Postup : 2016/0257(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0273/2017

Předložené texty :

A8-0273/2017

Rozpravy :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Hlasování :

PV 11/12/2018 - 5.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0490

ZPRÁVA     ***I
PDF 840kWORD 101k
28.7.2017
PE 589.452v02-00 A8-0273/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení (EHS) č. 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodajka: Anne Sander

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení (EHS) č. 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0532),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 166 odst. 4, čl. 165 odst. 4 a článek 149 Smlouvy o fungování Evropské unie, na jejichž základě Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0343/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 30. března 2017(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a na stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0273/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud návrh nahradí, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  V souladu s článkem 149, čl. 165 odst. 4 a čl. 166 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) vybízí středisko Cedefop ke spolupráci mezi členskými státy a podporuje jejich činnosti prostřednictvím iniciativ zaměřených na rozvíjení výměny informací a osvědčených postupů v oblasti odborné přípravy.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Od svého zřízení hraje středisko Cedefop důležitou úlohu při podpoře rozvíjení společné politiky odborného vzdělávání a přípravy. Vlivem měnících se trhů práce, technologického vývoje (zejména v digitální oblasti) a vyšší mobility pracovních sil dochází zároveň s tím k vývoji pojetí a významu odborného vzdělávání. Politiky odborné přípravy se tomuto vývoji přizpůsobují a zahrnují širokou škálu nástrojů a iniciativ, z nichž některé, konkrétně v oblasti dovedností a kvalifikací, včetně validace výsledků učení, nutně překračují tradiční hranice odborného vzdělávání a přípravy. Je proto třeba jasně formulovat charakter činností střediska Cedefop a upravit příslušnou terminologii, aniž by však došlo k odklonu od ustanovení Smlouvy v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

(2)  Od svého zřízení hraje středisko Cedefop díky své odbornosti důležitou úlohu při podpoře rozvíjení společné politiky odborného vzdělávání a přípravy. Vlivem měnících se trhů práce, vyšší mobility pracovních sil, závazku Unie k udržitelnosti a technologického vývoje (zejména v digitální oblasti) dochází zároveň s tím k vývoji pojetí a významu odborného vzdělávání, což přispívá k tlaku na větší přizpůsobení dovedností a kvalifikací neustále se vyvíjející poptávce. Politiky odborné přípravy se tomuto vývoji přizpůsobují a zahrnují širokou škálu nástrojů a iniciativ, z nichž některé, konkrétně v oblasti dovedností a kvalifikací, včetně validace výsledků učení, nutně překračují tradiční hranice odborného vzdělávání a přípravy. Je proto třeba jasně formulovat charakter činností střediska Cedefop a upravit příslušnou terminologii, aniž by však došlo k odklonu od ustanovení Smlouvy v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Toto nařízení nahrazuje nařízení (EHS) č. 337/75 s cílem aktualizovat mandát a úkoly střediska Cedefop, aby lépe odrážely jeho současné činnosti, které sahají za hranici odborného vzdělávání a přípravy a které zahrnují rozvíjení dovedností a kvalifikací, a přizpůsobit jeho mandát a úkoly současným politickým prioritám a strategiím vzhledem k nedávnému vývoji politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, dovedností a kvalifikací.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Při provádění politiky odborného vzdělávání a přípravy se bude třeba zaměřit na oblast, kde se vzdělávání a odborná příprava setkávají se světem práce, přičemž se musí zajistit, aby získané znalosti, dovednosti a kompetence podporovaly zaměstnatelnost na měnících se trzích práce a aby byly relevantní pro potřeby občanů a společnosti.

(4)  Při provádění politiky odborného vzdělávání a přípravy se bude třeba zaměřit na oblast, kde se vzdělávání a odborná příprava setkávají se světem práce a přecházejí do něj, přičemž se musí zajistit, aby získané znalosti, dovednosti a kompetence podporovaly integraci na měnících se trzích práce a aby byly relevantní pro potřeby občanů a společnosti.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 bylo několikrát změněno. Jelikož mají být provedeny další změny, mělo by být v zájmu srozumitelnosti zrušeno.

(5)  Nařízení (EHS) č. 337/75 bylo několikrát změněno. Jelikož mají být provedeny další změny, mělo by být v zájmu srozumitelnosti zrušeno, aniž by byly opuštěny jeho původní záměry a oslabeny jeho hlavní cíle.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Pokud jde o řízení střediska Cedefop, správní rada by měla zvážit omezení počtu po sobě jdoucích funkčních období svých členů pomocí provozních pravidel či jiných mechanismů, aby byla zajištěna postupná výměna členů.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Vzhledem k tomu, že se otázkami týkajícími se trhu práce, pracovního prostředí, odborného vzdělávání a přípravy a dovedností zabývají tři tzv. tripartitní agentury – středisko Cedefop, Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) –, musí být jejich činnost důsledně koordinovánaměly by se využívat možnosti na podporu efektivnosti a synergií. Kromě toho by se agentura měla v příslušných případech snažit o efektivní spolupráci s interními výzkumnými kapacitami Evropské komise.

