervezet azonosító száma követi.

A CE-jelölést egy bejelentett szervezet azonosító száma követi, amennyiben azt a IV. melléklet előírja.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hasznosítási műveleten átesett, az e rendeletben megállapított követelményeknek eleget tevő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket úgy kell tekinteni, hogy megfelel a 2008/98/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, és ezért a továbbiakban nem tekintendő hulladéknak.

Amennyiben egy hulladéknak tekintett anyag hasznosítási műveleten esett át, és egy adott – a rendeletben megállapított követelményeknek eleget tevő CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék ilyen anyagot tartalmaz vagy ilyen anyagból áll, ezt az anyagot úgy kell tekinteni, hogy megfelel a 2008/98/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, és ezért az az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításának időpontjától nem tekintendő hulladéknak.

Módosítás     66

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A bejelentő tagállam kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátja az érintett bejelentő szervezet bejelentésének vagy szakmai alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló összes információt.

(2)  A bejelentő hatóságok kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátják az érintett bejelentő szervezet bejelentésének vagy szakmai alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló összes információt.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a gyártó nem teljesítette az I., a II. vagy a III. mellékletben, a megfelelő harmonizált szabványokban, a 13. cikkben említett általános előírásokban vagy egyéb műszaki előírásokban megállapított követelményeket, felszólítja a gyártót a megfelelő korrekciós intézkedések meghozatalára, és nem ad ki tanúsítványt.

(3)  Amennyiben a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a gyártó nem teljesítette az I., a II. vagy a III. mellékletben, a megfelelő harmonizált szabványokban vagy a 13. cikkben említett általános előírásokban megállapított követelményeket, felszólítja a gyártót a megfelelő korrekciós intézkedések meghozatalára, és nem ad ki megfelelőségi tanúsítványt vagy jóváhagyó határozatot.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a tanúsítvány kiadása után a megfelelőség ellenőrzése során a bejelentett szervezet megállapítja, hogy valamely CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a továbbiakban nem felel meg a követelményeknek, felszólítja a gyártót a megfelelő korrekciós intézkedések meghozatalára, és szükség esetén felfüggeszti vagy visszavonja a tanúsítványt.

(4)  Amennyiben a tanúsítvány vagy a jóváhagyó határozat kiadása után a megfelelőség ellenőrzése során a bejelentett szervezet megállapítja, hogy valamely CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a továbbiakban nem felel meg a követelményeknek, felszólítja a gyártót a megfelelő korrekciós intézkedések meghozatalára, és szükség esetén felfüggeszti vagy visszavonja a tanúsítványt vagy a jóváhagyó határozatot.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben a korrekciós intézkedéseket nem hozzák meg, vagy azok nem érik el a kívánt hatást, a bejelentett szervezet adott esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja a tanúsítványt.

(5)  Amennyiben a korrekciós intézkedéseket nem hozzák meg, vagy azok nem érik el a kívánt hatást, és a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék így továbbra sem felel meg e rendelet követelményeinek, a bejelentett szervezet adott esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja a tanúsítványt vagy a jóváhagyó határozatot.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a tanúsítványok bárminemű elutasítása, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása;

a)  a tanúsítványok vagy jóváhagyó határozatok bárminemű elutasítása, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása;

Módosítás     71

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kockázatot jelentő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek kezelésére vonatkozó nemzeti szintű eljárások

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben valamely tagállam piacfelügyeleti hatóságainak elégséges indokuk van azt feltételezni, hogy egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék kockázatot jelent az emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a környezetre, akkor elvégzik az érintett termésnövelő termék értékelését, amely kiterjed az ezen rendeletben meghatározott követelményekre is. Az érintett gazdasági szereplők e célból a szükséges módon együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.

Amennyiben valamely tagállam piacfelügyeleti hatóságainak elégséges indokuk van azt feltételezni, hogy egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék kockázatot jelent az emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a környezetre, vagy a közérdek védelmének valamely más, e rendelet által lefedett szempontjára, akkor elvégzik az érintett termésnövelő termék értékelését, amely kiterjed az ezen rendeletben meghatározott valamennyi vonatkozó követelményre is. Az érintett gazdasági szereplők e célból a szükséges módon együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.

 

(A módosítás az „elfogadhatatlan kockázat” kifejezés „kockázat” kifejezéssel való helyettesítésére vonatkozó horizontális módosítást is magában foglalja; elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni e kifejezések szükséges módosításait, majd azokat el kell fogadni.)

Módosítás     73

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg az ezen rendeletben megállapított követelményeknek, akkor haladéktalanul felszólítják a gazdasági szereplőt a megfelelő korrekciós intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a termésnövelő termék ésszerű időn belül megfeleljen az említett követelményeknek, vagy kivonják a terméket a forgalomból, visszahívják azt, vagy eltávolítsák róla a CE-jelölést.

Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg az ezen rendeletben megállapított követelményeknek, akkor haladéktalanul felszólítják a gazdasági szereplőt a megfelelő korrekciós intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a termésnövelő megfeleljen az említett követelményeknek, vagy – az előírásuktól függően és a veszély jellegével arányosan észszerű időn belül – kivonják a terméket a forgalomból vagy visszahívják azt és eltávolítsák róla a CE-jelölést.

Módosítás     74

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő korrekciós intézkedéseket az (1) bekezdés második albekezdésében említett időszakon belül, a piacfelügyeleti hatóságok meghozzák az összes megfelelő ideiglenes intézkedést a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nemzeti piacon történő forgalmazásának megtiltása vagy korlátozása, illetve a forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében.

Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő korrekciós intézkedéseket az (1) bekezdés második albekezdésében említett időszakon belül, a piacfelügyeleti hatóságok meghozzák az összes megfelelő ideiglenes intézkedést a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nemzeti piacon történő forgalmazásának megtiltása vagy korlátozása, illetve a forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében. A piacfelügyeleti hatóságok ezzel kapcsolatos kötelezettségei nem csorbítják a tagállamoknak azt a jogát, hogy szabályozhatják a CE-jelöléssel el nem látott, a piacon beszerezhető termésnövelő termékeket.

Módosítás     75

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a megfelelőség vélelmezését megalapozó, a 12. cikkben említett harmonizált szabványok hiányosságai.

b)  a 12. cikkben említett harmonizált szabványok hiányosságai;

Módosítás     76

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a 13. cikkben említett egységes előírások hiányosságai.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amennyiben a nemzeti intézkedés indokoltnak minősül, és a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék meg nem felelése a 37. cikk (5) bekezdésének c) pontjában említett egységes előírások hiányosságainak a következménye, akkor a Bizottság haladéktalanul elfogad egy olyan végrehajtási jogi aktust, amely módosítja vagy hatályon kívül helyezi az érintett egységes előírást. Az említett végrehajtási aktusokat a 41. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben egy tagállam a 37. cikk (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelel ennek a rendeletnek, azonban mégis elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a környezetre, felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy ésszerű időn belül vagy tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett termésnövelő termék a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, vagy vonja ki a termésnövelő terméket a forgalomból, vagy hívja vissza azt.

(1)  Amennyiben egy tagállam a 37. cikk (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelel ennek a rendeletnek, azonban mégis kockázatot jelent az emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a környezetre, agy a közérdek védelmének valamely más, e rendelet által lefedett szempontjára, haladéktalanul felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy a piacfelügyeleti hatóságok által előírt ésszerű időn belül és a veszély jellegével arányosan vagy tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett termésnövelő termék a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, vagy vonja ki a termésnövelő terméket a forgalomból, vagy hívja vissza azt.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket nem látták el az EU-megfelelőségi nyilatkozattal;

c)  az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el;

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján hozzáigazítsa az I–IV. mellékletet a tudományos és a műszaki fejlődéshez, valamint megkönnyítse az olyan CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek a belső piachoz való hozzáférését és szabad mozgását,

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján hozzáigazítsa az I–IV. mellékletet a tudományos és a műszaki fejlődéshez, figyelembe véve a tagállamokban már engedélyezett termékeket és anyagokat, különösen a termésnövelő termékek állati melléktermékekből és hasznosított hulladékból történő előállítása tekintetében, valamint az olyan, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek a belső piachoz való hozzáférésének és szabad mozgásának megkönnyítése céljából:

a)  amelyek tekintetében jelentős kereskedelem valószínűsíthető a belső piacon, és

a)  amelyek tekintetében jelentős kereskedelem lehetséges a belső piacon, és

b)  amelyek tekintetében tudományos bizonyítékok támasztják alá, hogy nem jelentenek elfogadhatatlan kockázatot az emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a környezetre, valamint kellően hatékonyak.

b)  amelyek tekintetében tudományos bizonyítékok támasztják alá, hogy nem jelentenek kockázatot az emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a környezetre, valamint kellően hatékonyak.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  [E rendelet hatálybalépésének időpontja] után indokolatlan késedelmek nélkül a Bizottság az (1) bekezdésnek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el a célból, hogy módosítsa a II. mellékletben meghatározott összetevő-kategóriákat, főként azért, hogy ezeket az összetevő-kategóriákat kiegészítse az állati melléktermékekkel – melyek tekintetében végpont került megállapításra, a struvittal, a bioszénnel és a hamualapú termékekkel, valamint meghatározza az említett kategóriák e termékekkel való kiegészítésének követelményeit. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásakor a Bizottság kifejezetten figyelembe veszi a tápanyagok kinyerése terén megvalósuló technológiai haladást.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben az (1) bekezdés értelmében a Bizottság módosítja a II. mellékletet annak érdekében, hogy új mikroorganizmusokkal egészítse ki az érintett organizmusokra vonatkozó összetevő-kategóriát, ezt a következő adatok alapján teszi meg:

(2)  Amennyiben a Bizottság módosítja a II. mellékletet annak érdekében, hogy új mikroorganizmus-törzsekkel egészítse ki az érintett organizmusokra vonatkozó összetevő-kategóriát, ezt – miután ellenőrizte, hogy a további mikroorganizmusok minden érintett törzse megfelel az e cikk (1) bekezdésének b) pontjában foglalt követelményeknek – a következő adatok alapján teszi meg:

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a mikroorganizmus neve;

a)  a mikroorganizmus neve törzsszinten;

Módosítás     84

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a biztonságos gyártásra és a mikroorganizmus felhasználására vonatkozó historikus adatok;

c)  a biztonságos gyártásra és a mikroorganizmus felhasználására vonatkozó tudományos szakirodalom;

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által meghatározott „vélelmezetten biztonságos” minősítés követelményeinek megfelelő mikroorganizmus-fajokkal fennálló taxonómiai kapcsolat;

d)  az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által meghatározott „vélelmezetten biztonságos” minősítés követelményeinek megfelelő mikroorganizmus-fajokkal fennálló taxonómiai kapcsolat, vagy hivatkozás a felhasznált mikroorganizmusok biztonságosságára vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált szabványoknak való megfelelésre, vagy – ha nem állnak rendelkezésre ilyen harmonizált szabványok – az új mikroorganizmusok biztonságosságának értékelésére vonatkozóan a Bizottság által elfogadott előírásoknak való megfelelésre;

Módosítás     86

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az e területen tapasztalható gyors technológiai fejlődés miatt a Bizottság [e rendelet hatálybalépésének időpontja után egy évvel]-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkének megfelelően az új mikroorganizmusok értékelési kritériumainak meghatározásáról, amelyek felhasználhatók növénytápláló termékekben, egy pozitív listára történő névleges felvétel nélkül.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

[Hat hónappal e rendelet hatálybalépésének dátumát követően]-ig a Bizottság módosítja a II. mellékletet, hogy az e rendelet II. mellékletének 11. összetevő-kategóriájában meghatározott állati melléktermékek listái tekintetében beillessze a mellékletbe az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban meghatározott gyártásilánc-végpontokat.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (1) bekezdésnek megfelelően történő elfogadása során a Bizottság módosítja az összetevő-kategóriákat, melyek meghatározzák a II. mellékletben rögzített, a tápanyagpolimerektől eltérő polimerekre vonatkozó követelményeket, tükrözve a legfrissebb tudományos eredményeket és a technológiai fejlődést, továbbá [e rendelet alkalmazásának kezdőnapja után három évvel]-ig meghatározza a polimerikus szén szén-dioxiddá (CO2)való átalakulására vonatkozó kritériumokat, illetve a biológiai lebonthatóságra vonatkozó kapcsolódó vizsgálati módszereket.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (1) bekezdésnek megfelelően történő elfogadása során a Bizottság módosítja az összetevő-kategóriákat, melyek meghatározzák a II. mellékletben rögzített, az egyéb ipari melléktermékekre vonatkozó kritériumokat annak érdekében, hogy azok tükrözzék a jelenlegi gyártási eljárásokat, a technológiai fejlődést és a legfrissebb tudományos eredményeket, továbbá [e rendelet hatálybalépésének időpontja után egy évvel]-ig meghatározza az ipari melléktermékekre vonatkozó kritériumokat az összetevő-kategóriába történő belefoglalás céljából.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az I. melléklet II. része tekintetében az e cikk (1) és (4) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására irányuló felhatalmazás nem foglalja magában az aktusokban meghatározott szennyezőanyag-határértékek kiigazítását, kivéve, ha új szennyezőanyag-határértékekre van szükség amiatt, hogy a II. melléklethez új összetevő anyagokat adtak. Új szennyezőanyag-határértékek meghatározásakor e határértékeket csak az új összetevő anyagok hozzáadásakor kell alkalmazni.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést meghoznak azok végrehajtásának biztosítása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról és intézkedésekről, és haladéktalanul bejelentik az ezeket érintő esetleges későbbi módosításokat.

A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést meghoznak azok végrehajtásának biztosítása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról és intézkedésekről, és haladéktalanul bejelentik az ezeket érintő esetleges későbbi módosításokat. A tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak a szankciókra vonatkozó szabályaik érvényesítése érdekében.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

1069/2009/EK rendelet

5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  a (2) bekezdésben a következő albekezdés kerül beillesztésre az első albekezdés után:

 

„A 32. cikk hatálya alá tartozó, a műtrágyák előállítására a tagállamokban már széles körben használt, állatokból származó termékek esetében a Bizottság [hat hónappal a termésnövelő termékekről szóló rendelet hatályba lépését követően]-ig meghatározza ezeket a végpontokat.”

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1107/2009/EK rendelet

3 cikk – 34 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „34. «növényi biostimuláns»: olyan termék, amely tápanyagtartalmától függetlenül stimulálja a növény tápanyagellátási folyamatait azzal a kizárólagos céllal, hogy a növény következő tulajdonságai közül egyet vagy többet javítson:

„34. «növényi biostimuláns»: olyan termék, amely tápanyagtartalmától függetlenül a növény tápanyagellátási folyamatait stimuláló anyagot vagy mikroorganizmust, vagy az ilyen anyagok és/vagy mikroorganizmusok bármely kombinációját tartalmazza, azzal a kizárólagos céllal, hogy a növény vagy a növény rhizoszférája következő tulajdonságai közül egyet vagy többet javítson:

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1107/2009/EK rendelet

3 cikk – 34 pont – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a növény minőségi tulajdonságai.

c)  a növény minősége.

Módosítás     96

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1107/2009/EK rendelet

3 cikk – 34 pont – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a talaj, a rhizoszféra vagy a filloszféra tápanyagellátása;

Módosítás     97

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1107/2009/EK rendelet

3 cikk – 34 pont – c b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  szerves vegyületek bomlása a talajban;

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1107/2009/EK rendelet

3 cikk – 34 pont – c c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cc)  humuszképződés;

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Átmeneti rendelkezések

Átmeneti rendelkezések, felülvizsgálat és jelentéstétel

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok nem akadályozzák meg a 2003/2003/EK rendeletnek megfelelően, [Publications office, please insert the date of application of this Regulation] előtt az „EK-műtrágya” megjelölésű, műtrágyaként forgalomba hozott termékek forgalmazását. Az 5. cikk rendelkezései azonban értelemszerűen alkalmazandók ezekre a termékekre.

A tagállamok nem akadályozzák meg a 2003/2003/EK rendeletnek megfelelően, ...[tizenkét hónappal a rendelet alkalmazása után] előtt az „EK-műtrágya” megjelölésű, műtrágyaként forgalomba hozott termékek forgalmazását. Az 5. cikk rendelkezései azonban értelemszerűen alkalmazandók ezekre a termékekre.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)   Azok a tagállamok, amelyek a szerves-ásványi trágyában és szervetlen trágyában lévő kadmiumtartalomra (Cd) vonatkozóan az I melléklet II. részében foglalt 1(B)(3)a) és 1 (C)(I)(2)a) funkció szerinti termékkategóriában meghatározottnál alacsonyabb határértéket vezettek már be, e szigorúbb határértéket mindaddig fenntarthatják, amíg az e rendeletnek megfelelően meghatározott határérték annál alacsonyabb vagy azzal egyenlő. A tagállamok legkésőbb [hat hónappal e rendelet hatálybalépésének dátumát követően]-ig értesítik a Bizottságot az ilyen meglévő nemzeti intézkedésekről.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A Bizottság legkésőbb [az e rendelet alkalmazásának kezdetétől számított 42 hónap elteltével]-án/én jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli e rendelet alkalmazását és annak átfogó hatását a célkitűzések elérése tekintetében, ideértve a kkv-kra gyakorolt hatást is. A jelentésnek elsősorban az alábbiakat kell megvizsgálnia:

 

a)  a termésnövelő termékek belső piaca működésének értékelése – ideértve a megfelelőségértékelést és a piacfelügyelet hatékonyságát is –, a részleges harmonizálás termékekre kifejtett hatásának elemzése, a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek és a nemzeti szabályok értelmében forgalomba hozott termésnövelő termékek felhasználási módjai és kereskedelmi forgalma;

 

b)  a szennyező anyagoknak az e rendelet I. mellékletében meghatározott szintjeire vonatkozó megszorítások alkalmazásának értékelése, bármilyen új, releváns tudományos információ a szennyező anyagok mérgező és rákkeltő hatása tekintetében – amennyiben elérhetővé válik –, ideértve a termésnövelő termékekben lévő urán-szennyezettség kockázatát is;

 

c)  a kadmiummentesítési technológiák fejlődésének, és az értéklánc mentén jelentkező hatásainak, mértékének és költségeinek, valamint a kadmium mint hulladék kezelésének értékelése; továbbá

 

d)  a nyersanyagbeszerzés kereskedelmére kifejtett hatások értékelése, ideértve a foszfátérc rendelkezésre állását is.

 

A jelentés megfelelően figyelembe veszi a technológiai fejlődést, valamint a termésnövelő termékek előállítását és használatát befolyásoló szabványosítási folyamatokat. A jelentéshez [öt évvel a rendelet alkalmazását követően]-ig szükség esetén jogalkotási javaslatot is kell csatolni.

