Procedūra : 2016/0084(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0270/2017

Pateikti tekstai :

A8-0270/2017

Debatai :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Balsavimas :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 27/03/2019 - 18.7

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 963kWORD 297k
25.7.2017
PE 599.728v02-00 A8-0270/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009

(COM(2016) 0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėja: Ildikó Gáll-Pelcz

Nuomonių referentai (*):

Elisabetta Gardini, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Jan Huitema, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. PRANEŠĖJAI PAGALBĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ
 Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009

(COM(2016) 0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0157),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0123/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto bei Tarptautinės prekybos komiteto nuomones (A8-0270/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų

tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų augalų mitybos produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009

 

(Šis „tręšiamųjų produktų“ pakeitimas į „augalų mitybos produktus“ taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus pakeitimus visame tekste ir pakeisti patvirtintus pakeitimus.)

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  sąlygos, kuriomis trąšos gali būti tiekiamos vidaus rinkai, buvo iš dalies suderintos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2003/200315, kuriuo reglamentuojamos beveik išimtinai tik iš iškastinių ar cheminiu būdu gautų neorganinių medžiagų pagamintos trąšos. Esama poreikio tręšimui taip pat naudoti perdirbtas arba organines medžiagas. Reiktų nustatyti suderintas sąlygas, kuriomis iš tokių perdirbtų ar organinių medžiagų pagamintos trąšos galėtų būti tiekiamos visai vidaus rinkai, ir taip suteikti svarbią paskatą tolesniam jų naudojimui. Taigi perdirbtas ir organines medžiagas taip pat reikėtų įtraukti į derinimo taikymo sritį;

(1)  sąlygos, kuriomis trąšos gali būti tiekiamos vidaus rinkai, buvo iš dalies suderintos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2003/200315, kuriuo reglamentuojamos beveik išimtinai tik iš iškastinių ar cheminiu būdu gautų mineralinių medžiagų pagamintos trąšos. Esama poreikio tręšimui taip pat naudoti perdirbtas arba organines medžiagas. Reiktų nustatyti suderintas sąlygas, kuriomis iš tokių perdirbtų ar organinių medžiagų pagamintos trąšos galėtų būti tiekiamos visai vidaus rinkai, ir taip suteikti svarbią paskatą tolesniam jų naudojimui. Skatinant daugiau naudoti perdirbtas maisto medžiagas būtų dar labiau padedama plėtoti žiedinę ekonomiką ir suteikiama galimybių išteklių požiūriu apskritai efektyviau naudoti maisto medžiagas, kartu mažinant Sąjungos priklausomybę nuo maisto medžiagų iš trečiųjų šalių. Taigi perdirbtas ir organines medžiagas taip pat reikėtų įtraukti į derinimo taikymo sritį;

_________________

_________________

15 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų (OL L 304, 2003 11 21, p. 1).

15 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų (OL L 304, 2003 11 21, p. 1).

 

(Šis pakeitimas taip pat apima horizontalųjį techninį pakeitimą – terminas „neorganinis“ pakeistas terminu„mineralinis“; jį priėmus reikės padaryti atitinkamus pakeitimus visame tekste ir pakeisti patvirtintus pakeitimus.)

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  maiste esančios maisto medžiagos yra kilusios iš dirvos; sveikoje ir maistingoje dirvoje galima išauginti sveikus ir maistingus kultūrinius augalus ir maistą. Ūkininkams reikalingos įvairios organinės ir sintetinės trąšos, kad būtų galima pagerinti dirvožemį. Kai dirvožemyje trūksta maisto medžiagų arba jos yra išeikvotos, augaluose atsiranda maisto medžiagų trūkumas, ir jie gali nustoti augti arba neturėti maistinės vertės žmonėms juos vartojant;

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  siekiant užtikrinti veiksmingą gyvūnų mėšlo ir ūkyje pagaminamo komposto naudojimą, ūkininkai turėtų naudoti produktus, atitinkančius atsakingai valdomo žemės ūkio principus, pirmumą teikti vietos platinimo kanalams, gerajai agronominei ir aplinkos apsaugos praktikai ir ES aplinkos apsaugos teisės aktų, pavyzdžiui, Nitratų direktyvos arba Vandens pagrindų direktyvos, laikymuisi. Reikėtų skatinti pirmiausia naudoti vietoje ir kaimyninėse žemės ūkio įmonėse pagamintas trąšas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas gali turėti daugiau nei vieną iš tų funkcijų, kurios yra aprašytos šiame reglamente nurodytose produktų funkcinėse kategorijose. Kai nurodoma tik viena iš tų funkcijų, jos turėtų pakakti tam, kad produktas atitiktų produktų funkcinei kategorijai, kurioje aprašyta ta nurodyta funkcija, keliamus reikalavimus. Tačiau tuo atveju, kai nurodoma daugiau nei viena iš tų funkcijų, ES tręšiamasis produktas turėtų būti laikomas dviejų ar daugiau sudedamųjų tręšiamųjų produktų deriniu, ir kiekvieno sudedamojo tręšiamojo produkto atveju turėtų būti reikalaujama užtikrinti atitiktį pagal jo funkciją. Todėl turėtų būti numatyta konkreti produkto funkcinė kategorija, kuri apimtų tokius derinius;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  gamintojas, naudojantis vieną ar daugiau CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų, kurių atžvilgiu jis pats arba kitas gamintojas jau yra atlikęs atitikties vertinimą, gali pageidauti remtis tuo atitikties vertinimu. Siekiant kuo labiau sumažinti administracinę naštą, sukurtas CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas taip pat turėtų būti laikomas dviejų ar daugiau sudedamųjų tręšiamųjų produktų deriniu, ir papildomi deriniui keliami atitikties reikalavimai turėtų būti taikomi tik tiek, kiek tai susiję su maišymo aspektais;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  CE ženklu pažymėtuose tręšiamuosiuose produktuose esantys teršalai, kaip antai kadmis, gali kelti pavojų žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, nes kaupiasi aplinkoje ir patenka į maisto grandinę. Todėl jų kiekis tokiuose produktuose turėtų būti ribojamas. Be to, priemaišų, ypač polimerų, bet kartu ir metalo bei stiklo, patekimo į CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, gautus iš biologinių atliekų, turėtų būti išvengiama arba jų kiekis sumažinamas, kiek tai techniškai įmanoma, tokias priemaišas atskirai surinktose biologinėse atliekose aptinkant prieš jų apdorojimą;

(8)  netinkamai naudojant CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, juose esantys teršalai, kaip antai kadmis, gali kelti pavojų žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, nes kaupiasi aplinkoje ir patenka į maisto grandinę. Todėl jų kiekis tokiuose produktuose turėtų būti ribojamas. Be to, priemaišų, ypač polimerų, bet kartu ir metalo bei stiklo, patekimo į CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, gautus iš biologinių atliekų, turėtų būti išvengiama arba jų kiekis sumažinamas, kiek tai techniškai įmanoma, tokias priemaišas atskirai surinktose biologinėse atliekose aptinkant prieš jų apdorojimą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  valstybėms narėms, kurios jau taiko griežtesnes nacionalines ribines vertes trąšose esančiam kadmiui, turėtų būti leidžiama išlaikyti šias ribines vertes, kol likusios Sąjungos valstybės narės pasieks atitinkamą užmojų lygį;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b)  siekiant padėti užtikrinti, kad fosfato tręšiamieji produktai atitiktų šio reglamento reikalavimus, ir skatinti inovacijas, būtina suteikti pakankamai paskatų atitinkamų technologijų, ypač į kadmio šalinimo technologijų, plėtrai ir pavojingų daug kadmio turinčių atliekų tvarkymui panaudojant finansinius išteklius, kuriuos galima skirti pagal programą „Horizontas 2020“, programas „LIFE“, žiedinės ekonomikos finansavimo paramos platformą, pasitelkiant Europos investicijų banką (EIB) ir, jei tinkama, kitas finansines priemones; Komisija kasmet turėtų pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai apie paskatas ir Sąjungos finansavimą, skirtą kadmio šalinimui;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  visus šio reglamento reikalavimus atitinkantiems produktams turėtų būti leidžiama laisvai judėti vidaus rinkoje. Jeigu viena ar daugiau CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudedamųjų medžiagų patenka į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/200918 taikymo sritį, tačiau gamybos grandinėje pasiekia tašką, po kurio nebekelia jokio didesnio pavojaus visuomenės arba gyvūnų sveikatai (toliau – galutinis gamybos grandinės taškas), toliau tam produktui taikant to reglamento nuostatas atsirastų nereikalinga administracinė našta. Todėl tokiems tręšiamiesiems produktams minėto reglamento reikalavimai neturėtų būti taikomi. Taigi Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)  visus šio reglamento reikalavimus atitinkantiems CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams turėtų būti leidžiama laisvai judėti vidaus rinkoje. Jeigu viena ar daugiau sudedamųjų medžiagų yra produkto gaminys, patenkantis į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009 taikymo sritį, tačiau gamybos grandinėje pasiekė tašką, po kurio nebekelia jokio didesnio pavojaus visuomenės arba gyvūnų sveikatai (toliau – galutinis gamybos grandinės taškas), toliau tam produktui taikant to reglamento nuostatas atsirastų nereikalinga administracinė našta. Todėl tokiems tręšiamiesiems produktams minėto reglamento reikalavimai neturėtų būti taikomi. Taigi Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

_________________

_________________

18 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) (OL L 300, 2009 11 14, p. 1).

18 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) (OL L 300, 2009 11 14, p. 1).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kiekvienai susijusiai sudedamajai medžiagai, kurioje yra šalutinių gyvūninių produktų, pagal Reglamente (EB) Nr. 1069/2009 nustatytas procedūras turėtų būti nustatytas galutinis gamybos grandinės taškas. Jeigu šiuo reglamentu reglamentuojamas gamybos procesas pradedamas pirmiau, nei pasiekiamas minėtas galutinis taškas, CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams turėtų būti taikomi ir Reglamente (EB) Nr. 1069/2009, ir šiame reglamente nustatyti technologiniai reikalavimai, o tai reiškia griežtesnio reikalavimo taikymą, kai tas pats parametras reglamentuojamas abiejų reglamentų;

(10)  kiekvienos sudedamųjų medžiagų kategorijos, kuriai priklauso šalutinių gyvūninių produktų gaminiai, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1069/2009, atveju kiekvienai susijusiai sudedamajai medžiagai, kurioje yra šalutinių gyvūninių produktų, pagal tą reglamentą nustatytas procedūras turėtų būti nustatytas galutinis gamybos grandinės taškas. Siekiant pasinaudoti technikos raida, suteikti daugiau galimybių gamintojams ir verslo įmonėms, atverti galimybes užtikrinti platesnį maisto medžiagų iš šalutinių gyvūninių produktų, pavyzdžiui, gyvūnų mėšlo, naudojimą, gyvūninės kilmės produktų, kuriems nustatytas pabaigos taškas gamybos grandinėje, perdirbimo metodai ir atgavimo taisyklės turėtų būti nustatytos nedelsiant po šio reglamento įsigaliojimo. Kalbant apie tręšiamuosius produktus, kurių sudėtyje yra apdoroto gyvūnų mėšlo arba kurie iš jo sudaryti, turėtų būti apibrėžti gyvūnų mėšlo pabaigos taško kriterijai. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų nustatytos didesnės aprėpties arba naujos sudedamųjų medžiagų kategorijos, kad būtų galima įtraukti daugiau gyvūninių šalutinių produktų. Jeigu tas galutinis taškas pasiekiamas pirmiau, nei CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas pateikiamas rinkai, bet jau prasidėjus šiuo reglamentu reglamentuojamam gamybos procesui, CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams turėtų būti taikomi ir Reglamente (EB) Nr. 1069/2009, ir šiame reglamente nustatyti technologiniai reikalavimai, o tai reiškia griežtesnio reikalavimo taikymą, kai tas pats parametras reglamentuojamas abiejų reglamentų;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  valstybėse narėse trąšų gamybai jau plačiai naudojamų šalutinių gyvūninių produktų galutinis taškas turėtų būti nustatytas nedelsiant ir ne vėliau kaip praėjus vieniems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  jeigu viena ar daugiau CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudedamųjų medžiagų patenka į Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 taikymo sritį ir galutinio gamybos grandinės taško nepasiekia, reikalavimas ženklinti tokius produktus CE ženklu pagal šį reglamentą klaidintų, nes tokio produkto tiekimui rinkai taikomi Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 reikalavimai. Todėl tokiems produktams šis reglamentas neturėtų būti taikomas;

(12)  šalutinių gyvūninių produktų arba jų gaminių, kurių atžvilgiu nebuvo nustatytas galutinis taškas gamybos grandinėje arba kurių atžvilgiu nustatytas galutinis taškas nebuvo pasiektas tiekimo rinkai metu, tiekimui rinkai taikomi Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 reikalavimai. Todėl reikalavimas numatyti produkto žymėjimą CE ženklu pagal šį reglamentą klaidintų. Todėl visiems produktams, kurių sudėtyje yra tokių šalutinių gyvūninių produktų arba jų gaminių arba kurie iš jų sudaryti, šis reglamentas neturėtų būti taikomas;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  nustatyta, kad rinkoje egzistuoja paklausa tam tikras atgautąsias atliekas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB20, naudoti kaip tręšiamuosius produktus. Be to, būtina nustatyti tam tikrus reikalavimus atliekoms, kurios atliekų naudojimo operacijoje naudojamos kaip žaliavos, atliekų apdorojimo procesams ir technologijoms, taip pat tręšiamiesiems produktams, gautiems po naudojimo operacijos, siekiant užtikrinti, kad dėl tokių produktų naudojimo nebūtų daromas bendras neigiamas poveikis aplinkai ar žmonių sveikatai. CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams tokie reikalavimai turėtų būti nustatyti šiame reglamente. Todėl kai tik užtikrinama minėtų produktų atitiktis visiems šio reglamento reikalavimams, jie turėtų būti nebelaikomi atliekomis, kaip apibrėžta Direktyvoje 2008/98/EB;

(13)  nustatyta, kad rinkoje egzistuoja paklausa tam tikras atgautąsias atliekas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB20, pavyzdžiui, struvitą, bioanglį ir pelenų produktus, naudoti kaip tręšiamuosius produktus. Be to, būtina nustatyti tam tikrus reikalavimus atliekoms, kurios atliekų naudojimo operacijoje naudojamos kaip žaliavos, atliekų apdorojimo procesams ir technologijoms, taip pat tręšiamiesiems produktams, gautiems po naudojimo operacijos, siekiant užtikrinti, kad dėl tokių produktų naudojimo nebūtų daromas bendras neigiamas poveikis aplinkai ar žmonių sveikatai. CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams tokie reikalavimai turėtų būti nustatyti šiame reglamente. Todėl kai tik užtikrinama minėtų produktų atitiktis visiems šio reglamento reikalavimams, jie turėtų būti nebelaikomi atliekomis, kaip apibrėžta Direktyvoje 2008/98/EB, ir atitinkamai turėtų būti įmanoma produktams, kurių sudėtyje yra tokių atgautųjų atliekų arba kurie iš jų sudaryti, patekti į vidaus rinką. Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, pasinaudoti technikos raida ir toliau skatinti gamintojus aktyviau naudoti vertingus atliekų srautus, su tokiais produktais susijusios mokslinės analizės ir grąžinamojo perdirbimo reikalavimų nustatymas Sąjungos lygmeniu turėtų prasidėti iš karto po šio reglamento įsigaliojimo. Todėl pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų, nepagrįstai neatidėliojant, nustatytos didesnės aprėpties arba papildomos sudedamųjų medžiagų, kurios atitinka reikalavimus ir gali būti naudojamos gaminant CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, kategorijos;

_________________

_________________

20 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

20 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  tam tikrus pramonės šalutinius produktus, šalutinius produktus arba perdirbtus produktus, susijusius su konkrečiais pramoniniais procesais, šiuo metu gamintojai naudoja kaip CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų sudėtines dalis. CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų sudėtinėms dalims reikalavimai, susiję su sudėtinių medžiagų kategorijomis, turėtų būti nustatyti šiame reglamente. Prireikus, kai tik užtikrinama minėtų produktų atitiktis visiems šio reglamento reikalavimams, jie turėtų būti nebelaikomi atliekomis, kaip apibrėžta Direktyvoje 2008/98/EB;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  tam tikros cheminės medžiagos ir mišiniai, paprastai vadinami agronominiais priedais, gerina maisto medžiagų išsiskyrimą trąšose. Rinkai tiekiamos cheminės medžiagos ir mišiniai, skirti dėti į CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, turėtų tų medžiagų ar mišinių gamintojo atsakomybe atitikti tam tikrus veiksmingumo kriterijus, todėl ir jie patys pagal šį reglamentą turėtų būti laikomi CE ženklu pažymėtais tręšiamaisiais produktais. Be to, CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų ar mišinių, turėtų būti taikomi tam tikri veiksmingumo ir saugos kriterijai. Todėl tokios medžiagos ir mišiniai turėtų būti reglamentuojami ir kaip CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų sudedamosios medžiagos;

(14)  tam tikros cheminės medžiagos ir mišiniai, vadinami agronominiais priedais, gerina maisto medžiagų išsiskyrimą trąšose. Rinkai tiekiamos cheminės medžiagos ir mišiniai, skirti dėti į CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, turėtų tų medžiagų ar mišinių gamintojo atsakomybe atitikti tam tikrus veiksmingumo, saugos ir aplinkos apsaugos kriterijus, todėl ir jie patys pagal šį reglamentą turėtų būti laikomi CE ženklu pažymėtais tręšiamaisiais produktais. Be to, CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų ar mišinių, turėtų būti taikomi tam tikri veiksmingumo, saugos ir aplinkos apsaugos kriterijai. Todėl tokios medžiagos ir mišiniai turėtų būti reglamentuojami ir kaip CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų sudedamosios medžiagos;

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  kadangi produktai, kuriuos be tręšiamųjų medžiagų sudaro ir cheminės medžiagos bei mišiniai, yra skirti įterpti į dirvožemį ir patenka į aplinką, visoms produkte esančioms medžiagoms turėtų būti taikomi atitikties kriterijai, visu pirma tais atvejais, kai tie produktai yra smulkūs arba subyra į smulkias dalis ir per dirvožemį gali išplisti į vandens sistemas ir būti pernešti į platesnę aplinką. Todėl biologinio skaidumo kriterijai turėtų būti taikomi ir atitikties bandymai vykdomi tikroviškomis in vivo sąlygomis, o jas nustatant atsižvelgiama į skirtingą susiskaidymo greitį anaerobinėmis sąlygomis vandens buveinėse arba po vandeniu, užlietose vietose ir sušalusiame dirvožemyje;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  nors tam tikros cheminės medžiagos, mišiniai ir mikroorganizmai, paprastai vadinami augalų biostimuliatoriais, patys savaime nėra maisto medžiagos, jie skatina augalų mitybos procesus. Kai vienintelė tokių produktų paskirtis – gerinti augalų maisto medžiagų įsisavinimo efektyvumą, didinti atsparumą abiotiniam stresui ar gerinti produkcijos kokybines savybes, jie dėl savo savybių yra panašesni į tręšiamuosius produktus nei į daugumos kategorijų augalų apsaugos produktus. Todėl tokius produktus turėtų būti galima žymėti CE ženklu pagal šį reglamentą ir jiems neturėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/200921. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)  nors tam tikros cheminės medžiagos, mišiniai ir mikroorganizmai, vadinami augalų biostimuliatoriais, patys savaime nėra sudedamosios maisto medžiagų dalys, jie skatina natūralius augalų mitybos procesus. Kai vienintelė tokių produktų paskirtis – gerinti augalų maisto medžiagų įsisavinimo efektyvumą, didinti atsparumą abiotiniam stresui ar gerinti produkcijos kokybines savybes, ardyti dirvožemyje esančius organinius junginius ar didinti maistinių medžiagų kiekį rizosferoje, jie dėl savo savybių yra panašesni į tręšiamuosius produktus nei į daugumos kategorijų augalų apsaugos produktus. Todėl jais papildomos trąšos, siekiant optimizuoti trąšų efektyvumą ir mažinti naudojamą maistinių medžiagų kiekį. Todėl tokius produktus turėtų būti galima žymėti CE ženklu pagal šį reglamentą ir jiems neturėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/200921. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

_________________

_________________

21 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

21 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  mikroorganizmų sudedamųjų medžiagų kategorijos turėtų būti išplečiamos arba jų pridedama, siekiant užtikrinti ir didinti inovacijų diegimo potencialą, susijusį su naujų mikrobinių augalų biostimuliatorių produktų kūrimu ir atradimu. Siekiant skatinti inovacijas ir sukurti gamintojams teisinį tikrumą, susijusį su reikalavimais, kuriuos reikia įvykdyti naudojant naujus mikroorganizmus kaip CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų sudedamąsias medžiagas, turi būti aiškiai nurodyti suderinti naujų mikroorganizmų saugos vertinimo metodai. Iškart po šio reglamento įsigaliojimo turėtų būti pradėtas parengiamasis darbas, siekiant nustatyti saugos vertinimo metodus. Pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai be reikalo neatidėliojant nustatyti reikalavimus, kuriuos gamintojai turi įvykdyti įrodinėdami naujų mikroorganizmų saugumą, kad juos būtų galima naudoti CE ženklu pažymėtuose tręšiamuosiuose produktuose;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  produktams, turintiems vieną ar daugiau funkcijų, iš kurių vienai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009, turėtų būti toliau taikoma tokiems produktams pritaikyta ir tame reglamente nustatyta kontrolės tvarka. Kai tokie produktai turi ir tręšiamojo produkto funkciją, reikalavimas tokius produktus ženklinti CE ženklu pagal šį reglamentą klaidintų, nes augalų apsaugos produktus tiekti rinkai galima tik su atitinkamoje valstybėje narėje galiojančiu produkto leidimu. Todėl tokiems produktams šis reglamentas neturėtų būti taikomas;

(16)  produktai, turintys vieną ar daugiau funkcijų, iš kurių vienai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009, yra augalų apsaugos produktai, kuriems taikomas tas reglamentas. Tiems produktams turėtų būti toliau taikoma tokiems produktams pritaikyta ir tame reglamente nustatyta kontrolės tvarka. Kai tokie produktai turi ir tręšiamojo produkto funkciją arba veikia kaip tręšiamasis produktas, reikalavimas tokius produktus ženklinti CE ženklu pagal šį reglamentą klaidintų, nes augalų apsaugos produktus tiekti rinkai galima tik su atitinkamoje valstybėje narėje galiojančiu produkto leidimu. Todėl tokiems produktams šis reglamentas neturėtų būti taikomas;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  šis reglamentas neturėtų būti kliūtis taikyti dabartinius Sąjungos teisės aktus, susijusius su tais sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos aspektais, kuriems šis reglamentas netaikomas. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nedarant poveikio Tarybos direktyvai 86/278/EEB22, Tarybos direktyvai 89/391/EEB23, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1907/200624, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1272/200825, Komisijos reglamentui (EB) Nr. 1881/200626, Tarybos direktyvai 2000/29/EB27, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 98/201328 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 1143/201429;

(17)  Nepriklausomai nuo CE ženklu pažymėto augalų mitybos produkto tipo, šis reglamentas neturėtų būti kliūtis taikyti dabartinius Sąjungos teisės aktus, susijusius su tais sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos aspektais, kuriems šis reglamentas netaikomas. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nedarant poveikio Tarybos direktyvai 86/278/EEB22, Tarybos direktyvai 89/391/EEB23, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1907/200624, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1272/200825, Komisijos reglamentui (EB) Nr. 1881/200626, Tarybos direktyvai 2000/29/EB27, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 98/201328 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 1143/201429, Tarybos direktyvai 91/676/EEB29a ir Direktyvai 2000/60/EB29b;

_________________

_________________

22 1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą (OL L 181, 1986 7 4, p. 6).

22 1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą (OL L 181, 1986 7 4, p. 6).

23 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1).

23 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1).

24 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

24 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

25 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

25 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

26 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).

26 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).

27 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 169, 2000 7 10, p. 1).

27 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 169, 2000 7 10, p. 1).

28 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo (OL L 39, 2013 2 9, p. 1).

28 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo (OL L 39, 2013 2 9, p. 1).

29 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OL L 317, 2014 11 4, p. 35).

29 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OL L 317, 2014 11 4, p. 35).

 

29a 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos Direktyva dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (OL L 375, 1991 12 31, p. 1).

 

29b 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).

 

 

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  turėtų būti užtikrintas produktų, jautrių organinei taršai iš tam tikrų galimai probleminių šaltinių (arba tokiais laikomų), atsekamumas iki pat organinės medžiagos šaltinio. Tai yra būtina siekiant užtikrinti vartotojų pasitikėjimą ir apriboti žalą atsiradus vietinei taršai. Taip būtų galima nustatyti įmones, naudojančias tręšiamuosius produktus, kurių sudėtyje yra organinių pradinių medžiagų iš šių šaltinių. Tai turėtų būti privalomai taikoma produktams, kurių sudėtyje yra medžiagos, pagamintos iš atliekų ar šalutinių produktų, kurie nebuvo apdoroti per organinius teršalus, užkratus ir genetinę medžiagą ardantį procesą. Tuo siekiama sumažinti ne tik riziką sveikatai ir aplinkai, bet ir visuomenės bei ūkininkų abejones dėl užkratų, organinių teršalų ir genetinės medžiagos. Siekiant apsaugoti žemės savininkus, kurie nėra taršos kaltininkai, valstybės narės raginamos įtvirtinti tinkamas atsakomybės nuostatas;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17b)  neapdorotiems gyvūniniams šalutiniams produktams reglamentas neturėtų būti taikomas;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)  siekiant žiedinės ekonomikos tikslų, tam tikrus pramonės šalutinius produktus arba gretutinius produktus, atsirandančius dėl konkrečių pramoninių procesų, dabar gamintojai naudoja kaip CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų sudedamąsias dalis. II priede reikėtų nustatyti su tokių sudedamųjų medžiagų kategorijomis susijusius reikalavimus;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  mišinį, kurį sudaro skirtingi CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai, kurių kiekvieno atitiktis susijusiai medžiagai taikomiems reikalavimams buvo įvertinta ir patvirtinta, galima laikyti tinkamu naudoti kaip CE ženklu pažymėtą tręšiamąjį produktą nustatant tik tam tikrus papildomus dėl maišymo taikytinus reikalavimus. Todėl siekiant išvengti nereikalingos administracinės naštos tokie mišiniai turėtų būti priskirti prie atskiros kategorijos, kuriai atitikties vertinimas turėtų būti apribotas tik dėl maišymo taikytinais papildomais reikalavimais;

(20)  derinį, kurį sudaro skirtingų produktų funkcinių kategorijų produktai, kurių kiekvieno atitiktis susijusiai medžiagai taikomiems reikalavimams buvo įvertinta ir patvirtinta, galima laikyti tinkamu naudoti kaip CE ženklu pažymėtą tręšiamąjį produktą nustatant tik tam tikrus papildomus dėl maišymo taikytinus reikalavimus. Todėl siekiant išvengti nereikalingos administracinės naštos tokie deriniai turėtų būti priskirti prie atskiros kategorijos, kuriai atitikties vertinimas turėtų būti apribotas tik dėl maišymo taikytinais papildomais reikalavimais;

 

(Šis pakeitimas taip pat apima horizontalųjį techninį pakeitimą – terminas „mišinys“ (vnsk. ir dgsk.) pakeistas terminu „derinys“ (vnsk. ir dgsk.); jį priėmus reikės padaryti atitinkamus pakeitimus visame tekste ir pakeisti patvirtintus pakeitimus.)