(7)  Vzhledem k tomu, že se otázkami týkajícími se trhu práce, pracovního prostředí, odborného vzdělávání a přípravy a dovedností zabývají tři tripartitní agentury – středisko Cedefop, Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) –, musí být jejich činnost důsledně koordinována, měly by se využívat možnosti na podporu efektivnosti a synergií a mělo by se předcházet jakémukoli zdvojování činností mezi agenturami a činností agentur a Komise. Kromě toho by se středisko Cedefop mělo v příslušných případech snažit o efektivní spolupráci s interními výzkumnými kapacitami unijních orgánů.

Odůvodnění

Společný kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 4, 30, 31, 32 (Cedefop); 2, 50, 51, 52 (Eurofound); 3, 30, 31, 32 (EU-OSHA).

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Tripartitní povaha střediska Cedefop a agentur Eurofound a EU-OSHA představuje komplexní přístup založený na sociálním dialogu mezi sociálními partnery, Unií a vnitrostátními orgány, což je pro účely nalézání společných a udržitelných řešení nesmírně hodnotné.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Překladatelské služby nutné pro fungování střediska Cedefop by měly být zajišťovány v nejširší možné míře Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie (dále jen „překladatelské středisko“). Bude-li to zapotřebí vzhledem k naléhavosti, nákladům na překlad nebo vysokému pracovnímu vytížení překladatelského střediska, mělo by být zajištění těchto služeb umožněno jiným poskytovatelům překladatelských služeb. Tito poskytovatelé by měli zajistit stejnou úroveň kvality jako překladatelské středisko za cenu, která nebude vyšší, a měli by dodržovat environmentální, pracovní a sociální normy Unie a pravidla veřejných zakázek, bude-li to zapotřebí.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  Při své činnosti týkající se veřejných zakázek by středisko Cedefop mělo dodržovat přísné environmentální, pracovní a sociální normy, jakož i vysokou míru transparentnosti a pravidla spravedlivé hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8c)  Rozpočet střediska by měl být připravován v souladu se zásadou sestavování rozpočtu na základě výkonnosti a s ohledem na jeho cíle a očekávané výsledky.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Ustanovení týkající se zaměstnanců střediska Cedefop obsažená v nařízení (EHS) č. 337/75 by měla být uvedena do souladu se služebním řádem úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“) a pracovním řádem ostatních zaměstnanců Evropské unie (dále jen „pracovní řád“) stanovenými nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/687.

(9)  Ustanovení týkající se zaměstnanců střediska Cedefop obsažená v nařízení (EHS) č. 337/75 by měla být uvedena do souladu se služebním řádem úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“) a pracovním řádem ostatních zaměstnanců Evropské unie (dále jen „pracovní řád“) stanovenými nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/687. Vzhledem k aktualizované funkci střediska Cedefop je nezbytné, aby v něm působil odpovídající počet zaměstnanců, a agentura tak mohla vykonávat svou funkci.

__________________

__________________

7  Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (Úř. věst. 56, 4.3.1968, s. 1).

7  Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (Úř. věst. 56, 4.3.1968, s. 1).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Cílem agentury je pomáhat Komisi při přípravě a provádění politik odborného vzdělávání a přípravy a dovedností a kvalifikací. Za tímto účelem agentura poskytne důkazy a služby pro tvorbu politik a sdílení poznatků v rámci unijních a vnitrostátních subjektů, jakož i mezi nimi navzájem, zejména pak mezi vládami a sociálními partnery.

2.  Cílem agentury je podporovat politiky Unie v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a dovedností a kvalifikací. Za tímto účelem agentura poskytne nezávislé důkazy, analýzy, službypodporu pro tvorbu politik a sdílení poznatků v rámci unijních a vnitrostátních subjektů, jakož i mezi nimi navzájem.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  poskytovat tvůrcům politik na základě svých analýz a výzkumu návrhy pro tvorbu politik vycházející z výzkumu v oblasti odborného vzdělávání a přípravy;

Odůvodnění

Středisko Cedefop je velmi dobře schopno pokročit od poskytování analýz a informací k jejich přeměně do hodnotných návrhů pro tvorbu politik. To by mělo být výslovně vyjádřeno v jejích úkolech a mandátu.

Pozměňovací návrh  15

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  řízení a zpřístupňování nástrojů, datových souborů a služeb v oblasti dovedností, povolání a kvalifikací pro občany, podniky, tvůrce politik, sociální partnery a další zúčastněné strany.

h)  řízení a zpřístupňování nástrojů, datových souborů a služeb v oblasti dovedností, povolání a kvalifikací pro občany, podniky, tvůrce politik, sociální partnery a další zúčastněné strany, a to ve spolupráci s Komisí.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V rámci plnění svých úkolů vede agentura intenzivní dialog, a to zejména s odbornými subjekty – ať už veřejnými nebo soukromými, vnitrostátními nebo mezinárodními –, s veřejnými orgány a vzdělávacími zařízeními a s organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů. Agentura zajistí spolupráci zejména s Evropskou nadací odborného vzdělávání, agenturami Eurofound a EU-OSHA a s dalšími agenturami Evropské unie s cílem zamezit překrývání činností a podpořit synergii a doplňkovost činností těchto agentur, aniž tím jsou dotčeny její vlastní cíle.

3.  V rámci plnění svých úkolů vede agentura intenzivní dialog, a to zejména s odbornými subjekty vytvářejícími politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a dovedností a kvalifikací – ať už veřejnými, nebo soukromými, vnitrostátními nebo mezinárodními –, veřejnými orgány, vzdělávacími zařízeními, organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů a vnitrostátními tripartitními orgány, pokud takové existují. Agentura zajistí spolupráci zejména s Evropskou nadací odborného vzdělávání, agenturami Eurofound a EU-OSHA a s dalšími unijními agenturami s cílem předcházet a zamezit překrývání činností a podpořit synergii a doplňkovost činností těchto agentur, včetně možnosti spolupráce, aniž tím jsou dotčeny její vlastní cíle.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Agentura se může podílet na všech veřejných zakázkách organizovaných Komisí v rozsahu své odbornosti a zároveň při tom musí dodržovat pravidla týkající se transparentnosti a spravedlivé hospodářské soutěže a sociální práva.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  tří nezávislých odborníků jmenovaných Evropským parlamentem;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členy uvedené v písmenu a), b) a c) jmenuje Rada ze seznamů kandidátů předložených členskými státy a evropskými organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců. Komise jmenuje sama členy, kteří ji zastupují.

Členy uvedené v písmenu a), b) a c) jmenuje Rada ze seznamů kandidátů předložených členskými státy a evropskými organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců. Komise jmenuje sama členy uvedené v písmenu d). Odpovědný výbor Evropského parlamentu jmenuje odborníky uvedené v písmenu da).

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členové správní rady a jejich náhradníci jsou jmenováni na základě svých znalostí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, dovedností a kvalifikací a s ohledem na své schopnosti v oblasti řízení, správy a rozpočtu. Všechny strany zastoupené ve správní radě usilují o omezení obměny svých zástupců, aby se zajistila kontinuita činnosti rady. Všechny strany usilují o zajištění vyrovnaného zastoupení mužůžen ve správní radě.

3.  Členové správní rady a jejich náhradníci jsou jmenováni na základě svých znalostí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, dovedností a kvalifikací a s ohledem na své schopnosti v oblasti řízení, správy a rozpočtu. Všechny strany zastoupené ve správní radě usilují o omezení obměny svých zástupců, aby se zajistila kontinuita činnosti rady. Evropský parlament, Komise, členské státy a sociální partneři zajistí při jmenování svých příslušných zástupcůjejich náhradníků do správní rady vyvážené zastoupení mužů a žen.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Každý člen a jeho náhradník podepíše při nástupu do funkce, nebo pokud je opětovně jmenován, písemné prohlášení o zájmech a toto prohlášení aktualizuje, pokud se změní související skutečnosti. Tato prohlášení o zájmech a jejich aktualizovaná znění agentura zveřejní na svých internetových stránkách.

Odůvodnění

Společný kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 53, 62, 69 a 70 (Cedefop).

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Funkční období členů a jejich náhradníků činí čtyři roky. Toto období lze prodloužit. Po uplynutí funkčního období nebo v případě odstoupení zůstávají členové ve funkci, dokud nejsou jmenováni znovu nebo nahrazeni.

4.  Funkční období členů a jejich náhradníků činí čtyři roky. Toto období je možné obnovit. Po uplynutí funkčního období nebo v případě odstoupení zůstávají členové ve funkci, dokud nejsou jmenováni znovu nebo nahrazeni.

Odůvodnění

Přizpůsobení funkčnímu období předsedy a místopředsedů (znovu jmenovaných) (čl. 7, odst. 2). Společný kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 9, 71, 72, 73, 74, 75 (Cedefop), (105), 106, 107, 108 (Eurofound), 11, (74), 75, 76, 77, 78 (EU-OSHA).

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Zástupce agentury Eurofound a zástupce agentury EU-OSHA mají při schůzích správní rady status pozorovatele, aby byla posílena efektivnost tří tripartitních agentur a synergie mezi nimi a předcházelo se překrývání jejich činností.

Odůvodnění

Společný kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 10, 15, 77, 78, 79, 101 a 102 (Cedefop).

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  určuje obecné zaměření činností agentury a přijímá každoročně programový dokument agentury dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem a v souladu s článkem 6;

a)  určuje strategické zaměření činností agentury, které je v souladu s potřebami jejích hlavních zúčastněných stran, a přijímá každoročně programový dokument agentury dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem a v souladu s článkem 6;

Odůvodnění

Společný kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 11 a 80 (Cedefop).

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  přijímá pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů u svých členů;

f)  přijímá pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů u svých členů a nezávislých odborníků, včetně opatření pro odhalování možných rizik v rané fázi, jakož i u vyslaných národních odborníků a dalších pracovníků, kteří nejsou v agentuře zaměstnáni, uvedených v článku 19;

Odůvodnění

Společný kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 81 (Cedefop).

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. g

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  na základě analýzy potřeb přijímá a pravidelně aktualizuje plány pro komunikaci a šíření informací;

g)  na základě analýzy potřeb přijímá a pravidelně aktualizuje plány pro komunikaci a šíření informací a toto zachycuje v programovém dokumentu agentury;

Odůvodnění

Společný kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 12 (Cedefop).

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  jmenuje výkonného ředitele a podle okolností prodlužuje jeho funkční období nebo jej odvolává z funkce v souladu s článkem 18;

k)  jmenuje výkonného ředitele a podle okolností obnovuje jeho funkční období nebo jej odvolává z funkce v souladu s článkem 18;

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. n

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n)  přijímá veškerá rozhodnutí o zřízení vnitřních struktur agentury a o jejich případných změnách, a to s ohledem na potřeby pro činnosti agentury a na řádné rozpočtové řízení;

vypouští se

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Roční pracovní program obsahuje podrobné cíle a očekávané výsledky včetně ukazatelů výkonnosti. Obsahuje rovněž popis činností, které mají být financovány, a objem finančních a lidských zdrojů, který je na jednotlivé činnosti přidělen podle zásad sestavování rozpočtu a řízení podle činností. Roční pracovní program musí být v souladu s víceletým pracovním programem uvedeným v odstavci 4. Je v něm jasně uvedeno, jaké úkoly byly ve srovnání s předchozím rozpočtovým rokem přidány, změněny nebo zrušeny.

3.  Roční pracovní program obsahuje podrobné cíle a očekávané výsledky včetně ukazatelů výkonnosti, jakož i činnosti a programy, které podléhají hodnocení ex ante nebo ex post. Obsahuje rovněž popis činností, které mají být financovány, včetně plánovaných opatření na zvýšení účinnosti, a objem finančních a lidských zdrojů, který je na jednotlivé činnosti přidělen podle zásad sestavování rozpočtu a řízení podle činností. Roční pracovní program musí být v souladu s víceletým pracovním programem uvedeným v odstavci 4. Je v něm jasně uvedeno, jaké úkoly byly ve srovnání s předchozím rozpočtovým rokem přidány, změněny nebo zrušeny.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Je-li agentuře svěřen nový úkol, správní rada přijatý roční pracovní program změní. Správní rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn ročního pracovního programu na výkonného ředitele.

1.   Je-li agentuře svěřen nový úkol, správní rada přijatý roční pracovní program změní. Je odpovědná za to, aby se předcházelo překrývání programů s agenturami EU-OSHA a Eurofound, a za zajištění toho, aby před přidělením jakýchkoli dodatečných finančních prostředků byla zvážena změna priorit ohledně jejích aktivit. Správní rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn ročního pracovního programu na výkonného ředitele.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Správní rada volí svého předsedu a tři místopředsedy takto: jeden z členů zastupujících členské státy, jeden z členů zastupujících organizace zaměstnavatelů, jeden z členů zastupujících organizace zaměstnanců a jeden z členů zastupujících Komisi. Předseda a místopředseda jsou voleni dvoutřetinovou většinou hlasů členů správní rady s hlasovacím právem.

1.  Správní rada volí svého předsedu a tři místopředsedy takto: jeden z členů zastupujících členské státy, jeden z členů zastupujících organizace zaměstnavatelů, jeden z členů zastupujících organizace zaměstnanců a jeden z členů zastupujících Komisi. Předseda a místopředseda jsou voleni dvoutřetinovou většinou hlasů členů správní rady s hlasovacím právem. Správní rada zajišťuje celkově vyrovnané zastoupení mužů a žen ve funkcích předsedy a místopředsedů.

Pozměňovací návrh  32

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Je-li to z naléhavých důvodů nezbytné, může výkonná rada přijmout určitá prozatímní rozhodnutí jménem správní rady, zejména ve věcech správního řízení, včetně pozastavení přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování,rozpočtových záležitostí.

3.  Je-li to z naléhavých důvodů nezbytné, může výkonná rada přijmout určitá prozatímní rozhodnutí jménem správní rady, včetně pozastavení přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 odst. 2rozhodnutí týkajících se rozpočtu.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Výkonnou radu tvoří předseda správní rady, tři místopředsedové, koordinátoři tří skupin uvedených v čl. 4 odst. 5 a jeden zástupce Komise. Každá skupina uvedená v čl. 4 odst. 5 může určit jednoho nebo dva náhradníky, kteří se v případě nepřítomnosti řádných členů účastní zasedání výkonné rady. Předseda správní rady je zároveň předsedou výkonné rady. Výkonný ředitel se účastní zasedání výkonné rady, avšak nemá hlasovací právo.

4.  Výkonnou radu tvoří předseda správní rady, tři místopředsedové, koordinátoři tří skupin uvedených v čl. 4 odst. 5 a jeden zástupce Komise. Každá skupina uvedená v čl. 4 odst. 5 může určit jednoho nebo dva náhradníky, kteří se v případě nepřítomnosti řádných členů účastní zasedání výkonné rady, přičemž zajistí vyrovnané zastoupení mužů a žen. Předseda správní rady je zároveň předsedou výkonné rady. Výkonný ředitel se účastní zasedání výkonné rady, avšak nemá hlasovací právo.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Funkční období členů výkonné rady činí dva roky. Toto období lze prodloužit. Funkční období členů výkonné rady skončí v okamžiku, kdy skončí jejich členství ve správní radě.

5.  Funkční období členů výkonné rady činí dva roky. Toto období je možné obnovit. Funkční období členů výkonné rady skončí v okamžiku, kdy skončí jejich členství ve správní radě.

Odůvodnění

Společný kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 16, 109, 110, 111 (Cedefop), 31, 149, 150, 151 (Eurofound), 15, 109, 110, 111, 112 (EU-OSHA).

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Výkonná rada zasedá třikrát ročně. Výkonná rada se schází rovněž z podnětu předsedy nebo na návrh svých členů.

6.  Výkonná rada zasedá třikrát ročně. Výkonná rada se schází rovněž z podnětu předsedy nebo na návrh svých členů. Každý koordinátor informuje po každé schůzi včasným a transparentním způsobem členy své skupiny o obsahu debaty.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výkonný ředitel řídí agenturu. Výkonný ředitel se zodpovídá správní radě.

1.  Výkonný ředitel je odpovědný za celkové řízení agentury v souladu se strategickým směřováním vytyčeným správní radou a zodpovídá se správní radě.

Odůvodnění

Společný kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 114 (Cedefop).

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  přijímání rozhodnutí týkajících se řízení lidských zdrojů v souladu s rozhodnutím uvedeným v čl. 5 odst. 2;

Odůvodnění

Společný kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 18, 120 a 121 (Cedefop).

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – písm. b b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  přijímání rozhodnutí týkajících se vnitřních struktur agentury a v případě nutnosti jejich případných změn, a to s ohledem na potřeby spojené s činnostmi agentury a řádné rozpočtové řízení;

Odůvodnění

Společný kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 18, 120 a 121 (Cedefop).

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – písm. j

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  přípravu návrhu odhadu příjmů a výdajů agentury a za plnění jejího rozpočtu.

j)  přípravu návrhu odhadu příjmů a výdajů agentury a za plnění jejího rozpočtu jako součásti programového dokumentu agentury.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  spolupráci s dalšími unijními agenturami a uzavírání dohod o spolupráci s nimi.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Výkonný ředitel dále odpovídá za rozhodování o tom, zda je pro účinné a účelné plnění úkolů agentury nezbytné zřídit v jednom nebo více členských státech jednu nebo více místních kanceláří. Uvedené rozhodnutí vyžaduje předchozí souhlas Komise, správní rady a členského státu, kde má být místní kancelář zřízena. Uvedeným rozhodnutím se určí rozsah činností, jež mají být v dané místní kanceláři prováděny, a to způsobem, který zabrání zbytečným nákladům a zdvojování administrativních funkcí agentury.

6.  Výkonný ředitel dále odpovídá za rozhodování o tom, zda je pro účinné a účelné plnění úkolů agentury nezbytné zřídit místní kancelář v Bruselu jako kontaktní kancelář s cílem rozšířit spolupráci agentury s příslušnými orgány Unie. Uvedené rozhodnutí podléhá předchozímu souhlasu Komise, správní rady a členského státu, kde má být místní kancelář zřízena. Uvedeným rozhodnutím se určí rozsah činností, jež mají být v dané místní kanceláři prováděny, a to způsobem, který zabrání zbytečným nákladům a zdvojování administrativních funkcí agentury.

Odůvodnění

Společný kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 19, 124, 125,126 a 127 (Cedefop).

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Výkonný ředitel může po konzultování výkonné rady jmenovat svého zástupce, jehož jmenování podléhá souhlasu správní rady, která tak činí prostou většinou hlasů. Zástupce ředitele je vybírán z řad vedoucích zaměstnanců agentury a jeho mandát končí spolu s mandátem výkonného ředitele či dříve z disciplinárních důvodů, což podléhá souhlasu správní rady, která tak činí prostou většinou hlasů. Výkonný ředitel sdělí důvody pro jmenování svého zástupce a přidělí pro tento účel dostatečné prostředky. Povinnosti zástupce ředitele jsou jasně vymezeny, vztahují se pouze ke správě každodenních záležitostí agentury a jsou schváleny výkonnou radou na základě návrhů předložených výkonným ředitelem. Zástupce ředitele se účastní schůzí správní rady a výkonné rady.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Předběžný návrh odhadu se zakládá na cílech a očekávaných výsledcích ročního programu uvedeného v čl. 6 odst. 1 a zohledňuje finanční zdroje nutné pro dosažení těchto cílů a výsledků v souladu se zásadou sestavování rozpočtu na základě výkonnosti.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Předběžný návrh odhadu zajišťuje přiměřenost nákladů na zaměstnance, aby mohla agentura plnit svou funkci.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise zašle návrh odhadu rozpočtovému orgánu společně s návrhem souhrnného rozpočtu Unie.

4.  Komise předloží návrh odhadu rozpočtovému orgánu a agentuře společně s návrhem souhrnného rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Účetní konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem správní rady zašle do 1. července následujícího rozpočtového roku Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

5.  Účetní zašle konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem správní rady do 1. července následujícího rozpočtového roku Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Evropskému účetnímu dvoru.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení.

Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení, které zajistí důkladné hodnocení kandidátů a vysokou míru nezávislosti. Po svém jmenování se výkonný ředitel účastní výměny názorů na příslušném výboru Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Správní rada může na návrh Komise, v němž zohlední posouzení uvedené v odstavci 3, funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit, a to na dobu nepřesahující pět let.

4.  Správní rada může na návrh Komise, v němž zohlední posouzení uvedené v odstavci 3, funkční období výkonného ředitele jednou obnovit.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Výkonný ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se na konci celkového funkčního období nesmí účastnit dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.

5.  Výkonný ředitel, jehož funkční období bylo obnoveno, se na konci celkového funkčního období nesmí účastnit dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady jednající na návrh Komise.

6.  Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady jednající na návrh Komise a na základě odůvodněného hodnocení výkonu jeho funkce.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Agentura může v souladu s čl. 11 odst. 6 zřizovat místní kancelářečlenských státech, pokud s tím tyto státy souhlasí.

4.  Agentura může v souladu s čl. 11 odst. 6 zřídit kontaktní kancelářBruselu.

Odůvodnění

Společný kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 22, 140, 141 a 142 (Cedefop).

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

3.  Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie nebo v případě potřeby jiní poskytovatelé těchto služeb.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Agentura vyvíjí svou činnost s vysokou mírou transparentnosti.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Agentura v souladu s čl. 30 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 966/20121a provádí hodnocení ex ante i ex post u svých činností, s nimiž jsou spojeny značné výdaje.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1)

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud Komise dospěje k názoru, že zachování agentury již není s ohledem na cíle, mandát a úkoly, které jí byly svěřeny, odůvodněné, může navrhnout, aby bylo toto nařízení odpovídajícím způsobem změněno nebo zrušeno.

2.  Pokud Komise dospěje k názoru, že zachování agentury již není s ohledem na cíle, mandát a úkoly, které jí byly svěřeny, odůvodněné, může navrhnout, aby bylo toto nařízení odpovídajícím způsobem změněno nebo zrušeno. Takový návrh bude předložen pouze po provedení podrobného hodnocení a po informování a konzultování Evropského parlamentu, členských států a sociálních partnerů.

(1)

  Úř. věst. C209, 30.7.2017, s. 4.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) je jednou z nejstarších agentur Evropské unie. Díky kvalitním analýzám a údajům o systémech a politikách odborného vzdělávání a přípravy, ale také díky své schopnosti podporovat výměnu nápadů a osvědčených postupů si středisko získalo mezi tvůrci politik dobré jméno a pověst důvěryhodné organizace.

Jako významnému centru odborných znalostí se středisku Cedefop postupně podařilo rozšířit pole působnosti i na problematiku dovedností a kvalifikací a dbát přitom na ekonomický, společenský, politický a technický rozvoj. Počátek digitálního věku přestavuje významný obrat ve způsobu koncipování politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Zítra budeme určitě vykonávat profese, které dnes ještě neexistují. Dovednosti a kvalifikace je proto nutné neustále přizpůsobovat novým potřebám podniků. Rovněž je proto nutné podporovat celoživotní učení.

Za tímto účelem a na základě údajů a analýz střediska Cedefop vydala Evropská komise v červnu 2016 „novou agendu dovedností pro Evropu“, která by měla pomoci 70 milionům Evropanů, kteří nedosáhli dostatečné gramotnosti a matematické gramotnosti ani uspokojivé úrovně digitálních dovedností. Komise se rozhodla, že za účelem úspěšné realizace tohoto rozsáhlého projektu využije odborné znalosti a nástroje střediska Cedefop. Nicméně v zájmu zachování dobré spolupráce mezi zúčastněnými stranami a neznehodnocení mandátu střediska Cedefop by bylo vhodné objasnit úlohu, kterou má tato agentura přesně zastávat.

Právě v této souvislosti navrhla Evropská komise dne 23. srpna 2016 přezkum nařízení o zřízení střediska Cedefop, které bylo vydáno v roce 1975, tedy v roce vzniku této agentury.