 

[12 hónappal e rendelet hatályba lépését követően] a Bizottság értékelést nyújt be a trágya felhasználásának végső időpontjára vonatkozó kritériumok meghatározását célzó mezőgazdasági és környezetvédelmi kritériumok alapjául szolgáló tudományos adatokról a feldolgozott állati trágyát tartalmazó vagy abból álló termésnövelő termékek minősítése céljából;

Módosítás     103

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  A Bizottság [öt évvel e rendelet hatályba lépését követően]-ig felülvizsgálja a mikroorganizmusok megfelelőségértékelési eljárását

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet …[2 évvel e rendelet hatálybalépését követően]-tól/-től kell alkalmazni, a 19–35. cikk kivételével, amelyek ...[egy évvel e rendelet hatálybalépését követően]-tól/-től alkalmazandók, valamint a 13., a 41., a 42., a 43. és a 45. cikk kivételével, amelyek ...[e rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től alkalmazandók.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – I rész – 1 pont – C a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ca.  Alacsony széntartalmú trágya

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – I rész – 5 pont – A pont – I a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ia.  Denitrifikáció-gátló

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  Amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tartalmaz olyan anyagot, amelyre az élelmiszerek és a takarmányok esetében megengedett maradékanyag-határértékek kerültek meghatározásra az alábbi jogi aktusoknak megfelelően:

törölve

a)   a Tanács 315/93/EGK rendelete32;

 

b)   az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete33;

 

c)   az Európai Parlament és a Tanács 470/2009/EK rendelete34; vagy

 

d)   az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK irányelve35,

 

a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméknek a használati útmutatóban meghatározottak szerinti használata nem vezethet a szóban forgó határértékek élelmiszerekben és takarmányokban való túllépéséhez.

 

__________________

 

32 A Tanács 1993. február 8-i 315/93/EGK rendelete az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról (HL L 37., 1993.2.13., 1. o.).

 

33 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. február 23-i 396/2005/EK rendelete a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.).

 

34 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 470/2009/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 152., 2009.6.16., 11. o.).

 

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. május 7-i 2002/32/EK irányelve a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról (HL L 140., 2002.5.30., 10. o.).

 

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 4 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az 1107/2009/EK rendelet szerint jóváhagyásra vagy újbóli jóváhagyásra benyújtott, de az 540/2011/EU végrehajtási rendeletben nem szereplő összetevők nem alkalmazhatók termésnövelő termékekben, amennyiben az 1107/2009/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdése indokolja a kimaradást.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A szerves trágya

1. A szerves trágya

-  szént (C) és

-  szerves szént (Corg) és

-  kizárólag

-  kizárólag

biológiai eredetű tápanyagokat tartalmaz, a fosszilis és a geológiai formációkba ágyazott anyagok kivételével.

biológiai eredetű tápanyagokat tartalmaz, így tőzeget, ideértve a leonarditot, a lignitet és az ezen anyagokból kinyert egyéb anyagokat is, kivéve azonban a fosszilis vagy a geológiai formációkba ágyazott egyéb anyagokat.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg szárazanyag-tartalom,

-  kadmium (Cd) 1,0 mg/kg szárazanyag-tartalom,

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  ólom (Pb) 120 mg/kg szárazanyag-tartalom, és

-  ólom (Pb) 20 mg/kg szárazanyag-tartalom, és

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg szárazanyag-tartalom.

-  biuret (C2H5N3O2) a kimutathatósági határ alatt.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

3.  Szalmonella spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos mintában.

Módosítás

3.  A szerves trágyában kórokozók nem lehetnek jelen a következő táblázatban meghatározott határértékeket meghaladó koncentrációban:

Megvizsgálandó mikroorganizmusok

Mintavételi tervek

Határérték

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

25 g-ban vagy 25 ml-ben nincs jelen

Escherichia coli vagy Enterococcaceae

5

5

0

1 g-ban vagy 1 ml-ben 1000

amennyiben n = a vizsgálandó minták száma

c = a minták száma, ahol a baktériumok CFU-ban kifejezett száma m és M között lehet

m = a baktériumok CFU-ban kifejezett számának azon küszöbértéke, amely kielégítőnek tekinthető

M = a baktériumok CFU-ban kifejezett számának maximális értéke

Az Ascaris spp. és a Toxocara spp. paraziták fejlődésük egyik szakaszában sem lehetnek jelen 100 g vagy 100 ml szerves trágyában.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.A.I. funkció szerinti termékkategória – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább a következő garantált tápanyagok egyikét tartalmazza: nitrogén (N), foszfor-pentoxid (P2O5) vagy kálium-oxid (K2O).

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.A.I. funkció szerinti termékkategória – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  Amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék egynél több tápanyagot tartalmaz, a termék az elsődleges garantált tápanyagokat az alább megjelölt minimális mennyiségben tartalmazza: □

 

összes nitrogén (N) 2,5 tömegszázalék, vagy összes foszfor-pentoxid (P2O5) 2,0 tömegszázalék, vagy összes kálium-oxid (K2O) 2 tömegszázalék és

 

összes tápanyagmennyiség 6,5 tömegszázalék.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.A.II. funkció szerinti termékkategória – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább a következő garantált tápanyagok egyikét tartalmazza: nitrogén (N), foszfor-pentoxid (P2O5) vagy kálium-oxid (K2O).

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.A.II. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább a következő garantált tápanyagok egyikét tartalmazza a megjelölt minimális mennyiségben:

2.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább a következő garantált makroelemek egyikét tartalmazza a megjelölt minimális mennyiségben:

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.A.II. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  összes nitrogén (N) 2 tömegszázalék,

-  összes nitrogén (N) 1 tömegszázalék, és/vagy

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.A.II. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  összes foszfor-pentoxid (P2O5) 1 tömegszázalék, vagy

-  összes foszfor-pentoxid (P2O5) 2 tömegszázalék, vagy

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.A.II. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  összes kálium-oxid (K2O) 2 tömegszázalék.

-  összes kálium-oxid (K2O) 1 tömegszázalék (egy százalék) és

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.A.II. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  összes tápanyagmennyiség 6,5 tömegszázalék.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.A.II. funkció szerinti termékkategória – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  Amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék egynél több tápanyagot tartalmaz, a termék az elsődleges garantált tápanyagokat az alább megjelölt minimális mennyiségben tartalmazza: □

 

összes nitrogén (N) 2,5 tömegszázalék, vagy összes foszfor-pentoxid (P2O5) 1 tömegszázalék, vagy összes kálium-oxid (K2O) 2 tömegszázalék és

 

összes tápanyagmennyiség 5 tömegszázalék.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A szerves-ásványi trágya a következő összetevőkből álló készítmény:

1.  A szerves-ásványi trágya a következő összetevőkből álló készítmény:

–  egy vagy több, az alábbi 1.C. funkció szerinti termékkategóriában meghatározott szervetlen trágya, valamint

–  egy vagy több, az alábbi 1.C. funkció szerinti termékkategóriában meghatározott ásványi trágya, valamint

–  egy olyan anyag, amely szerves szént (C) és

–  egy vagy több olyan anyag, amely szerves szént (Corg) és

–  kizárólag biológiai eredetű tápanyagokat tartalmaz, a fosszilis és a geológiai formációkba ágyazott anyagok kivételével.

–  kizárólag biológiai eredetű tápanyagokat tartalmaz, így tőzeget, ideértve a leonarditot, a lignitet és az ezen anyagokból kinyert egyéb anyagokat is, kivéve azonban a fosszilis vagy a geológiai formációkba ágyazott egyéb anyagokat.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – 3 pont – a pont – 2 pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]-tól/től: 20 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5),

-  ...-tól/től [az e rendelet alkalmazása megkezdését követő kilenc év]: 20 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5),

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – 3 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  ólom (Pb) 120 mg/kg szárazanyag-tartalom.

e)  ólom (Pb) 20 mg/kg szárazanyag-tartalom.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – 4 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

4.  Szalmonella spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos mintában.

Módosítás

4.  A szerves-ásványi trágyában kórokozók nem lehetnek jelen a következő táblázatban meghatározott határértékeket meghaladó koncentrációban:

Megvizsgálandó mikroorganizmusok

Mintavételi tervek

Határérték

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

25 g-ban vagy 25 ml-ben nincs jelen

Escherichia coli vagy Enterococcaceae

5

5

0

1 g-ban vagy 1 ml-ben 1000

amennyiben n = a vizsgálandó minták száma

c = a minták száma, ahol a baktériumok CFU-ban kifejezett száma m és M között lehet

m = a baktériumok CFU-ban kifejezett számának azon küszöbértéke, amely kielégítőnek tekinthető

M = a baktériumok CFU-ban kifejezett számának maximális értéke

Az Ascaris spp. és a Toxocara spp. paraziták fejlődésük egyik szakaszában sem lehetnek jelen 100 g vagy 100 ml szerves-ásványi trágyában.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.B.I. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  összes foszfor-pentoxid (P2O5) 2 tömegszázalék, vagy

-  semleges ammónium-citrátban és vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5) tömegszázalék, vagy

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.B.I. funkció szerinti termékkategória – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  Amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék egynél több tápanyagot tartalmaz, a termék az elsődleges garantált tápanyagokat az alább megjelölt minimális mennyiségben tartalmazza:

 

összes nitrogén (N) 2,5 tömegszázalék, melyből a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék 1 tömegszázaléka szerves nitrogén (N), vagy összes foszfor-pentoxid (P2O5) 2 tömegszázalék, vagy összes kálium-oxid (K2O) 2 tömegszázalék és

 

összes tápanyagmennyiség 6,5 tömegszázalék.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.B.I. funkció szerinti termékkategória – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék valamennyi egysége a garantált tartalomnak megfelelő mennyiségben tartalmazza a szerves anyagokat és a tápanyagokat.

4.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék valamennyi egysége a garantált tartalomnak megfelelő mennyiségben tartalmazza a szerves szént és az összes tápanyagot. Egy egység a termék egy darabját jelenti, például a granulátumokat, pelleteket stb.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.B.II. funkció szerinti termékkategória – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  Amennyiben a termék egynél több tápanyagot tartalmaz, az alábbi minimális mennyiségeknek kell jelen lenniük:

 

  összes nitrogén (N) 1 tömegszázalék, vagy

 

  összes foszfor-pentoxid (P2O5) 1 tömegszázalék, vagy

 

  összes kálium-oxid (K2O) 1 tömegszázalék

 

és amennyiben a tápanyagok összessége eléri legalább a 4 tömegszázalékot.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.B.II. funkció szerinti termékkategória – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább 3 tömegszázalék szerves szént (C) tartalmaz.

3.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább 1 tömegszázalék szerves szént (C) tartalmaz.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A szervetlen trágya a szerves és a szerves-ásványi trágyától eltérő trágya.

1. Az ásványi trágya olyan trágya, amely ásványi formában vagy ásványi formájúvá feldogozva tartalmaz állati vagy növényi eredetű tápanyagokat. A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék szervesszén-tartalma (Corg) nem haladhatja meg az 1 tömegszázalékot. Ez nem foglalja magában a 9. és 10. összetevő-kategória követelményeinek megfelelő bevonatokból, valamint az 5. funkció szerinti termékkategória és a 8. összetevő-kategória követelményeinek megfelelő agronómiai adalékanyagokból származó szenet.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A foszfortrágyáknak a következő minimális oldékonysági szintek legalább egyikének meg kell felelniük, hogy a növény számára felvehetők legyenek, máskülönben nem nevezhetők foszfortrágyának:

 

  vízben való oldhatóság: az összes P minimum 40%-a, vagy

 

  semleges ammónium-citrátban való oldhatóság: az összes P minimum 75%-a, vagy

 

  hangyasavban való oldhatóság (csak lágy ásványi foszfát esetén): az összes P minimum 55%-a.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b. A megadható összes nitrogéntartalom az ammónium-nitrogén, a nitrát-nitrogén, a karbamid nitrogén, a metilén-karbamidban jelen lévő nitrogén, az izobutilidén-dikarbamidban jelen lévő nitrogén és a krotonilidén-dikarbamidban jelen lévő nitrogén összegéből adódik. A megadható foszfortartalom a foszfát formájában jelen lévő foszforból adódik. Új formák tudományos vizsgálatot követően, a 42. cikk (1) bekezdésével összhangban vehetők fel.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A makroelem-tartalmú szervetlen trágya feladata növényeknek a következők közül egy vagy több makroelemmel való ellátása: nitrogén (N), foszfor (P), kálium (K), magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) és nátrium (Na).

1.  A makroelem-tartalmú ásványi trágya feladata növényeknek a következők közül egy vagy több makroelemmel való ellátása:

 

a)  Elsődleges: nitrogén (N), foszfor (P) és kálium (K).

 

b)  Másodlagos: magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) vagy nátrium (Na).

 

 

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – a pont – 2 pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]-tól/től: 20 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5),

-  ...-tól/től [az e rendelet alkalmazása megkezdését követő kilenc év]: 20 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5),

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  ólom (Pb) 150 mg/kg szárazanyag-tartalom.

e)  ólom (Pb) 20 mg/kg szárazanyag-tartalom.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  arzén (As) 60 mg/kg szárazanyag-tartalom.

f)  arzén (As) 20 mg/kg szárazanyag-tartalom.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.a)i. funkció szerinti termékkategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  Az egyetlen makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen trágya garantált tartalma egy tápanyagra korlátozódik.

1.  Az egyetlen makroelemet tartalmazó, szilárd ásványi trágya garantált tartalma

 

a)  egyetlen makroelemre (nitrogén (N), foszfor (P) és kálium (K)), vagy

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.a)i. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

b)  egyetlen mezoelemre (magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) és nátrium (Na)) korlátozódik.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A garantáltan egyetlen makroelemet tartalmazó, szilárd ásványi trágya egy vagy több mezoelemet is tartalmazhat.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.a)i. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a következő garantált tápanyagok egyikét tartalmazza a megjelölt minimális mennyiségben:

2.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék elsődleges vagy másodlagos garantált tápanyagokat tartalmaz a megjelölt minimális mennyiségben:

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.a)i. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  összes foszfor-pentoxid (P2O5), 12 tömegszázalék,

–  semleges ammónium-citrátban és vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5) 12 tömegszázalék,

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.a)i. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 7 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  összes nátrium-oxid (Na2O), 1 tömegszázalék.

–  összes nátrium-oxid (Na2O) 3 tömegszázalék.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A több makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen trágya garantált tartalma egynél több tápanyag.

1.  A több makroelemet tartalmazó, szilárd ásványi trágya garantált tartalma egynél több elsődleges és/vagy másodlagos tápanyag.

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a következő garantált tápanyagok közül egynél többet tartalmaz a megjelölt minimális mennyiségben:

2.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a garantált elsődleges és/vagy másodlagos tápanyagok közül egynél többet tartalmaz a megjelölt minimális mennyiségben:

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  összes foszfor-pentoxid (P2O5), 3 tömegszázalék,

–  összes foszfor-pentoxid (P2O5) 5 tömegszázalék, semleges ammónium-citrátban és vízben oldható.

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  összes kálium-oxid (K2O), 3 tömegszázalék.

–  összes kálium-oxid (K2O) 5 tömegszázalék,

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  összes magnézium-oxid (MgO), 1,5 tömegszázalék,

–  összes magnézium-oxid (MgO) 2 tömegszázalék,

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  összes kalcium-oxid (CaO), 1,5 tömegszázalék,

–  összes kalcium-oxid (CaO) 2 tömegszázalék,

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  összes kén-trioxid (SO3), 1,5 tömegszázalék, vagy

–  összes kén-trioxid (SO3) 5 tömegszázalék,

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 7 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  összes nátrium-oxid (Na2O), 1 tömegszázalék.

–  összes nátrium-oxid (Na2O) 3 tömegszázalék.

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.a)i-ii.A) funkció szerinti termékkategória – 5 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  öt, a IV. melléklet A1 moduljának 4.2. szakaszában meghatározott hőkezelési ciklust követően

-  öt, a IV. melléklet A1 moduljának 4.2. szakaszában meghatározott hőkezelési ciklust követően, a forgalomba hozatal előtti vizsgálat érdekében,

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.b)i. funkció szerinti termékkategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  Az egyetlen makroelemet tartalmazó, folyékony szervetlen trágya garantált tartalma egy tápanyagra korlátozódik.

1.  Az egyetlen makroelemet tartalmazó, folyékony ásványi trágya garantált tartalma

 

a)  egy makroelemre és

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.b)i. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

b)  és egy mezoelemre korlátozódik.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.b)i. funkció szerinti termékkategória – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A garantáltan egyetlen makroelemet tartalmazó, folyékony ásványi trágya egy vagy több mezoelemet is tartalmazhat.

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.b)i. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a következő garantált tápanyagok egyikét tartalmazza a megjelölt minimális mennyiségben:

2.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a garantált elsődleges és/vagy másodlagos tápanyagok egyikét tartalmazza a megjelölt minimális mennyiségben:

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.b)i. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  összes foszfor-pentoxid (P2O5), 5 tömegszázalék,

–  összes foszfor-pentoxid (P2O5) 5 tömegszázalék, semleges ammónium-citrátban és vízben oldható,

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.b)i. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  összes kén-trioxid (SO3), 5 tömegszázalék, vagy

–  összes kén-trioxid (SO3), 5 tömegszázalék,

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.b)i. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 7 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  összes nátrium-oxid (Na2O), 1 tömegszázalék.

–  összes nátrium-oxid (Na2O) 0,5–5 tömegszázalék.

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A több makroelemet tartalmazó, folyékony szervetlen trágya garantált tartalma egynél több tápanyag.

1.  A több makroelemet tartalmazó, folyékony ásványi trágya garantált tartalma egynél több elsődleges és/vagy másodlagos tápanyag.

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a következő garantált tápanyagok közül egynél többet tartalmaz a megjelölt minimális mennyiségben:

2.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a garantált elsődleges és/vagy másodlagos tápanyagok közül egynél többet tartalmaz a megjelölt minimális mennyiségben:

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  összes nitrogén (N), 1,5 tömegszázalék,

-  összes nitrogén (N) 3 tömegszázalék, vagy

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  összes foszfor-pentoxid (P2O5), 1,5 tömegszázalék,

–  összes foszfor-pentoxid (P2O5) 1,5 tömegszázalék, semleges ammónium-citrátban és vízben oldható,

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  összes kálium-oxid (K2O), 1,5 tömegszázalék.

–  összes kálium-oxid (K2O) 3 tömegszázalék, vagy

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  összes magnézium-oxid (MgO), 0,75 tömegszázalék,

–  összes magnézium-oxid (MgO) 1,5 tömegszázalék, vagy

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  összes kalcium-oxid (CaO), 0,75 tömegszázalék,

–  összes kalcium-oxid (CaO) 1,5 tömegszázalék, vagy

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  összes kén-trioxid (SO3), 0,75 tömegszázalék, vagy

–  összes kén-trioxid (SO3) 1,5 tömegszázalék, vagy

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C.II. funkció szerinti termékkategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A mikroelem-tartalmú szervetlen trágya a makroelem-tartalmú trágyáktól eltérő szervetlen trágya, amelynek feladata növényeknek a következők közül egy vagy több tápanyaggal való ellátása: bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) vagy cink (Zn).

1.  A mikroelem-tartalmú szervetlen trágya a makroelem-tartalmú trágyáktól eltérő szervetlen trágya, amelynek feladata növényeknek a következők közül egy vagy több tápanyaggal való ellátása: bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo), szelén (Se), szilícium (Si) vagy cink (Zn).

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 1.C. a funkció szerinti termékkategória (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1.C.a) funkció szerinti termékkategória: ALACSONY SZÉNTARTALMÚ TRÁGYA

 

1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékre az alacsony széntartalmú trágya kifejezést kell alkalmazni, amennyiben a termék legalább 1% és legfeljebb 15% szerves szenet (Corg) tartalmaz.

 

2.  A kalcium-ciánamidban és a karbamidban, valamint annak vízpára-lecsapódás és asszociációs termékeiben jelen lévő szén nem tartozik bele e meghatározásba.

 

3.  Az 1.C. funkció szerinti termékkategóriába tartozó szilárd/folyékony, egyszerű/összetett, makroelemet/mikroelemet tartalmazó trágyákra vonatkozó meghatározások e termékkategóriára is érvényesek.

 

4.  Az 1.C.a) funkció szerinti termékkategória alatt értékesített termékeknek minden olyan esetben meg kell felelniük az I. mellékletben a szerves vagy a szerves-ásványi trágyára megállapított szennyezőanyag-szinteknek, amikor az 1.C. funkció szerinti termékkategória nem tartalmaz semmilyen határértéket a szennyezőanyag-szintekre vonatkozóan.

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 2. funkció szerinti termékkategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A meszezőanyag olyan, a kalcium (Ca) vagy a magnézium (Mg) oxidjait, hidroxidjait, karbonátjait vagy szilikátjait tartalmazó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék, amelynek feladata a talaj savasságának javítása.

1.  A meszezőanyag olyan, a kalcium (Ca) vagy a magnézium (Mg) oxidjait, hidroxidjait, karbonátjait és/vagy szilikátjait tartalmazó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék, amelynek feladata a talaj savasságának javítása.

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 2. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  kadmium (Cd) 3 mg/kg szárazanyag-tartalom,

-  kadmium (Cd) 1 mg/kg szárazanyag-tartalom,

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 2. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  ólom (Pb) 200 mg/kg szárazanyag-tartalom, és

-  ólom (Pb) 20 mg/kg szárazanyag-tartalom, és

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 2. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  arzén (As) 120 mg/kg szárazanyag-tartalom.

-  arzén (As) 20 mg/kg szárazanyag-tartalom.

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 3. funkció szerinti termékkategória

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A talajjavító anyag a talajhoz való hozzáadásra szánt, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék, amelynek feladata a talaj fizikai vagy kémiai tulajdonságainak, szerkezetének vagy biológiai aktivitásának fenntartása, javítása vagy védelme.

A talajjavító anyag a talajhoz elsődlegesen fizikai tulajdonságainak megtartása vagy javítása érdekében in situ hozzáadott anyag (a talajtakarót is beleértve), amely javíthatja a talaj kémiai és/vagy biológiai tulajdonságait vagy aktivitását.

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 3. funkció szerinti termékkategória – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább 15 tömegszázalék biológiai eredetű anyagot tartalmaz.

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 3.A. funkció szerinti termékkategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A szerves talajjavító anyag kizárólag biológiai eredetű anyagokat tartalmaz, a fosszilis és a geológiai formációkba ágyazott anyagok kivételével.

1.  A szerves talajjavító anyag kizárólag biológiai eredetű anyagokat tartalmaz, ideértve a tőzeget, a leonarditot, a lignitet és a belőlük kinyert humuszos anyagokat is, kivéve azonban az egyéb, fosszilis és a geológiai formációkba ágyazott anyagokat.

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 3.A. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  kadmium (Cd) 3 mg/kg szárazanyag-tartalom,

-  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg szárazanyag-tartalom,

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 3.A. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  hat vegyértékű króm (Cr VI) 2 mg/kg szárazanyag-tartalom,

-  hat vegyértékű króm (Cr VI) 1 mg/kg szárazanyag-tartalom,

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 3.A. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  ólom (Pb) 120 mg/kg szárazanyag-tartalom.

-  ólom (Pb) 20 mg/kg szárazanyag-tartalom.

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 3.A. funkció szerinti termékkategória – 3 pont – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

a)  Szalmonella spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos mintában.

Módosítás

a)  A szerves talajjavítóban kórokozók nem lehetnek jelen a következő táblázatban meghatározott határértékeket meghaladó koncentrációban:

Megvizsgálandó mikroorganizmusok

Mintavételi tervek

Határérték

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

25 g-ban vagy 25 ml-ben nincs jelen

Escherichia coli vagy Enterococcaceae

5

5

0

1 g-ban vagy 1 ml-ben 1000

amennyiben n = a vizsgálandó minták száma

c = a minták száma, ahol a baktériumok CFU-ban kifejezett száma m és M között lehet

m = a baktériumok CFU-ban kifejezett számának azon küszöbértéke, amely kielégítőnek tekinthető

M = a baktériumok CFU-ban kifejezett számának maximális értéke

Az Ascaris spp. és a Toxocara spp. paraziták fejlődésük egyik szakaszában sem lehetnek jelen 100g vagy 100ml szerves talajjavító anyagban.

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 3.B. funkció szerinti termékkategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A szervetlen talajjavító anyag a szerves talajjavító anyagtól eltérő talajjavító anyag.

1.  A szervetlen talajjavító anyag a szerves talajjavító anyagtól eltérő talajjavító anyag, és idetartoznak a talajtakaró fóliák is. A biológiailag lebomló talajtakaró fólia olyan biológiailag lebomló polimer fólia, amely megfelel a II. melléklet 10. összetevő-kategóriája 2a. és 3. pontjában foglalt követelményeknek, és amely arra szolgál, hogy a talajra helyezve védje annak szerkezetét, lefojtsa a gyomok növekedését, csökkentse a talaj vízveszteségét vagy megelőze az eróziót.

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 3.B. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  ólom (Pb) 150 mg/kg szárazanyag-tartalom.

-  ólom (Pb) 20 mg/kg szárazanyag-tartalom.

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 4. funkció szerinti termékkategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A termesztőközeg a gyökér fejlődését elősegítő szubsztrátként való használatra szánt, a talajtól eltérő anyag.

1.  A termesztőközeg a helyszíni talajtól eltérő anyag, amelyben növényeket és gombákat termesztenek.

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 4. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  kadmium (Cd) 3 mg/kg szárazanyag-tartalom,

-  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg szárazanyag-tartalom,

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 4. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  ólom (Pb) 150 mg/kg szárazanyag-tartalom.

-  ólom (Pb) 20 mg/kg szárazanyag-tartalom.

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 4. funkció szerinti termékkategória – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

3.  Szalmonella spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos mintában.

Módosítás

3.  A termesztőközegben kórokozók nem lehetnek jelen a következő táblázatban meghatározott határértékeket meghaladó koncentrációban:

Megvizsgálandó mikroorganizmusok

Mintavételi tervek

Határérték

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

25 g-ban vagy 25 ml-ben nincs jelen

Escherichia coli vagy Enterococcaceae

5

5

0

1 g-ban vagy 1 ml-ben 1000

amennyiben n = a vizsgálandó minták száma

c = a minták száma, ahol a baktériumok CFU-ban kifejezett száma m és M között lehet

m = a baktériumok CFU-ban kifejezett számának azon küszöbértéke, amely kielégítőnek tekinthető

M = a baktériumok CFU-ban kifejezett számának maximális értéke

Az Ascaris spp. és a Toxocara spp. paraziták fejlődésük egyik szakaszában sem lehetnek jelen 100 g vagy 100 ml termesztőközegben.

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 5. funkció szerinti termékkategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az agronómiai adalékanyag növényeket tápanyaggal ellátó termékhez való hozzáadásra szánt, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék, amelynek feladata a szóban forgó termék tápanyagleadási tulajdonságainak javítása.

Az agronómiai adalékanyag CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék, amelyet a termékekhez való hozzáadásra szánnak, és bizonyított hatással rendelkezik az ásványi vagy mineralizált tápanyagok, vagy mindkettő különböző formáinak átalakulására és/vagy a növények számára való rendelkezésre állására, vagy amelyet a talajhoz való hozzáadásra szánnak azzal a céllal, hogy javítsák a növények általi tápanyagfelvételt vagy csökkentsék a tápanyagveszteségeket.

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 5.A. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Valamennyi anyagnak az 1907/2006/EK rendeletben36 foglaltak szerint olyan dokumentációban regisztrált anyagnak kell lennie, amely tartalmazza

Valamennyi anyagnak az 1907/2006/EK rendeletben36 foglaltak szerint regisztrált anyagnak kell lennie, kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rá a szóban forgó rendelet 6. cikkében vagy IV. mellékletében vagy V. mellékletében meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike.

__________________

__________________

36 Az Európai Unióban visszanyert adalékanyag esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának i. alpontjával összhangban – az adalékanyag azonos az itt megjelölt információt tartalmazó dokumentációban regisztrált anyaggal, és a termésnövelő termék gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti információval.

36 Az Európai Unióban visszanyert adalékanyag esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának i. alpontjával összhangban – az adalékanyag azonos az itt megjelölt információt tartalmazó dokumentációban regisztrált anyaggal, és a termésnövelő termék gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti információval.

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 5.A. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. és VIII. mellékletében előírt információkat, és

törölve

Módosítás    191

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 5.A. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az 1907/2006/EK rendelet 14. cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, amely kiterjed a termésnövelő termékként való használatra,

törölve

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 5.A. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rájuk a szóban forgó rendelet IV. mellékletében vagy V. mellékletének 6., 7., 8. vagy 9. pontjában meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike.

törölve

Módosítás    193

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 5.A.Ia. funkció szerinti termékkategória (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5.A.Ia. funkció szerinti termékkategória: Denitrifikáció-gátló

 

1.  A denitrifikáció-gátló visszafogja a dinitrogén-oxid (N2O) kialakulását azáltal, hogy lelassítja vagy meggátolja a nitrát (NO3-) dinitrogénné (N2) alakulását anélkül, hogy befolyásolná az 5.A.I. funkció szerinti termékkategóriában leírt nitrifikációs folyamatot. Ez hozzájárul a nitrát növény számára való rendelkezésre állásának fokozásához és a N2O-kibocsátások csökkenéséhez.

 

2.  E módszer eredményessége az erre alkalmas mérőeszközben gyűjtött gázminták dinitrogén-oxid-kibocsátásának mérésével és az említett mintában lévő N2O mennyiségének a gázkromatográfban való mérésével értékelhető. Az értékelés a talaj víztartalmát is feljegyzi.

Módosítás    194

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 5.B. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az anyagnak az 1907/2006/EK rendeletben37 foglaltak szerint olyan dokumentációban regisztrált anyagnak kell lennie, amely tartalmazza

2. Az anyagnak az 1907/2006/EK rendeletben37 foglaltak szerint regisztrált anyagnak kell lennie, kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rá a szóban forgó rendelet 6. cikkében vagy IV. vagy V. mellékletében meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike.

__________________

__________________

37 Az Európai Unióban visszanyert adalékanyag esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának i. alpontjával összhangban – az adalékanyag azonos az itt megjelölt információt tartalmazó dokumentációban regisztrált anyaggal, és a termésnövelő termék gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti információval.

37 Az Európai Unióban visszanyert adalékanyag esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának i. alpontjával összhangban – az adalékanyag azonos az itt megjelölt információt tartalmazó dokumentációban regisztrált anyaggal, és a termésnövelő termék gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti információval.

Módosítás    195

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 5.B. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. és VIII. mellékletében előírt információkat, és

törölve

Módosítás    196

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 5.B. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az 1907/2006/EK rendelet 14. cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, amely kiterjed a termésnövelő termékként való használatra,

törölve

Módosítás    197

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 5.B. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rájuk a szóban forgó rendelet IV. mellékletében vagy V. mellékletének 6., 7., 8. vagy 9. pontjában meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike.

törölve

Módosítás    198

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 5.C. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az anyagnak az 1907/2006/EK rendeletben38 foglaltak szerint olyan dokumentációban regisztrált anyagnak kell lennie, amely tartalmazza

2. Az anyagnak az 1907/2006/EK rendeletben38 foglaltak szerint regisztrált anyagnak kell lennie, kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rá a szóban forgó rendelet 6. cikkében vagy IV. vagy V. mellékletében meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike.

__________________

__________________

38 Az Európai Unióban visszanyert adalékanyag esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának i. alpontjával összhangban – az adalékanyag azonos az itt megjelölt információt tartalmazó dokumentációban regisztrált anyaggal, és a termésnövelő termék gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti információval.

38 Az Európai Unióban visszanyert adalékanyag esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának i. alpontjával összhangban – az adalékanyag azonos az itt megjelölt információt tartalmazó dokumentációban regisztrált anyaggal, és a termésnövelő termék gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti információval.

Módosítás    199

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 5.C. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. és VIII. mellékletében előírt információkat, és

törölve

Módosítás    200

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 5.C. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az 1907/2006/EK rendelet 14. cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, amely kiterjed a termésnövelő termékként való használatra,

törölve

Módosítás    201

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 5.C. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rájuk a szóban forgó rendelet IV. mellékletében vagy V. mellékletének 6., 7., 8. vagy 9. pontjában meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike.

törölve

Módosítás    202

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 6. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A növényi biostimuláns olyan, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék, amely tápanyagtartalmától függetlenül stimulálja a növény tápanyagellátási folyamatait azzal a kizárólagos céllal, hogy a növény következő tulajdonságai közül egyet vagy többet javítson:

1.  A növényi biostimuláns olyan termék, amely tápanyagtartalmától függetlenül stimulálja a növény tápanyagellátási folyamatait azzal a kizárólagos céllal, hogy a növény, illetve a növény rizoszférájának vagy filloszférájának következő tulajdonságai közül egyet vagy többet javítson:

Módosítás    203

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 6. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a talaj és a rizoszféra tápanyagellátása

Módosítás    204

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 6. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  humuszképződés

Módosítás    205

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 6. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cc)  szerves vegyületek bomlása a talajban, vagy

Módosítás    206

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 6. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  kadmium (Cd) 3 mg/kg szárazanyag-tartalom,

-  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg szárazanyag-tartalom,

Módosítás    207

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 6. funkció szerinti termékkategória – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  A növényi biostimulánsnak rendelkeznie kell a címkéjén feltüntetett hatásokkal az ott meghatározott növények tekintetében.

3.  A növényi biostimulánsnak rendelkeznie kell a címkéjén feltüntetett hatásokkal az ott meghatározott növény tekintetében. Amennyiben a növényi biostimuláns tartalmaz egy vagy több, az 1107/2009/EK rendelet szerint jóváhagyott összetevőt, a megfelelőségértékelés során nyújtott információk meggyőző empirikus bizonyítékkal szolgálnak a biostimuláló hatással kapcsolatban, figyelembe véve a vonatkozó paramétereket, például az összetevők relatív koncentrációját, az adagolást, az időzítést, a növény növekedési szakaszát, a célnövényt stb.

Módosítás    208

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A mikrobiális növényi biostimuláns kizárólag a II. melléklet 7. összetevő-kategóriájában említett, egy vagy több mikroorganizmusból áll.

1.  A mikrobiális növényi biostimuláns az alábbiakból áll:

 

a)  a II. melléklet 7. összetevő-kategóriájában említett, egy vagy több mikroorganizmusból;

 

b)  az a) pontban meghatározottaktól különböző egy vagy több mikroorganizmusból. Ezek összetevő-kategóriaként felhasználhatók, amennyiben megfelelnek a II. melléklet 7. összetevő-kategóriájában meghatározott követelményeknek.

Módosítás    209

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

3.  Szalmonella spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos vagy 25 milliliteres mintában.

 

Módosítás

3.  A mikrobiális növényi biostimulánsban kórokozók nem lehetnek jelen a következő táblázatban meghatározott határértékeket meghaladó koncentrációban:

Mikroorganizmusok/toxinjaik, anyagcseretermékeik

Mintavételi tervek

Határérték

 

n

c

 

Salmonella spp.

5

0

25 g-ban vagy 25 ml-ben nincs jelen

Escherichia coli

5

0

1 g-ban vagy 1 ml-ben nincs jelen

Listeria monocytogenes

5

0

25 g-ban vagy 25 ml-ben nincs jelen

Vibrio spp

5

0

25 g-ban vagy 25 ml-ben nincs jelen

Shigella spp

5

0

25 g-ban vagy 25 ml-ben nincs jelen

Staphylococcus aureus

5

0

25 g-ban vagy 25 ml-ben nincs jelen

Enterococcaceae

5

2

10 CFU/g

Anaerob csíraszám, kivéve, ha a mikrobiális biostimuláns egy aerob baktérium

5

2

105 CFU/g vagy ml

Élesztő- és penészszám, kivéve, ha a mikrobiális biostimuláns gomba

5

2

1000 CFU/g vagy ml

ahol  n = a mintaelemek száma; c = a meghatározott határértékek feletti értéket adó mintaelemek száma.

Módosítás    210

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  Az Escherichia coli. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 1 grammos vagy 1 milliliteres mintában.

törölve

Módosítás    211

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  Enterococcaceae családba tartozó baktérium nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben 10 CFU/g friss tömeg mennyiséget meghaladó mértékben.

törölve

Módosítás    212

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  A Listeria monocytogenes nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos vagy 25 milliliteres mintában.

törölve

Módosítás    213

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  A Vibrio spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos vagy 25 milliliteres mintában.

törölve

Módosítás    214

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  A Shigella spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos vagy 25 milliliteres mintában.

törölve

Módosítás    215

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9.  A Staphylococcus aureus nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 1 grammos vagy 1 milliliteres mintában.

törölve

Módosítás    216

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett mintában az aerob csíraszám nem haladhatja meg a 105 CFU/g vagy ml értéket, kivéve, ha a mikrobiális biostimuláns aerob baktérium.

törölve

Módosítás    217

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 12 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a növényi biostimuláns pH-értéke legalább 4.

törölve

Módosítás    218

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13.  A mikrobiális növényi biostimuláns eltarthatósága a címkén meghatározott tárolási feltételek mellett legalább 6 hónap.

törölve

Módosítás    219

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 7. funkció szerinti termékkategória – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  A keverék nem változtathatja meg az azt alkotó termésnövelő termékek természetét

3.  A keverék nem változtathatja meg az azt alkotó termésnövelő termékek funkcióját:

Módosítás    220

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 11 a összetevő-kategória (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. összetevő-kategória: Egyéb ipari melléktermékek

Módosítás    221

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1. összetevő-kategória – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék az alábbiaktól eltérő anyagokat és keverékeket tartalmazhat39:

1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék az alábbiaktól eltérő anyagokat és keverékeket – ezen belül technikai adalékanyagokat – tartalmazhat39:

__________________

__________________

39 Egy anyagnak az 1. összetevő-kategóriából történő kizárása nem jelenti azt, hogy ne lenne alkalmazható összetevőként egy másik összetevő-kategóriában, amennyiben arra különböző követelmények vonatkoznak. Lásd például az állati melléktermék 11. összetevő-kategóriáját, a polimerek 9. és 10. összetevő-kategóriáját, valamint az agronómiai adalékanyagok 8. összetevő-kategóriáját.

39 Egy anyagnak az 1. összetevő-kategóriából történő kizárása nem jelenti azt, hogy ne lenne alkalmazható összetevőként egy másik összetevő-kategóriában, amennyiben arra különböző követelmények vonatkoznak. Lásd például az állati melléktermék 11. összetevő-kategóriáját, a polimerek 9. és 10. összetevő-kategóriáját, valamint az agronómiai adalékanyagok 8. összetevő-kategóriáját.

Módosítás    222

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1. összetevő-kategória – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a 2008/98/EK irányelv szerinti melléktermékek;

b)  a 2008/98/EK irányelv szerinti melléktermékek, kivéve azok az 1907/2006/EK rendeletben foglaltak szerint regisztrált melléktermékek, amelyekre nem vonatkozik az 1907/2006/EK rendelet V. mellékletének 5. pontjában meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike;

Módosítás    223

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1. összetevő-kategória – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  polimerek; vagy

e)  polimerek, a talajjal kapcsolatba nem kerülő termesztőközegekben használt polimerek kivételével, vagy

Módosítás    224

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1. összetevő-kategória – 2 pont – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben felhasznált valamennyi anyagnak az 1907/2006/EK rendeletben foglaltak szerint olyan dokumentációban regisztrált anyagnak kell lennie, amely tartalmazza

Hacsak kifejezetten nem alkalmazandó rá az 1907/2006/EK rendelet 6. cikkében, illetve az e rendelet IV. vagy V. mellékletében meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike, a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben felhasznált valamennyi anyagnak az 1907/2006/EK rendeletben foglaltak szerint olyan dokumentációban regisztrált anyagnak kell lennie, amely tartalmazza

Módosítás    225

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1. összetevő-kategória – 2 pont – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. és VIII. mellékletében előírt információkat, és

törölve

Módosítás    226

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1. összetevő-kategória – 2 pont – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az 1907/2006/EK rendelet 14. cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, amely kiterjed a termésnövelő termékként való használatra,

törölve

Módosítás    227

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1. összetevő-kategória – 2 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rájuk a szóban forgó rendelet IV. mellékletében vagy V. mellékletének 6., 7., 8. vagy 9. pontjában meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike.

törölve

Módosítás    228

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 2. összetevő-kategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék olyan növényeket, növényi részeket vagy növényi kivonatokat tartalmazhat, amelyek nem estek át a következőktől eltérő feldolgozáson: vágás, őrlés, centrifugálás, préselés, szárítás, fagyasztva szárítás vagy vizes kivonás.

1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék olyan növényeket, növényi részeket vagy növényi kivonatokat tartalmazhat, amelyek nem estek át a következőktől eltérő feldolgozáson: vágás, őrlés, centrifugálás, szitálás, darálás, préselés, szárítás, fagyasztva szárítás, pufferelés, extrudálás, sugárzás, fagykezelés, hővel történő fertőtlenítés, vizes kivonás, vagy bármely más típusú olyan elkészítés vagy feldolgozás, amelynek végterméke az 1907/2006/EK rendelet szerint nem esik regisztrálási kötelezettség alá.

Módosítás    229

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 2. összetevő-kategória – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  Az 1. pont alkalmazásában a növények magukban foglalják az algákat, de nem terjednek ki a kékmoszatokra.

2.  Az 1. pont alkalmazásában a növények magukban foglalják az algákat, a kékmoszatok kivételével, amelyek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet értelmében veszélyesnek besorolt cianotoxinokat állítanak elő.

Módosítás    230

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék kizárólag a következő bemeneti anyagok közül egy vagy több aerob komposztálásával nyert komposztot tartalmazhat:

1.  A CE-jelöléssel ellátott növénytápláló termék kizárólag a következő bemeneti anyagok közül egy vagy több aerob komposztálásával és a természetesen előforduló mikrobák ezt követő esetleges megsokszorozódásával nyert komposztot és folyékony vagy nem folyékony mikrobiális vagy nem mikrobiális komposztkivonatokat tartalmazhat:

Módosítás    231

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az 1069/2009/EK rendelet szerinti 2. és 3. kategóriába tartozó állati melléktermékek;

b)  az 1069/2009/EK rendelet 32. cikkében említett, állati melléktermékekből származó termékek, amelyek esetében az előállítási lánc végpontját az 1069/2009/EK rendelet 5. cikkének megfelelően érték el;

Módosítás    232

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 pont – c pont – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  feldolgozatlan vagy kizárólag kézzel, mechanikusan vagy gravitációs úton, vízben való oldással, úsztatással, vizes kivonással, vízgőz-desztillációval, vagy kizárólag víz eltávolítása céljából hevítéssel feldolgozott, vagy levegőből – bármilyen módon – kivont, élő vagy elpusztult szervezetek vagy azok részei, kivéve

c)  feldolgozatlan vagy kizárólag kézzel, mechanikusan vagy gravitációs úton, vízben való oldással, úsztatással, vizes kivonással – bármilyen módon – kivont, élő vagy elpusztult szervezetek vagy azok részei, kivéve

Módosítás    233

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 pont – c pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  szennyvíziszap, ipari iszap vagy kotrásból származó iszap, és

–  szennyvíziszap, ipari iszap (kivéve a nem fogyasztható élelmiszer-maradványokból, takarmányból és agroüzemanyagok feldolgozási növényeiből származó iszap), vagy kotrásból származó iszap, és

Módosítás    234

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 pont – d pont – 1 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  az adalékanyag az 1907/2006/EK rendelet40 értelmében olyan dokumentációban regisztrált adalékanyag, amely tartalmazza

–  az adalékanyag az 1907/2006/EK rendelet értelmében regisztrált adalékanyag40, kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rá a szóban forgó rendelet 6. cikkében, illetve annak IV. vagy V. mellékletében meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike.

__________________

__________________

40 Az Európai Unióban visszanyert adalékanyag esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának i. alpontjával összhangban – az adalékanyag azonos az itt megjelölt információt tartalmazó dokumentációban regisztrált anyaggal, és a termésnövelő termék gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti információval.

40 Az Európai Unióban visszanyert adalékanyag esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának i. alpontjával összhangban – az adalékanyag azonos az itt megjelölt információt tartalmazó dokumentációban regisztrált anyaggal, és a termésnövelő termék gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti információval.

Módosítás    235

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 pont – d pont – 1 pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. és VIII. mellékletében előírt információkat, és

törölve

Módosítás    236

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 pont – d pont – 1 pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  az 1907/2006/EK rendelet 14. cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, amely kiterjed a termésnövelő termékként való használatra,

törölve

Módosítás    237

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 pont – d pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rá a szóban forgó rendelet IV. mellékletében vagy V. mellékletének 6., 7., 8. vagy 9. pontjában meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike, és

törölve

– az összes adalékanyag teljes koncentrációja nem haladja meg a bemeneti anyagok összsúlyának 5%-át; vagy

 

Módosítás    238

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  az 1069/2009/EK rendelet szerinti állati melléktermékeket használó iparágak kivételével az élelmiszeripari ágazatokból származó nem feldolgozott és mechanikusan feldolgozott maradékanyagok.

Módosítás    239

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 pont – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb)  a 2., 3., 4., 5., 6. és 11. összetevő-kategóriának megfelelő anyagok.

Módosítás    240

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  amely csak a fenti 1. pontban felsorolt bemeneti anyagokat dolgozza fel, és

–  ahol a fenti 1. pontban felsorolt bemeneti anyagok feldolgozására szolgáló gyártósorok egyértelműen el vannak különítve az 1. pontban felsoroltaktól különböző bemeneti anyagok feldolgozására szolgáló gyártósoroktól, és

Módosítás    241

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 6 pont – a pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  Kritérium: maximum 25 mmol O2/kg szerves anyag/h; vagy

-  Kritérium: maximum 50 mmol O2/kg szerves anyag/h; vagy

Módosítás    242

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 4. összetevő-kategória – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. összetevő-kategória: Energianövények fermentációs maradéka

4. összetevő-kategória: Energianövények fermentációs maradéka és növényi alapú biohulladék

Módosítás    243

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 4. összetevő-kategória – 1 pont – b pont – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  az adalékanyag az 1907/2006/EK rendelet értelmében olyan dokumentációban regisztrált adalékanyag43, amely tartalmazza

–  az adalékanyag az 1907/2006/EK rendelet értelmében regisztrált adalékanyag43, kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rá a szóban forgó rendelet 6. cikkében, illetve annak IV. vagy V. mellékletében meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike.

__________________

__________________

43 Az Európai Unióban visszanyert adalékanyag esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának i. alpontjával összhangban – az adalékanyag azonos az itt megjelölt információt tartalmazó dokumentációban regisztrált anyaggal, és a termésnövelő termék gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti információval.

43 Az Európai Unióban visszanyert adalékanyag esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának i. alpontjával összhangban – az adalékanyag azonos az itt megjelölt információt tartalmazó dokumentációban regisztrált anyaggal, és a termésnövelő termék gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti információval.

Módosítás    244

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 4. összetevő-kategória – 1 pont – b pont – 1 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. és VIII. mellékletében előírt információkat, és

törölve

Módosítás    245

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 4. összetevő-kategória – 1 pont – b pont – 1 pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  az 1907/2006/EK rendelet 14. cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, amely kiterjed a termésnövelő termékként való használatra,

törölve

Módosítás    246

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 4. összetevő-kategória – 1 pont – b pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rá a szóban forgó rendelet IV. mellékletében vagy V. mellékletének 6., 7., 8. vagy 9. pontjában meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike, és

törölve

  az összes adalékanyag teljes koncentrációja nem haladja meg a bemeneti anyagok összsúlyának 5%-át; vagy

 

Módosítás    247

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 4. összetevő-kategória – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  Bármely, az a)–b) pontban említett, előzőleg lebontott anyag.

c)  Bármely, az a)–b) pontban említett, előzőleg lebontott anyag, amely nyomokban sem tartalmaz aflatoxint.

Módosítás    248

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 4. összetevő-kategória – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  amely csak a fenti 1. pontban felsorolt bemeneti anyagokat dolgozza fel, és

–  ahol a fenti 1. pontban felsorolt bemeneti anyagok feldolgozására szolgáló gyártósorok egyértelműen el vannak különítve az 1. pontban felsoroltaktól különböző bemeneti anyagok feldolgozására szolgáló gyártósoroktól, és

Módosítás    249

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 4. összetevő-kategória – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  55°C-on történő termofil anaerob lebontás, pasztörizálási szakaszt (70°C – 1h) is magában foglaló kezelési eljárással;

b)  55°C-on történő termofil anaerob lebontás, pasztörizálási szakaszt is magában foglaló kezelési eljárással, a 142/2011/EU1a bizottsági rendelet V. melléklete I. fejezete 1. szakaszának 1. pontjában leírtak szerint;

 

_________________

 

1a A Bizottság 2011. február 25-i 142/2011/EU rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 054., 2011.2.26., 1. o.).

Módosítás    250

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 4. összetevő-kategória – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  37–40°C-on történő mezofil anaerob lebontás, pasztörizálási szakaszt (70°C – 1h) is magában foglaló kezelési eljárással; vagy

d)  37–40°C-on történő mezofil anaerob lebontás, pasztörizálási szakaszt is magában foglaló kezelési eljárással, a 142/2011/EU rendelet V. melléklete I. fejezete 1. szakaszának 1. pontjában leírtak szerint; vagy

Módosítás    251

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 1 pont – c pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  szennyvíziszapot, ipari iszapot vagy kotrásból származó iszapot,

–  szennyvíziszap, az ea) pontban meghatározottól eltérő ipari iszap vagy kotrásból származó iszap, és

Módosítás    252

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 1 pont – d pont – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  az adalékanyag az 1907/2006/EK rendelet44 értelmében olyan dokumentációban regisztrált adalékanyag, amely tartalmazza

–  az adalékanyag az 1907/2006/EK rendelet értelmében regisztrált adalékanyag44, kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rá a szóban forgó rendelet 6. cikkében, illetve annak IV. vagy V. mellékletében meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike.

__________________

__________________

44 Az Európai Unióban visszanyert adalékanyag esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának i. alpontjával összhangban – az adalékanyag azonos az itt megjelölt információt tartalmazó dokumentációban regisztrált anyaggal, és a termésnövelő termék gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti információval.

44 Az Európai Unióban visszanyert adalékanyag esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának i. alpontjával összhangban – az adalékanyag azonos az itt megjelölt információt tartalmazó dokumentációban regisztrált anyaggal, és a termésnövelő termék gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti információval.

Módosítás    253

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 1 pont – d pont – 1 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. és VIII. mellékletében előírt információkat, és

törölve

Módosítás    254

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 1 pont – d pont – 1 pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  az 1907/2006/EK rendelet 14. cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, amely kiterjed a termésnövelő termékként való használatra,

törölve

hacsak arra nem terjed ki a regisztrálási kötelezettség alóli, az említett rendelet IV. mellékletében vagy V. mellékletének 6., 7., 8. vagy 9. pontjában előírt mentesség, és

 

  az összes adalékanyag teljes koncentrációja nem haladja meg a bemeneti anyagok összsúlyának 5%-át; vagy

 

Módosítás    255

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 1 pont – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  bármely, az a)–d) pontban felsorolt anyag, amely

e)  bármely, az a)–d) pontban felsorolt, aflatoxint nem tartalmazó anyag, amely

Módosítás    256

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 1 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  az 1069/2009/EK rendelet szerinti állati melléktermékeket használó iparágak kivételével az élelmiszeripari ágazatokból származó nem feldolgozott és mechanikusan feldolgozott maradékanyagok.

Módosítás    257

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 1 pont – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb)  a 2., 3., 4., 5., 6. és 11. összetevő-kategóriának megfelelő anyagok.

Módosítás    258

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  amely csak a fenti 1. pontban felsorolt bemeneti anyagokat dolgozza fel, és

–  ahol a fenti 1. pontban felsorolt bemeneti anyagok feldolgozására szolgáló gyártósorok egyértelműen el vannak különítve az 1. pontban felsoroltaktól különböző bemeneti anyagok feldolgozására szolgáló gyártósoroktól, és

Módosítás    259

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  legalább 24 órán át tartó, 55°C-on történő termofil anaerob lebontás és legalább 20 napos hidraulikus tartózkodási idő;

a)  Legalább 24 órán át tartó, 55°C-on történő termofil anaerob lebontás és legalább 20 napos hidraulikus tartózkodási idő, amelyet egy annak ellenőrzésére irányuló vizsgálat követ, hogy a lebontási folyamat sikeresen elpusztította-e a kórokozókat;

Módosítás    260

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  55°C-on történő termofil anaerob lebontás, pasztörizálási szakaszt (70°C – 1h) is magában foglaló kezelési eljárással;

b)  55°C-on történő termofil anaerob lebontás, pasztörizálási szakaszt is magában foglaló kezelési eljárással, a 142/2011/EU rendelet V. melléklete I. fejezete 1. szakaszának 1. pontjában leírtak szerint;

Módosítás    261

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  37–40°C-on történő mezofil anaerob lebontás, pasztörizálási szakaszt (70°C – 1h) is magában foglaló kezelési eljárással; vagy

d)  37–40°C-on történő mezofil anaerob lebontás, pasztörizálási szakaszt is magában foglaló kezelési eljárással, a 142/2011/EU rendelet V. melléklete I. fejezete 1. szakaszának 1. pontjában leírtak szerint; vagy

Módosítás    262

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 6. összetevő-kategória – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  olívapogácsa, vagyis az olajbogyó őrléséből származó viszkózus melléktermék, amelyet a törköly szerves oldószerekkel történő, két (nedves olívapogácsa) vagy három (szilárd olívapogácsa) lépéses kezeléséből nyernek.

Módosítás    263

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 6. összetevő-kategória – 1 pont – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  takarmányipari melléktermékek, amelyek a 68/2013/EU rendeletben fel vannak sorolva a takarmány-alapanyagok jegyzékében;

Módosítás    264

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 6. összetevő-kategória – 1 pont – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cc)  bármilyen egyéb anyag, amelyet élelmiszerben vagy állati takarmányban való felhasználásra jóváhagytak.

Módosítás    265

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 6. összetevő-kategória – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az anyagnak az 1907/2006/EK rendeletben47 foglaltak szerint olyan dokumentációban regisztrált anyagnak kell lennie, amely tartalmazza

Az anyagnak az 1907/2006/EK rendeletben47 foglaltak szerint regisztrált anyagnak kell lennie, kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rá a szóban forgó rendelet 6. cikkében vagy IV. vagy V. mellékletében meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike.

__________________

__________________

47 Az Európai Unióban visszanyert anyag esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése (d) pontjának i. alpontjával összhangban – az adalékanyag azonos az itt megjelölt adatokat tartalmazó dokumentációban regisztrált anyaggal, és a termésnövelő termék gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti információval.

47 Az Európai Unióban visszanyert anyag esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése (d) pontjának i. alpontjával összhangban – az adalékanyag azonos az itt megjelölt adatokat tartalmazó dokumentációban regisztrált anyaggal, és a termésnövelő termék gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti információval.

Módosítás    266

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 6. összetevő-kategória – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. és VIII. mellékletében előírt információkat, és

törölve

Módosítás    267

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 6. összetevő-kategória – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az 1907/2006/EK rendelet 14. cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, amely kiterjed a termésnövelő termékként való használatra,

törölve

Módosítás    268

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 6. összetevő-kategória – 2 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rájuk a szóban forgó rendelet IV. mellékletében vagy V. mellékletének 6., 7., 8. vagy 9. pontjában meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike.

törölve

Módosítás    269

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 6. összetevő-kategória – 2 pont – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Valamennyi anyag csak a kimutathatósági határ alatti mennyiségben tartalmazhat aflatoxint.

Módosítás    270

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 7. összetevő-kategória – 1 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  csupán szárítási vagy fagyasztva szárítási eljáráson mentek keresztül, és

törölve

Módosítás    271

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 8. összetevő-kategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csak akkor tartalmazhat olyan anyagot vagy keveréket, amelynek funkciója a termésnövelő termék tápanyag leadási tulajdonságainak javítása, ha az adott anyag vagy keverék az ilyen agronómiai adalékanyagokra alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárással összhangban bizonyítottan megfelel az e rendelet I. melléklete 5. funkció szerinti termékkategóriájába tartozó termékekre vonatkozó követelményeknek.

1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék az alábbiaktól eltérő anyagokat és keverékeket (ezen belül technikai adalékanyagokat), például olyan csomósodást gátló anyagokat, habzásgátló anyagokat, porvédő anyagokat, színezékeket és reológiai adalékanyagokat tartalmazhat, amelyek funkciója a termésnövelő termék tápanyag leadási tulajdonságainak javítása, ha az adott anyag vagy keverék az ilyen agronómiai adalékanyagokra alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárással összhangban bizonyítottan megfelel az e rendelet I. melléklete 5. funkció szerinti termékkategóriájába tartozó termékekre vonatkozó követelményeknek.

Módosítás    272

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 8. összetevő-kategória – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csak akkor tartalmazhat az I. melléklet 5.A.Ia. funkció szerinti termékkategóriájában meghatározottaknak megfelelő denitrifikáció-gátlót, ha a termésnövelő termék bármilyen formájú nitrogént tartalmaz.

Módosítás    273

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 8. összetevő-kategória – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csak akkor tartalmazhat az I. melléklet 5.A.II. funkció szerinti termékkategóriájában meghatározottaknak megfelelő ureázgátlót, ha a termésnövelő termék teljes nitrogéntartalmának (N) legalább 50%-a karbamid (CH4N2O) formájú nitrogén (N).

4.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csak akkor tartalmazhat az I. melléklet 5.A.II. funkció szerinti termékkategóriájában meghatározottaknak megfelelő ureázgátlót, ha a termésnövelő termék teljes nitrogéntartalmának (N) legalább 50%-a ammónium (NH4+) vagy ammónium (NH4+) és karbamid (CH4N2O) formájú nitrogén (N).

Módosítás    274

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 9. összetevő-kategória – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  A polimerek nem tartalmazhatnak formaldehidet.

3.  A polimerek legfeljebb 600 ppm szabad formaldehidet tartalmazhatnak.

Módosítás    275

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 10. összetevő-kategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csak azokban az esetekben tartalmazhat tápanyagpolimerektől eltérő polimereket, amelyekben a polimer célja

1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csak azokban az esetekben tartalmazhat tápanyagpolimerektől eltérő polimereket, amelyekben a polimer célja

a)   a víz tápanyagrészecskékbe való behatolásának és ezáltal a tápanyagok leadásának szabályozása (amely esetben a polimert általában „bevonóanyagként” emlegetik), vagy

a)   a víz tápanyagrészecskékbe való behatolásának és ezáltal a tápanyagok leadásának szabályozása (amely esetben a polimert általában „bevonóanyagként” emlegetik), vagy

b)   a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék vízmegtartó képességének a növelése.

b)   a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék vízmegtartó képességének a növelése, vagy

 

ba)  a talaj javítása a 10. összetevő-kategória 2a. és 3. pontjában foglalt követelményeknek megfelelő, biológiailag lebomló talajtakaró fóliával, vagy

 

bb)  a termésnövelő termék talajjal nem érintkező kötőelemei, vagy

 

bc)  a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek stabilitásának növelése, vagy

 

bd)  a víz talajba való behatolásának javítása.

Módosítás    276

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 10. összetevő-kategória – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]-tól/től kezdve teljesíteni kell a következő feltételt: A polimernek képesnek kell lennie a fizikai és biológiai bomlásra, amelynek eredményeképpen a nagy része végül széndioxidra (CO2), biomasszára és vízre bomlik le. A szervesszén-tartalma legalább 90%-ának legfeljebb 24 hónap alatt CO2-dá kell alakulnia, az alábbi a)–c) pontban meghatározott biológiai lebonthatósági vizsgálat szerint.

2.  [Az e rendelet alkalmazásától számított ötödik évtől] kezdve teljesíteni kell a következő feltételt: A polimernek képesnek kell lennie a fizikai és biológiai bomlásra, amelynek eredményeképpen a nagy része végül szén-dioxidra (CO2), biomasszára és vízre bomlik le. A szervesszén-tartalma legalább 90%-ának a biológiai lebonthatósági vizsgálatban meghatározott megfelelő szabványhoz képest a termésnövelő termék címkén feltüntetett funkcionalitási időszakának lejárta után legfeljebb 48 hónap alatt CO2-dá kell alakulnia. A biológiai lebonthatósági kritériumot és a biológiai lebonthatóság megfelelő vizsgálati módszerének kialakítását a legfrissebb tudományos eredmények alapján értékelik és az e rendelet 42. cikkével összhangban elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban rögzítik.

a)  A vizsgálatot 25°C ± 2°C-on kell elvégezni.

 

b)  A vizsgálatot a műanyagok talajokban való teljes aerob biológiai lebonthatóságának meghatározására szolgáló módszer szerint kell lefolytatni a kémiai oxigénigény vagy a keletkező szén-dioxid-mennyiség mérésével.

 

c)  A vizsgálatban referenciaanyagként a vizsgált anyag méretével azonos méretű mikrokristályos cellulózport kell használni.

 

d)  A vizsgálat elvégzése előtt a vizsgált anyag nem tehető ki a film bomlásának gyorsítását célzó körülményeknek vagy eljárásoknak, mint amilyen a hő- vagy a fényhatás.

 

Módosítás    277

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 10. összetevő-kategória – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  A 3.B funkció szerinti termékkategóriában említett, biológiailag lebomló talajtakaró fóliának meg kell felelnie a következő kritériumnak:

 

A polimernek képesnek kell lennie a fizikai és biológiai bomlásra, amelynek eredményeképpen végül szén-dioxidra (CO2), biomasszára és vízre bomlik le, továbbá a referenciaanyaghoz képest abszolút vagy relatív értékben a szervesszén-tartalom legalább 90%-a legfeljebb 24 hónap alatt szén-dioxiddá alakul, a polimerek talajbeli biológiai lebomlásával kapcsolatos uniós szabványoknak megfelelő biológiai lebonthatósági vizsgálat során.

Módosítás    278

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 10. összetevő-kategória – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  Mivel a terméket arra szánják, hogy hozzáadják a talajhoz és a környezetbe juttassák, e kritériumok a termékben található valamennyi anyagra alkalmazandók.

Módosítás    279

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 10. összetevő-kategória – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b.  A tápanyagpolimerektől eltérő polimereket tartalmazó, CE-jelöléssel ellátott termék mentesül az 1., 2. és 3. pontban meghatározott előírások alól, amennyiben a polimereket kizárólag kötőanyagként használják a termésnövelő termékhez, és nem kerülnek kapcsolatba a talajjal.

Módosítás    280

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 11. összetevő-kategória

 

A Bizottság által javasolt szöveg

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék az alábbi táblázatnak megfelelően tartalmazhat az 1069/2009/EK rendelet értelmében vett olyan állati melléktermékeket, amelyek már elérték az előállítási láncnak az említett rendelettel összhangban meghatározott végpontját:

 

Módosítás

figyelemmel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok Bizottság általi, a 42. cikknek megfelelő elfogadására, valamely CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék az alábbi táblázatnak megfelelően tartalmazhat az 1069/2009/EK rendelet értelmében vett olyan állati melléktermékeket, amelyek már elérték az előállítási láncnak az említett rendelettel összhangban meghatározott végpontját:

 

Származtatott termék

Feldolgozási előírások a gyártási lánc végpontjának eléréséhez

1

Húsliszt

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

2

Csontliszt

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

3

Hús- és csontliszt

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

4

Állati vér

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

5

Az 1069/2009/EK rendelet szerinti III. kategóriába tartozó hidrolizált fehérjék

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

6

Feldolgozott trágya

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

7

Komposzt (1)

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

8

Biogáz emésztési maradványok (1)

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

9

Toll-liszt

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

10

Nyersbőrök és bőrök

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

11

Paták és szarvak

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

12

Denevérürülék

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

13

Gyapjú és szőr

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

14

Toll és pehely

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

15

Sertéssörte

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

16

Glicerin és egyéb, biodízel és megújuló üzemanyag gyártásából származó, 2. és 3. kategóriába tartozó anyagok

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

17

Kereskedelmi okok vagy műszaki hibák miatt visszautasított állateledel és műcsont

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

(1) 2. és 3. kategóriába tartozó anyagokból származó anyagok hús- és csontliszt, valamint feldolgozott állati eredetű fehérje kivételével

Módosítás    281

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 11 a összetevő-kategória (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. összetevő-kategória: Egyéb ipari melléktermékek

 

1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék az alábbi táblázatnak megfelelően, az alábbi feltételek mellett tartalmazhat olyan egyéb, egyedi ipari folyamatokból származó ipari melléktermékeket, például kaprolaktám-termelésből nyert ammónium-szulfátot, földgázfinomításból és olajokból nyert kénsavat és egyéb anyagokat, melyek ki vannak zárva az 1. összetevő-kategóriából:

 

2.  …-tól/-től [egy évvel az e rendelet hatálybalépését követően] az EC-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek összetevőiként a 2003/2003 rendelettel összhangban felhasznált ipari melléktermékekre vonatkozó kritériumokat az összetevő-kategóriába történő belefoglalás céljából a legfrissebb tudományos eredmények alapján állapítják meg és az e rendelet 42. cikkével összhangban elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban rögzítik.

Módosítás    282

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – 2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a termék tömegének legalább 5 %-át kitevő összetevők ismertetése szárazanyagban kifejezett tömegük szerinti csökkenő sorrendben, megadva a II. melléklet szerinti megfelelő összetevő-kategóriát.

e)  a termék tömegének legalább 1 %-át kitevő összetevők ismertetése szárazanyagban kifejezett tömegük szerinti csökkenő sorrendben, megadva a II. melléklet szerinti megfelelő összetevő-kategóriát és a szárazanyag-százalékban kifejezett tartalmat;

Módosítás    283

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – 2 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  olyan termékek esetében, amelyek szerves hulladékból származó olyan anyagokat vagy melléktermékeket tartalmaznak, amelyek nem estek át az összes szerves anyagot elpusztító folyamaton, a címkén meg kell adni, hogy milyen hulladékokat és melléktermékeket használtak fel, valamint meg kell adni a tételszámot vagy a gyártás időpontja szerinti sorozatszámot. Ez a szám utal a gyártó által tárolt nyomonkövethetőségi adatokra, amelyek azonosítják a tételben/idősorban felhasznált egyes szerves hulladékok/melléktermékek egyedi forrásait (gazdaságok, gyárak stb.). A Bizottság nyilvános konzultációt követően, [e rendelet hatálybalépése után két évvel] részletes meghatározásokat tesz közzé e rendelkezés végrehajtására vonatkozóan, amelyek [a részletes meghatározások közzététele után 3 évvel] lépnek hatályba. A gazdasági szereplők és a piacfelügyeleti hatóságok adminisztratív terheinek minimálisra csökkentése érdekében a Bizottság részletes meghatározásainak figyelembe kell venniük mind a 6. cikk (5)–(7) bekezdéseiben, mind a 11. cikkben foglalt előírásokat, valamint a hatályos nyomonkövethetőségi rendszereket (pl. az állati melléktermékek vagy ipari rendszerek vonatkozásában) és az uniós hulladékosztályozási kódokat.

Módosítás    284

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  A javasolt felhasználásra vonatkozó rövid utasításokat, beleértve a javasolt adagolást és időzítést, valamint a javasolt célnövényeket és tárolást, a gyártónak rendelkezésre kell bocsátania.

Módosítás    285

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a.  Egyetlen termék sem tartalmazhat egy másik funkció szerinti termékkategóriára vonatkozó állításokat anélkül, hogy eleget tenne e másik funkció szerinti termékkategória minden követelményének, továbbá nem tartalmazhat semmilyen közvetlen vagy burkolt állítást az engedélyezett növényvédelmi hatásokra vonatkozóan.

Módosítás    286

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 1. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a nitrifikációgátló-tartalmat az ammónium-nitrogén (NH4) és a karbamid-nitrogén (CH4N2O) formájában jelen lévő összes nitrogén (N) tömegszázalékában kell megadni;

b)  a nitrifikációgátló-tartalmat az ammónium-nitrogén (NH4+) vagy az ammónium-nitrogén (NH4+) és karbamid-nitrogén (CH4N2O) formájában jelen lévő összes nitrogén (N) tömegszázalékában kell megadni;

Módosítás    287

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a nitrogén (N), foszfor (P) vagy kálium (K) garantált tápanyagok vegyjele N-P-K sorrendben;

a)  a nitrogén (N), foszfor (P) vagy kálium (K) garantált tápanyagok vegyjele N-P-K sorrendben; a garantált nitrogéntartalom az ammónium-nitrogén, a nitrát-nitrogén, a karbamid nitrogén, a karbamid-formaldehidben jelen lévő nitrogén, az izobutilidén-dikarbamidban jelen lévő nitrogén, a krotonilidén-dikarbamidban jelen lévő nitrogén és a ciánamidban jelen lévő nitrogén összegéből adódik.

 

A foszfortrágyáknak a következő minimális oldékonysági szinteknek kell megfelelniük, hogy a növény számára felvehetők legyenek, máskülönben ezek nem nevezhetők foszfortrágyának:

 

  vízben való oldhatóság: az összes P minimum 25%-a,

 

  semleges ammónium-citrátban való oldhatóság: az összes P minimum 30%-a,

 

  hangyasavban való oldhatóság (csak lágy ásványi foszfát esetén): az összes P minimum 35%-a.

Módosítás    288

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) vagy nátrium (Na) garantált tápanyagok vegyjele Mg-Ca-S-Na sorrendben;

b)  a kalcium (Ca), magnézium (Mg), nátrium (Na) vagy kén (S) garantált tápanyagok vegyjele Ca- Mg - Na - S sorrendben;

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    289

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a nitrogén (N), foszfor (P) vagy kálium (K) garantált tápanyagok teljes mennyiségét jelző számok és zárójelben a magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) vagy nátrium (Na) teljes mennyiségét jelző számok;

c)  a nitrogén (N), foszfor (P) vagy kálium (K) garantált tápanyagok átlagos mennyiségét jelző számok és zárójelben a magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) vagy nátrium (Na) teljes mennyiségét jelző számok;

Módosítás    290

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – d pont – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  szerves szén (C); valamint

  szerves szén (C) és a szén és a nitrogén aránya (C/N);

Módosítás    291

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – d pont – 7 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  por vagy pellet formában

Módosítás    292

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – d pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  összes foszfor-pentoxid (P2O5);

  semleges ammónium-citrátban és vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5);

Módosítás    293

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – d pont – 2 franciabekezdés – 3 francia albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

őrölt foszfát jelenléte esetén a hangyasavban oldható foszfor-pentoxid (P2O5);

  csak ásványi savakban oldható foszfor-pentoxid (P2O5);

Módosítás    294

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A garantált teljes nitrogéntartalom az ammónium-nitrogén, a nitrát-nitrogén, a karbamid nitrogén, a metilén-karbamidban jelen lévő nitrogén, az izobutilidén-dikarbamidban jelen lévő nitrogén, a krotonilidén-dikarbamidban jelen lévő nitrogén és a ciánamidban jelen lévő nitrogén összegéből adódik.

Módosítás    295

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – d pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  összes foszfor-pentoxid (P2O5);

  semleges ammónium-citrátban és vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5);

Módosítás    296

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – d pont – 2 franciabekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  őrölt foszfát jelenléte esetén a hangyasavban oldható foszfor-pentoxid (P2O5);

–  csak ásványi savakban oldható foszfor-pentoxid (P2O5);

Módosítás    297

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – d pont – 4 franciabekezdés – 1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  por vagy pellet formában

Módosítás    298

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  pH

Módosítás    299

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  Az 5ppm-nél kevesebb kadmiumot, arzént, ólmot, krómot(VI) és higanyt tartalmazó termésnövelő termékek csomagolásán és címkéjén jól látható „ökocímke” helyezhető el. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, kiegészítve ezt a rendeletet az ilyen címékek technikai standardjainak elfogadása érdekében.

Módosítás    300

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 1.C.I.a) funkció szerinti termékkategória – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  por, ha a termék legalább 90 %-a átesik 1,0 mm-es szemméretű szitán, vagy

c)  por, ha a termék legalább 90 %-a átesik 1 mm-es szemméretű szitán, vagy

Módosítás    301

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 1.C.I.a) funkció szerinti termékkategória – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  A II. melléklet 10. összetevő-kategóriája 1. pontjának bb) alpontjában említett, CE-jelöléssel ellátott termékek esetében, amennyiben a polimereket kizárólag kötőanyagként használják, a következő megjegyzést kell feltüntetni: „A termésnövelő termék nem kerülhet kapcsolatba a talajjal.”

Módosítás    302

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 1.C.II. funkció szerinti termékkategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben található garantált mikroelem-tartalmat e tápanyagok nevének és vegyjelének az alábbi sorrend szerinti megadásával kell feltüntetni: bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) és cink (Zn), valamint ezek ellenionja(i) neve;

1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben található garantált mikroelem-tartalmat e tápanyagok nevének és vegyjelének az alábbi sorrend szerinti megadásával kell feltüntetni: bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo), szelén (Se), szilícium (Si) és cink (Zn), valamint ezek ellenionja(i) neve;

Módosítás    303

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 1.C.a) funkció szerinti termékkategória (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1.C.a) funkció szerinti termékkategória: Alacsony széntartalmú trágya

 

1.  A makroelemek kapcsán a következő információelemeket kell feltüntetni:

 

a)  a nitrogén (N), foszfor (P) vagy kálium (K) garantált tápanyagok vegyjele N-P-K sorrendben;

 

b)  a magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) vagy nátrium (Na) garantált tápanyagok vegyjele Mg-Ca-S-Na sorrendben;

 

c)  a nitrogén (N), foszfor (P) vagy kálium (K) garantált tápanyagok teljes mennyiségét jelző számok és zárójelben a magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) vagy nátrium (Na) teljes mennyiségét jelző számok;

 

d)  a következő garantált tápanyagok mennyisége az alábbi sorrendben, a trágya tömegszázalékában kifejezve:

 

  összes nitrogén (N)

 

  a szerves nitrogén (N) minimális mennyisége, megadva a felhasznált szerves anyag eredetét;

 

  a nitrát-nitrogén formájában jelen lévő nitrogén (N);

 

  az ammónia-nitrogén formájában jelen lévő nitrogén (N);

 

  a karbamid-nitrogén formájában jelen lévő nitrogén (N);

 

  összes foszfor-pentoxid (P2O5);

 

  vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5);

 

  semleges ammónium-citrátban oldható foszfor-pentoxid (P2O5);

 

  őrölt foszfát jelenléte esetén hangyasavban oldható foszfor-pentoxid (P2O5);

 

  összes kálium-oxid (K2O);

 

  vízben oldható kálium-oxid (K2O);

 

  magnézium-oxid (MgO), kalcium-oxid (CaO), kén-trioxid (SO3) és nátrium-oxid (Na2O);

 

  ha e tápanyagok vízben teljes mértékben oldható formában vannak jelen, akkor csak a vízben oldható tartalmat kell megadni;

 

  amennyiben az említett tápanyagok oldható része a teljes mennyiségüknek legalább egy negyedét kiteszi, akkor a teljes mennyiséget és a vízben oldható mennyiséget is meg kell adni;

 

  egyéb esetekben a teljes mennyiséget kell megadni.

 

e)  karbamid (CH4N2O) jelenléte esetén a trágya használata során feltáródó ammónia levegőminőségre gyakorolt esetleges hatásairól szóló tájékoztatás és a megfelelő óvintézkedések megtételére vonatkozó ajánlások.

 

2.  Meg kell adni az alábbi egyéb elemeket a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve:

 

  szervesszén-tartalom (C); továbbá

 

  szárazanyag-tartalom.

 

3.  Amennyiben a bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) és cink (Zn) közül egy vagy több anyag legalább az alábbi táblázatban tömegszázalékban meghatározott minimális mennyiségben megtalálható a termékben,

 

  és szándékosan adták a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékhez, akkor azokat jelezni kell; és

 

  egyébként lehet jelezni.

 

Mikroelem

Tömegszázalék

 

Bór (B)

0,01

 

Kobalt (Co)

0,002

 

Réz (Cu)

0,002

 

Mangán (Mn)

0,01

 

Molibdén (Mo)

0,001

 

Cink

0,002

 

A szóban forgó anyagokat a makroelemeket követően kell felsorolni. A következő információelemeket kell feltüntetni:

 

a)  a garantált mikroelemek neve és vegyjele az alábbi sorrendet követve: bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) és cink (Zn), valamint ezek ellenionja(i) neve;

 

b)  a mikroelemek teljes mennyisége a trágya tömegszázalékában;

 

  ha e tápanyagok vízben teljes mértékben oldható formában vannak jelen, akkor csak a vízben oldható tartalmat kell megadni;

 

  amennyiben az említett tápanyagok oldható része a teljes mennyiségüknek legalább egy negyedét kiteszi, akkor a teljes mennyiséget és a vízben oldható mennyiséget is meg kell adni; továbbá

 

  egyéb esetekben a teljes mennyiséget kell megadni;

 

c)  ha a garantált mikroelem(ek) egy vagy több kelátképző anyaggal kelátot képez(nek), akkor a mikroelem neve és vegyjele után fel kell tüntetni a következőket:

 

  kelátképző anyag neve vagy rövidítése, a mikroelem-kelát mennyisége a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve;

 

d)  ha a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék egy vagy több komplexképző anyaggal kötött mikroeleme(ke)t tartalmaz, akkor

 

  a mikroelem neve és vegyjele után fel kell tüntetni a következőket: „komplexképző anyag: ...”, a mikroelem-komplex mennyisége a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve; továbbá

 

  a komplexképző anyag neve vagy rövidítése.

 

e)  a címkén szerepelnie kell a következőnek: „Csak kifejezetten szükséges esetben használandó. Ne lépje túl a megfelelő adagolást.”

Módosítás    304

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 3. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  összes nitrogén (N);

törölve

Módosítás    305

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 3. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  összes foszfor-pentoxid (P2O5);

törölve

Módosítás    306

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 3. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  összes kálium-oxid (K2O);

törölve

Módosítás    307

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 6 funkció szerinti termékkategória – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  adagolás, időzítés (a növényi fejlődés szakaszai szerint) és az alkalmazás gyakorisága;

e)  adagolás, időzítés (a növényi fejlődés szakaszai szerint), elhelyezés és az alkalmazás gyakorisága (a biostimulánsokkal kapcsolatos állítás(oka)t alátámasztó empirikus bizonyítékokkal összhangban);

Módosítás    308

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 6 funkció szerinti termékkategória – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  annak feltüntetése, hogy a termék nem növényvédő szer;

Módosítás    309

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A garantált tápanyagtartalomra és egyéb paraméterekre vonatkozó tűréshatárok

 

A garantált tápanyagtartalomra és egyéb paraméterekre vonatkozó tűréshatárok

szerves szén (C)

± 20 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

szerves szén (C)

± 15 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

szárazanyag-tartalom

± 5,0 százalékpont abszolút értékben

szárazanyag-tartalom

± 5,0 százalékpont abszolút értékben

összes nitrogén (N)

± 50 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont összes réz (Cu):

összes nitrogén (N)

± 15 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont összes réz (Cu):

szerves nitrogén (N)

± 50 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont összes réz (Cu):

szerves nitrogén (N)

± 15 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont összes réz (Cu):

összes foszfor-pentoxid (P2O5);

± 50 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont összes réz (Cu):

összes foszfor-pentoxid (P2O5);

± 15 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont összes réz (Cu):

összes kálium-oxid (K2O);

± 50 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont összes réz (Cu):

összes kálium-oxid (K2O);

± 15 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont összes réz (Cu):

összes és vízben oldható magnézium-oxid, kalcium-oxid, kén-trioxid vagy nátrium-oxid

± 25 % az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,5 százalékpont

összes és vízben oldható magnézium-oxid, kalcium-oxid, kén-trioxid vagy nátrium-oxid

± 25 % az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,5 százalékpont

összes réz (Cu)

± 50 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,5 százalékpont

összes réz (Cu)

± 50 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,5 százalékpont

összes cink (Zn)

± 50 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

összes cink (Zn)

± 50 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

mennyiség

- 5 % relatív eltérés a garantált értékhez képest

mennyiség

- 5 % relatív eltérés a garantált értékhez képest

 

 

A nitrogén, a foszfor és a kálium bejelentett formája

Kétkomponensű: maximális tűréshatár abszolút értékben, 1,1 N és 0,5 szerves N, 1,1 P2O5, 2 K2O és 1,5 két tápanyag összesített mennyiségére vonatkozóan.

 

 

 

Háromkomponensű: maximális tűréshatár abszolút értékben, 1,1 N és 0,5 szerves N, 1,1 P2O2, 1,1 K2O és 1,9 három tápanyag összesített mennyiségére vonatkozóan.

 

 

 

± 10 % az egyes tápanyagok összesített garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2 százalékpontig.

Módosítás    310

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – 1 táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

± 25 % az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,5 százalékpont

± 25 % a garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 0,9 százalékpont

Módosítás

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont külön minden egyes tápanyag és a tápanyagok összessége vonatkozásában

-50 % és +100 % az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb -2 és +4 százalékpont.

± 25 % a garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 0,9 százalékpont

A P2O5 tűréshatárok semleges ammónium-citrátban és vízben oldható foszfor-pentoxidra (P2O5) vonatkoznak.

 

 

Módosítás    311

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

szerves szén: ± 20 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

szerves szén: ± 15 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

szerves nitrogén: ± 50 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

szerves nitrogén: ± 15 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

összes réz (Cu) ± 50 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,5 százalékpont

összes réz (Cu) ± 15 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,5 százalékpont

összes cink (Zn)± 50 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

összes cink (Zn) ± 15 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

Módosítás    312

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória

 

A Bizottság által javasolt szöveg

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

± 25 % az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,5 százalékpont

± 25 % a garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 0,9 százalékpont

szemcseméret: ± 10 % relatív eltérés az adott szitán áteső garantált százalékhoz képest

mennyiség: ± 5 % relatív eltérés a garantált értékhez képest

Módosítás

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont külön minden egyes tápanyag és a tápanyagok összessége vonatkozásában

-50 % és +100 % az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb -2 és +4 százalékpont.

-50 % és +100 % az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb -2 és +4 százalékpont.

A fenti tűréshatárok az N-formákra és az oldhatóságra is alkalmazandók.

szemcseméret: ± 20 % relatív eltérés az adott szitán áteső garantált százalékhoz képest

mennyiség: ± 3 % relatív eltérés a garantált értékhez képest

Módosítás    313

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 rész – 3. funkció szerinti termékkategória

A garantált tápanyag formái és egyéb garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó tűréshatárok

pH

± 0,7 a gyártás idején

 

± 1,0 a forgalmazási lánc bármely szakaszában

szerves szén (C)

± 10% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

összes nitrogén (N)

± 20 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

összes foszfor-pentoxid (P2O5);

± 20 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

összes kálium-oxid (K2O);

± 20 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

szárazanyag

± 10% relatív eltérés a garantált értékhez képest

mennyiség

- 5 % relatív eltérés a garantált értékhez képest a gyártás idején

 

- 25 % relatív eltérés a garantált értékhez képest a forgalmazási lánc bármely szakaszában

szerves szén (C) / szerves nitrogén (N)

± 20% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

szemcseméret

± 10 % relatív eltérés az adott szitán áteső garantált százalékhoz képest

Módosítás

A garantált tápanyag formái és egyéb garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó tűréshatárok

pH

± 0,7 a gyártás idején

 

± 0,9 a forgalmazási lánc bármely szakaszában

szerves szén (C)

± 10% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

összes nitrogén (N)

± 20 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

összes foszfor-pentoxid (P2O5);

± 20 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

összes kálium-oxid (K2O);

± 20 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

szárazanyag

± 10% relatív eltérés a garantált értékhez képest

mennyiség

- 5 % relatív eltérés a garantált értékhez képest a gyártás idején

 

- 15 % relatív eltérés a garantált értékhez képest a forgalmazási lánc bármely szakaszában

szerves szén (C) / szerves nitrogén (N)

± 20% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

szemcseméret

± 10 % relatív eltérés az adott szitán áteső garantált százalékhoz képest

Módosítás    314

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 rész – 4. funkció szerinti termékkategória

A garantált tápanyag formái és egyéb garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó tűréshatárok

elektromos vezetőképesség

± 50 % relatív eltérés a gyártás idején

 

± 75 % relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

pH

± 0,7 a gyártás idején

 

± 1,0 a forgalmazási lánc bármely szakaszában

mennyiség térfogatban (liter vagy m³)

- 5 % relatív eltérés a gyártás idején

 

- 25 % relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

a 60 mm-nél nagyobb részecskékből álló anyagok mennyisége (térfogata)

- 5 % relatív eltérés a gyártás idején

 

- 25 % relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

az előre formázott termesztőközeg mennyisége (térfogata)

- 5 % relatív eltérés a gyártás idején

 

- 25 % relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

vízben oldható nitrogén (N)

± 50 % relatív eltérés a gyártás idején

 

± 75 % relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5)

± 50 % relatív eltérés a gyártás idején

 

± 75 % relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

vízben oldható kálium-oxid (K2O)

± 50 % relatív eltérés a gyártás idején

 

± 75 % relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

Módosítás

A garantált tápanyag formái és egyéb garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó tűréshatárok

elektromos vezetőképesség

± 50 % relatív eltérés a gyártás idején

 

± 60% relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

pH

± 0,7 a gyártás idején

 

± 0,9 a forgalmazási lánc bármely szakaszában

mennyiség térfogatban (liter vagy m³)

- 5 % relatív eltérés a gyártás idején

 

- 15% relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

a 60 mm-nél nagyobb részecskékből álló anyagok mennyisége (térfogata)

- 5 % relatív eltérés a gyártás idején

 

- 15% relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

az előre formázott termesztőközeg mennyisége (térfogata)

- 5 % relatív eltérés a gyártás idején

 

- 15% relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

vízben oldható nitrogén (N)

± 50 % relatív eltérés a gyártás idején

 

± 60% relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5)

± 50 % relatív eltérés a gyártás idején

 

± 60% relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

vízben oldható kálium-oxid (K2O)

± 50 % relatív eltérés a gyártás idején

 

± 60% relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

Módosítás    315

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 1 rész – 1 pont – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  energianövények fermentációs maradéka, a 4. összetevő-kategóriának megfelelően,

b)  energianövények fermentációs maradéka és növényi alapú biohulladék, a 4. összetevő-kategóriának megfelelően,

Módosítás    316

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 1 rész – 1 pont – 1 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  nem feldolgozott vagy mechanikusan feldolgozott növények, növényi részek vagy növényi kivonatok, a 2. összetevő-kategóriának megfelelően,

Módosítás    317

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 1 rész – 1 pont – 3 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  denitrifikáció-gátló, az 5.A.Ia. funkció szerinti termékkategóriának megfelelően,

Módosítás    318

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 1 rész – 3 pont – 2 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  denitrifikáció-gátló, az A.Ia. funkció szerinti termékkategóriának megfelelően,

Módosítás    319

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 2 rész – A. modul – 2.2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a tervezési és gyártási rajzokat és terveket,

törölve

Módosítás    320

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 2 rész – A. modul – 2.2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a rajzok és tervek, valamint a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék felhasználása megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat,

törölve

Módosítás    321

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 2 rész – A1. modul – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az alábbi 4.1–4.3. szakaszban leírt ciklusokat és vizsgálatot a termék reprezentatív mintáján legalább háromhavonta el kell végezni a gyártó nevében, annak ellenőrzése érdekében, hogy az megfelel-e

Az alábbi 4.1–4.3. szakaszban leírt ciklusokat és vizsgálatot a termék reprezentatív mintáján az üzem folyamatos működése esetén legalább hathavonta, időszakos gyártás esetén pedig minden évben el kell végezni a gyártó nevében, annak ellenőrzése érdekében, hogy az megfelel-e

Módosítás    322

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 2 rész – A1. modul – 4.3.5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4.3.5a.  A gyártó megőrzi a vizsgálati jelentéseket a műszaki dokumentációval együtt.

Módosítás    323

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 2 rész – B. modul – 3.2 pont – c pont – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a vizsgálati jelentéseket,

–  a vizsgálati jelentéseket, többek közt a mezőgazdasági hatékonyságról szóló vizsgálatokat, valamint

Módosítás    324

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 2 rész – D1. modul – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  tervezési és gyártási rajzokat és terveket, beleértve a gyártási folyamat olyan írásba foglalt bemutatását és ábráját, amelyen minden kezelés, tároló tartály és terület egyértelműen azonosítva van,

b)  a gyártási folyamat írásba foglalt bemutatását és ábráját;

(1)

  HL C 389., 2016.10.21., 80. o.


INDOKOLÁS

Bevezetés

2016. március 17-én az Európai Bizottság rendelettervezetre irányuló javaslatot fogadott el a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról.

Jelenleg a műtrágyák belső piacon való rendelkezésre állására vonatkozó jogszabályi keret – a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet – szinte kizárólag bányászott vagy vegyileg előállított, szervetlen anyagokból készült műtrágyákra vonatkozik. A javaslattervezet e jogszabály helyébe lép és a termésnövelő termékek szélesebb választékát fogja magába foglalni, megnyitva az egységes piacot a szerves vagy másodlagos nyersanyagokból készülő termésnövelő termékek szabad forgalmazása előtt. Ezért a javaslat összehangolja a termésnövelő termékekre vonatkozó szabályokat a termékszabályozásra vonatkozó új jogalkotási kerettel, és annak egyedüli jogalapjával, az EUMSZ 114. cikkével.

A Bizottság javaslatának célja, hogy elősegítse az uniós ipar fenntarthatóbbá és versenyképesebbé válását, előmozdítsa a fenntartható fejlődést és új munkahelyeket teremtsen. A javasolt rendelet célja, hogy összehangolja a szerves hulladékból és melléktermékekből származó termékekre vonatkozó uniós szabályokat.

A javaslat előkészítése

A javaslat az érdekelt felekkel folytatott széles körű konzultációkon és egy hatásvizsgálaton alapul. A műtrágyákról szóló meglévő rendelet 2010-ben elvégzett értékelése azt állapította meg, hogy a műtrágyákról szóló rendelet hatékonyabban ösztönözhetné az innovatív trágyákat, és hogy reformokra lenne szükség a belső piac megerősítéséhez. Az értékelés azt is kimutatta, hogy sem a gazdasági szereplők, sem a nemzeti hatóságok nem ítélték úgy, hogy a kölcsönös elismerés elegendő a szerves trágyák szabad mozgásának biztosítására, mivel a trágyák olyan termékek, amelyek esetében szigorú szabályokra van szükség a termékminőség, valamint a környezet és az egészség védelmének biztosítása érdekében.

Az előkészítő szakaszban valamennyi érdekelt féllel konzultáltak, többek között a körforgásos gazdaságról tartott nyilvános konzultáció részeként, amelyet 2015 májusában tettek közzé. Az érdekelteket arra is felhívták, hogy adjanak visszajelzést a műtrágyákról szóló rendelet felülvizsgálatának 2015. októberben közzétett ütemtervére vonatkozóan.

A javaslatot hatásvizsgálat támasztja alá, amely azt mutatta, hogy a reform adminisztratív egyszerűsítést eredményez és biztosítja a piacon szükséges rugalmasságot, egyúttal biztosítva az egészség és a környezet védelmét.

Általános megjegyzések

Az előadó üdvözli a termésnövelő termékekről szóló rendeletre irányuló javaslatot a körforgásos gazdaságra vonatkozó csomag részeként. A javaslat a termékszabályozásra vonatkozó „új jogalkotási keretnek” megfelelően korszerűsíti a megfelelőségértékelést és a piacfelügyeletet, a termésnövelő termékek szélesebb körét fedi le (beleértve a másodlagos nyersanyagokból gyártottakat), és a közérdek védelme érdekében határértékeket állapít meg a nehézfémek és szennyező anyagok termésnövelő termékekben való előfordulására.

1. Opcionális harmonizáció

A kezdeményezés célja, hogy az ilyen termékek a belső piac révén kritikus tömegre tehessenek szert. A nem harmonizált trágyákra vonatkozó kölcsönös elismerés rendszere a múltban rendkívül nehézkesnek bizonyult, miközben a termékharmonizációs jogszabály hatékonyan biztosította a szervetlen trágyák belső piacra való kijutását. Megállapítható tehát, hogy a szerves vagy másodlagos nyersanyagokból készülő trágyák tekintetében való termékharmonizációs jogszabályalkotás nem lép túl az ahhoz szükséges mértéken, amelyet a körforgásos gazdaságba való nagy volumenű beruházások ösztönzéséhez szükséges szabályozás kiszámíthatóságának biztosítása megkíván.

Az e javaslatban választott szabályozási technika a gazdasági szereplők számára a lehető legnagyobb rugalmasságot nyújtja ahhoz, hogy új termékeket hozzanak forgalomba a belső piacon a biztonság és a minőség kockáztatása nélkül. Továbbá a tagállamoknak meghagyja a lehetőséget, hogy a nem harmonizált trágyák nemzeti forgalmazását is engedélyezzék, anélkül hogy megfosztaná a harmonizált szabályozási keretek előnyeitől azokat a gazdasági szereplőket, akik határokon átnyúló nagyobb piacokra kívánnak lépni.

Az előadó úgy véli, hogy az innovatív trágyák szabad mozgásának jelenleg az eltérő nemzeti szabályozási keretek formájában létező korlátait a tagállamok egyoldalú fellépései nem tudják sikeresen felszámolni. Az uniós fellépés – a minőség, a biztonságosság és a környezetvédelem harmonizált és ambiciózus kritériumainak meghatározásával – ösztönözheti az ilyen szerves trágyák szabad mozgását. Emellett egy európai szabályozási keret fel fogja hívni a tagállamok figyelmét az innovatív trágyák gazdasági és környezetvédelmi potenciáljára, a szerves trágyákat az ásvány-alapú műtrágyákkal egyenrangúvá fogja tenni, illetve ösztönözni fogja az innovációt.

Az előadó kiemeli, hogy a harmonizált útvonalat választó társaságok könnyített hozzáférést élvezhetnének az egész belső piachoz. Emellett az adminisztratív költségek is csökkennének, mivel egyre kevésbé lenne szükséges, hogy az egyes termékeket a különböző tagállami szabályok szerint vegyék nyilvántartásba. A harmadik fél általi tanúsításra nem kötelezett gyártókra kisebb hatást gyakorol a változás azokhoz képest, akik vagy amelyek a harmadik fél általi tanúsítás költségeit viselik (például kkv-k). E költségeket mérsékli az ellenőrzések gyakoriságának a gyártási volumenhez igazított csökkenése, valamint az elismerés évét követően a külső mintavételek számának csökkenése. Ebben a tekintetben az opcionális harmonizáció elősegítené az új szabályozási keretre való zökkenőmentes áttérést, ami lehetővé teszi a gyártóknak, hogy válasszanak: a helyi vagy az uniós piacokon kívánják-e termékeiket forgalmazni.

2. Új követelmények és a rendelet hatálya

A rendelet egyik célja az, hogy javítsa a termésnövelő termékekre vonatkozó biztonsági szabványokat, valamint alacsonyabb határértékeket állapítson meg a nehézfémekre – különösen a kadmiumra – az egyes funkciók szerinti termékkategóriák vonatkozásában. Ez javíthatná az élelmiszerbiztonságot és a fogyasztók biztonságát, valamint a talaj védelmét. A szennyeződésekre – például a szerves vagy mikrobiális szennyező anyagokra – felső határértékeket állapít meg az új biztonsági szabványoknak megfelelően. Továbbá a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek minőségének biztosítása érdekében új minimális tápanyagtartalmat határoz meg az egyes funkció szerinti termékkategóriákra.

A foszfáttartalmú trágyák megengedett kadmiumszintje sok vitát vet fel a közérdekű célkitűzések és azok elérésének arányos eszközei közötti helyes egyensúllyal, valamint a tudományos alapokkal és a jelenleg szükséges technológiák rendelkezésre állásával kapcsolatban. Bizottsági szinten a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság kizárólagos hatáskört kapott a kadmium-határértékek megállapítására a javaslat I. mellékletében.

3. Egyértelmű különbségtétel a trágyák között

A termésnövelő termékek jelenlegi, javaslatban szereplő meghatározása összezavarhatja a mezőgazdasági termelőket, mivel különféle, eltérő funkciókkal és tulajdonságokkal rendelkező termékeket foglal magában. Ezért nagyon világos különbséget kell tenni a trágyák (olyan termékek, amelyek tápanyaggal szolgálnak a növények növekedéséhez) és más típusú termékek (talajjavító szerek, termesztőközeg, agronómiai adalékanyagok vagy biostimulánsok) között, amelyeknek különböző funkcióik vannak, mint például a növények bizonyos funkcióinak stimulálása, hatással vannak a talajra stb.

4. Az adminisztratív terhek csökkentése

A javaslat kötelezettségeket állapít meg a gazdasági szereplők számára annak érdekében, hogy megvalósuljon az egységes piac, amely olyan fontos közérdekeket biztosít, mint a biztonság, a közegészség és a környezet védelme stb. Azonban ezeket a célokat kevésbé megterhelő intézkedések révén kell teljesíteni az ágazaton belüli innováció és munkahelyteremtés akadályozásának elkerülése érdekében. Ezért az előadó fontosnak tartja a javaslat oly módon történő kiigazítását, hogy a gazdasági szereplők kötelezettségei arányosak legyenek e rendelet célkitűzéseivel, a szükséges mérték túllépése nélkül.

5. Címkézés

Az előadó fontosnak tartja, hogy a címkézés egyértelmű és átfogó legyen, és tartalmazza a rendelkezésre álló tápanyagokról és azok oldhatóságáról szóló valamennyi információt. Ez alapvető fontosságú a gazdálkodók számára ahhoz, hogy megfelelően mérjék fel a termékek agronómiai hatékonyságát és az általuk termesztett növények igényeinek, valamint a talaj és az időjárás feltételeinek és jellemzőinek legmegfelelőbb terméket válasszák. Ez javítja a hatékonyságot is és kedvező a környezetre nézve.

Következtetések

Az előadó úgy véli, hogy a javaslat az adminisztratív terhek egyszerűsödésével és csökkenésével jár a termésnövelő termékek azon gyártói számára, amelyek a belső piacon több nemzeti területen is jelen kívánnak lenni, miután az e piacokra való kijutás a továbbiakban nem fog a kölcsönös elismeréstől függeni. Ugyanakkor elkerüli azt, hogy kizárja vagy korlátozza azon gyártók piacra jutását, amelyek nem kívánnak megfelelni az uniós szabályoknak, mivel nyitva hagyja a lehetőséget a nemzeti szabályok alá eső nemzeti piacok eléréséhez vagy a kölcsönös elismeréshez a határokon átnyúló tevékenységek során.

Az előadó úgy véli továbbá, hogy a Bizottság új megközelítése számos példa nélküli szabályt eredményezhet a termésnövelő termékek ágazatában. Emellett a javaslatban következetlenségek, bizonytalanságok és hiányos fogalommeghatározások vannak, amelyeket pontosítani kell. Ebből a szempontból az új rendelet 2018. január 1-jén történő hatálybalépése túl ambiciózusnak tűnik.

A felülvizsgálati záradék előírja a Bizottság számára, hogy 2023-ban készítsen jelentést a belső piac működéséről annak érdekében, hogy értékelje a részleges harmonizáció hatását, ellenőrizze, hogy ez a rendelet hozzájárul-e az adminisztráció tervezett egyszerűsödéséhez és értékelje a szennyező anyagoknak az e rendelet I. mellékletében meghatározott szintjeire vonatkozó megszorításokat. A jelentés tervezett időpontja a 49. cikkben meghatározott alkalmazási idő tekintetében bevezetendő esetleges változtatásoktól függ.


MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL ÉS AKIKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. Az előadó az alábbi szervezetektől vagy személyektől kapott észrevételeket a jelentéstervezet elkészítése során:

Szervezet és/vagy személy

Fertilizers Europe

European Biostimulant Industry Council (EBIC)

European Consortium of the Organic-Based Fertilizer Industry (ECOFI)

Alliance Européenne des Engrais Phosphatés

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

Copa - Cogeca

 

 

Chemicals Legislation European Enforcement Network (CLEEN)

Fertisac

Phosagro

A Stockholmi Egyetem Balti-tengeri Központja (Baltic Eye project)

GRODAN

SOBAC

 

Veolia

SUEZ csoport

Office Chérifien des Phosphates (OCP)

BAYER


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (2.6.2017)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

A vélemény előadója: Elisabetta Gardini

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

Előzmények

A termésnövelő termékeket a növények táplálására és a növények növekedésének javítására használják fel, főként a mezőgazdaságban. Két nagyobb csoportba sorolhatók: trágyák, amelyek tápanyagokat biztosítanak a növények számára, valamint egyéb termékek, amelyek elsődleges célja a növények növekedésének más eszközökkel történő előmozdítása. Mivel a világ népessége folyamatosan nő, a trágyák – különösen a megnövelt terméshozamoknak köszönhetően – kulcsfontosságú előnyökkel járnak. A trágyák használatához azonban bizonyos környezeti, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági problémák társulnak.

A Bizottság becslései szerint a termésnövelő termékek ágazatának éves forgalma 20–25 milliárd euró, és mintegy 100 000 munkahelyet biztosít; a vállalatok 90%-ban kkv-kból állnak. Egy 2015-ben közzétett belső tanulmány arra is felhívta a figyelmet, hogy a trágyák a legtöbb uniós tagállamban a gazdálkodók költségeinek körülbelül 10%-át teszik ki, jóllehet ez a szám akár 20% (Írország) vagy mindössze 3,6% (Málta) is lehet.

A jelenlegi jogi keret

A műtrágyákról szóló 2003-as rendelet (2003/2003/EK rendelet) különböző típusú trágyákat határoz meg, amelyeket „EK-műtrágyaként” jóváhagytak, és az uniós piacon szabadon forgalomba bocsáthatók. Jóllehet a jelenlegi rendelet a trágyák különféle típusait öleli fel, a jelenlegi „EK-műtrágyák” alapvetően elsődleges nyersanyagokból nyert hagyományos és ásványi műtrágyák, amelyek egy része energia- és CO2-intenzív termelési folyamatokat tesz szükségessé. Ezen túlmenően a rendelet nem tartalmaz a nehézfém- és egyéb szennyezőanyag-tartalomra – így például a kórokozókra és fizikai szennyeződésekre – vonatkozó határértékeket.

A Bizottság 2016 márciusában a körforgásos gazdaságra vonatkozó csomag részeként a termésnövelő termékekről szóló jogalkotási javaslatot terjesztett elő. A javaslat a termésnövelő termékek szélesebb körét öleli fel (köztük másodlagos nyersanyagokból előállított termékeket is), és a termésnövelő termékekben jelen lévő nehézfémekre és szennyező anyagokra vonatkozó határértékeket is megszab.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli a Bizottság által előterjesztett javaslatot, mivel lehetővé fogja tenni valamennyi trágya belső piachoz való hozzáférését, és átülteti a gyakorlatba a körforgásos gazdaság elveit. Az előadó emellett rendkívül pozitív előrelépésnek tartja, hogy a javasolt uniós jogszabály a termésnövelő termékek valamennyi típusát felöleli, nem csak az ásványi termékeket. Hozzá fog járulni a teljesebb belső piac megteremtéséhez, és segíteni és erősíteni fogja a kkv-k körforgásos gazdaságba eszközölt beruházásait.

Ugyancsak rendkívül fontos azonban, hogy reális és elérhető célok kerüljenek kitűzésre, biztosítva, hogy a határértékeknek és követelményeknek meg lehessen felelni. Az emberi és az állati egészség, valamint a környezet védelmét kell elsődlegesnek tekinteni, de azt egyensúlyba kell hozni ezen intézkedések lehetséges társadalmi-gazdasági hatásaival. Ezen túlmenően fontos az élelmiszer-biztonság védelme, valamint annak biztosítása, hogy az élelmiszer-ellátás továbbra is ki tudja elégíteni a folyamatosan növekvő népesség igényeit. Az új szabályoknak erőteljes tudományos alapokon és megbízható kockázatértékeléseken kell nyugodniuk, nem pedig csupán az elővigyázatosság elvén, ami indokolatlan korlátozásokhoz és egyes termékek belső piacról való tisztességtelen kitiltásához vezetne. Ha nem állnak rendelkezésre megbízható tudományos adatok, amelyek alapján a környezetet vagy az emberi és állati egészséget érintő kockázatok állapíthatók meg, nem szabad technikailag irreális követelményeket megszabni. Az előadó e megközelítést követi a javaslattal és különösen a szennyező anyagok kérdésével kapcsolatban.

Ami a szennyező anyagokat illeti, különösen fontos a kadmium (Cd) kérdése. A kadmium, amely főként ásványi foszfáttrágyákban van jelen, különös aggodalomra ad okot, mivel felhalmozódhat a talajban, bekerülhet az élelmiszerekbe, és potenciálisan az egészséget, a talaj biológiai sokféleségét és a talajvíz minőségét érintő káros hatásokhoz vezethet, anélkül hogy bármilyen előnnyel járna a növények számára. A foszfáttrágyák kadmiumtartalma a felhasznált foszfátérctől függ, mivel a kadmium az ércben van jelen és nem jut ki a környezetbe, a gyártási folyamat után sem. A foszfátércek kadmiumtartalma a bányászat helyétől függően 10 mg Cd/kg foszfor (P2O5) alatti értékek és 200 mg/kg között mozoghat. A bizottsági javaslat a fémszennyezés maximális mértékének fokozatos csökkentését vezeti be, és az három év után 60 mg Cd/kg P2O5-ről 40 mg Cd/kg-ra, majd 12 év után 20 mg Cd/kg-ra csökkenne. Ezek lennének a világ legkorlátozóbb határértékei: Japán, Ausztrália, Kalifornia és Új-Zéland Cd-határértékei magasabbak, az EU-ban pedig jelenleg semmilyen határérték nincs.

Az EU-ban a termésnövelő termékeket régóta bevált módszerek széles körét alkalmazva állítják elő, amelyek közül sok teljes mértékben összhangban van a körforgásos gazdaság elveivel. Ezért fontos biztosítani, hogy ezeket a gyártási módszereket fenn lehessen tartani, és ne állapítsanak meg olyan szabályokat, amelyek ellentétesek velük.

Ezen túlmenően az előadó elkötelezett a trágyák különböző kategóriáira alkalmazandó szabályok harmonizálásának biztosítása mellett, hogy jó minőségű termékek és még nagyobb választék álljon a gazdálkodók rendelkezésére.

Egyes „kettős felhasználású” termékként meghatározott trágyák ugyanazokból a kémiai vegyületekből készülnek, mint a növényvédő szerek. A bizottsági javaslat nem utal ezekre a termékekre, és ezt a két, különböző jellemzőkkel rendelkező kategória közötti világos különbségtétel biztosítása érdekében orvosolni kell.

A Bizottság emellett az állati melléktermékekből előállított szerves-ásványi trágyák és biostimulánsok rendelet hatálya alóli kizárását is javasolja. Ezen túlmenően az állati melléktermékek takarmányként való csalárd felhasználásának elkerülése érdekében csak az úgynevezett „végpontot” elért állati melléktermékek lennének CE-jelöléssel értékesíthetők. Ugyanakkor azoknak az állati melléktermékeknek, amelyek még nem érték el a végpontot, nagyon szigorú követelményeknek kell megfelelniük, és ezért lehetővé kell tenni ezen állati melléktermékek uniós szintű értékesítését is.

E kérdéseken túlmenően több terminus és fogalommeghatározás is javításra szorul, hogy jobban tükrözze a technológiai fejlődést, különösen az innovatív termékekkel, például a biostimulánsokkal kapcsolatban.

Azt is biztosítani kell, hogy a gazdálkodók és a fogyasztók világosabb tájékoztatást kapjanak, Ezt az adott ásványi trágyában rendelkezésre álló tápanyagok megadásával és a III. mellékletben meghatározott általános címkézési követelmények javításával kell elérni. Ez lehetővé tenné a gazdálkodók és a fogyasztók számára, hogy optimalizálják a trágyák felhasználását, és ily módon csökkentsék e termékek környezeti hatását.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról

a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet és a 91/676/EGK irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg)

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy kapcsolat álljon fenn a műtrágyák kereskedelme és felhasználása között, más szóval e rendelet és a nitrátirányelv között. Amennyiben a kereskedelem és felhasználás között nincsen kapcsolat, úgy fennáll a veszélye, hogy a rendelet nem éri el célját. Ebben az esetben ugyanis előfordulhat, hogy a tagállamok vagy régiók a műtrágyák használatának szabályozásán keresztül megakadályozzák, hogy bizonyos műtrágyákat, így például a biológiai hulladékból készült komposztot hatékonyan lehessen felhasználni.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A trágyák belső piacon történő forgalmazását a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet15 – amely szinte kizárólag bányászott vagy vegyileg előállított, szervetlen anyagokból származó műtrágyákra vonatkozik – részben harmonizálta. Emellett szükség van az újrafeldolgozott vagy szerves anyagok trágyázási célú felhasználására is. Meg kell állapítani az ilyen újrafeldolgozott vagy szerves anyagokból előállított trágyáknak a belső piac egészében történő forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételeket a további használatukra irányuló fontos ösztönző biztosítása érdekében. A harmonizáció hatályát ezért ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy az újrafeldolgozott és a szerves anyagokra is vonatkozzon.

(1)  A trágyák belső piacon történő forgalmazását a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet15 – amely szinte kizárólag bányászott vagy vegyileg előállított, szervetlen anyagokból származó műtrágyákra vonatkozik – részben harmonizálta. Emellett szükség van az újrafeldolgozott vagy szerves anyagok trágyázási célú felhasználására is. Meg kell állapítani az ilyen újrafeldolgozott vagy szerves anyagokból előállított trágyáknak a belső piac egészében történő forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételeket a további használatukra irányuló fontos ösztönző biztosítása érdekében. Az újrahasznosított tápanyagok fokozott használatának előmozdítása is hozzájárulna a körforgásos gazdasághoz és lehetővé tenné a tápanyagok erőforrás-hatékonyabb általános felhasználását, miközben csökkentené az Unió harmadik országokból származó tápanyagoktól való függőségét. A harmonizáció hatályát ezért ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy az újrafeldolgozott és a szerves anyagokra is vonatkozzon.

__________________

__________________

15Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/2003/EK rendelete a műtrágyákról (HL L 304., 2003.11.21., 1. o.).

15Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/2003/EK rendelete a műtrágyákról (HL L 304., 2003.11.21., 1. o.).

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  E rendeletnek előnyben kell részesítenie a körkörös gazdaság célkitűzéseit, feltéve, hogy az a gazdálkodók számára egyszerre biztosítja a műtrágya-ellátásbiztonságot és e termékek magas hatékonysági szintjét. [OJ please insert the date: five years after its entry into force]-ig az Európai Bizottság köteles jelentést benyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely áttekinti e rendelet alkalmazását.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben előforduló szennyező anyagok – például kadmium – potenciálisan veszélyesek lehetnek az emberi és állati egészségre, valamint a környezetre, mivel felhalmozódnak a környezetben, és bekerülnek az élelmiszerláncba. Ezért határértéket kell megállapítani az ilyen termékekben való előfordulásukra. Ezen túlmenően a biohulladékból származó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben a szennyező anyagok – elsősorban polimerek, valamint fém és üveg – előfordulását vagy meg kell gátolni, vagy pedig a technikailag lehetséges mértékben korlátozni kell azáltal, hogy a külön gyűjtött biohulladékban feldolgozás előtt e szennyeződések kimutatásra kerülnek.

(8)  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben előforduló szennyező anyagok – például kadmium – veszélyesek az emberi és állati egészségre, valamint a környezetre, mivel felhalmozódnak a környezetben, és bekerülnek az élelmiszerláncba. Több tagállam már a kadmiumra vonatkozó szennyezőanyag-szinteket vezet be a kadmium által az emberi és állati egészségre, valamint a környezetre jelentett kockázat miatt. Ezért határértéket kell megállapítani az ilyen termékekben való előfordulásukra. Ezen túlmenően a biohulladékból származó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben a szennyező anyagok – elsősorban polimerek, valamint fém és üveg – előfordulását vagy meg kell gátolni, vagy pedig a technikailag lehetséges mértékben korlátozni kell azáltal, hogy a külön gyűjtött biohulladékban feldolgozás előtt e szennyeződések kimutatásra kerülnek.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Azon tagállamok számára, amelyek már szigorúbb nemzeti határértékekkel rendelkeznek a műtrágyákban lévő kadmiumra vonatkozóan, lehetővé kell tenni, hogy fenntartsák ezen határértékeket mindaddig, amíg az Unió többi része eléri a törekvés azonos szintjét.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b)  Unió-szerte be kell vezetni a termésnövelő termékek kadmium-szintjére vonatkozó CE-jelölési kötelezettséget, amely jelölés feltünteti a foszfor-pentoxid (P205) mg/kg-ban megadott tényleges kadmiumtartalmát (Cd). Ez az előírás a terméken jó látható módon elhelyezett, színkódokkal ellátott címke formáját öltheti, amely révén a felhasználó azonnal fel tudja ismerni, hogy ennél több vagy kevesebb kadmiumot tartalmazó terméket használ-e. A 20 mg/kg foszfor-pentoxidot ((P205) vagy annál kevesebb tényleges kadmiumot tartalmazó (Cd) termésnövelő termékek esetében lehetőséget kell biztosítani speciális jelölések bevezetésére.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Az állati melléktermékek lehetséges felhasználására vonatkozó műszaki fejlődés kihasználása érdekében a releváns összetevő-kategóriát – indokolatlan késedelem nélkül – több állati melléktermék hozzáadásával tovább kell bővíteni. Ez a kibővített összetevő-kategória további lehetőségek és a jogbiztonság megteremtését segítheti elő a gyártók és a vállalkozások számára az állati melléktermékekből származó tápanyagok, például az állati trágya jobb felhasználásában rejlő lehetőségek jobb kiaknázása érdekében. A Bizottságnak ezért felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően – indokolatlan késedelem nélkül – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el egyes összetevő-kategóriáknak bizonyos állati melléktermékekkel való kiegészítésére vonatkozóan.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b)  A műtrágyák előállítására a tagállamokban már széles körűen használt állati melléktermékek, például feldolgozott állati trágya esetében szükségtelen késedelem nélkül és legkésőbb [OJ please insert the date: six months after the date of entry into force of this Regulation]-ig meg kell határozni a végpontot.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv20 szerinti egyes hasznosított hulladékok esetében piaci keresletet mutattak ki ezek termésnövelő termékként való felhasználása iránt. Ezen túlmenően bizonyos követelmények szükségesek a visszanyerési művelet során bemeneti anyagként használt hulladék, a kezelési folyamatok és technológiák, valamint a visszanyerési művelet eredményeként kapott termésnövelő termékek tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy e termékek alkalmazása nem hat általában károsan a környezetre vagy az emberi egészségre. A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek esetében e követelményeket e rendeletben kell megállapítani. Ezért e termékek – amint megfelelnek az e rendeletben foglalt valamennyi követelménynek – a továbbiakban nem tekintendők hulladéknak a 2008/98/EK irányelv értelmében.

(13)  A 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti egyes hasznosított hulladékok – például a struvit, a bioszén és a hamualapú termékek – esetében piaci keresletet mutattak ki ezek termésnövelő termékként való felhasználása iránt. Ezen túlmenően bizonyos követelmények szükségesek a visszanyerési művelet során bemeneti anyagként használt hulladék, a kezelési folyamatok és technológiák, valamint a visszanyerési művelet eredményeként kapott termésnövelő termékek tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy e termékek alkalmazása nem hat általában károsan a környezetre vagy az emberi egészségre. A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek esetében e követelményeket e rendeletben kell megállapítani. Ezért e termékek – amint megfelelnek az e rendeletben foglalt valamennyi követelménynek – a továbbiakban nem tekintendők hulladéknak a 2008/98/EK irányelv értelmében. A műszaki fejlesztések kihasználása és az értékes hulladékáramok hasznosítására vonatkozó innováció további ösztönzése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének megfelelően végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a releváns összetevő-kategóriák bővítésére vagy kiterjesztésére annak érdekében, hogy több, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék – mint például struvit, bioszén és hamualapú termékek – gyártásához felhasználásra engedélyezett hasznosított hulladékot tartalmazzanak. A megfelelő értékelésnek és a feldolgozási követelmények meghatározásának az e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul el kell kezdődnie.

__________________

__________________

20Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

20Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Bizonyos anyagok, keverékek és mikroorganizmusok – amelyeket általában növényi biostimulánsként említenek – tulajdonképpen nem tápanyagok, ugyanakkor stimulálják a növények tápanyagfolyamatait. Ha e termékek célja kizárólag a növények tápanyag-felhasználásának, abiotikus stresszel szembeni tűrőképességének vagy a növény minőségi jellemzőinek javítása, e termékek jellegüknél fogva nagyobb mértékben hasonlítanak a termésnövelő termékekhez, mint más növényvédő szerekhez. E termékeket ezért e rendelet értelmében CE-jelöléssel kell ellátni, és ki kell zárni az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet21 hatálya alól. Az 1107/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(15)  Bizonyos anyagok, mikroorganizmusok és azok keverékei – amelyeket általában növényi biostimulánsként említenek – nem szükségszerűen tápanyagok, ugyanakkor stimulálják a növények általános növekedési erélyét és tápanyagfolyamatait. Ha e termékek célja kizárólag a növények tápanyag-felhasználásának, tápanyag-hozzáférhetőségének, abiotikus stresszel szembeni tűrőképességének, a növény minőségi jellemzőinek, a talaj szerves vegyületei bomlásának vagy a talaj vagy a rhizoszféra tápanyagellátásának, vagy a hozam javítása, e termékek jellegüknél fogva nagyobb mértékben hasonlítanak a termésnövelő termékekhez, mint más növényvédő szerekhez. E termékeket ezért e rendelet értelmében CE-jelöléssel kell ellátni, és ki kell zárni az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet21 hatálya alól. Az 1107/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

_________________

_________________

21Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

21Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  E rendelet nem gátolja az e rendelet hatálya alá nem tartozó, az egészség, a biztonság és a környezet védelmével összefüggő szempontokat szabályozó meglévő uniós jogszabályok alkalmazását. E rendelet ezért a 86/278/EGK tanácsi irányelv22, a 89/391/EGK tanácsi irányelv23, az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet24, az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet25, az 1881/2006/EK bizottsági rendelet26, a 2000/29/EK tanácsi irányelv27, a 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet28 és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet29 sérelme nélkül alkalmazandó.

(17)  E rendelet nem gátolja az e rendelet hatálya alá nem tartozó, az egészség, a biztonság és a környezet védelmével összefüggő szempontokat szabályozó meglévő uniós jogszabályok alkalmazását. E rendelet ezért a 86/278/EGK tanácsi irányelv22, a 91/676/EGK tanácsi irányelv22a, a 2000/60/EK tanácsi irányelv22b, a 89/391/EGK tanácsi irányelv23, az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet24, az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet25, az 1881/2006/EK bizottsági rendelet26, a 2000/29/EK tanácsi irányelv27, a 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet28, az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet29 és a 834/2007/EK tanácsi rendelet29a sérelme nélkül alkalmazandó.

__________________

__________________

22A Tanács 1986. június 12-i 86/278/EGK irányelve a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a környezet és különösen a talaj védelméről (HL L 181., 1986.7.4., 6. o.).

22A Tanács 1986. június 12-i 86/278/EGK irányelve a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a környezet és különösen a talaj védelméről (HL L 181., 1986.7.4., 6. o.).

 

22aA Tanács 1991. december 12-i 91/676/EGK irányelve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről (HL L 375., 1991.12.31., 1. o.).

 

22bAz Európai Parlament és a Tanács 2000. május 7-i 2002/60/EK irányelve a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról (HL L 327., 2002.5.30., 1. o.).

23A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).

23A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).

24Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

24Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

25Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

25Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

26A Bizottság 2006. december 19-i 1881/2006/EK rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.).

26A Bizottság 2006. december 19-i 1881/2006/EK rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.).

27A Tanács 2000. május 8-i 2000/29/EK irányelve a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről (HL L 169., 2000.10.7., 1. o.).

27A Tanács 2000. május 8-i 2000/29/EK irányelve a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről (HL L 169., 2000.10.7., 1. o.).

28Az Európai Parlament és a Tanács 2013. január 15-i 98/2013/EU rendelete a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 39., 2013.2.9., 1. o.).

28Az Európai Parlament és a Tanács 2013. január 15-i 98/2013/EU rendelete a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 39., 2013.2.9., 1. o.).

29Az Európai Parlament és a Tanács 2014. október 22-i 1143/2014/EU rendelete az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről (HL L 317., 2014.11.4., 35. o.).

29Az Európai Parlament és a Tanács 2014. október 22-i 1143/2014/EU rendelete az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről (HL L 317., 2014.11.4., 35. o.).

 

29aAz ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet (HL L 189., 2007.7.20., 1. o.).

Indokolás

A termésnövelés szabályzásának hatóköre kizárólag az, hogy garantálja a belső piac működését és részben harmonizálja azon CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalomba hozatalának feltételeit, amelyekkel a belső piacon kereskedni lehet. A nitrátokról szóló irányelvnek, a vízről szóló keretirányelvnek (2000/60/EK) és az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló tanácsi rendeletnek (834/2007/EK) kívül kell esnie a termésnövelők forgalomba hozatalára vonatkozó szabályozás hatókörén.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(55)  A hulladék-újrafeldolgozás terén igen biztató a technológia fejlődése; ide tartozik például a foszfor szennyvíziszapból történő újrahasznosítása, valamint termésnövelő termékek előállítása állati melléktermékekből, például bioszénből. Az ilyen anyagokat tartalmazó vagy ilyen anyagokból álló termékek számára lehetővé kell tenni a belső piachoz való, szükségtelen késedelem nélküli hozzáférést, ha sor került a gyártási folyamatok tudományos elemzésére és a folyamatkövetelmények uniós szintű meghatározására. Ebből a célból a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el arra vonatkozóan, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek vagy az ilyen termékek gyártásához felhasználásra engedélyezett összetevők tekintetében tágabb vagy további kategóriákat fogadjon el. Az állati melléktermékek tekintetében az összetevő-kategóriákat csak azon esetekben kell bővíteni vagy kiegészíteni, ha az 1069/2009/EK rendeletben foglalt eljárásnak megfelelően végpont került megállapításra a gyártási láncban, mivel azon állati melléktermékek, amelyek tekintetében nem került megállapításra ilyen végpont, nem tartoznak e rendelet hatálya alá.

(55)  A hulladék-újrafeldolgozás terén igen biztató a technológia fejlődése; ide tartozik például a foszfor szennyvíziszapból, különösen struvitból történő újrahasznosítása, termésnövelő termékek előállítása állati melléktermékekből, például bioszénből, valamint a foszfor visszanyerése égetés után, különös tekintettel a hamualapú termékekre és figyelembe véve, hogy ilyen termékek több tagállam nemzeti jogszabályai értelmében már engedélyezettek. Az ilyen anyagokat tartalmazó vagy ilyen anyagokból álló termékek tekintetében lehetővé kell tenni, hogy indokolatlan késedelem nélkül bejussanak a belső piacra, ha sor került a gyártási folyamatok tudományos elemzésére és a folyamatkövetelmények uniós szintű meghatározására. Ebből a célból a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el arra vonatkozóan, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek vagy az ilyen termékek gyártásához felhasználásra engedélyezett összetevők tekintetében tágabb vagy további kategóriákat fogadjon el. A struvitot, a bioszenet és a hamualapú termékeket az összetevő-kategóriákhoz adó felhatalmazáson alapuló jogi aktust e rendelet hatálybalépését követően indokolatlan késedelem nélkül el kell fogadni. Az állati melléktermékek tekintetében az összetevő-kategóriákat csak azon esetekben kell bővíteni vagy kiegészíteni, ha az 1069/2009/EK rendeletben foglalt eljárásnak megfelelően végpont került megállapításra a gyártási láncban.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(56)  Ezen túlmenően gondoskodni kell arról, hogy azokra az új megállapításokra, amelyek a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelő hatásosságát szavatoló feltételekre vonatkoznak, továbbá az emberi, állati vagy növényi egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó új kockázatértékelésekre haladéktalanul reagálni lehessen. Ebből a célból indokolt a Bizottságot a Szerződés 290. cikke alapján felhatalmazni, hogy jogi aktusokat fogadjon el a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek különféle kategóriáira alkalmazandó követelmények módosítása érdekében.

(56)  Ezen túlmenően gondoskodni kell arról, hogy azokra az új megállapításokra, amelyek a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelő hatásosságát szavatoló feltételekre vonatkoznak, továbbá az emberi, állati vagy növényi egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó új kockázatértékelésekre haladéktalanul reagálni lehessen, figyelembe véve a tagállamok hatóságai által, illetve azokkal együttműködve készített értékeléseket. Ebből a célból indokolt a Bizottságot a Szerződés 290. cikke alapján felhatalmazni, hogy jogi aktusokat fogadjon el a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek különféle kategóriáira alkalmazandó követelmények módosítása érdekében.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

59 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(59a)  Biztosítani kell, hogy további felhasználásra engedélyezzék azon termékeket, amelyeket a 764/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a szerinti kölcsönös elismeréssel összefüggésben hoztak forgalomba.

 

__________________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 764/2008/EK rendelete az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.08.13., 21. o.).

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a 91/676/EGK irányelv,

Indokolás

A termésnövelés szabályzásának hatóköre kizárólag arra terjed ki, hogy garantálja a belső piac működését és részben harmonizálja azon CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalomba hozatalának feltételeit, amelyekkel a belső piacon kereskedni lehet. Mivel a nitrátirányelv hatálya a vizek mezőgazdasági szennyezéssel szembeni védelmére terjed ki, oly módon, hogy bizonyos korlátozásokat vezet be a már szennyezett területeken az uniós szinten harmonizált tápanyagok használatára. A nitrátirányelvben szereplő szennyezett területeken való felhasználási korlátozások módosításának kívül kell esnie a termésnövelők forgalomba hozatalára vonatkozó szabályozás hatókörén.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  a 2000/60/EK irányelv,

Indokolás

A termésnövelés szabályzásának hatóköre kizárólag az, hogy garantálja a belső piac működését és részben harmonizálja azon CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalomba hozatalának feltételeit, amelyekkel a belső piacon kereskedni lehet. Az európai jó minőségű vízre vonatkozó vízügyi keretirányelvnek (2000/60/EK) kívül kell esnie a termésnövelők forgalomba hozatalára vonatkozó szabályozás hatókörén.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  834/2007/EK rendelet

Indokolás

Fontos elismerni az ökológiai gazdálkodást és annak sajátosságait a műtrágyáról szóló rendelet hatókörében.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  „termésnövelő termék”: olyan anyag, keverék, mikroorganizmus vagy bármely más anyag, amelyet önmagában vagy más anyaggal keverve alkalmaznak vagy alkalmazni szándékoznak növényeken vagy azok rhizoszférájában a növények tápanyaggal való ellátása vagy a tápanyag-hasznosulás javítása érdekében;

(1)  „termésnövelő termék”: olyan anyag, keverék, mikroorganizmus vagy bármely más anyag, amelyet önmagában vagy más anyaggal keverve alkalmaznak vagy alkalmazni szándékoznak gombákon vagy azok mikoszférájában vagy bármely növekedési szakaszban lévő növényeken, ezen belül magokon és/vagy a rhizoszférában a növények vagy gombák tápanyaggal való ellátása, fizikai vagy biológiai növekedési feltételeik vagy növekedési erélyük, terméshozamuk és minőségük javítása érdekében a tápanyag-hasznosulásuk fokozásán keresztül, beleértve a növény ama képességének javítását is, hogy tápanyagot vegyen fel a filloszférából (az 1107/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó növényvédő szerek kivételével).

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok nem akadályozhatják az e rendeletnek megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazását.

A tagállamok nem akadályozhatják az e rendeletnek megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazását e rendelet összetételre, címkézésre vonatkozó vagy egyéb rendelkezéseire hivatkozva. Az emberi egészség és a környezet védelme céljából a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek használatára vonatkozóan a tagállamok nemzeti rendelkezéseket tarthatnak fenn vagy fogadhatnak el. E rendelkezések azonban nem követelhetik meg azon CE-jelöléssel ellátott termésjavító termékek módosítását, amelyek e rendeletnek megfelelnek. Továbbá e rendelkezések nem befolyásolhatják a termékek forgalmazásának feltételeit.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt közzétételével párhuzamosan útmutató dokumentumot ad ki, amelyben pontosítja és példákkal szemlélteti a gyártók és a piacfelügyeleti hatóságok számára a címke megjelenítését. Ez az útmutató dokumentum pontosítja III. melléklet 1. részének 2. pontja d) alpontjában említett további releváns információkat is.

Indokolás

A gazdálkodók egyértelmű információval történő ellátása és a környezetre negatív következményekkel járó helytelen műtrágyahasználat elkerülése érdekében az Európai Bizottságnak az ásványi trágyák címkézésére vonatkozó konkrét követelményeket és vizuális előírásokat kell meghatároznia egy útmutató dokumentumban.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A gyártók valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven átadják a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék ezen rendeletnek való megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. Az említett hatóság felkérésére a gyártók együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek által képviselt kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

(9)  A gyártók valamely illetékes nemzeti hatóság kérésére az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven átadják a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék ezen rendeletnek való megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. Az említett hatóság felkérésére a gyártók együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek által képviselt kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 10 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az I. melléklet 1(C)(I)(a)(i–ii)(A) funkció szerinti termékkategória meghatározása szerinti, magas nitrogéntartalommal rendelkező, egyetlen makroelemet tartalmazó vagy több makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen ammónium-nitrát trágya;

a)  az I. melléklet 1(C)(I)(a)(i–ii)(A) funkció szerinti termékkategória meghatározása szerinti, magas nitrogéntartalommal rendelkező, egyetlen makroelemet tartalmazó vagy több makroelemet tartalmazó, szilárd ásványi ammónium-nitrát trágya;

 

(E módosítás, amelynek keretében a „szervetlen trágya” kifejezést az „ásványi trágya” kifejezés váltja fel, a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  egy illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére átadja az említett hatóságnak a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt;

b)  egy illetékes nemzeti hatóság kérésére átadja az említett hatóságnak a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A forgalmazók valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére az említett illetékes hatóság rendelkezésére bocsátják a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. Az említett hatóság felkérésére a forgalmazók együttműködnek vele az általuk forgalmazott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek által képviselt kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

(5)  A forgalmazók valamely illetékes nemzeti hatóság kérésére az említett illetékes hatóság rendelkezésére bocsátják a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. Az említett hatóság felkérésére a forgalmazók együttműködnek vele az általuk forgalmazott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek által képviselt kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A hasznosítási műveleten átesett, az e rendeletben megállapított követelményeknek eleget tevő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket úgy kell tekinteni, hogy megfelel a 2008/98/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, és ezért a továbbiakban nem tekintendő hulladéknak.

(1)  Amennyiben egy hulladéknak tekintett anyag e rendeletnek megfelelően hasznosítási műveleten esett át, és egy adott, a rendeletben megállapított követelményeknek eleget tevő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék ilyen anyagot tartalmaz vagy ilyen anyagból áll, ezt az anyagot úgy kell tekinteni, hogy megfelel a 2008/98/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, és ezért az uniós megfelelőségi nyilatkozat kiállításának időpontjától nem tekintendő hulladéknak.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ilyen szervezetnek tekinthető az a szervezet is, amely az általa értékelt, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tervezésében, gyártásában, rendelkezésre bocsátásában vagy használatában részt vevő vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződésekhez vagy szakmai szövetségekhez tartozik, feltéve, hogy bizonyítottan független és esetében nem áll fenn összeférhetetlenség.

Nem tekinthető ilyen szervezetnek az a szervezet, amely az általa értékelt, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tervezésében, gyártásában, rendelkezésre bocsátásában vagy használatában részt vevő vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződésekhez vagy szakmai szövetségekhez tartozik.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Biztosítani kell a megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős személyzet pártatlanságát.

Biztosítani kell a megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős személyzet pártatlanságát. A megfelelőségértékelő szervezeteken belül elkövetett jogsértéseket bejelentő alkalmazottak számára megfelelő védelmet kell biztosítani legalább a megtorlással, a diszkriminációval vagy bármilyen más méltánytalan bánásmóddal szemben.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A bejelentett szervezetek megfelelően tájékoztatják az ezen rendelet szerint bejelentett, hasonló megfelelőségértékelési tevékenységeket végző és ugyanazokkal a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekkel foglakozó más szervezeteket a negatív és – kérésre – a pozitív megfelelőségértékelési eredményekről.

(2)  Az adatvédelemre és az üzleti információk bizalmas voltára, valamint a megfelelőség-értékelésre benyújtott tesztek és tanulmányok védelmére vonatkozó, meglévő uniós szabályok sérelme nélkül, a bejelentett szervezetek megfelelően tájékoztatják az ezen rendelet szerint bejelentett, hasonló megfelelőségértékelési tevékenységeket végző és ugyanazokkal a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekkel foglakozó más szervezeteket a negatív és – kérésre – a pozitív megfelelőségértékelési eredményekről.

Indokolás

E kiegészítés nélkül a 33. cikk (2) bekezdése azt jelenti, hogy a bejelentett szervezetek korlátozás nélkül megoszthatják egymás között a pályázók adatait, ami hátrányosan befolyásolhatja az adatvédelmet.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján hozzáigazítsa az I–IV. mellékletet a tudományos és a műszaki fejlődéshez, valamint megkönnyítse az olyan CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek a belső piachoz való hozzáférését és szabad mozgását,

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján hozzáigazítsa az I–IV. mellékletet a tudományos és a műszaki fejlődéshez, különösen – a tagállamokban már engedélyezett termékek és anyagok figyelembevételével – a műtrágyák állati melléktermékekből és hasznosított hulladékanyagokból történő előállítása vagy a gyártók által más iparágak és/vagy mezőgazdasági folyamatok melléktermékeként vagy társtermékeként, valamint újrahasznosított termékekként felhasznált műtrágyák előállítása tekintetében, hogy megkönnyítse a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek a belső piachoz való hozzáférését és szabad mozgását:

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  amelyek tekintetében jelentős kereskedelem valószínűsíthető a belső piacon, és

a)  amelyek tekintetében jelentős kereskedelem lehetséges a belső piacon, és

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  E rendelet hatálybalépése után indokolatlan késedelmek nélkül a Bizottság az (1) bekezdésnek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el a célból, hogy módosítsa a II. mellékletben meghatározott összetevő-kategóriákat, főként azért, hogy ezeket az összetevő-kategóriákat kiegészítse az állati melléktermékekkel, a struvittal, a bioszénnel és a hamualapú termékekkel, valamint meghatározza az említett kategóriák e termékekkel való kiegészítésének követelményeit. A Bizottság kifejezetten figyelembe veszi a tápanyagok kinyerése terén megvalósuló technológiai haladást.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A Bizottság [OJ please insert the date: six months after the date of publication of this Regulation]-ig az (1) bekezdésnek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el a II. melléklet módosítására, hogy az e rendelet 11. összetevő-kategóriájában meghatározott állati melléktermékek listái tekintetében beillessze a mellékletbe az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban meghatározott gyártásilánc-végpontokat.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)   a mikroorganizmus neve;

a)   a mikroorganizmus neve, a törzs szintjéig;

Indokolás

Ugyanazon faj különböző törzsei rendkívül különböző tulajdonságokkal rendelkezhetnek.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által meghatározott „vélelmezetten biztonságos” minősítés követelményeinek megfelelő mikroorganizmus-fajokkal fennálló taxonómiai kapcsolat;

d)  (A magyar változatot nem érinti).

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (2) bekezdés céljára az új mikroorganizmusok biztonságosságának értékelésére vonatkozó követelményeket határozása tekintetében. Az első ilyen felhatalmazáson alapu