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  importuotojas, pateikdamas CE ženklu pažymėtą tręšiamąjį produktą rinkai, rinkos priežiūros tikslais turėtų ant jo pakuotės nurodyti savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo būtų galima į jį kreiptis;

(25)  importuotojas, pateikdamas CE ženklu pažymėtą produktą rinkai, rinkos priežiūros tikslais turėtų ant jo pakuotės nurodyti savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo būtų galima į jį kreiptis, taip pat trečiosios šalies gamintoją;

Pakeitimas     27

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  jeigu darniųjų standartų nėra arba jeigu juose nepakankamai išsamiai aptarti visi šiuo reglamentu nustatytų kokybės ir saugos reikalavimų aspektai, gali prireikti nustatyti vienodas tų reikalavimų įgyvendinimo sąlygas. Todėl Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais tos sąlygos nustatomos bendrosiose specifikacijose. Dėl teisinio tikrumo reikėtų patikslinti, kad CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai minėtas specifikacijas privalo atitikti net tada, kai laikoma, kad jie atitinka darniuosius standartus;

(31)  jeigu darniųjų standartų nėra arba jeigu juose nepakankamai išsamiai aptarti visi šiuo reglamentu nustatytų kokybės ir saugos reikalavimų aspektai ir jeigu nederamai vilkinamas standartų patvirtinimo arba atnaujinimo, siekiant atsižvelgti į tuos reikalavimus, procesas, gali prireikti laikinųjų priemonių, kad būtų nustatytos vienodos tų reikalavimų įgyvendinimo sąlygos. Todėl Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais tos sąlygos nustatomos bendrosiose specifikacijose. Dėl teisinio tikrumo reikėtų patikslinti, kad CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai minėtas specifikacijas privalo atitikti net tada, kai laikoma, kad jie atitinka darniuosius standartus;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai turėtų būti pateikiami rinkai, tik jei jie yra pakankamai veiksmingi ir nekelia nepriimtino pavojaus žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai, kai yra tinkamai laikomi ir naudojami pagal paskirtį arba sąlygomis, kurias galima pagrįstai numatyti, t. y. kai toks jų naudojimas galėtų atsirasti dėl teisėto ir iš anksto nuspėjamo žmogaus elgesio. Todėl reikėtų nustatyti saugos ir kokybės reikalavimus, taip pat tinkamus kontrolės mechanizmus. Be to, CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto naudojimas pagal paskirtį neturėtų tapti nesaugaus maisto ar pašaro priežastimi;

(47)  CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai turėtų būti pateikiami rinkai, tik jei jie yra pakankamai veiksmingi ir nekelia pavojaus žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai, kai yra tinkamai laikomi ir naudojami pagal paskirtį sąlygomis, kurias galima pagrįstai numatyti, t. y. kai toks jų naudojimas galėtų atsirasti dėl teisėto ir iš anksto nuspėjamo žmogaus elgesio. Todėl reikėtų nustatyti saugos ir kokybės reikalavimus, taip pat tinkamus kontrolės mechanizmus;

Pakeitimas     29

Pasiūlymas dėl reglamento

49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49)  esamą sistemą reikėtų papildyti procedūra, pagal kurią suinteresuotosios šalys būtų informuojamos apie priemones, kurių ketinama imtis dėl CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų, keliančių nepriimtiną pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai. Be to, ta sistema turėtų sudaryti sąlygas rinkos priežiūros institucijoms bendradarbiauti su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais ir veiksmų dėl tokių tręšiamųjų produktų imtis ankstyvame etape;

(49)  esamą sistemą reikėtų papildyti procedūra, pagal kurią visos suinteresuotosios šalys, įskaitant sveikatos srities ir vartotojų reikalų suinteresuotąsias šalis, būtų informuojamos apie priemones, kurių ketinama imtis dėl CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų, keliančių pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai. Be to, ta sistema turėtų sudaryti sąlygas rinkos priežiūros institucijoms bendradarbiauti su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais ir veiksmų dėl tokių tręšiamųjų produktų imtis ankstyvame etape;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

55 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(55)  atliekų perdirbimo srityje daroma perspektyvi technikos pažanga – iš nuotekų dumblo gaunamas fosforas, o iš šalutinių gyvūninių produktų gaminami tręšiamieji produktai, pvz., bioanglis. Reikėtų, kad produktų, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų arba kurie iš jų sudaryti, patekimas į vidaus rinką nebūtų nepagrįstai vilkinamas, jei atlikta mokslinė gamybos procesų analizė ir parengti Sąjungos lygmens technologiniai reikalavimai. Todėl pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais nustatomos didesnės aprėpties arba papildomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų arba sudedamųjų medžiagų, kurias leidžiama naudoti tokiems produktams gaminti, kategorijos. Dėl šalutinių gyvūninių produktų sudedamųjų medžiagų kategorijos turėtų būti išplečiamos arba jų pridedama, tik jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009 yra nustatytas galutinis gamybos grandinės taškas, nes bet kuriuo atveju šalutiniai gyvūniniai produktai, kuriems toks galutinis taškas nenustatytas, į šio reglamento taikymo sritį nepatenka;

(55)  atliekų perdirbimo srityje daroma perspektyvi technikos pažanga – iš nuotekų dumblo gaunamas fosforas, pvz., struvitas, iš šalutinių gyvūninių produktų gaminami tręšiamieji produktai, pvz., bioanglis, deginant taip pat gaunamas fosforas, pvz., pelenų produktai. Reikėtų, kad produktų, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų arba kurie iš jų sudaryti, patekimas į vidaus rinką nebūtų nepagrįstai vilkinamas, jei atlikta mokslinė gamybos procesų analizė ir parengti Sąjungos lygmens technologiniai reikalavimai. Todėl pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl tokių medžiagų tinkamumo naudoti gamyboje. Šalutinių gyvūninių produktų gaminiams sudedamųjų medžiagų kategorijos turėtų būti išplečiamos arba jų pridedama, tik jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009 yra nustatytas galutinis gamybos grandinės taškas;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

55 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(55a)  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje be maistinių medžiagų polimerų gali būti ir kitų polimerų, tačiau tai turėtų būti leista tik tais atvejais, kai polimero tikslas – kontroliuoti CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto maisto medžiagų išsiskyrimą arba pagerinti CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto savybę sulaikyti vandenį. Tokiems naujoviškiems produktams, kurių sudėtyje yra tokių polimerų, turėtų būti suteiktos galimybės patekti į vidaus rinką. Siekiant kuo labiau sumažinti kitų polimerų (išskyrus maisto medžiagų polimerus) keliamą pavojų žmonių sveikatai, saugai arba aplinkai jiems turėtų būti nustatyti biologinio skaidumo kriterijai, kad juos būtų įmanoma fiziškai ir biologiškai suskaidyti. Tuo tikslu pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, siekiant nustatyti polimerinės anglies pavertimo CO2 kriterijus ir atitinkamus biologinio skaidumo tyrimo metodus;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(56)  be to, turėtų būti įmanoma nedelsiant reaguoti, kai nustatomi nauji faktai dėl sąlygų, kuriomis CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai gali būti pakankamai veiksmingi, taip pat į naujus rizikos vertinimus dėl žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos, saugos arba aplinkos. Todėl pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami įvairioms CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų kategorijoms taikomi reikalavimai;

(56)  be to, turėtų būti įmanoma nedelsiant reaguoti, kai nustatomi nauji faktai dėl sąlygų, kuriomis CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai gali būti pakankamai veiksmingi, taip pat į naujus rizikos vertinimus dėl žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos, saugos arba aplinkos, atsižvelgiant į vertinimus, atliktus valdžios institucijų arba bendradarbiaujant su valdžios institucijomis valstybėse narėse. Todėl pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami įvairioms CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų kategorijoms taikomi reikalavimai;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(57)  ypač svarbu, kad naudodamasi tais įgaliojimais ir atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(57)  priimant šiame reglamente numatytus deleguotuosius aktus ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

59 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(59a)  kadangi Sąjunga yra labai priklausoma nuo gamtinio fosfato importo į ES, Komisija šią medžiagą priskyrė prie svarbiausių žaliavų. Todėl būtina stebėti šio reglamento poveikį galimybei, apskritai, gauti tiekiamų žaliavų, ypač gamtinio fosfato prieinamumui ir abiem atvejais – kainoms. Atlikus tokį vertinimą, jei pastebimas neigiamas poveikis, Komisija turėtų imtis bet kokių priemonių, kurios, jos nuomone, yra tinkamos norint pašalinti šiuos prekybos trikdžius;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  šalutiniams gyvūniniams produktams, kuriems taikomi Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 reikalavimai;

a)  šalutiniams gyvūniniams produktams arba jų gaminiams, kurie tiekiami rinkai laikantis Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 reikalavimų;

Pakeitimas     36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  Direktyvos 91/676/EEB;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  Direktyvos 2000/60/EB;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  tręšiamasis produktas – cheminė medžiaga, cheminis mišinys, mikroorganizmas arba bet kuri kita medžiaga, naudojama arba skirta naudoti atskirai arba sumaišyta su kita medžiaga ant augalų arba jų rizosferoje siekiant teikti augalams maisto medžiagų arba gerintimitybos efektyvumą;

1)  augalų mitybos produktas – tai cheminė medžiaga, cheminis mišinys, mikroorganizmas arba bet kuri kita medžiaga, naudojama arba skirta naudoti atskirai arba sumaišyta su kita medžiaga ant grybų ar jų mikosferoje arba ant augalų bet kuriuo augimo etapu, įskaitant sėklas, ir (arba) jų rizosferoje siekiant teikti augalams ar grybams maisto medžiagų arba pagerinti fizines ar biologinesaugimo sąlygas arba jų augimą, derlių ir kokybę, be kita ko, padidinus augalo gebėjimą įsisavinti maisto medžiagas iš filosferos (išskyrus augalų apsaugos produktus, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009).

Pakeitimas     39

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  cheminė medžiaga – cheminė medžiaga, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 1 dalyje;

3)  cheminė medžiaga – natūralus arba gamybos proceso metu gautas cheminis elementas ir cheminių elementų junginiai, įskaitant bet kokius priedus, reikalingus jo stabilumui išlaikyti, ir bet kokias priemaišas, atsirandančias gaminant, išskyrus bet kokius tirpiklius, kurie gali būti atskirti nedarant poveikio cheminės medžiagos stabilumui ar nepakeičiant jos sudėties;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13)  techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas;

13)  techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas arba jo gamybos procesas;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės netrukdo tiekti rinkai CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų, kurie atitinka šį reglamentą.

Dėl priežasčių, susijusių su šiuo reglamentu reglamentuojamais aspektais ir rizika, valstybės narės netrukdo tiekti rinkai CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų, kurie atitinka šį reglamentą.

Pakeitimas     42

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šiuo reglamentu valstybėms narėms nedraudžiama palikti galioti arba patvirtinti Sutarčių reikalavimus atitinkančių nuostatų dėl CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų, kuriomis būtų siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, jeigu tik tomis nuostatomis nereikalaujama keisti CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų, atitinkančių šio reglamento reikalavimus, ir nedaroma poveikio jų pateikimo rinkai sąlygoms.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Dėl bet kurių kitų aspektų, kurių neapima I arba II priedai, CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai turi atitikti reikalavimą, pagal kurį jų naudojimas pagal naudojimo instrukcijas neturi tapti nesaugaus augalinio maisto ar pašaro, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 atitinkamai 14 ir 15 straipsniuose, priežastimi.

Išbraukta.

Pakeitimas     44

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija tuo pat metu, kai šis reglamentas paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, paskelbia rekomendacinį dokumentą, kuriuo suteikia aiškumo ir pateikia pavyzdžių gamintojams ir rinkos priežiūros institucijoms, kaip turėtų atrodyti etiketė. Šiame rekomendaciniame dokumente taip pat nurodoma kita atitinkama informacija, kaip nurodyta III priedo I dalies 2 punkto d papunktyje.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Gamintojai saugo techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją 10 metų po CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto, dėl kurio surašyti tie dokumentai, pateikimo rinkai.

3.  Gamintojai saugo techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją penkerius metus po CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto, dėl kurio surašyti tie dokumentai, pateikimo rinkai.

 

(Tai horizontalus pakeitimas dėl visų techninių dokumentų saugojimo laikotarpio; jį priėmus reikės padaryti atitinkamus pakeitimus visame tekste ir pakeisti patvirtintus pakeitimus.)

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gamintojai užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, kuriomis išlaikoma CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų serijinės produkcijos atitiktis šiam reglamentui. Tinkamai atsižvelgiama į tų tręšiamųjų produktų gamybos metodo ar charakteristikų pakeitimus, taip pat darniųjų standartų, 13 straipsnyje nurodytų bendrųjų specifikacijų ar kitų techninių specifikacijų, kuriais remiantis deklaruojama CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto atitiktis, pakeitimus.

Gamintojai užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, kuriomis išlaikoma CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų serijinės produkcijos atitiktis šiam reglamentui. Tinkamai atsižvelgiama į tų tręšiamųjų produktų charakteristikų pakeitimus, taip pat darniųjų standartų, 13 straipsnyje nurodytų bendrųjų specifikacijų ar kitų techninių specifikacijų, kuriais remiantis deklaruojama CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto atitiktis, pakeitimus.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai to reikia atsižvelgiant į CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto eksploatacines savybes ar keliamą pavojų, gamintojai atlieka tokių rinkai tiekiamų tręšiamųjų produktų mėginių tyrimą, nagrinėja ir, jei būtina, registruoja skundus ir informaciją apie reikalavimų neatitinkančius ir atšauktus CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, taip pat informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

Kai to reikia atsižvelgiant į CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto eksploatacines savybes ar keliamą pavojų, kad būtų apsaugota vartotojų sveikata bei sauga ir aplinka, gamintojai atlieka tokių rinkai tiekiamų tręšiamųjų produktų mėginių tyrimą, nagrinėja ir registruoja skundus ir informaciją apie reikalavimų neatitinkančius ir atšauktus CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, taip pat informuoja platintojus ir rinkos priežiūros institucijas apie tokią stebėseną.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Gamintojai ant CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto pakuotės arba, jeigu tręšiamasis produktas tiekiamas be pakuotės, tręšiamojo produkto lydimajame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Nurodomas vienas pašto adresas, kuriuo galima susisiekti su gamintoju. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

6.  Gamintojai ant CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto pakuotės arba, jeigu tręšiamasis produktas tiekiamas be pakuotės, tręšiamojo produkto lydimajame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Nurodomas vienas pašto adresas, kuriuo galima susisiekti su gamintoju. Pirmiau nurodyta informacija pateikiama galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba, kurią nustato atitinkama valstybė narė, ir turi būti aiški, lengvai suprantama ir suvokiama.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Gamintojai užtikrina, kad CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai būtų paženklinti pagal III priedo reikalavimus arba, jeigu tręšiamasis produktas tiekiamas be pakuotės, kad ženklinimo teiginiai būtų pateikti tręšiamojo produkto lydimajame dokumente, kurį galima patikrinti, kai produktas pateikiamas rinkai. Ženklinamasis teiginys surašomas galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba, kurią nustato atitinkama valstybė narė, ir turi būti aiškus, lengvai suprantamas ir suvokiamas.

7.  Gamintojai užtikrina, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas būtų paženklintas laikantis III priedo reikalavimų arba, jeigu pakuotė per maža, kad joje būtų galima pateikti visą informaciją, arba jeigu CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas tiekiamas be pakuotės, kad reikalaujama informacija būtų pateikta CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto lydimajame dokumente. Pagal III priedą reikalaujama informacija pateikiama galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba, kurią nustato atitinkama valstybė narė, ir turi būti aiški, lengvai suprantama ir suvokiama.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 10 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  Gamintojas paskirties valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia toliau nurodytų CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų atsparumo detonacijai bandymo, kuris jiems yra privalomas pagal IV priedą, ataskaitą:

10.  Gamintojas paskirties valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia toliau nurodytų CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų atsparumo detonacijai bandymo, kuris jiems yra privalomas pagal IV priedą, ataskaitą ir užtikrina, kad šie CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai galės išlaikyti tą bandymą:

Pakeitimas     51

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 10 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tręšiamųjų produktų mišinių, kaip nurodyta I priedo 7 produktų funkcinėje kategorijoje, kuriuose yra a punkte nurodytų trąšų.

b)  skirtingų funkcinių kategorijų produktų deriniai, kaip nurodyta I priedo 7 produktų funkcinėje kategorijoje, kuriuose yra a punkte nurodytų trąšų.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 10 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ataskaita pateikiama ne vėliau kaip prieš penkias dienas iki tų produktų pateikimo rinkai.

Ataskaita pateikiama ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki tų produktų pateikimo rinkai. Komisija pateikia valstybių narių kompetentingų institucijų sąrašą savo interneto svetainėje.

Pakeitimas     53

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Importuotojai rinkai pateikia tik reikalavimus atitinkančius CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus.

1.  Į Sąjungą gali būti importuojamos ir Sąjungos rinkai teikiamos tik reikalavimus atitinkančios CE ženklu pažymėtos trąšos.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieš pateikdami CE ženklu pažymėtą tręšiamąjį produktą rinkai, importuotojai užtikrina, kad gamintojas atliko reikiamą atitikties vertinimo procedūrą, nurodytą 14 straipsnyje. Jie užtikrina, kad gamintojas būtų parengęs techninius dokumentus, kad prie CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto būtų pridėta ES atitikties deklaracija ir reikiami dokumentai ir kad gamintojas būtų įvykdęs 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus. Kai importuotojas mano ar turi pagrindo manyti, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas neatitinka taikytinų reikalavimų, nustatytų I, II ar III prieduose, jis nepateikia tręšiamojo produkto rinkai, kol bus užtikrinta jo atitiktis. Be to, jei CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas kelia nepriimtiną pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai, importuotojas apie tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

2.  Prieš pateikdami CE ženklu pažymėtą tręšiamąjį produktą rinkai, importuotojai užtikrina, kad gamintojas atliko reikiamą atitikties vertinimo procedūrą, nurodytą 14 straipsnyje. Jie užtikrina, kad gamintojas būtų parengęs techninius dokumentus, kad prie CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto būtų pridėta ES atitikties deklaracija ir reikiami dokumentai ir kad gamintojas būtų įvykdęs 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus. Kai importuotojas mano ar turi pagrindo manyti, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas neatitinka taikytinų šio reglamento reikalavimų, jis nepateikia tręšiamojo produkto rinkai, kol bus užtikrinta jo atitiktis. Be to, jei CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas kelia nepriimtiną pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai, importuotojas apie tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Importuotojai ant CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto pakuotės arba, jeigu CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas tiekiamas be pakuotės, tręšiamojo produkto lydimajame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

3.  Importuotojai ant CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto pakuotės arba, jeigu tręšiamasis produktas tiekiamas be pakuotės, tręšiamojo produkto lydimajame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti, taip pat trečiosios šalies gamintojus. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Importuotojai užtikrina, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas būtų paženklintas laikantis III priedo reikalavimų galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba, kurią nustato atitinkama valstybė narė.

4.  Importuotojai užtikrina, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas būtų paženklintas laikantis III priedo reikalavimų arba, jei pakuotė per maža, kad joje būtų galima pateikti visą informaciją, arba, jeigu CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas tiekiamas be pakuotės, kad reikalaujama informacija būtų pateikta CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto lydimajame dokumente. Pagal III priedą reikalaujama informacija pateikiama galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba, kurią nustato atitinkama valstybė narė.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Kai to reikia atsižvelgiant į CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto eksploatacines savybes ar keliamą pavojų, importuotojai atlieka tokių rinkai tiekiamų tręšiamųjų produktų mėginių tyrimą, nagrinėja ir, jei būtina, registruoja skundus ir informaciją apie reikalavimų neatitinkančius ir atšauktus CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, taip pat informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

6.  Kai to reikia atsižvelgiant į CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto eksploatacines savybes ar keliamą pavojų, kad būtų apsaugota vartotojų sveikata, užtikrinta sauga ir saugoma aplinka, importuotojai atlieka tokių rinkai tiekiamų tręšiamųjų produktų mėginių tyrimą, nagrinėja ir registruoja skundus ir informaciją apie reikalavimų neatitinkančius ir atšauktus CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, taip pat informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Importuotojai 10 metų po CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto pateikimo rinkai saugo ES atitikties deklaracijos kopiją, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų ją patikrinti, ir užtikrina, kad šių institucijų prašymu joms galėtų būti pateikti techniniai dokumentai.

8.  Importuotojai penkerius metus po CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto pateikimo rinkai saugo ES atitikties deklaracijos kopiją, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų ją patikrinti, ir užtikrina, kad šių institucijų prašymu joms galėtų būti pateikti techniniai dokumentai. Paprašius, importuotojai ES atitikties deklaracijos kopiją pateikia kitiems atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš tiekdami CE ženklu pažymėtą tręšiamąjį produktą rinkai, platintojai patikrina, ar prie jo pridėta ES atitikties deklaracija ir reikiami dokumentai, ar jis tinkamai paženklintas pagal III priedą valstybės narės, kurios rinkai jis bus tiekiamas, galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba ir ar gamintojas ir importuotojas įvykdė atitinkamai 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse ir 8 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

Prieš tiekdami CE ženklu pažymėtą tręšiamąjį produktą rinkai, platintojai patikrina, ar prie jo pridėti reikiami dokumentai, ar jis tinkamai paženklintas pagal III priedą valstybės narės, kurios rinkai jis bus tiekiamas, galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba ir ar gamintojas ir importuotojas įvykdė atitinkamai 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse ir 8 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus. Jeigu pakuotė per maža, kad joje būtų galima pateikti visą informaciją, arba jeigu CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas tiekiamas be pakuotės, platintojai patikrina, ar reikalaujama informacija pateikta CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto lydimajame dokumente.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai platintojas mano ar turi pagrindo manyti, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas neatitinka taikytinų reikalavimų, nustatytų I, II ar III prieduose, jis netiekia tręšiamojo produkto rinkai, kol bus užtikrinta jo atitiktis. Be to, jei CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas kelia nepriimtiną pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai, platintojas apie tai praneša gamintojui arba importuotojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

Kai platintojas mano ar turi pagrindo manyti, kad ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas neatitinka taikytinų šio reglamento reikalavimų, jis netiekia tręšiamojo produkto rinkai, kol bus užtikrinta jo atitiktis. Be to, jei CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas kelia nepriimtiną pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai, platintojas apie tai praneša gamintojui arba importuotojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant poveikio bendrosioms specifikacijoms, nurodytoms 13 straipsnyje, jei CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai atitinka darniuosius standartus arba tam tikras jų dalis, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma, kad jie atitinka I, II ir III prieduose nustatytus reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys.

CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai, kurie atitinka darniuosius standartus arba tam tikras jų dalis, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba buvo pagal juos patikrinti, laikomi atitinkančiais I, II ir III prieduose nustatytus reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys.

Pakeitimas     62

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atitiktimi šioms specifikacijoms užtikrinama, kad įvykdyti I, II ir III prieduose nustatyti reikalavimai, kuriuos apima tos specifikacijos ar jų dalys. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 41 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Jeigu I, II arba III priede nustatytam reikalavimui netaikomi darnieji standartai, nuorodos į kuriuos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ar tam tikros tų standartų dalys arba jeigu Komisija pastebi, kad, pateikus prašymą vienai ar kelioms Europos standartizacijos organizacijoms parengti su tuo reikalavimu susijusius darniuosius standartus, vilkinamas to standarto patvirtinimas, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus ir jais nustatyti bendrąsias to reikalavimo specifikacijas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 41 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto lydimieji dokumentai ir, kai tręšiamasis produktas tiekiamas supakuotas, jo pakuotė žymimi CE ženklu taip, kad šis ženklas būtų matomas, įskaitomas ir neištrinamas.

1.  CE ženklu taip, kad šis ženklas būtų matomas, įskaitomas ir neištrinamas, žymima CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto pakuotė arba, jeigu CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas tiekiamas be pakuotės, šis ženklas pateikiamas CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto lydimuosiuose dokumentuose.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prie CE ženklo nurodomas notifikuotosios įstaigos, dalyvaujančios atliekant atitikties vertinimą pagal IV priedo D1 modulį.

Kai reikalaujama pagal IV priedą,prie CE ženklo nurodomas notifikuotosios įstaigos identifikacinis numeris.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikoma, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas, su kuriuo buvo atlikta naudojimo operacija ir kuris atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus, atitinka Direktyvos 2008/98/EB 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, todėl nustoja būti atliekomis.

Kai su medžiaga, kuri buvo atlieka, buvo atlikta naudojimo operacija, o šį reglamentą atitinkančiame CE ženklu pažymėtame tręšiamajame produkte yra tos medžiagos arba ji tą produktą sudaro, laikoma, kad ši medžiaga atitinka Direktyvos 2008/98/EB 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, todėl nustoja būti laikoma atliekomis nuo to momento, kai parengiama ES atitikties deklaracija.

Pakeitimas     66

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijos prašymu notifikuojančioji valstybė narė pateikia Komisijai visą informaciją, susijusią su pranešimo pagrindu arba atitinkamos notifikuotosios įstaigos kompetencijos patvirtinimu.

2.  Komisijos prašymu notifikuojančiosios valdžios institucijos pateikia Komisijai visą informaciją, susijusią su pranešimo pagrindu arba atitinkamos notifikuotosios įstaigos kompetencijos patvirtinimu.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kai notifikuotoji įstaiga nustato, kad gamintojas neįvykdė I, II ar III priede arba atitinkamuose darniuosiuose standartuose, bendrosiose specifikacijose, nurodytose 13 straipsnyje, ar kitose techninėse specifikacijose nustatytų reikalavimų, ji reikalauja, kad tas gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, ir neišduoda sertifikato.

3.  Kai notifikuotoji įstaiga nustato, kad gamintojas neįvykdė I, II ar III priede arba atitinkamuose darniuosiuose standartuose ar bendrosiose specifikacijose, nurodytose 13 straipsnyje, nustatytų reikalavimų, ji reikalauja, kad tas gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, ir neišduoda atitikties sertifikato arba patvirtinimo sprendimo.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu po sertifikato išdavimo notifikuotoji įstaiga vykdydama atitikties stebėseną nustato, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas nebeatitinka reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, ir, jei būtina, laikinai sustabdo arba panaikina sertifikato galiojimą.

4.  Jeigu po sertifikato išdavimo arba patvirtinimo sprendimo priėmimo notifikuotoji įstaiga vykdydama atitikties stebėseną nustato, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas nebeatitinka reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, ir, jei būtina, laikinai sustabdo arba panaikina sertifikato arba patvirtinimo sprendimo galiojimą.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kai taisomųjų priemonių nesiimama arba jos nedaro reikiamo poveikio, notifikuotoji įstaiga prireikus apriboja, laikinai sustabdo arba panaikina sertifikato galiojimą.

5.  Kai taisomųjų priemonių nesiimama arba jos nedaro reikiamo poveikio ir dėl to CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas ir toliau neatitinka šio reglamento reikalavimų, notifikuotoji įstaiga prireikus apriboja, laikinai sustabdo arba panaikina sertifikato arba patvirtinimo sprendimų galiojimą.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kiekvieną atsisakymą išduoti sertifikatą, sertifikato galiojimo apribojimą, laikiną sustabdymą ar panaikinimą;

a)  kiekvieną atsisakymą išduoti sertifikatą arba priimti patvirtinimo sprendimą, galiojimo apribojimą, laikiną sustabdymą ar panaikinimą;

Pakeitimas     71

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nacionaliniu lygmeniu pavojų keliančių CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų atveju taikoma procedūra

Pavojų keliančių CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų atveju nacionaliniu lygmeniu taikoma procedūra

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos turi pakankamą pagrindą manyti, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas kelia nepriimtiną pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai, jos atlieka su atitinkamu tręšiamuoju produktu susijusį vertinimą, apimantį šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai prireikus tuo tikslu bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.

Kai vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos turi pakankamą pagrindą manyti, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas kelia pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai ar kitiems viešojo intereso apsaugos aspektams, kurie patenka į šio reglamento taikymo sritį, jos atlieka su atitinkamu tręšiamuoju produktu susijusį vertinimą, apimantį šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai prireikus tuo tikslu bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.

 

(Šis pakeitimas taip pat apima horizontalųjį techninį pakeitimą – terminas „nepriimtinas pavojus“ pakeistas į terminu „pavojus“; jį priėmus reikės padaryti atitinkamus pakeitimus visame tekste ir pakeisti patvirtintus pakeitimus.)

Pakeitimas     73

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu atlikdamos vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojas per pagrįstą laikotarpį imtųsi visų būtinų taisomųjų veiksmų, kad užtikrintų tręšiamojo produkto atitiktį tiems reikalavimams, pašalintų tręšiamąjį produktą iš rinkos, jį atšauktų arba pašalintų CE ženklą.

Jeigu atlikdamos vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų būtinų taisomųjų veiksmų, kad užtikrintų tręšiamojo produkto atitiktį tiems reikalavimams, pašalintų tręšiamąjį produktą iš rinkos arba jį atšauktų per pagrįstą laikotarpį, nustatomą atsižvelgiant į pavojaus pobūdį, kaip jos gali nurodyti, ir pašalintų CE ženklą.

Pakeitimas     74

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų, rinkos priežiūros institucijos imasi visų tinkamų laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas arba apribotas CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto tiekimas jų nacionalinei rinkai, kad tręšiamasis produktas būtų pašalintas iš rinkos arba atšauktas.

Kai per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų, rinkos priežiūros institucijos imasi visų tinkamų laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas arba apribotas CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto tiekimas jų nacionalinei rinkai, kad tręšiamasis produktas būtų pašalintas iš rinkos arba atšauktas. Su tuo susijusiomis rinkos priežiūros institucijų prievolėmis nedaroma poveikio valstybių narių galimybei reguliuoti CE ženklu nepažymėtus tręšiamuosius produktus, kai šie teikiami rinkai.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  12 straipsnyje nurodyti darnieji standartai, kuriais remiantis daryta atitikties prielaida, turi trūkumų.

b)  esama 12 straipsnyje nurodytų darniųjų standartų trūkumų;

Pakeitimas     76

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  esama 13 straipsnyje nurodytų bendrųjų specifikacijų trūkumų.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kai nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, o CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto neatitiktis siejama su bendrųjų specifikacijų trūkumais, nurodytais 37 straipsnio 5 dalies c punkte, Komisija nedelsdama priima įgyvendinimo aktus, kuriais iš dalies pakeičiama arba panaikinama atitinkama bendroji specifikacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 41 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai valstybė narė, kuri pagal 37 straipsnio 1 dalį atlieka vertinimą, nustato, kad šį reglamentą atitinkantis CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas vis dėlto kelia nepriimtiną pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai ar aplinkai, ji reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas per pagrįstą laikotarpį imtųsi visų tinkamų priemonių siekdamas užtikrinti, kad rinkai pateiktas tręšiamasis produktas nebekeltų pavojaus, pašalintų tręšiamąjį produktą iš rinkos arba jį atšauktų.

1.  Kai valstybė narė, kuri pagal 37 straipsnio 1 dalį atlieka vertinimą, nustato, kad šį reglamentą atitinkantis CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas vis dėlto kelia pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai ar aplinkai ar kitiems viešojo intereso apsaugos aspektams, kurie patenka į šio reglamento taikymo sritį, ji privalo nedelsiant reikalauti, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas per pagrįstą laikotarpį, kurį nustato rinkos priežiūros institucija ir kuris atitinka pavojaus pobūdį, imtųsi visų tinkamų priemonių siekdamas užtikrinti, kad rinkai tiekiamas tręšiamasis produktas nebekeltų pavojaus, pašalintų tręšiamąjį produktą iš rinkos arba jį atšauktų.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kartu su CE ženklu pažymėtu tręšiamuoju produktu nepateikta ES atitikties deklaracija;

c)  neparengta ES atitikties deklaracija;

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I–IV priedai siekiant juos suderinti su technikos pažanga ir sudaryti palankesnes sąlygas į vidaus rinką patekti ir joje laisvai judėti CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams,

1.  Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I–IV priedai siekiant juos suderinti su technikos pažanga, atsižvelgiant į produktus ir medžiagas, kurias jau leidžiama naudoti keliose valstybėse narėse, visų pirma tręšiamųjų produktų gamybos iš gyvūninės kilmės šalutinių produktų ir atgautųjų atliekų srityje ir norint sudaryti palankesnes sąlygas į vidaus rinką patekti ir joje laisvai judėti CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams,

a)  kurių prekybos mastas vidaus rinkoje gali būti didelis ir

a)  kurie turi didelio masto prekybos galimybių vidaus rinkoje ir

b)  dėl kurių esama mokslinių įrodymų, kad jie nekelia nepriimtino pavojaus žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai ir kad jie yra pakankamai veiksmingi.

b)  dėl kurių esama mokslinių įrodymų, kad jie nekelia pavojaus žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, saugai arba aplinkai ir kad jie yra pakankamai veiksmingi.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Nepagrįstai nedelsiant po ... [šio reglamento įsigaliojimo data] pagal pirmą pastraipą Komisija priima deleguotąjį aktą, kuriuo iš dalies keičiamos II priede išvardytos sudedamųjų medžiagų kategorijos, visų pirma siekiant į tas sudedamųjų medžiagų kategorijas įtraukti gyvūninės kilmės šalutinius produktus, kuriems nustatytas pabaigos taškas, struvitą, bioanglį ir pelenų produktus, taip pat nustatyti tų produktų įtraukimo į tas kategorijas reikalavimus. Priimdama tuos deleguotuosius aktus, Komisija atsižvelgia konkrečiai į technologijų pažangą maisto medžiagų atgavimo srityje.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kai Komisija pagal 1 dalį iš dalies keičia II priedą, kad naujais mikroorganizmais papildytų tokių organizmų sudedamųjų medžiagų kategoriją, ji tai daro remdamasi šiais duomenimis:

2.  Kai Komisija iš dalies keičia II priedą, kad naujomis mikroorganizmų padermėmis papildytų tokių organizmų sudedamųjų medžiagų kategoriją, ji tai daro įsitikinusi, kad visos susijusios papildomo mikroorganizmo padermės atitinka šio straipsnio 1dalies b punkte nurodytus reikalavimus, ir remdamasi šiais duomenimis:

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  mikroorganizmo pavadinimu;

a)  mikroorganizmo pavadinimu, apimančiu padermę;

Pakeitimas     84

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  istoriniais saugios mikroorganizmo gamybos ir naudojimo duomenimis;

c)  moksline literatūra, kurioje teigiama apie saugią mikroorganizmo gamybą ir naudojimą;

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  taksonominiu ryšiu su mikroorganizmų rūšimis pagal Europos maisto saugos agentūros nustatytą kvalifikuotos saugos prielaidos principą;

d)  taksonominiu ryšiu su mikroorganizmų rūšimis pagal Europos maisto saugos tarnybos nustatytą kvalifikuotos saugos prielaidos principą arba nuoroda į skelbiamą atitiktį susijusiems suderintiems naudojamų mikroorganizmų saugumo standartams, kurie paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba atitiktį naujų mikroorganizmų saugos vertinimo reikalavimams, kuriuos priėmė Europos Komisija, jeigu tokie suderinti standartai nėra įgyvendinti;

Pakeitimas     86

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Siekiant atsižvelgti į sparčią tos srities technologijų pažangą, Komisija iki ... [vieni metai po šio reglamento įsigaliojimo datos] pagal 43 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi naujų mikroorganizmų, kuriuos galima naudoti augalų mitybos produktuose oficialiai jų neįtraukiant į teigiamą sąrašą, vertinimo kriterijai.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Iki ... [ šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo datos] Komisija iš dalies pakeičia II priedą siekdama į gamybos grandinę įtraukti galutinius taškus, kurie buvo nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, kiek tai susiję su šalutiniais gyvūniniais produktais, išvardytais šio reglamento SMK 11.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Priimdama deleguotuosius aktus, kaip numatyta 1 dalyje, Komisija iš dalies keičia sudedamųjų medžiagų kategorijas, nustatydama reikalavimą polimerams, išskyrus II priede nurodytus maisto medžiagų polimerus, kad būtų atsižvelgta į naujausius mokslinius įrodymus ir technologinę plėtrą ir iki... [treji metai nuo šio reglamento taikymo pradžios datos] turi apibrėžti polimerinės anglies pavertimo anglies dioksidu (CO2) kriterijus. ir atitinkamus biologinio skaidumo tyrimo metodus.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Priimdama deleguotuosius aktus, kaip numatyta 1 dalyje, Komisija iš dalies keičia sudedamųjų medžiagų kategorijas, nustatydama kriterijus kitiems II priede nurodytiems pramonės šalutiniams produktams, kad būtų atsižvelgta į naujausius mokslinius įrodymus ir technologinę plėtrą ir iki... [vieni metai po šio reglamento įsigaliojimo datos] turi apibrėžti kriterijus, pagal kuriuos pramonės šalutiniai produktai įtraukiami į sudedamųjų medžiagų kategoriją.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Atsižvelgiant į I priedo II dalį įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal šio straipsnio 1 ir 4 dalis neapima minėtoje dalyje nustatytų teršalų ribinių verčių pritaikymo, nebent naujų teršalų ribinių verčių reikia dėl to, kad į II priedą buvo įtrauktos naujos sudedamosios medžiagos. Jei nustatomos naujos teršalų ribinės vertės, jos taikomos tik naujai įtrauktoms sudedamosioms medžiagoms.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tas taisykles ir priemones ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tas taisykles ir priemones ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jų nustatytos taisyklės dėl sankcijų būtų vykdomos.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009

5 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)   2 dalyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

 

„Į 32 straipsnio taikymo sritį patenkančių šalutinių gyvūninių produktų gaminių, kurie valstybėse narėse jau yra plačiai naudojami trąšoms gaminti, atveju Komisija tokį galutinį tašką nustato iki ... [šeši mėnesiai po Trąšų reglamento įsigaliojimo datos]“.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009

Article 3 – point 34 – introductory part

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)   „34. „augalų biostimuliatorius“ – produktas, stimuliuojantis augalų mitybos procesus nepriklausomai nuo produkte esančio maisto medžiagų kiekio, kurio vienintelė paskirtis – pagerinti vieną arba kelias iš šių augalo savybių:

„34. „augalų biostimuliatorius“ – produktas, kurio sudėtyje yra bet kokios medžiagos arba mikroorganizmų, stimuliuojančių augalų mitybos procesus nepriklausomai nuo jame esančio maisto medžiagų kiekio, arba tokių medžiagų ir (arba) mikroorganizmų derinys, kurio vienintelė paskirtis – pagerinti vieną arba kelias iš šių augalo arba augalo rizosferos savybių:

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009

3 straipsnio 34 punkto c papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  produkcijos kokybines savybes.

c)  produkcijos kokybę.

Pakeitimas     96

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009

3 straipsnio 34 punkto c a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  izoliuotų maistinių medžiagų kiekį dirvožemyje, rizosferoje ar filosferoje;

Pakeitimas     97

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009

3 straipsnio 34 punkto c b papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  organinių junginių suirimą dirvožemyje;

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009

3 straipsnio 34 punkto c c papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cc)  humifikaciją;

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Pereinamojo laikotarpio nuostatos, ekspertiniai įvertinimai, ir ataskaitų teikimas

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės netrukdo tiekti rinkai produktus, kurie buvo pateikti rinkai pagal Reglamentą (EB) Nr. 2003/2003 kaip „EB trąšos“ iki [Leidinių biuro prašoma įrašyti šio reglamento taikymo pradžios datą]. Tačiau tokiems produktams mutatis mutandis taikomas 5 skyrius.

Valstybės narės netrukdo tiekti rinkai produktus, kurie buvo pateikti rinkai pagal Reglamentą (EB) Nr. 2003/2003 kaip „EB trąšos“ iki ... [dvylika mėnesių po šio reglamento taikymo pradžios datos]. Tačiau tokiems produktams mutatis mutandis taikomas 5 skyrius.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.   Valstybės narės, kurios jau taiko mažesnę kadmio kiekio organinėse mineralinėse trąšose ir neorganinėse trąšose ribą, nustatytą I priedo II dalies PFC 1 (B)(3)(a) ir PFC 1 (C)(I)(2)(a), gali toliau taikyti šią griežtesnę ribą, kol pagal šį reglamentą nustatyta riba taps lygi arba mažesnė. Valstybės narės apie tokias taikomas nacionalines priemones Komisijai praneša iki ... [šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Iki ... [42 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ir jo bendro poveikio, įskaitant jo tikslų pasiekimą ir poveikį MVĮ, vertinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje konkrečiai pateikiami:

 

a)  tręšiamųjų produktų vidaus rinkos veikimo vertinimas, įskaitant atitikties vertinimą ir rinkos priežiūros veiksmingumą, ir dalinio suderinimo poveikio CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų ir tręšiamųjų produktų, pateiktų rinkai pagal nacionalines taisykles, gamybai, naudojimo modeliams ir prekybos jais srautams analizė;

 

b)  apribojimų taikymo teršalų lygiams, kaip nustatyta šio reglamento I priede, vertinimas, bet kokia turima nauja aktuali mokslinė informacija apie teršalų toksiškumą ir kancerogeniškumą, įskaitant tręšiamuosiuose produktuose esančių urano teršalų pavojų;

 

c)  kadmio šalinimo technologijų ir jų poveikio, masto ir sąnaudų visoje vertės grandinėje pokyčių, taip pat susijusio kadmio atliekų tvarkymo, vertinimas; ir

 

d)  poveikio prekybai žaliavų šaltiniais, taip pat gamtinio fosfato prieinamumui, vertinimas.

 

Ataskaitoje turi būti tinkamai atsižvelgta į technologinę pažangą ir inovacijas, taip pat standartizacijos procesą, turintį poveikį tręšiamųjų produktų gamybai ir naudojimui. Prireikus prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto ne vėliau kaip ... [penkeri metai po šio reglamento taikymo datos].

 

Ne vėliau kaip... [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] Komisija pateikia mokslinių duomenų vertinimą siekiant nustatyti agronomijos ir aplinkos kriterijus, pagal kuriuos būtų galima apibrėžti galutinį gyvūnų mėšlo apdorojimo tašką ir atlikti produktų, kuriuose yra perdirbto mėšlo arba kurie iš jo sudaryti, veikimo vertinimą;

Pakeitimas     103

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c.  Iki ... [penkeri metai po šio reglamento įsigaliojimo datos] Komisija atlieka mikroorganizmų atitikties vertinimo procedūros peržiūrą.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.

Jis taikomas nuo ... [dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos], išskyrus19–35 straipsnius, kurie taikomi nuo ... [vieni metai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos], ir 13, 41, 42, 43 ir 45 straipsnius, kurie taikomi nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo data].

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo I dalies 1 punkto C a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ca.  Mažo anglies dioksido kiekio trąšos

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo I dalies 5 punkto A papunkčio I a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ia.  Denitrifikacijos inhibitoriai

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje yra cheminės medžiagos, kuriai yra nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija maiste ir pašaruose pagal

Išbraukta.

a)   Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/9332,

 

b)   Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/200533,

 

c)   Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/200934 arba

 

d)   Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/32/EB35,

 

naudojant CE ženklu pažymėtą tręšiamąjį produktą pagal naudojimo instrukcijas ta koncentracija maiste arba pašaruose neturi būti viršyta.

 

__________________

 

32 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 315/93, nustatantis Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (OL L 37, 1993 2 13, p. 1).

 

33 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1).

 

34 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 470/2009, nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (OL L 152, 2009 6 16, p. 11).

 

35 2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose (OL L 140, 2002 5 30, p. 10).

 

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies 4 punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Sudedamosios dalys, pateiktos patvirtinimui ar pakartotiniam patvirtinimui pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009, bet neįtrauktos į Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 540/2011, negali būti naudojamos tręšiamuosiuose produktuose, kai jos neįtrauktos remiantis Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 1 straipsnio 4 dalimi.

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(A) 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Organinių trąšų sudėtyje turi būti tik biologinės kilmės:

1. Organinių trąšų sudėtyje turi būti tik biologinės kilmės:

–  anglies (C) ir

–  organinės anglies (Corg) ir

–  maisto medžiagų,

–  maisto medžiagų,

išskyrus iškastines arba geologinėse formacijose esančias medžiagas.

pvz., durpių, leonardito, lignito ir iš jų gaunamų medžiagų, bet išskyrus kitas iškastines arba geologinėse formacijose esančias medžiagas, gamybos mišinys.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(A) 2 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  kadmis (Cd) 1,5 mg/kg sausosios medžiagos,

–  kadmis (Cd) 1,0 mg/kg sausosios medžiagos,

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(A) 2 punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  švinas (Pb) 120 mg/kg sausosios medžiagos ir

–  švinas (Pb) 20 mg/kg sausosios medžiagos ir

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(A) 2 punkto 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  biuretas (C2H5N3O2) 12 g/kg sausosios medžiagos.

–  biuretas (C2H5N2O2) aptikimo ribos neviršijantis kiekis.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(A) 3 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

3.  25 g CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto ėminio neturi būti Salmonella spp.

Pakeitimas

3.  Patogenų koncentracija organinėse trąšose turi neviršyti atitinkamų toliau lentelėje nurodytų ribinių verčių:

Tirtini mikroorganizmai

Ėminių ėmimo planai

Riba

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Nėra 25 g arba 25 ml

Escherichia coli arba Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g arba 1ml

kai n = tirtinų ėminių skaičius;

c = ėminių skaičius, kai bakterijų skaičius, nurodomos koloniją sudarančiais vienetais (ksv), gali būti nuo m iki M;

m = ksv nurodomo bakterijų skaičiaus, kuris laikomas tinkamu, ribinė vertė;

M = ksv nurodomo bakterijų skaičiaus didžiausia vertė.

Bet kurios vystymosi stadijos parazitų Ascaris spp. ir Toxocara spp. neturi būti 100 g arba 100 ml organinių trąšų.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(A)(I) 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti bent vienos iš šių deklaruojamų maisto medžiagų: azoto (N), fosforo pentoksido (P2O5) arba kalio oksido (K2O).

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(A) 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jeigu CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje yra daugiau nei vienos iš pagrindinių deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis: □

 

suminio azoto (N) – 2,5 % arba suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 2 %, arba suminio kalio oksido (K2O) – 2 % ir

 

visų maisto medžiagų kartu sudėjus – 6,5 %.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(A)(II) 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti bent vienos iš šių deklaruojamų maisto medžiagų: azoto (N), fosforo pentoksido (P2O5) arba kalio oksido (K2O).

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(A)(II) 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti bent vienos iš toliau nurodytų deklaruojamų maisto medžiagų, kurios mažiausias nurodytas kiekis:

2.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti bent vienos iš toliau nurodytų deklaruojamų pirminių maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(A) (II) 2 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  suminio azoto (N) – 2%,

–  suminio azoto (N) – 1% ir (arba)

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(A) (II) 2 punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 1% arba

–  suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 2 % arba

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(A) (II) 2 punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  suminio kalio oksido (K2O) – 2 %.

–  suminio kalio oksido (K2O) – 1 % (vienas procentas). ir

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(A) (II) 2 punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  visų maisto medžiagų kartu sudėjus – 6,5 %.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(A) (II) 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jeigu CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje yra daugiau nei vienos iš pagrindinių deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis: □

 

suminio azoto (N) – 2 % arba suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 1 % arba suminio kalio oksido (K2O) – 2 % ir

 

visų pagrindinių maisto medžiagų kartu sudėjus – 5 %.

Pakeitimas  123

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(B) 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Organinės-mineralinės trąšos –

1.  Organinės-mineralinės trąšos –

–  vienos ar daugiau pakategorėje PFK 1(C) nurodytų neorganinių trąšų ir

–  vienos ar daugiau pakategorėje PFK 1(C) nurodytų mineralinių trąšų ir

–  medžiagų, kurių sudėtyje yra tik biologinės kilmės:

  organinės anglies (C)

–  vienos ar daugiau medžiagų, kurių sudėtyje yra organinės anglies (Corg) ir

–    maisto medžiagų,išskyrus

iškastines arba geologinėse formacijose esančias medžiagas, gamybos mišinys.

–  tik biologinės kilmės maistinių medžiagų, pvz., durpių, įskaitant leonarditą, lignitą ir iš jų gaunamas medžiagas, bet išskyrus kitas iškastines arba geologinėse formacijose esančias medžiagas, gamybos mišinys.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(B) 3 punkto a papunkčio 2 punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  nuo [Leidinių biuras prašomas įrašyti datą – dvylika metų po šio reglamento taikymo pradžios] – 20 mg/kg fosforo pentoksido (P2O5),

–  nuo ... [devyni metai nuo šio reglamento taikymo pradžios] – 20 mg/kg fosforo pentoksido (P2O5),

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(B) 3 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  švinas (Pb)  120 mg/kg sausosios medžiagos.

e)  švinas (Pb)  20 mg/kg sausosios medžiagos.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(B) 4 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

4.  25 g CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto ėminio neturi būti Salmonella spp.

Pakeitimas

4.  Patogenų koncentracija organinėse-mineralinėse trąšose turi neviršyti atitinkamų toliau lentelėje nurodytų ribinių verčių:

Tirtini mikroorganizmai

Ėminių ėmimo planai

Riba

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Nėra 25 g arba 25 ml

Escherichia coli arba Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g arba 1ml

kai n = tirtinų ėminių skaičius;

c = ėminių skaičius, kai bakterijų skaičius, nurodomos koloniją sudarančiais vienetais (ksv), gali būti nuo m iki M;

m = ksv nurodomo bakterijų skaičiaus, kuris laikomas tinkamu, ribinė vertė;

M = ksv nurodomo bakterijų skaičiaus didžiausia vertė.

Bet kurios vystymosi stadijos parazitų Ascaris spp. ir Toxocara spp. neturi būti 100 g arba 100 ml organinių-mineralinių trąšų.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(B)(I) 2 punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 2 % arba

–  neutraliame amonio citrato tirpale ir vandenyje tirpaus fosforo pentoksido (P2O5) – %, arba

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(B)(I) 2 a punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jeigu CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje yra daugiau nei vienos iš pagrindinių deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:

 

suminio azoto (N) – 2,5 %, iš kurių 1 % CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto masės turi būti organinis azotas (N), arba suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 2 %, arba suminio kalio oksido (K2O) – 2 % ir

 

visų pagrindinių maisto medžiagų kartu sudėjus – 6,5 %.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(B)(I) 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kiekviename CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto vienete turi būti deklaruojamas organinių medžiagų ir maisto medžiagų kiekis.

4.  Kiekvieno CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto vienete turi būti deklaruojamas organinės anglies ir visų maisto medžiagų kiekis. Vienetas reiškia vieną iš produkto sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, granules, ir pan.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(B)(II) 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jeigu produkto sudėtyje yra daugiau nei viena maisto medžiaga, mažiausias kiekis turi būti toks:

 

  suminio azoto (N) – 1 %, arba

 

  suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 1 %, arba

 

  suminio kalio oksido (K2O) – 1 %,

 

ir kai maistinių medžiagų suma yra mažiausiai 4 %.

Pakeitimas  131

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(B)(II) 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Organinė anglis (C) CE ženklu pažymėtame tręšiamajame produkte turi sudaryti ne mažiau kaip 3 % masės.

3.  Organinė anglis (C) CE ženklu pažymėtame tręšiamajame produkte turi sudaryti ne mažiau kaip 1 % masės.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Neorganinės trąšos – trąšos, išskyrus organines arba organines-mineralines trąšas.

1. Mineralinės trąšos – trąšos, kurių sudėtyje yra mineralinių maisto medžiagų arba kurios apdorojant gyvūninės ar augalinės kilmės medžiagas tampa mineralinėmis. Organinė anglis (Corg) CE ženklu pažymėtame tręšiamajame produkte sudaro ne daugiau kaip 1 % masės. Tai neapima anglies iš SMK 9 ir 10 reikalavimus atitinkančių dangų ir agronominių priedų, atitinkančių PFK 5 ir SMK 8 reikalavimus.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Fosforo trąšos turi atitikti bent vieną iš toliau nurodytų mažiausių tirpumo lygių, kad jos galėtų patekti į augalus, antraip jos negali būti vadinamos fosforo trąšomis:

 

  tirpumas vandenyje: mažiausias viso fosforo (P) lygis – 40 %, arba

 

  tirpumas neutraliame amonio citrate: mažiausias viso fosforo (P) lygis – 75 %, arba

 

  tirpumas skruzdžių rūgštyje (tik minkštasis gamtinis fosfatas): mažiausias viso fosforo (P) lygis – 55 %.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Bendras deklaruojamas azoto kiekis pateikiamas nurodant amoniakinio azoto, nitrito azoto, karbamido azoto, metileno karbamido azoto, izobutilidendikarbamido azoto ir krotonilidendikarbamido azoto sumą. Deklaruojamas fosforo kiekis pateikiamas P fosfato sudėtyje forma. Atlikus mokslinį tyrimą pagal 42 straipsnio 1 dalį galima įtraukti naujas formas.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C)(I) 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Neorganinės makroelementų trąšos – trąšos, kurių paskirtis teikti augalams vieną ar kelis iš šių makroelementų: azotą (N), fosforą (P), kalį (K), magnį (Mg), kalcį (Ca), sierą (S) arba natrį (Na).

1.  Mineralinės maistinių makromedžiagų trąšos – trąšos, kurių paskirtis teikti augalams vieną ar kelias iš šių maistinių makromedžiagų:

 

a)  iš pirminių: azotą (N), fosforą (P) ir kalį (K).

 

b)  iš antrinių: magnį (Mg), kalcį (Ca), sierą (S) arba natrį (Na).

 

 

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) I 2 punkto a papunkčio 2 punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  nuo [Leidinių biuras prašomas įrašyti datą – dvylika metų po šio reglamento taikymo pradžios] – 20 mg/kg fosforo pentoksido (P2O5),

–  nuo ... [devyni metai po šio reglamento taikymo pradžios] – 20 mg/kg fosforo pentoksido (P2O5),

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C)(I) 2 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  švinas (Pb)  150 mg/kg sausosios medžiagos.

e)  švinas (Pb)  20 mg/kg sausosios medžiagos.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C)(I) 2 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  arsenas (As)  60 mg/kg sausosios medžiagos,

f)  arsenas (As)  20 mg/kg sausosios medžiagos,

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(a)(i) 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Paprastosiose biriosiose neorganinėse makroelementų trąšose turi būti ne daugiau kaip vienos maisto medžiagos deklaruojamas kiekis.

1.  Paprastosiose biriosiose mineralinėse makroelementų trąšose turi būti

 

a)  ne daugiau kaip vienos pirminės maisto medžiagos (azoto (N), fosforo (P) ir kaloi (K)) deklaruojamas kiekis, arba

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(a)(i) 1 punkto b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

b)  ne daugiau kaip vienos antrinės maisto medžiagos (magnio (Mg), kalcio (Ca), sieros (S) ir natrio (Na)) deklaruojamas kiekis.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(a)(i) 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Paprastosiose biriosiose mineralinės makroelementų trąšose, kurių sudėtyje deklaruojamas ne daugiau kaip vienos pirminės maisto medžiagos kiekis, gali būti viena ar daugiau antrinių maisto medžiagų.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(a)(i) 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti vienos iš toliau nurodytų deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:

2.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti pirminių ir (arba) antrinių deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 dalies PFK 1(C) (I)(a)(i) 2 punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 12%,

–  fosforo pentoksido (P2O5), tirpaus neutraliame amonio citrato tirpale ir vandenyje, – 12 %,

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 dalies PFK 1(C) (I)(a)(i) 2 punkto 7 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  suminio natrio oksido (Na2O) – 1 %.

–  suminio natrio oksido (Na2O) – 3 %.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(a)(ii) 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sudėtinėse biriosiose neorganinėse makroelementų trąšose turi būti daugiau nei vienos maisto medžiagos deklaruojamas kiekis.

1.  Sudėtinėse biriosiose mineralinėse makroelementų trąšose turi būti daugiau nei vienos pirminės ir (arba) antrinės maisto medžiagos deklaruojamas kiekis.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(a)(ii) 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti daugiau nei vienos iš toliau nurodytų deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:

2.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti daugiau nei vienos iš pirminių ir (arba) antrinių deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(a)(ii) 2 punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 3%,

–  suminio fosforo pentoksido (P2O5), tirpaus neutraliame amonio citrate ir vandenyje5 %.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(a)(ii) 2 punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  suminio kalio oksido (K2O) – 3%,

–  suminio kalio oksido (K2O) – 5 %,

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(a)(ii) 2 punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  suminio magnio oksido (MgO) – 1,5%,

–  suminio magnio oksido (MgO) – 2 %,

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(a)(ii) 2 punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  suminio kalcio oksido (CaO) – 1,5%,

–  suminio kalcio oksido (CaO) – 2 %,

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(a)(ii) 2 punkto 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  suminio sieros trioksido (SO3) – 1,5% arba

–  suminio sieros trioksido (SO3) – 5 %,

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(a)(ii) 2 punkto 7 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  suminio natrio oksido (Na2O) – 1 %.

–  suminio natrio oksido (Na2O) – 3 %.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) 5 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  po penkių šiluminių ciklų, kaip aprašyta IV priedo A1 modulio 4.2 dalyje,

–  po penkių šiluminių ciklų, kaip aprašyta IV priedo A1 modulio 4.2 dalyje, siekiant patikrinti prieš pateikiant rinkai,

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(i) 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Paprastosiose skystosiose neorganinėse makroelementų trąšose turi būti ne daugiau kaip vienos maisto medžiagos deklaruojamas kiekis.

1.  Paprastosiose skystosiose mineralinėse makroelementų trąšose turi būti

 

a)  ne daugiau kaip vienos pirminės maisto medžiagos deklaruojamas kiekis.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(b)(i) 1 punkto b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

b)  ne daugiau kaip vienos antrinės maisto medžiagos deklaruojamas kiekis.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(b)(i) 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Paprastosiose skystosiose mineralinės makroelementų trąšose, kurių sudėtyje deklaruojamas ne daugiau kaip vienos pirminės maisto medžiagos kiekis, gali būti viena ar daugiau antrinių maisto medžiagų.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(b)(i) 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti vienos iš toliau nurodytų deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:

2.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti vienos iš pirminių ir (arba) antrinių deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (i) 2 punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 5%,

–  suminio fosforo pentoksido (P2O5), tirpaus neutraliame amonio citrate ir vandenyje – 5 %.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (i) 2 punkto 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  suminio sieros trioksido (SO3) – 5% arba

–  suminio sieros trioksido (SO3) – 5 %,

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (i) 2 punkto 7 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  suminio natrio oksido (Na2O) – 1 %.

–  0,5–5 % suminio natrio oksido (Na2O).

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(ii) 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sudėtinėse skystosiose neorganinėse makroelementų trąšose turi būti daugiau nei vienos maisto medžiagos deklaruojamas kiekis.

1.  Sudėtinėse skystosiose mineralinėse makroelementų trąšose turi būti daugiau nei vienos pirminės ir (arba) antrinės maisto medžiagos deklaruojamas kiekis.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(b)(ii) 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti daugiau nei vienos iš toliau nurodytų deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:

2.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje turi būti daugiau nei vienos iš pirminių ir (arba) antrinių deklaruojamų maisto medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(ii) 2 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  suminio azoto (N) – 1,5%,

–  suminio azoto (N) – 3 % arba

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 1,5%,

–  suminio fosforo pentoksido (P2O5), tirpaus neutraliame amonio citrato tirpale ir vandenyje, – 1,5 %,

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  suminio kalio oksido (K2O) – 1,5%,

–  suminio kalio oksido (K2O) – 3 % arba

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  suminio magnio oksido (MgO) – 0,75%,

–  suminio magnio oksido (MgO) – 1,5 % arba

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  suminio kalcio oksido (CaO) – 0,75%,

–  suminio kalcio oksido (CaO) – 1,5 % arba

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 punkto 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  suminio sieros trioksido (SO3) – 0,75% arba

–  suminio sieros trioksido (SO3) – 1,5 % arba

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C)(II) 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Neorganinės mikroelementų trąšos – neorganinės trąšos, išskyrus makroelementų trąšas, kurių paskirtis – teikti augalams vieną ar kelias iš šių maisto medžiagų: borą (B), kobaltą (Co), varį (Cu), geležį (Fe), manganą (Mn), molibdeną (Mo) arba cinką (Zn).

1.  Neorganinės mikroelementų trąšos – neorganinės trąšos, išskyrus makroelementų trąšas, kurių paskirtis – teikti augalams vieną ar kelias iš šių maisto medžiagų: borą (B), kobaltą (Co), varį (Cu), geležį (Fe), manganą (Mn), molibdeną (Mo), seleną (SE), silicį (Si) arba cinką (Zn).

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C)a (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

PFK 1(C)a. MAŽO ANGLIES DIOKSIDO KIEKIO TRĄŠOS

 

1.  CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas vadinamas mažo anglies dioksido kiekio trąša, jeigu jame yra daugiau kaip 1 % ir ne daugiau kaip 15 % organinės anglies (Corg).

 

2.  Šios apibrėžties tikslais nustatant organinės anglies kiekį, kalcio cianamide, karbamide ir jų kondensacijos ir asociacijos produktuose esanti anglis neįtraukiama.

 

3.  Šiai kategorijai taikomos PFK 1(C) specifikacijos „biriosios / skystosios trąšos“, „paprastosios / sudėtinės trąšos“, „makroelementų / mikroelementų trąšos“.

 

4.  Prie kategorijos PFC1(C)a priskirti parduodami produktai turi atitikti I priede organinėms arba organinėms-mineralinėms trąšoms nustatytus teršalų kiekius visais atvejais, kai PFC1(C) nenurodytos tų teršalų ribinės vertės.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 2 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kalkinimo medžiaga – oksido, hidroksido, karbonato arba silikato pavidalo kalcio (Ca) arba magnio (Mg) turintis CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas, kurio paskirtis – reguliuoti dirvožemio rūgštumą.

1.  Kalkinimo medžiaga – oksido, hidroksido, karbonato ir (arba) silikato pavidalo kalcio (Ca) arba magnio (Mg) turintis CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas, kurio paskirtis – reguliuoti dirvožemio rūgštumą.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 2 2 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  kadmis (Cd)  3 mg/kg sausosios medžiagos,

–  kadmis (Cd) 1,0 mg/kg sausosios medžiagos,

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 2 2 punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  švinas (Pb)  200 mg/kg sausosios medžiagos ir

–  švinas (Pb) 20 mg/kg sausosios medžiagos ir

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 2 2 punkto 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  arsenas (As)  120 mg/kg sausosios medžiagos.

–  arsenas (As)  20 mg/kg sausosios medžiagos.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 3

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dirvožemio gerinimo medžiaga – į dirvožemį įterpiamas CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas, kurio paskirtis – palaikyti, pagerinti arba apsaugoti dirvožemio fizikines arba chemines savybes, struktūrą arba biologinį aktyvumą.

Dirvožemio gerinimo medžiaga – į dirvožemį in situ įterpiama medžiaga, įskaitant mulčią, kurios paskirtis – pirmiausia palaikyti arba pagerinti dirvožemio fizines savybes ir kuri gali pagerinti dirvožemio chemines ir (arba) biologines savybes arba biologinį aktyvumą.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 3 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. CE ženklu pažymėtame tręšiamajame produkte biologinės kilmės medžiagos masė turi sudaryti ne mažiau kaip 15 %.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 3(A) 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Organinė dirvožemio gerinimo medžiaga turi būti sudaryta tik iš biologinės kilmės medžiagų, išskyrus iškastines arba geologinėse formacijose esančias medžiagas.

1.  Organinė dirvožemio gerinimo medžiaga turi būti sudaryta tik iš biologinės kilmės medžiagų, įskaitant durpes, leonarditą, lignitą ir iš jų gaunamas humuso medžiagas, bet išskyrus kitas iškastines arba geologinėse formacijose esančias medžiagas.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 3(A) 2 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  kadmis (Cd)  3 mg/kg sausosios medžiagos,

–  kadmis (Cd) 1,5 mg/kg sausosios medžiagos,

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 3(A) 2 punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  šešiavalentis chromas (Cr VI)  2 mg/kg sausosios medžiagos,

–  šešiavalentis chromas (Cr VI)  1 mg/kg sausosios medžiagos,

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 3(A) 2 punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  švinas (Pb)  120 mg/kg sausosios medžiagos.

–  švinas (Pb)  20 mg/kg sausosios medžiagos.

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 3(A) 3 punkto a papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

a)  25 g CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto mėginyje neturi būti Salmonella spp.

Pakeitimas

a)  Patogenų koncentracija organinėse dirvožemio gerinimo medžiagose turi neviršyti atitinkamų toliau lentelėje nurodytų ribinių verčių:

Tirtini mikroorganizmai

Mėginių ėmimo planai

Riba

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Nėra 25 g arba 25 ml mėginyje

Escherichia coli arba Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g arba 1ml

kai n = tirtinų mėginių skaičius;

c = mėginių skaičius, kai bakterijų skaičius, nurodomos koloniją sudarančiais vienetais (ksv), gali būti nuo m iki M;

m = ksv nurodomo bakterijų skaičiaus, kuris laikomas tinkamu, ribinė vertė;

M = ksv nurodomo bakterijų skaičiaus didžiausia vertė.

Bet kurios vystymosi stadijos parazitų Ascaris spp. ir Toxocara spp. neturi būti 100 g arba 100 ml organinės dirvožemio gerinimo medžiagos.

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 3(B) 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Neorganinė dirvožemio gerinimo medžiaga – dirvožemio gerinimo medžiaga, išskyrus organinę dirvožemio gerinimo medžiagą.

1.  Neorganinė dirvožemio gerinimo medžiaga – dirvožemio gerinimo medžiaga, kuri turi apimti mulčio plėveles, išskyrus organinę dirvožemio gerinimo medžiagą. Biologiškai skaidžios mulčio plėvelės yra biologiškai skaidžios polimerų plėvelės, kurios visų pirma atitinka II priedo SMK 10 2 dalies a punkte ir 3 dalyje išdėstytus reikalavimus ir kurios skirtos padengti dirvožemį in situ, kad būtų apsaugota jo struktūra, sustabdytas piktžolių augimas, sumažintas dirvožemio drėgmės netekimas arba užkirstas kelias erozijai.

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 3(B) 2 punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  švinas (Pb)  150 mg/kg sausosios medžiagos.

–  švinas (Pb)  20 mg/kg sausosios medžiagos.

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 4 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Auginimo terpė – kaip substratas naudojama medžiaga, išskyrus dirvožemį, kurioje augalai šaknijasi.

1.  Auginimo terpė – medžiaga, išskyrus dirvožemį in situ, kurioje auginami augalai ir grybai.

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 4 2 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  kadmis (Cd)  3 mg/kg sausosios medžiagos,

–  kadmis (Cd) 1,5 mg/kg sausosios medžiagos,

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 4 2 punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  švinas (Pb)  150 mg/kg sausosios medžiagos.

–  švinas (Pb)  20 mg/kg sausosios medžiagos.

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 4 3 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

3.  25 g CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto mėginio neturi būti Salmonella spp.

Pakeitimas

3.  Patogenų koncentracija auginimo terpėse turi neviršyti atitinkamų toliau lentelėje nurodytų ribinių verčių:

Tirtini mikroorganizmai

Mėginių ėmimo planai

Riba

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Nėra 25 g arba 25 ml mėginyje

Escherichia coli arba Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g arba 1ml

kai n = tirtinų mėginių skaičius;

c = mėginių skaičius, kai bakterijų skaičius, nurodomos koloniją sudarančiais vienetais (ksv), gali būti nuo m iki M;

m = ksv nurodomo bakterijų skaičiaus, kuris laikomas tinkamu, ribinė vertė;

M = ksv nurodomo bakterijų skaičiaus didžiausia vertė.

Bet kurios vystymosi stadijos parazitų Ascaris spp. ir Toxocara spp. neturi būti 100 g arba 100 ml auginimo terpės.

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 5 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agronominis priedas – CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas, dedamas į augalui maisto medžiagas teikiantį produktą, kad pagerėtų pastarojo produkto maisto medžiagų išskyrimo savybės.

Agronominis priedas – CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas, dedamas į produktą ir turintis įrodytą poveikį skirtingų formų mineralinių arba mineralizuotų maisto medžiagų, arba jų abiejų, transformavimui arba augalų prieinamumui, arba įterpiamas į dirvožemį, kad būtų pagerintas maisto medžiagų pasisavinimas augaluose arba sumažintas maisto medžiagų netekimas.

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 5(A) 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visos cheminės medžiagos turi būti įregistruotos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/200636 dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama tokia informacija:

Visos cheminės medžiagos turi būti įregistruotos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/200636, išskyrus atvejus, kai aiškiai taikoma viena iš pareigos registruoti išimčių, nustatytų reglamento 6 straipsnyje arba to reglamento IV arba V priede.

__________________

__________________

36 Jei priedas regeneruotas Europos Sąjungoje, ši sąlyga įvykdoma, jei pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto i papunktį priedas yra tas pats, kaip cheminė medžiaga, įregistruota dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama čia nurodyta informacija, ir jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto ii papunktį informacija yra prieinama tręšiamojo produkto gamintojui.

36 Jei priedas regeneruotas Europos Sąjungoje, ši sąlyga įvykdoma, jei pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto i papunktį priedas yra tas pats, kaip cheminė medžiaga, įregistruota dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama čia nurodyta informacija, ir jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto ii papunktį informacija yra prieinama tręšiamojo produkto gamintojui.

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 5(A) 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  informacija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VI, VII ir VIII prieduose, ir

Išbraukta.

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 5(A) 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tręšiamojo produkto naudojimo cheminės saugos ataskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 14 straipsnį,

Išbraukta.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 5(A) 2 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

išskyrus atvejus, kai aiškiai taikoma viena iš pareigos registruoti išimčių, nustatytų to reglamento IV priede arba V priedo 6, 7, 8 arba 9 dalyje.

Išbraukta.

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 5(A)(Ia) (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

PFK 5(A)(Ia). Denitrifikacijos inhibitoriai

 

1.  Denitrifikacijos inhibitoriai – inhibitoriai, kurie mažina diazoto oksido (N2O) susidarymą sulėtindami arba blokuodami nitrato (NO3) virtimą diazotu (N2), nedarant poveikio nitrifikacijos procesui, kaip apibūdinta PFK 5(A)(I). Jie padeda didinti nitrato prieinamumą augalui ir mažinti išmetamą N2O kiekį.

 

2.  Šio metodo efektyvumą galima įvertinti tinkamu matavimo prietaisu matuojant išmetamą diazoto oksido kiekį surinktuose dujų mėginiuose ir matuojant to mėginio N2O kiekį dujų chromatografu. Atliekant šį vertinimą taip pat turi būti fiksuojamas vandens kiekis dirvožemyje.

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 5(B) 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Cheminė medžiaga turi būti įregistruota pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/200637 dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama tokia informacija:

2. Cheminė medžiaga turi būti įregistruota pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/200637, išskyrus atvejus, kai aiškiai taikoma viena iš pareigos registruoti išimčių, nustatytų reglamento 6 straipsnyje arba to reglamento IV arba V priede.

__________________

__________________

37 Jei priedas regeneruotas Europos Sąjungoje, ši sąlyga įvykdoma, jei pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto i papunktį priedas yra tas pats, kaip cheminė medžiaga, įregistruota dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama čia nurodyta informacija, ir jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto ii papunktį informacija yra prieinama tręšiamojo produkto gamintojui.

37 Jei priedas regeneruotas Europos Sąjungoje, ši sąlyga įvykdoma, jei pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto i papunktį priedas yra tas pats, kaip cheminė medžiaga, įregistruota dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama čia nurodyta informacija, ir jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto ii papunktį informacija yra prieinama tręšiamojo produkto gamintojui.

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 5(B) 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  informacija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VI, VII ir VIII prieduose, ir

Išbraukta.

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 5(B) 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tręšiamojo produkto naudojimo cheminės saugos ataskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 14 straipsnį,

Išbraukta.

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 5(B) 2 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

išskyrus atvejus, kai aiškiai taikoma viena iš pareigos registruoti išimčių, nustatytų to reglamento IV priede arba V priedo 6, 7, 8 arba 9 dalyje.

Išbraukta.

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 5(C) 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Cheminė medžiaga turi būti įregistruota pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/200638 dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama tokia informacija:

2. Cheminė medžiaga turi būti įregistruota pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/200638, išskyrus atvejus, kai aiškiai taikoma viena iš pareigos registruoti išimčių, nustatytų reglamento 6 straipsnyje arba to reglamento IV arba V priede.

__________________

__________________

38 Jei priedas regeneruotas Europos Sąjungoje, ši sąlyga įvykdoma, jei pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto i papunktį priedas yra tas pats, kaip cheminė medžiaga, įregistruota dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama čia nurodyta informacija, ir jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto ii papunktį informacija yra prieinama tręšiamojo produkto gamintojui.

38 Jei priedas regeneruotas Europos Sąjungoje, ši sąlyga įvykdoma, jei pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto i papunktį priedas yra tas pats, kaip cheminė medžiaga, įregistruota dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama čia nurodyta informacija, ir jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto ii papunktį informacija yra prieinama tręšiamojo produkto gamintojui.

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 5(C) 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  informacija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VI, VII ir VIII prieduose, ir

Išbraukta.

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 5(C) 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tręšiamojo produkto naudojimo cheminės saugos ataskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 14 straipsnį,

Išbraukta.

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 5(C) 2 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

išskyrus atvejus, kai aiškiai taikoma viena iš pareigos registruoti išimčių, nustatytų to reglamento IV priede arba V priedo 6, 7, 8 arba 9 dalyje.

Išbraukta.

Pakeitimas    202

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 6 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Augalų biostimuliatorius – CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas, stimuliuojantis augalų mitybos procesus nepriklausomai nuo produkte esančių maisto medžiagų kiekio, kurio vienintelė paskirtis – pagerinti vieną arba kelias iš šių augalo savybių:

1.  Augalų biostimuliatorius – CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas, stimuliuojantis augalų mitybos procesus nepriklausomai nuo produkte esančių maisto medžiagų kiekio, kurio vienintelė paskirtis – pagerinti vieną arba kelias iš šių augalo savybių ir augalo rizosferą arba filosferą:

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 6 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  izoliuotų maisto medžiagų prieinamumą dirvožemyje ir rizosferoje.

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 6 1 punkto c b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  humifikaciją

Pakeitimas    205

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 6 1 punkto c c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cc)  organinių junginių suirimą dirvožemyje arba

Pakeitimas    206

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 6 2 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  kadmis (Cd)  3 mg/kg sausosios medžiagos,

–  kadmis (Cd) 1,5 mg/kg sausosios medžiagos,

Pakeitimas    207

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 6 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Augalų biostimuliatoriai turi turėti etiketėje konkretiems augalams nurodytą poveikį.

3.  Augalų biostimuliatoriai turi turėti etiketėje konkretiems augalams nurodytą poveikį. Tais atvejais, kai augalų biostimuliatoriuje yra vienas arba daugiau sudedamųjų dalių, kurios buvo patvirtintos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009, atitikties vertinimo metu pateikta informacija suteiks įtikinamų empirinių įrodymų apie biostimuliatoriaus poveikį, atsižvelgiant į atitinkamus parametrus, pavyzdžiui, santykines sudedamųjų dalių koncentracijas, naudojimo normą, laiką, augalų augimo etapą, tikslinius pasėlius ir t. t.

Pakeitimas    208

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 6(A) 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Mikrobiniai augalų biostimuliatoriai turi būti sudaryti tik II priedo 7 sudedamųjų medžiagų kategorijos mikroorganizmų arba mikroorganizmų konsorciumo.

1.  Mikrobiniai augalų biostimuliatoriai turi būti sudaryti iš:

 

a)  II priedo 7 sudedamųjų medžiagų kategorijos mikroorganizmų arba mikroorganizmų konsorciumo;

 

b)  mikroorganizmų arba mikroorganizmų konsorciumo, kurie skiriasi nuo nurodytųjų a punkte. Jie gali būti naudojami kaip sudedamųjų medžiagų kategorijos, jeigu atitinka II priedo 7 sudedamųjų medžiagų kategorijoje išdėstytus reikalavimus.

Pakeitimas    209

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 6(A) 3 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

3.  25 g arba 25 ml CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto mėginio neturi būti Salmonella spp.

 

Pakeitimas

3.  Patogenų koncentracija mikrobiniuose augalų biostimuliatoriuose turi neviršyti atitinkamų toliau lentelėje nurodytų ribinių verčių:

Mikroorganizmai ir (arba) jų toksinai, metabolitai

Mėginių ėmimo planai

Riba

 

n

c

 

Salmonella spp

5

0

Nėra 25 g arba 25 ml

Escherichia coli

5

0

Nėra 1g arba 1ml

Listeria monocytogenes

5

0

Nėra 25 g arba 25 ml

Vibrio spp

5

0

Nėra 25 g arba 25 ml

Shigella spp

5

0

Nėra 25 g arba 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

Nėra 25 g arba 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 ksv/g

Anaerobinių mikroorganizmų skaičius, nebent mikrobinis biostimuliatorius būtų aerobinė bakterija

5

2

105 ksv/g arba ml

Mielių ir pelėsių skaičius, nebent mikrobinis biostimuliatorius būtų grybelis

5

2

1000 ksv/g arba ml

šiuo atveju:  1 n= mėginį sudarančių vienetų skaičius; c = mėginių vienetų, kuriuose vertės viršija nustatytą ribą, skaičius.

Pakeitimas    210

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 6(A) 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  1 g arba 1 ml CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto ėminio neturi būti Escherichia coli.

Išbraukta.

Pakeitimas    211

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 6(A) 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  CE ženklu pažymėtame tręšiamajame produkte Enterococcaceae neturi viršyti 10 ksv/g šviežiosios masės.

Išbraukta.

Pakeitimas    212

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 6(A) 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  25 g arba 25 ml CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto ėminio neturi būti Listeria monocytogenes.

Išbraukta.

Pakeitimas    213

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 6(A) 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  25 g arba 25 ml CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto ėminio neturi būti Vibrio spp.

Išbraukta.

Pakeitimas    214

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 6(A) 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  25 g arba 25 ml CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto ėminio neturi būti Shigella spp.

Išbraukta.

Pakeitimas    215

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 6(A) 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  1 g arba 1 ml CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto ėminio neturi būti Staphylococcus aureus.

Išbraukta.

Pakeitimas    216

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 6(A) 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  Jeigu mikrobinis biostimuliatorius nėra aerobinė bakterija, aerobinių mikroorganizmų skaičius neturi viršyti 105 ksv/g arba ml CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto ėminio.

Išbraukta.

Pakeitimas    217

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 6(A) 12 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

mišinio pH vertė turi būti 4 arba didesnė.

Išbraukta.

Pakeitimas    218

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 6(A) 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13.  Mikrobinių augalų biostimuliatorių laikymo trukmė etiketėje nurodytomis laikymo sąlygomis turi būti ne trumpesnė kaip 6 mėnesiai.

Išbraukta.

Pakeitimas    219

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 7 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Dėl maišymo nė vieno sudedamojo tręšiamojo produkto savybės neturi:

3.  Dėl maišymo nė vieno sudedamojo tręšiamojo produkto funkcijos neturi:

Pakeitimas    220

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo I dalies SMK 11 a (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

SMK 11a. Kiti pramonės šalutiniai produktai

Pakeitimas    221

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 1 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti cheminių medžiagų ir mišinių, išskyrus8

1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti cheminių medžiagų ir mišinių, įskaitant technologinius priedus, išskyrus39

__________________

__________________

39 Jeigu medžiagos negalima priskirti kategorijai SMK 1, tai nereiškia, kad jos negalima priskirti kitai SMK, kuriai taikomi kiti reikalavimai. Žr., pavyzdžiui, SMK 11 (šalutiniai gyvūniniai produktai), SMK 9 ir SMK 10 (polimerai) bei SMK 8 (agronominiai priedai).

39 Jeigu medžiagos negalima priskirti kategorijai SMK 1, tai nereiškia, kad jos negalima priskirti kitai SMK, kuriai taikomi kiti reikalavimai. Žr., pavyzdžiui, SMK 11 (šalutiniai gyvūniniai produktai), SMK 9 ir SMK 10 (polimerai) bei SMK 8 (agronominiai priedai).

Pakeitimas    222

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 1 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  šalutinius produktus, kaip apibrėžta Direktyvoje 2008/98/EB;

b)  šalutinius produktus, kaip apibrėžta Direktyvoje 2008/98/EB, išskyrus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 registruotus šalutinius produktus, kuriems netaikoma viena iš pareigos registruoti išimčių, nustatytų to reglamento V priedo 5 dalyje;

Pakeitimas    223

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 1 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  polimerus arba

e)  polimerus, išskyrus tuos, kurie naudojami augimo terpėje ir nesiliečia su dirvožemiu, arba

Pakeitimas    224

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 1 2 punkto 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visos cheminės medžiagos, kurių, atskirai arba cheminiame mišinyje, yra CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje, turi būti įregistruotos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama

Visos cheminės medžiagos, kurių, atskirai arba cheminiame mišinyje, yra CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje, išskyrus atvejus, kai joms aiškiai taikomos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 6 straipsnyje ar jo IV ar V prieduose numatytos pareigos registruoti išimtys, turi būti įregistruotos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama

Pakeitimas    225

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 1 2 punkto 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  informacija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VI, VII ir VIII prieduose, ir

Išbraukta.

Pakeitimas    226

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 1 2 punkto 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tręšiamojo produkto naudojimo cheminės saugos ataskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 14 straipsnį,

Išbraukta.

Pakeitimas    227

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 1 2 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

išskyrus atvejus, kai aiškiai taikoma viena iš pareigos registruoti išimčių, nustatytų to reglamento IV priede arba V priedo 6, 7, 8 arba 9 dalyje.

Išbraukta.

Pakeitimas    228

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 2 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti augalų, augalų dalių arba augalų ekstraktų, kurie nebuvo apdoroti jokiu kitu būdu, išskyrus pjaustymą, smulkinimą, centrifugavimą, spaudimą, džiovinimą, sublimacinį džiovinimą arba ekstrahavimą vandeniu.

1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti augalų, augalų dalių arba augalų ekstraktų, kurie nebuvo apdoroti jokiu kitu būdu, išskyrus pjaustymą, smulkinimą, centrifugavimą, pertrynimą per sietą, malimą, spaudimą, džiovinimą, sublimacinį džiovinimą, poliravimą, išspaudimą, švitinimą, apdorojimą šalčiu, terminį sanavimą, ekstrahavimą vandeniu arba bet kokį kitokį paruošimo arba perdirbimo būdą, kurį naudojant medžiaga netampa galutine registruojama medžiaga pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.

Pakeitimas    229

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 2 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje prie augalų priskiriami dumbliai, bet nepriskiriamos melsvabakterės.

2.  1 dalyje prie augalų priskiriami dumbliai, išskyrus melsvabakteres, kurios gamina pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo pavojingoms medžiagoms priskiriamus cianotoksinus.

Pakeitimas    230

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 3 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti komposto, gaunamo aerobiniu būdu kompostuojant tik vieną ar kelias iš šių žaliavų:

1.  CE ženklu pažymėto augalų mitybos produkto sudėtyje gali būti komposto, skysto ar neskysto mikrobinio ar nemikrobinio ekstrakto, pagaminto iš komposto, gaunamo aerobiniu būdu kompostuojant tik vieną ar kelias iš toliau nuodytų žaliavų ir galimai didinant dėl mikroorganizmų natūraliai susidarančių medžiagų kiekį:

Pakeitimas    231

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 3 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  2 ir 3 kategorijų šalutinius gyvūninius produktus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009;

b)  šalutinių gyvūninių produktų gaminius, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 32 straipsnyje, kurių galutinis gamybos grandinės taškas pasiektas pagal šio reglamento 5 straipsnį;

Pakeitimas    232

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 3 1 punkto c papunkčio įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  gyvus arba negyvus organizmus ar jų dalis, neapdorotus arba apdorotus tik rankiniu, mechaniniu arba gravitaciniu būdu, tirpinant vandenyje, flotacijos būdu, ektrahuojant vandeniu, distiliuojant vandens garais arba kaitinant vien tik tam, kad būtų pašalintas vanduo, arba kurie ekstrahuojami iš oro bet kokiu būdu, išskyrus

c)  gyvus arba negyvus organizmus ar jų dalis, neapdorotus arba apdorotus tik rankiniu, mechaniniu arba gravitaciniu būdu, tirpinant vandenyje, flotacijos būdu, ektrahuojant vandeniu, išskyrus

Pakeitimas    233

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 3 1 punkto c papunkčio 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  nuotekų dumblą, pramoninį dumblą arba dugno gilinimo (valymo) dumblą ir

–  nuotekų dumblą, pramoninį dumblą (išskyrus vartojimui neskirtas maisto atliekas, pašarus ir sodinius, susijusius su agrodegalais) arba dugno gilinimo (valymo) dumblą ir

Pakeitimas    234

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 3 1 punkto d papunkčio 1 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  priedas įregistruotas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/200640 dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama tokia informacija:

–  priedas įregistruotas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/200640, išskyrus atvejus, kai aiškiai taikoma viena iš pareigos registruoti išimčių, nustatytų šio reglamento 6 straipsnyje arba jo IV arba V priede.

__________________

__________________

40 Jei priedas regeneruotas Europos Sąjungoje, ši sąlyga įvykdoma, jei pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto i papunktį priedas yra tas pats, kaip cheminė medžiaga, įregistruota dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama čia nurodyta informacija, ir jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto ii papunktį informacija yra prieinama tręšiamojo produkto gamintojui.

40 Jei priedas regeneruotas Europos Sąjungoje, ši sąlyga įvykdoma, jei pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto i papunktį priedas yra tas pats, kaip cheminė medžiaga, įregistruota dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama čia nurodyta informacija, ir jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto ii papunktį informacija yra prieinama tręšiamojo produkto gamintojui.

Pakeitimas    235

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 3 1 punkto d papunkčio 1 punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  informacija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VI, VII ir VIII prieduose, ir

Išbraukta.

Pakeitimas    236

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 3 1 punkto d papunkčio 1 punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  tręšiamojo produkto naudojimo cheminės saugos ataskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 14 straipsnį,

Išbraukta.

Pakeitimas    237

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 3 1 punkto d papunkčio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

išskyrus atvejus, kai aiškiai taikoma viena iš pareigos registruoti išimčių, nustatytų to reglamento IV priede arba V priedo 6, 7, 8 arba 9 dalyje, ir

Išbraukta.

– visų priedų bendra koncentracija neviršija 5 % bendros žaliavų masės, arba

 

Pakeitimas    238

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 3 1 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  neapdorotus ir mechaniniu būdu apdorotus maisto gamybos pramonės likučius, išskyrus pramonės, kurioje naudojami šalutiniai gyvūniniai produktai, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1069/2009, likučius.

Pakeitimas    239

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 3 1 punkto e b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  medžiagas, kurios atitinka SMK 2, SMK 3, SMK 4, SMK 5, SMK 6 ir SMK 11.

Pakeitimas    240

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 3 2 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  kurioje perdirbamos tik 1 dalyje nurodytos žaliavos, ir

–  kurioje 1 dalyje nurodytų žaliavų perdirbimo gamybos linijos aiškiai atskirtos nuo kitų, 1 dalyje neišvardytų žaliavų perdirbimo gamybos linijų, ir

Pakeitimas    241

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 3 6 punkto a papunkčio 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  kriterijus: ne daugiau kaip 25 mmol O2/kg organinės medžiagos per valandą, arba

–  kriterijus: ne daugiau kaip 50 mmol O2/kg organinės medžiagos per valandą, arba

Pakeitimas    242

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 4 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

SMK 4. Energinių augalų degazuotasis substratas

SMK 4. Energinių augalų degazuotasis substratas ir augalinės kilmės biologinės atliekos

Pakeitimas    243

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 4 1 punkto b papunkčio 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  priedas įregistruotas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/200643 dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama tokia informacija:

–  priedas įregistruotas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/200643, išskyrus atvejus, kai aiškiai taikoma viena iš pareigos registruoti išimčių, nustatytų šio reglamento 6 straipsnyje arba jo IV arba V priede.

__________________

__________________

43 Jei priedas regeneruotas Europos Sąjungoje, ši sąlyga įvykdoma, jei pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto i papunktį priedas yra tas pats, kaip cheminė medžiaga, įregistruota dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama čia nurodyta informacija, ir jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto ii papunktį informacija yra prieinama tręšiamojo produkto gamintojui.

43 Jei priedas regeneruotas Europos Sąjungoje, ši sąlyga įvykdoma, jei pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto i papunktį priedas yra tas pats, kaip cheminė medžiaga, įregistruota dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama čia nurodyta informacija, ir jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto ii papunktį informacija yra prieinama tręšiamojo produkto gamintojui.

Pakeitimas    244

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 4 1 punkto b papunkčio 1 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  informacija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VI, VII ir VIII prieduose, ir

Išbraukta.

Pakeitimas    245

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 4 1 punkto b papunkčio 1 punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  tręšiamojo produkto naudojimo cheminės saugos ataskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 14 straipsnį,

Išbraukta.

Pakeitimas    246

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 4 1 punkto b papunkčio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

išskyrus atvejus, kai aiškiai taikoma viena iš pareigos registruoti išimčių, nustatytų to reglamento IV priede arba V priedo 6, 7, 8 arba 9 dalyje, ir

Išbraukta.

  visų priedų bendra koncentracija neviršija 5 % bendros žaliavų masės, arba

 

Pakeitimas    247

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 4 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  bet kurias a ir b punktuose nurodytas medžiagas, kurios prieš tai buvo fermentuotos.

c)  bet kurias a ir b punktuose nurodytas medžiagas, kurios prieš tai buvo fermentuotos nenustačius jokių aflatoksinų pėdsakų.

Pakeitimas    248

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 4 2 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  kurioje perdirbamos tik 1 dalyje nurodytos žaliavos, ir

–  kurioje 1 punkte nurodytų žaliavų perdirbimo gamybos linijos aiškiai atskirtos nuo kitų, 1 punkte neišvardytų žaliavų perdirbimo gamybos linijų, ir

Pakeitimas    249

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 4 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  termofilinis anaerobinis fermentavimas 55 °C temperatūroje, kai vienas iš apdorojimo proceso etapų yra pasterizavimas (70 °C – 1 val.);

b)  termofilinis anaerobinis fermentavimas 55 °C temperatūroje, kai vienas iš apdorojimo proceso etapų yra pasterizavimas, kaip apibrėžta Komisijos Reglamento (ES) Nr. 142/20111a V priedo I skyriaus 1 skirsnio 1 punkte;

 

_________________

 

1a 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL L 54, 2011 2 26, p. 1).

Pakeitimas    250

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 4 3 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  mezofilinis anaerobinis fermentavimas 37–40 °C temperatūroje, kai vienas iš apdorojimo proceso etapų yra pasterizavimas (70 °C – 1 val.), arba

d)  mezofilinis anaerobinis fermentavimas 37–40 °C temperatūroje, kai vienas iš apdorojimo proceso etapų yra pasterizavimas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 142/2011 V priedo I skyriaus 1 skirsnio 1 punkte, arba

Pakeitimas    251

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 5 1 punkto c papunkčio 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  nuotekų dumblą, pramoninį dumblą arba dugno gilinimo (valymo) dumblą,

–  nuotekų dumblą, pramoninį dumblą, išskyrus nurodytą e a punkte, arba dugno gilinimo (valymo) dumblą ir

Pakeitimas    252

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 5 1 punkto d papunkčio 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  priedas įregistruotas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/200644 dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama tokia informacija:

–  priedas įregistruotas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/200644, išskyrus atvejus, kai aiškiai taikoma viena iš pareigos registruoti išimčių, nustatytų šio reglamento 6 straipsnyje arba jo IV arba V priede.

__________________

__________________

44 Jei priedas regeneruotas Europos Sąjungoje, ši sąlyga įvykdoma, jei pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto i papunktį priedas yra tas pats, kaip cheminė medžiaga, įregistruota dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama čia nurodyta informacija, ir jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto ii papunktį informacija yra prieinama tręšiamojo produkto gamintojui.

44 Jei priedas regeneruotas Europos Sąjungoje, ši sąlyga įvykdoma, jei pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto i papunktį priedas yra tas pats, kaip cheminė medžiaga, įregistruota dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama čia nurodyta informacija, ir jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto ii papunktį informacija yra prieinama tręšiamojo produkto gamintojui.

Pakeitimas    253

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 5 1 punkto d papunkčio 1 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  informacija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VI, VII ir VIII prieduose, ir

Išbraukta.

Pakeitimas    254

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 5 1 punkto d papunkčio 1 punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  tręšiamojo produkto naudojimo cheminės saugos ataskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 14 straipsnį,

Išbraukta.

išskyrus atvejus, kai taikoma pareigos registruoti išimtis, nustatyta to reglamento IV priede arba V priedo 6, 7, 8 arba 9 dalyje, ir

 

  visų priedų bendra koncentracija neviršija 5 % bendros žaliavų masės, arba

 

Pakeitimas    255

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 5 1 punkto e papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  bet kurias a–d punktuose išvardytas medžiagas, kurios

e)  bet kurias a–d punktuose išvardytas medžiagas, kurių sudėtyje nėra aflatoksinų, kurios

Pakeitimas    256

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 5 1 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  neapdorotus ir mechaniniu būdu apdorotus maisto gamybos pramonės likučius, išskyrus pramonės, kurioje naudojami šalutiniai gyvūniniai produktai, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1069/2009, likučius.

Pakeitimas    257

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 5 1 punkto e b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  medžiagas, kurios atitinka SMK 2, SMK 3, SMK 4, SMK 5, SMK 6 ir SMK 11.

Pakeitimas    258

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 5 2 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  kurioje perdirbamos tik 1 dalyje nurodytos žaliavos, ir

–  kurioje 1 punkte nurodytų žaliavų perdirbimo gamybos linijos aiškiai atskirtos nuo kitų, 1 punkte neišvardytų žaliavų perdirbimo gamybos linijų, ir

Pakeitimas    259

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 5 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  termofilinis anaerobinis fermentavimas 55 °C temperatūroje ne trumpiau kaip 24 val., o hidraulinio laikymo trukmė – ne mažiau kaip 20 dienų;

a)  termofilinis anaerobinis fermentavimas 55 °C temperatūroje ne trumpiau kaip 24 val., o hidraulinio laikymo trukmė – ne mažiau kaip 20 dienų, vėliau atliekant analizę siekiant patikrinti, ar vykstant fermentavimo procesui patogenai sėkmingai sunaikinti;

Pakeitimas    260

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 5 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  termofilinis anaerobinis fermentavimas 55 °C temperatūroje, kai vienas iš apdorojimo proceso etapų yra pasterizavimas (70 °C – 1 val.);

b)  termofilinis anaerobinis fermentavimas 55 °C temperatūroje, kai vienas iš apdorojimo proceso etapų yra pasterizavimas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 142/2011 V priedo I skyriaus 1 skirsnio 1 punkte;

Pakeitimas    261

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 5 3 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  mezofilinis anaerobinis fermentavimas 37–40 °C temperatūroje, kai vienas iš apdorojimo proceso etapų yra pasterizavimas (70 °C – 1 val.), arba

d)  mezofilinis anaerobinis fermentavimas 37–40 °C temperatūroje, kai vienas iš apdorojimo proceso etapų yra pasterizavimas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 142/2011 V priedo I skyriaus 1 skirsnio 1 punkte, arba

Pakeitimas    262

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 6 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  alyvuogių išspaudų aliejaus, t. y. klampaus šalutinio alyvuogių malimo produkto, gauto organiniais tirpikliais apdorojant drėgnas išspaudas dviem (minkštimas) arba trimis etapais (išspaudos).

Pakeitimas    263

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 6 1 punkto c b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  pašarų pramonės šalutinius produktus, įrašytus Reglamento (ES) Nr. 68/2013 pašarinių žaliavų kataloge,

Pakeitimas    264

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 6 1 punkto c c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cc)  bet kokios kitos medžiagos, kurias leista įtraukti į maistą ar pašarą.

Pakeitimas    265

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 6 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Cheminė medžiaga turi būti įregistruota pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/200647 dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama tokia informacija:

Cheminė medžiaga turi būti įregistruota pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/200647, išskyrus atvejus, kai aiškiai taikoma viena iš pareigos registruoti išimčių, nustatytų reglamento 6 straipsnyje arba to reglamento IV arba V priede.

__________________

__________________

47 jei medžiaga regeneruota Europos Sąjungoje, ši sąlyga yra įvykdyta, jei, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto i papunktį, priedas yra tas pats, kaip cheminė medžiaga, registruota dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama čia nurodyta informacija, ir jeigu informacija yra prieinama tręšiamojo produkto gamintojui, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto ii papunktyje.

47 jei medžiaga regeneruota Europos Sąjungoje, ši sąlyga yra įvykdyta, jei, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto i papunktį, priedas yra tas pats, kaip cheminė medžiaga, registruota dokumentų rinkinyje, kuriame pateikiama čia nurodyta informacija, ir jeigu informacija yra prieinama tręšiamojo produkto gamintojui, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies d punkto ii papunktyje.

Pakeitimas    266

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 6 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  informacija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VI, VII ir VIII prieduose, ir

Išbraukta.

Pakeitimas    267

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 6 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tręšiamojo produkto naudojimo cheminės saugos ataskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 14 straipsnį,

Išbraukta.

Pakeitimas    268

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 6 2 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

išskyrus atvejus, kai aiškiai taikoma viena iš pareigos registruoti išimčių, nustatytų to reglamento IV priede arba V priedo 6, 7, 8 arba 9 dalyje.

Išbraukta.

Pakeitimas    269

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 6 2 punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

visų medžiagų sudėtyje esantys aflatoksinai neviršija aptikimo ribos.

Pakeitimas    270

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 7 1 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  nebuvo apdoroti jokiu kitu būdu, išskyrus džiovinimą arba sublimacinį džiovinimą, ir

Išbraukta.

Pakeitimas    271

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 8 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti cheminės medžiagos arba cheminio mišinio, skirtų tręšiamojo produkto maisto medžiagų išsiskyrimo savybėms pagerinti, tik jei pagal tokiam agronominiam priedui taikomą atitikties vertinimo procedūrą įrodyta, kad ta medžiaga arba mišinys atitinka šio reglamento reikalavimus, taikomus I priedo kategorijos PFK 5 produktams.

1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti cheminių medžiagų ir mišinių (įskaitant technologinius priedus, nuo sulipimo apsaugančias medžiagas, putojimą stabdančias medžiagas, nuo dulkių apsaugančias medžiagas, dažus ir reologines medžiagas), skirtų tręšiamojo produkto maisto medžiagų išsiskyrimo savybėms pagerinti, tik jei pagal tokiam agronominiam priedui taikomą atitikties vertinimo procedūrą įrodyta, kad ta medžiaga arba mišinys atitinka šio reglamento reikalavimus, taikomus I priedo kategorijos PFK 5 produktams.

Pakeitimas    272

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 8 3a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti denitrifikacijos inhibitoriaus, nurodyto I priedo pakategorėje PFK 5(A)(Ia), tik jei jo sudėtyje yra kokios nors formos azoto.

Pakeitimas    273

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 8 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti reikalavimus atitinkančio ureazės inhibitoriaus, nurodyto I priedo pakategorėje PFK 5(A)(II), tik jei ne mažiau kaip 50 % suminio azoto (N) tręšiamajame produkte sudaro azoto (N) forma – karbamidas (CH4N2O).

4.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti reikalavimus atitinkančio ureazės inhibitoriaus, nurodyto I priedo pakategorėje PFK 5(A)(II), tik jei ne mažiau kaip 50 % suminio azoto (N) tręšiamajame produkte sudaro azoto formos amonis (NH4+) arba amonis (NH4+) ir karbamidas (CH4N2O).

Pakeitimas    274

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 9 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Polimeruose neturi būti formaldehido.

3.  Polimeruose turi būti ne daugiau kaip 600 ppm laisvo formaldehido.

Pakeitimas    275

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 10 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti kitų polimerų (išskyrus maisto medžiagų polimerus), tik jeigu polimero paskirtis –

1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti kitų polimerų (išskyrus maisto medžiagų polimerus), tik jeigu polimero paskirtis –

a)   kontroliuoti vandens įsiskverbimą į maisto medžiagų daleles, taigi ir maisto medžiagų išsiskyrimą (šiuo atveju polimeras bendrai vadinamas dangos medžiaga), arba

a)   kontroliuoti vandens įsiskverbimą į maisto medžiagų daleles, taigi ir maisto medžiagų išsiskyrimą (šiuo atveju polimeras bendrai vadinamas dangos medžiaga), arba

b)   pagerinti CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto savybę sulaikyti vandenį.

b)   pagerinti CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto savybę sulaikyti vandenį arba

 

ba)  atlikti dirvožemį pagerinančios biologiškai skaidžios mulčiavimo plėvelės, atitinkančios visų pirma SMK 10 2a ir 3 punktų reikalavimus, funkciją, arba

 

bb)  veikti kaip tręšiamojo produkto komponentų rišiklis be jokio sąlyčio su dirvožemiu arba

 

bc)  pagerinti CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų stabilumą arba

 

bd)  pagerinti vandens skverbimąsi į dirvožemį.

Pakeitimas    276

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 10 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nuo [Leidinių biuras prašomas įrašyti datą – trys metai po šio reglamento taikymo pradžios] turi būti laikomasi šio kriterijaus: polimeras turi galėti fiziškai ir biologiškai susiskaidyti taip, kad didžioji jo dalis suskiltų į anglies dioksidą (CO2), biomasę ir vandenį. Atliekant biologinio skaidumo bandymą, kaip aprašyta a–c punktuose, ne mažiau kaip 90 % organinės anglies per ne daugiau kaip 24 mėnesius turi virsti CO2.

2.  Nuo ... [penkeri metai po šio reglamento taikymo pradžios] turi būti laikomasi šio kriterijaus: polimeras turi galėti fiziškai ir biologiškai susiskaidyti taip, kad didžioji jo dalis suskiltų į anglies dioksidą (CO2), biomasę ir vandenį. Pasibaigus numatytam tręšiamojo produkto veikimo laikotarpiui, nurodytam ant etiketės, ne mažiau kaip 90 % organinės anglies per ne daugiau kaip 48 mėnesius turi virsti CO2, palyginti su atliekant biologinio skaidumo bandymą taikomu atitinkamu standartu. Biologinio skaidumo kriterijai ir atitinkamo biologinio skaidumo bandymo metodo kūrimas įvertinami atsižvelgiant į naujausius mokslinius įrodymus ir nustatomi pagal šio reglamento 42 straipsnį priimtuose deleguotuose aktuose.

a)  Bandymas atliekamas 25 ± 2 °C temperatūroje.

 

b)  Bandymas atliekamas pagal metodą, kuris leistų nustatyti visišką plastikinių medžiagų aerobinį biologinį skaidumą dirvožemyje, matuojant deguonies suvartojimą arba išsiskyrusio anglies dioksido kiekį.

 

c)  Atliekant bandymą naudojama pamatinė medžiaga – mikrokristalinės celiuliozės milteliai, kurių matmenys yra tokie pat kaip bandomosios medžiagos.

 

d)  Prieš atliekant bandymą bandomajai medžiagai neturi būti taikomos sąlygos ir procedūros, skirtos plėvelės suirimui pagreitinti (pvz., veikiant karščiu arba šviesa).

 

Pakeitimas    277

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 10 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  PKF 3 B nurodyta biologiškai skaidi mulčiavimo plėvelė turi atitikti šį kriterijų:

 

polimeras turi galėti fiziškai ir biologiškai susiskaidyti taip, kad galiausiai jis suskiltų į anglies dioksidą (CO2), biomasę ir vandenį, ir atliekant biologinio skaidumo bandymą pagal Sąjungos standartus, taikomus polimerų skaidumui dirvožemyje, ne mažiau kaip 90 % organinės anglies, vertinant absoliučia išraiška arba santykine išraiška, palyginti su pamatine medžiaga, per ne daugiau kaip 24 mėnesius turi virsti CO2.

Pakeitimas    278

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 10 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Kadangi produktą ketinama naudoti dirvožemyje ir jis pateks į aplinką, šie kriterijai taikomi visoms medžiagoms produkto sudėtyje.

Pakeitimas    279

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 10 3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  CE ženklu pažymėtam produktui, kurio sudėtyje yra polimerų, išskyrus maisto medžiagų polimerus, 1, 2 ir 3 punktuose nustatyti reikalavimai netaikomi, jeigu tie polimerai naudojami tik kaip tręšiamojo produkto rišiklis ir nesiliečia su dirvožemiu.

Pakeitimas    280

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 11

 

Komisijos siūlomas tekstas

CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti šalutinių gyvūninių produktų, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1069/2009, kurie, kaip nustatyta pagal tą reglamentą, yra pasiekę galutinį gamybos grandinės tašką, yra išvardyti toliau pateiktoje lentelėje ir atitinka joje nustatytus reikalavimus:

 

Pakeitimas

Jei Komisija pagal 42 straipsnį priims deleguotuosius aktus, CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti šalutinių gyvūninių produktų, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1069/2009, kurie, kaip nustatyta pagal tą reglamentą, yra pasiekę galutinį gamybos grandinės tašką, yra išvardyti toliau pateiktoje lentelėje ir atitinka joje nustatytus reikalavimus:

 

Šalutinių gyvūninių produktų gaminiai

Perdirbimo standartai, kad būtų pasiektas galutinis gamybos grandinės taškas

1

Mėsos miltai

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

2

Kaulų miltai

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

3

Mėsos ir kaulų miltai

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

4

Gyvūnų kraujas

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

5

III kategorijos hidrolizuoti baltymai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

6

Perdirbtas mėšlas

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

7

Kompostas (1)

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

8

Biodujų irimo atliekos (1)

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

9

Plunksnų miltai

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

10

Kailiai ir odos

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

11

Kanopos ir ragai

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

12

Šikšnosparnių guanas

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

13

Vilna ir plaukai

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

14

Plunksnos ir pūkai

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

15

Kiaulių šeriai

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

16

Glicerinas ir kiti 2 ir 3 kategorijos medžiagų, gautų gaminant biodyzeliną ir degalus iš atsinaujinančiųjų išteklių, produktai

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

17

Gyvūnų ėdalas ir šunų kramtalai, kuriuos atsisakyta vartoti dėl komercinių priežasčių ar techninių nesklandumų

nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

(1) gauti iš 2 ir 3 kategorijos medžiagų, išskyrus mėsos ir kaulų miltus ir perdirbtus gyvūninius baltymus

Pakeitimas    281

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo II dalies SMK 11 a (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

SMK 11a. Kiti pramonės šalutiniai produktai

 

1.  CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje gali būti kitų pramonės šalutinių produktų, pavyzdžiui, amonio sulfato iš kaprolaktamo gamybos, sieros rūgšties, gautos rafinuojant gamtines dujas ir alyvas, taip pat kitų medžiagų, kylančių iš konkrečių pramoninių procesų, kurie nėra įtraukti į SMK 1 ir išvardijami toliau pateiktoje lentelėje joje nurodytomis sąlygomis:

 

2.  Nuo ... [praėjus vieniems metams po šio reglamento įsigaliojimo] kriterijai, pagal kuriuos pramonės šalutiniai produktai, kurie buvo vartojami laikantis Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 kaip ES tręšiamųjų produktų sudedamosios dalys, įtraukiami į sudedamųjų medžiagų kategorijas turi būti nustatomi atsižvelgiant į naujausius mokslinius duomenis ir nurodyti deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal šio reglamento 42 straipsnį.

Pakeitimas    282

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies 2 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  visų sudedamųjų dalių, kurios sudaro daugiau nei 5 % produkto svorio, aprašymas, išvardijant jas mažėjančia tvarka pagal sausąją masę ir nurodant susijusias sudedamųjų medžiagų kategorijas (SMK), kaip nurodyta II priede.

e)  visų sudedamųjų dalių, kurios sudaro daugiau nei 1 % produkto svorio, aprašymas, išvardijant jas mažėjančia tvarka pagal sausąją masę ir nurodant susijusias sudedamųjų medžiagų kategorijas (SMK), kaip nurodyta II priede, įskaitant kiekį, išreikštą sausosios medžiagos procentais;

Pakeitimas    283

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies 2 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  tais atvejais, kai bet kokio produkto sudėtyje yra medžiagos, gautos iš organinių atliekų ar šalutinių produktų, kuriems neatliktas visas organines medžiagas sunaikinęs procesas, etiketėje nurodoma, kokios atliekos ir šalutiniai produktai naudoti, ir partijos numeris ar gamybos laiko serijos numeris. Šiuo numeriu nurodomi gamintojo turimi atsekamumo duomenys, kuriais nurodomi partijos ir (arba) laiko serijoje naudotos kiekvienos organinės atliekos ir (arba) šalutinio produkto atskiri šaltiniai (ūkiai, gamyklos, kt.). Komisija po viešų konsultacijų ir ne vėliau kaip ...[praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] paskelbia šios nuostatos įgyvendinimo specifikacijas, kurios įsigalios ne vėliau kaip ... [praėjus trejiems metams nuo specifikacijų paskelbimo]. Siekiant sumažinti veiklos vykdytojams ir rinkos priežiūros institucijoms tenkančią administracinę naštą, Komisijos specifikacijose atsižvelgiama tiek į 6 straipsnio 5–7 dalyse ir 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, tiek į esamas atsekamumo sistemas (pvz., taikomas šalutiniams gyvūniniams produktams arba pramonės sistemoms), taip pat į Sąjungos atliekų klasifikavimo kodus.

Pakeitimas    284

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Gamintojai pateikia trumpas naudojimo pagal paskirtį instrukcijas, apimančias numatomą naudojimo normą, laiką, numatomus tikslinius augalus ir laikymo vietą.

Pakeitimas    285

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Dėl jokio produkto negali būti skelbiama su kita PFK susijusių teiginių, jeigu jis neatitinka visų tos papildomos PFK reikalavimų, taip pat neleidžiama skelbti jokių tiesioginių ar numanomų teiginių dėl augalų apsaugos poveikio.

Pakeitimas    286

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 1 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nitrifikacijos inhibitoriaus kiekis išreiškiamas suminio azoto (N), t. y. amonio azoto (NH4+) ir karbamido azoto (CH4N2O), masės procentine dalimi;

b)  nitrifikacijos inhibitoriaus kiekis išreiškiamas suminio azoto (N), t. y. amonio azoto (NH4+) arba amonio azoto (NH4+) ir karbamido azoto (CH4N2O), masės procentine dalimi;

Pakeitimas    287

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 1(A) 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  deklaruojamos maisto medžiagos azotas (N), fosforas (P) arba kalis (K), nurodant jų cheminius simbolius tokia eilės tvarka – N, P, K;

a)  deklaruojamos maisto medžiagos azotas (N), fosforas (P) arba kalis (K), nurodant jų cheminius simbolius tokia eilės tvarka – N, P, K; pranešamas azoto turinys pateikiamas nurodant amoniakinio azoto, nitrito azoto, karbamido azoto, karbamido formaldehido azoto, isobutylidene diurea azoto ir crotonylidene diurea azoto sumą.

 

Fosforo trąšos turi atitikti šiuos mažiausius tirpumo lygius, kad būtų tinkamas augalams, nes kitaip jų negalima laikyti fosforo trąšomis:

 

  tirpumas vandenyje: mažiausias viso fosforo lygis – 25 %,

 

  tirpumas neutraliame amonio citrate: mažiausias viso fosforo lygis – 30 %,

 

  tirpumas skruzdžių rūgštyje (tik minkštasis gamtinis fosfatas): mažiausias viso fosforo lygis – 35 %.

Pakeitimas    288

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 1(A) 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  deklaruojamos maisto medžiagos magnis (Mg), kalcis (Ca), siera (S) arba natris (Na), nurodant jų cheminius simbolius tokia eilės tvarka – Mg, Ca, S, Na;

b)  deklaruojamos maisto medžiagos kalcis (Ca), magnis (Mg), natris (Na) arba siera (S), nurodant jų cheminius simbolius tokia eilės tvarka – Ca, Mg, Na, S;

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    289

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 1(A) 1 punkto c papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  skaičiai, rodantys suminį deklaruojamų maisto medžiagų azoto (N), fosforo (P) arba kalio (K) kiekį, po kurio skliaustuose nurodomas bendras magnio (Mg), kalcio (Ca), sieros (S) arba natrio (Na) kiekis;

c)  skaičiai, rodantys vidutinį deklaruojamų maisto medžiagų azoto (N), fosforo (P) arba kalio (K) kiekį, po kurio skliaustuose nurodomas bendras magnio (Mg), kalcio (Ca), sieros (S) arba natrio (Na) kiekis;

Pakeitimas    290

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 1(A) 1 punkto d papunkčio 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  organinė anglis (C) ir

  organinė anglis (C) ir C/N santykis;

Pakeitimas    291

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 1(A) 1 punkto d papunkčio 7 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Pavyzdžiui, miltelių ar granulių forma.

Pakeitimas    292

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 1(B) 1 punkto d papunkčio 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  suminis fosforo pentoksidas (P2O5);

  Fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus neutraliame amonio citrate ir vandenyje;

Pakeitimas    293

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 1(B) 1 punkto d papunkčio 2 įtraukos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

jeigu yra malto minkštojo fosfato, fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus skruzdžių rūgštyje;

  fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus tik neorganinėse rūgštyse;

Pakeitimas    294

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 1(B) 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Suminį deklaruojamą azoto kiekį sudaro amoniako N, nitratinio N, karbamido N, N iš metileno karbamido, N iš izobutilideno dikarbamido, N iš krotonilideno dikarbamido ir N iš cianamido suma.

Pakeitimas    295

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 1(C)(I) 1 punkto d papunkčio 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  suminis fosforo pentoksidas (P2O5);

  Fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus neutraliame amonio citrate ir vandenyje;

Pakeitimas    296

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 1(C)(I) 1 punkto d papunkčio 2 įtraukos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  jeigu yra malto minkštojo fosfato, – fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus skruzdžių rūgštyje;

–  Fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus tik neorganinėse rūgštyse;

Pakeitimas    297

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 1(C)(I) 1 punkto d papunkčio 4 įtraukos 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  pavyzdžiui, miltelių ar granulių forma;

Pakeitimas    298

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 1(C)(I) 1 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  pH vertė

Pakeitimas    299

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 1(C)(I) 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Tręšiamieji produktai, kuriuose yra mažiau kaip 5 ppm kadmio, arseno, švino, chromo (VI) ir gyvsidabrio, atitinkamai yra tinkami, kad jų pakuotėje ir etiketėje būtų naudojamas matomas ekologinis ženklas. Komisija suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 43 straipsnį dėl šio reglamento papildymo tokio ženklo techniniams standartams nustatyti.

Pakeitimas    300

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 1(C)(I)(a) 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  milteliai, jei ne mažiau kaip 90 % produkto masės išbyra pro sietą, kurio akučių dydis 10 mm, arba

c)  milteliai, jei ne mažiau kaip 90 % produkto masės išbyra pro sietą, kurio akučių dydis 1 mm, arba

Pakeitimas    301

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 1(C)(I)(a) 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.   II priedo SMK 10 1 dalies bb punkte nurodytų CE ženklu pažymėtų produktų, kuriuose polimerai naudojami tik kaip rišiklis, atveju turi būti pateikiamas toks užrašas: „Tręšiamasis produktas neskirtas liestis su dirvožemiu.“

Pakeitimas    302

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 1(C)(II) 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Deklaruojamų mikroelementų, esančių CE ženklu pažymėtame tręšiamajame produkte, pavadinimai ir cheminiai simboliai nurodomi tokia eilės tvarka: boras (B), kobaltas (Co), varis (Cu), geležis (Fe), manganas (Mn), molibdenas (Mo) ir cinkas (Zn), o iš karto po mikroelemento pavadinimo pateikiamas jo priešjonio (-ių) pavadinimas (-ai).

1.  Deklaruojamų mikroelementų, esančių CE ženklu pažymėtame tręšiamajame produkte, pavadinimai ir cheminiai simboliai nurodomi tokia eilės tvarka: boras (B), kobaltas (Co), varis (Cu), geležis (Fe), manganas (Mn), molibdenas (Mo), selenas (Se), silicis (Si) ir cinkas (Zn), o iš karto po mikroelemento pavadinimo pateikiamas jo priešjonio (-ių) pavadinimas (-ai).

Pakeitimas    303

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 1(C)a (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

PFK 1(C)a. Mažo anglies dioksido kiekio trąšos

 

1.  Turi būti pateikta ši informacija apie makroelementus:

 

a)  deklaruojamos maisto medžiagos azotas (N), fosforas (P) arba kalis (K), nurodant jų cheminius simbolius tokia eilės tvarka – N, P, K;

 

b)  deklaruojamos maisto medžiagos magnis (Mg), kalcis (Ca), siera (S) arba natris (Na), nurodant jų cheminius simbolius tokia eilės tvarka – Mg, Ca, S, Na;

 

c)  skaičiai, rodantys suminį deklaruojamų maisto medžiagų azoto (N), fosforo (P) arba kalio (K) kiekį, po kurio skliaustuose nurodomas bendras magnio (Mg), kalcio (Ca), sieros (S) arba natrio (Na) kiekis;

 

d)  toliau nurodytų deklaruojamų maisto medžiagų kiekis, išreikštas trąšų masės procentine dalimi, toliau nurodyta tvarka:

 

  suminis azotas (N)

 

  mažiausias organinio azoto (N) kiekis ir naudotos organinės medžiagos kilmės aprašymas,

 

  nitratinio azoto pavidalo azotas (N);

 

  amoniakinio azoto pavidalo azotas (N);

 

  karbamidinio azoto pavidalo azotas (N);

 

  suminis fosforo pentoksidas (P2O5);

 

  Vandenyje tirpus fosforo pentoksidas (P2O5);

 

  fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus neutraliame amonio citrato tirpale;

 

  - jeigu yra malto minkštojo fosfato, – fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus skruzdžių rūgštyje;

 

  Suminis kalio oksidas (K2O);

 

  Vandenyje tirpus kalio oksidas (K2O);

 

  magnio oksidas (MgO), kalcio oksidas (CaO), sieros trioksidas (SO3) ir natrio oksidas (Na2O), išreikšti taip:

 

  jei šios maisto medžiagos yra visiškai tirpios vandenyje, – tik vandenyje tirpių medžiagų kiekis;

 

  jei tų tirpių maisto medžiagų dalis sudaro bent ketvirtadalį tų maisto medžiagų suminio kiekio, – suminis kiekis ir vandenyje tirpių medžiagų kiekis,

 

  kitais atvejais nurodomas suminis kiekis.

 

e)  jei yra karbamido (CH4N2O), informacija apie galimą poveikį oro kokybei, kai tręšiant išsiskiria amoniakas, ir raginimas naudotojams taikyti tinkamas taisomąsias priemones.

 

2.  Šie duomenys turi būti nurodomi kaip CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto masės procentinė dalis:

 

  organinės anglies (C) kiekis, ir

 

  sausosios medžiagos kiekis.

 

3.  Jei produkto sudėtyje yra vieno ar kelių mikroelementų (boro (B), kobalto (Co), vario (Cu), geležies (Fe), mangano (Mn), molibdeno (Mo) ir cinko (Zn)) mažiausias kiekis, toliau pateiktoje lentelėje nurodytas kaip masės procentinė dalis, mikroelementas (-ai)

 

  turi būti deklaruojamas (-i), jeigu jo (jų) į CE ženklu pažymėtą tręšiamąjį produktą įdėta specialiai, ir

 

  gali būti deklaruojamas (-i) kitais atvejais:

 

Mikroelementas

Masės procentinė dalis

 

Boras (B)

0,01

 

Kobaltas (Co)

0,002

 

Varis (Cu)

0,002

 

Manganas (Mn)

0,01

 

Molibdenas (Mo)

0,001

 

Cinkas (Zn)

0,002

 

Jie deklaruojami po informacijos apie makroelementus. Turi būti pateikta ši informacija:

 

a)  deklaruojamų mikroelementų pavadinimai ir cheminiai simboliai tokia eilės tvarka: boras (B), kobaltas (Co), varis (Cu), geležis (Fe), manganas (Mn), molibdenas (Mo) ir cinkas (Zn), iš karto po mikroelemento pavadinimo pateikiant jo priešjonio (-ių) pavadinimą (-us);

 

b)  suminis mikroelemento kiekis, išreikštas trąšų masės procentine dalimi:

 

  jei šios maisto medžiagos yra visiškai tirpios vandenyje, – tik vandenyje tirpių medžiagų kiekis;

 

  jei tų tirpių maisto medžiagų dalis sudaro bent ketvirtadalį tų maisto medžiagų suminio kiekio, – suminis kiekis ir vandenyje tirpių medžiagų kiekis, ir

 

  kitais atvejais – suminis kiekis;

 

c)  jeigu deklaruojamas (-i) mikroelementas (-ai) yra chelatintas (-i) su kompleksonu (-ais), po mikroelemento pavadinimo ir cheminio pavadinimo pateikiama tokia nuoroda:

 

  „... chelatas“ (kompleksono pavadinimas arba santrumpa ir mikroelemento chelato kiekis, išreikštas CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto masės procentine dalimi;

 

d)  jeigu CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto sudėtyje yra mikroelementas (-ų), sudarantis kompleksinį junginį su kompleksodariu (-iais):

 

  po mikroelemento pavadinimo ir cheminio pavadinimo pateikiama tokia nuoroda: „... kompleksinis junginys“ ir kompleksinį junginį sudarančio mikroelemento kiekis, išreikštas CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto masės procentine dalimi, ir

 

  kompleksodario pavadinimas arba jo santrumpa.

 

e)  toks nurodymas: „Naudoti tik esant pripažintam būtinam reikalui. Neviršyti atitinkamų normų.“

Pakeitimas    304

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 3 1 punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  suminis azoto (N) kiekis,

Išbraukta.

Pakeitimas    305

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 3 1 punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  suminis fosforo pentoksido (P2O5) kiekis,

Išbraukta.

Pakeitimas    306

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 3 1 punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  suminis kalio oksido (K2O) kiekis,

Išbraukta.

Pakeitimas    307

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 6 e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  naudojimo dozė, laikas (augalų vystymosi etapas) ir dažnumas,

e)  naudojimo dozė, laikas (augalų vystymosi etapas), naudojimo vieta ir dažnumas (remiantis empiriniais įrodymais, kuriais grindžiami teiginys (-iai) apie biostimuliatorius);

Pakeitimas    308

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies PFK 6 f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  pareiškimas, kad produktas nėra augalų apsaugos produktas;

Pakeitimas    309

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies PFK 1(A)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Deklaruojamo maisto medžiagų kiekio ir kitų deklaruojamų parametrų leidžiamasis nuokrypis

 

Deklaruojamo maisto medžiagų kiekio ir kitų deklaruojamų parametrų leidžiamasis nuokrypis

Organinė anglis (C)

±20 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais

Organinė anglis (C)

±15 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais

Sausosios medžiagos kiekis

±5,0 procentiniai punktai, vertinant absoliučiais skaičiais

Sausosios medžiagos kiekis

±5,0 procentiniai punktai, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis azotas (N)

±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis azotas (N)

±15 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Organinis azotas (N)

±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Organinis azotas (N)

±15 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis fosforo pentoksidas (P2O5);

±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis fosforo pentoksidas (P2O5);

±15 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis kalio oksidas (K2O)

±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis kalio oksidas (K2O)

±15 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis ir vandenyje tirpus magnio oksidas, kalcio oksidas, sieros trioksidas arba natrio oksidas

±25 % tų maisto medžiagų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 1,5 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis ir vandenyje tirpus magnio oksidas, kalcio oksidas, sieros trioksidas arba natrio oksidas

±25 % tų maisto medžiagų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 1,5 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis varis (Cu):

±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,5 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis varis (Cu):

±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,5 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis cinkas (Zn):

±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis cinkas (Zn):

±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais

Kiekis

−5 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Kiekis

−5 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

 

 

Deklaruojamos azoto, fosforo ir kalio formos

Dvinariai mišiniai: didžiausias nuokrypis, vertinant absoliučiais skaičiais – 1,1 N ir 0,5 organinio N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O ir 1,5 dviejų maisto medžiagų sumos atveju.

 

 

 

Trinariai mišiniai: didžiausias nuokrypis, vertinant absoliučiais skaičiais – 1,1 N ir 0,5 organinio N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O ir 1,9 trijų maisto medžiagų sumos atveju.

 

 

 

±10 % kiekvienos maisto medžiagos suminio deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 2 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais.

Pakeitimas    310

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies PFK 1(B) 1 lentelė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % maisto medžiagų formų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 2 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais

±25 % tų maisto medžiagų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 1,5 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

±25 % deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 0,9 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Pakeitimas

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % maisto medžiagų pavidalų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 2 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais kiekvienai maisto medžiagai atskirai ir maisto medžiagų sumai

-50 % ir +100 % tų maisto medžiagų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip -2 ir +4 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

±25 % deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 0,9 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

P2O5 nuokrypiai reiškia fosforo pentoksidą (P2O5), tirpų neutraliame amonio citrate ir vandenyje.

 

 

Pakeitimas    311

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies PFK 1(B)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Organinė anglis: ±20 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais

Organinė anglis: ±15 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais

Organinis azotas (N): ±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Organinis azotas (N): ±15 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis varis (Cu) ±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,5 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis varis (Cu) ±15 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,5 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis cinkas (Zn) ±50 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis cinkas (Zn) ±15 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais

Pakeitimas    312

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies PFK 1(C)(I)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % maisto medžiagų formų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 2 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais

±25 % tų maisto medžiagų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 1,5 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

±25 % deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 0,9 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Granuliometrija: ±10 % santykinis nuokrypis, taikomas medžiagos, išbyrančios per tam tikrą sietą, deklaruojamai procentinei daliai

Kiekis: ±5 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Pakeitimas

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % maisto medžiagų pavidalų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip 2 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais kiekvienai maisto medžiagai atskirai ir maisto medžiagų sumai

-50 % ir +100 % tų maisto medžiagų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip -2 ir +4 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

-50 % ir +100 % tų maisto medžiagų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau kaip -2 ir +4 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Pirmiau nurodytos nuokrypio vertės taip pat taikomos N formoms ir tirpumui.

Granuliometrija: ±20 % santykinis nuokrypis, taikomas medžiagos, išbyrančios per tam tikrą sietą, deklaruojamai procentinei daliai

Kiekis: ±3 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Pakeitimas    313

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies PFK 3

Deklaruojami maisto medžiagos pavidalai ir kiti deklaruojami kokybės kriterijai

Deklaruojamų parametrų leidžiamieji nuokrypiai

pH vertė

±0,7 gamybos metu

 

±1,0 bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Organinė anglis (C)

±10 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis azotas (N)

±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis fosforo pentoksidas (P2O5);

±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis kalio oksidas (K2O)

±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Sausoji medžiaga

±10 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Kiekis

- 5 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės gamybos metu

 

- 25 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Org. anglis (C) / org. azotas (N)

±20% santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais

Granuliometrija

±10 % santykinis nuokrypis, taikomas medžiagos, išbyrančios per tam tikrą sietą, deklaruojamai procentinei daliai

Pakeitimas

Deklaruojami maisto medžiagos pavidalai ir kiti deklaruojami kokybės kriterijai

Deklaruojamų parametrų leidžiamieji nuokrypiai

pH vertė

±0,7 gamybos metu

 

±0,9 bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Organinė anglis (C)

±10 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis azotas (N)

±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis fosforo pentoksidas (P2O5);

±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis kalio oksidas (K2O)

±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais skaičiais

Sausoji medžiaga

±10 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Kiekis

- 5 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės gamybos metu

 

15 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Org. anglis (C) / org. azotas (N)

±20% santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais

Granuliometrija

±10 % santykinis nuokrypis, taikomas medžiagos, išbyrančios per tam tikrą sietą, deklaruojamai procentinei daliai

Pakeitimas    314

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies PFK 4

Deklaruojami maisto medžiagos pavidalai ir kiti deklaruojami kokybės kriterijai

Deklaruojamų parametrų leidžiamieji nuokrypiai

Elektrinis laidis

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

pH vertė

±0,7 gamybos metu

 

±1,0 bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Kiekis pagal tūrį (litrais ar m³)

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

25 % santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Medžiagų, kurių dalelės didesnės nei 60 mm, kiekio (tūrio) nustatymas

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

25 % santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Iš anksto suformuotos auginimo terpės kiekio (tūrio) nustatymas

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

25 % santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus azotas (N)

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus fosforo pentoksidas (P2O5)

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus kalio oksidas (K2O)

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Pakeitimas

Deklaruojami maisto medžiagos pavidalai ir kiti deklaruojami kokybės kriterijai

Deklaruojamų parametrų leidžiamieji nuokrypiai

Elektrinis laidis

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

±60% santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

pH vertė

±0,7 gamybos metu

 

±0,9 bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Kiekis pagal tūrį (litrais ar m³)

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

15 % santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Medžiagų, kurių dalelės didesnės nei 60 mm, kiekio (tūrio) nustatymas

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

15 % santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Iš anksto suformuotos auginimo terpės kiekio (tūrio) nustatymas

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

15 % santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus azotas (N)

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

± 60% santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus fosforo pentoksidas (P2O5)

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

± 60% santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus kalio oksidas (K2O)

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

 

± 60% santykinis nuokrypis bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Pakeitimas    315

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 1 dalies 1 punkto 1 papunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kategorijoje SMK 4 nurodytų energinių augalų degazuotųjų substratų,

b)  kategorijoje SMK 4 nurodytų energinių augalų degazuotųjų substratų ir augalinės kilmės biologinių atliekų,

Pakeitimas    316

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 1 dalies 1 punkto 1 papunkčio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  kategorijoje SMK 2 nurodytų neapdorotų arba mechaniškai apdorotų augalų, augalų dalių arba augalų ekstraktų.

Pakeitimas    317

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 1 dalies 1 punkto 3 papunkčio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  denitrifikacijos inhibitoriams, nurodytiems pakategorėje PFK 5(A)(Ia),

Pakeitimas    318

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 1 dalies 3 punkto 2 papunkčio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  denitrifikacijos inhibitoriams, nurodytiems pakategorėje PFK (A)(Ia),

Pakeitimas    319

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 2 dalies A modulio 2.2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  projekto eskizas, gaminimo brėžiniai ir schemos,

Išbraukta.

Pakeitimas    320

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 2 dalies A modulio 2.2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  tiems brėžiniams ir schemoms bei CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto naudojimui suprasti būtini aprašymai ir paaiškinimai,

Išbraukta.

Pakeitimas    321

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 2 dalies A1 modulio 4 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su tipiniu produkto ėminiu gamintojo vardu ne rečiau kaip kas 3 mėnesius atliekami 4.1–4.3 dalyse nurodyti ciklai ir bandymai, siekiant patikrinti produkto atitiktį toliau nurodytiems reikalavimams:

Su tipiniu produkto ėminiu gamintojo vardu ne rečiau kaip kas šešis mėnesius nepertraukiamo įrenginio veikimo atveju arba kiekvienais metais vykstant periodinei gamybai atliekami 4.1–4.3 dalyse nurodyti ciklai ir bandymai, siekiant patikrinti produkto atitiktį toliau nurodytiems reikalavimams:

Pakeitimas    322

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 2 dalies A1 modulio 4.3.5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4.3.5a.  Gamintojas saugo bandymų ataskaitas kartu su technine dokumentacija.

Pakeitimas    323

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 2 dalies B modulio 3.2 punkto c papunkčio 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  bandymų ataskaitos ir,

–  bandymų ataskaitos, įskaitant agronominio veiksmingumo tyrimus, ir,

Pakeitimas    324

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 2 dalies D1 modulio 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  projekto eskizas, gaminimo brėžiniai ir schemos, įskaitant gamybos proceso aprašymą ir schemą, kurioje būtų aiškiai nurodytas apdorojimas, talpykla ir laikymo vieta,

b)  gamybos proceso aprašymas ir schema,

(1)

  OL C 389, 21 10 2016, p. 80.


AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

2016 m. kovo 17 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės, projekto.

Šiuo metu teisės aktų sistema, susijusia su sąlygomis, kuriomis trąšos gali būti tiekiamos vidaus rinkai, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2003/2003, reglamentuojamos beveik išimtinai tik iš iškastinių ar cheminiu būdu gautų neorganinių medžiagų pagamintos trąšos. Pasiūlymo projektu bus pakeistas šis teisės aktas ir į jį bus įtraukta platesnė tręšiamųjų produktų įvairovė ir taip atveriama bendroji rinka laisvam tręšiamųjų produktų iš organinių arba antrinių žaliavų judėjimui. Todėl pasiūlyme tręšiamųjų produktų taisyklės suderinamos su naująja teisės aktų sistema, taikoma produktus reglamentuojantiems teisės aktams, kurios vienintelis teisinis pagrindas yra SESV 114 straipsnis.

Komisijos pasiūlymo tikslas – padėti ES pramonei tapti tvaresne ir konkurencingesne, skatinti tvarų ekonomikos augimą ir kurti naujas darbo vietas. Siūlomu reglamentu siekiama suderinti ES taisykles, taikomas iš atliekų organinių medžiagų ir šalutinių produktų gautiems produktams.

Pasiūlymo rengimas

Šis pasiūlymas parengtas atsižvelgus į išsamias konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais ir poveikio vertinimą. 2010 m. atliktame vertinime prieita prie išvados, kad dabartiniu trąšų reglamentu nepakankamai veiksmingai skatinamos inovatyviosios trąšos ir kad siekiant stiprinti vidaus rinką taip pat reikėtų reformų. Be to, vertinimas parodė, kad nei ekonominės veiklos vykdytojai, nei nacionalinės valdžios institucijos nemano, kad tarpusavio pripažinimas buvo pakankamas, kad būtų buvęs užtikrintas laisvas organinių trąšų judėjimas, nes trąšos yra produktai, kuriems reikalingos griežtos taisyklės, kuriomis būtų galima užtikrinti produkto kokybę, aplinkos apsaugą ir sveikatą.

Parengiamuoju etapu buvo konsultuojamasi su visais suinteresuotaisiais subjektais, taip pat vykstant viešoms konsultacijoms dėl žiedinės ekonomikos, paskelbtoms 2015 m. gegužės mėn. Suinteresuotieji subjektai taip pat paraginti teikti pastabas dėl 2015 m. spalio mėn. paskelbto Trąšų reglamento peržiūros veiksmų plano.

Rengiant šį pasiūlymą remtasi poveikio vertinimu, kuris parodė, kad vykdant reformą būtų atliktas administracinis supaprastinimas ir užtikrintas rinkoje reikalingas lankstumas, o kartu būtų užtikrinta sveikatos ir aplinkos apsauga.

Bendrosios pastabos

Pranešėja palankiai vertina pasiūlymą dėl tręšiamųjų produktų reglamento, kuris įtrauktas į žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinį. Šiuo pasiūlymu atnaujinamas atitikties vertinimas ir rinkos priežiūra pagal naująją teisės aktų sistemą, taikomą teisės aktams, kuriais reglamentuojami produktai, į jį įtraukiami įvairūs tręšiamieji produktai (įskaitant pagamintus iš antrinių žaliavų) ir nustatomos tręšiamuosiuose produktuose esančių sunkiųjų metalų ir teršalų ribos, kad būtų apsaugoti viešieji interesai.

1. Neprivalomas suderinimas

Šia iniciatyva siekiama vidaus rinkos priemonėmis tokiems produktams padėti pasiekti kritinę masę. Patirtis parodė, kad nesuderintų trąšų tarpusavio pripažinimas yra nepaprastai sudėtingas procesas, o derinamieji produktų teisės aktai – veiksmingas neorganinių trąšų patekimo į vidaus rinką užtikrinimo būdas. Todėl daroma išvada, kad derinamaisiais produktų teisės aktais, kuriais reglamentuojamos iš organinių ar antrinių žaliavų gautos trąšos, neviršijama to, kas būtina siekiant užtikrinti reglamentavimo tikrumą, kuris būtinas didelio masto investicijoms į žiedinę ekonomiką paskatinti.

Naujų produktų pateikimo vidaus rinkai sąlygos, kurios ekonominės veiklos vykdytojams užtikrinamos šiame pasiūlyme pasirinktu reglamentavimo būdu, yra labai lanksčios, be to, neatsižadama saugos ir kokybės tikslų. Valstybėms narėms taip pat paliekama galimybė savo nuožiūra spręsti, ar leisti nacionalinėms rinkoms tiekti nesuderintas trąšas, o iš ekonominės veiklos vykdytojų, norinčių vykdyti tarpvalstybinę prekybą didesnėse rinkose, neatimama galimybė pasinaudoti suderintos reglamentavimo sistemos privalumais.

Pranešėja mano, kad dabartinės inovatyvių trąšų laisvo judėjimo kliūtys, kaip antai skirtingos nacionalinės reglamentavimo sistemos, negali būti sėkmingai pašalintos vienašališkais valstybių narių veiksmais. ES veiksmais galėtų būti skatinamas laisvas tokių organinių trąšų judėjimas vidaus rinkoje, nes būtų nustatyti suderinti ir plačių užmojų kokybės, saugos ir aplinkosaugos kriterijai. Be to, Europos reglamentavimo sistema bus atkreiptas valstybių narių dėmesys į inovatyvių trąšų ekonomines ir aplinkosaugines galimybes, sudarytos vienodos sąlygos organinėms trąšoms ir mineralinėms trąšoms ir paskatintas inovacijų diegimas.

Pranešėja pabrėžia, kad suderinimą pasirinkusios bendrovės turėtų naudos galėdamos lengviau patekti į visą vidaus rinką. Be to, sumažėtų jų administracinės išlaidos, nes nebereikėtų kiekvieno atskiro produkto registruoti pagal skirtingas nacionalines taisykles. Gamintojai, kuriems trečiosios šalies atliekamo sertifikavimo procedūros netaikomos, būtų mažiau paveikti, palyginti su tais, kuriems tektų tokio sertifikavimo išlaidos (pvz., MVĮ). Šios išlaidos būtų sumažintos tikrinimų dažnumą susiejus su gamybos apimtimi ir nustačius, kad po metų, kai gaunamas pripažinimas, sumažėtų ir mėginių ėmimo skaičius. Taigi neprivalomas suderinimas leistų lengviau sklandžiai pereiti prie naujosios reglamentavimo sistemos, o gamintojai galėtų rinktis, kuriai rinkai – vietinei ar ES – tiekti savo produktus.

2. Nauji reglamento reikalavimai ir sritis

Vienas iš šio reglamento tikslų – kiekvienoje produktų funkcinėje kategorijoje (PFK) griežtinti tręšiamųjų produktų saugos standartus, taip pat sumažinti sunkiųjų metalų, ypač kadmio, ribines vertes. Taip kartu su dirvožemio apsauga galėtų būti padidinta maisto ir vartotojų sauga. Pagal naujus saugos standartus nustatytos didžiausios priemaišų, pvz., organinių arba mikrobinių teršalų, ribinės vertės. Be to, siekiant užtikrinti CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų kokybę, nustatytas naujas mažiausias maisto medžiagų kiekis kiekvienai atskirai PFK.

Dėl fosforo trąšose leidžiamų kadmio ribinių verčių kyla daugybė diskusijų, susijusių su tinkama viešųjų interesų tikslų ir proporcingų priemonių šiems tikslams pasiekti pusiausvyra, taip pat moksliniu pagrindu ir šiuo metu reikalingomis technologijomis. Komitetų lygmeniu Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui buvo suteikta išimtinė kompetencija pasiūlymo I priede nustatyti leidžiamas kadmio ribines vertes.

3. Aiškus trąšų atskyrimas

Į pasiūlymą įtraukta dabartinė tręšiamųjų produktų apibrėžtis gali klaidinti ūkininkus, nes į ją įtraukti įvairių rūšių produktai su skirtingomis funkcijomis ir charakteristikomis. Todėl turėtų būti aiškiai atskiriamos trąšos (produktai, kuriais teikiamos maisto medžiagos augalų augimui) ir kitų rūšių produktai (dirvos gerinimo priemonės, auginimo terpė, agronominiai priedai arba biostimulatoriai), kuriems būdingos skirtingos funkcijos, pvz., tam tikrų augalų funkcijų skatinimas, poveikis dirvožemiui ir pan.

4. Administracinės naštos mažinimas

Pasiūlymu nustatoma daug reikalavimų ekonominės veiklos vykdytojams, siekiant sukurti bendrąją rinką, kurioje būtų apsaugoti atitinkami viešieji interesai, pvz., sauga, visuomenės sveikatos ir aplinkos apsauga ir pan. Tačiau šių tikslų siekti reikėtų kuo mažiau apsunkinančiomis priemonėmis, kad šiame sektoriuje nebūtų sudaromos kliūtys inovacijoms ir darbo vietų kūrimui. Todėl pranešėja mano, kad svarbu pasiūlymą pakoreguoti taip, kad ekonominės veiklos vykdytojų įsipareigojimai būtų proporcingi šio reglamento tikslams, neviršijant to, kas yra būtina.

5. Ženklinimas

Pranešėjos nuomone, svarbu tai, kad ženklinimas turi būti aiškus ir išsamus ir kad jame turėtų būti pateikta visa informacija apie tiekiamas trąšas ir jų tirpumą. Tai labai svarbu ūkininkams, kad jie galėtų tinkamai įvertinti produktų agronominį efektyvumą ir pasirinkti tinkamiausią produktą pagal savo kultūrų poreikius bei dirvožemio ir klimato sąlygas ir charakteristikas. Taip pat juo didinamas efektyvumas ir jis yra palankus aplinkai.

Išvados

Pranešėja mano, kad šiuo pasiūlymu bus pasiektas supaprastinimo ir administracinės naštos mažinimo tikslas, nes tręšiamųjų produktų gamintojų, norinčių veikti daugiau nei vienos nacionalinės teritorijos vidaus rinkoje, patekimas į rinką nebepriklausys nuo tarpusavio pripažinimo. Kartu juo nebus draudžiamas ar ribojamas patekimas į rinką tiems gamintojams, kurie nesiekia atitikties ES lygmens taisyklėms, – jie ir toliau turės galimybę į nacionalines rinkas patekti pagal nacionalines taisykles arba rinktis tarpusavio pripažinimo principą tarpvalstybinėje veikloje.

Pranešėja taip pat mano, kad naujas Komisijos požiūris gali paskatinti parengti įvairių beprecedenčių taisyklių trąšų sektoriui. Be to, pasiūlyme yra daug neatitikimų, neapibrėžtumų ir trūksta apibrėžčių, kuriuos reikia išsiaiškinti. Šiuo požiūriu panašu, kad naujo reglamento įsigaliojimas 2018 m. sausio 1 d. yra pernelyg plataus užmojo tikslas.

Peržiūros nuostatoje Komisija raginama 2023 m. pateikti ataskaitą apie vidaus rinkos veikimą, kurioje bus siekiama įvertinti dalinio suderinimo poveikį, patikrinti, ar šiuo reglamentu prisidedama prie numatyto administracinio supaprastinimo, ir įvertinti teršalų lygiams taikomus apribojimus, kaip nurodyta I priede. Numatyta ataskaitos data atitinkamai priklausys nuo bet kokių pakeitimų, kurie gali būti padaryti 49 straipsnyje numatytam taikymo tvarkaraščiui.


PRIEDAS. PRANEŠĖJAI PAGALBĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą vien savo noru ir tik savo atsakomybe parengė pranešėja. Pranešėja, rengdama pranešimo projektą, sulaukė šių subjektų ar asmenų pagalbos:

Subjektas ir (arba) asmuo

„Fertilizers Europe“

„European Biostimulant Industry Council“ (Europos biostimuliatorių pramonės taryba) (EBIC)

„European Consortium of the Organic-Based Fertilizer Industry“ (Europos organinių trąšų pramonės konsorciumas) (ECOFI)

„Alliance Européenne des Engrais Phosphatés“

 

„The European Sustainable Phosphorus Platform“ (Tvari Europos fosforo platforma)

 

 

„The European Sustainable Phosphorus Platform“ (Tvari Europos fosforo platforma)

 

 

„The European Sustainable Phosphorus Platform“ (Tvari Europos fosforo platforma)

 

„The European Sustainable Phosphorus Platform“ (Tvari Europos fosforo platforma)

 

 

COPA (ES žemės ūkio profesinių organizacijų komitetas) – COGECA (ES žemės ūkio kooperatyvų konfederacija)

 

 

„Chemicals Legislation European Enforcement Network“ (Europos chemines medžiagas reglamentuojančių teisės aktų vykdymo užtikrinimo tinklas) (CLEEN)

„Fertisac“

„Phosagro“

Stockholm University Baltic Sea Centre (Stokholmo universiteto Baltijos jūros centras) (Baltic Eye project (projektas „Baltijos jūros akis“)

GRODAN

SOBAC

 

„Veolia“

„SUEZ Group“

„Office Chérifien des Phosphates“ (OCP)

BAYER


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (2.6.2017)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009

(COM(2016) 0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Nuomonės referentė: Elisabetta Gardini

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Aplinkybės

Tręšiamieji produktai naudojami augalams tręšti ir augalų augimui gerinti, daugiausia žemės ūkio srityje. Juos galima suskirstyti į dvi dideles grupes: trąšos, kuriomis augalams teikiamos maisto medžiagos, ir kiti produktai, kurių svarbiausias tikslas – kitomis priemonėmis skatinti augalų augimą. Kadangi pasaulio gyventojų skaičius didėja, trąšos teikia svarbią naudą, visų pirma dėl didesnio pasėlių derliaus. Vis dėlto tam tikros problemos aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos srityje siejamos su trąšų naudojimu.

Remiantis Komisijos skaičiavimais, tręšiamųjų produktų sektoriaus metinė apyvarta sudaro 20–25 mlrd. EUR ir jame yra maždaug 100 000 darbo vietų; 90 proc. įmonių yra MVĮ. 2015 m. paskelbtame vidaus tyrime taip pat pabrėžta, kad daugelyje ES valstybių narių trąšos sudaro maždaug 10 proc. ūkininkų išlaidų, tačiau šis skaičius gali siekti nuo 20 proc. Airijoje iki 3,6 proc. Maltoje.

Dabartinė teisinė sistema

2003 m. Trąšų reglamente (Reglamentas (EB) Nr. 2003/2003) apibrėžiamos skirtingų rūšių trąšos, kurios patvirtintos kaip „EB trąšos“ ir gali laisvai judėti rinkoje. Nors dabartinis reglamentavimas apima įvairių rūšių trąšas, dabartinės „EB trąšos“ iš esmės yra tradicinės ir mineralinės trąšos, gautos iš pirminių žaliavų, kai kurioms iš jų reikalingi gamybos procesai, kuriems sunaudojama daug energijos ir dėl kurių išskiriamas didelis CO2 kiekis. Be to, į reglamentą neįtrauktos sunkiųjų metalų ir kitų teršalų, pvz., patogenų ir fizinių priemaišų, dydžio ribos.

2016 m. kovo mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl tręšiamųjų produktų, kuris įtrauktas į žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinį. Į pasiūlymą įtraukti įvairūs tręšiamieji produktai (įskaitant pagamintus iš antrinių žaliavų), taip pat numatytos tręšiamųjų produktų sudėtyje esančių sunkiųjų metalų ir teršalų ribos.

Pranešėjos pozicija

Pranešėja palankiai vertina Komisijos pateiktą pasiūlymą, nes juo bus leidžiama visas trąšas pateikti vidaus rinkai ir praktiškai įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus. Pranešėja taip pat mano, kad ne tik mineralinių, bet visų rūšių tręšiamųjų produktų įtraukimas į ES teisės aktus – itin svarbus žingsnis į priekį. Taip bus prisidėta prie galutinai sukurtos vidaus rinkos ir bus padedama didinti MVĮ investicijas žiedinėje ekonomikoje.

Vis dėlto taip pat labai svarbu nustatyti tikroviškus ir pasiekiamus tikslus, kad būtų užtikrintas ribų ir reikalavimų laikymasis. Reikėtų teikti pirmenybę žmonių ir gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugai, tačiau tai reikėtų suderinti su šių priemonių socialiniu ir ekonominiu poveikiu. Be to, svarbu apsaugoti aprūpinimo maistu saugumą ir užtikrinti, kad aprūpinimas maistu galėtų patenkinti nuolat didėjančio gyventojų skaičiaus poreikius. Naujos taisyklės turėtų turėti tvirtą mokslinį pagrindą ir turėtų būti grindžiamos išsamiais rizikos vertinimais, o ne tik atsargumo principu, nes tai lemtų nepagrįstus apribojimus ir nesąžiningą tam tikrų produktų pašalinimą iš vidaus rinkos. Jeigu nebus patikimų mokslinių duomenų, kuriais būtų nustatyti aplinkai ir žmonių bei gyvūnų sveikatai kylantys pavojai, nereikėtų nustatyti techniniu požiūriu neįgyvendinamų reikalavimų. Pranešėjas šiam pasiūlymui ir visų pirma teršalų klausimui taiko tokį patį požiūrį.

Be teršalų, taip pat labai svarbus kadmio klausimas. Kyla didelis susirūpinimas dėl kadmio, kurio daugiausia randama mineralinėse fosforo trąšose, nes jis gali kauptis dirvožemyje, patekti į maisto produktus ir turėti neigiamą poveikį sveikatai, dirvožemio biologinei įvairovei ir gruntinio vandens kokybei ir neteikti jokios naudos augalams. Kadmio kiekis fosfato trąšose priklauso nuo naudojamo gamtinio fosfato, nes jo esama žaliavoje ir jis nepatenka į aplinką, net ir po gamybos proceso. Gamtinio fosfato kadmio kiekis, atsižvelgiant į tai, kur jis iškastas, sudaro nuo mažiau kaip 10 mg Cd/kg iki 200 mg/kg fosforo (P2O5). Komisijos pasiūlyme siūloma po trejų metų laipsniškai sumažinti metalų priemaišų kiekį nuo 60 mg Cd/kg P2O5 iki 40 mg Cd/kg, po 12 metų – iki 20 mg Cd/kg. Tai būtų griežčiausi apribojimai pasaulyje: Japonijoje, Australijoje, Kalifornijoje ir Naujojoje Zelandijoje nustatytos didesnės kadmio ribos, o ES šiuo metu nenustatytos jokios ribos.

Tręšiamieji produktai ES gaminami naudojant įvairius nusistovėjusius metodus; daugelis iš jų visiškai atitinka žiedinės ekonomikos principus. Dėl to svarbu užtikrinti, kad šie gamybos metodai galėtų būti išsaugoti ir, kad nebūtų nustatytos jiems prieštaraujančios taisyklės.

Be to, pranešėjas įsipareigojo užtikrinti skirtingoms trąšų kategorijoms taikomų taisyklių suderinimą, kad būtų užtikrinta, kad ūkininkai galėtų gauti kokybiškus produktus ir turėtų gerokai daugiau pasirinkimų.

Tam tikros trąšos, apibrėžtos, kaip „dvejopo naudojimo“ produktai, pagamintos iš tų pačių cheminių junginių kaip ir pasėlių apsaugos produktai. Komisijos pasiūlyme neminimi šie produktai ir tai reikėtų ištaisyti, kad būtų užtikrintas aiškus dviejų kategorijų, turinčių skirtingas savybes, skirtumas.

Komisija taip pat siūlo į reglamento taikymo sritį neįtraukti organinių-mineralinių trąšų ir biostimuliatorių, pagamintų iš šalutinių gyvūninių produktų. Be to, tik šalutiniai gyvūniniai produktai, kuriuos būtų galima parduoti pažymėtus CE ženklu, yra tie, kurie pasiekė vadinamąjį „galutinį tašką“, kad būtų išvengta neteisėto šalutinių gyvūninių produktų, kaip pašaro, naudojimo. Vis dėlto šalutiniai gyvūniniai produktai, kurie dar nepasiekė galutinio taško, turi atitikti labai griežtus reikalavimus, dėl to šie šalutiniai gyvūniniai produktai gali būti parduodami ES lygmeniu.

Be to, reikėtų patobulinti tam tikrus terminus ir apibrėžtis, kad būtų geriau atspindėta technologijų pažanga, visų pirma susijusi su tokiais novatoriškais produktais, kaip biostimuliatoriai.

Taip pat reikia užtikrinti, kad ūkininkams ir vartotojams būtų teikiama aiškesnė informacija. Tai derėtų atlikti nurodant atitinkamoje mineralinėje trąšoje esančias maisto medžiagas ir tobulinant bendrus ženklinimo reikalavimus, kurie nurodyti III priede. Taip ūkininkams ir vartotojams būtų suteikta galimybė optimizuoti trąšų naudojimą ir tokiu būdu sumažinti šių produktų poveikį aplinkai.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009

kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009 ir Direktyva 91/676/EEB

(Tekstas svarbus EEE)

(Tekstas svarbus EEE)

Pagrindimas

Labai svarbu, kad prekyba būtų susieta su trąšų naudojimu, kitaip sakant, šis reglamentas būtų susietas su Nitratų direktyva. Jeigu prekyba ir naudojimas niekaip nesusiję, gali likti nepasiektas direktyvoje užsibrėžtas tikslas. Tada gali nutikti taip, kad valstybės narės arba regionai, reglamentuodami trąšų naudojimą, trukdys efektyviai panaudoti tam tikras trąšas, pavyzdžiui, kompostą, pagamintą iš biologinių atliekų.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  sąlygos, kuriomis trąšos gali būti tiekiamos vidaus rinkai, buvo iš dalies suderintos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2003/200315, kuriuo reglamentuojamos beveik išimtinai tik iš iškastinių ar cheminiu būdu gautų neorganinių medžiagų pagamintos trąšos. Esama poreikio tręšimui taip pat naudoti perdirbtas arba organines medžiagas. Reiktų nustatyti suderintas sąlygas, kuriomis iš tokių perdirbtų ar organinių medžiagų pagamintos trąšos galėtų būti tiekiamos visai vidaus rinkai, ir taip suteikti svarbią paskatą tolesniam jų naudojimui. Taigi perdirbtas ir organines medžiagas taip pat reikėtų įtraukti į derinimo taikymo sritį;

(1)  sąlygos, kuriomis trąšos gali būti tiekiamos vidaus rinkai, buvo iš dalies suderintos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2003/200315, kuriuo reglamentuojamos beveik išimtinai tik iš iškastinių ar cheminiu būdu gautų neorganinių medžiagų pagamintos trąšos. Esama poreikio tręšimui taip pat naudoti perdirbtas arba organines medžiagas. Reiktų nustatyti suderintas sąlygas, kuriomis iš tokių perdirbtų ar organinių medžiagų pagamintos trąšos galėtų būti tiekiamos visai vidaus rinkai, ir taip suteikti svarbią paskatą tolesniam jų naudojimui. Skatinimas daugiau naudoti perdirbtas maistines medžiagas būtų dar naudingesnis žiedinei ekonomikai ir sudarytų sąlygas bendram efektyvesniam maistinių medžiagų naudojimui išteklių požiūriu, kartu mažinant Sąjungos priklausomybę nuo maistinių medžiagų iš trečiųjų šalių. Taigi perdirbtas ir organines medžiagas taip pat reikėtų įtraukti į derinimo taikymo sritį;

__________________

__________________

15 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų (OL L 304, 2003 11 21, p. 1).

15 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų (OL L 304, 2003 11 21, p. 1).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  taikant šį reglamentą turėtų būti remiami žiedinės ekonomikos tikslai, jeigu kartu užtikrinamas trąšų tiekimo ūkininkams saugumas, taip pat didelis šių produktų efektyvumas. Iki ... [OL: prašom įrašyti datą: penkeri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti šio reglamento įgyvendinimo peržiūros ataskaitą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  CE ženklu pažymėtuose tręšiamuosiuose produktuose esantys teršalai, kaip antai kadmis, gali kelti pavojų žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, nes kaupiasi aplinkoje ir patenka į maisto grandinę. Todėl jų kiekis tokiuose produktuose turėtų būti ribojamas. Be to, priemaišų, ypač polimerų, bet kartu ir metalo bei stiklo, patekimo į CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, gautus iš biologinių atliekų, turėtų būti išvengiama arba jų kiekis sumažinamas, kiek tai techniškai įmanoma, tokias priemaišas atskirai surinktose biologinėse atliekose aptinkant prieš jų apdorojimą;

(8)  CE ženklu pažymėtuose tręšiamuosiuose produktuose esantys teršalai, kaip antai kadmis, kelia pavojų žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, nes kaupiasi aplinkoje ir patenka į maisto grandinę. Kelios valstybės narės jau taiko teršalų lygius kadmiui dėl jo keliamo pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai. Todėl jų kiekis tokiuose produktuose turėtų būti ribojamas. Be to, priemaišų, ypač polimerų, bet kartu ir metalo bei stiklo, patekimo į CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, gautus iš biologinių atliekų, turėtų būti išvengiama arba jų kiekis sumažinamas, kiek tai techniškai įmanoma, tokias priemaišas atskirai surinktose biologinėse atliekose aptinkant prieš jų apdorojimą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  valstybėms narėms, kurios jau taiko griežtesnes nacionalines ribines vertes trąšose esančiam kadmiui, turėtų būti leidžiama išlaikyti šias ribines vertes, kol likusios Sąjungos valstybės narės pasieks atitinkamą užmojų lygį;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b)  visoje Sąjungoje turėtų būti taikomas CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų kadmio kiekio ženklinimo siekiant parodyti faktinį kadmio (Cd) kiekį mg/kg fosforo pentoksido (P205) reikalavimas. Pagal šį reikalavimą produktai galėtų būti ženklinami aiškiomis spalvinėmis etiketėmis, kad naudotojas iš karto matytų, ar kadmio jo naudojamame produkte yra daugiau arba mažiau. Turėtų būti įmanoma naudoti specialias tręšiamųjų produktų, kuriuose faktinis kadmio kiekis yra lygus arba mažesnis nei 20 mg/kg fosforo pentoksido (P205), nuorodas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  siekiant pasinaudoti technine pažanga, susijusia su galimu šalutinių gyvūninių produktų naudojimu, atitinkama sudedamųjų medžiagų kategorija turėtų būti nedelsiant dar labiau išplėsta įtraukiant daugiau šalutinių gyvūninių produktų. Ta išplėsta sudedamųjų medžiagų kategorija galėtų užtikrinti daugiau galimybių ir teisinį tikrumą gamintojams ir įmonėms pasinaudojant galimybe geriau naudoti maistines medžiagas iš šalutinių gyvūninių produktų, pvz., gyvūnų mėšlo. Todėl pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais tam tikri šalutiniai gyvūniniai produktai būtų įtraukti į konkrečias sudedamųjų medžiagų kategorijas;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10b)  valstybėse narėse trąšų, pvz., apdoroto gyvūnų mėšlo, gamybai jau plačiai naudojamų šalutinių gyvūninių produktų galutinis taškas turėtų būti nustatytas nedelsiant ir ne vėliau kaip iki ... [OL: prašom įrašyti datą: šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos];

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  nustatyta, kad rinkoje egzistuoja paklausa tam tikras atgautąsias atliekas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB20, naudoti kaip tręšiamuosius produktus. Be to, būtina nustatyti tam tikrus reikalavimus atliekoms, kurios atliekų naudojimo operacijoje naudojamos kaip žaliavos, atliekų apdorojimo procesams ir technologijoms, taip pat tręšiamiesiems produktams, gautiems po naudojimo operacijos, siekiant užtikrinti, kad dėl tokių produktų naudojimo nebūtų daromas bendras neigiamas poveikis aplinkai ar žmonių sveikatai. CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams tokie reikalavimai turėtų būti nustatyti šiame reglamente. Todėl kai tik užtikrinama minėtų produktų atitiktis visiems šio reglamento reikalavimams, jie turėtų būti nebelaikomi atliekomis, kaip apibrėžta Direktyvoje 2008/98/EB;

(13)  nustatyta, kad rinkoje egzistuoja paklausa tam tikras atgautąsias atliekas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB20, pavyzdžiui, struvitą, bioanglį ir pelenų produktus, naudoti kaip tręšiamuosius produktus. Be to, būtina nustatyti tam tikrus reikalavimus atliekoms, kurios atliekų naudojimo operacijoje naudojamos kaip žaliavos, atliekų apdorojimo procesams ir technologijoms, taip pat tręšiamiesiems produktams, gautiems po naudojimo operacijos, siekiant užtikrinti, kad dėl tokių produktų naudojimo nebūtų daromas bendras neigiamas poveikis aplinkai ar žmonių sveikatai. CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams tokie reikalavimai turėtų būti nustatyti šiame reglamente. Todėl kai tik užtikrinama minėtų produktų atitiktis visiems šio reglamento reikalavimams, jie turėtų būti nebelaikomi atliekomis, kaip apibrėžta Direktyvoje 2008/98/EB. Siekiant pasinaudoti technine pažanga ir toliau skatinti inovacijas, susijusias su vertingų atliekų srautų perdirbimu, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų įtrauktos arba išplėstos atitinkamos sudedamųjų medžiagų kategorijos siekiant įtraukti daugiau perdirbtų atliekų, kurias galima panaudoti gaminant CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, kaip antai struvitą, bioanglį ir pelenų produktus. Tinkamas vertinimas ir tvarkymo reikalavimų nustatymas turėtų prasidėti iš karto po šio reglamento įsigaliojimo;

__________________

__________________

20 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

20 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  nors tam tikros cheminės medžiagos, mišiniai ir mikroorganizmai, paprastai vadinami augalų biostimuliatoriais, patys savaime nėra maisto medžiagos, jie skatina augalų mitybos procesus. Kai vienintelė tokių produktų paskirtis – gerinti augalų maisto medžiagų įsisavinimo efektyvumą, didinti atsparumą abiotiniam stresui ar gerinti produkcijos kokybines savybes, jie dėl savo savybių yra panašesni į tręšiamuosius produktus nei į daugumos kategorijų augalų apsaugos produktus. Todėl tokius produktus turėtų būti galima žymėti CE ženklu pagal šį reglamentą ir jiems neturėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/200921. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)  nors tam tikros cheminės medžiagos, mikroorganizmai ir mišiniai, paprastai vadinami augalų biostimuliatoriais, nebūtinai yra maisto medžiagos, jie skatina bendrus augalų augimo ir mitybos procesus. Kai vienintelė tokių produktų paskirtis – gerinti augalų maisto medžiagų įsisavinimo efektyvumą, didinti maistinių medžiagų kiekį, didinti atsparumą abiotiniam stresui, gerinti produkcijos kokybines savybes, ardyti dirvožemyje esančius organinius junginius ar didinti izoliuotų maistinių medžiagų kiekį dirvožemyje ar rizosferoje, ar derliuje, jie dėl savo savybių yra panašesni į tręšiamuosius produktus nei į daugumos kategorijų augalų apsaugos produktus. Todėl tokius produktus turėtų būti galima žymėti CE ženklu pagal šį reglamentą ir jiems neturėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/200921. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

_________________

_________________

21 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

21 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  šis reglamentas neturėtų būti kliūtis taikyti dabartinius Sąjungos teisės aktus, susijusius su tais sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos aspektais, kuriems šis reglamentas netaikomas. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nedarant poveikio Tarybos direktyvai 86/278/EEB22, Tarybos direktyvai 89/391/EEB23, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1907/200624, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1272/200825, Komisijos reglamentui (EB) Nr. 1881/200626, Tarybos direktyvai 2000/29/EB27, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 98/201328 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 1143/201429;

(17)  šis reglamentas neturėtų būti kliūtis taikyti dabartinius Sąjungos teisės aktus, susijusius su tais sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos aspektais, kuriems šis reglamentas netaikomas. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nedarant poveikio Tarybos direktyvai 86/278/EEB22, Tarybos direktyvai 91/676/EEB22a , Tarybos direktyvai 2000/60/EB22b , Tarybos direktyvai 89/391/EEB23, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1907/200624, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1272/200825, Komisijos reglamentui (EB) Nr. 1881/200626, Tarybos direktyvai 2000/29/EB27, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 98/201328 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 1143/201429 ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 834/200729a;

__________________

__________________

22 1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą (OL L 181, 1986 7 4, p. 6).

22 1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą (OL L 181, 1986 7 4, p. 6).

 

22a 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (OL L 375, 1991 12 31, p. 1).

 

22b 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).

23 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1).

23 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1).

24 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

24 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

25 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

25 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

26 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).

26 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).

27 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 169, 2000 7 10, p. 1).

27 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 169, 2000 7 10, p. 1).

28 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo (OL L 39, 2013 2 9, p. 1).

28 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo (OL L 39, 2013 2 9, p. 1).

29 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OL L 317, 2014 11 4, p. 35).

29 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OL L 317, 2014 11 4, p. 35).

 

29a 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo (OL L 189, 2007 7 20, p. 1).

Pagrindimas

Tręšiamųjų produktų reglamento taikymo sritis yra skirta tik tam, kad būtų užtikrintas vidaus rinkos veikimas ir iš dalies suderintos sąlygos teikiant rinkai CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, kuriais gali būti prekiaujama vidaus rinkoje. Nitratų direktyva, Vandens pagrindų direktyva (200/60/EB) ir Tarybos reglamentas (EB) dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo (Nr. 834/2007) neturėtų patekti į reglamento dėl trąšų taikymo sritį.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(55)  atliekų perdirbimo srityje daroma perspektyvi technikos pažanga – iš nuotekų dumblo gaunamas fosforas, o iš šalutinių gyvūninių produktų gaminami tręšiamieji produktai, pvz., bioanglis. Reikėtų, kad produktų, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų arba kurie iš jų sudaryti, patekimas į vidaus rinką nebūtų nepagrįstai vilkinamas, jei atlikta mokslinė gamybos procesų analizė ir parengti Sąjungos lygmens technologiniai reikalavimai. Todėl pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais nustatomos didesnės aprėpties arba papildomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų arba sudedamųjų medžiagų, kurias leidžiama naudoti tokiems produktams gaminti, kategorijos. Dėl šalutinių gyvūninių produktų – sudedamųjų medžiagų kategorijos turėtų būti išplečiamos arba jų pridedama, tik jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009 yra nustatytas galutinis gamybos grandinės taškas, nes bet kuriuo atveju šalutiniai gyvūniniai produktai, kuriems toks galutinis taškas nenustatytas, į šio reglamento taikymo sritį nepatenka;

(55)  atliekų perdirbimo srityje daroma perspektyvi technikos pažanga – iš nuotekų dumblo gaunamas fosforas, visų pirma struvitas, iš šalutinių gyvūninių produktų gaminami tręšiamieji produktai, pvz., bioanglis, ir deginant gaunamas fosforas, visų pirma pelenų produktai, ir vertėtų atsižvelgti į tai, kad tokius produktus jau leidžiama naudoti keliose valstybėse narėse pagal nacionalinės teisės aktus. Reikėtų, kad produktų, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų arba kurie iš jų sudaryti, patekimas į vidaus rinką nebūtų nepagrįstai vilkinamas, jei atlikta mokslinė gamybos procesų analizė ir parengti Sąjungos lygmens technologiniai reikalavimai. Todėl pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais nustatomos didesnės aprėpties arba papildomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų arba sudedamųjų medžiagų, kurias leidžiama naudoti tokiems produktams gaminti, kategorijos. Visų pirma deleguotasis aktas, kuriuo struvitas, bioanglis ir pelenų produktai įtraukiami į sudedamųjų medžiagų kategorijas, turėtų būti priimtas ilgai nedelsiant po šio reglamento įsigaliojimo dienos. Dėl šalutinių gyvūninių produktų – sudedamųjų medžiagų kategorijos turėtų būti išplečiamos arba jų pridedama, tik jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009 yra nustatytas galutinis gamybos grandinės taškas;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(56)  be to, turėtų būti įmanoma nedelsiant reaguoti, kai nustatomi nauji faktai dėl sąlygų, kuriomis CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai gali būti pakankamai veiksmingi, taip pat į naujus rizikos vertinimus dėl žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos, saugos arba aplinkos. Todėl pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami įvairioms CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų kategorijoms taikomi reikalavimai;

(56)  be to, turėtų būti įmanoma nedelsiant reaguoti, kai nustatomi nauji faktai dėl sąlygų, kuriomis CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai gali būti pakankamai veiksmingi, taip pat į naujus rizikos vertinimus dėl žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos, saugos arba aplinkos, atsižvelgiant į vertinimus, atliktus valdžios institucijų arba bendradarbiaujant su valdžios institucijomis valstybėse narėse. Todėl pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami įvairioms CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų kategorijoms taikomi reikalavimai;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

59 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(59a)  reikia numatyti, kad ir toliau galėtų būti naudojami produktai, kurie rinkai buvo pateikti pagal tarpusavio pripažinimo principą remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 764/20081a;

 

__________________

 

1a 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 764/2008, nustatantis procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinantis Sprendimą Nr. 3052/95/EB (OL L 218, 2008 8 13, p. 21).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  Direktyvos 91/676/EEB;

Pagrindimas

The scope of the fertilising regulation is solely to guarantee the functioning of the internal market and to partially harmonise the conditions for placing in the market of CE marked fertilising products that can be traded in the internal market. Whereas the scope of the nitrates directive is the protection of water from agricultural pollution through certain restrictions of use of nutrients harmonised at EU level in already polluted areas. Amending the restriction on use in polluted areas included in the nitrates directive should fall outside of the scope of placing in the market of the fertilising regulation.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  Direktyvos 2000/60/EB;

Pagrindimas

Tręšiamųjų produktų reglamento taikymo sritis yra skirta tik tam, kad būtų užtikrintas vidaus rinkos veikimas ir iš dalies suderintos sąlygos teikiant rinkai CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, kuriais gali būti prekiaujama vidaus rinkoje. Vandens pagrindų direktyva dėl geros kokybės vandens Europoje (2000/60/EB) neturėtų patekti į tręšiamųjų produktų teikimo rinkai reglamentavimo sritį.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  Reglamento (EB) Nr. 834/2007.

Pagrindimas

Svarbu pripažinti ekologinį žemės ūkį ir jo ypatumus reglamento dėl trąšų taikymo srityje.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  tręšiamasis produktas – cheminė medžiaga, cheminis mišinys, mikroorganizmas arba bet kuri kita medžiaga, naudojama arba skirta naudoti atskirai arba sumaišyta su kita medžiaga ant augalų arba jų rizosferoje siekiant teikti augalams maisto medžiagų arba gerinti jų mitybos efektyvumą;

1)  tręšiamasis produktas – cheminė medžiaga, cheminis mišinys, mikroorganizmas arba bet kuri kita medžiaga, naudojama arba skirta naudoti atskirai arba sumaišyta su kita medžiaga ant grybų ar jų mikosferoje arba ant augalų bet kuriuo augimo etapu, įskaitant sėklas, ir (arba) jų rizosferoje siekiant teikti augalams ar grybams maisto medžiagų arba pagerinti fizines ar biologines jų augimo sąlygas arba jų augimą, derlių ir kokybę pagerinus jų mitybos efektyvumą, be kita ko, padidinus augalo gebėjimą įsisavinti maisto medžiagas iš filosferos (išskyrus augalų apsaugos produktus, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009).

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės netrukdo tiekti rinkai CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų, kurie atitinka šį reglamentą.

Valstybės narės netrukdo tiekti rinkai CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų, kurie atitinka šį reglamentą, dėl jų sudėties, ženklinimo ar kitų šiame reglamente nurodytų nuostatų. Atsižvelgiant į CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto naudojimą, valstybės narės gali išlaikyti arba priimti nacionalines nuostatas, kuriomis siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką. Tačiau šiomis nuostatomis negalima reikalauti keisti CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų, kurie atitinka šį reglamentą. Be to, šios nuostatos negali turėti įtakos sąlygoms, kuriomis jie tiekiami rinkai.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija tuo pat metu, kai šis reglamentas paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, paskelbia rekomendacinį dokumentą, kuriame suteikia aiškumo ir pateikia pavyzdžių gamintojams ir rinkos priežiūros institucijoms, kaip turėtų atrodyti etiketė. Šiame rekomendaciniame dokumente taip pat nurodoma kita atitinkama informacija, kaip nurodyta III priedo I dalies 2 punkto d papunktyje.

Pagrindimas

Siekdama suteikti aiškią informaciją ūkininkams ir išvengti netinkamo trąšų taikymo su neigiamais padariniais aplinkai, Europos Komisija rekomendaciniame dokumente turėtų nustatyti konkrečius reikalavimus ir vaizdinius aspektus, susijusius su mineralinių trąšų etiketėmis.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, gamintojai tai institucijai lengvai suprantama kalba suteikia popierine ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto atitikčiai šio reglamento reikalavimams įrodyti. Šios institucijos prašymu jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų, kuriuos jie pateikė rinkai, keliamam pavojui pašalinti.

9.  Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia prašymą, gamintojai tai institucijai lengvai suprantama kalba suteikia popierine ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto atitikčiai šio reglamento reikalavimams įrodyti. Šios institucijos prašymu jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų, kuriuos jie pateikė rinkai, keliamam pavojui pašalinti.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 10 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  paprastųjų arba sudėtinių biriųjų neorganinių makroelementų amonio nitrato trąšų, kuriose yra daug azoto, kaip nurodyta I priedo 1(C)(I)(a)(i–ii)(A) produktų funkcinėje kategorijoje;

a)  paprastųjų arba sudėtinių biriųjų mineralinių makroelementų amonio nitrato trąšų, kuriose yra daug azoto, kaip nurodyta I priedo 1(C)(I)(a)(i–ii)(A) produktų funkcinėje kategorijoje;

 

(Šis „neorganinių trąšų“ pakeitimas į „mineralines trąšas“ taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, pateikti visą informaciją ir dokumentus, būtinus CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto atitikčiai įrodyti;

b)  jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia prašymą, pateikti visą informaciją ir dokumentus, būtinus CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto atitikčiai įrodyti;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, platintojai suteikia tai institucijai popierine ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto atitikčiai įrodyti. Šios institucijos prašymu jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų, kuriuos jie tiekė rinkai, keliamam pavojui pašalinti.

5.  Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia prašymą, platintojai suteikia tai institucijai popierine ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto atitikčiai įrodyti. Šios institucijos prašymu jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų, kuriuos jie tiekė rinkai, keliamam pavojui pašalinti.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Laikoma, kad CE ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas, su kuriuo buvo atlikta naudojimo operacija ir kuris atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus, atitinka Direktyvos 2008/98/EB 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, todėl nustoja būti atliekomis.

1)  Kai su medžiaga, kuri buvo atlieka, atliekama naudojimo operacija pagal šį reglamentą, o reikalavimus atitinkančiame ES tręšiamajame produkte yra tos medžiagos arba ji tą produktą sudaro, laikoma, kad ši medžiaga atitinka Direktyvos 2008/98/EB 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, todėl nustoja būti atliekomis nuo to momento, kai parengiama Sąjungos atitikties deklaracija.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei federacijai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su jos vertinamų CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų kūrimu, gamyba, tiekimu ar naudojimu, gali būti laikoma tokia įstaiga, jeigu įrodoma, kad ji yra nešališka ir nėra jokio interesų konflikto.

Įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei federacijai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su jos vertinamų CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų kūrimu, gamyba, tiekimu ar naudojimu, negali būti laikoma tokia įstaiga.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Užtikrinamas atitikties vertinimo įstaigų, jų aukščiausio lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, nešališkumas.

Užtikrinamas atitikties vertinimo įstaigų, jų aukščiausio lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, nešališkumas. Turi būti užtikrinta tinkama darbuotojų, kurie praneša apie toje atitikties vertinimo įstaigoje padarytus pažeidimus, apsaugą bent nuo keršto, diskriminacijos ar kitokio pobūdžio neteisingo elgesio.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Notifikuotosios įstaigos kitoms pagal šį reglamentą notifikuotosioms įstaigoms, vykdančioms panašią tokių pačių CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo veiklą, teikia informaciją dėl klausimų, susijusių su neigiamais ir, jei prašoma, teigiamais atitikties vertinimo rezultatais.

2.  Nepažeidžiant galiojančių Sąjungos taisyklių dėl duomenų apsaugos ir verslo informacijos konfidencialumo, taip pat testų ir tyrimų, pateiktų atitikties vertinimui, apsaugos notifikuotosios įstaigos kitoms pagal šį reglamentą notifikuotosioms įstaigoms, vykdančioms panašią tokių pačių CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo veiklą, teikia informaciją dėl klausimų, susijusių su neigiamais ir, jei prašoma, teigiamais atitikties vertinimo rezultatais.

Pagrindimas

Be šio papildymo 33 straipsnio 2 dalis reiškia, kad notifikuotosios įstaigos gali dalytis pareiškėjų duomenimis tarpusavyje be jokių apribojimų, o tai galėtų pabloginti duomenų apsaugą.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I–IV priedai siekiant juos suderinti su technikos pažanga ir sudaryti palankesnes sąlygas į vidaus rinką patekti ir joje laisvai judėti CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams,

1.  Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I–IV priedai siekiant juos suderinti su technikos pažanga, visų pirma susijusia su trąšų iš gyvūninės kilmės šalutinių produktų ir atgautųjų atliekų arba trąšų, kurias šiuo metu gamintojai naudoja kaip šalutinius produktus, gautus iš kitų pramoninių ir (arba) žemės ūkio procesų šalutinių produktų, taip pat iš perdirbtų produktų, gamyba, atsižvelgiant į tai, kad produktus ir medžiagas jau leidžiama naudoti keliose valstybėse narėse, ir sudaryti palankesnes sąlygas į vidaus rinką patekti ir joje laisvai judėti CE ženklu pažymėtiems tręšiamiesiems produktams:

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kurių prekybos mastas vidaus rinkoje gali būti didelis ir

a)  kurie turi didelio masto prekybos galimybių vidaus rinkoje ir

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Nepagrįstai nedelsiant po šio reglamento įsigaliojimo dienos pagal pirmą pastraipą Komisija priima deleguotąjį aktą, kuriuo iš dalies keičiamos II priede išvardytos sudedamųjų medžiagų kategorijos, visų pirma siekiant į tas sudedamųjų medžiagų kategorijas įtraukti gyvūninės kilmės šalutinius produktus, struvitą, bioanglį ir pelenų produktus, taip pat nustatyti tų produktų įtraukimo į tas kategorijas reikalavimus. Ypač Komisija atsižvelgia į technologijų pažangą maisto medžiagų atgavimo srityje.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Iki [OL: prašom įrašyti datą: šeši mėnesiai po šio reglamento paskelbimo dienos] Komisija pagal 1 dalį priima deleguotąjį aktą, kuriuo iš dalies pakeičia II priedą siekdama į gamybos grandinę įtraukti galutinius taškus, kurie buvo nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, kiek tai susiję su šalutiniais gyvūniniais produktais, išvardytais šio reglamento 11 sudedamųjų medžiagų kategorijoje.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)   mikroorganizmo pavadinimu;

a)   mikroorganizmo pavadinimu, apimančiu atmainas;

Pagrindimas

Skirtingos tų pačių rūšių atmainos gali turėti visiškai skirtingas savybes.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  taksonominiu ryšiu su mikroorganizmų rūšimis pagal Europos maisto saugos agentūros nustatytą kvalifikuotos saugos prielaidos principą;

d)  taksonominiu ryšiu su mikroorganizmų rūšimis pagal Europos maisto saugos tarnybos nustatytą kvalifikuotos saugos prielaidos principą;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 43 straipsnį dėl reikalavimų, susijusių su naujų mikroorganizmų saugos vertinimu 2 dalies tikslais. Pirmieji tokie deleguotieji aktai turi būti pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip ... [OL: prašom įrašyti datą: vieni metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Pagrindimas

Yra daug naujovių diegimo ir pažangos, kurią galima pritaikyti mikroorganizmams tręšiamuosiuose produktuose. Todėl svarbu užtikrinti, kad šis reglamentas suteiktų kuo daugiau galimybių pažangai ir inovacijoms šioje srityje. Palankesnių sąlygų įtraukti daugiau mikroorganizmų į šį reglamentą sukūrimas – tai vienas svarbus žingsnis šioje srityje.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Atsižvelgiant į I priedo II dalį įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 1 ir 4 dalis neapima minėtoje dalyje nustatytų teršalų ribinių verčių pritaikymo, nebent naujų teršalų ribinių verčių reikia dėl to, kad į II priedą buvo įtrauktos naujos sudedamosios medžiagos. Jei nustatomos naujos teršalų ribinės vertės, jos taikomos tik naujai įtrauktoms sudedamosioms medžiagoms.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Komisija persvarsto I priedo II dalį iki ... [OL: prašom įrašyti datą: dešimt metų po šio reglamento įsigaliojimo dienos] arba tuo atveju, kai yra svarbios naujos mokslinės informacijos apie atitinkamų teršalų toksiškumą ir kancerogeniškumą arba naujos technologinės pažangos ir inovacijų tręšiančiųjų produktų gamybos ir naudojimo srityje.

Pagrindimas

Reikalavimų, susijusių su produktų funkcinių kategorijų teršalais, atveju įgaliojimai nėra deleguojami Europos Komisijai, jie yra persvarstomi taikant įprastą teisėkūros procedūrą, jeigu vienas iš naujo reglamento tikslų yra spręsti su aplinkosauga susijusias problemas, kylančias dėl dirvožemio, vidaus vandenų, jūrų vandenų ir galiausiai maisto užteršimo EB trąšomis, pagrindinį dėmesį skiriant žmonių sveikatai.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009

5 straipsnio 2 dalies 1 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)   2 dalyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

 

„Į 32 straipsnio taikymo sritį patenkančių šalutinių gyvūninių produktų gaminių, kurie valstybėse narėse jau yra plačiai naudojami trąšoms gaminti, atveju Komisija tokį galutinį tašką nustato iki [Leidinių biuras, prašom įrašyti datą – šeši mėnesiai po Trąšų reglamento paskelbimo dienos]“.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009

3 straipsnio 34 punkto įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  „34.„augalų biostimuliatorius“ – produktas, stimuliuojantis augalų mitybos procesus nepriklausomai nuo produkte esančio maisto medžiagų kiekio, kurio vienintelė paskirtis – pagerinti vieną arba kelias iš šių augalo savybių:

3)  „34.„augalų biostimuliatorius“ – produktas, kurio sudėtyje yra bet kokios medžiagos arba mikroorganizmų, stimuliuojančių augalų mitybos procesus nepriklausomai nuo jame esančio maisto medžiagų kiekio, arba tokių medžiagų ir (arba) mikroorganizmų derinys, kurio vienintelė paskirtis – pagerinti vieną arba kelias iš šių augalo arba augalo rizosferos savybių:

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009

3 straipsnio 34 punkto c a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  organinių medžiagų suirimą dirvožemyje;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009

3 straipsnio 34 punkto c b papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  didinti maistinių medžiagų kiekį dirvožemyje ir rizosferoje.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

46 a straipsnis (naujas)

Direktyva 91/676/EEB

2 straipsnio g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

46a straipsnis

 

Direktyvos 91/676/EEB dalinis keitimas

 

Direktyvos 91/676/EEB 2 straipsnio g punktas keičiamas taip:

 

„g) gyvūnų mėšlas – tai gyvulių ekskrementai ar pakratų ir gyvulių ekskrementų mišinys, netgi apdorotas, nebent tokie produktai būtų apdoroti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009 ir jų nitratų trąšų pakeitimo vertė yra bent 90 proc.“

Pagrindimas

Labai svarbu susieti šį reglamentą su Nitratų direktyva.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

46 b straipsnis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006

V priedo 12 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

46b straipsnis

 

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dalinis pakeitimas

 

V priedo 12 punktas pakeičiamas taip:

 

„12. Kompostas, biodujos ir degazuotasis substratas“

Pagrindimas

Siekiant remti inovacijas ir plėtrą žiedinėje ekonomikoje, labai svarbus ekonomikos reguliavimas. Tolesnis siūlomas pakeitimas sustiprina plačiai paplitusią įgyvendinimo praktiką pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamentas), kad degazuotiesiems substratams neturėtų būti taikomas registravimo reikalavimas.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.   Valstybės narės, kurios jau taiko mažesnę kadmio kiekio organinėse mineralinėse trąšose ir neorganinėse trąšose ribą, nustatytą I priedo II dalies PFC 1 (B)(3)(a) ir PFC 1 (C)(I)(2)(a), gali toliau taikyti šią griežtesnę ribą, kol pagal šį reglamentą nustatyta riba taps lygi arba mažesnė. Valstybės narės apie tokias taikomas nacionalines priemones Komisijai praneša iki ... [OL: prašom įrašyti datą: šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies 42 ir 45 straipsniai taikomi nuo ... [Leidinių biuras prašomas įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą].

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo I dalies 5 punkto A papunkčio I a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ia.  Denitrifikacijos inhibitoriai

Pagrindimas

Į „Agronominių priedų kategoriją“ reikia įtraukti denitrifikacijos inhibitorius. Denitrifikacijos inhibitoriai yra pagrindinės medžiagos, kuriomis siekiama užkirsti kelią atmosferos taršai mažinant diazoto susidarymą iš tokių produktų, kaip gyvulių mėšlas ir atliekų pūdymo liekanos.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(A) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas