Procedure : 2016/0257(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0273/2017

Indgivne tekster :

A8-0273/2017

Forhandlinger :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Afstemninger :

PV 11/12/2018 - 5.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0490

BETÆNKNING     ***I
PDF 632kWORD 98k
28.7.2017
PE 589.452v02-00 A8-0273/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75

(COM(2016/0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Anne Sander

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75

(COM(2016/0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0532),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 166, stk. 4, artikel 165, stk. 4, og artikel 149 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0343/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 30. marts 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0273/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  I overensstemmelse med artikel 149, artikel 165, stk. 4, og artikel 166, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fremmer Cedefop samarbejdet mellem medlemsstaterne og støtter deres aktiviteter gennem initiativer, der tager sigte på at udvikle en udveksling af oplysninger og bedste praksis inden for erhvervsuddannelse.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Cedefop har siden oprettelsen haft en vigtig rolle i støtten til udviklingen af en fælles erhvervsuddannelsespolitik. I samme periode har begrebet erhvervsuddannelse og betydningen heraf udviklet sig under indflydelse af forandringer på arbejdsmarkederne, den teknologiske udvikling, navnlig på det digitale område, og arbejdskraftens større mobilitet. Erhvervsuddannelsespolitikkerne har ligeledes gennemgået en udvikling og omfatter en række forskellige instrumenter og initiativer, hvoraf nogle, nemlig vedrørende færdigheder og kvalifikationer, herunder validering af læringsresultater, nødvendigvis går ud over de traditionelle grænser for erhvervsuddannelse. Cedefops rolle bør derfor tydeliggøres, og den relevante terminologi bør tilpasses, men dette bør ske inden for rammerne af traktatens bestemmelser om erhvervsuddannelse.

(2)  Cedefop har – i kraft af sin ekspertise – siden oprettelsen haft en vigtig rolle i støtten til udviklingen af en fælles erhvervsuddannelsespolitik. I samme periode har begrebet erhvervsuddannelse og betydningen heraf udviklet sig under indflydelse af forandringer på arbejdsmarkederne, arbejdskraftens større mobilitet, Unionens tilsagn om bæredygtighed og den teknologiske udvikling, navnlig på det digitale område, som udvider den udfordring, der ligger i bedre at matche kompetencer og kvalifikationer med en efterspørgsel, der er i konstant udvikling. Erhvervsuddannelsespolitikkerne har ligeledes gennemgået en udvikling og omfatter en række forskellige instrumenter og initiativer, hvoraf nogle, nemlig vedrørende færdigheder og kvalifikationer, herunder validering af læringsresultater, nødvendigvis går ud over de traditionelle grænser for erhvervsuddannelse. Cedefops rolle bør derfor tydeliggøres, og den relevante terminologi bør tilpasses, men dette bør ske inden for rammerne af traktatens bestemmelser om erhvervsuddannelse.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Denne forordning ophæver forordning (EØF) nr. 337/75 med det formål at ajourføre Cedefops mandat og opgaver for bedre at afspejle dets nuværende aktiviteter, der rækker ud over erhvervsuddannelse og omfatter arbejde med færdigheder og kvalifikationer, og tilpasse dets mandat og opgaver til de nuværende politiske prioriteringer og strategier under hensyntagen til den nyeste politiske udvikling vedrørende erhvervsuddannelse, færdigheder og kvalifikationer.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Gennemførelsen af erhvervsuddannelsespolitikken forudsætter, at der fokuseres på grænsefladen mellem erhvervsuddannelse og arbejdsmarkedet, idet det skal sikres, at viden, færdigheder og kvalifikationer, der opnås, er til støtte for beskæftigelsesegnetheden på arbejdsmarkeder under forandring, og at de er relevante for borgernes og samfundets behov.

(4)  Gennemførelsen af erhvervsuddannelsespolitikken forudsætter, at der fokuseres på grænsefladen og overgangen mellem erhvervsuddannelse og arbejdsmarkedet, idet det skal sikres, at viden, færdigheder og kvalifikationer, der opnås, er til støtte for integrationen på arbejdsmarkeder under forandring, og at de er relevante for borgernes og samfundets behov.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Forordning (EØF) nr. 337/75 er blevet ændret adskillige gange. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør nævnte forordning af klarhedshensyn ophæves.

(5)  Forordning (EØF) nr. 337/75 er blevet ændret adskillige gange. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør nævnte forordning af klarhedshensyn ophæves uden at afvige fra dens centrale målsætninger og uden at gå på kompromis med dens oprindelige målsætninger.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  For så vidt angår Cedefops forvaltning bør bestyrelsen for at sikre en ændring af dens medlemskab over tid overveje at begrænse antallet af på hinanden følgende perioder, som dens medlemmer kan fungere i, ved hjælp af sin forretningsorden eller andre mekanismer.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Da de tre såkaldte trepartsorganer (Cedefop, Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)) beskæftiger sig med emner i tilknytning til arbejdsmarkedet, arbejdsmiljø og erhvervsuddannelse og færdigheder, er der behov for tæt koordination mellem de tre agenturer, og der bør anvendes metoder til at forbedre effektivitet og synergi. Hvis det er relevant, bør agenturet desuden bestræbe sig på at indgå i et effektivt samarbejde med Europa-Kommissionens interne forskningskapacitet.

(7)  Da de tre trepartsorganer (Cedefop, Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)) beskæftiger sig med emner i tilknytning til arbejdsmarkedet, arbejdsmiljø og erhvervsuddannelse og færdigheder, er der behov for tæt koordination mellem dem, og der bør anvendes metoder til at forbedre effektivitet og synergi, og al overlapning vedrørende deres aktiviteter mellem hinanden og mellem dem og Kommissionen bør undgås. Hvis det er relevant, bør Cedefop desuden bestræbe sig på at indgå i et effektivt samarbejde med EU-institutionernes interne forskningskapacitet.

Begrundelse

Fælles kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 4, 30, 31, 32 (Cedefop), 2, 50, 51, 52 (Eurofound), 3, 30, 31 og 32 (EU-OSHA).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Den tresidede struktur, som Cedefop, Eurofound og EU-OSHA danner, udgør en omfattende tilgang, der bygger på den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter og Unionen og de nationale myndigheder, hvilket er yderst værdifuldt med henblik på at finde frem til fælles og holdbare løsninger.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med Cedefops virksomhed, bør så vidt muligt udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Oversættelsescentret). Hvis det er relevant, f.eks. på grund af det akutte behov for en oversættelse eller prisen på oversættelsen eller den store arbejdsbyrde for Oversættelsescentret, bør andre udbydere af oversættelsestjenester også kunne levere oversættelsestjenester. Disse andre udbydere af oversættelsestjenester bør sikre samme kvalitetsniveau som Oversættelsescentret til en pris, der ikke er højere, bør være i overensstemmelse med EU's miljømæssige, arbejdsmæssige og sociale standarder og bør overholde reglerne for offentlige indkøb, hvor det er relevant.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b)  I sine indkøbsaktiviteter bør Cedefop respektere miljømæssige, arbejdsmæssige og sociale standarder af høj kvalitet samt fuld gennemsigtighed og reglerne for fair konkurrence.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8c)  Cedefops budget bør udarbejdes i overensstemmelse med princippet om resultatbaseret budgettering og under hensyntagen til dets mål og forventede resultater.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Bestemmelserne vedrørende Cedefops personale i forordning (EØF) nr. 337/75 bør bringes i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union ("personalevedtægten") og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union ("ansættelsesvilkårene"), der er fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/687.

(9)  Bestemmelserne vedrørende Cedefops personale i forordning (EØF) nr. 337/75 bør bringes i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union ("personalevedtægten") og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union ("ansættelsesvilkårene"), der er fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/687. I betragtning af Cedefops ajourførte mandat bør det have tilstrækkeligt personale, således at det kan opfylde sit mandat.

__________________

__________________

7  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1).

7  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1).

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturets mål er at støtte udformningen og gennemførelsen af politikker vedrørende erhvervsuddannelse, færdigheder og kvalifikationer. I det øjemed tilvejebringer agenturet dokumentation og tjenesteydelser med henblik på politikudformning og vidensdeling blandt aktører i Unionen og nationale aktører, navnlig regeringerne og arbejdsmarkedets parter.

2.  Agenturets mål er at støtte Unionens politikker inden for erhvervsuddannelse, færdigheder og kvalifikationer. I det øjemed tilvejebringer agenturet uafhængig dokumentation, analyser, tjenesteydelser og støtte med henblik på politikudformning og vidensdeling blandt aktører i Unionen og nationale aktører.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  baseret på sine egne analyser og sin egen forskning at give de politiske beslutningstagere forskningsbaserede politikforslag inden for erhvervsuddannelse

Begrundelse

Cedefop er udmærket i stand til at tage skridtet fra tilvejebringelse af analyse og information og anvende disse til værdifulde forslag til politik. Dette bør fremgå tydeligt af dets opgaver og mandat.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  forvalte og tilbyde redskaber, datasæt og tjenesteydelser vedrørende færdigheder, professioner og kvalifikationer til borgere, virksomheder, politiske beslutningstagere, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter.

h)  i samarbejde med Kommissionen forvalte og tilbyde redskaber, datasæt og tjenesteydelser vedrørende færdigheder, professioner og kvalifikationer til borgere, virksomheder, politiske beslutningstagere, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I udførelsen af sine opgaver opretholder agenturet en tæt dialog, navnlig med specialiserede offentlige eller private organer på nationalt eller internationalt plan, offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner samt med arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Uden at agenturet tilsidesætter sine egne mål, sikrer det samarbejde med andre EU-agenturer med henblik på at undgå overlapninger og fremme synergien og komplementariteten i deres aktiviteter, navnlig med Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Eurofound og EU-OSHA.

3.  I udførelsen af sine opgaver opretholder agenturet en tæt dialog, navnlig med specialiserede offentlige eller private, nationale eller internationale organer, der arbejder med politikker vedrørende erhvervsuddannelse, færdigheder og kvalifikationer, med offentlige myndigheder, med uddannelsesinstitutioner, med arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og i givet fald med nationale trepartsorganer. Uden at agenturet tilsidesætter sine egne mål, sikrer det samarbejde med andre EU-agenturer med henblik på at hindre og undgå overlapninger og fremme synergien og komplementariteten i deres aktiviteter, herunder muligheden for at samarbejde, navnlig med Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Eurofound og EU-OSHA.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Agenturet kan deltage i alle offentlige udbud, der gennemføres af Europa-Kommissionen inden for dets ekspertiseområder, samtidig med at det overholder reglerne for gennemsigtighed, fair konkurrence og sociale rettigheder.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  tre uafhængige eksperter, der er udnævnt af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De medlemmer, der er omhandlet i litra a), b) og c), udnævnes af Rådet på grundlag af lister over kandidater, som forelægges af medlemsstaterne samt af henholdsvis arbejdsgivernes og arbejdstagernes europæiske organisationer. Kommissionen udnævner selv de medlemmer, der repræsenterer den

De medlemmer, der er omhandlet i litra a), b) og c), udnævnes af Rådet på grundlag af lister over kandidater, som forelægges af medlemsstaterne samt af henholdsvis arbejdsgivernes og arbejdstagernes europæiske organisationer. Kommissionen udnævner selv de medlemmer, der er omhandlet i litra d). Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg udnævner de eksperter, der er omhandlet i litra da).

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter udnævnes på baggrund af deres kendskab til erhvervsuddannelse under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige færdigheder. Alle parter, der er repræsenteret i bestyrelsen, bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

3.  Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter udnævnes på baggrund af deres kendskab til erhvervsuddannelse under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige færdigheder. Alle parter, der er repræsenteret i bestyrelsen, bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Ved udvælgelsen af deres respektive repræsentanter og suppleanter til bestyrelsen sikrer Europa-Parlamentet, Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter en ligelig repræsentation af mænd og kvinder.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Hvert medlem og hver suppleant underskriver en skriftlig interesseerklæring ved tiltrædelsen, eller når deres mandat fornyes, og ajourfører denne, når der sker en ændring i omstændighederne i denne henseende. Agenturet offentliggør interesseerklæringerne og ajourføringerne heraf på sit websted.

Begrundelse

Fælles kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 53, 62, 69 og 70 (Cedefop).

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemmer og deres suppleanter udpeges for fire år. Denne periode kan forlænges. Ved periodens udløb eller ved fratræden fortsætter medlemmerne med at varetage deres hverv, indtil deres mandat fornyes, eller de afløses af andre.

4.  Medlemmer og deres suppleanter udpeges for fire år. Denne periode kan fornyes. Ved periodens udløb eller ved fratræden fortsætter medlemmerne med at varetage deres hverv, indtil deres mandat fornyes, eller de afløses af andre.

Begrundelse

Tilpasning til formandens og næstformændenes mandatperiode (kan fornyes én gang) (artikel 7, stk. 2). Fælles kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 9, 71, 72, 73, 74, 75 (Cedefop), (105), 106, 107, 108 (Eurofound), 11, (74), 75, 76, 77 og 78 (EU-OSHA).

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  En repræsentant for Eurofound og en repræsentant for EU-OSHA skal have observatørstatus på bestyrelsens møder med henblik på at forbedre effektiviteten i de tre trepartsagenturer og synergien mellem dem og for at undgå overlapning i deres aktiviteter.

Begrundelse

Fælles kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 10, 15, 77, 78, 79, 101 og 102 (Cedefop).

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udstikke de overordnede retningslinjer for agenturets aktiviteter og hvert år vedtage agenturets programmeringsdokument med to tredjedeles flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer og i overensstemmelse med artikel 6

a)  udstikke de strategiske retningslinjer for agenturets aktiviteter i overensstemmelse med de primære interessenters behov og hvert år vedtage agenturets programmeringsdokument med to tredjedeles flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer og i overensstemmelse med artikel 6

Begrundelse

Fælles kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 11 og 80 (Cedefop).

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  vedtage regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, der gælder for medlemmerne

f)  vedtage regler, herunder foranstaltninger til påvisning af potentielle risici på et tidligt tidspunkt, for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, der gælder for medlemmerne og uafhængige eksperter samt udstationerede nationale eksperter og andet personale, der ikke er ansat af agenturet, jf. artikel 19

Begrundelse

Fælles kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 81 (Cedefop).

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  vedtage og regelmæssigt ajourføre kommunikations- og formidlingsplanerne baseret på en behovsanalyse

g)  vedtage og regelmæssigt ajourføre kommunikations- og formidlingsplanerne baseret på en behovsanalyse og lade dette fremgå af agenturets programmeringsdokument

Begrundelse

Fælles kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 12 (Cedefop).

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  udnævne den administrerende direktør og, hvis relevant, forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode eller afskedige vedkommende i overensstemmelse med artikel 18

k)  udnævne den administrerende direktør og, hvis relevant, forny den administrerende direktørs ansættelsesperiode eller afskedige vedkommende i overensstemmelse med artikel 18

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra n

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(n)  træffe alle afgørelser vedrørende etablering af agenturets interne strukturer og om nødvendigt ændring heraf under hensyntagen til agenturets aktivitetsbehov og under hensyntagen til forsvarlig budgetforvaltning

udgår

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Det årlige arbejdsprogram skal indeholde detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og oplysninger om de finansielle ressourcer og personaleressourcer, der afsættes til hver foranstaltning, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med det i stk. 4 nævnte flerårige arbejdsprogram. Det skal klart anføres i programmet, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående finansår.

3.  Det årlige arbejdsprogram skal indeholde detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer samt aktiviteter og programmer, der skal underkastes forudgående eller efterfølgende evaluering. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, herunder planlagte foranstaltninger, som har til målsætning at øge effektiviteten, og oplysninger om de finansielle ressourcer og personaleressourcer, der afsættes til hver foranstaltning, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med det i stk. 4 nævnte flerårige arbejdsprogram. Det skal klart anføres i programmet, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående finansår.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Bestyrelsen ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis agenturet tillægges nye opgaver. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikke-væsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

1.   Bestyrelsen ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis agenturet tillægges nye opgaver. Den har ansvaret for at undgå overlapninger med EU-OSHA's og Eurofounds programmer og for at sikre, at en omprioritering af aktiviteterne overvejes forud for en eventuel tildeling af yderligere finansielle midler. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikke-væsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen vælger en formand og tre næstformænd således: én blandt de medlemmer, der repræsenterer medlemsstaterne, én blandt de medlemmer, der repræsenterer arbejdsgiverorganisationerne, én blandt de medlemmer, der repræsenterer arbejdstagerorganisationerne, og én blandt de medlemmer, der repræsenterer Kommissionen. Formanden og næstformændene vælges med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

1.  Bestyrelsen vælger en formand og tre næstformænd således: én blandt de medlemmer, der repræsenterer medlemsstaterne, én blandt de medlemmer, der repræsenterer arbejdsgiverorganisationerne, én blandt de medlemmer, der repræsenterer arbejdstagerorganisationerne, og én blandt de medlemmer, der repræsenterer Kommissionen. Formanden og næstformændene vælges med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen sørger for en ligelig repræsentation af mænd og kvinder for formanden og næstformændene, betragtet som en helhed.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis det er nødvendigt i hastende tilfælde, kan forretningsudvalget træffe visse midlertidige afgørelser på bestyrelsens vegne, navnlig vedrørende den administrative forvaltning, herunder suspendering af delegationen af ansættelsesmyndighedsbeføjelser og budgetanliggender.

3.  Hvis det er nødvendigt i hastende tilfælde, kan forretningsudvalget træffe visse midlertidige afgørelser på bestyrelsens vegne, herunder suspendering af delegationen af ansættelsesmyndighedsbeføjelser i overensstemmelse med de betingelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, og budgetanliggender.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Forretningsudvalget består af bestyrelsens formand, de tre næstformænd og koordinatorerne for de tre grupper, der er omhandlet i artikel 4, stk. 5, og en repræsentant for Kommissionen. Hver gruppe, jf. artikel 4, stk. 5, kan udpege op til to suppleanter, der kan deltage i forretningsudvalgets møder, såfremt det ordinære medlem er fraværende. Bestyrelsens formand er også formand for forretningsudvalget. Den administrerende direktør deltager i forretningsudvalgets møder, men har ikke stemmeret.

4.  Forretningsudvalget består af bestyrelsens formand, de tre næstformænd og koordinatorerne for de tre grupper, der er omhandlet i artikel 4, stk. 5, og en repræsentant for Kommissionen. Hver gruppe, jf. artikel 4, stk. 5, kan udpege op til to suppleanter, der kan deltage i forretningsudvalgets møder, såfremt det ordinære medlem er fraværende, idet der sikres en ligelig repræsentation af mænd og kvinder. Bestyrelsens formand er også formand for forretningsudvalget. Den administrerende direktør deltager i forretningsudvalgets møder, men har ikke stemmeret.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Forretningsudvalgsmedlemmerne udpeges for to år. Denne periode kan forlænges. Mandatperioden for forretningsudvalgets medlemmer udløber, når deres medlemskab af bestyrelsen ophører.

5.  Forretningsudvalgsmedlemmerne udpeges for to år. Denne periode kan fornyes. Mandatperioden for forretningsudvalgets medlemmer udløber, når deres medlemskab af bestyrelsen ophører.

Begrundelse

Fælles kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 16, 109, 110, 111 (Cedefop), 31, 149, 150, 151 (Eurofound), 15, 109, 110, 111 og 112 (EU-OSHA).

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Forretningsudvalget mødes tre gange om året. Det træder desuden sammen på formandens initiativ eller efter anmodning fra sine medlemmer.

6.  Forretningsudvalget mødes tre gange om året. Det træder desuden sammen på formandens initiativ eller efter anmodning fra sine medlemmer. Hver koordinator underretter medlemmerne af sin gruppe efter hvert møde om indholdet af drøftelserne på en rettidig og gennemsigtig måde.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den administrerende direktør forestår ledelsen af agenturet. Den administrerende direktør står til ansvar over for bestyrelsen.

1.  Den administrerende direktør er ansvarlig for den generelle ledelse af agenturet i overensstemmelse med de strategiske retningslinjer, der er fastsat af bestyrelsen, og står til ansvar over for bestyrelsen.

Begrundelse

Fælles kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 114 (Cedefop).

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  at træffe beslutninger med hensyn til forvaltning af de menneskelige ressourcer i overensstemmelse med den afgørelse, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2

Begrundelse

Fælles kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 18, 120 og 121 (Cedefop).

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – litra b b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  at træffe alle beslutninger vedrørende agenturets interne strukturer, og om nødvendigt ændringer heraf, idet der tages hensyn til behovene i forbindelse med agenturets aktiviteter og forsvarlig budgetmæssig forvaltning

Begrundelse

Fælles kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 18, 120 og 121 (Cedefop).

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – litra j

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  udarbejde agenturets udkast til et overslag over indtægter og udgifter og gennemføre dets budget.

j)  udarbejde agenturets udkast til et overslag over indtægter og udgifter og gennemføre dets budget som en del af agenturets programmeringsdokument.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja)  samarbejde med andre EU-agenturer og indgå samarbejdsaftaler med disse.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den administrerende direktør er også ansvarlig for at beslutte, om det er nødvendigt at etablere et eller flere lokale kontorer i en eller flere medlemsstater med henblik på at udføre agenturets opgaver på en effektiv måde. Denne beslutning kræver forudgående samtykke fra Kommissionen, bestyrelsen og den medlemsstat, hvor et lokalt kontor skal oprettes. Beslutningen fastsætter omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at unødige omkostninger og overlapning af agenturets administrative funktioner undgås.

6.  Den administrerende direktør er også ansvarlig for at beslutte, om det med henblik på at udføre agenturets opgaver på en effektiv måde er nødvendigt at etablere et lokalt kontor i Bruxelles som forbindelseskontor med henblik på at fremme agenturets samarbejde med de relevante EU-institutioner. Denne beslutning kræver forudgående samtykke fra Kommissionen, bestyrelsen og den medlemsstat, hvor et lokalt kontor skal oprettes. Beslutningen fastsætter omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at unødige omkostninger og overlapning af agenturets administrative funktioner undgås.

Begrundelse

Fælles kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 19, 124, 125,126 og 127 (Cedefop).

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Den administrerende direktør kan efter høring af bestyrelsen udnævne en vicedirektør, som skal godkendes af bestyrelsen ved simpelt flertal. Vicedirektøren vælges blandt de ledende medarbejdere i agenturet, og hans eller hendes mandat skal udløbe på samme tid som mandatet for den administrerende direktør eller tidligere af disciplinære årsager og skal godkendes af bestyrelsen ved simpelt flertal. Den administrerende direktør skal begrunde behovet for at udnævne en vicedirektør og afsætte de nødvendige ressourcer til dette formål. Vicedirektørens opgaver skal være klart definerede, skal kun vedrøre den daglige forvaltning af agenturet og skal godkendes af forretningsudvalget efter forslag fra den administrerende direktør. Vicedirektøren deltager i møderne i bestyrelsen og forretningsudvalget.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det foreløbige udkast til overslag skal være baseret på de mål og forventede resultater, der er fastlagt i det årlige programmeringsdokument, jf. artikel 6, stk. 1, og skal tage hensyn til de finansielle ressourcer, der er nødvendige for at nå disse mål og forventede resultater, i overensstemmelse med princippet om resultatorienteret budgettering.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det foreløbige udkast til overslag skal sikre, at udgifterne til personale er tilstrækkelige til, at agenturet kan opfylde sit mandat.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen sender udkastet til overslag til budgetmyndigheden sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget.

4.  Kommissionen forelægger udkastet til overslag for budgetmyndigheden og for agenturet sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Regnskabsføreren sender senest den 1. juli efter hvert regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure, der garanterer en nøje evaluering af kandidaterne og et højt niveau af uafhængighed. Når den administrerende direktør er udnævnt, deltager denne i en drøftelse i Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Bestyrelsen kan forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode én gang efter forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 3 omhandlede vurdering, dog højst for en periode på fem år.

4.  Bestyrelsen kan forny den administrerende direktørs ansættelsesperiode én gang efter forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 3 omhandlede vurdering.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  En administrerende direktør, hvis ansættelsesperiode er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

5.  En administrerende direktør, hvis ansættelsesperiode er blevet fornyet, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den administrerende direktør kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen.

6.  Den administrerende direktør kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen på grundlag af en begrundet vurdering af hans eller hendes varetagelse af hvervet som administrerende direktør.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Agenturet kan oprette lokale kontorer i en eller flere medlemsstater under forudsætning af disses samtykke, jf. artikel 11, stk. 6.

4.  Agenturet kan oprette et forbindelseskontor i Bruxelles, jf. artikel 11, stk. 6.

Begrundelse

Fælles kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 22, 140, 141 og 142 (Cedefop).

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

3.  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer eller, hvis det er relevant, andre oversættelsestjenester.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Agenturet handler med en høj grad af gennemsigtighed.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  I henhold til artikel 30, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20121a skal agenturet foretage forudgående vurderinger af de af agenturets aktiviteter, der giver anledning til store udgifter, såvel som efterfølgende evalueringer.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis Kommissionen finder, at der ikke længere er grund til at videreføre agenturet med de målsætninger, det mandat og de opgaver, agenturet er tillagt, kan den foreslå, at denne forordning ændres eller ophæves.

2.  Hvis Kommissionen finder, at agenturets videreførelse ikke længere er berettiget, hvad angår dets målsætninger, mandat og opgaver, kan den foreslå, at nærværende forordning ændres tilsvarende eller ophæves. Et sådant forslag må kun fremsættes efter en detaljeret vurdering og efter underretning og høring af Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter.

(1)

  EUT C 209 af 30.7.2017, s. 4.


BEGRUNDELSE

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) er et af de ældste EU-agenturer. Kvaliteten af dets analyser og oplysninger om systemer og politikker på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet, men også dets evne til at fremme udveksling af idéer og god praksis, har gjort det muligt for dem at opnå et godt omdømme og en høj grad af troværdighed blandt de politiske beslutningstagere.

I sin egenskab af ledende ekspertisecenter har Cedefop gennem årene udvidet sine aktiviteter til at omfatte kompetencer og kvalifikationer som led i sine bestræbelser på at tage hensyn til den økonomiske, sociale, politiske og teknologiske udvikling. Den digitale tidsalder har fuldstændig ændret den måde, vi udformer uddannelses- og erhvervsuddannelsespolitikker på. I morgen vil vi helt sikkert udføre jobfunktioner, som ikke findes i dag. Dette kræver en løbende tilpasning af færdigheder og kvalifikationer til erhvervslivets nye behov. Dette betyder også, at livslang læring skal fremmes.

Med henblik herpå, og på grundlag af oplysninger og analyser fra Cedefop, iværksatte Kommissionen i juni 2016 en "ny dagsorden for færdigheder i Europa" for at hjælpe de 70 millioner europæere, der ikke i tilstrækkelig grad besidder læse-, skrive- og regnefærdigheder eller behersker digitale værktøjer. Kommissionen har udtrykt ønske om at trække på Cedefops ekspertise og redskaber i forbindelse med gennemførelsen af dette store projekt. Agenturets rolle bør dog præciseres yderligere med henblik på at opretholde de gode relationer mellem de berørte parter og sikre, at Cedefops beføjelser ikke undergraves.

Det var på denne særlige baggrund, at Kommissionen den 23. august 2016 foreslog en revision af Cedefops oprettelsesforordning, som går tilbage til 1975 – året hvor agenturet blev oprettet.

Ændringen har to formål: på den ene side at bringe visse bestemmelser i forordningen i tråd med den fælles tilgang til decentrale agenturer, på den anden side at ajourføre Cedefops mål og opgaver for at tilpasse oprettelsesforordningen til den faktiske karakter af Cedefops aktiviteter.

I sit udkast til betænkning glæder ordføreren sig over, at den fælles tilgang endelig er ved at blive gennemført; denne fælles tilgang var den 12. juni 2012 i Strasbourg genstand for en skarpt formuleret fælles erklæring fra Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet, der opfordrede til at forbedre styringen af disse agenturer og højne deres effektivitet, så de bedre kan støtte gennemførelsen af offentlige politikker.

Ordføreren glæder sig ligeledes over ajourføringen af agenturets mål og opgaver for så vidt angår det arbejde, det allerede udfører, som har vist sig at være i fuld overensstemmelse med de nuværende prioriteter i den europæiske erhvervsuddannelsespolitik. Hun bifalder ligeledes bibeholdelsen af agenturets unikke system med trepartsstyring, der samler regeringer, arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer.

Ordføreren sætter imidlertid spørgsmålstegn ved timingen af en sådan revision. Uanset hvor positiv den måtte være for et velfungerende og effektivt Cedefop, ville det have været mere hensigtsmæssigt at tilrettelægge arbejdsprogrammet på en sådan måde, at revisionen kunne indarbejde de konklusioner, der vil blive udarbejdet ved udgangen af året efter afslutningen af den eksterne evaluering af agenturet.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (27.4.2017)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Ordfører for udtalelse: Jens Geier

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har fremlagt dette forslag til forordning for at bringe visse bestemmelser i den gældende Cedefop-forordning i tråd med den fælles tilgang til decentrale agenturer. Revisionen giver samtidig mulighed for at ajourføre Cedefops mål og opgaver.

De øvrige to af EU's såkaldte trepartsorganer, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) får revideret deres respektive oprettelsesforordninger samtidig med Cedefop.

De budgetmæssige virkninger i form af menneskelige og finansielle ressourcer, som nærmere beskrevet i finansieringsoversigten, er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse (COM(2013)0519).

Ordføreren foreslår at ændre visse bestemmelser vedrørende samarbejdet mellem trepartsorganerne med henblik på at styrke dette samarbejde.

Endvidere foreslår ordføreren at indføre en repræsentant udpeget af Europa-Parlamentet i agenturets bestyrelse til erstatning af en af Kommissionens repræsentanter. Denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Da de tre såkaldte trepartsorganer (Cedefop, Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)) beskæftiger sig med emner i tilknytning til arbejdsmarkedet, arbejdsmiljø og erhvervsuddannelse og færdigheder, er der behov for tæt koordination mellem de tre agenturer, og der bør anvendes metoder til at forbedre effektivitet og synergi. Hvis det er relevant, bør agenturet desuden bestræbe sig på at indgå i et effektivt samarbejde med Europa-Kommissionens interne forskningskapacitet.

(7)  Da de tre såkaldte trepartsorganer (Cedefop, Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)) beskæftiger sig med emner i tilknytning til arbejdsmarkedet, arbejdsmiljø og erhvervsuddannelse og færdigheder, er der behov for tæt koordination mellem de tre agenturer, og der bør anvendes metoder til at forbedre effektivitet og synergi. Navnlig bør agenturerne dele eller sammenlægge deres administrative opgaver, ligesom de bør vedtage deres respektive årlige arbejdsprogrammer i tæt samarbejde med hinanden for at undgå overlapninger. Hvis det er relevant, bør agenturet desuden bestræbe sig på at indgå i et effektivt samarbejde med Europa-Kommissionens interne forskningskapacitet.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Agenturets budget bør udarbejdes i overensstemmelse med princippet om resultatbaseret budgettering og under hensyntagen til dets mål og forventede resultater.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Agenturets mål er at støtte udformningen og gennemførelsen af politikker vedrørende erhvervsuddannelse, færdigheder og kvalifikationer. I det øjemed tilvejebringer agenturet dokumentation og tjenesteydelser med henblik på politikudformning og vidensdeling blandt aktører i Unionen og nationale aktører, navnlig regeringerne og arbejdsmarkedets parter.

2.  Agenturets formål er at bistå Kommissionen, andre EU-institutioner, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter med at udforme og gennemføre politikker vedrørende erhvervsuddannelse, færdigheder og kvalifikationer. I det øjemed tilvejebringer agenturet dokumentation og analyser med henblik på politikudformning og vidensdeling blandt aktører i Unionen og nationale aktører, navnlig regeringerne og arbejdsmarkedets parter.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I udførelsen af sine opgaver opretholder agenturet en tæt dialog, navnlig med specialiserede offentlige eller private organer på nationalt eller internationalt plan, offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner samt med arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Uden at agenturet tilsidesætter sine egne mål, sikrer det samarbejde med andre EU-agenturer med henblik på at undgå overlapninger og fremme synergien og komplementariteten i deres aktiviteter, navnlig med Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Eurofound og EU-OSHA.

3.  I udførelsen af sine opgaver opretholder agenturet en tæt dialog, navnlig med specialiserede offentlige eller private organer på nationalt eller internationalt plan, offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner samt med arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Agenturet skal, uden at tilsidesætte sine egne mål, samarbejde med andre EU-agenturer, navnlig med Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur med henblik på at sikre koordinering og økonomiske besparelser, undgå overlapninger og fremme synergien og komplementariteten i deres aktiviteter.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Agenturet skal indgå samarbejdsaftaler med andre relevante EU-agenturer med henblik på at lette og fremme samarbejdet med disse.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen består af:

1.  Bestyrelsen består af:

a)  et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer regeringen

a)  et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer regeringen

b)  et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdsgivernes organisationer

b)  et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdsgivernes organisationer

c)  et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdstagernes organisationer

c)  et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdstagernes organisationer

d)  tre medlemmer, der repræsenterer Kommissionen.

d)  to medlemmer, der repræsenterer Kommissionen.

 

da)  et uafhængigt medlem, der repræsenterer Europa-Parlamentet.

Alle medlemmer, der er omhandlet i litra a)-d), har stemmeret.

Alle medlemmer, der er omhandlet i litra a)-da), har stemmeret.

 

Udnævnelsen træder i kraft, når den pågældende har underskrevet en erklæring om, at der ikke foreligger interessekonflikter.

De medlemmer, der er omhandlet i litra a), b) og c), udnævnes af Rådet på grundlag af lister over kandidater, som forelægges af medlemsstaterne samt af henholdsvis arbejdsgivernes og arbejdstagernes europæiske organisationer. Kommissionen udnævner selv de medlemmer, der repræsenterer den

De medlemmer, der er omhandlet i litra a), b) og c), udnævnes af Rådet på grundlag af lister over kandidater, som forelægges af medlemsstaterne samt af henholdsvis arbejdsgivernes og arbejdstagernes europæiske organisationer. Kommissionen og Europa-Parlamentet udnævner selv de medlemmer, der repræsenterer dem.

 

En repræsentant for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur samt en repræsentant for Eurofound har observatørstatus i bestyrelsen.

Begrundelse

Den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012 giver mulighed for, at Parlamentet kan udnævne et medlem af bestyrelsen.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsen ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis agenturet tillægges nye opgaver. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikke-væsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

Bestyrelsen ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis agenturet tillægges nye opgaver. Den har ansvaret for at undgå overlapninger med de øvrige EU-trepartsorganers programmer og for at sikre, at en omprioritering af aktiviteter altid overvejes som et gyldigt alternativ forud for en eventuel tildeling af ekstra finansielle midler. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikke-væsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja)  samarbejde med andre EU-agenturer og indgåelse af samarbejdsaftaler med disse.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det foreløbige udkast til overslag skal være baseret på de mål og forventede resultater, der er fastlagt i det årlige programmeringsdokument, jf. artikel 6, stk. 1, og skal tage hensyn til de finansielle ressourcer, der er nødvendige for at nå disse mål og forventede resultater, i overensstemmelse med princippet om resultatorienteret budgettering.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen sender udkastet til overslag til budgetmyndigheden sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget.

4.  Kommissionen sender udkastet til overslag til budgetmyndigheden sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget. Kommissionen sender samtidig disse udkast til overslag til agenturet.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

3.  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions organer eller andre oversættelsesleverandører i henhold til reglerne for indgåelse af offentlige kontrakter og inden for de grænser, de relevante finansielle regler fastlægger.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest fem år efter den dato, der henvises til i artikel 36, og hver femte år herefter gennemfører Kommissionen en evaluering i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for at vurdere agenturets resultater i forhold til dets målsætninger, mandat og opgaver. Ved evalueringen undersøges navnlig eventuelle behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

1.  Senest fem år efter den dato, der henvises til i artikel 36, og hver femte år herefter fremlægger Kommissionen en evaluering i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for at vurdere agenturets resultater i forhold til dets målsætninger, mandat og opgaver. Ved evalueringen undersøges navnlig eventuelle behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

Referencer

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for vedtagelse

BUDG

12.9.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Jens Geier

15.9.2016

Dato for vedtagelse

25.4.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

2

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Tegnforklaring

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

Referencer

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Dato for høring af EP

23.8.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Anne Sander

22.9.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Dato for vedtagelse

12.7.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Dato for indgivelse

28.7.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

47

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse