Procedūra : 2016/0084(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0270/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0270/2017

Debates :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Balsojumi :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Balsojumu skaidrojumi
PV 27/03/2019 - 18.7

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 984kWORD 295k
25.7.2017
PE 599.728v02-00 A8-0270/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka noteikumus par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū, un groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referente: Ildikó Gáll-Pelcz

Atzinumu sagatavoja (*):

Elisabetta Gardini, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Jan Huitema, Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

(*) Iesaistītās komitejas — Reglamenta 54. pants

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. JURIDISKAS UN FIZISKAS PERSONAS,KAS SNIEGUŠAS REFERENTEI ZIŅOJUMA SAGATAVOŠANAI NODERĪGU INFORMĀCIJU
 Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejAS ATZINUMS
  Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejAS ATZINUMS
  Starptautiskās tirdzniecības komitejAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka noteikumus par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū, un groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0157),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0123/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumus (A8-0270/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

Virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums – EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko nosaka noteikumus par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū, un groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009

Priekšlikums – EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko nosaka noteikumus par to, kā CE-marķētus augu barošanās līdzekļus darīt pieejamus tirgū, un groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009

 

(Šis grozījums, ar ko jēdzienu “mēslošanas līdzekļi” aizstāj ar “augu barošanās līdzekļi”, attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā un attiecīgi arī pieņemtajos grozījumos.)

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Nosacījumi, ar kādiem mēslus darīt pieejamus iekšējā tirgū, ir daļēji saskaņoti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2003/200315, kura gandrīz pilnībā attiecas uz mēsliem, kuri iegūti no izrakteņiem vai ķīmiski ražotiem neorganiskiem materiāliem. Pastāv nepieciešamība mēslošanas vajadzībām izmantot arī pārstrādātus vai organiskus materiālus. Būtu jāizveido saskaņoti nosacījumi, lai tādus mēslus, kas iegūti no šādiem pārstrādātiem vai organiskiem materiāliem, darītu pieejamus visā iekšējā tirgū, tādējādi sniedzot būtisku stimulu to turpmākai izmantošanai. Tādēļ saskaņošanas darbības joma būtu jāpaplašina, un tajā jāiekļauj pārstrādāti un organiski materiāli.

(1)  Nosacījumi, ar kādiem mēslus darīt pieejamus iekšējā tirgū, ir daļēji saskaņoti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2003/200315, kura gandrīz pilnībā attiecas uz mēsliem, kuri iegūti no izrakteņiem vai ķīmiski ražotiem minerālu materiāliem. Pastāv nepieciešamība mēslošanas vajadzībām izmantot arī pārstrādātus vai organiskus materiālus. Būtu jāizveido saskaņoti nosacījumi, lai tādus mēslus, kas iegūti no šādiem pārstrādātiem vai organiskiem materiāliem, darītu pieejamus visā iekšējā tirgū, tādējādi sniedzot būtisku stimulu to turpmākai izmantošanai. Pārstrādātu barības elementu plašākas izmantošanas veicināšana palīdzētu attīstīt aprites ekonomiku un nodrošinātu resursu ziņā efektīvāku barības elementu vispārēju izmantošanu, tādējādi samazinot Savienības atkarību no trešo valstu izcelsmes barības elementiem. Tādēļ saskaņošanas darbības joma būtu jāpaplašina, un tajā jāiekļauj pārstrādāti un organiski materiāli.

_________________

_________________

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Regula (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem (OV L 304, 21.11.2003., 1. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Regula (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem (OV L 304, 21.11.2003., 1. lpp.).

 

(Ar šo grozījumu tiek ieviestas arī horizontālas tehniskas izmaiņas visā tekstā jēdzienu "neorganisks" mainot uz "minerāls"; tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas šī termina izmaiņas visā tekstā un attiecīgi arī pieņemtajos grozījumos.)

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Uzturvielas mūsu pārtikā nāk no augsnes. Veselīga un barības elementiem bagāta augsne nodrošina veselīgus un uzturvielām bagātus kultūraugus un pārtiku. Lai uzlabotu augsni, lauksaimniekiem ir jābūt piekļuvei plašam mēslošanas līdzekļu klāstam — gan organiskajiem, gan sintētiskajiem mēslošanas līdzekļiem. Ja augsnē trūkst barības elementu vai ja tie ir noplicināti, augos veidojas uzturvielu deficīts, un tie var pārtraukt augt vai nesaturēt cilvēka patēriņam vajadzīgo uzturvērtību.

Grozījums Nr.     4

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Lai nodrošinātu dzīvnieku kūtsmēslu un saimniecības komposta efektīvu izmantošanu, lauksaimniekiem būtu jāizmanto tādi ražojumi, kuri atbilst „atbildīgas lauksaimniecības” idejai, dodot priekšroku vietējiem izplatīšanas kanāliem un labai agronomijas un vides praksei, kā arī jāievēro ES vides tiesību akti, piemēram, Nitrātu direktīva vai Ūdens pamatdirektīva. Būtu jāveicina galvenokārt tāda mēslojuma izmantošana, kas ražots uz vietas un tuvējos lauksaimniecības uzņēmumos.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Vienam CE-marķētam mēslošanas līdzeklim var piemist vairākas no tām funkcijām, kas aprakstītas šīs regulas līdzekļu funkcionālajās kategorijās. Ja tiek deklarēta tikai viena no minētajām funkcijām, būtu pietiekami paredzēt, ka līdzeklim ir jāatbilst tās līdzekļu funkcionālās kategorijas prasībām, kura apraksta minēto deklarēto funkciju. Turpretī, ja tiek deklarētas vairākas no minētajām funkcijām, CE-marķēts mēslošanas līdzeklis būtu jāuzskata par divu vai vairāku mēslošanas līdzekļu kombinējumu un būtu jāpieprasa nodrošināt katra mēslošanas līdzekļa komponenta atbilstību savai funkcijai. Tādēļ būtu jānosaka atsevišķa līdzekļu funkcionālā kategorija, kas ietvertu šādus kombinējumus.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b)  Ražotājs, kas izmanto vienu vai vairākus CE-marķētus mēslošanas līdzekļus, kuru atbilstības novērtējumu jau ir veicis minētais ražotājs vai cits ražotājs, varētu paust vēlmi paļauties uz minēto atbilstības novērtējumu. Lai līdz minimumam samazinātu administratīvo slogu, arī šādi izgatavots CE-marķēts mēslošanas līdzeklis būtu jāuzskata par kombinējumu, ko veido divi vai vairāki mēslošanas līdzekļu komponenti, un atbilstības papildprasībām, ko piemēro minētajam kombinējumam, būtu jāattiecas tikai uz tiem aspektiem, kas ir saistīti ar sakombinēšanu.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Tādi kontaminanti CE-marķētos mēslošanas līdzekļos kā kadmijs var potenciāli apdraudēt cilvēka un dzīvnieku veselību un vidi, jo tie uzkrājas vidē un nonāk pārtikas apritē. Tāpēc šādos mēslošanas līdzekļos to saturs būtu jāierobežo. Turklāt no bioatkritumiem iegūtos, CE-marķētos mēslošanas līdzekļos būtu jāizslēdz piemaisījumu, jo īpaši polimēru, kā arī metāla un stikla klātbūtne vai tā jāierobežo, cik tas tehniski iespējams, atklājot šādus piemaisījumus dalītā savākšanā savāktajos bioatkritumos pirms apstrādes.

(8)  Tādi kontaminanti CE-marķētos mēslošanas līdzekļos kā kadmijs, ja šos mēslošanas līdzekļus neizmanto pareizi, var potenciāli apdraudēt cilvēka un dzīvnieku veselību un vidi, jo tie uzkrājas vidē un nonāk pārtikas apritē. Tāpēc šādos mēslošanas līdzekļos to saturs būtu jāierobežo. Turklāt no bioatkritumiem iegūtos, CE-marķētos mēslošanas līdzekļos būtu jāizslēdz piemaisījumu, jo īpaši polimēru, kā arī metāla un stikla klātbūtne vai tā jāierobežo, cik tas tehniski iespējams, atklājot šādus piemaisījumus dalītā savākšanā savāktajos bioatkritumos pirms apstrādes.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Dalībvalstīm, kuras jau tagad piemēro stingrākas robežvērtības kadmija saturam mēslošanas līdzekļos, būtu jāļauj saglabāt šīs robežvērtības, līdz pārējās Savienības dalībvalstis sasniedz līdzvērtīgas robežvērtības.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

8.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8b)  Lai sekmētu fosfātu mēslošanas līdzekļu atbilstību šīs regulas prasībām un veicinātu inovāciju, ir jārada pietiekami stimuli attiecīgo tehnoloģiju, jo īpaši atkadmijošanas tehnoloģiju, izstrādei, kā arī ar kadmiju piesārņotu bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, izmantojot saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, programmām LIFE un aprites ekonomikas finansiālā atbalsta platformu pieejamos finanšu resursus un no Eiropas Investīciju bankas (EIB) pieejamo finansējumu, kā arī, attiecīgos gadījumos, izmantojot citus finanšu instrumentus. Komisijai katru gadu būtu jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šiem stimuliem un Savienības sniegto finansējumu atkadmijošanas nodrošināšanai.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Līdzekļus, kas atbilst visām šīs regulas prasībām, būtu jāļauj brīvi pārvietot iekšējā tirgū. Ja viens vai vairāki CE-marķēta mēslošanas līdzekļa komponentmateriāli ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1069/200918 darbības jomā, bet ražošanas ķēdē ir sasnieguši punktu, pēc kura tie vairs nerada būtisku apdraudējumu sabiedrības vai dzīvnieku veselībai (“beigu punkts ražošanas ķēdē”), minētās regulas noteikumu attiecināšana uz šādu līdzekli radītu nevajadzīgu administratīvo slogu. Tādēļ minētās regulas prasības uz šādiem mēslošanas līdzekļiem nebūtu jāattiecina. Tāpēc Regula (EK) Nr. 1069/2009 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)  CE-marķētus mēslošanas līdzekļus, kas atbilst visām šīs regulas prasībām, būtu jāļauj brīvi pārvietot iekšējā tirgū. Ja viens vai vairāki komponentmateriāli ir atvasinātie produkti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1069/200918 darbības jomā, bet ražošanas ķēdē ir sasnieguši punktu, pēc kura tie vairs nerada apdraudējumu sabiedrības vai dzīvnieku veselībai (“beigu punkts ražošanas ķēdē”), minētās regulas noteikumu attiecināšana uz šādu līdzekli radītu nevajadzīgu administratīvo slogu. Tādēļ minētās regulas prasības uz šādiem mēslošanas līdzekļiem nebūtu jāattiecina. Tāpēc Regula (EK) Nr. 1069/2009 būtu attiecīgi jāgroza.

_________________

_________________

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) (OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) (OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1069/2009 paredzētajām procedūrām būtu jānosaka ražošanas ķēdes beigu punkts katram attiecīgajam komponentmateriālam, kurš satur dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus. Ja saskaņā ar šo regulu reglamentētais ražošanas process sākas, pirms minētais beigu punkts ir sasniegts, Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un šīs regulas procesa prasības CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem būtu jāpiemēro kumulatīvi; tas nozīmē, ka jāpiemēro stingrākās prasības, ja abas regulas reglamentē vienu un to pašu parametru.

(10)  Katrā komponentmateriālu kategorijā, kas ietver atvasinātos produktus Regulas (EK) Nr. 1069/2009 nozīmē, saskaņā ar minētajā regulā paredzētajām procedūrām katram attiecīgajam komponentmateriālam, kurš satur dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, būtu jānosaka beigu punkts ražošanas ķēdē. Lai izmantotu tehnikas sasniegumus, radītu lielākas iespējas ražotājiem un uzņēmumiem un atraisītu potenciālu vairāk izmantot no dzīvnieku blakusproduktiem, piemēram, kūtsmēsliem, iegūtus barības elementus, nekavējoties pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu jānosaka pārstrādes metodes un reģenerācijas noteikumi dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, attiecībā uz kuriem ražošanas ķēdē ir noteikts beigu punkts. Attiecībā uz mēslošanas līdzekļiem, kas satur pārstrādātus kūtsmēslus vai sastāv no tiem ir jānosaka kritēriji, kad tos vairs nevar uzskatīt par kūtsmēsliem. Lai paplašinātu, vai pievienotu komponentmateriālu kategorijas, iekļaujot jaunus dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu. Ja šāds beigu punkts tiek sasniegts, pirms CE-marķēts mēslošanas līdzeklis tiek laists tirgū, bet pēc tam, kad ir sācies ražošanas process, ko nosaka šī regula, Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un šīs regulas procesa prasības CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem būtu jāpiemēro kumulatīvi; tas nozīmē, ka jāpiemēro stingrākās prasības, ja abas regulas reglamentē vienu un to pašu parametru.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, ko dalībvalstīs jau plaši izmanto mēslošanas līdzekļu ražošanā, beigu punkts būtu jānosaka bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Ja viens vai vairāki CE-marķēta mēslošanas līdzekļa komponentmateriāli ietilpst Regulas (EK) Nr. 1069/2009 darbības jomā un nav vēl sasnieguši beigu punktu ražošanas ķēdē, būtu maldinoši attiecībā uz šo līdzekli saskaņā ar šo regulu paredzēt CE zīmi, jo, šādu ražojumu darot pieejamu tirgū, tam jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1069/2009 prasībām. Tādēļ šādi ražojumi būtu jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas.

(12)  Ja tirgū tiek darīts pieejams dzīvnieku izcelsmes blakusprodukts vai atvasinātais produkts, kuram ražošanas ķēdē nav noteikts beigu punkts vai kurš brīdī, kad tas tiek darīts pieejams tirgū, noteikto beigu punktu nav sasniedzis, tam piemēro Regulas (EK) Nr. 1069/2009 prasības. Tāpēc būtu maldinoši minētajam produktam šajā regulā paredzēt CE zīmi. Tādejādi no šīs regulas darbības jomas būtu jāizslēdz jebkurš produkts, kas satur šādus dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus vai atvasinātos produktus, vai no tiem sastāv.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Ir konstatēts, ka attiecībā uz dažiem reģenerētiem atkritumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK20 nozīmē tirgū ir pieprasījums tos izmantot par mēslošanas līdzekļiem. Turklāt attiecībā uz atkritumiem, ko izmanto par jēlmateriāliem reģenerācijā, un attiecībā uz apstrādes procesiem un metodēm, kā arī attiecībā uz reģenerācijas darbībās iegūtiem mēslošanas līdzekļiem ir vajadzīgas konkrētas prasības, lai nodrošinātu, ka šo līdzekļu lietošana kopumā kaitīgi neietekmē vidi vai cilvēka veselību. Šajā regulā būtu jānosaka šīs prasības CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem. Tādēļ no brīža, kad šie mēslošanas līdzekļi atbilst visām šīs regulas prasībām, tie vairs nebūtu jāuzskata par atkritumiem Direktīvas 2008/98/EK nozīmē.

(13)  Ir konstatēts, ka attiecībā uz dažiem reģenerētiem atkritumiem, piemēram, struvītu, biokokoglēm un pelnus saturošiem produktiem, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK20 nozīmē tirgū ir pieprasījums tos izmantot par mēslošanas līdzekļiem. Turklāt attiecībā uz atkritumiem, ko izmanto par jēlmateriāliem reģenerācijā, un attiecībā uz apstrādes procesiem un metodēm, kā arī attiecībā uz reģenerācijas darbībās iegūtiem mēslošanas līdzekļiem ir vajadzīgas konkrētas prasības, lai nodrošinātu, ka šo līdzekļu lietošana kopumā kaitīgi neietekmē vidi vai cilvēka veselību. Šajā regulā būtu jānosaka šīs prasības CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem. Tādēļ no brīža, kad šie mēslošanas līdzekļi atbilst visām šīs regulas prasībām, tie vairs nebūtu jāuzskata par atkritumiem Direktīvas 2008/98/EK nozīmē un attiecīgi piekļuve iekšējam tirgum būtu jānodrošina izstrādājumiem, kas satur reģenerētus atkritumu materiālus vai sastāv no tiem. Lai nodrošinātu juridisko skaidrību, izmantotu tehnikas sasniegumus un vēl vairāk stimulētu ražotājus plašāk izmantot vērtīgu atkritumu plūsmas, nekavējoties pēc šīs regulas stāšanās spēkā, vajadzētu sākt zinātnisku analīzi un Eiropas Savienības līmenī noteikt atgūšanas prasības attiecībā uz šādiem ražojumiem. Attiecīgi būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz to, lai bez liekas kavēšanās noteiktu tādu komponentmateriālu plašākas vai papildu kategorijas, kurus ir atļauts izmantot CE-marķētu mēslošanas līdzekļu ražošanā.

_________________

_________________

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a)  Pašlaik ražotāji, kā CE-marķēta mēslošanas līdzekļa komponentus, izmanto dažus rūpniecības blakusproduktus, līdzproduktus vai pārstrādātus produktus, ko iegūst īpašos rūpnieciskos procesos. Attiecībā uz CE-marķētu mēslošanas līdzekļu komponentiem šajā regulā būtu jānosaka prasības saistībā ar komponentmateriālu kategorijām. Attiecīgos gadījumos, kad šie mēslošanas līdzekļi atbilst visām šīs regulas prasībām, tie vairs nebūtu jāuzskata par atkritumiem Direktīvas 2008/98/EK nozīmē.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Konkrētas vielas un maisījumi, kurus parasti dēvē par agronomiskajām piedevām, mēslošanas līdzeklī uzlabo barības vielas barības elementu izdalīšanās modeli. Vielām un maisījumiem, kas laisti tirgū ar nolūku tos pievienot CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem, būtu jāatbilst konkrētiem iedarbīguma kritērijiem, par ko ir atbildīgs vielu un maisījumu ražotājs, un tāpēc tie būtu jāuzskata par CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem atbilstīgi šai regulai. Turklāt konkrēti iedarbīguma un drošuma kritēriji būtu jāpiemēro CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem, kas satur šādas vielas vai maisījumus. Tādēļ arī šādas vielas un maisījumi būtu jāreglamentē kā CE-marķētu mēslošanas līdzekļu komponentmateriāli.

(14)  Konkrētas vielas un maisījumi, kurus dēvē par agronomiskajām piedevām, mēslošanas līdzeklī uzlabo barības vielas barības elementu izdalīšanās modeli. Vielām un maisījumiem, kas laisti tirgū ar nolūku tos pievienot CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem, būtu jāatbilst konkrētiem iedarbīguma, drošuma un vides kritērijiem, par ko ir atbildīgs vielu un maisījumu ražotājs, un tāpēc tie būtu jāuzskata par CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem atbilstīgi šai regulai. Turklāt konkrēti iedarbīguma, drošuma un vides kritēriji būtu jāpiemēro CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem, kas satur šādas vielas vai maisījumus. Tādēļ arī šādas vielas un maisījumi būtu jāreglamentē kā CE-marķētu mēslošanas līdzekļu komponentmateriāli.

Grozījums Nr.     17

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a)  Tā kā ražojumus, kuru sastāvā ir vielas un maisījumi, kā arī mēslošanas elementi, ir paredzēts pievienot augsnei un tie nonāk vidē, atbilstības kritēriji būtu jāpiemēro visiem materiāliem ražojumā, jo īpaši tad, ja to daļiņas ir mazas vai ja tie sadalās nelielos fragmentos, kas var izkliedēties augsnē un ūdens sistēmās un tādējādi izplatīties tālāk vidē. Tādēļ bioloģiskās noārdīšanās kritēriju un atbilstības testēšana būtu jāveic reālos in vivo apstākļos, ņemot vērā atšķirīgo sadalīšanās ātrumu anaerobos apstākļos, ūdens biotopos vai zem ūdens, lielā mitrumā vai sasalušā augsnē.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Dažas vielas, maisījumi un mikroorganismi, kurus parasti dēvē par augu biostimulatoriem, paši nav barības elementi, tomēr tie stimulē augu barošanās procesus. Ja šādu ražojumu vienīgais lietošanas nolūks ir uzlabot augu barības elementu izmantošanas efektivitāti, noturību pret abiotisko stresu vai auga ražas kvalitātes īpašības, tie pēc būtības ir vairāk līdzīgi mēslošanas līdzekļiem nekā lielākajai daļai augu aizsardzības līdzekļu kategoriju. Tādēļ šādiem līdzekļiem būtu jābūt tiesīgiem saņemt CE marķējumu saskaņā ar šo regulu, un tie būtu jāizslēdz no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/200921 darbības jomas. Tāpēc Regula (EK) Nr. 1107/2009 būtu attiecīgi jāgroza.

(15)  Dažas vielas, maisījumi un mikroorganismi, kurus dēvē par augu biostimulatoriem, paši nav ievadīti barības elementi, tomēr tie stimulē augu dabiskās barošanās procesus. Ja šādu ražojumu vienīgais lietošanas nolūks ir uzlabot augu barības elementu izmantošanas efektivitāti, noturību pret abiotisko stresu vai auga ražas kvalitātes īpašības, pazemināt augsnē organiskos savienojumus vai palielināt rizosfērā saistīto barības elementu daudzumu, tie pēc būtības ir vairāk līdzīgi mēslošanas līdzekļiem nekā lielākajai daļai augu aizsardzības līdzekļu kategoriju. Tādēļ to iedarbība papildina mēslojuma iedarbību, optimizējot tā efektivitāti un samazinot nepieciešamo barības vielu devu. Tādēļ šādiem līdzekļiem vajadzētu būt tiesīgiem saņemt CE marķējumu saskaņā ar šo regulu, un tie būtu jāizslēdz no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/200921 darbības jomas. Tāpēc Regula (EK) Nr. 1107/2009 būtu attiecīgi jāgroza.

_________________

_________________

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a)  Attiecībā uz mikroorganismiem komponentmateriālu kategorijas būtu jāpaplašina vai jāpapildina, lai nodrošinātu un uzlabotu inovācijas potenciālu saistībā ar jaunu mikrobiālo augu biostimulatoru izstrādi un atklāšanu. Lai veicinātu inovāciju un radītu ražotājiem juridisko noteiktību attiecībā uz prasībām, kas jāizpilda, lai varētu izmantot jaunus mikroorganismus, kā CE-marķētu mēslošanas līdzekļu komponentmateriālu, ir skaidri jānosaka jauniem mikroorganismiem paredzētas saskaņotas drošuma novērtēšanas metodes. Sagatavošanas darbs šādu nekaitīguma novērtēšanas metožu noteikšanai būtu jāsāk uzreiz pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Lai bez liekas kavēšanās definētu prasības, kas ražotājiem, pierādot jauno mikroorganismu nekaitīgumu, ir jāievēro, lai tos varētu izmantot CE-marķētos mēslošanas līdzekļos, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Ražojumiem ar vienu vai vairākām funkcijām, viena no kurām ietilpst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 darbības jomā, būtu jāturpina piemērot minētajā regulā paredzētus, šādiem ražojumiem pielāgotus kontroles pasākumus. Ja šādiem ražojumiem ir arī mēslošanas līdzekļa funkcija, būtu maldinoši tiem izmantot CE marķējumu saskaņā ar šo regulu, jo augu aizsardzības līdzekļa pieejamība tirgū ir atkarīga no attiecīgajā dalībvalstī derīgas līdzekļa atļaujas. Tādēļ šādi ražojumi būtu jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas.

(16)  Ražojumiem ar vienu vai vairākām funkcijām, viena no kurām ietilpst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 darbības jomā, ir augu aizsardzības līdzekļi, kuri ir minētās regulas darbības jomā. Šiem ražojumiem būtu jāturpina piemērot minētajā regulā paredzētus, šādiem ražojumiem pielāgotus kontroles pasākumus. Ja šādiem ražojumiem ir arī mēslošanas līdzekļa funkcija vai iedarbība, būtu maldinoši tiem izmantot CE-marķējumu saskaņā ar šo regulu, jo augu aizsardzības līdzekļa pieejamība tirgū ir atkarīga no attiecīgajā dalībvalstī derīgas līdzekļa atļaujas. Tādēļ šādi ražojumi būtu jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Šai regulai nevajadzētu radīt šķēršļus spēkā esošo Savienības tiesību aktu piemērošanai veselības aizsardzības, drošības un vides aizsardzības aspektos, uz kuriem neattiecas šī regula. Šī regula tāpēc būtu jāpiemēro, neskarot Padomes Direktīvu 86/278/EEK22, Padomes Direktīvu 89/391/EEK23, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/200624, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/200825, Komisijas Regulu (EK) Nr. 1881/200626, Padomes Direktīvu 2000/29/EK27, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 98/201328, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1143/201429.

(17)  Neatkarīgi no CE-marķēta augu barošanās līdzekļa veida šai regulai nevajadzētu radīt šķēršļus spēkā esošo Savienības tiesību aktu piemērošanai veselības aizsardzības, drošības un vides aizsardzības aspektos, uz kuriem neattiecas šī regula. Šī regula tāpēc būtu jāpiemēro, neskarot Padomes Direktīvu 86/278/EEK22, Padomes Direktīvu 89/391/EEK23, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/200624, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/200825, Komisijas Regulu (EK) Nr. 1881/200626, Padomes Direktīvu 2000/29/EK27, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 98/201328, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1143/201429, Padomes Direktīvu 91/676/EEK29a un Direktīvu 2000/60/EK29b.

_________________

_________________

22 Padomes 1986. gada 12. jūnija Direktīva 86/278/EEK par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas (OV L 181, 4.7.1986., 6. lpp.).

22 Padomes 1986. gada 12. jūnija Direktīva 86/278/EEK par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas (OV L 181, 4.7.1986., 6. lpp.).

23 Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīva 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.).

23 Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīva 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

25 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

25 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

26 Komisijas 2006. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.).

26 Komisijas 2006. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.).

27 Padomes 2000. gada 8. maija Direktīva 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.).

27 Padomes 2000. gada 8. maija Direktīva 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.).

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 15. janvāra Regula (ES) Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu (OV L 39, 9.2.2013., 1. lpp.).

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 15. janvāra Regula (ES) Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu (OV L 39, 9.2.2013., 1. lpp.).

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regula (ES) Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību (OV L 317, 4.11.2014., 35. lpp.).

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regula (ES) Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību (OV L 317, 4.11.2014., 35. lpp.).

 

29a Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīva 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (OV L 375, 31.12.1991., 1. lpp.).

 

29b Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.).

 

 

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a)  Tādu produktu izsekojamība, kuri var tikt pakļauti organiskam piesārņojumam no noteiktiem potenciāli problemātiskiem avotiem (vai par tādiem uzskatītiem avotiem), būtu jānodrošina līdz pat organiskā materiāla avotam. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu patērētāju uzticēšanos un samazinātu kaitējumu, kad rodas vietēja rakstura piesārņojums. Tas ļaus identificēt uzņēmumus, kuri izmanto mēslošanas līdzekļus, kas satur no šiem avotiem iegūtus organiskos materiālus. Tas būtu obligāti jāpiemēro produktiem, kas satur materiālus, kuru izcelsme ir organiskie atkritumi vai blakusprodukti, kas nav izgājuši procesu, kurā iznīcināts organiskais piesārņojums, patogēni un ģenētiskais materiāls. Mērķis ir ne vien samazināt veselības un vides riskus, bet arī mainīt sabiedrības viedokli un mazināt lauksaimnieku bažas attiecībā uz patogēniem, organiskajiem piesārņotājiem un ģenētisko materiālu. Lai aizsargātu zemes īpašniekus pret piemaisījumiem, ko viņi paši nav radījuši, dalībvalstis tiek aicinātas ieviest atbilstīgus noteikumus par atbildību.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17b)  Regula nebūtu jāpiemēro neapstrādātiem blakusproduktiem, kas iegūti no dzīvnieku audzēšanas.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a)  Ražotāji saskaņā ar aprites ekonomikas koncepciju jau izmanto dažus specifisku rūpniecisko procesu blakusproduktus vai līdzproduktus, kā CE-marķētu mēslošanas līdzekļu komponentus. Prasības, kas saistītas ar šādu komponentmateriālu kategorijām, būtu jānosaka II pielikumā.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Sagaidāms, ka dažādu tādu CE-marķētu mēslošanas līdzekļu samaisījums, no kuriem katram ir izdarīts sekmīgs atbilstības novērtējums attiecībā uz materiālam piemērojamajām prasībām, ir derīgs lietošanai par CE-marķētu mēslošanas līdzekli, ja ir izpildītas konkrētas, samaisījumam noteiktas papildprasības. Tādēļ, lai izvairītos no nevajadzīga administratīvā sloga, šādi samaisījumi būtu jāiekļauj atsevišķā kategorijā, kurai atbilstības novērtēšana būtu jāattiecina tikai uz samaisījumam noteiktām papildprasībām.

(20)  Sagaidāms, ka dažādu tādu funkcionālo kategoriju produktu līdzekļu kombinējums, no kuriem katram ir izdarīts sekmīgs atbilstības novērtējums attiecībā uz materiālam piemērojamajām prasībām, ir derīgs lietošanai par CE-marķētu mēslošanas līdzekli, ja ir izpildītas konkrētas, sakombinēšanai noteiktas papildprasības. Tādēļ, lai izvairītos no nevajadzīga administratīvā sloga, šādi kombinējumi būtu jāiekļauj atsevišķā kategorijā, kurai atbilstības novērtēšana būtu jāattiecina tikai uz sakombinēšanai noteiktām papildprasībām.

 

(Ar šo grozījumu tiek ieviestas horizontālas izmaiņas visā tekstā terminu "samaisījums” (gan vienskaitlī, gan daudzskaitlī) aizstājot ar "kombinējums" (gan vienskaitlī, gan daudzskaitlī); tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas šo terminu izmaiņas visā tekstā un attiecīgi arī pieņemtajos grozījumos.)

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Laižot CE-marķētu mēslošanas līdzekli tirgū, importētājam uz mēslošanas līdzekļa iepakojuma būtu jānorāda savs nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un pasta adrese saziņai, lai varētu veikt tirgus uzraudzību.

(25)  Laižot CE-marķētu līdzekli tirgū, importētājam uz līdzekļa iepakojuma būtu jānorāda savs nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un pasta adrese saziņai, kā arī trešās valsts ražotājs, lai varētu veikt tirgus uzraudzību.

Grozījums Nr.     27

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Ja saskaņotie standarti nav pieņemti vai pietiekami sīki neaptver visas šajā regulā noteiktās kvalitātes un drošības prasības, šo prasību īstenošanai varētu būt nepieciešami vienādi nosacījumi. Tāpēc Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt īstenošanas aktus, kuros minētie nosacījumi izklāstīti kopīgās specifikācijās. Juridiskās noteiktības labad būtu jāprecizē, ka CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem šādām specifikācijām jāatbilst pat tad, ja tiek uzskatīts, ka tie atbilst saskaņotajiem standartiem.

(31)  Ja saskaņotie standarti nav pieņemti vai pietiekami sīki neaptver visas šajā regulā noteiktās kvalitātes un drošības prasības, un ja notiek nepamatota kavēšanas, pieņemot vai atjauninot standartus šo prasību īstenošanai, varētu būt nepieciešami pagaidu pasākumi, lai noteiktu vienādus nosacījumus minēto prasību īstenošanai. Tāpēc Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt īstenošanas aktus, kuros minētie nosacījumi izklāstīti kopīgās specifikācijās. Juridiskās noteiktības labad būtu jāprecizē, ka CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem šādām specifikācijām jāatbilst pat tad, ja tiek uzskatīts, ka tie atbilst saskaņotajiem standartiem.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

47. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(47)  CE-marķētus mēslošanas līdzekļus vajadzētu laist tirgū tikai tad, ja tie ir pietiekami iedarbīgi un, pareizi uzglabāti un lietoti paredzētajam nolūkam vai saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos, proti, ja šāda lietošana varētu būt likumīgas un viegli paredzamas cilvēku uzvedības rezultāts, nepieņemami neapdraud cilvēka, dzīvnieku vai augu veselību, drošību vai vidi. Tāpēc būtu jānosaka prasības attiecībā uz drošību un kvalitāti, kā arī atbilstoši kontroles mehānismi. Turklāt CE-marķēto mēslošanas līdzekļu paredzētā lietojuma dēļ pārtikai vai barībai nevajadzētu kļūt tādai, kas nav nekaitīga.

(47)  CE-marķētus mēslošanas līdzekļus vajadzētu laist tirgū tikai tad, ja tie ir pietiekami iedarbīgi un, pareizi uzglabāti un lietoti paredzētajam nolūkam vai saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos, proti, ja šāda lietošana varētu būt likumīgas un viegli paredzamas cilvēku uzvedības rezultāts, neapdraud cilvēka, dzīvnieku vai augu veselību, drošību vai vidi. Tāpēc būtu jānosaka prasības attiecībā uz drošību un kvalitāti, kā arī atbilstoši kontroles mehānismi.

Grozījums Nr.     29

Regulas priekšlikums

49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(49)  Pašreizējā sistēma būtu jāpapildina ar procedūru, kas ieinteresētajām personām dod iespēju saņemt informāciju par pasākumiem, kurus paredzēts veikt attiecībā uz CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem, kas rada nepieņemamu apdraudējumu cilvēka, dzīvnieku vai augu veselībai, drošībai vai videi. Tai arī būtu jādod iespēja arī tirgus uzraudzības iestādēm sadarbībā ar attiecīgajiem uzņēmējiem savlaicīgi rīkoties attiecībā uz šādiem mēslošanas līdzekļiem.

(49)  Pašreizējā sistēma būtu jāpapildina ar procedūru, kas visām ieinteresētajām personām, tostarp ieinteresētajām personām veselības un patērētāju aizsardzības jomā, dod iespēju saņemt informāciju par pasākumiem, kurus paredzēts veikt attiecībā uz CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem, kas rada apdraudējumu cilvēka, dzīvnieku vai augu veselībai, drošībai vai videi. Tai arī būtu jādod iespēja arī tirgus uzraudzības iestādēm sadarbībā ar attiecīgajiem uzņēmējiem savlaicīgi rīkoties attiecībā uz šādiem mēslošanas līdzekļiem.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

55. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(55)  Atkritumu pārstrādes jomā ir panākts daudzsološs tehniskais progress, piemēram, fosfora pārstrāde no notekūdeņu dūņām un mēslošanas līdzekļu ražošana no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, piemēram, biokokoglēm. Ja ražošanas procesi ir zinātniski analizēti un Savienības līmenī ir noteiktas procesa prasības, vajadzētu būt, ka attiecībā uz līdzekļiem, kas satur šādus materiālus vai no tiem sastāv, iespējama brīva piekļuve iekšējam tirgum bez liekas kavēšanās. Šajā nolūkā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tādus tiesību aktus, lai CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem vai šādu līdzekļu ražošanai atbilstīgiem komponentmateriāliem noteiktu plašākas kategorijas vai papildkategorijas. Attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem komponentmateriālu kategorijas būtu jāpaplašina vai jāpapildina tikai tad, ja saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1069/2009 noteiktajām procedūrām ražošanas ķēdē ir noteikts beigu punkts, jo dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, attiecībā uz kuriem šāds beigu punkts nav noteikts, jebkurā gadījumā nav šīs regulas darbības jomā.

(55)  Atkritumu pārstrādes jomā ir panākts daudzsološs tehniskais progress, piemēram, fosfora pārstrāde no notekūdeņu dūņām, piemēram, struvīta, un mēslošanas līdzekļu ražošana no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, piemēram, biokokoglēm, un fosfora reģenerēšana pēc sadedzināšanas, jo īpaši no pelnus saturošiem ražojumiem. Ja ražošanas procesi ir zinātniski analizēti un Savienības līmenī ir noteiktas procesa prasības, vajadzētu būt, ka attiecībā uz līdzekļiem, kas satur šādus materiālus vai no tiem sastāv, iespējama brīva piekļuve iekšējam tirgum bez liekas kavēšanās. Šajā nolūkā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā uz šādu materiālu atbilstību, lai tos varētu izmantot ražošanā. Attiecībā uz produktiem, kas iegūti no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, komponentmateriālu kategorijas būtu jāpaplašina vai jāpapildina tikai tad, ja saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1069/2009 noteiktajām procedūrām ražošanas ķēdē ir noteikts beigu punkts.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

55.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(55a)  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis var saturēt citus polimērus, kas nav barības elementu polimēri, tomēr tas ir pieļaujams vienīgi gadījumos, kad polimērs tiek izmantots, lai kontrolētu barības elementu izdalīšanos vai palielinātu CE-marķētā mēslošanas līdzekļa ūdensietilpību. Inovatīviem produktiem, kas satur šādus polimērus, vajadzētu būt iespējai piekļūt iekšējam tirgum. Lai mazinātu polimēru, kas nav barības vielu polimēri, iespējamo apdraudējumu cilvēka veselībai, drošībai vai videi, ir jānosaka to bioloģiskās noārdīšanas kritēriji, lai nodrošinātu, ka tie spēj fizikāli un bioloģiski sadalīties. Šajā nolūkā būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz kritēriju noteikšanu tāda polimēru oglekļa pārvēršanai, kas jāpārvērš par oglekļa dioksīdu (CO2), kā arī attiecībā uz bioloģiskās noārdīšanās testēšanas metodi.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(56)  Turklāt vajadzētu būt iespējai nekavējoties reaģēt uz jauniem konstatējumiem attiecībā uz nosacījumu, ka CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem jābūt pietiekami iedarbīgiem, un jauniem apdraudējuma novērtējumiem attiecībā uz cilvēka, dzīvnieku vai augu veselību, drošību vai vidi. Šajā nolūkā saskaņā ar Līguma 290. pantu Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus, lai varētu grozīt dažādām CE-marķētu mēslošanas līdzekļu kategorijām piemērojamās prasības.

(56)  Turklāt vajadzētu būt iespējai nekavējoties reaģēt uz jauniem konstatējumiem attiecībā uz nosacījumu, ka CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem jābūt pietiekami iedarbīgiem, un jauniem apdraudējuma novērtējumiem attiecībā uz cilvēka, dzīvnieku vai augu veselību, drošību vai vidi, ņemot vērā novērtējumus, ko veikušas dalībvalstu struktūras, vai kas veikti sadarbībā ar tām. Šajā nolūkā saskaņā ar Līguma 290. pantu Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus, lai varētu grozīt dažādām CE-marķētu mēslošanas līdzekļu kategorijām piemērojamās prasības.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(57)  Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, īstenojot minētās pilnvaras, sagatavošanas darbu laikā attiecīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(57)  Pieņemot šajā regulā paredzētos deleģētos aktus, ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

59.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(59a)  Tā kā Savienība ir ļoti atkarīga no fosforīta importa, Komisija to atzinusi par kritiski svarīgu izejvielu. Tādēļ ir jāuzrauga šīs regulas ietekme uz piekļuvi izejvielu piegādēm kopumā, bet jo īpaši uz fosforīta pieejamību, kā arī uz izejvielu un fosforīta cenām. Pēc šāda novērtējuma un gadījumā, ja konstatēta nelabvēlīga ietekme, Komisijai būtu jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai kompensētu attiecīgos tirdzniecības traucējumus.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  dzīvnieku blakusproduktiem, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1069/2009 prasības,

(a)  dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem vai atvasinātajiem produktiem, kurus dara pieejamus tirgū un uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1069/2009 prasības,

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  Direktīva 91/676/EEK

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb)  Direktīva 2000/60/EK,

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  "mēslošanas līdzeklis" ir viela, maisījums, mikroorganisms vai jebkāds cits materiāls, ko vienu pašu vai ar citu materiālu sajauktu aplicē vai paredz aplicēt uz augiem vai to rizosfēras, augus apgādājot ar barības elementiem vai efektivizējot to barošanos,

(1)  “augu barošanās līdzeklis” ir viela, maisījums, mikroorganisms vai jebkāds cits materiāls, ko vienu pašu vai ar citu materiālu sajauktu aplicē vai paredz aplicēt uz sēnēm vai to mikosfēras vai uz augiem jebkādā augšanas stadijā, tostarp sēklām, un/vai to rizosfēras nolūkā augus vai sēnes apgādāt ar barības elementiem vai uzlabot to fiziskos vai bioloģiskos augšanas apstākļus vai to vispārējo augtspēju, ražu un kvalitāti, tostarp palielinot auga spēju uzņemt barības elementus no filosfēras (izņemot augu aizsardzības produktus, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 1107/2009).

Grozījums Nr.     39

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  "viela" ir viela Regulas (EK) Nr. 1907/2006 3. panta 1. punkta nozīmē,

(3)  "viela" ir ķīmisks elements un tā dabiski vai ražošanas procesā iegūti savienojumi, arī tās stabilizācijai un tīrības pakāpes nodrošināšanai vajadzīgās piedevas, kā arī izmantotajos procesos radušies piejaukumi, kas nav šķīdinātāji — ko var atdalīt, neietekmējot vielas stabilitāti un nemainot tās sastāvu;

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  "tehniskā specifikācija" ir dokuments, kurā noteiktas tehniskās prasības, kādām CE-marķētam mēslošanas līdzeklim ir jāatbilst,

(13)  "tehniskā specifikācija" ir dokuments, kurā noteiktas tehniskās prasības, kādām CE-marķētam mēslošanas līdzeklim vai tā ražošanas procesam ir jāatbilst,

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nekavē šīs regulas prasībām atbilstīgu CE-marķētu mēslošanas līdzekļu pieejamību tirgū.

Šajā regulā izklāstīto aspektu un risku dēļ dalībvalstis nekavē šīs regulas prasībām atbilstīgu CE-marķētu mēslošanas līdzekļu pieejamību tirgū.

Grozījums Nr.     42

Regulas priekšlikums

3. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šī regula neliedz dalībvalstīm saglabāt vai pieņemt līgumiem atbilstīgus noteikumus par CE-marķētu mēslošanas līdzekļu izmantošanu, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi, ar nosacījumu, ka minētie noteikumi neprasa izdarīt izmaiņas CE-marķētos mēslošanas līdzekļos, kuri atbilst šai regulai, un neietekmē nosacījumus attiecībā uz šādu mēslošanas līdzekļu laišanu tirgū.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Jebkuros aspektos, ko neaptver I vai II pielikums, CE-marķēti mēslošanas līdzekļi apmierina prasību, lai to lietošanas norādījumos specificēta lietojuma dēļ augu izcelsmes pārtika vai barība nekļūtu tāda, kas nav nekaitīga attiecīgi Regulas (EK) Nr. 178/2002 14. un 15. panta nozīmē.

svītrots

Grozījums Nr.     44

Regulas priekšlikums

4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija vienlaikus ar šīs regulas publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē arī ražotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm paredzētu vadlīniju dokumentu ar paskaidrojumiem un piemēriem par to, kā jāizskatās marķējumam. Šajā vadlīniju dokumentā norāda arī citu attiecīgo informāciju, kas minēta III pielikuma I daļas 2. punkta d) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ražotāji tehnisko dokumentāciju un ES atbilstības deklarāciju glabā 10 gadus pēc tam, kad tirgū laists CE-marķētais mēslošanas līdzeklis, uz ko attiecas šie dokumenti.

3.  Ražotāji tehnisko dokumentāciju un ES atbilstības deklarāciju glabā piecus gadus pēc tam, kad tirgū laists CE-marķētais mēslošanas līdzeklis, uz ko attiecas šie dokumenti.

 

(Šis ir horizontāls grozījums attiecībā uz visas tehniskās dokumentācijas glabāšanas termiņu; tā pieņemšanas gadījumā būs jāveic atbilstošas izmaiņas visā tekstā un attiecīgi arī pieņemtajos grozījumos.)

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ražotāji gādā, ka ir izveidotas procedūras, kas nodrošina sērijveidā ražotu CE-marķētu mēslošanas līdzekļu pastāvīgu atbilstību šai regulai. Pienācīgi ņem vērā tādu mēslošanas līdzekļu ražošanas metožu vai šo līdzekļu īpašību pārmaiņas un grozījumus saskaņotajos standartos, 13. pantā minētajās kopīgajās specifikācijās vai citās tehniskajās specifikācijās, uz kuriem atsaucoties deklarēta CE-marķēta mēslošanas līdzekļa atbilstība.

Ražotāji gādā, ka ir izveidotas procedūras, kas nodrošina sērijveidā ražotu CE-marķētu mēslošanas līdzekļu pastāvīgu atbilstību šai regulai. Pienācīgi ņem vērā tādu mēslošanas līdzekļu īpašību pārmaiņas un grozījumus saskaņotajos standartos, 13. pantā minētajās kopīgajās specifikācijās vai citās tehniskajās specifikācijās, uz kuriem atsaucoties deklarēta CE-marķēta mēslošanas līdzekļa atbilstība.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja attiecībā uz CE-marķēta mēslošanas līdzekļa veiktspēju vai līdzekļa radītajiem apdraudējumiem to uzskata par lietderīgu, ražotāji testē šādu tirgū pieejamu mēslošanas līdzekļu paraugus, izmeklē un, ja vajadzīgs, reģistrē sūdzības, neatbilstīgus CE-marķētus mēslošanas līdzekļus un atsauktus mēslošanas līdzekļus, kā arī par šo pārraudzību pastāvīgi informē izplatītājus.

Ja attiecībā uz CE-marķēta mēslošanas līdzekļa veiktspēju vai līdzekļa radītajiem apdraudējumiem to uzskata par lietderīgu, ražotāji, lai aizsargātu patērētāju veselību un drošību, kā arī vidi, testē šādu tirgū pieejamu mēslošanas līdzekļu paraugus, izmeklē un reģistrē sūdzības, neatbilstīgus CE-marķētus mēslošanas līdzekļus un atsauktus mēslošanas līdzekļus, kā arī par šo pārraudzību pastāvīgi informē izplatītājus un tirgus uzraudzības iestādes.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

6. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ražotāji uz CE-marķēta mēslošanas līdzekļa iepakojuma vai, ja mēslošanas līdzekli piegādā bez iepakojuma, dokumentā, kas ir līdzi mēslošanas līdzeklim, norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties. Pasta adresē norāda vienu kontaktpunktu, kur var sazināties ar ražotāju. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

6.  Ražotāji uz CE-marķēta mēslošanas līdzekļa iepakojuma vai, ja mēslošanas līdzekli piegādā bez iepakojuma, dokumentā, kas ir līdzi mēslošanas līdzeklim, norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties. Pasta adresē norāda vienu kontaktpunktu, kur var sazināties ar ražotāju. Iepriekšminētā informācija ir galalietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts, un šī informācija ir skaidra, saprotama un viegli salasāma.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

6. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Ražotāji nodrošina, ka, CE-marķēto mēslošanas līdzekli laižot tirgū, šis mēslošanas līdzeklis ir marķēts saskaņā ar III pielikumu vai, ja mēslošanas līdzekli piegādā bez iepakojuma, marķējuma informācija ir sniegta un inspicēšanas nolūkiem pieejama dokumentā, kas ir līdzi mēslošanas līdzeklim. Marķējuma informācija ir galalietotājiem viegli saprotamā valodā, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts, un ir skaidra, saprotama un viegli uztverama.

7.  Ražotāji nodrošina, ka CE-marķētais mēslošanas līdzeklis ir marķēts saskaņā ar III pielikumu vai gadījumos, kad iepakojums ir pārāk mazs, lai uz tā izvietotu informāciju, vai gadījumos, kad CE-marķētu mēslošanas līdzekli piegādā bez iepakojuma, ražotāji nodrošina, ka minētā obligātā informācija ir sniegta dokumentā, kas pievienots CE-marķētam mēslošanas līdzeklim. Informācija, kas jānorāda saskaņā ar III pielikumu, ir galalietotājiem viegli saprotamā valodā, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts, un ir skaidra, saprotama un viegli uztverama.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

6. pants – 10. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.  Ražotājs saņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniedz ziņojumu par detonācijnoturības testu, kas IV pielikumā noteikts šādiem CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem:

10.  Ražotājs saņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniedz ziņojumu par IV pielikumā noteikto detonācijnoturības testu un garantē, ka minētajam testam atbilst šādi CE-marķēti mēslošanas līdzekļi:

Grozījums Nr.     51

Regulas priekšlikums

6. pants – 10. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  I pielikuma mēslošanas līdzekļu funkcionālajā kategorijā "7" specificēti mēslošanas līdzekļu samaisījumi, kas satur kādu no a) punktā minētajiem mēsliem.

(b)  kombinējumi no dažādām ražojumu kategorijām, kā noteikts I pielikuma mēslošanas līdzekļu funkcionālajā kategorijā "7", kas satur kādu no a) punktā minētajiem mēsliem.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

6. pants – 10. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ziņojumu iesniedz vismaz piecas dienas pirms šo mēslošanas līdzekļu laišanas tirgū.

Ziņojumu iesniedz vismaz piecas darba dienas pirms šo mēslošanas līdzekļu laišanas tirgū. Dalībvalstu kompetento iestāžu sarakstu Komisija publicē savā tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.     53

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Importētāji tirgū laiž tikai atbilstīgus CE-marķētus mēslošanas līdzekļus.

1.  Savienībā var tikt importēti un laisti tirgū tikai atbilstīgi CE-marķēti mēslošanas līdzekļi.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pirms CE-marķēta mēslošanas līdzekļa laišanas tirgū importētāji nodrošina, ka ražotājs ir veicis attiecīgo 14. pantā minēto atbilstības novērtēšanas procedūru. Tie raugās, lai ražotājs būtu sagatavojis tehnisko dokumentāciju, lai CE-marķētajam mēslošanas līdzeklim līdzi būtu ES atbilstības deklarācija un vajadzīgie dokumenti, kā arī lai ražotājs būtu izpildījis 6. panta 5. un 6. punkta prasības. Ja importētājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka CE-marķētais mēslošanas līdzeklis neatbilst I, II vai III pielikumā noteiktajām piemērojamajām prasībām, tas mēslošanas līdzekli nelaiž tirgū, pirms nav panākta tā atbilstība. Turklāt, ja CE-marķētais mēslošanas līdzeklis nepieņemami apdraud cilvēka, dzīvnieku vai augu veselību, drošību vai vidi, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.

2.  Pirms CE-marķēta mēslošanas līdzekļa laišanas tirgū importētāji nodrošina, ka ražotājs ir veicis attiecīgo 14. pantā minēto atbilstības novērtēšanas procedūru. Tie raugās, lai ražotājs būtu sagatavojis tehnisko dokumentāciju, lai CE-marķētajam mēslošanas līdzeklim līdzi būtu ES atbilstības deklarācija un vajadzīgie dokumenti, kā arī lai ražotājs būtu izpildījis 6. panta 5. un 6. punkta prasības. Ja importētājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka CE-marķētais mēslošanas līdzeklis neatbilst šajā regulā noteiktajām piemērojamajām prasībām, tas mēslošanas līdzekli nelaiž tirgū, pirms nav panākta tā atbilstība. Turklāt, ja CE-marķētais mēslošanas līdzeklis nepieņemami apdraud cilvēka, dzīvnieku vai augu veselību, drošību vai vidi, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Importētāji uz CE-marķēta mēslošanas līdzekļa iepakojuma vai, ja CE-marķēto mēslošanas līdzekli piegādā bez iepakojuma, dokumentā, kas ir līdzi mēslošanas līdzeklim, norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

3.  Importētāji uz CE-marķēta mēslošanas līdzekļa iepakojuma vai, ja CE-marķēto mēslošanas līdzekli piegādā bez iepakojuma, dokumentā, kas ir līdzi mēslošanas līdzeklim, norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties, kā arī norāda trešās valsts ražotājus. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Importētāji nodrošina, ka CE-marķētais mēslošanas līdzeklis ir saskaņā ar III pielikumu marķēts galalietotājiem saprotamā valodā, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts.

4.  Importētāji nodrošina, ka CE-marķētais mēslošanas līdzeklis ir marķēts saskaņā ar III pielikumu vai gadījumos, kad iepakojums ir pārāk mazs, lai uz tā izvietotu informāciju, vai gadījumos, kad CE-marķēto mēslošanas līdzekli piegādā bez iepakojuma, ražotāji nodrošina, ka minētā obligātā informācija ir sniegta dokumentā, kas ir līdzi CE-marķētam mēslošanas līdzeklim. Informācija, kas pieprasīta saskaņā ar III pielikumu, ir galalietotājiem saprotamā valodā, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

8. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja attiecībā uz CE-marķēta mēslošanas līdzekļa veiktspēju vai līdzekļa radītajiem apdraudējumiem to uzskata par lietderīgu, importētāji testē šādu tirgū pieejamu mēslošanas līdzekļu paraugus, izmeklē un, ja vajadzīgs, reģistrē sūdzības, neatbilstīgus CE-marķētus mēslošanas līdzekļus un atsauktus mēslošanas līdzekļus, kā arī par šo pārraudzību pastāvīgi informē izplatītājus.

6.  Ja attiecībā uz CE-marķēta mēslošanas līdzekļa veiktspēju vai līdzekļa radītajiem apdraudējumiem to uzskata par lietderīgu, importētāji, lai aizsargātu patērētāju veselību un drošību, kā arī vidi, testē šādu tirgū pieejamu mēslošanas līdzekļu paraugus, izmeklē un reģistrē sūdzības, neatbilstīgus CE-marķētus mēslošanas līdzekļus un atsauktus mēslošanas līdzekļus, kā arī par šo pārraudzību pastāvīgi informē izplatītājus.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

8. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Importētāji 10 gadus pēc tam, kad tirgū laists CE-marķētais mēslošanas līdzeklis, glabā ES atbilstības deklarācijas kopiju pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm un nodrošina, lai šīm iestādēm pēc pieprasījuma būtu pieejama tehniskā dokumentācija.

8.  Importētāji piecus gadus pēc tam, kad tirgū laists CE-marķētais mēslošanas līdzeklis, glabā ES atbilstības deklarācijas kopiju pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm un nodrošina, lai šīm iestādēm pēc pieprasījuma būtu pieejama tehniskā dokumentācija. Importētāji pēc pieprasījuma dara pieejamu ES atbilstības deklarācijas kopiju citiem attiecīgajiem ekonomikas dalībniekiem.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms CE-marķēts mēslošanas līdzeklis tiek darīts pieejams tirgū, izplatītāji pārliecinās, ka tam ir līdzi ES atbilstības deklarācija un vajadzīgie dokumenti, ka tas ir marķēts saskaņā ar III pantu un valodā, kas viegli saprotama galalietotājiem dalībvalstī, kurā CE-marķētais mēslošanas līdzeklis tiks darīts pieejams tirgū, un ka ražotājs un importētājs ir izpildījuši attiecīgi 6. panta 5. un 6. punkta un 8. panta 3. punkta prasības.

Pirms CE-marķēts mēslošanas līdzeklis tiek darīts pieejams tirgū, izplatītāji pārliecinās, ka tam ir līdzi vajadzīgie dokumenti, ka tas ir marķēts saskaņā ar III pantu un valodā, kas viegli saprotama galalietotājiem dalībvalstī, kurā CE-marķētais mēslošanas līdzeklis tiks darīts pieejams tirgū, un ka ražotājs un importētājs ir izpildījuši attiecīgi 6. panta 5. un 6. punkta un 8. panta 3. punkta prasības. Gadījumos, kad iepakojums ir pārāk mazs, lai uz tā izvietotu informāciju, vai gadījumos, kad CE-marķēto mēslošanas līdzekli piegādā bez iepakojuma, izplatītāji pārliecinās, ka minētā obligātā informācija ir sniegta dokumentā, kas ir līdzi CE-marķētam mēslošanas līdzeklim.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja izplatītājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka CE-marķētais mēslošanas līdzeklis neatbilst I, II vai III pielikumā noteiktajām piemērojamajām prasībām, tas mēslošanas līdzekli nedara pieejamu tirgū, pirms nav panākta tā atbilstība. Turklāt, ja CE-marķētais mēslošanas līdzeklis nepieņemami apdraud cilvēka, dzīvnieku vai augu veselību, drošību vai vidi, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju, kā arī tirgus uzraudzības iestādes.

Ja izplatītājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka CE-marķētais mēslošanas līdzeklis neatbilst šajā regulā noteiktajām piemērojamajām prasībām, tas mēslošanas līdzekli nedara pieejamu tirgū, pirms nav panākta tā atbilstība. Turklāt, ja CE-marķētais mēslošanas līdzeklis nepieņemami apdraud cilvēka, dzīvnieku vai augu veselību, drošību vai vidi, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju, kā arī tirgus uzraudzības iestādes.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neskarot 13. pantā minētās kopīgās specifikācijas, CE-marķētus mēslošanas līdzekļus, kas atbilst tādiem saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz kuriem ir publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstīgiem I, II un III pielikumā noteiktajām prasībām, uz kurām attiecas minētie standarti vai to daļas.

CE-marķētus mēslošanas līdzekļus, kas atbilst vai kas ir testēti atbilstoši tādiem saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz kuriem ir publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstīgiem I, II un III pielikumā noteiktajām attiecīgajām prasībām, uz kurām attiecas minētie standarti vai to daļas.

Grozījums Nr.     62

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko nosaka tādas kopīgas specifikācijas, ka atbilstība tām nodrošina atbilstību šo specifikāciju vai to daļu aptvertajām I, II un III pielikuma prasībām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 41. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Ja uz I, II vai III pielikumā noteiktu prasību neattiecas tādi saskaņotie standarti vai to daļas, uz kuriem ir publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un ja pēc lūguma vienai vai vairākām Eiropas standartizācijas organizācijām izstrādāt šai prasībai saskaņotos standartus Komisija konstatē nepamatotu kavēšanos šī standarta pieņemšanā, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko šai prasībai nosaka kopīgas specifikācijas. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 41. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  CE zīmi redzami, salasāmi un neizdzēšami uzliek pavaddokumentiem un, ja CE-marķēto mēslošanas līdzekli piegādā iepakotu, — iepakojumam.

1.  CE zīmi redzami, salasāmi un neizdzēšami norāda uz ES mēslošanas līdzekļa iepakojuma vai, ja CE-marķēto mēslošanas līdzekli piegādā bez iepakojuma, uz dokumentiem, kas ir līdzi CE-marķētam mēslošanas līdzeklim.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aiz CE zīmes ir tās paziņotās struktūras identifikācijas numurs, kas piedalās atbilstības novērtēšanas procedūrā, kura IV pielikumā nosaukta par moduli D1.

Aiz CE zīmes norāda paziņotās struktūras identifikācijas numuru, ja tas prasīts IV pielikumā.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiek uzskatīts, ka CE-marķēts mēslošanas līdzeklis, ar ko ir veikta reģenerācijas darbība un kas atbilst šīs regulas prasībām, atbilst Direktīvas 2008/98/EK 6. panta 1. punkta nosacījumiem, un tāpēc tiek uzskatīts, ka tas vairs nav atkritums.

Ja ar materiālu, kas bija atkritums, ir veikta reģenerācijas darbība un CE-marķēts mēslošanas līdzeklis, kas atbilst šai regulai, satur minēto materiālu vai sastāv no tā, materiālu uzskata par atbilstīgu Direktīvas 2008/98/EK 6. panta 1. punkta nosacījumiem, un tāpēc tiek uzskatīts, ka minētais materiāls no brīža, kad ir sagatavota ES atbilstības deklarācija, vairs nav atkritums.

Grozījums Nr.     66

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Paziņotāja dalībvalsts pēc pieprasījuma sniedz Komisijai visu informāciju, kas attiecas uz attiecīgās struktūras paziņošanas pamatojumu vai šīs struktūras kompetences saglabāšanu.

2.  Paziņotājas iestādes pēc pieprasījuma sniedz Komisijai visu informāciju, kas attiecas uz attiecīgās struktūras paziņošanas pamatojumu vai šīs struktūras kompetences saglabāšanu.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja paziņotā struktūra konstatē, ka ražotājs nav izpildījis I, II vai III pielikuma, attiecīgo saskaņoto standartu, 13. pantā minēto kopīgo specifikāciju vai citu tehnisko specifikāciju prasības, tā pieprasa, lai ražotājs veic attiecīgus koriģējošus pasākumus, un sertifikātu neizsniedz.

3.  Ja paziņotā struktūra konstatē, ka ražotājs nav izpildījis I, II vai III pielikuma, attiecīgo saskaņoto standartu vai 13. pantā minēto kopīgo specifikāciju, tā pieprasa, lai ražotājs veic attiecīgus koriģējošus pasākumus, un atbilstības sertifikātu vai apstiprināšanas lēmumu neizsniedz.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja, pārraugot atbilstību pēc sertifikāta izdošanas, paziņotā struktūra konstatē, ka CE-marķēts mēslošanas līdzeklis vairs nav atbilstīgs, tā pieprasa, lai ražotājs veic attiecīgus koriģējošus pasākumus, un vajadzības gadījumā sertifikātu aptur vai anulē.

4.  Ja, pārraugot atbilstību pēc sertifikāta vai apstiprināšanas lēmuma izdošanas, paziņotā struktūra konstatē, ka CE-marķēts mēslošanas līdzeklis vairs nav atbilstīgs, tā pieprasa, lai ražotājs veic attiecīgus koriģējošus pasākumus, un vajadzības gadījumā sertifikātu vai apstiprināšanas lēmumu aptur vai anulē.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

31. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja koriģējošie pasākumi netiek veikti vai nedod vēlamo rezultātu, paziņotā struktūra attiecīgi ierobežo, aptur vai anulē jebkādus sertifikātus.

5.  Ja koriģējošie pasākumi netiek veikti vai nedod vēlamo rezultātu un līdz ar to CE-marķēts mēslošanas līdzeklis joprojām neatbilst šīs regulas prasībām, paziņotā struktūra attiecīgi ierobežo, aptur vai anulē jebkādus sertifikātus vai apstiprināšanas lēmumus.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  sertifikātu atteikšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai anulēšanu,

(a)  sertifikāta vai apstiprinājuma lēmuma atteikšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai anulēšanu;

Grozījums Nr.     71

Regulas priekšlikums

37. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Procedūra darbībām ar CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem, kuri rada apdraudējumu valsts līmenī

Valsts līmeņa procedūra darbībām ar CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem, kuri rada apdraudējumu

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

37. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādēm ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka CE-marķēts mēslošanas līdzeklis nepieņemami apdraud cilvēka, dzīvnieku vai augu veselību, drošību vai vidi, tās attiecībā uz attiecīgo mēslošanas līdzekli veic izvērtēšanu, kas aptver šīs regulas prasības. Attiecīgie uzņēmēji minētajā nolūkā pēc vajadzības sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādēm ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka CE-marķēts mēslošanas līdzeklis apdraud cilvēka, dzīvnieku vai augu veselību, drošību vai vidi, vai citus šajā regulā iekļautos sabiedrības interešu aizsardzības aspektus, tās attiecībā uz attiecīgo mēslošanas līdzekli veic izvērtēšanu, kas aptver visas šīs regulas prasības. Attiecīgie uzņēmēji minētajā nolūkā pēc vajadzības sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

 

(Ar šo grozījumu tiek ieviestas horizontālas izmaiņas visā tekstā vārdus "nepieņemami apdraud", aizstājot ar "apdraud"; tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas šo terminu izmaiņas visā tekstā un attiecīgi arī pieņemtajos grozījumos.)

Grozījums Nr.     73

Regulas priekšlikums

37. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja šajā izvērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes atklāj, ka CE-marķēts mēslošanas līdzeklis neatbilst šīs regulas prasībām, tās šim uzņēmējam nekavējoties pieprasa saprātīgā periodā veikt visus koriģējošos pasākumus, kas nepieciešami, lai panāktu mēslošanas līdzekļa atbilstību minētajām prasībām vai lai to izņemtu no tirgus, atsauktu vai noņemtu CE zīmi.

Ja šajā izvērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes atklāj, ka CE-marķēts mēslošanas līdzeklis neatbilst šīs regulas prasībām, tās šim uzņēmējam nekavējoties pieprasa veikt visus koriģējošos pasākumus, kas nepieciešami, lai panāktu mēslošanas līdzekļa atbilstību minētajām prasībām vai lai to izņemtu no tirgus, vai lai proporcionāli riskam atsauktu minēto iestāžu noteiktā saprātīgā termiņā un noņemtu CE zīmi.

Grozījums Nr.     74

Regulas priekšlikums

37. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta otrajā daļā noteiktajā termiņā neveic pietiekamus koriģējošus pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus attiecīgos pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka CE-marķētais mēslošanas līdzeklis tiek darīts pieejams to valsts tirgū, mēslošanas līdzekli no minētā tirgus izņemtu vai atsauktu.

Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta otrajā daļā noteiktajā termiņā neveic pietiekamus koriģējošus pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus attiecīgos pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka CE-marķētais mēslošanas līdzeklis tiek darīts pieejams to valsts tirgū, mēslošanas līdzekli no minētā tirgus izņemtu vai atsauktu. Tirgus uzraudzības iestāžu pienākumi šajā saistībā neskar dalībvalstu iespējas reglamentēt mēslošanas līdzekļus, kas darīti pieejami tirgū bez CE zīmes.

Grozījums Nr.     75

Regulas priekšlikums

37. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  trūkumi 12. pantā minētajos saskaņotajos standartos, kurus ievērojot var pieņemt, ka ir nodrošināta atbilstība.

(b)  trūkumi 12. pantā minētajos saskaņotajos standartos;

Grozījums Nr.     76

Regulas priekšlikums

37. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  trūkumi 13. pantā minētajās kopīgajās specifikācijās.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

38. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja valsts pasākumu uzskata par pamatotu un CE-marķēta mēslošanas līdzekļa neatbilstība ir attiecināma uz trūkumiem kopīgajās specifikācijās, kas minētas 37. panta 5. punkta c) apakšpunktā, Komisija nekavējoties pieņem īstenošanas aktus, ar ko attiecīgās kopīgās specifikācijas groza vai atceļ. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 41. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

39. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja dalībvalsts pēc izvērtēšanas saskaņā ar 37. panta 1. punktu konstatē, ka CE-marķēts mēslošanas līdzeklis gan atbilst šai regulai, tomēr nepieņemami apdraud cilvēka, dzīvnieku vai augu veselību, drošību vai vidi, tā attiecīgajam uzņēmējam pieprasa saprātīgā periodā veikt visus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka attiecīgais mēslošanas līdzeklis, tirgū laists, minēto apdraudējumu vairs nerada, vai lai mēslošanas līdzekli izņemtu no tirgus vai atsauktu.

1.  Ja dalībvalsts pēc izvērtēšanas saskaņā ar 37. panta 1. punktu konstatē, ka CE-marķēts mēslošanas līdzeklis gan atbilst šai regulai, tomēr apdraud cilvēka, dzīvnieku vai augu veselību, drošību vai vidi, vai citus šajā regulā iekļautos sabiedrības interešu aizsardzības aspektus, tā attiecīgajam uzņēmējam nekavējoties pieprasa saprātīgā laikposmā, ko ierosina tirgus uzraudzības iestāde un kas atbilst apdraudējuma veidam, veikt visus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka attiecīgais mēslošanas līdzeklis, kad darīts pieejams tirgū, minēto apdraudējumu vairs nerada, vai lai mēslošanas līdzekli izņemtu no tirgus vai atsauktu.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

40. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  CE-marķētajam mēslošanas līdzeklim nav pievienota ES atbilstības deklarācija,

(c)  nav sagatavota ES atbilstības deklarācija,

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

42. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 43. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu I līdz IV pielikumu, tos pielāgojot tehnikas attīstībai un atvieglojot iekšējā tirgus piekļūstamību un brīvu apriti jaunieviestiem mēslošanas līdzekļiem:

1.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 43. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu I līdz IV pielikumu, tos pielāgojot tehnikas attīstībai, un ņemot vērā produktus un materiālus, kas jau ir atļauti dalībvalstīs, jo īpaši attiecībā uz mēslošanas līdzekļu ražošanu no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atkritumu reģenerēšanas procesā iegūtiem produktiem, un lai atvieglotu iekšējā tirgus piekļūstamību un brīvu apriti CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem:

(a)  ar kuriem varbūtīga ir nozīmīga tirdzniecība iekšējā tirgū un

(a)  kuriem ir nozīmīga apjoma tirdzniecības potenciāls iekšējā tirgū un

(b)  attiecībā uz kuriem ir zinātniski pierādījumi, ka tie nepieņemami neapdraud cilvēka, dzīvnieku vai augu veselību, drošību vai vidi un ka tie ir pietiekami iedarbīgi.

(b)  attiecībā uz kuriem ir zinātniski pierādījumi, ka tie neapdraud cilvēka, dzīvnieku vai augu veselību, drošību vai vidi un ka tie ir pietiekami iedarbīgi.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

42. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Komisija pēc ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena] bez liekas kavēšanās pieņem deleģēto aktu saskaņā ar 1. punktu, lai grozītu II pielikumā norādītās komponentmateriālu kategorijas un jo īpaši šajās komponentmateriālu kategorijās iekļautu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus attiecībā uz kuriem ir noteikts beigu punkts, attiecībā uz struvītu, biokokogles un pelnus saturošus produktus, kā arī lai noteiktu prasības šo produktu iekļaušanai minētajās kategorijās. Pieņemot šos deleģētos aktus, Komisija jo īpaši ņem vērā tehnoloģisko attīstību barības elementu atgūšanas jomā.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

42. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja Komisija groza II pielikumu, lai saskaņā ar 1. punktu komponentmateriāla kategorijai, kas paredzēta mikroorganismiem, pievienotu jaunus organismus, tā to dara, pamatojoties uz šādiem datiem:

2.  Ja Komisija groza II pielikumu, lai komponentmateriāla kategorijai, kas paredzēta mikroorganismiem, pievienotu jaunus mikroorganismu celmus, tā to dara pēc tam, kad ir pārliecinājusies, ka visi pievienojamie mikroorganismu celmi atbilst šā panta 1. punkta b) apakšpunkta prasībām, pamatojoties uz šādiem datiem:

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

42. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  mikroorganisma nosaukums,

(a)  mikroorganisma nosaukums celma līmenī,

Grozījums Nr.     84

Regulas priekšlikums

42. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  vēsturiski dati par šā mikroorganisma drošu ražošanu un lietošanu,

(c)  zinātniskā literatūra, kurā tiek ziņots par attiecīgā mikroorganisma drošu ražošanu un lietošanu,

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

42. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  tā taksonomiskā radniecība ar tādām mikroorganismu sugām, kas atbilst Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes izvirzītajām prasībām attiecībā uz Kvalificētu pieņēmumu par nekaitīgumu,

(d)  tā taksonomiskā radniecība ar tādām mikroorganismu sugām, kas atbilst Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes izvirzītajām prasībām attiecībā uz Kvalificētu pieņēmumu par nekaitīgumu, vai atsaucei uz deklarēto atbilstību attiecīgiem saskaņotiem izmantoto mikroorganismu nekaitīguma standartiem, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai jaunu mikroorganismu drošuma novērtējuma prasībām, ko pieņēmusi Komisija, ja šādi saskaņotie standarti nav ieviesti;

Grozījums Nr.     86

Regulas priekšlikums

42. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Lai atspoguļotu straujo tehnoloģisko progresu šajā jomā, Komisija līdz ... [viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā dienas] pieņem deleģētos aktus saskaņā ar LESD 43. pantu, lai noteiktu izvērtēšanas kritērijus jauniem mikroorganismiem, kurus var izmantot augu barošanās līdzekļos, sākotnēji neiekļaujot tos atļauto līdzekļu sarakstā.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

42. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Līdz [seši mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] Komisija izdara grozījumus II pielikumā nolūkā iekļaut ražošanas ķēdes beigu punktus, kas noteikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 5. panta 2. punkta otro daļu, attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas šajā regulā minēti II pielikuma komponentmateriālu kategorijā CMC11.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

42. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 1. punktu, Komisija izdara grozījumus komponentmateriālu kategorijā, nolūkā II pielikumā noteikt prasības attiecībā uz polimēriem, kas nav barības elementu polimēri, lai ņemtu vērā jaunākos zinātniskos pierādījumus un tehnoloģiju attīstību, un līdz ... [trīs gadi pēc šīs regulas piemērošanas dienas] nosaka kritērijus tāda polimēru oglekļa pārvēršanai, kas jāpārvērš par oglekļa dioksīdu (CO2), kā arī nosaka bioloģiskās noārdīšanās testēšanas metodi.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

42. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 1. punktu, Komisija izdara grozījumus komponentmateriālu kategorijā, nolūkā noteikt kritērijus attiecībā uz citiem II pielikumā minētiem rūpniecības blakusproduktiem, lai ņemtu vērā esošo ražošanas praksi, tehnoloģisko attīstību un jaunākos zinātniskos pierādījumus, un līdz ... [viens gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] nosaka kritērijus rūpniecības blakusproduktu iekļaušanai komponentmateriālu kategorijā.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

42. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar šā panta 1. un 4. punktu neattiecas uz pielāgojumu veikšanu I pielikuma II daļā noteiktajās kontaminantu robežvērtībās, izņemot gadījumus, kad jaunas kontaminantu robežvērtības ir jānosaka tādēļ, ka II pielikumā ir iekļauti jauni komponentmateriāli. Nosakot jaunas kontaminantu robežvērtības, tās piemēro tikai no jauna pievienotajiem komponentmateriāliem.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

43. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar dalībvalstu ieceltiem ekspertiem, saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

44. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to izpildi. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas. Dalībvalstis minētos noteikumus un pasākumus nekavējoties paziņo Komisijai un tai nekavējoties paziņo jebkādus turpmākus grozījumus, kas skar šos noteikumus un pasākumus.

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to izpildi. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas. Dalībvalstis minētos noteikumus un pasākumus nekavējoties paziņo Komisijai un tai nekavējoties paziņo jebkādus turpmākus grozījumus, kas skar šos noteikumus un pasākumus. Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka tiek izpildīti to noteikumi par sankcijām.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1069/2009

5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)   panta 2. punktā pēc pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

 

“Atvasinātiem produktiem, uz kuriem attiecas 32. pants un kuri dalībvalstīs jau tiek plaši izmantoti mēslošanas līdzekļu ražošanā, Komisija šādu beigu punkta nosaka līdz ... [seši mēneši pēc Regulas par mēslošanas līdzekļiem spēkā stāšanās dienas]”.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

46. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1107/2009

3. pants – 34. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  "34. "augu biostimulators" ir līdzeklis, kas neatkarīgi no barības elementu satura tajā stimulē augu barošanās procesus ar vienīgo mērķi uzlabot vienu vai vairākus no šādiem auga raksturlielumiem:

“34. "augu biostimulators" ir līdzeklis, kas satur jebkuru vielu vai mikroorganismu un kas neatkarīgi no barības elementu satura tajā stimulē augu barošanās procesus, vai jebkurš tādu vielu un/vai mikroorganismu kombinējums, ar vienīgo mērķi uzlabot vienu vai vairākus no šādiem auga vai auga rizosfēras raksturlielumiem:

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

46. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1107/2009

3. pants – 34. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  ražas kvalitātes īpašības.

(c)  kultūrauga kvalitāte.

Grozījums Nr.     96

Regulas priekšlikums

46. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1107/2009

3. pants – 34. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  ierobežoto barības elementu pieejamība augsnē, rizosfērā vai filosfērā;

Grozījums Nr.     97

Regulas priekšlikums

46. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1107/2009

3. pants – 34. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cb)  organisko savienojumu noārdīšanās augsnē;

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

46. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1107/2009

3. pants – 34. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cc)  humifikācija;

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

48. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pārejas noteikumi

Pārejas noteikumi, pārskatīšana un ziņošana

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

48. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nekavē to, ka tirgū tiek darīti pieejami mēslošanas līdzekļi, kas kā Regulai (EK) Nr. 2003/2003 atbilstoši mēslošanas līdzekļi ar apzīmējumu "EK mēslošanas līdzeklis" tirgū laisti līdz [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]. Tomēr šādiem izstrādājumiem mutatis mutandis piemēro 5. nodaļu.

Dalībvalstis nekavē to, ka tirgū tiek darīti pieejami mēslošanas līdzekļi, kas kā Regulai (EK) Nr. 2003/2003 atbilstoši mēslošanas līdzekļi ar apzīmējumu "EK mēslošanas līdzeklis" tirgū laisti līdz ... [divpadsmit mēneši pēc šīs regulas piemērošanas dienas] Tomēr šādiem ražojumiem mutatis mutandis piemēro 5. nodaļu.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

48. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a   Dalībvalstis, kas jau ir ieviesušas zemākas robežvērtības kadmija (Cd) saturam organominerālajos mēslos un neorganiskajos mēslos, kuras norādītas I pielikuma II daļas PFC 1(B) 3. punkta (a) apakšpunktā un PFC 1(C)(I) 2. punkta (a) apakšpunktā, var paturēt spēkā šīs stingrākās robežvērtības līdz brīdim, kad saskaņā ar šo regulu noteiktā robežvērtība ir vienāda vai zemāka. Dalībvalstis par šādiem spēkā esošiem valsts pasākumiem paziņo Komisijai līdz ... [seši mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

48. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Līdz ... [42 mēneši pēc šīs regulas piemērošanas dienas] Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā izvērtēta šīs regulas īstenošana un vispārējā ietekme saistībā ar tās mērķu sasniegšanu, tostarp ietekme uz MVU. Ziņojumā jo īpaši iekļauj:

 

(a)  mēslošanas līdzekļu iekšējā tirgus novērtējumu, tostarp atbilstības un tirgus uzraudzības efektivitātes novērtējumu, analīzi par daļējas saskaņošanas ietekmi uz CE-marķētu mēslošanas līdzekļu un saskaņā ar valsts noteikumiem tirgū laistu mēslošanas līdzekļu ražošanu, lietošanas veidiem un tirdzniecības plūsmām;

 

(b)  novērtējumu par kontaminantu līmeņu ierobežojumu piemērošanu, kā noteikts šīs regulas I pielikumā, jebkādu jaunu atbilstīgu zinātnisko informāciju par kontaminantu toksiskumu un kancerogenitāti, ja tāda ir kļuvusi pieejama, tostarp par apdraudējumu, ko rada urāna piesārņojums mēslošanas līdzekļos;

 

(c)  novērtējumu par atkadmijošanas tehnoloģiju attīstību un to ietekmi, mērogu un izmaksām visā vērtību ķēdē, kā arī saistībā ar kadmija atkritumu apsaimniekošanu; un

 

(d)  novērtējumu par ietekmi uz izejvielu tirdzniecību, tostarp par fosforīta pieejamību.

 

Ziņojumā pienācīgi ņem vērā tehnikas attīstību un inovāciju, kā arī standartizācijas procesus, kas ietekmē mēslošanas līdzekļu ražošanu un izmantošanu. Līdz ... [pieci gadi pēc šīs regulas piemērošanas dienas] ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno tiesību akta priekšlikumu.

 

Līdz ... [12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] Komisija iesniedz novērtējumu par zinātniskajiem datiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu agronomiskos un vides kritērijus attiecībā uz to, kad kūtsmēslus vairs nevar uzskatīt par kūtsmēsliem, lai tādējādi kvalificētu to līdzekļu veiktspēju, kas satur kūtsmēslus vai sastāv no tiem.

Grozījums Nr.     103

Regulas priekšlikums

48. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.c  Komisijai pārskata mikroorganismu atbilstības novērtējuma procedūru līdz ... [pieci gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas]

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

49. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To piemēro no 2018. gada 1. janvāra.

To piemēro no ... [divi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas], izņemot 19.–35. pantu, kurus piemēro no ... [viens gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas], un izņemot 13., 41., 42., 43. un 45. pantu, kurus piemēro no ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena].

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

I pielikums – I daļa – 1. punkts – Ca daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ca.  Mēsli ar zemu oglekļa līmeni

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

I pielikums – I daļa – 5. punkts – A daļa – Ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ia.  Denitrifikācijas inhibitors

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja CE-marķēts mēslošanas līdzeklis satur vielu, kuras maksimālie atlieku līmeņi pārtikā un barībā ir noteikti saskaņā ar

svītrots

(a)   Padomes Regulu (EEK) Nr. 315/9332,

 

(b)   Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 396/200533,

 

(c)   Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 470/200934 vai

 

(d)   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/32/EK35,

 

CE-marķēta mēslošanas līdzekļa lietojums, kas noteikts lietošanas norādījumos, nedrīkst novest pie minēto līmeņu pārsniegšanas pārtikā vai barībā.

 

__________________

 

32 Padomes 1993. gada 8. februāra Regula (EEK) Nr. 315/93, ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp.).

 

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.).

 

34 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regula (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.).

 

35 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. maija Direktīva 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā (OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp.).

 

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Sastāvdaļas, ko iesniedz apstiprināšanai vai atkārtotai apstiprināšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, bet kas nav ietvertas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011, neizmanto mēslošanas līdzekļos, ja to neietveršanu pamato Regulas (EK) Nr. 1107/2009 1. panta 4. punkts.

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(A) – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Organiskajos mēslos ir

1. Organiskajos mēslos ir

-  ogleklis (C) un

-  organiskais ogleklis (Corg) un

-  barības elementi,

-  barības elementi,

kuriem ir tikai bioloģiska cilme un kuri nav fosilizējies materiāls vai ģeoloģisku veidojumu materiāls.

kuriem ir tikai bioloģiska cilme, piemēram kūdra, tostarp leonardīts, lignīts un no tiem iegūtās vielas, bet izņemot citus materiālus, kuri ir fosilizējušies materiāli vai ģeoloģisku veidojumu materiāli.

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(A) – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  kadmijs (Cd)  1,5 mg uz kg sausnas,

-  kadmijs (Cd)  1,0 mg uz kg sausnas,

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(A) – 2. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  svins (Pb)  120 mg uz kg sausnas un

-  svins (Pb)  20 mg uz kg sausnas un

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(A) – 2. punkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  biurets (C2H5N3O2)  12 g uz kg sausnas.

-  biurets (C2H5N3O2) zem noteikšanas robežas.

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(A) – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

3.  CE-marķēta mēslošanas līdzekļa 25 g paraugā nedrīkst būt Salmonella spp.;

Grozījums

3.  Organiskajos mēslos patogēni nedrīkst būt koncentrācijā, kas ir lielāka par turpmāk tabulā norādītajām attiecīgajām robežvērtībām:

Testējamais mikroorganisms

Paraugu ņemšanas plāni

Robežvērtība

 

n

c

m

M

Salmonella spp:

5

0

0

Nav 25 g vai 25 ml

Escherichia coli vai Enterococcaceae

5

5

0

1000 uz 1 g vai 1 ml

kur n = testējamo paraugu skaits,

c = paraugu vienību skaits, kurās baktēriju skaits, izteikts KVV, var būt lielāks par “m” un mazāks par “M”,

m = robežvērtība KVV izteiktam baktēriju skaitam, kas tiek uzskatīts par apmierinošu,

m = maksimāli pieļaujamais baktēriju skaits, izteikts KVV.

Organisko mēslu 100 g vai 100 ml paraugā nedrīkst būt parazītu Ascaris spp. un Toxocara spp. jebkādā to attīstības posmā.

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(A) (I) – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  CE-marķēts mēslošanas līdzeklis satur vismaz vienu no šādiem deklarētajiem barības elementiem: slāpeklis (N), fosfora pentoksīds (P2O5) vai kālija oksīds (K2O)

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(A) (I) – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja CE-marķēts mēslošanas līdzeklis satur vairāk nekā vienu barības elementu, šis produkts satur deklarētos primāros barības elementus turpmāk minētajos minimālajos daudzumos: □

 

kopējais slāpeklis (N) 2,5 masas % vai kopējais fosfora pentoksīds (P2O5) 2 masas %, vai kopējais kālija oksīds (K2O) 2 masas %; un

 

barības elementu kopsumma 6,5 masas %.

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(A) (II) – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  CE-marķēts mēslošanas līdzeklis satur vismaz vienu no šādiem deklarētajiem barības elementiem: slāpeklis (N), fosfora pentoksīds (P2O5) vai kālija oksīds (K2O).

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(A)(II) – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis norādītajos minimālajos daudzumos satur vismaz vienu no šādiem deklarētajiem barības elementiem:

2.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis norādītajos minimālajos daudzumos satur vismaz vienu no šādiem deklarētiem primārajiem barības elementiem:

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(A) (II) – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  kopējais slāpeklis (N) 2 masas %,

-  kopējais slāpeklis (N) 1 masas % un/vai

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(A) (II) – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  kopējais fosfora pentoksīds (P2O5) 1 masas % vai

–  kopējais fosfora pentoksīds (P2O5) 2 masas % vai

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(A) (II) – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  kopējais kālija oksīds (K2O) 2 masas %.

–  kopējais kālija oksīds (K2O) masas % (viens procents) un

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(A) (II) – 2. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  barības elementu kopsumma 6,5 masas %.

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1 (A) (II) – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja CE-marķēts mēslošanas līdzeklis satur vairāk nekā vienu barības elementu, šis produkts satur deklarētos primāros barības elementus turpmāk minētajos minimālajos daudzumos: □

 

kopējais slāpeklis (N) 2 masas % vai kopējais fosfora pentoksīds (P2O5) 1 masas %, vai kopējais kālija oksīds (K2O) 2 masas %; un

 

primāro barības elementu kopsumma 5 masas %.

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(B) – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Organominerālie mēsli ir kombinēts preparāts, ko veido

1.  Organominerālie mēsli ir kombinēts preparāts, ko veido

–  vieni vai vairāki neorganiskie mēsli, kas tālāk specificēti kategorijā “PFC 1(C)”, un

–  viens vai vairāki minerālmēsli, kas tālāk specificēti kategorijā “PFC 1(C)”, un

–  materiāls, kurā ir organiskais ogleklis (C) un

–  viens vai vairāki materiāli, kuros ir organiskais ogleklis (Corg) un

–  barības elementi, kam ir tikai bioloģiska cilme un kas nav fosilizējies materiāls vai ģeoloģisku veidojumu materiāls.

–  barības elementi, kuriem ir tikai bioloģiska cilme, piemēram kūdra, tostarp leonardīts, lignīts un no tiem iegūtās vielas, bet izņemot citus materiālus, kuri ir fosilizējušies materiāli vai ģeoloģisku veidojumu materiāli.

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(B) – 3. punkts – a apakšpunkts – 2. apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  no [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation] 20 mg uz kg fosfora pentoksīda (P2O5),

-  No ... [deviņi gadi pēc šīs regulas piemērošanas dienas]: 20 mg uz kg fosfora pentoksīda (P2O5),

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(B) – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  svins (Pb)  120 mg uz kg sausnas.

(e)  svins (Pb)  20 mg uz kg sausnas.

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(B) – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

4.  CE-marķēta mēslošanas līdzekļa 25 g paraugā nedrīkst būt Salmonella spp.;

Grozījums

4.  Organominerālajos mēslos patogēni nedrīkst būt koncentrācijā, kas ir lielāka par turpmāk tabulā norādītajām attiecīgajām robežvērtībām.

Testējamais mikroorganisms

Paraugu ņemšanas plāni

Robežvērtība

 

n

c

m

M

Salmonella spp:

5

0

0

Nav 25 g vai 25 ml

Escherichia coli vai Enterococcaceae

5

5

0

1000 uz 1 g vai 1 ml

kur n = testējamo paraugu skaits,

c = paraugu vienību skaits, kurās baktēriju skaits, izteikts KVV, var būt lielāks par “m” un mazāks par “M”,

m = robežvērtība KVV izteiktam baktēriju skaitam, kas tiek uzskatīts par apmierinošu,

m = maksimāli pieļaujamais baktēriju skaits, izteikts KVV.

Organominerālo mēslošanas līdzekļu 100 g vai 100 ml paraugā nedrīkst būt parazītu Ascaris spp. un Toxocara spp. jebkādā to attīstības posmā.

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(B)(I) – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  kopējais fosfora pentoksīds (P2O5) 2 masas % vai

-  neitrālā amonija citrātā vai ūdenī šķīstošs fosfora pentoksīds (P2O5) masas % vai

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(B)(I) – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja CE-marķēts mēslošanas līdzeklis satur vairāk nekā vienu barības elementu, šis produkts satur deklarētos primāros barības elementus turpmāk minētajos minimālajos daudzumos:

 

kopējais slāpeklis (N) 2,5 masas %, no kuriem 1 masas % CE-marķētā mēslošanas līdzekļa ir organiskais slāpeklis (N), vai kopējais fosfora pentoksīds (P2O5) 2 masas %, vai kopējais kālija oksīds (K2O) 2 masas %, un

 

primāro barības elementu kopsumma 6,5 masas %.

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(B)(I) – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  CE-marķētajā mēslošanas līdzeklī katra vienība satur organisko materiālu un barības elementus atbilstoši deklarētajam saturam.

4.  CE-marķētajā mēslošanas līdzeklī katra vienība satur organisko oglekli un visus barības elementus atbilstoši deklarētajam saturam. Vienība attiecas uz vienu no ražojuma komponentu daļām, piemēram, granulām, graudiņiem utt.

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(B)(II) – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja ražojums satur vairāk par vienu barības elementu, tajā jābūt šādiem minimālajiem daudzumiem:

 

  kopējais slāpeklis (N) 1 masas % vai

 

  kopējais fosfora pentoksīds (P2O5) 1 masas % vai

 

  kopējais kālija oksīds (K2O) 1 masas %,

 

un barības elementu summa ir vismaz 4 %.

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(B)(II) – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Organiskais ogleklis (C) CE-marķētajā mēslošanas līdzeklī ir vismaz 3 masas %.

3.  Organiskais ogleklis (C) CE-marķētajā mēslošanas līdzeklī ir vismaz 1 masas %.

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Neorganiskie mēsli ir mēsli, kas nav organiskie vai organominerālie mēsli.

1. Minerālmēsli ir mēsli, kas satur barības elementus minerālvielu veidā vai kas izgatavoti kā minerālvielas no dzīvnieku vai augu izcelsmes produktiem. Organiskais ogleklis (Corg) CE-marķētā mēslošanas līdzeklī nedrīkst pārsniegt 1 masas %. Tas neattiecas uz oglekli no pārklājumiem, kas atbilst CMC 9 un CMC 10 prasībām, kā arī uz oglekli no agronomiskām piedevām, kas atbilst PFC 5 un CMC 8 prasībām.

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Fosfora mēslošanas līdzekļiem ir jāatbilst vismaz vienam no šādiem minimālajiem šķīdības līmeņiem, lai tie būtu pieejami augiem, pretējā gadījumā tos nevar deklarēt kā fosfora mēslošanas līdzekļus:

 

  šķīdība ūdenī: minimālais līmenis ir 40 % no kopējā P vai

 

  šķīdība neitrālā amonija citrātā: minimālais līmenis ir 75 % no kopējā P vai

 

  šķīdība skudrskābē (tikai attiecībā uz mīksto iežu fosfātu): minimālais līmenis 55 % no kopējā P.

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) - 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Deklarējamo slāpekļa (N) saturu veido amonjaka N, nitrītu N, urīnvielas N, N no metilēnurīnvielas, N no izobutilidēndiurīnvielas un N no krotonilidēndiurīnvielas summa. Deklarējamo fosfora saturu norāda fosfāta P veidā. Jaunas formas var pievienot pēc zinātniskas izvērtēšanas saskaņā ar 42. panta 1. punktu.

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1 (C) (I) – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neorganiski makroelementu mēsli ir mēslošanas līdzeklis, kura lietošanas nolūks ir piegādāt augiem vienu vai vairākus šādus makroelementus: slāpekli (N), fosforu (P), kāliju (K), magniju (Mg), kalciju (Ca), sēru (S) vai nātriju (Na).

1.  Makroelementu minerālmēsli ir mēslošanas līdzeklis, kura lietošanas nolūks ir piegādāt augiem vienu vai vairākus šādus makroelementus:

 

(a)  primāros: slāpekli (N), fosforu (P) un kāliju (K),

 

(b)  sekundāros: magniju (Mg), kalciju (Ca), sēru (S) vai nātriju (Na).

 

 

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) I – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  no [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation] 20 mg uz kg fosfora pentoksīda (P2O5),

-  no ... [deviņi gadi pēc šīs regulas piemērošanas dienas]: 20 mg uz kg fosfora pentoksīda (P2O5),

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C)(I) – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  svins (Pb)  150 mg uz kg sausnas,

(e)  svins (Pb)  20 mg uz kg sausnas,

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa - PFC 1 (C) (I) – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  arsēns (As)  60 mg uz kg sausnas,

(f)  arsēns (As)  20 mg uz kg sausnas,

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I)(a)(i) – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Vienkāršiem cietiem neorganiskiem makroelementu mēsliem deklarētajā saturā ir ne vairāk kā viens barības elements.

1.  Vienkāršiem cietiem makroelementu minerālmēsliem deklarētajā saturā ir:

 

(a)  ne vairāk kā viens primārais barības elements (slāpeklis (N), fosfors (P) un kālijs (K)) vai

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I)(a)(i) – 1. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(b)  ne vairāk kā viens sekundārais barības elements (magnijs (Mg), kalcijs (Ca), sērs (S) un nātrijs (Na).

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I)(a)(i) – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Vienkārši cietie makroelementu minerālmēsli, kuru deklarētajā saturā ir ne vairāk kā viens primārais barības elements, var saturēt vienu vai vairākus sekundāros barības elementus.

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I)(a)(i) – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis norādītajā minimālajā daudzumā satur vienu no šādiem deklarētajiem barības elementiem:

2.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis norādītajā minimālajā daudzumā satur šādus primāros un/vai sekundāros deklarētos barības elementus:

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1 (C) (I) (a) (i) – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  kopējais fosfora pentoksīds (P2O5) 12 masas %,

–  neitrālā amonija citrātā vai ūdenī šķīstošs fosfora pentoksīds (P2O5) 12 masas %,

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1 (C) (I) (a) (i) – 2. punkts – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  kopējais nātrija oksīds (Na2O) 1 masas %.

–  kopējais nātrija oksīds (Na2O) 3 masas %,

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Saliktiem cietiem neorganiskiem makroelementu mēsliem deklarētajā saturā ir vairāk nekā viens barības elements.

1.  Saliktiem cietiem makroelementu minerālmēsliem deklarētajā saturā ir vairāk nekā viens primārais un/vai sekundārais barības elements.

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis norādītajos minimālajos daudzumos satur vairāk nekā vienu no šādiem deklarētajiem barības elementiem:

2.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis norādītajos minimālajos daudzumos satur vairāk nekā vienu deklarēto primāro un/vai sekundāro barības elementu norādītajos minimālajos daudzumos:

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  kopējais fosfora pentoksīds (P2O5) 3 masas %,

–  neitrālā amonija citrātā vai ūdenī šķīstošs kopējais fosfora pentoksīds (P2O5) masas %,

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  kopējais kālija oksīds (K2O) 3 masas %,

–  kopējais kālija oksīds (K2O) 5 masas %.

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – 2. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  kopējais magnija oksīds (MgO) 1,5 masas %,

–  kopējais magnija oksīds (MgO) 2 masas %,

Grozījums Nr.    150

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – 2. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  kopējais kalcija oksīds (CaO) 1,5 masas %,

–  kopējais kalcija oksīds (CaO) 2 masas %,

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – 2. punkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  kopējais sēra trioksīds (SO3) 1,5 masas % vai

–  kopējais sēra trioksīds (SO3) 5 masas %,

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – 2. punkts – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  kopējais nātrija oksīds (Na2O) 1 masas %.

–  kopējais nātrija oksīds (Na2O) 3 masas %.

Grozījums Nr.    153

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) – 5. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  pēc pieciem termiskajiem cikliem, kas aprakstīti IV pielikuma A1 moduļa 4.2. iedaļā,

-  testēšanā pirms laišanas tirgū pēc pieciem termiskajiem cikliem, kas aprakstīti IV pielikuma A1 moduļa 4.2. iedaļā,

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I)(b)(i) – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Vienkāršiem šķidriem neorganiskiem makroelementu mēsliem deklarētajā saturā ir ne vairāk kā viens barības elements.

1.  Vienkāršiem šķidriem makroelementu minerālmēsliem deklarētajā saturā ir:

 

(a)  ne vairāk kā viens primārais barības elements

Grozījums Nr.    155

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I)(b)(i) – 1. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(b)  ne vairāk kā viens sekundārais barības elements.

Grozījums Nr.    156

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I)(b)(i) – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Vienkārši šķidrie makroelementu minerālmēsli, kuru deklarētajā saturā ir ne vairāk kā viens primārais barības elements, var saturēt vienu vai vairākus sekundāros barības elementus.

Grozījums Nr.    157

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I)(b)(i) – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis norādītajā minimālajā daudzumā satur vienu no šādiem deklarētajiem barības elementiem:

2.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis norādītajā minimālajā daudzumā satur vienu no deklarētajiem primārajiem un/vai sekundārajiem barības elementiem:

Grozījums Nr.    158

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I) (b) (i) – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  kopējais fosfora pentoksīds (P2O5) 5 masas %,

–  neitrālā amonija citrātā vai ūdenī šķīstošs kopējais fosfora pentoksīds (P2O5) 5 masas %,

Grozījums Nr.    159

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I) (b) (i) – 2. punkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  kopējais sēra trioksīds (SO3) 5 masas % vai

–  kopējais sēra trioksīds (SO3) 5 masas %,

Grozījums Nr.    160

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I) (b) (i) – 2. punkts – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  kopējais nātrija oksīds (Na2O) 1 masas %.

–  kopējais nātrija oksīds (Na2O) no 0,5 līdz 5 masas %.

Grozījums Nr.    161

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Saliktiem šķidriem neorganiskiem makroelementu mēsliem deklarētajā saturā ir vairāk nekā viens barības elements.

1.  Saliktiem šķidriem makroelementu minerālmēsliem deklarētajā saturā ir vairāk nekā viens primārais un/vai sekundārais barības elements.

Grozījums Nr.    162

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis norādītajos minimālajos daudzumos satur vairāk nekā vienu no šādiem deklarētajiem barības elementiem:

2.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis satur vairāk nekā vienu deklarēto primāro un/vai sekundāro barības elementu norādītajos minimālajos daudzumos:

Grozījums Nr.    163

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  kopējais slāpeklis (N) 1,5 masas %,

-  kopējais slāpeklis (N) 3 masas % vai

Grozījums Nr.    164

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  kopējais fosfora pentoksīds (P2O5) 1,5 masas %,

–  neitrālā amonija citrātā vai ūdenī šķīstošs kopējais fosfora pentoksīds (P2O5) 1,5 masas %,

Grozījums Nr.    165

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  kopējais kālija oksīds (K2O) 1,5 masas %,

–  kopējais kālija oksīds (K2O) 3 masas % vai

Grozījums Nr.    166

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – 2. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  kopējais magnija oksīds (MgO) 0,75 masas %,

–  kopējais magnija oksīds (MgO) 1,5 masas % vai

Grozījums Nr.    167

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – 2. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  kopējais kalcija oksīds (CaO) 0,75 masas %,

–  kopējais kalcija oksīds (CaO) 1,5 masas % vai

Grozījums Nr.    168

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – 2. punkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  kopējais sēra trioksīds (SO3) 0,75 masas % vai

–  kopējais sēra trioksīds (SO3) 1,5 masas % vai

Grozījums Nr.    169

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1 (C) (II) – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neorganiski mikroelementu mēsli ir neorganiskie mēsli, kuri nav makroelementu mēsli un kuru lietošanas nolūks ir piegādāt vienu vai vairākus šādus barības elementus: boru (B), kobaltu (Co), varu (Cu), dzelzi (Fe), mangānu (Mn), molibdēnu (Mo) vai cinku (Zn).

1.  Neorganiski mikroelementu mēsli ir neorganiskie mēsli, kuri nav makroelementu mēsli un kuru lietošanas nolūks ir piegādāt vienu vai vairākus šādus barības elementus: boru (B), kobaltu (Co), varu (Cu), dzelzi (Fe), mangānu (Mn), molibdēnu (Mo), selēnu (Se), silīciju (Si) vai cinku (Zn).

Grozījums Nr.    170

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 1(C) a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

PFC 1 (C) a: MAZOGLEKĻA MĒSLI

 

1.  CE-marķēts mēslošanas līdzeklis, saucams par mazoglekļa mēsliem, ja tas satur vairāk nekā 1 % organiskā oglekļa (Corg) un līdz 15 % organiskā oglekļa (Corg”).

 

2.  Šīs definīcijas vajadzībām oglekli, ko satur kalcija cianamīds un urīnviela, kā arī ar tiem saistītie līdzekļi, neuzskata par organisko oglekli.

 

3.  Šai PFC 1(C) mēslu kategorijai piemēro apzīmējumus: ciets/šķidrs, vienkāršs/kombinēts, makroelements/mikroelements.

 

4.  Līdzekļiem, ko pārdod kā PFC 1(C) a, ir jāatbilst I pielikumā norādītajiem kontaminantu līmeņiem, ko piemēro organiskajiem vai organominerālajiem mēsliem, visos gadījumos, kad PFC 1(C) nav noteiktas robežvērtības šiem kontaminantiem.

Grozījums Nr.    171

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 2 – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kaļķošanas materiāls ir CE-marķēts mēslošanas līdzeklis, kura lietošanas nolūks ir augsnes skābuma koriģēšana, un tas satur barības elementu kalcija (Ca) vai magnija (Mg) oksīdus, hidroksīdus, karbonātus vai silikātus.

1.  Kaļķošanas materiāls ir CE-marķēts mēslošanas līdzeklis, kura lietošanas nolūks ir augsnes skābuma koriģēšana, un tas satur barības elementu kalcija (Ca) vai magnija (Mg) oksīdus, hidroksīdus, karbonātus vai/un silikātus.

Grozījums Nr.    172

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 2 – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  kadmijs (Cd)  3 mg uz kg sausnas,

-  kadmijs (Cd)  1 mg uz kg sausnas,

Grozījums Nr.    173

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 2 – 2. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  svins (Pb)  200 mg uz kg sausnas un

-  svins (Pb)  20 mg uz kg sausnas un

Grozījums Nr.    174

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 2 – 2. punkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  arsēns (As)  120 mg uz kg sausnas.

-  arsēns (As)  20 mg uz kg sausnas.

Grozījums Nr.    175

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 3

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Augsnes ielabotājs ir CE-marķēts mēslošanas līdzeklis, kura lietošanas nolūks ir to pievienot augsnei, lai uzturētu, uzlabotu vai aizsargātu augsnes fizikālās vai ķīmiskās īpašības, struktūru vai bioloģisko aktivitāti.

Augsnes ielabotājs ir materiāls, tostarp mulča, ko pievieno augsnei in situ, galvenokārt, lai uzturētu vai uzlabotu tās fizikālās īpašības, un kas var uzlabot tās ķīmiskās un/vai bioloģiskās īpašības vai aktivitāti.

Grozījums Nr.    176

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 3 – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a CE-marķētajā mēslošanas līdzeklī bioloģiskas cilmes materiāla saturs ir vismaz 15 masas % vai vairāk.

Grozījums Nr.    177

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 3(A) – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Organisks augsnes ielabotājs sastāv no materiāla, kuram ir tikai bioloģiska cilme un kurš nav fosilizējies materiāls vai ģeoloģisku veidojumu materiāls.

1.  Organisks augsnes ielabotājs sastāv no materiāla, kuram ir tikai bioloģiska cilme, tostarp no kūdras, leonardīta, lignīta un no tiem iegūtām humusvielām, bet tā sastāvā nav materiālu, kuri ir fosilizējušies materiāli vai ģeoloģisku veidojumu materiāli.

Grozījums Nr.    178

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 3(A) – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  kadmijs (Cd)  3 mg uz kg sausnas,

-  kadmijs (Cd)  1,5 mg uz kg sausnas,

Grozījums Nr.    179

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 3(A) – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  sešvērtīgais hroms (Cr VI)  2 mg uz kg sausnas,

-  sešvērtīgais hroms (Cr VI)  1 mg uz kg sausnas,

Grozījums Nr.    180

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 3(A) – 2. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  svins (Pb)  120 mg uz kg sausnas.

-  svins (Pb)  20 mg uz kg sausnas.

Grozījums Nr.    181

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 3(A) – 3. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

(a)  CE-marķēta mēslošanas līdzekļa 25 g paraugā nedrīkst būt Salmonella spp.;

Grozījums

(a)  Organiskajā augsnes ielabotājā patogēni nedrīkst būt koncentrācijā, kas ir lielāka par turpmāk tabulā norādītajām attiecīgajām robežvērtībām.

Testējamais mikroorganisms

Paraugu ņemšanas plāni

Robežvērtība

 

n

c

m

M

Salmonella spp:

5

0

0

Nav 25 g vai 25 ml

Escherichia coli vai Enterococcaceae

5

5

0

1000 uz 1 g vai 1 ml

kur n = testējamo paraugu skaits,

c = paraugu vienību skaits, kurās baktēriju skaits, izteikts KVV, var būt lielāks par “m” un mazāks par “M”,

m = robežvērtība KVV izteiktam baktēriju skaitam, kas tiek uzskatīts par apmierinošu,

m = maksimāli pieļaujamais baktēriju skaits, izteikts KVV.

Organiskā augsnes ielabotāja 100 g vai 100 ml paraugā nedrīkst būt parazītu Ascaris spp. un Toxocara spp. jebkādā to attīstības posmā.

Grozījums Nr.    182

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 3(B) – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neorganisks augsnes ielabotājs ir augsnes ielabotājs, kas nav organisks augsnes ielabotājs.

1.  Neorganisks augsnes ielabotājs ir augsnes ielabotājs, kas nav organisks augsnes ielabotājs un kas satur mulčas plēves. Bioloģiski noārdāma mulča plēve ir bioloģiski noārdāma polimēra plēve, kas atbilst II pielikuma CMC 10 2.a un 3. punkta prasībām un ir paredzēta noklāšanai uz zemes in situ, lai aizsargātu augsnes struktūru, nomāktu nezāļu augšanu, samazinātu augsnes mitruma zudumu vai novērstu eroziju.

Grozījums Nr.    183

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 3(B) – 2. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  svins (Pb)  150 mg uz kg sausnas.

-  svins (Pb)  20 mg uz kg sausnas.

Grozījums Nr.    184

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 4 – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Augsnes substrāts ir materiāls, kas nav augsne un ir paredzēts lietošanai par substrātu sakņu attīstībai.

1.  Augsnes substrāts ir materiāls, kas nav augsne in situ, kurā audzē augus un sēnes.

Grozījums Nr.    185

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 4 – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  kadmijs (Cd)  3 mg uz kg sausnas,

-  kadmijs (Cd)  1,5 mg uz kg sausnas,

Grozījums Nr.    186

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 4 – 2. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  svins (Pb)  150 mg uz kg sausnas.

-  svins (Pb)  20 mg uz kg sausnas.

Grozījums Nr.    187

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 4 – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

3.  CE-marķēta mēslošanas līdzekļa 25 g paraugā nedrīkst būt Salmonella spp.;

Grozījums

3.  Augsnes substrātā patogēni nedrīkst būt koncentrācijā, kas ir lielāka par turpmāk tabulā norādītajām attiecīgajām robežvērtībām.

Testējamais mikroorganisms

Paraugu ņemšanas plāni

Robežvērtība

 

n

c

m

M

Salmonella spp:

5

0

0

Nav 25 g vai 25 ml

Escherichia coli vai Enterococcaceae

5

5

0

1000 uz 1 g vai 1 ml

kur n = testējamo paraugu skaits,

c = paraugu vienību skaits, kurās baktēriju skaits, izteikts KVV, var būt lielāks par “m” un mazāks par “M”,

m = robežvērtība KVV izteiktam baktēriju skaitam, kas tiek uzskatīts par apmierinošu,

m = maksimāli pieļaujamais baktēriju skaits, izteikts KVV.

Augsnes substrāta 100 g vai 100 ml paraugā nedrīkst būt parazītu Ascaris spp. un Toxocara spp. jebkādā to attīstības posmā.

Grozījums Nr.    188

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 5 – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Agronomiskā piedeva ir CE-marķēts mēslošanas līdzeklis, ko paredzēts pievienot līdzeklim, kura lietošanas nolūks ir piegādāt augiem barības elementus, lai uzlabotu minētā līdzekļa barības elementu izdalīšanās modeļus.

Agronomiskā piedeva ir CE-marķēts mēslošanas līdzeklis, ko paredzēts pievienot līdzeklim, un kam ir pierādīta ietekme uz dažāda veida minerālu vai mineralizētu barības elementu pārveidošanu un/vai pieejamību augiem, vai ko pievieno augsnei nolūkā uzlabot barības elementu uzņemšanu augos vai mazināt barības elementu zudumus.

Grozījums Nr.    189

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 5(A) – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katra viela saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/200636 ir reģistrēta dokumentācijā, kas satur

Viela saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/200636 ir reģistrēta, ja vien uz to nepārprotami neattiecas viens no reģistrācijas pienākumu atbrīvojumiem, kas noteikti minētās regulas 6. pantā vai tās IV vai V pielikumā.

__________________

__________________

36 Eiropas Savienībā atgūtai piedevai šis nosacījums tiek izpildīts, ja piedeva Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta i) punkta nozīmē ir tā pati viela, kura reģistrēta dokumentācijā, kas satur šeit norādīto informāciju, un ja informācija ir pieejama mēslošanas līdzekļa ražotājam Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta ii) punkta nozīmē.

36 Eiropas Savienībā atgūtai piedevai šis nosacījums tiek izpildīts, ja piedeva Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta i) punkta nozīmē ir tā pati viela, kura reģistrēta dokumentācijā, kas satur šeit norādīto informāciju, un ja informācija ir pieejama mēslošanas līdzekļa ražotājam Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta ii) punkta nozīmē.

Grozījums Nr.    190

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 5(A) – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VI, VII un VIII pielikumā paredzēto informāciju un

svītrots

Grozījums Nr.    191

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 5(A) – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  attiecībā uz mēslošanas līdzekļa lietošanu — ķīmiskās drošības pārskatu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 14. pantam,

svītrots

Grozījums Nr.    192

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 5(A) – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ja vien uz to nepārprotami neattiecas viens no reģistrācijas pienākumu atbrīvojumiem, ko paredz minētās regulas IV pielikums vai minētās regulas V pielikuma 6., 7., 8. vai 9. punkts.

svītrots

Grozījums Nr.    193

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 5(A)(Ia) (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

PFC 5(A)(Ia): Denitrifikācijas inhibitors

 

1.  Denitrifikācijas inhibitors ir inhibitors, kas samazina slāpekļa oksīda (N2O) veidošanos, palēninot vai bloķējot nitrāta (NO3-) konversiju dislāpeklī (N2), neietekmējot PFC 5 (A) (I) aprakstīto nitrifikācijas procesu. Tas veicina nitrāta lielāku pieejamību augam un samazina N2O emisijas.

 

2.  Šīs metodes efektivitāti var novērtēt, izmērot slāpekļa oksīda emisijas gāzes paraugos, kas savākti ar piemērotu mērierīci, un mērot iegūtā parauga N2O saturu ar gāzes hromatogrāfu. Novērtējumā norāda arī ūdens saturu augsnē.

Grozījums Nr.    194

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 5(B) – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Viela saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/200637 ir reģistrēta dokumentācijā, kas satur

2. Viela saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/200637 ir reģistrēta, ja vien uz to nepārprotami neattiecas viens no reģistrācijas pienākumu atbrīvojumiem, kas noteikti minētās regulas 6. pantā vai tās IV vai V pielikumā.

__________________

__________________

37 Eiropas Savienībā atgūtai piedevai šis nosacījums tiek izpildīts, ja piedeva Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta i) punkta nozīmē ir tā pati viela, kura reģistrēta dokumentācijā, kas satur šeit norādīto informāciju, un ja informācija ir pieejama mēslošanas līdzekļa ražotājam Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta ii) punkta nozīmē.

37 Eiropas Savienībā atgūtai piedevai šis nosacījums tiek izpildīts, ja piedeva Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta i) punkta nozīmē ir tā pati viela, kura reģistrēta dokumentācijā, kas satur šeit norādīto informāciju, un ja informācija ir pieejama mēslošanas līdzekļa ražotājam Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta ii) punkta nozīmē.

Grozījums Nr.    195

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 5(B) – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VI, VII un VIII pielikumā paredzēto informāciju un

svītrots

Grozījums Nr.    196

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 5(B) – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  attiecībā uz mēslošanas līdzekļa lietošanu — ķīmiskās drošības pārskatu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 14. pantam,

svītrots

Grozījums Nr.    197

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 5(B) – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ja vien uz to nepārprotami neattiecas viens no reģistrācijas pienākumu atbrīvojumiem, ko paredz minētās regulas IV pielikums vai minētās regulas V pielikuma 6., 7., 8. vai 9. punkts.

svītrots

Grozījums Nr.    198

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 5(C) – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Viela saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/200638 ir reģistrēta dokumentācijā, kas satur

2. Viela saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/200638 ir reģistrēta, ja vien uz to nepārprotami neattiecas viens no reģistrācijas pienākumu atbrīvojumiem, kas noteikti minētās regulas 6. pantā vai tās IV vai V pielikumā.

__________________

__________________

38 Eiropas Savienībā atgūtai piedevai šis nosacījums tiek izpildīts, ja piedeva Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta i) punkta nozīmē ir tā pati viela, kura reģistrēta dokumentācijā, kas satur šeit norādīto informāciju, un ja informācija ir pieejama mēslošanas līdzekļa ražotājam Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta ii) punkta nozīmē.

38 Eiropas Savienībā atgūtai piedevai šis nosacījums tiek izpildīts, ja piedeva Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta i) punkta nozīmē ir tā pati viela, kura reģistrēta dokumentācijā, kas satur šeit norādīto informāciju, un ja informācija ir pieejama mēslošanas līdzekļa ražotājam Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta ii) punkta nozīmē.

Grozījums Nr.    199

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 5(C) – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VI, VII un VIII pielikumā paredzēto informāciju un

svītrots

Grozījums Nr.    200

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 5(C) – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  attiecībā uz mēslošanas līdzekļa lietošanu — ķīmiskās drošības pārskatu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 14. pantam,

svītrots

Grozījums Nr.    201

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 5(C) – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ja vien uz to nepārprotami neattiecas viens no reģistrācijas pienākumu atbrīvojumiem, ko paredz minētās regulas IV pielikums vai minētās regulas V pielikuma 6., 7., 8. vai 9. punkts.

svītrots

Grozījums Nr.    202

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 6 – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Augu biostimulators ir CE-marķēts mēslošanas līdzeklis, kas neatkarīgi no barības elementu satura tajā stimulē augu barošanās procesus ar vienīgo lietošanas nolūku uzlabot vienu vai vairākus no šādiem auga raksturlielumiem:

1.  Augu biostimulators ir CE-marķēts mēslošanas līdzeklis, kas neatkarīgi no barības elementu satura tajā stimulē augu barošanās procesus ar vienīgo lietošanas nolūku uzlabot vienu vai vairākus no šādiem auga raksturlielumiem un auga rizosfēru vai filosfēru:

Grozījums Nr.    203

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 6 – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  ierobežoto barības elementu pieejamību augsnē un rizosfērā.

Grozījums Nr.    204

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 6 – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cb)  humifikācija;

Grozījums Nr.    205

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 6 – 1. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cc)  organisko savienojumu noārdīšanos augsnē vai

Grozījums Nr.    206

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 6 – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  kadmijs (Cd)  3 mg uz kg sausnas,

-  kadmijs (Cd)  1,5 mg uz kg sausnas,

Grozījums Nr.    207

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 6 – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Augu biostimulatoram ir tāda iedarbība, kā norādīts etiķetē attiecībā uz to specificētajiem kultūraugiem.

3.  Augu biostimulatoram ir tāda iedarbība, kā norādīts etiķetē attiecībā uz to specificētajiem augiem. Ja augu biostimulators satur vienu vai vairākas sastāvdaļas, kas ir apstiprinātas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, atbilstības novērtēšanas laikā sniegtā informācija ietvers pārliecinošus empīriskus pierādījumus par biostimulatora iedarbību, ņemot vērā attiecīgos parametrus, piemēram, komponentu relatīvās koncentrācijas, lietošanas devas, laiku, augu augšanas posmu, mērķa kultūraugus utt.

Grozījums Nr.    208

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 6(A) – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Mikrobiāls augu biostimulators sastāv vienīgi no mikroorganisma vai mikroorganismu kopas, kas minēta II pielikuma komponentmateriālu kategorijā "7".

1.  Mikrobiāls augu biostimulators sastāv no:

 

(a)  mikroorganisma vai mikroorganismu kopas, kas minēta II pielikuma komponentmateriālu kategorijā „7”,

 

(b)  mikroorganismus vai mikroorganismu kopas, kas atšķiras no a) apakšpunktā minētajiem. To var izmantot kā komponentmateriālu kategorijas, ja vien tie atbilst prasībām, kas noteiktas II pielikuma kategorijā “CMC 7”.

Grozījums Nr.    209

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 6 (A) – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

3.  CE-marķētā mēslošanas līdzekļa 25 g vai 25 ml paraugā nedrīkst būt Salmonella spp.

 

Grozījums

3.  Mikrobiālā augu biostimulatorā patogēni nedrīkst būt koncentrācijā, kas ir lielāka par turpmāk tabulā norādītajām attiecīgajām robežvērtībām:

Mikroorganismi / to toksīni, metabolīti

Paraugu ņemšanas plāni

Robežvērtība

 

n

c

 

Salmonella spp:

5

0

Nav 25 g vai 25 ml

Escherichia coli

5

0

Nav 1 g vai 1 ml

Listeria monocytogenes

5

0

Nav 25 g vai 25 ml

Vibrio spp

5

0

Nav 25 g vai 25 ml

Shigella spp

5

0

Nav 25 g vai 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

Nav 25 g vai 25 ml

Enterococcaceae.

5

2

10 KVV/g

Anaerobo mikroorganismu skaits, ja vien mikrobiālais biostimulators nav aeroba baktērija

5

2

105 KVV/g vai ml

Rauga un pelējuma sēnīšu skaits, ja vien mikrobiālais biostimulators nav sēnīte

5

2

1000 KVV/g vai ml,

kur  n = paraugu veidojošo vienību skaits; c = parauga vienības, kuru vērtības pārsniedz noteikto robežu.

Grozījums Nr.    210

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 6 (A) – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  CE-marķētā mēslošanas līdzekļa 1 g vai 1 ml paraugā nedrīkst būt Escherichia coli.

svītrots

Grozījums Nr.    211

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 6 (A) – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Enterococcaceae klātbūtne CE-marķētā mēslošanas līdzeklī nedrīkst pārsniegt 10 KVV uz g svaigas masas.

svītrots

Grozījums Nr.    212

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 6 (A) – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  CE-marķētā mēslošanas līdzekļa 25 g vai 25 ml paraugā nedrīkst būt Listeria monocytogenes.

svītrots

Grozījums Nr.    213

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 6 (A) – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  CE-marķētā mēslošanas līdzekļa 25 g vai 25 ml paraugā nedrīkst būt Vibrio spp.

svītrots

Grozījums Nr.    214

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 6 (A) – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  CE-marķētā mēslošanas līdzekļa 25 g vai 25 ml paraugā nedrīkst būt Shigella spp.

svītrots

Grozījums Nr.    215

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 6 (A) – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  CE-marķētā mēslošanas līdzekļa 1 g vai 1 ml paraugā nedrīkst būt Staphylococcus aureus.

svītrots

Grozījums Nr.    216

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 6 (A) – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.  Aerobo mikroorganismu skaits CE-marķētā mēslošanas līdzekļa paraugā nepārsniedz 105 KVV/g vai ml, ja vien mikrobiālais biostimulators nav aeroba baktērija.

svītrots

Grozījums Nr.    217

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 6(A) – 12. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

augu biostimulatora pH vērtība ir 4 vai vairāk.

svītrots

Grozījums Nr.    218

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 6(A) – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13.  Mikrobiāla augu biostimulatora glabāšanas laiks ir vismaz 6 mēneši, ievērojot etiķetē norādītos glabāšanas nosacījumus.

svītrots

Grozījums Nr.    219

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – PFC 7 – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Samaisījums nemaina neviena tā sastāvā esošā mēslošanas līdzekļa īpašības

3.  Samaisījums nemaina neviena tā sastāvā esošā mēslošanas līdzekļa iedarbību

Grozījums Nr.    220

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 11a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

CMC 11a: citi rūpniecības blakusprodukti

Grozījums Nr.    221

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 1 – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis var saturēt vielas un maisījumus, kuri nav39

1.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis var saturēt vielas un maisījumus, tostarp tehniskās piedevas, kuri nav39

__________________

__________________

39 Materiāla izslēgšana no “CMC 1” neliedz tam būt par atbilstīgu komponentmateriālu, pamatojoties uz citu CMC, kas paredz atšķirīgas prasības. Sk., piem., “CMC 11” par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, “CMC 9” un “CMC 10” par polimēriem un “CMC 8” par agronomiskajām piedevām.

39 Materiāla izslēgšana no “CMC 1” neliedz tam būt par atbilstīgu komponentmateriālu, pamatojoties uz citu CMC, kas paredz atšķirīgas prasības. Sk., piem., “CMC 11” par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, “CMC 9” un “CMC 10” par polimēriem un “CMC 8” par agronomiskajām piedevām.

Grozījums Nr.    222

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 1 – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  blakusprodukti Direktīvas 2008/98/EK nozīmē;

(b)  blakusprodukti Direktīvas 2008/98/EK nozīmē, izņemot blakusproduktus, kas reģistrēti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 un, kas nav tie, uz kuriem attiecas viens no reģistrācijas pienākumu atbrīvojumiem, ko paredz minētās regulas V pielikuma 5. punkts

Grozījums Nr.    223

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 1 - 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  polimēri vai

(e)  polimēri, izņemot tos, ko izmanto substrātos, kam nav saskares ar augsni, vai

Grozījums Nr.    224

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 1 – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visas vielas, kas atsevišķi vai maisījumā iestrādātas CE-marķētajā mēslošanas līdzeklī, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 ir reģistrētas dokumentācijā, kas satur

Izņemot gadījumus, kad uz tām attiecas viens no reģistrācijas pienākumu atbrīvojumiem, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1907/2006 6. pantā vai IV vai V pielikumā, visas vielas, kas atsevišķi vai maisījumā iestrādātas CE-marķētajā mēslošanas līdzeklī, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 ir reģistrētas dokumentācijā, kas satur

Grozījums Nr.    225

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 1 – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VI, VII un VIII pielikumā paredzēto informāciju un

svītrots

Grozījums Nr.    226

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 1 – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  attiecībā uz mēslošanas līdzekļa lietošanu — ķīmiskās drošības pārskatu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 14. pantam,

svītrots

Grozījums Nr.    227

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 1 – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ja vien uz to nepārprotami neattiecas viens no reģistrācijas pienākumu atbrīvojumiem, ko paredz minētās regulas IV pielikums vai minētās regulas V pielikuma 6., 7., 8. vai 9. punkts.

svītrots

Grozījums Nr.    228

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 2 – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis var saturēt augus, augu daļas vai augu ekstraktus, kuriem nav veikta nekāda cita pārstrāde, izņemot griešanu, malšanu, centrifugēšanu, presēšanu, žāvēšanu, liofilo žāvēšanu vai ekstrahēšanu ar ūdeni.

1.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis var saturēt augus, augu daļas vai augu ekstraktus, kuriem nav veikta nekāda cita pārstrāde, izņemot griešanu, saberšanu, centrifugēšanu, sijāšanu, malšanu, presēšanu, žāvēšanu, liofilo žāvēšanu, amortizēšanu, izspiešanu, apstarošanu, sasaldēšanu, sanitāro apstrādi, izmantojot karstumu, vai ekstrahēšanu ar ūdeni, vai jebkāda cita veida sagatavošana/apstrāde, kuras dēļ iegūtā viela nekļūst par tādu, uz ko attiecas reģistrācijas prasības saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

Grozījums Nr.    229

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 2 – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pie augiem 1. punkta nozīmē pieder aļģes, bet nepieder zilaļģes.

2.  Pie augiem 1. punkta nozīmē pieder aļģes, izņemot zilaļģes, kas ražo cianotoksīnus, kuri klasificēti kā bīstami saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.

Grozījums Nr.    230

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 3 – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis var saturēt kompostu, kas iegūts aerobās kompostēšanās procesā, kurā izmantoti tikai viens vai vairāki šādi ielaidmateriāli:

1.  CE-marķētais augu barošanās līdzeklis var saturēt kompostu, šķidru vai nešķidru mikrobiālu vai nemikrobiālu ekstraktu no komposta, kas iegūts aerobās kompostēšanās procesā, un iespējamā dabisko mikroorganismu sekojošā pavairošanās procesā, izmantojot tikai vienu vai vairākus šādus ielaidmateriālus:

Grozījums Nr.    231

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 3 – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pie 2. un 3. kategorijas piederoši dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti Regulas (EK) Nr. 1069/2009 nozīmē;

(b)  produkti, kas iegūti no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1069/2009 32. pantā un kuriem beigu punkts ražošanas ķēdē sasniegts saskaņā ar minētās regulas 5. pantu;

Grozījums Nr.    232

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 3 – 1. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  dzīvi vai miruši organismi vai to daļas, kas nav pārstrādāti vai ir pārstrādāti tikai ar manuāliem vai mehāniskiem līdzekļiem vai ar gravitācijas spēku, ar šķīdināšanu ūdenī, ar flotāciju, ar ekstrahēšanu ūdenī, ar tvaika destilāciju vai ar karsēšanu tikai ūdens atdalīšanai, vai arī ar jebkādiem līdzekļiem ir iegūti no gaisa, izņemot

(c)  dzīvi vai miruši organismi vai to daļas, kas nav pārstrādāti vai ir pārstrādāti tikai ar manuāliem, mehāniskiem līdzekļiem vai ar gravitācijas spēku, ar šķīdināšanu ūdenī, ar flotāciju, ar ekstrahēšanu ūdenī, izņemot

Grozījums Nr.    233

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 3 – 1. punkts – c apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  notekūdeņu dūņas, rūpniecības dūņas vai bagarēšanas dūņas un

–  notekūdeņu dūņas, rūpniecības dūņas (izņemot dūņas no nepatērējamas pārtikas atliekām, lopbarības un plantācijām, kas saistītas ar agrodegvielām) vai bagarēšanas dūņas un

Grozījums Nr.    234

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 3 – 1. punkts – d apakšpunkts – 1. aizzīme – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  piedeva saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/200640 ir reģistrēta dokumentācijā, kas satur

–  piedeva saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/200640 ir reģistrēta, ja vien uz to nepārprotami neattiecas viens no reģistrācijas pienākumu atbrīvojumiem, kas noteikti minētās regulas 6. pantā vai tās IV vai V pielikumā.

__________________

__________________

40 Eiropas Savienībā atgūtai piedevai šis nosacījums tiek izpildīts, ja piedeva Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta i) punkta nozīmē ir tā pati viela, kura reģistrēta dokumentācijā, kas satur šeit norādīto informāciju, un ja informācija ir pieejama mēslošanas līdzekļa ražotājam Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta ii) punkta nozīmē.

40 Eiropas Savienībā atgūtai piedevai šis nosacījums tiek izpildīts, ja piedeva Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta i) punkta nozīmē ir tā pati viela, kura reģistrēta dokumentācijā, kas satur šeit norādīto informāciju, un ja informācija ir pieejama mēslošanas līdzekļa ražotājam Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta ii) punkta nozīmē.

Grozījums Nr.    235

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 3 – 1. punkts – d apakšpunkts – 1. aizzīme – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VI, VII un VIII pielikumā paredzēto informāciju un

svītrots

Grozījums Nr.    236

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 3 – 1. punkts – d apakšpunkts – 1. aizzīme – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  attiecībā uz mēslošanas līdzekļa lietošanu — ķīmiskās drošības pārskatu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 14. pantam,

svītrots

Grozījums Nr.    237

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 3 – 1. punkts – d apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ja vien uz to nepārprotami neattiecas viens no reģistrācijas pienākumu atbrīvojumiem, ko paredz minētās regulas IV pielikums vai minētās regulas V pielikuma 6., 7., 8. vai 9. punkts, un

svītrots

visu piedevu kopējā koncentrācija nepārsniedz 5 % no kopējās ielaidmateriāla masas; vai

 

Grozījums Nr.    238

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 3 – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  nepārstrādātas un mehāniski pārstrādātas atliekas no pārtikas ražošanas nozarēm, izņemot tās nozares, kas izmanto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1069/2009.

Grozījums Nr.    239

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 3 – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(eb)  materiāli atbilst CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 un CMC 11.

Grozījums Nr.    240

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 3 – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  kurā pārstrādā tikai iepriekš 1. punktā minētos ielaidmateriālus, un

–  kurā ražošanas līnijas 1. punktā minēto ielaidmateriālu apstrādei ir skaidri nodalītas no ražošanas līnijām tādu ielaidmateriālu apstrādei, kas nav minēti 1. punktā, un

Grozījums Nr.    241

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 3 – 6. punkts – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  kritērijs: maksimāli 25 mmol O2 uz kg organiskā materiāla stundā; vai

-  kritērijs: maksimāli 50 mmol O2 uz kg organiskā materiāla stundā; vai

Grozījums Nr.    242

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 4 – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

CMC 4: enerģētisko kultūraugu digestāts

CMC 4: enerģētisko kultūraugu digestāts un augu bioatkritumi

Grozījums Nr.    243

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 4 – 1. punkts – b apakšpunkts – 1. aizzīme – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  piedeva saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/200643 ir reģistrēta dokumentācijā, kas satur

–  piedeva saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/200643 ir reģistrēta, ja vien uz to nepārprotami neattiecas viens no reģistrācijas pienākumu atbrīvojumiem, kas noteikti minētās regulas 6. pantā vai tās IV vai V pielikumā.

__________________

__________________

43 Eiropas Savienībā atgūtai piedevai šis nosacījums tiek izpildīts, ja piedeva Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta i) punkta nozīmē ir tā pati viela, kura reģistrēta dokumentācijā, kas satur šeit norādīto informāciju, un ja informācija ir pieejama mēslošanas līdzekļa ražotājam Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta ii) punkta nozīmē.

43 Eiropas Savienībā atgūtai piedevai šis nosacījums tiek izpildīts, ja piedeva Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta i) punkta nozīmē ir tā pati viela, kura reģistrēta dokumentācijā, kas satur šeit norādīto informāciju, un ja informācija ir pieejama mēslošanas līdzekļa ražotājam Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta ii) punkta nozīmē.

Grozījums Nr.    244

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 4 – 1. punkts – b apakšpunkts – 1. aizzīme – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VI, VII un VIII pielikumā paredzēto informāciju un

svītrots

Grozījums Nr.    245

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 4 – 1. punkts – b apakšpunkts – 1. aizzīme – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  attiecībā uz mēslošanas līdzekļa lietošanu — ķīmiskās drošības pārskatu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 14. pantam,

svītrots

Grozījums Nr.    246

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 4 – 1. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ja vien uz to nepārprotami neattiecas viens no reģistrācijas pienākumu atbrīvojumiem, ko paredz minētās regulas IV pielikums vai minētās regulas V pielikuma 6., 7., 8. vai 9. punkts, un

svītrots

  visu piedevu kopējā koncentrācija nepārsniedz 5 % no kopējās ielaidmateriāla masas; vai

 

Grozījums Nr.    247

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 4 – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  jebkurš a)–b) punktā norādītais materiāls, kas noārdījies jau iepriekš.

(c)  jebkurš a)–b) punktā norādītais materiāls, kas noārdījies jau iepriekš, un kurā nav pilnīgi nekādu aflatoksīnu palieku.

Grozījums Nr.    248

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 4 – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  kurā pārstrādā tikai iepriekš 1. punktā minētos ielaidmateriālus, un

–  kurā ražošanas līnijas 1. punktā minēto ielaidmateriālu apstrādei ir skaidri nodalītas no ražošanas līnijām tādu ielaidmateriālu apstrādei, kas nav minēti 1. punktā, un

Grozījums Nr.    249

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 4 – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  termofila anaerobā noārdīšanās pie 55 °C ar apstrādes procesu, kurā ietilpst pasterizācijas posms (70 °C — 1 h);

(b)  termofila anaerobā noārdīšanās pie 55°C ar apstrādes procesu, kurā ietilpst pasterizācija, kā noteikts Komisijas Regulas Nr. 142/20111a V pielikuma 1. nodaļas 1. iedaļas 1. punktā;

 

_________________

 

1a Komisijas 2011. gada 25. februāra Regula (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (OV L 54, 26.2.2011., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    250

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 4 – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  mezofila anaerobā noārdīšanās pie 37–40 °C ar apstrādes procesu, kurā ietilpst pasterizācijas posms (70 °C — 1 h), vai

(d)  mezofila anaerobā noārdīšanās pie 37–40°C ar apstrādes procesu, kurā ietilpst pasterizācija, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 142/2011 V pielikuma I nodaļas 1. iedaļas 1. punktā; vai

Grozījums Nr.    251

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 5 – 1. punkts – c apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  notekūdeņu dūņas, rūpniecības dūņas vai bagarēšanas dūņas,

–  notekūdeņu dūņas, rūpniecības dūņas, kas nav konkrēti norādītas ea) punktā, vai bagarēšanas dūņas un

Grozījums Nr.    252

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 5 – 1. punkts – d apakšpunkts – 1. aizzīme – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  piedeva saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/200644 ir reģistrēta dokumentācijā, kas satur

–  piedeva saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/200644 ir reģistrēta, ja vien uz to nepārprotami neattiecas viens no reģistrācijas pienākumu atbrīvojumiem, kas noteikti minētās regulas 6. pantā vai tās IV vai V pielikumā.

__________________

__________________

44 Eiropas Savienībā atgūtai piedevai šis nosacījums tiek izpildīts, ja piedeva Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta i) punkta nozīmē ir tā pati viela, kura reģistrēta dokumentācijā, kas satur šeit norādīto informāciju, un ja informācija ir pieejama mēslošanas līdzekļa ražotājam Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta ii) punkta nozīmē.

44 Eiropas Savienībā atgūtai piedevai šis nosacījums tiek izpildīts, ja piedeva Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta i) punkta nozīmē ir tā pati viela, kura reģistrēta dokumentācijā, kas satur šeit norādīto informāciju, un ja informācija ir pieejama mēslošanas līdzekļa ražotājam Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta ii) punkta nozīmē.

Grozījums Nr.    253

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 5 – 1. punkts – d apakšpunkts – 1. aizzīme – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VI, VII un VIII pielikumā paredzēto informāciju un

svītrots

Grozījums Nr.    254

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 5 – 1. punkts – d apakšpunkts – 1. aizzīme – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  attiecībā uz mēslošanas līdzekļa lietošanu — ķīmiskās drošības pārskatu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 14. pantam,

svītrots

ja vien uz to neattiecas reģistrācijas pienākumu atbrīvojums, ko paredz minētās regulas IV pielikums vai minētās regulas V pielikuma 6., 7., 8. vai 9. punkts, un

 

  visu piedevu kopējā koncentrācija nepārsniedz 5 % no kopējās ielaidmateriāla masas; vai

 

Grozījums Nr.    255

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 5 – 1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  jebkurš materiāls, kas uzskaitīts a)–d) punktā, ja tas

(e)  jebkurš materiāls bez aflatoksīniem, kas uzskaitīts a)–d) punktā, ja tas

Grozījums Nr.    256

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 5 – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  nepārstrādātas un mehāniski pārstrādātas atliekas no pārtikas rūpniecības nozarēm, izņemot tās nozares, kas izmanto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1069/2009.

Grozījums Nr.    257

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 5 – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(eb)  materiāli atbilst CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 un CMC 11.

Grozījums Nr.    258

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 5 – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  kurā pārstrādā tikai iepriekš 1. punktā minētos ielaidmateriālus, un

–  kurā ražošanas līnijas 1. punktā minēto ielaidmateriālu apstrādei ir skaidri nodalītas no ražošanas līnijām tādu ielaidmateriālu apstrādei, kas nav minēti 1. punktā, un

Grozījums Nr.    259

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 5 – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  termofila anaerobā noārdīšanās pie 55 °C vismaz 24 h un hidrauliskās aiztures laiks vismaz 20 dienas;

(a)  termofila anaerobā noārdīšanās pie 55 °C vismaz 24 h un hidrauliskās aiztures laiks vismaz 20 dienas, pēc kura tiek veikta analīze, lai pārbaudītu, vai noārdīšanās process ir pilnībā iznīcinājis patogēnus;

Grozījums Nr.    260

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 5 – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  termofila anaerobā noārdīšanās pie 55 °C ar apstrādes procesu, kurā ietilpst pasterizācijas posms (70 °C — 1 h);

(b)  termofila anaerobā noārdīšanās pie 55°C ar apstrādes procesu, kurā ietilpst pasterizācija, kā noteikts Regulas Nr. 142/2011 V pielikuma 1. nodaļas 1. iedaļas 1. punktā;

Grozījums Nr.    261

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 5 – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  mezofila anaerobā noārdīšanās pie 37–40 °C ar apstrādes procesu, kurā ietilpst pasterizācijas posms (70 °C — 1 h), vai

(d)  mezofila anaerobā noārdīšanās pie 37–40°C ar apstrādes procesu, kurā ietilpst pasterizācija, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 142/2011 V pielikuma I nodaļas 1. iedaļas 1. punktā; vai

Grozījums Nr.    262

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 6 – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  olīvu izspaidas t.i., viskozs blakusprodukts no olīvu izspiešanas, kas iegūts apstrādājot mitrās izspaidas ar organiskiem šķīdinātājiem divos (2-posmu izspaidas) vai trijos (3-posmu izspaidas) posmos.

Grozījums Nr.    263

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 6 – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cb)  lopbarības rūpniecības blakusprodukti, kuri ir uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 68/2013 atsevišķo barības sastāvdaļu reģistrā;

Grozījums Nr.    264

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 6 – 1. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cc)  jebkāds cits materiāls vai viela, kas apstiprināts pievienošanai pārtikas produktos vai dzīvnieku barībā.

Grozījums Nr.    265

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 6 – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Viela saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/200647 ir reģistrēta dokumentācijā, kas satur

Viela saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/200647 ir reģistrēta, ja vien uz to nepārprotami neattiecas viens no reģistrācijas pienākumu atbrīvojumiem, kas noteikti minētās regulas 6. pantā vai tās IV vai V pielikumā.

__________________

__________________

47 Eiropas Savienībā atgūtai vielai šis nosacījums tiek izpildīts, ja viela Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta i) punkta nozīmē ir tā pati viela, kura reģistrēta dokumentācijā, kas satur šeit norādīto informāciju, un ja informācija ir pieejama mēslošanas līdzekļa ražotājam Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta ii) punkta nozīmē.

47 Eiropas Savienībā atgūtai vielai šis nosacījums tiek izpildīts, ja viela Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta i) punkta nozīmē ir tā pati viela, kura reģistrēta dokumentācijā, kas satur šeit norādīto informāciju, un ja informācija ir pieejama mēslošanas līdzekļa ražotājam Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta d) apakšpunkta ii) punkta nozīmē.

Grozījums Nr.    266

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 6 – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VI, VII un VIII pielikumā paredzēto informāciju un

svītrots

Grozījums Nr.    267

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 6 – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  attiecībā uz mēslošanas līdzekļa lietošanu — ķīmiskās drošības pārskatu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 14. pantam,

svītrots

Grozījums Nr.    268

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 6 – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ja vien uz to nepārprotami neattiecas viens no reģistrācijas pienākumu atbrīvojumiem, ko paredz minētās regulas IV pielikums vai minētās regulas V pielikuma 6., 7., 8. vai 9. punkts.

svītrots

Grozījums Nr.    269

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 6 – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Visās vielās aflatoksīnu saturs ir zem noteikšanas robežas.

Grozījums Nr.    270

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 7 – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  šiem mikroorganismiem nav veikta nekāda cita pārstrāde, izņemot žāvēšanu vai liofilo žāvēšanu, un

svītrots

Grozījums Nr.    271

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 8 – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis vielu vai maisījumu, ar kuru paredzēts uzlabot mēslošanas līdzekļa barības elementu izdalīšanās modeļus, var saturēt tikai tad, ja saskaņā ar atbilstības novērtēšanas procedūru, ko piemēro šādai agronomiskajai piedevai, ir pierādīta šīs vielas vai maisījuma atbilstība šīs regulas prasībām attiecībā uz līdzekli I pielikuma kategorijā “PFC 5”.

1.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis vielu vai maisījumu (tostarp tehnoloģiskās piedevas, piemēram, pretsalipes vielas, pretputu vielas, pretputekļu vielas, krāsvielas un reoloģiskos līdzekļus), ar kuru paredzēts uzlabot mēslošanas līdzekļa barības elementu izdalīšanās modeļus, var saturēt tikai tad, ja saskaņā ar atbilstības novērtēšanas procedūru, ko piemēro šādai agronomiskajai piedevai, ir pierādīta šīs vielas vai maisījuma atbilstība šīs regulas prasībām attiecībā uz līdzekli I pielikuma kategorijā “PFC 5”.

Grozījums Nr.    272

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 8 – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis atbilstīgu denitrifikācijas inhibitoru, kā minēts I pielikuma kategorijā “PFC 5(A)(Ia)”, var saturēt tikai tad, ja tas kādā veidā satur slāpekli.

Grozījums Nr.    273

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 8 – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis atbilstīgu ureāzes inhibitoru, kas minēts I pielikuma kategorijā “PFC 5(A)(II)”, var saturēt tikai tad, ja vismaz 50 % no kopējā slāpekļa (N) satura mēslošanas līdzeklī veido slāpekļa (N) forma urīnviela (CH4N2O).

4.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis atbilstīgu ureāzes inhibitoru, kas minēts I pielikuma kategorijā “PFC 5(A)(II)”, var saturēt tikai tad, ja vismaz 50 % no kopējā slāpekļa (N) satura mēslošanas līdzeklī veido slāpekļa (N) formas amonijs (NH4+) vai amonijs (NH4+) un urīnviela (CH4N2O).

Grozījums Nr.    274

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 9 – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Polimēri nesatur formaldehīdu.

3.  Polimēri satur ne vairāk kā 600 ppm brīva formaldehīda.

Grozījums Nr.    275

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 10 – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis var saturēt citus polimērus, kas nav barības elementu polimēri, tikai tad, ja polimēra lietošanas nolūks ir

1.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis var saturēt citus polimērus, kas nav barības elementu polimēri, tikai tad, ja polimēra lietošanas nolūks ir

(a)   kontrolēt ūdens iespiešanos barības elementa daļiņās un tādējādi kontrolēt barības elementu izdalīšanos (tādā gadījumā šā polimēra parastais apzīmējums ir “apvalkotājviela”) vai

(a)   kontrolēt ūdens iespiešanos barības elementa daļiņās un tādējādi kontrolēt barības elementu izdalīšanos (tādā gadījumā šā polimēra parastais apzīmējums ir “apvalkotājviela”) vai

(b)   palielināt CE-marķētā mēslošanas līdzekļa ūdensietilpību.

(b)   palielināt CE-marķētā mēslošanas līdzekļa ūdensietilpību vai

 

(ba)  uzlabot augsni kā bioloģiski noārdāmai mulčas plēvei, kas jo īpaši atbilst CMC 10 2.a un 3. punkta prasībām, vai

 

(bb)  piesaistīt mēslošanas līdzekļa komponentus, nekādā veidā nesaskaroties ar augsni, vai

 

(bc)  uzlabot CE-marķētu mēslošanas līdzekļu stabilitāti vai

 

(bd) uzlabot augsnes ūdenscaurlaidību;

 

 

Grozījums Nr.    276

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 10 – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  No [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation] ievēro šādu kritēriju: polimēram jābūt fizikāli un bioloģiski spējīgam sadalīties tādā mērā, lai tā lielākā daļa sadalītos par oglekļa dioksīdu (CO2), biomasu un ūdeni. Bionoārdāmības testā saskaņā ar tālāk minēto a)–c) punktu vismaz 90 % organiskā oglekļa ne vēlāk kā 24 mēnešos ir jāpārvēršas par CO2.

2.  No [pieci gadi pēc šīs regulas piemērošanas dienas] ievēro šādu kritēriju: polimēram jābūt fizikāli un bioloģiski spējīgam sadalīties tādā mērā, lai tā lielākā daļa sadalītos par oglekļa dioksīdu (CO2), biomasu un ūdeni. Pēc mēslošanas līdzekļa etiķetē norādītā izmantojamības laikposma beigām un salīdzinājumā ar bionoārdāmības testa atbilstīgu standartu — vismaz 90 % organiskā oglekļa ne vēlāk kā 48 mēnešos ir jāpārvēršas par CO2. Bionoārdāmības kritērijus un bionoārdīšanās testēšanai piemērotas metodes izstrādi novērtē, ņemot vērā jaunākos zinātniskos pierādījumus, un nosaka deleģētajos aktos, kas pieņemti saskaņā ar šīs regulas 42. pantu.

(a)  Testu veic pie 25 °C ± 2 °C.

 

(b)  Testu veic saskaņā ar metodi, kuru izmanto, lai, mērot skābekļa patēriņu vai izdalījušās oglekļa dioksīda daudzumu, augsnēs noteiktu plastmasas materiālu galīgo aerobo bionoārdāmību.

 

(c)  Par standartmateriālu testā izmanto mikrokristālisko celulozes pulveri, kam ir tādi paši lieluma parametri kā testējamajam materiālam.

 

(d)  Testējamo materiālu pirms testa nepakļauj tādiem apstākļiem vai procedūrām kā eksponētība karstumam vai gaismai, kuri veicina plēves noārdīšanos.

 

Grozījums Nr.    277

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 10 – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Bioloģiski noārdāmas mulčas plēves, uz ko attiecas PFC 3(B) funkcionālā kategorija, atbilst šādiem kritērijiem:

 

polimērs spēj fizikāli un bioloģiski sadalīties tādā mērā, lai tas sadalītos par oglekļa dioksīdu (CO2), biomasu un ūdeni, un bioloģiskās noārdīšanās testā, kas atbilst Savienības standartiem attiecībā uz polimēru bioloģisko noārdīšanos augsnē, ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā vismaz 90 % organiskā oglekļa absolūtā vai relatīvā izteiksmē attiecībā uz atsauces materiālu ir pārvērtušies par CO2.

Grozījums Nr.    278

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 10 – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Tā kā līdzekli ir paredzēts pievienot augsnei un izplatīt vidē, šiem kritērijiem ir jāattiecas uz visiem materiāliem, kas ir līdzekļa sastāvā.

Grozījums Nr.    279

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 10 – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Uz CE-marķētu līdzekli, kas satur polimērus, kuri nav barības elementu polimēri, neattiecas šā panta 1., 2. un 3. punktā paredzētās prasības ar nosacījumu, ka šos polimērus mēslošanas līdzeklī izmanto tikai kā saistvielu un tiem nav saskares ar augsni.

Grozījums Nr.    280

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 11

 

Komisijas ierosinātais teksts

CE-marķētais mēslošanas līdzeklis drīkst saturēt tādus dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus Regulas (EK) Nr. 1069/2009 nozīmē, par kuriem saskaņā ar minēto regulu konstatēts, ka tie ir sasnieguši beigu punktu ražošanas ķēdē; tie uzskaitīti šajā tabulā un atbilst tajā izklāstītajiem noteikumiem:

 

Grozījums

Komisijai pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 42. pantu, CE-marķētais mēslošanas līdzeklis drīkst saturēt tādus dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus Regulas (EK) Nr. 1069/2009 nozīmē, par kuriem saskaņā ar minēto regulu konstatēts, ka tie ir sasnieguši beigu punktu ražošanas ķēdē; tie uzskaitīti šajā tabulā un atbilst tajā izklāstītajiem noteikumiem:

 

Atvasināts produkts

Pārstrādes standarti, kas jāievēro, lai sasniegtu beigu punktu ražošanas ķēdē

1

Gaļas milti

Nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 5. panta 2. punkta otro daļu

2

Kaulu milti

Nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 5. panta 2. punkta otro daļu

3

Gaļas un kaulu milti

Nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 5. panta 2. punkta otro daļu

4

Dzīvnieku asinis

Nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 5. panta 2. punkta otro daļu

5

Pie III kategorijas piederoši hidrolizēti proteīni saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1069/2009

Nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 5. panta 2. punkta otro daļu

6

Neapstrādāti kūtsmēsli

Nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 5. panta 2. punkta otro daļu

7

Komposts (1)

Nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 5. panta 2. punkta otro daļu

8

Biogāzes noārdīšanās atliekas (1)

Nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 5. panta 2. punkta otro daļu

9

Spalvu milti

Nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 5. panta 2. punkta otro daļu

10

Ādas

Nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 5. panta 2. punkta otro daļu

11

Nagi un ragi

Nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 5. panta 2. punkta otro daļu

12

Sikspārņu gvano

Nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 5. panta 2. punkta otro daļu

13

Vilna un spalva

Nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 5. panta 2. punkta otro daļu

14

Spalvas un dūnas

Nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 5. panta 2. punkta otro daļu

15

Cūku sari

Nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 5. panta 2. punkta otro daļu

16

Glicerīns un citi produkti no 2. un 3. kategorijas materiāliem, kas iegūti biodīzeļdegvielas un atjaunojamās degvielas ražošanā

Nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 5. panta 2. punkta otro daļu

17

Lolojumdzīvnieku barība un košļājamās suņu rotaļlietas, kas noraidītas komerciālu apsvērumu vai tehnisku kļūmju dēļ

Nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 5. panta 2. punkta otro daļu

(1) iegūti no 2. un 3. kategorijas materiāliem, izņemot gaļas un kaulu miltus un pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas

Grozījums Nr.    281

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – CMC 11a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

CMC 11.a: citi nozaru blakusprodukti

 

1.  CE-marķētais mēslošanas līdzeklis drīkst saturēt citus nozaru blakusproduktus, piemēram, amonija sulfātu no kaprolaktāma ražošanas, sērskābi no dabasgāzes un degvielu pārstrādes, kā arī citus materiālus no īpašiem rūpnieciskiem procesiem, kas ir izslēgti no CMC 1 un ir turpmāk uzskaitīti tabulā, ievērojot tajā minētos nosacījumus:

 

2.  No ... [viens gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] ir noteikti kritēriji tiem rūpniecības blakusproduktiem, kurus saskaņā ar Regulu 2003/2003 izmanto par EC-marķētu mēslošanas līdzekļu komponentiem, lai tos iekļautu komponentmateriālu kategorijā, pamatojoties uz jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem, un tos nosakot deleģētajos aktos, kas pieņemti saskaņā ar šīs regulas 42. pantu.

Grozījums Nr.    282

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. daļa – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  apraksts par visiem komponentiem, kuru daudzums pēc līdzekļa masas pārsniedz 5 %, tos sarindojot dilstošā secībā pēc sausmasas lieluma un norādot arī attiecīgās II pielikumā minētās komponentmateriālu kategorijas (“CMC”).

(e)  apraksts par visiem komponentiem, kuru daudzums pēc līdzekļa masas pārsniedz 1%, tos sarindojot dilstošā secībā pēc sausmasas lieluma un norādot arī attiecīgās II pielikumā minētās komponentmateriālu kategorijas (“CMC”), un norādot saturu sausnā procentuālā izteiksmē;

Grozījums Nr.    283

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. daļa – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  attiecībā uz jebkuru produktu, kas satur materiālus, kuru izcelsme ir organiskie atkritumi vai blakusprodukti, kas nav izgājuši procesu, kurā iznīcināti visi organiskie materiāli, uz etiķetes norāda, kuri atkritumi un blakusprodukti ir izmantoti, un partijas numuru vai ražošanas laika sērijas numuru. Šis skaitlis attiecas uz izsekojamības datiem, kas ir ražotāja rīcībā un kas norāda individuālos avotus (saimniecības, ražotnes utt.) visiem organiskajiem atkritumiem / blakusproduktiem, kas izmantoti partijā / laika sērijā. Komisija pēc sabiedriskās apspriešanas un līdz ... [divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] publicē šī noteikuma īstenošanas specifikācijas, kas stāsies spēkā līdz ... [trīs gadi pēc minēto specifikāciju publicēšanas]. Lai mazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem un tirgus uzraudzības iestādēm, Komisija, izstrādājot specifikācijas, ņem vērā gan 6. panta 5. līdz 7. punkta un 11. panta prasības, gan spēkā esošās izsekojamības sistēmas (piemēram, attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem vai ražošanas sistēmām), kā arī Savienības atkritumu klasifikācijas kodus.

Grozījums Nr.    284

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ražotāji dara pieejamas īsas norādes par paredzēto lietojumu, tostarp par paredzēto lietošanas devu un laiku, paredzētajiem mērķaugiem un uzglabāšanu.

Grozījums Nr.    285

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a  Neviena produkta gadījumā nevar sniegt apgalvojumus saistībā ar citu PFC, ja nav izpildītas visas prasības, kas noteiktas šai papildu PFC, kā arī nav atļauti nekādi tieši vai aplinkus apgalvojumi par to, ka līdzeklim ir augu aizsardzības īpašības.

Grozījums Nr.    286

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC 1 – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  nitrifikācijas inhibitora saturu izsaka masas procentos no kopējā slāpekļa (N), kurš ir amonija slāpekļa (NH4+) un urīnvielas slāpekļa formā (CH4N2O);

(b)  nitrifikācijas inhibitora saturu izsaka masas procentos no kopējā slāpekļa (N), kurš ir amonija slāpekļa (NH4+) vai amonija slāpekļa (NH4+) urīnvielas slāpekļa formā (CH4N2O);

Grozījums Nr.    287

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC 1(A) – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  deklarētie barības elementi slāpeklis (N), fosfors (P) vai kālijs (K), tos apzīmējot ar ķīmiskajiem simboliem secībā N-P-K;

(a)  deklarētie barības elementi slāpeklis (N), fosfors (P) vai kālijs (K), tos apzīmējot ar ķīmiskajiem simboliem secībā N-P-K; Deklarējamo slāpekļa (N) saturu veido amonjaka N, nitrītu N, urīnvielas N, N no urīnvielas formaldehīda, N no izobutilidēndiurīnvielas, N no krotonilidēndiurīnvielas un N no ciānamīda summa.

 

fosfora mēslošanas līdzekļiem ir jāatbilst šādiem minimālajiem šķīdības līmeņiem, lai tie būtu augiem pieejami, pretējā gadījumā tos nevar deklarēt kā fosfora mēslošanas līdzekļus:

 

  šķīdība ūdenī: minimālais līmenis 25 % no kopējā P.

 

  šķīdība neitrālā amonija citrātā: minimālais līmenis 30 % no kopējā P.

 

  šķīdība skudrskābē (tikai attiecībā uz mīksto iežu fosfātu): minimālais līmenis 35 % no kopējā P.

Grozījums Nr.    288

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC1 (A) – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  deklarētie barības elementi magnijs (Mg), kalcijs (Ca), sērs (S) vai nātrijs (Na), tos apzīmējot ar ķīmiskajiem simboliem secībā Mg-Ca-S-Na;

(b)  deklarētie barības elementi kalcijs (Ca), magnijs (Mg), nātrijs (Na) vai sērs (S), tos apzīmējot ar ķīmiskajiem simboliem secībā Ca-Mg-Na-S;

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Ja šo grozījumu pieņems, tad būs jāveic atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr.    289

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC 1(A) – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  skaitļi, kas norāda deklarēto barības elementu slāpekļa (N), fosfora (P) vai kālija (K) kopējo saturu, un aiz tiem iekavās skaitļi, kas norāda magnija (Mg), kalcija (Ca), sēra (S) vai nātrija (Na) kopējo saturu;

(c)  skaitļi, kas norāda deklarēto barības elementu slāpekļa (N), fosfora (P) vai kālija (K) vidējo saturu, un aiz tiem iekavās skaitļi, kas norāda magnija (Mg), kalcija (Ca), sēra (S) vai nātrija (Na) kopējo saturu;

Grozījums Nr.    290

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC 1(A) – 1. punkts – d apakšpunkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  organiskais ogleklis (C) un

  organiskais ogleklis (C) un C/N attiecība;

Grozījums Nr.    291

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC 1(A) – 1. punkts – d apakšpunkts – 7.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  veids, piemēram, pulveris vai granulas.

Grozījums Nr.    292

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC 1(B) – 1. punkts – d apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  kopējais fosfora pentoksīds (P2O5):

  neitrālā amonija citrātā un ūdenī šķīstošais fosfora pentoksīds (P2O5),

Grozījums Nr.    293

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC 1(B) – 1. punkts – d apakšpunkts – 2. ievilkums – 3. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ja saturā ir fosforītmilti, skudrskābē šķīstošā fosfora pentoksīda (P2O5) saturs;

  fosfora pentoksīds (P2O5), kas šķīst vienīgi minerālskābēs;

Grozījums Nr.    294

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC 1(B) – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Kopējo deklarējamo slāpekļa (N) saturu veido amonjaka N, nitrītu N, urīnvielas N, N no metilēnurīnvielas, N no izobutilidēndiurīnvielas, N no krotonilidēndiurīnvielas un N no ciānamīda summa.

Grozījums Nr.    295

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC1 (C) (I) – 1. punkts – d apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  kopējais fosfora pentoksīds (P2O5):

  neitrālā amonija citrātā un ūdenī šķīstošais fosfora pentoksīds (P2O5),

Grozījums Nr.    296

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC1 (C) (I) – 1. punkts – d apakšpunkts – 2. aizzīme – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  ja saturā ir fosforītmilti, skudrskābē šķīstošā fosfora pentoksīda (P2O5) saturs;

–  fosfora pentoksīds (P2O5), kas šķīst vienīgi minerālskābēs;

Grozījums Nr.    297

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC1 (C) (I) – 1. punkts – d apakšpunkts – 4. aizzīme – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  veids, piemēram, pulveris vai granulas;

Grozījums Nr.    298

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC 1(C)(I) – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  pH

Grozījums Nr.    299

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC 1(C)(I) – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Uz tādu mēslošanas līdzekļu iepakojuma un etiķetes, kuri satur mazāk nekā 5 ppm attiecīgi kadmija, arsēna, svina, hroma VI un dzīvsudraba, drīkst lietot redzamu ekomarķējumu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu attiecībā uz šī regulas papildināšanu nolūkā noteikt šāda marķējuma tehniskos standartus.

Grozījums Nr.    300

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC 1(C)(I)(a) – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pulveris, ja vismaz 90 % līdzekļa iziet caur sietu ar 10 mm aci, vai

(c)  pulveris, ja vismaz 90 % līdzekļa iziet caur sietu ar 1 mm aci, vai

Grozījums Nr.    301

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC 1(C)(I)(a) – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Uz CE-marķētiem līdzekļiem, kas minēti II pielikuma CMC 10 kategorijas 1. punkta bb) apakšpunktā, kuros polimēri izmantoti vienīgi kā saistviela, jābūt šādam marķējumam: "Mēslošanas līdzekli nav paredzēts izmantot saskarē ar augsni".

Grozījums Nr.    302

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC 1(C) (II) – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Deklarētos CE-marķētā mēslošanas līdzekļa mikroelementus uzskaita ar to nosaukumiem un ķīmiskajiem simboliem secībā bors (B), kobalts (Co), varš (Cu), dzelzs (Fe), mangāns (Mn), molibdēns (Mo) un cinks (Zn) un pēc tiem norāda to pretjona(-u) nosaukumu(-s).

1.  Deklarētos CE-marķētā mēslošanas līdzekļa mikroelementus uzskaita ar to nosaukumiem un ķīmiskajiem simboliem secībā bors (B), kobalts (Co), varš (Cu), dzelzs (Fe), mangāns (Mn), molibdēns (Mo), selēns (Se), silīcijs (Si) un cinks (Zn) un pēc tiem norāda to pretjona(-u) nosaukumu(-s).

Grozījums Nr.    303

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC 1(C) a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

PFC 1(C) a: Mazoglekļa mēsli

 

1.  Attiecībā uz makroelementiem sniedz šādus informācijas elementus:

 

(a)  deklarētie barības elementi slāpeklis (N), fosfors (P) vai kālijs (K), tos apzīmējot ar ķīmiskajiem simboliem secībā N-P-K;

 

(b)  deklarētie barības elementi magnijs (Mg), kalcijs (Ca), sērs (S) vai nātrijs (Na), tos apzīmējot ar ķīmiskajiem simboliem secībā Mg-Ca-S-Na;

 

(c)  skaitļi, kas norāda deklarēto barības elementu slāpekļa (N), fosfora (P) vai kālija (K) kopējo saturu, un aiz tiem iekavās skaitļi, kas norāda magnija (Mg), kalcija (Ca), sēra (S) vai nātrija (Na) kopējo saturu;

 

(d)  šādu deklarēto barības elementu saturs (procentos no kopējā mēslu daudzuma pēc masas) šādā secībā:

 

  kopējais slāpeklis (N):

 

  organiskā slāpekļa (N) minimālais daudzums, kam seko apraksts par izmantotā organiskā materiāla cilmi,

 

  slāpeklis (N) nitrātu slāpekļa formā,

 

  slāpeklis (N) amonjaka slāpekļa formā,

 

  slāpeklis (N) urīnvielas slāpekļa formā,

 

  kopējais fosfora pentoksīds (P2O5),

 

  Ūdenī šķīstošais fosfora pentoksīds (P2O5),

 

  neitrālā amonija citrātā šķīstošais fosfora pentoksīds (P2O5),

 

  ja saturā ir fosforītmilti, skudrskābē šķīstošais fosfora pentoksīds (P2O5),

 

  kopējais kālija oksīds (K2O),

 

  ūdenī šķīstošais kālija oksīds (K2O),

 

  magnija oksīds (MgO), kalcija oksīds (CaO), sēra trioksīds (SO3) un nātrija oksīds (Na2O), kas izteikti šādi —

 

  ja šie barības elementi pilnīgi izšķīst ūdenī — tikai ūdenī šķīstošais saturs,

 

  ja šo barības elementu šķīstošais saturs ir vismaz ceturtdaļa no šo barības elementu kopējā satura — kopējais saturs un ūdenī šķīstošais saturs,

 

  citos gadījumos — norāda kopējo saturu.

 

(e)  ja saturā ir urīnviela (CH4N2O), sniedz informāciju par mēslu lietošanas rezultātā izdalījušās amonjaka iespējamo ietekmi uz gaisa kvalitāti un aicinājumu lietotājiem veikt atbilstīgus sanācijas pasākumus.

 

2.  Šādus citus elementus norāda CE-marķētā mēslošanas līdzekļa masas procentos:

 

  organiskā oglekļa (C) saturs un

 

  sausnas saturs.

 

3.  Kur viena vai vairāku mikroelementu — bora (B), kobalta (Co), vara (Cu), dzelzs (Fe), mangāna (Mn), molibdēna (Mo) un cinka (Zn) — minimālais saturs masas procentos ir tāds, kā norādīts tālāk tabulā:

 

  ja CE-marķētajam mēslošanas līdzeklim tie ir pievienoti ar nolūku, tos noteikti deklarē, un

 

  citos gadījumos tos var deklarēt:

 

Mikroelements

Masas procenti

 

Bors (B)

0,01

 

Kobalts (Co)

0,002

 

Varš (Cu)

0,002

 

Mangāns (Mn)

0,01

 

Molibdēns (Mo)

0,001

 

Cinks (Zn)

0,002

 

Tos deklarē pēc informācijas par makroelementiem. Sniedz šādus informācijas elementus:

 

(a)  deklarēto mikroelementu nosaukums un ķīmiskais simbols, tos uzskaitot secībā šādā secībā: bors (B), kobalts (Co), varš (Cu), dzelzs (Fe), mangāns (Mn), molibdēns (Mo) un cinks (Zn) un pēc tiem norādot to pretjona(-u) nosaukumu(-s);

 

(b)  kopējais mikroelementu saturs, ko izsaka procentos no kopējā mēslu daudzuma pēc masas:

 

  ja šie barības elementi pilnīgi izšķīst ūdenī — tikai ūdenī šķīstošais saturs,

 

  ja šo barības elementu šķīstošais saturs ir vismaz ceturtdaļa no šo barības elementu kopējā satura — kopējais saturs un ūdenī šķīstošais saturs, un

 

  citos gadījumos — kopējais saturs;

 

(c)  ja deklarētais mikroelements vai mikroelementi ir helatēti ar helātu veidotāju(-iem), aiz mikroelementa nosaukuma un ķīmiskā identifikatora ir šāds apzīmētājs:

 

  “helatēts ar…” un helātu veidotāja nosaukums vai tā saīsinājums un masas procentos izteikts helatētā mikroelementa daudzums CE-marķētā mēslošanas līdzeklī;

 

(d)  ja CE-marķētais mēslošanas līdzeklis satur mikroelementu vai mikroelementus, kas kompleksēti ar kompleksu veidotāju(-iem):

 

  aiz mikroelementa nosaukuma un ķīmiskā identifikatora ir apzīmētājs “kompleksēts ar...” un masas procentos izteikts kompleksētā mikroelementa daudzums CE-marķētā mēslošanas līdzeklī un

 

  kompleksu veidotāja nosaukums vai tā saīsinājums.

 

(e)  šāds paziņojums: “Izmantot tikai atzītas vajadzības gadījumā. Nepārsniegt attiecīgo devu”.

Grozījums Nr.    304

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC 3 – 1. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  kopējais slāpekļa (N) saturs,

svītrots

Grozījums Nr.    305

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC 3 – 1. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  kopējais fosfora pentoksīda (P2O5) saturs,

svītrots

Grozījums Nr.    306

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC 3 – 1. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  kopējais kālija oksīda (K2O) saturs,

svītrots

Grozījums Nr.    307

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC 6 – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  lietošanas deva, laiks (auga attīstības stadija) un biežums;

(e)  lietošanas deva, laiks (auga attīstības stadija), izvietojums un biežums (saskaņā ar empīriskiem datiem, kas apliecina apgalvojumu(-us) par biostimulējošo iedarbību;

Grozījums Nr.    308

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. daļa – PFC 6 – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  norāde par to, ka produkts nav augu aizsardzības līdzeklis;

Grozījums Nr.    309

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. daļa –PFC 1(A)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pielaide, kas pieļaujama deklarētajam barības elementa saturam vai citiem deklarētajiem parametriem

 

Pielaide, kas pieļaujama deklarētajam barības elementa saturam vai citiem deklarētajiem parametriem

Organiskais ogleklis (C)

± 20 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 2,0 procentpunktiem

Organiskais ogleklis (C)

± 15% relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 2,0 procentpunktam

Sausnas saturs

± 5,0 procentpunkti absolūtā izteiksmē

Sausnas saturs

± 5,0 procentpunkti absolūtā izteiksmē

Kopējais slāpeklis (N)

± 50 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,0 procentpunktam

Kopējais slāpeklis (N)

± 15% relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,0 procentpunktam

Kopējais slāpeklis (N)

± 50 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,0 procentpunktam

Kopējais slāpeklis (N)

± 15% relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,0 procentpunktam

Kopējais fosfora pentoksīds (P2O5)

± 50 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,0 procentpunktam

Kopējais fosfora pentoksīds (P2O5)

± 15% relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,0 procentpunktam

Kopējais kālija oksīds (K2O)

± 50 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,0 procentpunktam

Kopējais kālija oksīds (K2O)

± 15% relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,0 procentpunktam

Kopējais un ūdenī šķīstošais magnija oksīds, kalcija oksīds, sēra trioksīds vai nātrija oksīds

± 25 % no deklarētā minēto barības elementu satura, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,5 procentpunktiem

Kopējais un ūdenī šķīstošais magnija oksīds, kalcija oksīds, sēra trioksīds vai nātrija oksīds

± 25 % no deklarētā minēto barības elementu satura, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,5 procentpunktiem

Kopējais varš (Cu)

± 50 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 2,5 procentpunktiem

Kopējais varš (Cu)

± 50 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 2,5 procentpunktiem

Kopējais cinks (Zn)

± 50 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 2,0 procentpunktiem

Kopējais cinks (Zn)

± 50 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 2,0 procentpunktiem

Daudzums

– 5 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības

Daudzums

– 5 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības

 

 

Slāpekļa, fosfora un kālija deklarētās formas

Binārā gadījumā: maksimālā pielaide absolūtā izteiksmē — 1,1 N un 0,5 organiskā N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O un 1,5 divu barības elementu summai.

 

 

 

Terciārā gadījumā: maksimālā pielaide absolūtā izteiksmē — 1,1 N un 0,5 organiskā N, 1,1 P2O2, 1,1 K2O un 1,9 triju barības elementu summai.

 

 

 

± 10 % katra barības elementa kopējā deklarētā satura līdz ne vairāk kā 2 procentpunktiem absolūtā izteiksmē.

Grozījums Nr.    310

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. daļa – PFC 1(B) – 1. tabula

 

Komisijas ierosinātais teksts

Pielaide, kas pieļaujama deklarētajam neorganiskā makroelementa formu saturam

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % no deklarētā minēto barības elementu formu satura, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 2 procentpunktiem

± 25 % no deklarētā minēto barības elementu satura, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,5 procentpunktiem

± 25 % no deklarētā satura, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 0,9 procentpunktiem

Grozījums

Pielaide, kas pieļaujama deklarētajam neorganiskā makroelementa formu saturam

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % no deklarētā minēto barības elementu formu satura, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 2 procentpunktiem katram barības elementam atsevišķi un barības vielu summai

-50 % un +100 % no deklarētā minēto barības elementu satura, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz -2 un +4 procentpunktiem

± 25 % no deklarētā satura, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 0,9 procentpunktiem

pielaides P2O5 gadījumā attiecas uz neitrālā amonija citrātā un ūdenī šķīstošo fosfora pentoksīdu (P2O5).

 

 

Grozījums Nr.    311

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. daļa –PFC 1(B)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Organiskais ogleklis: ± 20 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 2,0 procentpunktiem

Organiskais ogleklis: ± 15 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 2,0 procentpunktiem

Kopējais slāpeklis: ± 50 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,0 procentpunktam

Kopējais slāpeklis: ± 15 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,0 procentpunktam

Kopējais varš (Cu): ± 50 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 2,5 procentpunktiem

Kopējais varš (Cu): ± 15 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 2,5 procentpunktiem

Kopējais cinks (Zn) ± 50 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 2,0 procentpunktiem

Kopējais cinks (Zn) ± 15 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 2,0 procentpunktiem

Grozījums Nr.    312

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. daļa - PFC 1(C)(I)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Pielaide, kas pieļaujama deklarētajam neorganiskā makroelementa formu saturam

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % no deklarētā minēto barības elementu formu satura, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 2 procentpunktiem

± 25 % no deklarētā minēto barības elementu satura, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,5 procentpunktiem

± 25 % no deklarētā satura, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 0,9 procentpunktiem

Granulometriskais sastāvs: ± 10 % relatīvā novirze, ko piemēro deklarētajai materiāla procentuālajai daļai, kura iziet caur noteiktu sietu

Daudzums: ± 5 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības

Grozījums

Pielaide, kas pieļaujama deklarētajam neorganiskā makroelementa formu saturam

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % no deklarētā minēto barības elementu formu satura, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 2 procentpunktiem katram barības elementam atsevišķi un barības vielu summai

-50 % un +100 % no deklarētā minēto barības elementu satura, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz -2 un +4 procentpunktiem

-50 % un +100 % no deklarētā satura, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz -2 un +4 procentpunktiem

Iepriekšminētās pielaides vērtības attiecas arī uz N veidiem un šķīdību

Granulometriskais sastāvs: ± 20 % relatīvā novirze, ko piemēro deklarētajai materiāla procentuālajai daļai, kura iziet caur noteiktu sietu

Daudzums: ± 3 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības

Grozījums Nr.    313

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. daļa – PFC 3

Deklarētā barības elementa formas un citi deklarētie kvalitātes kritēriji

Pielaides, kas pieļaujamas deklarētajiem parametriem

pH

± 0,7 ražošanas laikā

 

± 1,0 jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē

Organiskais ogleklis (C)

± 10 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,0 procentpunktam

Kopējais slāpeklis (N)

± 20 % relatīvā novirze, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,0 procentpunktam

Kopējais fosfora pentoksīds (P2O5)

± 20 % relatīvā novirze, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,0 procentpunktam

Kopējais kālija oksīds (K2O)

± 20 % relatīvā novirze, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,0 procentpunktam

Sausna

± 10 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības

Daudzums

– 5 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības ražošanas laikā

 

– 25 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē

Org. ogleklis (C) / org. slāpeklis (N)

± 20 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 2,0 procentpunktiem

Granulometriskais sastāvs

± 10 % relatīvā novirze, ko piemēro deklarētajai materiāla procentuālajai daļai, kura iziet caur noteiktu sietu

Grozījums

Deklarētā barības elementa formas un citi deklarētie kvalitātes kritēriji

Pielaides, kas pieļaujamas deklarētajiem parametriem

pH

± 0,7 ražošanas laikā

 

± 0,9 jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē

Organiskais ogleklis (C)

± 10 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,0 procentpunktam

Kopējais slāpeklis (N)

± 20 % relatīvā novirze, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,0 procentpunktam

Kopējais fosfora pentoksīds (P2O5)

± 20 % relatīvā novirze, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,0 procentpunktam

Kopējais kālija oksīds (K2O)

± 20 % relatīvā novirze, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 1,0 procentpunktam

Sausna

± 10 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības

Daudzums

– 5 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības ražošanas laikā

 

15% relatīvā novirze no deklarētās vērtības jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē

Org. ogleklis (C) / org. slāpeklis (N)

± 20 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības, absolūtā izteiksmē maksimāli līdz 2,0 procentpunktiem

Granulometriskais sastāvs

± 10 % relatīvā novirze, ko piemēro deklarētajai materiāla procentuālajai daļai, kura iziet caur noteiktu sietu

Grozījums Nr.    314

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. daļa – PFC 4

Deklarētā barības elementa formas un citi deklarētie kvalitātes kritēriji

Pielaides, kas pieļaujamas deklarētajiem parametriem

Elektrovadītspēja

± 50 % relatīvā novirze ražošanas laikā

 

± 75 % relatīvā novirze jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē

pH

± 0,7 ražošanas laikā

 

± 1,0 jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē

Daudzums pēc tilpuma (litros vai m³)

– 5 % relatīvā novirze ražošanas laikā

 

– 25 % relatīvā novirze jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē

Daudzuma (tilpuma) noteikšana materiāliem, kam daļiņu izmērs ir lielāks par 60 mm

– 5 % relatīvā novirze ražošanas laikā

 

– 25 % relatīvā novirze jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē

Noteiktā formā sagatavotu augsnes substrātu daudzuma (tilpuma) noteikšana

– 5 % relatīvā novirze ražošanas laikā

 

– 25 % relatīvā novirze jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē

Ūdenī šķīstošais slāpeklis (N)

± 50 % relatīvā novirze ražošanas laikā

 

± 75 % relatīvā novirze jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē

Ūdenī šķīstošais fosfora pentoksīds (P2O5)

± 50 % relatīvā novirze ražošanas laikā

 

± 75 % relatīvā novirze jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē

Ūdenī šķīstošais kālija oksīds (K2O)

± 50 % relatīvā novirze ražošanas laikā

 

± 75 % relatīvā novirze jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē

Grozījums

Deklarētā barības elementa formas un citi deklarētie kvalitātes kritēriji

Pielaides, kas pieļaujamas deklarētajiem parametriem

Elektrovadītspēja

± 50 % relatīvā novirze ražošanas laikā

 

± 60% relatīvā novirze jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē

pH

± 0,7 ražošanas laikā

 

± 0,9 jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē

Daudzums pēc tilpuma (litros vai m³)

– 5 % relatīvā novirze ražošanas laikā

 

–15 % relatīvā novirze jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē

Daudzuma (tilpuma) noteikšana materiāliem, kam daļiņu izmērs ir lielāks par 60 mm

– 5 % relatīvā novirze ražošanas laikā

 

–15 % relatīvā novirze jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē

Noteiktā formā sagatavotu augsnes substrātu daudzuma (tilpuma) noteikšana

– 5 % relatīvā novirze ražošanas laikā

 

–15 % relatīvā novirze jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē

Ūdenī šķīstošais slāpeklis (N)

± 50 % relatīvā novirze ražošanas laikā

 

± 60 % relatīvā novirze jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē

Ūdenī šķīstošais fosfora pentoksīds (P2O5)

± 50 % relatīvā novirze ražošanas laikā

 

± 60 % relatīvā novirze jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē

Ūdenī šķīstošais kālija oksīds (K2O)

± 50 % relatīvā novirze ražošanas laikā

 

± 60 % relatīvā novirze jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē

Grozījums Nr.    315

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1. apakšpunkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  enerģētisko kultūraugu digestāti, kas specificēti kategorijā “CMC 4”;

(b)  enerģētisko kultūraugu digestāti un augu bioatkritumi, kas specificēti kategorijā “CMC 4”;

Grozījums Nr.    316

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1. apakšpunkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  nepārstrādāti vai mehāniski pārstrādāti augi, augu daļas vai augu ekstrakti, kas specificēti kategorijā “CMC 2”;

Grozījums Nr.    317

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 3. apakšpunkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  denitrifikācijas inhibitoram, kas specificēts kategorijā “PFC 5(A)(Ia)”;

Grozījums Nr.    318

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 2. apakšpunkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  denitrifikācijas inhibitoram, kas specificēts kategorijā “PFC (A)(Ia)”;

Grozījums Nr.    319

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 2. daļa – A modulis – 2.2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  skiču projekts, rasējumi un shēmas;

svītrots

Grozījums Nr.    320

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 2. daļa – A modulis – 2.2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  apraksti un skaidrojumi, kas vajadzīgi minēto rasējumu, shēmu un CE-marķētā mēslošanas līdzekļa lietošanas izpratnei;

svītrots

Grozījums Nr.    321

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 2. daļa – A1 modulis – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izmantojot reprezentatīvu mēslošanas līdzekļa paraugu, ko ņem vismaz reizi trijos mēnešos, ražotāja vārdā tiek īstenoti tālāk 4.1.–4.3. iedaļā minētie cikli un testi, lai pārbaudītu atbilstību

Izmantojot reprezentatīvu mēslošanas līdzekļa paraugu, ko ņem vismaz reizi sešos mēnešos, ja iekārta darbojas nepārtraukti, vai katru gadu, ja ražošana notiek periodiski, ražotāja vārdā tiek īstenoti tālāk 4.1.–4.3. iedaļā minētie cikli un testi, lai pārbaudītu atbilstību

Grozījums Nr.    322

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 2. daļa – A1 modulis – 4.3.5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.3.5a.  Ražotāji glabā testēšanas ziņojumus kopā ar tehnisko dokumentāciju.

Grozījums Nr.    323

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 2. daļa – B modulis – 3.2. punkts – c apakšpunkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  testēšanas ziņojumi un

–  testēšanas ziņojumi, tostarp pētījumi par agronomisko efektivitāti, un

Grozījums Nr.    324

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 2. daļa – D1 modulis – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  skiču projekts, rasējumi un shēmas, arī ražošanas procesa rakstisks apraksts un diagramma, kuros skaidri norādīta katra apstrāde, glabāšanas tvertne un zona;

(b)  ražošanas procesa rakstisks apraksts un diagramma;

(1)

  OV C 389, 21.10.2016., 80. lpp.


PASKAIDROJUMS

Ievads

Eiropas Komisija 2016. gada 17. martā pieņēma priekšlikumu regulai, ar ko nosaka noteikumus par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū.

Pašlaik tiesiskais regulējums par nosacījumiem, ar kādiem mēslošanas līdzekļus dara pieejamus iekšējā tirgū, ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2003/2003, kas gandrīz ekskluzīvi attiecas tikai uz mēslošanas līdzekļiem, kuri iegūti no izrakteņiem vai ķīmiski ražotiem neorganiskiem materiāliem. Ar šo priekšlikuma projektu aizstās minēto tiesību aktu un aptvers plašāku mēslošanas līdzekļu klāstu, atverot vienoto tirgu tādu mēslošanas līdzekļu brīvai apgrozībai, kas ražoti no organiskām vai otrreizējās pārstrādes izejvielām. Tāpēc ar šo priekšlikumu noteikumus par mēslošanas līdzekļiem saskaņo ar jauno tiesisko regulējumu produktu likumdošanas jomā, un tā vienīgais juridiskais pamats ir LESD 114. pants.

Komisijas priekšlikuma mērķis ir palīdzēt ES rūpniecībai kļūt ilgtspējīgākai un konkurētspējīgākai, veicināt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi un radīt jaunas darbvietas. Ar ierosināto regulu cenšas saskaņot ES noteikumus par produktiem, kas iegūti no organisko materiālu atkritumiem un blakusproduktiem.

Priekšlikuma sagatavošana

Priekšlikums ir balstīts uz plašu apspriešanos ar ieinteresētajām personām un uz ietekmes novērtējumu. Spēkā esošās Mēslošanas līdzekļu regulas 2010. gada novērtējumā secināts, ka Mēslošanas līdzekļu regula varētu efektīvāk veicināt inovatīvu mēslošanas līdzekļu izmantojumu un ka būtu arī jāveic reformas, ar ko nostiprināt iekšējo tirgu. Novērtējumā arī konstatēja, ka nedz uzņēmēji, nedz valstu iestādes nav uzskatījuši, ka pietiek tikai ar savstarpēju atzīšanu, lai nodrošinātu organisko mēslošanas līdzekļu brīvu apriti, jo mēslošanas līdzekļi ir produkti, kuriem vajadzīgi stingri noteikumi, lai nodrošinātu produktu kvalitāti, kā arī vides un veselības aizsardzību.

Sagatavošanas posmā notika apspriešanās ar visām ieinteresētajām personām, tostarp 2015. gada maijā publicētās sabiedriskās apspriešanas par aprites ekonomiku ietvaros. Ieinteresētās personas tika aicinātas arī iesniegt atsauksmes par Mēslošanas līdzekļu regulas pārskatīšanas ceļvedi, ko publicēja 2015. gada oktobrī.

Priekšlikumam ir pievienots ietekmes novērtējums, kurā atzīts, ka reforma sekmētu administratīvu vienkāršošanu un nodrošinātu vajadzīgo elastīgumu tirgū, vienlaikus panākot veselības un vides aizsardzību.

Vispārīgas piezīmes

Referente atzinīgi vērtē Mēslošanas līdzekļu regulas priekšlikumu kā daļu no aprites ekonomikas paketes. Ar šo priekšlikumu aktualizē atbilstības novērtēšanu un tirgus uzraudzību saskaņā ar jauno tiesisko regulējumu par produktu likumdošanu, aptver plašāku mēslošanas līdzekļu klāstu (ietverot mēslošanas līdzekļus, kas ražoti no otrreizējām izejvielām) un nosaka ierobežojumus attiecībā uz smago metālu un piesārņotāju klātbūtni mēslošanas līdzekļos, lai aizsargātu sabiedrības intereses.

1. Fakultatīva saskaņošana

Iniciatīvas mērķis ir panākt, ka iekšējā tirgū attiecībā uz šādiem produktiem tiek sasniegta kritiskā masa. Nesaskaņotu mēslošanas līdzekļu savstarpējā atzīšana vēsturiski ir izrādījusies ārkārtīgi grūta, savukārt neorganisku mēslošanas līdzekļu piekļuvi iekšējam tirgum ir faktiski nodrošinājuši ražojumu saskaņošanas jomas tiesību akti. Tāpēc ir secināts, ka attiecībā uz mēslošanas līdzekļiem no organiskiem vai otrreizējās pārstrādes izejvielām produktu likumdošanā ir paredzēts tikai tāds regulējums, kāds vajadzīgs, lai radītu stimulus lielapjoma ieguldījumiem aprites ekonomikā.

Ar šo priekšlikumā izraudzīto regulatīvo metodi uzņēmējiem tiek sniegts maksimāls elastīgums attiecībā uz jaunu produktu laišanu tirgū, nepazeminot drošumu un kvalitāti. Turklāt tas dalībvalstīm ļauj brīvi lemt, kā tirgū laist nesaskaņotus mēslošanas līdzekļus, tādiem uzņēmējiem, kas meklē lielākus pārrobežu tirgus, neliedzot iespēju izmantot saskaņotā regulējuma priekšrocības.

Referente uzskata, ka dalībvalstu vienpusējas darbības nevar likvidēt šķēršļus, kādi atšķirīgu nacionālo regulējumu veidā pastāv inovatīvu mēslošanas līdzekļu brīvai apritei. ES darbības varētu veicināt šādu organisko mēslošanas līdzekļu brīvu apriti iekšējā tirgū, izveidojot saskaņotus un visaptverošus kvalitātes, drošuma un vidiskos kritērijus. Turklāt Eiropas tiesiskais regulējums liktu dalībvalstīm lielāku uzmanību veltīt inovatīvu mēslošanas līdzekļu ekonomiskajam un vidiskajam potenciālam, organiskiem mēslošanas līdzekļiem piešķirot tādu pašu svaru kā no minerāliem iegūtiem mēslošanas līdzekļiem un inovācijas stimulēšanai.

Referente uzsver, ka uzņēmumi, kas priekšroku dod saskaņotajai pieejai, varēs vieglāk piekļūt visam iekšējam tirgum. Turklāt samazinātos administratīvās izmaksas, jo mazināsies vajadzība atsevišķus produktus reģistrēt saskaņā ar atšķirīgiem nacionāliem noteikumiem. Ražotāji, uz kuriem neattiecas trešo pušu sertifikācijas procedūras, tiks mazāk skarti nekā tie ražotāji, kuriem jāsedz izmaksas par trešo pušu sertifikāciju (piemēram, MVU). Šīs izmaksas samazinātos, jo retāk veiktu pārbaudes atbilstīgi ražošanas apjomam un retāk ņemtu ārējos paraugus pēc atzīšanas gada. Šajā ziņā fakultatīva saskaņošana sekmētu vienmērīgu pāreju uz jauno tiesisko regulējumu, atstājot ražotāju ziņā izvēli, vai ražojumu piedāvāt vietējos vai ES tirgos.

2. Regulas jaunās prasības un mērogs

Viens no šīs regulas mērķiem ir uzlabot mēslošanas līdzekļu drošības standartus, kā arī noteikt zemākas smago metālu, jo īpaši kadmija, robežvērtības katrai produkta funkcionālajai kategorijai (PFC). Tādējādi varētu uzlabot pārtikas un patērētāju drošību, kā arī augsnes aizsardzību. Saskaņā ar jaunajiem drošības standartiem tiek noteikti maksimālie piemaisījumu daudzumi, piemēram, organiskie vai mikrobiālie piesārņotāji. Turklāt katrai PFC atsevišķi tiek noteikts jauns minimālo barības vielu saturs, lai nodrošinātu CE-marķētu mēslošanas līdzekļu kvalitāti.

Saistība ar fosfātu mēslošanas līdzekļos atļautajām kadmija robežvērtībām notiek plašas debates par pareizo līdzsvaru starp sabiedrības interešu mērķiem un samērīgiem līdzekļiem šo mērķu sasniegšanai, kā arī par zinātnisko pamatu un pašlaik nepieciešamo tehnoloģiju pieejamību. Komitejas līmenī Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai ir piešķirta ekskluzīva kompetence atļautās kadmija robežvērtības noteikt priekšlikuma I pielikumā.

3. Skaidrs mēslošanas līdzekļu nošķīrums

Pašreizējā priekšlikumā iekļautā mēslošanas līdzekļu definīcija lauksaimniekiem var radīt neskaidrības, jo tā ietver dažādu veidu produktus, kam ir atšķirīgas funkcijas un īpašības. Tādēļ ir jābūt ļoti skaidram nošķīrumam starp mēslošanas līdzekļiem (produktiem, kas nodrošina barības elementus augu augšanai) un citu veidu produktiem (augsnes ielabotājiem, augsnes substrātu, agronomiskām piedevām vai biostimulatoriem), kuriem ir atšķirīgas funkcijas, piemēram, stimulēt konkrētas augu funkcijas, ietekmēt augsni, utt.

4. Administratīvā sloga samazināšana

Priekšlikumā ir noteiktas vairākas prasības uzņēmējiem, lai izveidotu vienoto tirgu, kurā aizsargā būtiskas sabiedriskās intereses, tādas kā drošība, sabiedrības veselības un vides aizsardzība u. c. Tomēr šie mērķi būtu jāsasniedz ar pēc iespējas mazāk apgrūtinošiem pasākumiem, lai neliktu šķēršļus inovācijai un darbvietu radīšanai. Tādēļ referente uzskata, ka ir svarīgi priekšlikumu pielāgot tā, lai uzņēmēju pienākumi būtu samērīgi ar šīs regulas mērķiem, neradot lielāku regulējumu kā tas ir nepieciešams.

5. Marķējums

Referente uzskata, ka ir svarīgi, lai marķējums būtu skaidrs un visaptverošs un lai tajā tiktu iekļauta visa informācija par pieejamajiem barības elementiem un to šķīdību. Šāda kārtība ir svarīga lauksaimniekiem, lai varētu pienācīgi izvērtēt produktu agronomisko iedarbīgumu un izvēlēties to produktu, kas ir vispiemērotākais attiecīgo kultūraugu audzēšanai, kā arī augsnes un klimata apstākļiem un īpašībām. Tas arī uzlabo efektivitāti un nāk par labu videi.

Secinājumi

Referente uzskata, ka priekšlikums novedīs pie tā, ka vienkāršosies un samazināsies administratīvais slogs mēslošanas līdzekļu ražotājiem, kuri cenšas ES tirgū gūt piekļuvi vairāk nekā vienas valsts teritorijai, jo šāda piekļuve vairs nebūs atkarīga no savstarpējas atzīšanas. Vienlaikus, saglabājot atvērtu iespēju piekļūt nacionālajiem tirgiem uz nacionālo noteikumu un savstarpējās atzīšanas pamata, netiks liegta vai ierobežota tirgus piekļuve ražotājiem, kuriem nav mērķa nodrošināt atbilstību ES līmeņa noteikumiem, kā arī pārrobežu darbībās varēs izvēlēties savstarpējās atzīšanas pieeju.

Referente arī uzskata, ka jaunā Komisijas pieeja varētu radīt vairākus bezprecedenta noteikumus mēslošanas līdzekļu nozarē. Turklāt priekšlikumā pastāv vairākas neatbilstības, neskaidri jautājumi un trūkst definīcijas, kas būtu jāprecizē. Šajā ziņā jaunās regulas stāšanās spēkā 2018. gada 1. janvārī šķiet pāragra.

Ar pārskatīšanas klauzulu Komisijai prasa 2023. gadā ziņot par iekšējā tirgus darbību, lai novērtētu daļējas saskaņošanas ietekmi, pārbaudītu, vai šī regula sekmē plānoto administratīvo vienkāršošanu, un novērtētu piesārņotāju līmeņu ierobežojumus, kā noteikts I pielikumā. Datums, kurā ziņojums būtu jāiesniedz, ir atkarīgs no iespējamām izmaiņām, kādas varētu rasties saskaņā ar 49. pantā paredzēto piemērošanas grafiku.


PIELIKUMS. JURIDISKAS UN FIZISKAS PERSONAS,KAS SNIEGUŠAS REFERENTEI ZIŅOJUMA SAGATAVOŠANAI NODERĪGU INFORMĀCIJU

Šis saraksts ir sagatavots pilnīgi brīvprātīgi, un par to ir atbildīga tikai referente. Strādājot pie ziņojuma projekta, referente saņēma noderīgu informāciju no šīm juridiskajām un fiziskajām personām:

Juridiska un/vai fiziska persona

Fertilizers Europe

European Biostimulant Industry Council (EBIC)

European Consortium of the Organic-Based Fertilizer Industry (ECOFI)

Alliance Européenne des Engrais Phosphatés

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

Copa - Cogeca

 

 

Chemicals Legislation European Enforcement Network (CLEEN)

Fertisac

Phosagro

Stockholm University Baltic Sea Centre (Baltic Eye project)

GRODAN

SOBAC

 

Veolia

SUEZ Group

Office Chérifien des Phosphates (OCP)

BAYER


Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejAS ATZINUMS (2.6.2017)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka noteikumus par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū, un groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Elisabetta Gardini

  (*) Iesaistītā komiteja — Reglamenta 54. pants

ĪSS PAMATOJUMS

Konteksts

Mēslošanas līdzekļi tiek izmantoti ar mērķi pabarot augus un uzlabot to augšanu, galvenokārt lauksaimniecībā. Tos var iedalīt divās pamatgrupās: mēslošanas līdzekļi, kuri apgādā augus ar barības elementiem, un citi produkti, kuru galvenais mērķis ir veicināt augu augšanu ar citiem līdzekļiem. Tā kā pasaules iedzīvotāju skaits turpina pieaugt, mēslošanas līdzekļi nodrošina svarīgus ieguvumus, jo īpaši lielākas ražas dēļ. Tomēr dažas problēmas attiecībā uz vidi, sabiedrības veselību un pārtikas nekaitīgumu ir saistītas ar mēslošanas līdzekļu izmantošanu.

Saskaņā ar Komisijas aplēsēm mēslošanas līdzekļu nozares gada apgrozījums ir aptuveni EUR 20–25 miljardi, un tā nodrošina aptuveni 100 000 darbvietu; MVU veido 90 % no nozarē strādājošajiem uzņēmumiem. Iekšējā pētījumā, kas publicēts 2015. gadā, ir uzsvērts, ka lielākajā daļā ES dalībvalstu mēslošanas līdzekļu izmaksas veido apmēram 10 % no lauksaimnieku izmaksām, augstākajam rādītājam sasniedzot 20 % (Īrijā), bet zemākajam — 3,6 % (Maltā).

Spēkā esošais tiesiskais regulējums

2003. gadā pieņemtajā regulā par mēslošanas līdzekļiem (Regula (EK) Nr. 2003/2003) ir noteikti dažādi mēslošanas līdzekļu veidi, kas apstiprināti kā “EK mēslošanas līdzekļi” un var būt brīvā apritē ES tirgū. Lai gan pašreiz spēkā esošā regula attiecas uz dažādiem mēslošanas līdzekļu veidiem, pašreizējie “EK mēslošanas līdzekļi” būtībā ir parastie mēsli un minerālmēsli, kuri iegūti no primārajām izejvielām; dažu mēslošanas līdzekļu ražošanā tiek patērēta enerģija un rodas liels CO2 emisiju apjoms. Turklāt regulā nav ietverti ierobežojumi attiecībā uz smago metālu un citu piesārņotāju, piemēram, patogēnu un fizisko piemaisījumu, īpatsvaru sastāvā.

Komisija 2016. gada martā nāca klajā ar tiesību akta priekšlikumu par mēslošanas līdzekļiem, kas ir daļa no aprites ekonomikas tiesību aktu kopuma. Priekšlikums attiecas uz plašāku mēslošanas līdzekļu klāstu (tostarp mēslošanas līdzekļiem, kas ražoti no otrreizējām izejvielām), un tajā ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz smago metālu un piesārņotāju saturu mēslošanas līdzekļos.

Atzinuma sagatavotājas nostāja

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas izstrādāto priekšlikumu, jo tas nodrošinās visu mēslošanas līdzekļu piekļuvi iekšējam tirgum un ļaus īstenot praksē aprites ekonomikas principus. Turklāt atzinuma sagatavotāja uzskata, ka visu veidu mēslošanas līdzekļu, ne tikai minerālmēslu, iekļaušana ES tiesību aktos ir ļoti pozitīvs panākums. Tas palīdzēs radīt pilnīgāku iekšējo tirgu un sekmēs un stiprinās MVU investīcijas aprites ekonomikā.

Tomēr ir arī ļoti būtiski noteikt reālistiskus un sasniedzamus mērķus, lai nodrošinātu, ka ierobežojumus un prasības var izpildīt. Prioritāte būtu jāpiešķir cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzībai, taču tas būtu jālīdzsvaro ar minēto pasākumu iespējamo sociālekonomisko ietekmi. Turklāt ir svarīgi nodrošināt pārtikas nekaitīgumu un to, lai pārtikas apgāde joprojām varētu apmierināt pastāvīgi augošo iedzīvotāju skaitu. Jauno noteikumu pamatā vajadzētu būt spēcīgai zinātniskajai bāzei un pienācīgu riska novērtējumu rezultātiem, nevis tikai piesardzības principam, kas radītu tikai nepamatotus ierobežojumus un netaisnīgi aizliegtu dažu produktu apriti iekšējā tirgū. Ja vien nav pienācīgu zinātnisko datu, kas pierāda, ka pastāv apdraudējums videi vai cilvēku un dzīvnieku veselībai, nebūtu jānosaka tehniski nereālas prasības. Atzinuma sagatavotāja ir pieņēmusi šo pieeju attiecībā uz priekšlikumu un jo īpaši jautājumā par piesārņotājiem.

Attiecībā uz piesārņotājiem īpaši svarīgs ir jautājums par kadmiju (Cd). Kadmijs, kas ir galvenokārt fosfātu minerālmēslu sastāvā, rada īpašas bažas, jo tas var uzkrāties augsnē, nonākt pārtikas produktos, un, iespējams, izraisīt negatīvu ietekmi uz veselību, augsnes bioloģisko daudzveidību un gruntsūdeņu kvalitāti, nesniedzot nekādu labumu augiem. Kadmija saturs fosfātu mēslošanas līdzekļos ir atkarīgs no izmantotā fosfātieža, jo tas ir ieža sastāvā un nezūd pat pēc ražošanas procesa beigām. Kadmija saturs fosfātiežos svārstās no mazāk nekā 10 mg Cd uz kg fosfora (P2O5) līdz 200 mg uz kg atkarībā no tā, kur iezis ir iegūts. Komisijas priekšlikumā ir paredzēts pakāpeniski samazināt maksimālo pieļaujamo metālu piemaisījumu īpatsvaru no 60 mg Cd uz kg P2O5 līdz 40 mg Cd uz kg pēc trim gadiem un līdz 20 mg Cd uz kg — pēc 12 gadiem. Tas nozīmētu visstingrākās robežvērtības pasaulē — Japānā, Austrālijā, Kalifornijā un Jaunzēlandē ir augstākas pieļaujamās Cd robežvērtības, taču Eiropas Savienībā patlaban nav noteikti ierobežojumi.

Mēslošanas līdzekļus ES ražo, izmantojot ārkārtīgi dažādas tradicionāli izmantotas metodes, no kurām daudzas pilnībā atbilst aprites ekonomikas principiem. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt šo ražošanas metožu saglabāšanu un to, lai netiktu paredzēti noteikumi, kas ir pretrunā tām.

Turklāt atzinuma sagatavotāja ir apņēmusies panākt to noteikumu saskaņošanu, ko piemēro dažādām mēslošanas līdzekļu kategorijām, lai nodrošinātu, ka lauksaimniekiem ir pieejami augstas kvalitātes produkti un plašākas izvēles iespējas.

Daži mēslošanas līdzekļi, ko definē kā „divējāda lietojuma” produktus, satur tos pašus ķīmiskos savienojumus, ko satur augu aizsardzības līdzekļi. Komisijas priekšlikumā nav atsauces uz šiem produktiem, un tas būtu jālabo, lai skaidri nošķirtu šīs divas kategorijas, kam ir raksturīgas atšķirīgas iezīmes.

Komisija arī ierosina no regulas darbības jomas izslēgt organiskos organominerālos mēslošanas līdzekļus un biostimulatorus, kas izgatavoti no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem. Turklāt vienīgie dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kurus varētu laist tirgū ar CE marķējumu, ir tie, kas ir sasnieguši tā dēvēto “beigu punktu”, lai novērstu to kā dzīvnieku barības krāpniecisku izmantošanu. Savukārt dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas nav sasnieguši beigu punktu, ir jāatbilst ļoti stingrām prasībām, un tādēļ vajadzētu būt arī iespējai tos laist tirgū ES mērogā.

Papildus šiem jautājumiem būtu jāuzlabo vairāki termini un definīcijas, lai labāk atspoguļotu tehnoloģisko progresu, jo īpaši attiecībā uz tādiem inovatīviem produktiem kā biostimulatori.

Tāpat ir nepieciešams nodrošināt, ka lauksaimniekiem un patērētājiem tiek sniegta skaidrāka informācija. Tas būtu jādara, norādot barības elementus, kas ir attiecīgo minerālmēslu sastāvā, un uzlabojot vispārīgās marķēšanas prasības, kas noteiktas III pielikumā. Tas ļautu lauksaimniekiem un patērētājiem optimāli izmantot mēslošanas līdzekļus un tādējādi samazināt šo produktu ietekmi uz vidi.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI,

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI,

ar ko nosaka noteikumus par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū, un groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009

ar ko nosaka noteikumus par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū, un groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009 un Direktīvu 91/676/EEK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

Pamatojums

Ir svarīgi veidot saikni starp tirdzniecību ar mēslošanas līdzekļiem un to izmantošanu, citiem vārdiem sakot, starp šo regulu un Nitrātu direktīvu. Ja tirdzniecību un izmantošanu skata atsevišķi, šī regula var nesasniegt savu mērķi, jo tādā gadījumā dalībvalstīm vai reģioniem būs iespēja, izmantojot noteikumus par mēslošanas līdzekļu lietošanu, neļaut praksē izmantot dažus mēslošanas līdzekļus, piemēram, kompostu no organiskajiem atkritumiem.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Nosacījumi, ar kādiem mēslus darīt pieejamus iekšējā tirgū, ir daļēji saskaņoti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2003/200315, kura gandrīz pilnībā attiecas uz mēsliem, kuri iegūti no izrakteņiem vai ķīmiski ražotiem neorganiskiem materiāliem. Pastāv nepieciešamība mēslošanas vajadzībām izmantot arī pārstrādātus vai organiskus materiālus. Būtu jāizveido saskaņoti nosacījumi, lai tādus mēslus, kas iegūti no šādiem pārstrādātiem vai organiskiem materiāliem, darītu pieejamus visā iekšējā tirgū, tādējādi sniedzot būtisku stimulu to turpmākai izmantošanai. Tādēļ saskaņošanas darbības joma būtu jāpaplašina, un tajā jāiekļauj pārstrādāti un organiski materiāli.

(1)  Nosacījumi, ar kādiem mēslus darīt pieejamus iekšējā tirgū, ir daļēji saskaņoti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2003/200315, kura gandrīz pilnībā attiecas uz mēsliem, kuri iegūti no izrakteņiem vai ķīmiski ražotiem neorganiskiem materiāliem. Pastāv nepieciešamība mēslošanas vajadzībām izmantot arī pārstrādātus vai organiskus materiālus. Būtu jāizveido saskaņoti nosacījumi, lai tādus mēslus, kas iegūti no šādiem pārstrādātiem vai organiskiem materiāliem, darītu pieejamus visā iekšējā tirgū, tādējādi sniedzot būtisku stimulu to turpmākai izmantošanai. Pārstrādātu barības elementu plašākas izmantošanas veicināšana papildus sekmētu aprites ekonomiku un nodrošinātu resursu ziņā efektīvāku barības elementu vispārēju izmantošanu, vienlaikus samazinot Savienības atkarību no trešo valstu izcelsmes barības elementiem. Tādēļ saskaņošanas darbības joma būtu jāpaplašina, un tajā jāiekļauj pārstrādāti un organiski materiāli.

__________________

__________________

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Regula (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem (OV L 304, 21.11.2003., 1. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Regula (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem (OV L 304, 21.11.2003., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Ar šo regulu būtu jāsekmē aprites ekonomikas mērķu sasniegšana, ja vien tā vienlaikus nodrošina ļoti efektīvu mēslošanas līdzekļu apgādes drošību lauksaimniekiem. Komisija līdz ... iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā izvērtēta šīs regulas piemērošana [OV: lūgums ievietot datumu: pieci gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Tādi kontaminanti CE-marķētos mēslošanas līdzekļos kā kadmijs var potenciāli apdraudēt cilvēka un dzīvnieku veselību un vidi, jo tie uzkrājas vidē un nonāk pārtikas apritē. Tāpēc šādos mēslošanas līdzekļos to saturs būtu jāierobežo. Turklāt no bioatkritumiem iegūtos, CE-marķētos mēslošanas līdzekļos būtu jāizslēdz piemaisījumu, jo īpaši polimēru, kā arī metāla un stikla klātbūtne vai tā jāierobežo, cik tas tehniski iespējams, atklājot šādus piemaisījumus dalītā savākšanā savāktajos bioatkritumos pirms apstrādes.

(8)  Tādi kontaminanti CE-marķētos mēslošanas līdzekļos kā kadmijs apdraud cilvēka un dzīvnieku veselību un vidi, jo tie uzkrājas vidē un nonāk pārtikas apritē. Vairākas dalībvalstis jau tagad piemēro kontaminantu līmeņa ierobežojumus attiecībā uz kadmiju, jo kadmijs rada risku cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi. Tāpēc šādos mēslošanas līdzekļos to saturs būtu jāierobežo. Turklāt no bioatkritumiem iegūtos, CE-marķētos mēslošanas līdzekļos būtu jāizslēdz piemaisījumu, jo īpaši polimēru, kā arī metāla un stikla klātbūtne vai tā jāierobežo, cik tas tehniski iespējams, atklājot šādus piemaisījumus dalītā savākšanā savāktajos bioatkritumos pirms apstrādes.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Dalībvalstīm, kuras jau tagad piemēro stingrākas robežvērtības kadmija saturam mēslos, būtu jāļauj saglabāt šīs robežvērtības, līdz pārējās Savienības dalībvalstis sasniedz līdzvērtīgas robežvērtības.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8b)  Visā Savienībā attiecībā uz CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem būtu jāievieš kadmija satura marķēšanas prasība, lai norādītu faktisko kadmija (Cd) saturu mg uz kg fosfora pentoksīda (P205). Šī prasība varētu paredzēt skaidri redzamu produkta etiķeti ar krāsu kodu, lai lietotāji varētu nekavējoties zināt, vai tie izmanto produktu ar augstāku vai zemāku kadmija saturu. Vajadzētu būt iespējai ieviest īpašas norādes attiecībā uz mēslošanas līdzekļiem, kuros faktiskais kadmija saturs ir vienāds ar 20 mg uz kg fosfora pentoksīda (P205) vai zemāks.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Lai izmantotu tehnikas attīstības sniegtās priekšrocības attiecībā uz iespēju izmantot dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, attiecīgā komponentmateriālu kategorija būtu bez liekas kavēšanās vēl vairāk jāpaplašina, iekļaujot tajā vairāk dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu. Šī paplašinātā komponentmateriālu kategorija varētu palīdzēt radīt vairāk iespēju un juridisko noteiktību ražotājiem un uzņēmumiem, ļaujot labāk izmantot barības elementus no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, piemēram, kūtsmēslus. Tādēļ būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai bez nepamatotas kavēšanās iekļautu noteiktus dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus konkrētās komponentmateriālu kategorijās.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10b)  Attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, ko dalībvalstīs jau plaši izmanto mēslu, piemēram, pārstrādātu kūtsmēslu, ražošanā, beigu punkts būtu jānosaka bez liekas kavēšanās un vēlākais līdz ... [OV: lūgums ievietot datumu: seši mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Ir konstatēts, ka attiecībā uz dažiem reģenerētiem atkritumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK20 nozīmē tirgū ir pieprasījums tos izmantot par mēslošanas līdzekļiem. Turklāt attiecībā uz atkritumiem, ko izmanto par jēlmateriāliem reģenerācijā, un attiecībā uz apstrādes procesiem un metodēm, kā arī attiecībā uz reģenerācijas darbībās iegūtiem mēslošanas līdzekļiem ir vajadzīgas konkrētas prasības, lai nodrošinātu, ka šo līdzekļu lietošana kopumā kaitīgi neietekmē vidi vai cilvēka veselību. Šajā regulā būtu jānosaka šīs prasības CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem. Tādēļ no brīža, kad šie mēslošanas līdzekļi atbilst visām šīs regulas prasībām, tie vairs nebūtu jāuzskata par atkritumiem Direktīvas 2008/98/EK nozīmē.

(13)  Ir konstatēts, ka attiecībā uz dažiem reģenerētiem atkritumiem, piemēram, struvītu, biokokoglēm un pelnus saturošiem produktiem, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK20 nozīmē tirgū ir pieprasījums tos izmantot par mēslošanas līdzekļiem. Turklāt attiecībā uz atkritumiem, ko izmanto par jēlmateriāliem reģenerācijā, un attiecībā uz apstrādes procesiem un metodēm, kā arī attiecībā uz reģenerācijas darbībās iegūtiem mēslošanas līdzekļiem ir vajadzīgas konkrētas prasības, lai nodrošinātu, ka šo līdzekļu lietošana kopumā kaitīgi neietekmē vidi vai cilvēka veselību. Šajā regulā būtu jānosaka šīs prasības CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem. Tādēļ no brīža, kad šie mēslošanas līdzekļi atbilst visām šīs regulas prasībām, tie vairs nebūtu jāuzskata par atkritumiem Direktīvas 2008/98/EK nozīmē. Lai gūtu labumu no tehnikas attīstības un turpinātu stimulēt inovāciju vērtīgu atkritumu plūsmu atgūšanā, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu nolūkā papildināt vai paplašināt attiecīgās komponentmateriālu kategorijas, iekļaujot tajās vairāk reģenerēto atkritumu, ko var izmantot CE-marķētu mēslošanas līdzekļu ražošanai, piemēram, struvītu, biokokogles un pelnus saturošus produktus. Pienācīga novērtēšana un pārstrādes prasību izstrāde būtu jāsāk uzreiz pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

__________________

__________________

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Dažas vielas, maisījumi un mikroorganismi, kurus parasti dēvē par augu biostimulatoriem, paši nav barības elementi, tomēr tie stimulē augu barošanās procesus. Ja šādu ražojumu vienīgais lietošanas nolūks ir uzlabot augu barības elementu izmantošanas efektivitāti, noturību pret abiotisko stresu vai auga ražas kvalitātes īpašības, tie pēc būtības ir vairāk līdzīgi mēslošanas līdzekļiem nekā lielākajai daļai augu aizsardzības līdzekļu kategoriju. Tādēļ šādiem līdzekļiem būtu jābūt tiesīgiem saņemt CE marķējumu saskaņā ar šo regulu, un tie būtu jāizslēdz no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/200921 darbības jomas. Tāpēc Regula (EK) Nr. 1107/2009 būtu attiecīgi jāgroza.

(15)  Dažas vielas, mikroorganismi un to maisījumi, kurus parasti dēvē par augu biostimulatoriem, ne vienmēr ir barības elementi, tomēr tie stimulē augu vispārējo augtspēju un barošanās procesus. Ja šādu ražojumu vienīgais lietošanas nolūks ir uzlabot augu barības elementu izmantošanas efektivitāti, barības elementu pieejamību, noturību pret abiotisko stresu, auga kvalitātes īpašības, samazināt organisko vielu saturu augsnē vai palielināt augsnē, rizosfērā vai ražā esošo barības elementu pieejamību, tie pēc būtības ir vairāk līdzīgi mēslošanas līdzekļiem nekā lielākajai daļai augu aizsardzības līdzekļu kategoriju. Tādēļ šādiem līdzekļiem būtu jābūt tiesīgiem saņemt CE marķējumu saskaņā ar šo regulu, un tie būtu jāizslēdz no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/200921 darbības jomas. Tāpēc Regula (EK) Nr. 1107/2009 būtu attiecīgi jāgroza.

_________________

_________________

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Šai regulai nevajadzētu radīt šķēršļus spēkā esošo Savienības tiesību aktu piemērošanai veselības aizsardzības, drošības un vides aizsardzības aspektos, uz kuriem neattiecas šī regula. Šī regula tāpēc būtu jāpiemēro, neskarot Padomes Direktīvu 86/278/EEK22, Padomes Direktīvu 89/391/EEK23, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/200624, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/200825, Komisijas Regulu (EK) Nr. 1881/200626, Padomes Direktīvu 2000/29/EK27, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 98/201328, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1143/201429.

(17)  Šai regulai nevajadzētu radīt šķēršļus spēkā esošo Savienības tiesību aktu piemērošanai veselības aizsardzības, drošības un vides aizsardzības aspektos, uz kuriem neattiecas šī regula. Šī regula tāpēc būtu jāpiemēro, neskarot Padomes Direktīvu 86/278/EEK22, Padomes Direktīvu 91/676/EEK22a, Padomes Direktīvu 2000/60/EK22b, Padomes Direktīvu 89/391/EEK23, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/200624, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/200825, Komisijas Regulu (EK) Nr. 1881/200626, Padomes Direktīvu 2000/29/EK27, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 98/201328, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1143/201429 un Padomes Regulu (EK) Nr. 834/200729a.

__________________

__________________

22 Padomes 1986. gada 12. jūnija Direktīva 86/278/EEK par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas (OV L 181, 4.7.1986., 6. lpp.).

22 Padomes 1986. gada 12. jūnija Direktīva 86/278/EEK par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas (OV L 181, 4.7.1986., 6. lpp.).

 

22a Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīva 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (OV L 375, 31.12.1991., 1. lpp.)

 

22b Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.).

23 Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīva 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.).

23 Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīva 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

25 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

25 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

26 Komisijas 2006. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.).

26 Komisijas 2006. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.).

27 Padomes 2000. gada 8. maija Direktīva 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.).

27 Padomes 2000. gada 8. maija Direktīva 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.).

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 15. janvāra Regula (ES) Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu (OV L 39, 9.2.2013., 1. lpp.).

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 15. janvāra Regula (ES) Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu (OV L 39, 9.2.2013., 1. lpp.).

29 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regula (ES) Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību (OV L 317, 4.11.2014., 35. lpp.).

29 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regula (ES) Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību (OV L 317, 4.11.2014., 35. lpp.).

 

29a Padomes 2007. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.).

Pamatojums

Regulas par mēslošanas līdzekļiem darbības joma ir jāparedz tāda, lai garantētu iekšējā tirgus darbību un daļēji saskaņotu nosacījumus tādu CE-marķētu mēslošanas līdzekļu laišanai tirgū, ko var tirgot iekšējā tirgū. Uz Nitrātu direktīvu, Ūdens pamatdirektīvu (2000/60/EK) un Padomes Regulu (EK) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (Nr. 834/2007) nebūtu jāattiecina Regulas par mēslošanas līdzekļiem darbības joma attiecībā uz laišanu tirgū.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(55)  Atkritumu pārstrādes jomā ir panākts daudzsološs tehniskais progress, piemēram, fosfora pārstrāde no notekūdeņu dūņām un mēslošanas līdzekļu ražošana no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, piemēram, biokokoglēm. Ja ražošanas procesi ir zinātniski analizēti un Savienības līmenī ir noteiktas procesa prasības, vajadzētu būt, ka attiecībā uz līdzekļiem, kas satur šādus materiālus vai no tiem sastāv, iespējama brīva piekļuve iekšējam tirgum bez liekas kavēšanās. Šajā nolūkā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tādus tiesību aktus, lai CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem vai šādu līdzekļu ražošanai atbilstīgiem komponentmateriāliem noteiktu plašākas kategorijas vai papildkategorijas. Attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem komponentmateriālu kategorijas būtu jāpaplašina vai jāpapildina tikai tad, ja saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1069/2009 noteiktajām procedūrām ražošanas ķēdē ir noteikts beigu punkts, jo dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, attiecībā uz kuriem šāds beigu punkts nav noteikts, jebkurā gadījumā nav šīs regulas darbības jomā.

(55)  Atkritumu pārstrādes jomā ir panākts daudzsološs tehniskais progress, piemēram, fosfora pārstrāde no notekūdeņu dūņām, jo īpaši struvīta, mēslošanas līdzekļu ražošana no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, piemēram, biokokoglēm, un fosfora reģenerēšana pēc sadedzināšanas, jo īpaši no pelnus saturošiem produktiem, un ņemot vērā, ka šādi produkti jau ir atļauti saskaņā ar vairāku dalībvalstu tiesību aktiem. Ja ražošanas procesi ir zinātniski analizēti un Savienības līmenī ir noteiktas procesa prasības, vajadzētu būt, ka attiecībā uz līdzekļiem, kas satur šādus materiālus vai no tiem sastāv, iespējama brīva piekļuve iekšējam tirgum bez nepamatotas kavēšanās. Šajā nolūkā saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tādus tiesību aktus, lai CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem vai šādu līdzekļu ražošanai atbilstīgiem komponentmateriāliem noteiktu plašākas kategorijas vai papildkategorijas. Pēc šīs regulas stāšanās spēkā bez nepamatotas kavēšanās būtu jāpieņem deleģētais akts, ar ko struvītu, biokokogles un pelnus saturošus produktus iekļauj komponentmateriālu kategorijās. Attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem komponentmateriālu kategorijas būtu jāpaplašina vai jāpapildina tikai tad, ja saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1069/2009 noteiktajām procedūrām ražošanas ķēdē ir noteikts beigu punkts.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

56. grozījums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(56)  Turklāt vajadzētu būt iespējai nekavējoties reaģēt uz jauniem konstatējumiem attiecībā uz nosacījumu, ka CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem jābūt pietiekami iedarbīgiem, un jauniem apdraudējuma novērtējumiem attiecībā uz cilvēka, dzīvnieku vai augu veselību, drošību vai vidi. Šajā nolūkā saskaņā ar Līguma 290. pantu Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus, lai varētu grozīt dažādām CE-marķētu mēslošanas līdzekļu kategorijām piemērojamās prasības.

(56)  Turklāt vajadzētu būt iespējai nekavējoties reaģēt uz jauniem konstatējumiem attiecībā uz nosacījumu, ka CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem jābūt pietiekami iedarbīgiem, un jauniem apdraudējuma novērtējumiem attiecībā uz cilvēka, dzīvnieku vai augu veselību, drošību vai vidi, ņemot vērā novērtējumus, ko veikušas dalībvalstu struktūras vai kas veikti sadarbībā ar tām. Šajā nolūkā saskaņā ar Līguma 290. pantu Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus, lai varētu grozīt dažādām CE-marķētu mēslošanas līdzekļu kategorijām piemērojamās prasības.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

59.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(59a)  Būtu jāpieņem noteikumi, ar kuriem ļauj turpināt izmantot produktus, ko laiž tirgū atbilstīgi savstarpējai atzīšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 764/20081a.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 764/2008, ar ko nosaka procedūras, lai dažus valstu tehniskos noteikumus piemērotu citā dalībvalstī likumīgi tirgotiem produktiem, un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 3052/95/EK (OV L 218, 13.8.2008., 21. lpp.).

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  Direktīva 91/676/EEK,

Pamatojums

The scope of the fertilising regulation is solely to guarantee the functioning of the internal market and to partially harmonise the conditions for placing in the market of CE marked fertilising products that can be traded in the internal market. Whereas the scope of the nitrates directive is the protection of water from agricultural pollution through certain restrictions of use of nutrients harmonised at EU level in already polluted areas. Amending the restriction on use in polluted areas included in the nitrates directive should fall outside of the scope of placing in the market of the fertilising regulation.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb)  Direktīva 2000/60/EK,

Pamatojums

Regulas par mēslošanas līdzekļiem darbības joma ir jāparedz tāda, lai garantētu iekšējā tirgus darbību un daļēji saskaņotu nosacījumus tādu CE-marķētu mēslošanas līdzekļu laišanai tirgū, ko var tirgot iekšējā tirgū. Ūdens pamatdirektīvai par labas kvalitātes ūdeni Eiropā (2000/60/EK) vajadzētu būt ārpus Regulas par mēslošanas līdzekļiem darbības jomas attiecībā uz laišanu tirgū.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ha)  Regula (EK) Nr. 834/2007.

Pamatojums

Regulā par mēslošanas līdzekļiem ir svarīgi atzīt bioloģisko lauksaimniecību un tās specifiku.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  “mēslošanas līdzeklis” ir viela, maisījums, mikroorganisms vai jebkāds cits materiāls, ko vienu pašu vai ar citu materiālu sajauktu aplicē vai paredz aplicēt uz augiem vai to rizosfēras, augus apgādājot ar barības elementiem vai efektivizējot to barošanos,

(1)  “mēslošanas līdzeklis” ir viela, maisījums, mikroorganisms vai jebkāds cits materiāls, ko vienu pašu vai ar citu materiālu sajauktu aplicē vai paredz aplicēt uz sēnēm vai to mikosfēras vai uz augiem jebkādā augšanas stadijā, tostarp sēklām, un/vai to rizosfēras nolūkā augus vai sēnes apgādāt ar barības elementiem vai uzlabot to fiziskos vai bioloģiskos augšanas apstākļus vai to vispārējo augtspēju, ražu un kvalitāti, efektivizējot to barošanos, tostarp palielinot auga spēju uzņemt barības elementus no filosfēras (izņemot augu aizsardzības produktus, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 1107/2009).

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nekavē šīs regulas prasībām atbilstīgu CE-marķētu mēslošanas līdzekļu pieejamību tirgū.

Dalībvalstis nekavē šīs regulas prasībām atbilstīgu CE-marķētu mēslošanas līdzekļu pieejamību tirgū sastāva, marķēšanas vai citu šajā regulā ietvertu noteikumu dēļ. Attiecībā uz CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem dalībvalstis drīkst saglabāt vai pieņemt valstu mēroga noteikumus cilvēku veselības un vides aizsardzības nolūkā. Taču šādi noteikumi nevar paredzēt izmaiņu izdarīšanu CE-marķētos mēslošanas līdzekļos, kas atbilst šai regulai. Šādi noteikumi arī neietekmē nosacījumus, ar ko līdzekļus dara pieejamus tirgū.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija vienlaikus ar šīs regulas publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē pamatnostādņu dokumentu, kurā sniedz paskaidrojumus un piemērus ražotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm par to, kādai jāizskatās etiķetei. Šajā pamatnostādņu dokumentā norāda arī citu attiecīgo informāciju, kas minēta III pielikuma I daļas 2. punkta d) apakšpunktā.

Pamatojums

Lai lauksaimniekiem nodrošinātu skaidru informāciju un izvairītos no mēslu nepareizas lietošanas, kam būtu negatīvas ekoloģiskās sekas, Eiropas Komisijai pamatnostādņu dokumentā attiecībā uz minerālmēsliem būtu jānosaka konkrētas prasības un marķējuma vizuālie aspekti.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma ražotāji šai iestādei tai viegli saprotamā valodā papīra vai elektroniskā formātā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu CE-marķētā mēslošanas līdzekļa atbilstību šai regulai. Pēc minētās iestādes pieprasījuma tie ar to sadarbojas visos pasākumos, kas veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada CE-marķēti mēslošanas līdzekļi, kurus tie laiduši tirgū.

9.  Pēc kompetentās valsts iestādes pieprasījuma ražotāji šai iestādei tai viegli saprotamā valodā papīra vai elektroniskā formātā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu CE-marķētā mēslošanas līdzekļa atbilstību šai regulai. Pēc minētās iestādes pieprasījuma tie ar to sadarbojas visos pasākumos, kas veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada CE-marķēti mēslošanas līdzekļi, kurus tie laiduši tirgū.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

6. pants – 10. punkts – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  I pielikuma mēslošanas līdzekļu funkcionālajā kategorijā "1C)I)a)i-ii)A)" specificēti vienkārši vai salikti cieti neorganiskie amonija nitrāta makroelementu mēsli ar augstu slāpekļa saturu,

(a)  I pielikuma mēslošanas līdzekļu funkcionālajā kategorijā "1C)I)a)i-ii)A)" specificēti vienkārši vai salikti cieti amonija nitrāta makroelementu minerālmēsli ar augstu slāpekļa saturu,

 

(Šis grozījums, kurā jēdzienu “neorganiskie mēsli” aizstāj ar “minerālmēsli”, attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pēc pamatota valsts kompetentās iestādes pieprasījuma sniegt tai visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu CE-marķēta mēslošanas līdzekļa atbilstību,

(b)  pēc valsts kompetentās iestādes pieprasījuma sniegt tai visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu CE-marķēta mēslošanas līdzekļa atbilstību,

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma izplatītāji šai iestādei papīra formā vai elektroniski sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu CE-marķēta mēslošanas līdzekļa atbilstību. Pēc minētās iestādes pieprasījuma tie ar to sadarbojas visos pasākumos, kas veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada CE-marķēti mēslošanas līdzekļi, kurus tie darījuši pieejamus tirgū.

5.  Pēc kompetentās valsts iestādes pieprasījuma izplatītāji šai iestādei papīra formā vai elektroniski sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu CE-marķēta mēslošanas līdzekļa atbilstību. Pēc minētās iestādes pieprasījuma tie ar to sadarbojas visos pasākumos, kas veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada CE-marķēti mēslošanas līdzekļi, kurus tie darījuši pieejamus tirgū.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Tiek uzskatīts, ka CE-marķēts mēslošanas līdzeklis, ar ko ir veikta reģenerācijas darbība un kas atbilst šīs regulas prasībām, atbilst Direktīvas 2008/98/EK 6. panta 1. punkta nosacījumiem, un tāpēc tiek uzskatīts, ka tas vairs nav atkritums.

(1)  Ja ar materiālu, kas bija atkritums, ir veikta reģenerācijas darbība saskaņā ar šo regulu un atbilstīgs CE-marķēts mēslošanas līdzeklis satur minēto materiālu vai sastāv no tā, materiālu uzskata par atbilstīgu Direktīvas 2008/98/EK 6. panta 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem, un tāpēc uzskata, ka minētais materiāls no brīža, kad ir sagatavota Savienības atbilstības deklarācija, vairs nav atkritums.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Struktūru, kas pieder pie uzņēmēju asociācijas vai profesionālas federācijas, kura pārstāv uzņēmumus, kas iesaistīti tās novērtējamo CE-marķēto mēslošanas līdzekļu projektēšanā, ražošanā, piegādē vai lietošanā, var uzskatīt par šādu struktūru, ja ir pierādīta tās neatkarība un interešu konflikta neesība.

Struktūru, kas pieder pie uzņēmēju asociācijas vai profesionālas federācijas, kura pārstāv uzņēmumus, kas iesaistīti tās novērtējamo CE-marķēto mēslošanas līdzekļu projektēšanā, ražošanā, piegādē vai lietošanā, nevar uzskatīt par šādu struktūru.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

23. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiek garantēta atbilstības novērtēšanas struktūru, to augstākās vadības un par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu atbildīgo darbinieku objektivitāte.

Tiek garantēta atbilstības novērtēšanas struktūru, to augstākās vadības un par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu atbildīgo darbinieku objektivitāte. Jānodrošina aizsardzība darba ņēmējiem, kas par veiktajiem pārkāpumiem ziņo atbilstības novērtēšanas struktūrām, vismaz pret atriebību, diskrimināciju vai cita veida netaisnīgu attieksmi.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pārējām saskaņā ar šo regulu paziņotajām struktūrām, kas veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības, kuras attiecas uz tiem pašiem CE-marķētajiem mēslošanas līdzekļiem, paziņotās struktūras sniedz attiecīgu informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar negatīviem un, pēc pieprasījuma, arī pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem.

2.  Neskarot spēkā esošos Savienības noteikumus par datu aizsardzību, konfidenciālu komerciālo informāciju un to testu un pētījumu aizsardzību, kas iesniegti atbilstības novērtēšanai, pārējām saskaņā ar šo regulu paziņotajām struktūrām, kas veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības, kuras attiecas uz tiem pašiem CE-marķētajiem mēslošanas līdzekļiem, paziņotās struktūras sniedz attiecīgu informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar negatīviem un, pēc pieprasījuma, arī pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem.

Pamatojums

Bez šī papildinājuma no 33. panta 2. punkta izriet, ka paziņotās struktūras var savā starpā bez ierobežojumiem apmainīties ar pieteikuma iesniedzēju datiem, un tas var kaitēt datu aizsardzībai.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

42. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 43. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu I līdz IV pielikumu, tos pielāgojot tehnikas attīstībai un atvieglojot iekšējā tirgus piekļūstamību un brīvu apriti jaunieviestiem mēslošanas līdzekļiem:

1.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 43. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu I līdz IV pielikumu, tos pielāgojot tehnikas attīstībai, jo īpaši attiecībā uz mēslu ražošanu no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atkritumu reģenerēšanas produktiem vai produktiem, ko ražotāji izmanto kā citu rūpniecisko un/vai lauksaimniecisko procesu blakusproduktus vai atvasinātos produktus, kā arī no pārstrādātiem produktiem, ņemot vērā produktus un materiālus, kas jau ir tikuši atļauti dalībvalstīs, un atvieglojot iekšējā tirgus piekļūstamību un brīvu apriti CE-marķētiem mēslošanas līdzekļiem:

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

42. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ar kuriem varbūtīga ir nozīmīga tirdzniecība iekšējā tirgū un

(a)  kuriem ir nozīmīga apjoma tirdzniecības potenciāls iekšējā tirgū un

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

42. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija bez liekas kavēšanās pieņem deleģēto aktu saskaņā ar 1. punktu, lai grozītu II pielikumā norādītās komponentmateriālu kategorijas un jo īpaši šajās komponentmateriālu kategorijās iekļautu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, struvītu, biokokogles un pelnus saturošus produktus, kā arī lai noteiktu prasības šo produktu iekļaušanai minētajās kategorijās. Komisija jo īpaši ņem vērā tehnoloģisko attīstību barības elementu atgūšanas jomā.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

42. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Līdz [OV: lūgums ievietot datumu: seši mēneši pēc šīs regulas publicēšanas dienas] Komisija pieņem deleģēto aktu saskaņā ar 1. punktu, lai grozītu II pielikumu nolūkā iekļaut ražošanas ķēdē beigu punktus, kas noteikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 5. panta 2. punkta otro daļu, attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas šajā regulā uzskaitīti komponentmateriālu kategorijā CMC11.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

42. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)   mikroorganisma nosaukums,

(a)   mikroorganisma nosaukums celma līmenī,

Pamatojums

Vienas un tās pašas sugas dažādiem celmiem var būt ļoti atšķirīgas īpašības.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

42. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  tā taksonomiskā radniecība ar tādām mikroorganismu sugām, kas atbilst Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes izvirzītajām prasībām attiecībā uz Kvalificētu pieņēmumu par nekaitīgumu,

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

42. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu, lai noteiktu prasības attiecībā uz jaunu mikroorganismu drošuma novērtējumu 2. punkta nolūkā. Pirmo šādu deleģēto aktu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā ... [OV: lūgums ievietot datumu: viens gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Pamatojums

Mikroorganismu izmantošanai mēslošanas līdzekļos ir daudz inovācijas un attīstības iespēju. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt, lai šī regula pēc iespējas sekmētu attīstību un inovāciju minētajā jomā. Sekmējot papildu mikroorganismu iekļaušanu regulā, tiek sperts svarīgs solis šajā virzienā.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

42. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 1. un 4. punktu neattiecas uz pielāgojumu veikšanu I pielikuma II daļā noteiktajās kontaminantu robežvērtībās, ja vien tādēļ, ka II pielikumā ir iekļauti jauni komponentmateriāli, nav vajadzības ieviest jaunas kontaminantu robežvērtības. Nosakot jaunas kontaminantu robežvērtības, tās piemēro tikai no jauna pievienotajiem komponentmateriāliem.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

42. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b  Komisija pārskata I pielikuma II daļu līdz ... [OV: lūgums ievietot datumu: desmit gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] vai tad, ja kļūst pieejama jauna zinātniska informācija par attiecīgo kontaminantu toksiskumu vai kancerogenitāti vai ja ir notikusi jauna tehnoloģiju attīstība un inovācija mēslošanas līdzekļu ražošanā un izmantošanā.

Pamatojums

No Eiropas Komisijai deleģētajām pilnvarām ir jāizslēdz prasības, kas saistītas ar mēslošanas līdzekļu funkcionālo kategoriju kontaminantiem, un tās jāpārskata saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, ņemot vērā to, ka viens no jaunā regulējuma mērķiem ir risināt vides problēmas, ko rada EC-marķētu mēslošanas līdzekļu piesārņojums augsnē, iekšzemes ūdeņos, jūras ūdeņos un pārtikā, padarot to par galveno apdraudējumu cilvēka veselībai.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1069/2009

5. pants – 2. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)   panta 2. punktā pēc pirmās daļas pievieno šādu daļu:

 

“Atvasinātiem produktiem, uz kuriem attiecas 32. pants un kuri dalībvalstīs jau tiek plaši izmantoti mēslošanas līdzekļu ražošanā, Komisija šādu beigu punkta nosaka līdz [Publikāciju birojam: lūgums ievietot datumu: seši mēneši pēc Regulas par mēslošanas līdzekļiem spēkā stāšanās dienas]”.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

46. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) 1107/2009

3. pants – 34. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  „34. „augu biostimulators” ir līdzeklis, kas neatkarīgi no barības elementu satura tajā stimulē augu barošanās procesus ar vienīgo mērķi uzlabot vienu vai vairākus no šādiem auga raksturlielumiem:

(3)  „34. „augu biostimulators” ir līdzeklis, kas satur jebkuru vielu vai mikroorganismu un kas neatkarīgi no barības elementu satura tajā stimulē augu barošanās procesus, vai jebkurš tādu vielu un/vai mikroorganismu apvienojums, ar vienīgo mērķi uzlabot vienu vai vairākus no šādiem auga vai auga rizosfēras raksturlielumiem:

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

46. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) 1107/2009

3. pants – 34. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  organisko vielu noārdīšanos augsnē;

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

46. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) 1107/2009

3. pants – 34. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cb)  palielina barības elementu pieejamību augsnē un rizosfērā.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

46.a pants (jauns)

Direktīva 91/676/EEK

2. pants – g punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

46.a pants

 

Grozījumi Direktīvā 91/676/EEK

 

Direktīvas 91/676/EEK 2. panta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

 

„g) „kūtsmēsli” ir lauksaimniecības dzīvnieku ekskrementi vai pakaišu un lauksaimniecības dzīvnieku ekskrementu maisījums, arī pārstrādātā veidā, ja vien minētie produkti nav pārstrādāti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1069/2009 un to nitrātu mēslošanas līdzekļu aizvietošanas vērtība ir vismaz 90 %.”

Pamatojums

Ir svarīgi radīt saikni starp šo regulu un Nitrātu direktīvu.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

46.b pants (jauns)

Regula (EK) Nr. 1907/2006

V pielikums – 12. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

46.b pants

 

Grozījumi Regulā (EK) 1907/2006

 

Regulas V pielikuma 12. punktu aizstāj ar šādu punktu:

 

“12. Komposts, biogāze un digestāts”

Pamatojums

Lai sekmētu inovāciju un attīstību saistībā ar aprites ekonomiku, ir būtiski nodrošināt regulatīvo noteiktību. Ar šo ierosināto grozījumu konsolidē plaši izplatīto Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) īstenošanas praksi, kurai atbilstīgi uz digestātiem neattiecas reģistrācijas prasības.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

48. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a   Dalībvalstis, kas jau ir ieviesušas zemākas robežvērtības kadmija (Cd) saturam organominerālajos mēslos un neorganiskajos mēslos, kuras norādītas I pielikuma II daļas PFC 1(B) 3. punkta (a) apakšpunktā un PFC 1(C)(I) 2. punkta (a) apakšpunktā, var paturēt spēkā šīs stingrākās robežvērtības līdz brīdim, kad saskaņā ar šo regulu noteiktā robežvērtība ir vienāda vai zemāka. Dalībvalstis par šādiem spēkā esošiem valsts pasākumiem paziņo Komisijai līdz ... [OV: lūgums ievietot datumu: seši mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

49. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a   Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, 42. un 45. pantu piemēro no ... [OV: lūgums ievietot datumu: šīs regulas spēkā stāšanās diena].

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

I pielikums – I daļa – 5. punkts – A daļa– Ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ia.  Denitrifikācijas inhibitors

Pamatojums

Agronomisko piedevu kategorijā ir jāiekļauj arī denitrifikācijas inhibitors. Denitrifikācijas inhibitori ir būtiskas vielas, kuru lietošanas mērķis ir novērst atmosfēras piesār