Tento přezkum má dvojí účel. Na jedné straně má uvést do souladu některá ustanovení stávajícího nařízení se společným přístupem k decentralizovaným agenturám. Na druhé straně má aktualizovat cíle a úkoly střediska Cedefop, aby nařízení o jeho zřízení odpovídalo skutečné povaze jeho činností.

Zpravodajka ve svém návrhu zprávy oceňuje, že bude konečně uplatňován společný přístup, o němž se hovoří v důležitém společném prohlášení Komise, Rady a Evropského parlamentu, jež bylo zveřejněno ve Štrasburku dne 12. června 2012. V tomto prohlášení se orgány vyslovily pro podporu lepšího řízení a větší účinnosti agentur, které by tak mohly více přispívat k provádění veřejných politik.

Zpravodajka rovněž vítá aktualizaci cílů a úkolů agentury vzhledem k činnostem, které agentura již provádí a jež zcela odpovídají současným prioritám evropské politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Stejně tak vítá zachování jedinečného systému tripartitního řízení agentury, na němž se podílí vlády, organizace zaměstnavatelů a organizace zaměstnanců.

Naproti tomu si klade otázku, zda je takový přezkum správně načasován. Jakkoliv může být pro řádné fungování a efektivitu střediska Cedefop přínosný, bylo by bývalo vhodnější zpracovat pracovní program tak, aby přezkum mohl vycházet ze závěrů, které budou k dispozici na konci roku po externím hodnocení agentury, které právě probíhá.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (27.4.2017)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení (EHS) č. 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Navrhovatel: Jens Geier

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise předložila tento návrh nařízení s cílem uvést do souladu určitá ustanovení stávajícího nařízení o středisku Cedefop se společným přístupem k decentralizovaným agenturám. Tato revize rovněž nabízí příležitost aktualizovat cíle a úkoly střediska Cedefop.

Zároveň s touto revizí probíhají revize nařízení o zřízení dalších dvou tzv. tripartitních agentur Evropské unie, jmenovitě Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound).

Rozpočtové důsledky z hlediska lidských a finančních zdrojů, které jsou podrobněji rozvedeny v legislativním finančním výkazu, jsou v souladu se sdělením Komise (2013) 519.

Navrhovatel navrhuje pozměnit některá ustanovení týkající se spolupráce mezi tripartitními agenturami za účelem posílení této spolupráce.

Navrhovatel dále navrhuje dosadit do správní rady agentury zástupce jmenovaného Evropským parlamentem, který nahradí jednoho zástupce Komise. Toto opatření je v souladu se společným prohlášením Rady Evropské unie a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Vzhledem k tomu, že se otázkami týkajícími se trhu práce, pracovního prostředí, odborného vzdělávání a přípravy a dovedností zabývají tři tzv. tripartitní agentury – středisko Cedefop, Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) –, musí být jejich činnost důsledně koordinována a měly by se využívat možnosti na podporu efektivnosti a synergií. Kromě toho by se agentura měla v příslušných případech snažit o efektivní spolupráci s interními výzkumnými kapacitami Evropské komise.

(7)  Vzhledem k tomu, že se otázkami týkajícími se trhu práce, pracovního prostředí, odborného vzdělávání a přípravy a dovedností zabývají tři tzv. tripartitní agentury – středisko Cedefop, Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) –, musí být jejich činnost důsledně koordinována a měly by se využívat možnosti na podporu efektivnosti a synergií. Uvažuje se zejména o tom, že tyto agentury budou mezi sebou sdílet administrativní úkoly nebo se o ně dělit, přičemž by měly přijímat své roční pracovní programy ve vzájemné úzké spolupráci, aby se zamezilo překrývání činností. Kromě toho by se agentura měla v příslušných případech snažit o efektivní spolupráci s interními výzkumnými kapacitami Evropské komise.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Rozpočet agentury by měl být připravován v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti, přičemž by měly být zohledňovány cíle agentury a její očekáváné výsledky.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.   Cílem agentury je pomáhat Komisi při přípravě a provádění politik odborného vzdělávání a přípravy a dovedností a kvalifikací. Za tímto účelem agentura poskytne důkazy a služby pro tvorbu politik a sdílení poznatků v rámci unijních a vnitrostátních subjektů, jakož i mezi nimi navzájem, zejména pak mezi vládami a sociálními partnery.

2.  Cílem agentury je pomáhat Komisi, ostatním orgánům a institucím Unie, členským státům a sociálním partnerům při přípravě a provádění politik odborného vzdělávání a přípravy a dovedností a kvalifikací. Za tímto účelem agentura poskytne důkazy a analýzy pro tvorbu politik a sdílení poznatků v rámci unijních a vnitrostátních subjektů, jakož i mezi nimi navzájem, zejména pak mezi vládami a sociálními partnery.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V rámci plnění svých úkolů vede agentura intenzivní dialog, a to zejména s odbornými subjekty – ať už veřejnými nebo soukromými, vnitrostátními nebo mezinárodními –, s veřejnými orgány a vzdělávacími zařízeními a s organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů. Agentura zajistí spolupráci zejména s Evropskou nadací odborného vzdělávání, agenturami Eurofound a EU-OSHA a s dalšími agenturami Evropské unie s cílem zamezit překrývání činností a podpořit synergii a doplňkovost činností těchto agentur, aniž tím jsou dotčeny její vlastní cíle.

3.  V rámci plnění svých úkolů vede agentura intenzivní dialog, a to zejména s odbornými subjekty – ať už veřejnými nebo soukromými, vnitrostátními nebo mezinárodními –, s veřejnými orgány a vzdělávacími zařízeními a s organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Agentura spolupracuje s dalšími agenturami Unie, zejména s Evropskou nadací odborného vzdělávání, Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek a Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, s cílem dosáhnout koordinované činnosti a finančních úspor, zamezit překrývání činností a podpořit synergii a doplňkovost činností těchto agentur, aniž tím jsou dotčeny její vlastní cíle.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Agentura uzavře dohody o spolupráci s dalšími příslušnými agenturami Unie s cílem usnadnit a podpořit vzájemnou spolupráci.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Správní rada se skládá z:

1.  Správní rada se skládá z:

a)  jednoho člena zastupujícího vládu každého členského státu;

a)  jednoho člena zastupujícího vládu každého členského státu;

b)  jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnavatelů z každého členského státu;

b)  jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnavatelů z každého členského státu;

c)  jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnanců z každého členského státu;

c)  jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnanců z každého členského státu;

d)  tří členů zastupujících Komisi.

d)  dvou členů zastupujících Komisi;

 

da)  jednoho nezávislého člena zastupujícího Evropský parlament.

Všichni členové uvedení v písmenech a) až d) mají hlasovací práva.

Všichni členové uvedení v písmenech a) až da) mají hlasovací práva.

 

Jmenování nabývá účinku v okamžiku, kdy dotčená osoba podepíše prohlášení o neexistenci střetu zájmů.

Členy uvedené v písmenu a), b) a c) jmenuje Rada ze seznamů kandidátů předložených členskými státy a evropskými organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců. Komise jmenuje sama členy, kteří ji zastupují.

Členy uvedené v písmenu a), b) a c) jmenuje Rada ze seznamů kandidátů předložených členskými státy a evropskými organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců. Komise a Evropský parlament jmenují sami členy, kteří je zastupují.

 

Zástupce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zástupce agentury Eurofound mají ve správní radě status pozorovatele.

Odůvodnění

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012 uvádí možnost jmenování jednoho člena správní rady Parlamentem.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Je-li agentuře svěřen nový úkol, správní rada přijatý roční pracovní program změní. Správní rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn ročního pracovního programu na výkonného ředitele.

Je-li agentuře svěřen nový úkol, správní rada přijatý roční pracovní program změní. Správní rada odpovídá za to, že mezi dotčenou agenturou a ostatními tripartitními agenturami Unie nebude docházet k překrývání programů, a za zajištění toho, aby bylo před případným přidělením dalších finančních zdrojů jako přípustná alternativa vždy zvažováno přehodnocení priorit. Správní rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn ročního pracovního programu na výkonného ředitele.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  spolupráci s dalšími agenturami Unie a uzavírání dohod o spolupráci s nimi.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů se zakládá na cílech a očekávaných výsledcích obsažených v ročním programovém dokumentu uvedeném v čl. 6 odst. 1 a bere v úvahu finanční prostředky potřebné pro dosažení těchto cílů a očekávaných výsledků v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise zašle návrh odhadu rozpočtovému orgánu společně s návrhem souhrnného rozpočtu Unie.

4.  Komise zašle návrh odhadu rozpočtovému orgánu společně s návrhem souhrnného rozpočtu Unie. Tento návrh odhadu zašle Komise současně také agentuře.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

3.  Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie nebo jiný překladatelský subjekt v souladu s pravidly zadávání zakázek a v rámci stropů stanovených v příslušných finančních předpisech.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejpozději do pěti let po datu uvedeném v článku 36 a poté každých pět let provede Komise hodnocení v souladu s pokyny Komise, aby posoudila výsledky agentury na základě jejích cílů, mandátu a úkolů. Hodnocení se zejména zabývá případnou potřebou upravit mandát agentury a finančními dopady jakékoli takové úpravy.

1.  Nejpozději do pěti let po datu uvedeném v článku 36 a poté každých pět let předloží Komise hodnocení v souladu s pokyny Komise, aby bylo možné posoudit výsledky agentury na základě jejích cílů, mandátu a úkolů. Hodnocení se zejména zabývá případnou potřebou upravit mandát agentury a finančními dopady jakékoli takové úpravy.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

Referenční údaje

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

12.9.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Jens Geier

15.9.2016

Datum přijetí

25.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

Referenční údaje

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Datum předložení EP

23.8.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Anne Sander

22.9.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Datum přijetí

12.7.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Datum předložení

28.7.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

47

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění