Procedūra : 2016/0257(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0273/2017

Pateikti tekstai :

A8-0273/2017

Debatai :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Balsavimas :

PV 11/12/2018 - 5.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0490

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 957kWORD 104k
28.7.2017
PE 589.452v02-00 A8-0273/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ir panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 337/75

(COM(2016) 0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėja: Anne Sander

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ir panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 337/75

(COM(2016) 0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0532),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 166 straipsnio 4 dalį,165 straipsnio 4 dalį ir 149 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0343/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 30 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0273/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 149 straipsnį, 165 straipsnio 4 dalį ir 166 straipsnio 4 dalį, Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) skatina valstybes nares bendradarbiauti ir remia jų veiklą įgyvendindamas iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti keistis informacija ir gerąja patirtimi profesinio mokymo srityje;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  nuo pat įsteigimo Cedefop atliko svarbų vaidmenį remiant bendro profesinio rengimo ir mokymo politikos plėtojimą. Per tą laiką profesinio mokymo sąvoka ir reikšmė dėl kintančių darbo rinkų, technologijų pažangos, ypač skaitmeninėje sferoje, ir augančio darbo jėgos judumo labai kito. Profesinio mokymo politika buvo atitinkamai keičiama ir apima įvairias priemones ir iniciatyvas, iš kurių kelios, visų pirma susijusios su įgūdžiais ir kvalifikacijomis, įskaitant mokymosi patvirtinimą, peržengia tradicines profesinio rengimo ir mokymo ribas. Todėl Cedefop veiklos pobūdis turėtų būti aiškiai išdėstytas ir turėtų būti patikslinta atitinkama terminologija, kartu laikantis Sutarties nuostatų dėl kompetencijos profesinio rengimo ir mokymo srityje;

(2)  nuo pat įsteigimo CEDEFOP dėl savo kompetencijos atliko svarbų vaidmenį remiant bendro profesinio rengimo ir mokymo politikos plėtojimą. Per tą laiką profesinio mokymo sąvoka ir reikšmė dėl kintančių darbo rinkų, didėjančio darbo jėgos judumo, Sąjungos ryžto užtikrinti tvarumą ir siekti technologijų pažangos, ypač skaitmeninėje sferoje, labai kito, o dėl to gebėjimus ir kvalifikacijas dar sunkiau pritaikyti prie nuolat kintančių reikalavimų. Profesinio mokymo politika atitinkamai kinta ir apima įvairias priemones ir iniciatyvas – kai kurios jų, visų pirma susijusios su įgūdžiais ir kvalifikacijomis, įskaitant mokymosi patvirtinimą, peržengia tradicines profesinio rengimo ir mokymo ribas. Todėl CEDEFOP veiklos pobūdis turėtų būti aiškiai išdėstytas ir turėtų būti patikslinta atitinkama terminija, kartu laikantis Sutarties nuostatų dėl kompetencijos profesinio rengimo ir mokymo srityje;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  šiuo reglamentu, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 337/75, siekiama atnaujinti CEDEFOP įgaliojimus ir uždavinius, kad jie labiau atitiktų dabartinę centro veiklą, susijusią ne tik su profesiniu rengimu ir mokymu, bet ir su įgūdžiais bei kvalifikacijomis, ir pritaikyti juos prie dabartinės politikos prioritetų ir strategijų, atsižvelgiant į naujausius profesinio rengimo bei mokymo, įgūdžių ir kvalifikacijų politikos pokyčius;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  profesinio rengimo ir mokymo politikai įgyvendinti reikės sutelkti dėmesį į švietimo bei mokymo ir darbo pasaulio sąsają, taip užtikrinant, kad įgytos žinios, įgūdžiai ir gebėjimai padidintų galimybes įsidarbinti kintančiose darbo rinkose ir atitiktų piliečių bei visuomenės poreikius;

(4)  profesinio rengimo ir mokymo politikai įgyvendinti reikės sutelkti dėmesį į švietimo bei mokymo ir darbo pasaulio sąsają ir perėjimą iš vieno į kitą, taip užtikrinant, kad įgytos žinios, įgūdžiai ir gebėjimai padidintų integraciją kintančiose darbo rinkose ir atitiktų piliečių bei visuomenės poreikius;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 337/75 kelis kartus iš dalies keistas. Kadangi turi būti padaryta naujų pakeitimų, siekiant aiškumo jis turėtų būti panaikintas;

(5)  Reglamentas (EEB) Nr. 337/75 kelis kartus iš dalies keistas. Kadangi turi būti padaryta naujų pakeitimų, siekiant aiškumo, jis turėtų būti panaikintas nenukrypstant nuo reglamento pagrindinių uždavinių ir nesumenkinant jo pirminių tikslų;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  kalbant apie CEDEFOP valdymą, siekiant užtikrinti, kad jos nariai keistųsi, valdyba turėtų apsvarstyti galimybę apriboti galimų kadencijų, kurias jos nariai gali eiti iš eilės, skaičių savo darbo tvarkos taisyklėse ar kitomis priemonėmis;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  kadangi trys vadinamosios trišalės agentūros – Cedefop, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) – sprendžia darbo rinkos, darbo sąlygų, profesinio rengimo, mokymo ir įgūdžių sričių klausimus, visų trijų agentūrų veikla turi būti koordinuojama ir turi būti išnagrinėtos galimybės padidinti veiksmingumą ir pasinaudoti sąveika. Be to, jei taikytina, Agentūra turėtų stengtis veiksmingai bendradarbiauti su Europos Komisijos mokslinių tyrimų pajėgomis;

(7)  kadangi trys trišalės agentūros – CEDEFOP, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) – sprendžia darbo rinkos, darbo sąlygų, profesinio rengimo, mokymo ir įgūdžių sričių klausimus, visų trijų agentūrų veikla turi būti glaudžiai koordinuojama ir turėtų būti išnagrinėtos galimybės padidinti veiksmingumą ir pasinaudoti sąveika, taip pat turėtų būti vengiama bet kokio veiklos dubliavimo tarpusavyje ir su Komisija. Be to, kai tikslinga, CEDEFOP turėtų stengtis veiksmingai bendradarbiauti su Sąjungos institucijų mokslinių tyrimų pajėgomis;

Pagrindimas

Bendras kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 4, 30, 31 ir 32 pakeitimus (CEDEFOP), 2, 50, 51 ir 52 pakeitimus (EUROFOUND) ir 3, 30, 31 ir 32 pakeitimus (EU-OSHA).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  trišalis CEDEFOP, EUROFOUND ir EU-OSHA pobūdis yra visaapimančio požiūrio išraiška, grindžiama socialinių partnerių, Sąjungos ir nacionalinių institucijų socialiniu dialogu, kuris yra nepaprastai svarbus siekiant surasti bendrus ir tvarius sprendimus;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  CEDEFOP veiklai reikalingas vertimo paslaugas turėtų teikti, kiek įmanoma, Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (Vertimo centras). Kai tikslinga, pavyzdžiui, dėl vertimo skubos, sąnaudų ar didelio Vertimo centro darbo krūvio priežasčių, vertimo paslaugas turėtų galėti suteikti ir kiti vertimo paslaugų teikėjai. Tokie kiti vertimo paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti tokio paties lygio kokybę, kaip ir Vertimo centras, ne didesnėmis kainomis, turėtų laikytis Sąjungos aplinkos, darbo ir socialinių standartų ir turėtų, kai taikytina, laikytis viešojo pirkimo taisyklių;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b)  vykdydama viešuosius pirkimus CEDEFOP turėtų laikytis aukštų aplinkos apsaugos, darbo ir socialinių standartų, užtikrinti aukštą skaidrumo lygį ir veikti pagal sąžiningos konkurencijos taisykles;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8c)  CEDEFOP biudžetas turėtų būti parengtas remiantis rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principu ir atsižvelgiant į jos tikslus ir tikėtinus rezultatus;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  Reglamentu (EEB) Nr. 337/75 nustatytos su Cedefop darbuotojais susijusios nuostatos turėtų būti suderintos su Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/687 nustatytais Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatais (toliau – Tarnybos nuostatai) ir Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygomis (toliau – KTĮS);

(9)  Reglamentu (EEB) Nr. 337/75 nustatytos su CEDEFOP darbuotojais susijusios nuostatos turėtų būti suderintos su Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/687 nustatytais Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatais (toliau – Tarnybos nuostatai) ir Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygomis (toliau – KTĮS). Atsižvelgiant į atnaujintą Agentūros kompetenciją, CEDEFOP turėtų būti pakankamai darbuotojų, kad ji galėtų vykdyti savo įgaliojimus;

__________________

__________________

7  Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).

7  Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūros tikslas – padėti Komisijai formuoti ir įgyvendinti profesinio rengimo bei mokymo, įgūdžių ir kvalifikacijų sričių politiką. Šiuo tikslu Agentūra teikia duomenis ir paslaugas, reikalingus politikai formuoti ir žinių mainams tarp Sąjungos ir nacionalinių subjektų, visų pirma vyriausybių ir socialinių partnerių, užtikrinti.

2.  Agentūros tikslas – padėti Sąjungoje vykdyti profesinio rengimo bei mokymo, įgūdžių ir kvalifikacijų srities politiką. Šiuo tikslu Agentūra teikia nešališkus duomenis, analizes, paslaugas ir paramą, reikalingus politikai formuoti ir žinių mainams tarp Sąjungos ir nacionalinių subjektų užtikrinti.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  remiantis savo analize ir moksliniais tyrimais, teikti politikos formuotojams tyrimais pagrįstus politikos pasiūlymus profesinio švietimo ir mokymo srityje;

Pagrindimas

CEDEFOP turi puikias galimybes pereiti nuo analizės ir informacijos teikimo prie šios informacijos perkėlimo į vertingus pasiūlymus, kuriais remiantis formuojama politika. Ši nuostata turėtų būti aiškiai įrašyta į jos užduotis ir įgaliojimus.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  valdyti ir suteikti įgūdžių, profesijų ir kvalifikacijų priemones, duomenų rinkinius ir paslaugas piliečiams, įmonėms, politikos formuotojams, socialiniams partneriams ir kitoms suinteresuotosioms šalims.

h)  bendradarbiaujant su Komisija valdyti ir suteikti įgūdžių, profesijų ir kvalifikacijų priemones, duomenų rinkinius ir paslaugas piliečiams, įmonėms, politikos formuotojams, socialiniams partneriams ir kitoms suinteresuotosioms šalims.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra, vykdydama savo užduotis, palaiko glaudžius ryšius, visų pirma su valstybinėmis ar privačiomis, nacionalinėmis ar tarptautinėmis specializuotomis įstaigomis, su valdžios institucijomis, mokslo įstaigomis, darbuotojų ir darbdavių organizacijomis. Agentūra, nedarydama poveikio savo tikslams, užtikrina bendradarbiavimą su kitomis Europos Sąjungos agentūromis, visų pirma su Europos mokymo fondu, Eurofound ir EU-OSHA, siekdama išvengti dubliavimosi ir skatindama jų veiklos sąveiką ir papildomumą.

3.  Vykdydama uždavinius Agentūra glaudžiai bendradarbiauja, visų pirma, su specializuotomis profesinio švietimo bei mokymo ir įgūdžių bei kvalifikacijų srities politiką vykdančiomis valstybinėmis ir privačiomis, nacionalinėmis ar tarptautinėmis įstaigomis, valdžios institucijomis, švietimo įstaigomis, darbuotojų ir darbdavių organizacijomis, taip pat su nacionalinėmis trišalėmis įstaigomis, jeigu jų yra. Agentūra, nedarydama poveikio savo tikslams, užtikrina bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos agentūromis, visų pirma su Europos mokymo fondu, EUROFOUND ir EU-OSHA, siekdama išvengti dubliavimosi, užkirsti jam kelią ir skatindama jų veiklos sąveiką ir papildomumą.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Agentūra gali dalyvauti visuose Komisijos organizuojamuose viešuosiuose konkursuose savo kompetencijos srityje, paisydama skaidrumo taisyklių, sąžiningos konkurencijos ir socialinių teisių.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  trys nepriklausomi Europos Parlamento paskirti ekspertai;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

A, b ir c punktuose nurodytus narius skiria Taryba, vadovaudamasi atitinkamai valstybių narių, Europos darbdavių ir darbuotojų organizacijų pateiktais kandidatų sąrašais. Komisija skiria jai atstovaujančius narius.

1 dalies a, b ir c punktuose nurodytus narius skiria Taryba, vadovaudamasi atitinkamai valstybių narių, Europos darbdavių ir darbuotojų organizacijų pateiktais kandidatų sąrašais. Komisija skiria d punkte nurodytus narius. Atsakingas Europos Parlamento komitetas paskiria da punkte nurodytus ekspertus.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valdybos nariai ir jų pakaitiniai skiriami remiantis jų žiniomis su profesiniu rengimu ir mokymu susijusios politikos srityje ir atsižvelgiant į atitinkamus vadybos, administravimo ir biudžeto valdymo gebėjimus. Siekdamos užtikrinti valdybos darbo tęstinumą, visos joje atstovaujamos šalys deda pastangas, kad jų atstovai keistųsi kuo rečiau. Visos šalys siekia, kad valdyboje būtų tinkama vyrų ir moterų pusiausvyra.

3.  Valdybos nariai ir jų pakaitiniai skiriami remiantis jų žiniomis su profesiniu rengimu ir mokymu susijusios politikos srityje ir atsižvelgiant į atitinkamus vadybos, administravimo ir biudžeto valdymo gebėjimus. Siekdamos užtikrinti valdybos darbo tęstinumą, visos joje atstovaujamos šalys deda pastangas, kad jų atstovai keistųsi kuo rečiau. Skirdami atitinkamus savo atstovus ir pakaitinius narius į valdybą, Europos Parlamentas, Komisija, valstybės narės ir socialiniai partneriai užtikrina proporcingą vyrų ir moterų atstovavimą.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Pradėdami eiti pareigas arba atnaujinus jų kadenciją, kiekvienas narys ir pakaitinis narys pasirašo rašytinę interesų deklaraciją ir ją atnaujina, kai pasikeičia su ja susijusios aplinkybės. Agentūra skelbia interesų deklaracijas ir jų atnaujintą informaciją savo interneto svetainėje.

Pagrindimas

Bendras kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 53, 62, 69 ir 70 pakeitimus (CEDEFOP).

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Narių ir pakaitinių narių kadencija trunka ketverius metus. Ši kadencija gali būti pratęsiama. Pasibaigus narių kadencijai arba jiems atsistatydinus, jie savo pareigas eina tol, kol yra paskiriami kitai kadencijai arba kol jie bus pakeičiami.

4.  Narių ir pakaitinių narių kadencija trunka ketverius metus. Ši kadencija gali būti atnaujinama. Pasibaigus narių kadencijai arba jiems atsistatydinus, jie savo pareigas eina tol, kol yra paskiriami kitai kadencijai arba kol jie bus pakeičiami.

Pagrindimas

Suderinama su nuostatomis dėl pirmininko ir pirmininko pavaduotojo (vieną kartą atnaujinamos) kadencijos (7 straipsnio 2 dalis). Bendras kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 9, 71, 72, 73, 74 ir 75 pakeitimus (CEDEFOP), (105), 106, 107 ir 108 pakeitimus (EUROFOUND) ir 11, (74), 75, 76, 77 ir 78 pakeitimus (EU-OSHA).

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Siekiant padidinti trijų trišalių agentūrų veiksmingumą ir sąveiką ir išvengti jų veiklos dubliavimosi, EUROFOUND ir EU-OSHA atstovai valdybos posėdžiuose turi stebėtojo statusą.

Pagrindimas

Bendras kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 10, 15, 77, 78, 79, 101 ir 102 pakeitimus (CEDEFOP).

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pateikia bendras Agentūros veiklos gaires ir kiekvienais metais dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma pagal 6 straipsnį patvirtina Agentūros programavimo dokumentą;

a)  pateikia pagrindinių suinteresuotųjų šalių poreikius atitinkančias strategines Agentūros veiklos gaires ir kiekvienais metais dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma pagal 6 straipsnį patvirtina Agentūros programavimo dokumentą;

Pagrindimas

Bendras kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 11 ir 80 pakeitimus (CEDEFOP).

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  priima savo narių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles;

f)  priima savo narių ir nepriklausomų ekspertų, taip pat deleguotų nacionalinių ekspertų ir kitų darbuotojų, kurie nėra Agentūros įdarbinti, kaip nurodyta 19 straipsnyje, interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles, įskaitant priemones, kurias taikant galima rizika nustatoma ankstyvame etape;

Pagrindimas

Bendras kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 81 pakeitimą (CEDEFOP).

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  remdamasi poreikių analize, priima ir reguliariai naujina komunikacijos ir sklaidos planus;

g)  remdamasi poreikių analize, priima ir reguliariai naujina komunikacijos ir sklaidos planus ir į tai atsižvelgia rengdama Agentūros programavimo dokumentą;

Pagrindimas

Bendras kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 12 pakeitimą (CEDEFOP).

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  vadovaudamasi 18 straipsniu, skiria vykdomąjį direktorių ir prireikus pratęsia jo kadenciją arba atleidžia jį iš pareigų;

k)  vadovaudamasi 18 straipsniu, skiria vykdomąjį direktorių ir prireikus atnaujina jo kadenciją arba atleidžia jį iš pareigų;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies n punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

n)  atsižvelgdama į Agentūros veiklos poreikius ir patikimą finansų valdymą, priima visus sprendimus dėl Agentūros vidaus struktūrų sukūrimo ir prireikus – keitimo;

Išbraukta.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Metinėje darbo programoje nustatomi išsamūs tikslai ir numatomi rezultatai, įskaitant veiklos rezultatų rodiklius. Į ją taip pat įtraukiamas finansuotinų veiksmų aprašas ir nurodomi kiekvienam veiksmui skiriami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, vadovaujantis veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo principais. Metinė darbo programa dera su 4 dalyje nurodyta daugiamete darbo programa. Joje aiškiai nurodoma, kokie uždaviniai nuo praėjusių finansinių metų buvo pridėti, pakeisti arba išbraukti.

3.  Metinėje darbo programoje nustatomi išsamūs tikslai ir numatomi rezultatai, įskaitant veiklos rezultatų rodiklius, taip pat veikla ir programos, kurioms turi būti taikomas ex ante arba ex post vertinimas. Į ją taip pat įtraukiamas finansuotinų veiksmų aprašas, įskaitant planuojamas priemones, kuriomis siekiama didinti efektyvumą, ir nurodomi kiekvienam veiksmui skiriami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, vadovaujantis veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo principais. Metinė darbo programa dera su 4 dalyje nurodyta daugiamete darbo programa. Joje aiškiai nurodoma, kokie uždaviniai nuo praėjusių finansinių metų buvo pridėti, pakeisti arba išbraukti.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.   Jei Agentūrai paskiriamas naujas uždavinys, valdyba iš dalies keičia priimtą metinę darbo programą. Valdyba gali perduoti vykdomajam direktoriui įgaliojimus daryti neesminius metinės darbo programos pakeitimus.

1.   Jei Agentūrai paskiriamas naujas uždavinys, valdyba iš dalies keičia priimtą metinę darbo programą. Valdyba atsako už tai, kad sudarant programą būtų išvengta dubliavimosi su EU-OSHA ir EUROFOUND veikla ir kad būtų užtikrintas veiklos prioritetų persvarstymas prieš paskiriant bet kokius papildomus finansinius išteklius. Valdyba gali perduoti vykdomajam direktoriui įgaliojimus daryti neesminius metinės darbo programos pakeitimus.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valdyba išsirenka pirmininką ir tris pirmininko pavaduotojus taip: vieną iš valstybėms narėms atstovaujančių narių, vieną iš darbdavių organizacijoms atstovaujančių narių, vieną iš darbuotojų organizacijoms atstovaujančių narių ir vieną iš Komisijai atstovaujančių narių. Pirmininkas ir jo pavaduotojai renkami dviejų trečdalių balso teisę turinčių valdybos narių balsų dauguma.

1.  Valdyba išsirenka pirmininką ir tris pirmininko pavaduotojus taip: vieną iš valstybėms narėms atstovaujančių narių, vieną iš darbdavių organizacijoms atstovaujančių narių, vieną iš darbuotojų organizacijoms atstovaujančių narių ir vieną iš Komisijai atstovaujančių narių. Pirmininkas ir jo pavaduotojai renkami dviejų trečdalių balso teisę turinčių valdybos narių balsų dauguma. Valdyba užtikrina proporcingą vyrų ir moterų atstovavimą, kalbant apie išrinktą pirmininką ir jo pavaduotojus.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei reikia skubiais atvejais, vykdomoji valdyba gali valdybos vardu priimti tam tikrus laikinus sprendimus, visų pirma administracinio valdymo klausimais, įskaitant sprendimą sustabdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimų perdavimą, ir biudžeto klausimais.

3.  Jei reikia skubiais atvejais, vykdomoji valdyba, laikydamasi 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų, gali valdybos vardu priimti tam tikrus laikinus sprendimus, įskaitant sprendimą sustabdyti deleguotus paskyrimų tarnybos įgaliojimus ir sprendimus dėl biudžeto klausimų.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Vykdomąją valdybą sudaro valdybos pirmininkas, trys pirmininko pavaduotojai, trijų grupių koordinatoriai, nurodyti 4 straipsnio 5 dalyje, ir vienas Komisijos atstovas. Kiekviena 4 straipsnio 5 dalyje nurodyta grupė gali paskirti ne daugiau kaip po du pakaitinius narius dalyvauti vykdomosios valdybos posėdžiuose, jei nedalyvauja tikrieji nariai. Valdybos pirmininkas taip pat yra vykdomosios valdybos pirmininkas. Vykdomasis direktorius dalyvauja vykdomosios valdybos posėdžiuose, tačiau neturi teisės balsuoti.

4.  Vykdomąją valdybą sudaro valdybos pirmininkas, trys pirmininko pavaduotojai, trijų grupių koordinatoriai, nurodyti 4 straipsnio 5 dalyje, ir vienas Komisijos atstovas. Kiekviena 4 straipsnio 5 dalyje nurodyta grupė gali paskirti ne daugiau kaip po du pakaitinius narius dalyvauti vykdomosios valdybos posėdžiuose, jei nedalyvauja tikrieji nariai, užtikrindama proporcingą vyrų ir moterų atstovavimą. Valdybos pirmininkas taip pat yra vykdomosios valdybos pirmininkas. Vykdomasis direktorius dalyvauja vykdomosios valdybos posėdžiuose, tačiau neturi teisės balsuoti.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Vykdomosios valdybos narių kadencija yra dveji metai. Ši kadencija gali būti pratęsiama. Vykdomosios valdybos narių kadencija baigiasi, kai baigiasi jų narystė valdyboje.

5.  Vykdomosios valdybos narių kadencija yra dveji metai. Ši kadencija gali būti atnaujinama. Vykdomosios valdybos narių kadencija baigiasi, kai baigiasi jų narystė valdyboje.

Pagrindimas

Bendras kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 16, 109, 110 ir 111 pakeitimus (CEDEFOP), 31, 149, 150 ir 151 pakeitimus (EUROFOUND) ir 15, 109, 110, 111 ir 112 pakeitimus (EU-OSHA).

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Vykdomoji valdyba posėdžiauja tris kartus per metus. Be to, ji susirenka pirmininko iniciatyva arba savo narių prašymu.

6.  Vykdomoji valdyba posėdžiauja tris kartus per metus. Be to, ji susirenka pirmininko iniciatyva arba savo narių prašymu. Kiekvienas koordinatorius po kiekvieno posėdžio laiku ir skaidriai informuoja savo grupės narius apie diskusijos turinį.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vykdomasis direktorius vadovauja Agentūrai. Vykdomasis direktorius yra atskaitingas valdybai.

1.  Vykdomasis direktorius atsako už bendrą Agentūros valdymą pagal valdybos nustatytą strateginę kryptį ir yra atskaitingas valdybai.

Pagrindimas

Bendras kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 114 pakeitimą (CEDEFOP).

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  sprendimų dėl žmogiškųjų išteklių valdymo priėmimą, remiantis 5 straipsnio 2 dalyje nurodytu sprendimu;

Pagrindimas

Bendras kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 18, 120 ir 121 pakeitimus (CEDEFOP).

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalies b b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  sprendimų dėl Agentūros vidaus struktūrų ir prireikus jų keitimo, atsižvelgiant į Agentūros veiklos reikmes ir patikimą biudžeto valdymą, priėmimą.

Pagrindimas

Bendras kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 18, 120 ir 121 pakeitimus (CEDEFOP).

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalies j punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  Agentūros pajamų bei išlaidų sąmatos projekto rengimą ir jos biudžeto vykdymą.

j)  Agentūros pajamų bei išlaidų sąmatos projekto rengimą ir jos biudžeto vykdymą, įgyvendinant Agentūros programavimo dokumentą.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos agentūromis ir bendradarbiavimo susitarimų su jomis sudarymą.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Vykdomasis direktorius yra atsakingas nuspręsti, ar būtina vienoje arba keliose valstybėse narėse steigti vieną arba kelis vietinius skyrius, kad Agentūros uždaviniai būtų vykdomi našiai ir veiksmingai. Tokiam sprendimui reikia pirmiausia gauti Komisijos, valdybos ir valstybės narės, kurioje būtų įsteigtas vietinis skyrius, pritarimą. Veiklos, kurią vykdys vietinis skyrius, sritis sprendime nustatoma taip, kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir administracinių Agentūros funkcijų kartojimo.

6.  Vykdomasis direktorius taip pat yra atsakingas nuspręsti, ar būtina steigti vieną vietinį skyrių Briuselyje kaip ryšių palaikymo skyrių Agentūros bendradarbiavimui su atitinkamomis Sąjungos institucijomis skatinti, kad Agentūros uždaviniai būtų vykdomi našiai ir veiksmingai. Tokiam sprendimui reikia gauti išankstinį Komisijos, valdybos ir valstybės narės, kurioje būtų įsteigtas vietinis skyrius, pritarimą. Veiklos, kurią vykdys vietinis skyrius, sritis sprendime nustatoma taip, kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir administracinių Agentūros funkcijų kartojimo.

Pagrindimas

Bendras kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 19, 124, 125, 126 ir 127 pakeitimus (CEDEFOP).

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Vykdomasis direktorius, pasikonsultavęs su vykdomąja valdyba, gali paskirti direktoriaus pavaduotoją, jeigu valdyba tam pritaria paprasta balsų dauguma. Direktoriaus pavaduotojas renkamas iš CEDEFOP vyresniųjų darbuotojų ir jo įgaliojimai pasibaigia kartu su vykdomojo direktoriaus įgaliojimais arba dėl drausminių priežasčių, jeigu valdyba tam pritaria paprasta balsų dauguma. Vykdomasis direktorius pagrindžia poreikį paskirti direktoriaus pavaduotoją ir skiria atitinkamus išteklius. Direktoriaus pavaduotojo pareigos turi būti aiškiai apibrėžtos, susijusios tik su kasdienės Agentūros veiklos administravimu ir vykdomojo direktoriaus teikimu vykdomosios valdybos patvirtintos. Direktoriaus pavaduotojas dalyvauja valdybos ir vykdomosios valdybos posėdžiuose.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Preliminarus sąmatos projektas grindžiamas tikslais ir tikėtinais rezultatais, nurodytais 6 straipsnio 1 dalyje minėtame metiniame programavimo dokumente, ir jame atsižvelgiama į finansinius išteklius, būtinus minėtiems tikslams ir tikėtiniems rezultatams pasiekti, laikantis rezultatais grindžiamas biudžeto sudarymo principo.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Sudarant preliminarų sąmatos projektą užtikrinama, kad išlaidos personalui būtų pakankamos, kad Agentūra galėtų vykdyti savo įgaliojimus.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija šį sąmatos projektą kartu su Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu išsiunčia biudžeto valdymo institucijai.

4.  Komisija šį sąmatos projektą kartu su Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu pateikia biudžeto valdymo institucijai ir Agentūrai.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Ne vėliau kaip liepos 1 d. po kiekvienų finansinių metų apskaitos pareigūnas galutines finansines ataskaitas kartu su valdybos nuomone nusiunčia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.

5.  Ne vėliau kaip liepos 1 d. po kiekvienų finansinių metų apskaitos pareigūnas galutines finansines ataskaitas kartu su valdybos nuomone nusiunčia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos Sąjungos Audito Rūmams.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vykdomąjį direktorių skiria valdyba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros.

Vykdomąjį direktorių skiria valdyba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros, kurią vykdant užtikrinamas griežtas kandidatų vertinimas ir aukštas nepriklausomumo lygis. Kai tik paskiriamas, vykdomasis direktorius dalyvauja atsakingame Europos Parlamento komitete surengiamame keitimesi nuomonėmis.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Remdamasi Komisijos siūlymu, grindžiamu šio straipsnio 3 dalyje nurodytu vertinimu, valdyba gali vykdomojo direktoriaus kadenciją vieną kartą pratęsti ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

4.  Remdamasi Komisijos siūlymu, grindžiamu šio straipsnio 3 dalyje nurodytu vertinimu, valdyba gali vykdomojo direktoriaus kadenciją vieną kartą atnaujinti.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Vykdomasis direktorius, kurio kadencija buvo pratęsta, pasibaigus visam laikotarpiui negali dalyvauti kitoje atrankoje į tas pačias pareigas.

5.  Vykdomasis direktorius, kurio kadencija buvo atnaujinta, pasibaigus visam laikotarpiui negali dalyvauti kitoje atrankoje į tas pačias pareigas.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Vykdomasis direktorius iš pareigų gali būti atleistas tik valdybos sprendimu, priimtu gavus atitinkamą Komisijos pasiūlymą.

6.  Vykdomasis direktorius, remiantis objektyviu jo, kaip vykdomojo direktoriaus, veiklos rezultatų vertinimu, gali būti atleistas iš pareigų tik valdybos sprendimu, priimtu gavus atitinkamą Komisijos pasiūlymą.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Agentūra, vadovaudamasi 11 straipsnio 6 dalimi, gali įsteigti vietinius skyrius vienoje ar keliose tam pritariančiose valstybėse narėse.

4.  Agentūra, vadovaudamasi 11 straipsnio 6 dalimi, gali įsteigti ryšių palaikymo skyrių Briuselyje.

Pagrindimas

Bendras kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 22, 140, 141 ir 142 pakeitimus (CEDEFOP).

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūros veikimui reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

3.  Agentūros veikimui reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras arba, kai tikslinga, kitos vertimo tarnybos.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Agentūra vykdo veiklą laikydamasi aukšto lygio skaidrumo standartų.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 30 straipsnio 4 dalį1a, Agentūra atlieka išankstinį savo veiklos, susijusios su didelėmis išlaidomis, vertinimą, taip pat baigiamąjį vertinimą.

 

__________________

 

1a 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei Komisija mano, kad Agentūros veikla nebepateisinama jos tikslais, įgaliojimais ir uždaviniais, ji gali siūlyti šį reglamentą iš dalies pakeisti arba panaikinti.

2.  Jei Komisija mano, kad Agentūros veikla nebepateisinama jos tikslais, įgaliojimais ir uždaviniais, ji gali siūlyti šį reglamentą iš dalies pakeisti arba panaikinti. Toks pasiūlymas teikiamas tik atlikus išsamų vertinimą ir informavus Europos Parlamentą, valstybes nares ir socialinius partnerius ir su jais pasitarus.

(1)

  OL C 209, 2017 7 30 p. 4.


AIŠKINAMOJI DALIS

Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) yra viena seniausiai įsteigtų Europos Sąjungos agentūrų. Šios agentūros atlikti tyrimai ir surinkti duomenys, susiję su profesinio rengimo ir mokymo sistemomis ir politika, taip pat jos pastangos skatinant keistis idėjomis ir gerąja patirtimi, užtarnavo agentūrai politikos formuotojų pripažinimą ir pasitikėjimą.

CEDEFOP, būdama svarbiausiu kompetencijos centru, prisitaikydama prie ekonominių, socialinių, politinių ir technologinių pokyčių, metams bėgant išplėtė savo veiklos sritį, kad apimtų įgūdžius ir kvalifikacijas. Prasidėjus skaitmeninių technologijų amžiui požiūris į profesinio rengimo ir mokymo politiką visiškai pasikeitė. Akivaizdu, kad ateityje dirbsime darbus, kurie šiuo metu dar net neegzistuoja. Tai reiškia, kad, norint suspėti su besikeičiančiais įmonių poreikiais, privalu nuolat plėtoti įgūdžius ir kvalifikacijas. Tam taip pat reikia skatinti mokymosi visą gyvenimą politiką.

Šiuo tikslu Komisija, remdamasi CEDEFOP duomenimis ir tyrimais, 2016 m. birželio mėn. pateikė Europos naujų įgūdžių darbotvarkę, kuria siekiama padėti 70 mln. Europos Sąjungos piliečių, neturinčių pakankamų skaitymo, rašymo, aritmetinių ir skaitmeninių įgūdžių. Komisija išreiškė norą kreiptis į kompetenciją ir įgūdžių turinčią CEDEFOP, kad ši padėtų įgyvendinti jos plataus užmojo projektą. Tačiau siekiant išlaikyti gerus suinteresuotųjų subjektų tarpusavio santykius ir užtikrinti, kad CEDEFOP vaidmuo nebūtų nuvertintas, reikėtų patikslinti, kokį vaidmenį turėtų atlikti CEDEFOP.

Šiuo tikslu 2016 m. rugpjūčio 23 d. Komisija pasiūlė persvarstyti 1975 m. CEDEFOP steigimo reglamentą (agentūra įsteigta 1975 m.).

Peržiūra reikalinga dėl dviejų priežasčių. Viena vertus, reikia suderinti kai kurias CEDEFOP steigimo reglamento nuostatas nuostatas su bendru požiūriu į decentralizuotas agentūras, kita vertus, reikia atnaujinti CEDEFOP tikslus ir užduotis taip, kad steigimo reglamentas atitiktų realų agentūros veiklos pobūdį.

Pranešimo projekte pranešėja palankiai vertina tai, kad pagaliau pradėtas taikyti bendras požiūris; šis požiūris išreikštas 2012 m. birželio 12 d. Strasbūre Europos Parlamento, Komisijos ir Tarybos paskelbtoje bendroje tvirtoje deklaracijoje, kurioje trys institucijos paragino siekti geresnio decentralizuotų agentūrų valdymo ir didesnio veiksmingumo, kad jos galėtų geriau prisidėti prie viešosios politikos įgyvendinimo.

Be to, pranešėja palankiai vertina agentūros tikslų ir uždavinių atnaujinimą atsižvelgiant į jos jau vykdomą veiklą, kuri visiškai atitinka dabartinius Europos Sąjungos profesinio rengimo ir mokymo politikos prioritetus. Pranešėja taip pat labai palankiai vertina tai, kad išlaikoma unikali trišalės agentūros struktūros sistema, į kurią įeina valdžios institucijos, darbdavių ir darbuotojų organizacijos.

Tačiau pranešėja dvejoja, ar šiai peržiūrai pasirinktas tinkamas laikas. Nors peržiūra naudinga siekiant, kad CEDEFOP veiktų geriau ir veiksmingiau, būtų buvę racionaliau darbą organizuoti taip, kad persvarstant reglamentą būtų galima įtraukti išvadas, kurios bus pateiktos metų pabaigoje, užbaigus agentūros ir jos veiklos išorės vertinimą.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (27.4.2017)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ir panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 337/75

(COM(2016) 0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Nuomonės referentas: Jens Geier

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija pasiūlė šį reglamento projektą, siekdama suderinti tam tikras dabartines Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) valdymo reglamento nuostatos su bendru požiūriu į decentralizuotas agentūras. Peržiūra taip pat suteikia galimybę atnaujinti Cedefop tikslus ir uždavinius.

Tuo pat metu bus atlikta ne tik Europos profesinio mokymo plėtros centro, bet ir kitų dviejų trišalių Europos Sąjungos agentūrų – Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu (Eurofound) – atitinkamų steigimo reglamentų peržiūra.

Poveikis biudžetui – žmogiškiesiems ir finansiniams ištekliams, kaip išsamiau išdėstyta finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje, atitinka Komisijos komunikatą (2013)519.

Nuomonės referentas siūlo iš dalies pakeisti tam tikras su trišalių agentūrų bendradarbiavimu susijusias nuostatas, kad būtų galima sustiprinti jų bendradarbiavimą.

Be to, nuomonės referentas siūlo numatyti, kad į Agentūros valdybą atstovą paskirs ir Europos Parlamentas ir kad jis pakeis Komisijos atstovą. Šis požiūris atitinka 2012 m. liepos 19 d. Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendrą pareiškimą dėl decentralizuotų agentūrų.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  kadangi trys vadinamosios trišalės agentūros – Cedefop, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) – sprendžia darbo rinkos, darbo sąlygų, profesinio rengimo, mokymo ir įgūdžių sričių klausimus, visų trijų agentūrų veikla turi būti koordinuojama ir turi būti išnagrinėtos galimybės padidinti veiksmingumą ir pasinaudoti sąveika. Be to, jei taikytina, Agentūra turėtų stengtis veiksmingai bendradarbiauti su Europos Komisijos mokslinių tyrimų pajėgomis;

(7)  kadangi trys vadinamosios trišalės agentūros – Cedefop, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) – sprendžia darbo rinkos, darbo sąlygų, profesinio rengimo, mokymo ir įgūdžių sričių klausimus, visų trijų agentūrų veikla turi būti koordinuojama ir turi būti išnagrinėtos galimybės padidinti veiksmingumą ir pasinaudoti sąveika. Visų pirma, numatoma, kad šios trys agentūros dalysis administracinėmis užduotimis arba jas bendrai vykdys ir kad agentūros turėtų priimti savo atitinkamas metines darbo programas glaudžiai bendradarbiaudamos viena su kita, kad būtų išvengta dubliavimosi. Be to, jei taikytina, Agentūra turėtų stengtis veiksmingai bendradarbiauti su Europos Komisijos mokslinių tyrimų pajėgomis;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  Agentūros biudžetas turėtų būti parengtas remiantis rezultatais grindžiamas biudžeto sudarymo principu ir atsižvelgiant į jos tikslus ir tikėtinus rezultatus;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.   Agentūros tikslas – padėti Komisijai formuoti ir įgyvendinti profesinio rengimo bei mokymo, įgūdžių ir kvalifikacijų sričių politiką. Šiuo tikslu Agentūra teikia duomenis ir paslaugas, reikalingus politikai formuoti ir žinių mainams tarp Sąjungos ir nacionalinių subjektų, visų pirma vyriausybių ir socialinių partnerių, užtikrinti.

2.  Agentūros tikslas – padėti Komisijai, kitoms Sąjungos institucijoms, valstybėms narėms ir socialiniams partneriams formuoti ir įgyvendinti profesinio rengimo bei mokymo, įgūdžių ir kvalifikacijų sričių politiką. Šiuo tikslu Agentūra teikia duomenis ir analizes, kurių reikia politikai formuoti ir žinių mainams tarp Sąjungos ir nacionalinių subjektų, visų pirma vyriausybių ir socialinių partnerių, užtikrinti.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra, vykdydama savo užduotis, palaiko glaudžius ryšius, visų pirma su valstybinėmis ar privačiomis, nacionalinėmis ar tarptautinėmis specializuotomis įstaigomis, su valdžios institucijomis, mokslo įstaigomis, darbuotojų ir darbdavių organizacijomis. Agentūra, nedarydama poveikio savo tikslams, užtikrina bendradarbiavimą su kitomis Europos Sąjungos agentūromis, visų pirma su Europos mokymo fondu, Eurofound ir EU-OSHA, siekdama išvengti dubliavimosi ir skatindama jų veiklos sąveiką ir papildomumą.

3.  Agentūra, vykdydama savo užduotis, palaiko glaudžius ryšius, visų pirma su valstybinėmis ar privačiomis, nacionalinėmis ar tarptautinėmis specializuotomis įstaigomis, su valdžios institucijomis, mokslo įstaigomis, darbuotojų ir darbdavių organizacijomis.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Agentūra, nedarydama poveikio savo tikslams, bendradarbiauja su kitomis Europos Sąjungos agentūromis, visų pirma su Europos mokymo fondu, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, kad būtų galima užtikrinti veiklos koordinavimą ir taupyti lėšas, išvengti agentūrų veiklos dubliavimosi ir skatinti agentūrų veiklos sąveiką ir papildomumą.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Agentūra, siekdama palengvinti ir skatinti bendradarbiavimą su kitomis atitinkamomis Sąjungos agentūromis, sudaro su jomis bendradarbiavimo susitarimus.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valdybą sudaro:

1.  Valdybą sudaro:

a)  po vieną kiekvienos valstybės narės vyriausybei atstovaujantį narį;

a)  po vieną kiekvienos valstybės narės vyriausybei atstovaujantį narį;

b)  po vieną kiekvienos valstybės narės darbdavių organizacijoms atstovaujantį narį;

b)  po vieną kiekvienos valstybės narės darbdavių organizacijoms atstovaujantį narį;

c)  po vieną kiekvienos valstybės narės darbuotojų organizacijoms atstovaujantį narį;

c)  po vieną kiekvienos valstybės narės darbuotojų organizacijoms atstovaujantį narį;

d)  trys Komisijai atstovaujantys nariai.

d)  du Komisijai atstovaujantys nariai;

 

da)  vienas nepriklausomas narys, atstovaujantis Europos Parlamentui.

Visi a–d punktuose nurodyti nariai turi balsavimo teisę.

Visi a–da punktuose nurodyti nariai turi balsavimo teisę.

 

Paskyrimas įsigalioja, kai atitinkamas asmuo pasirašo pareiškimą dėl interesų konflikto nebuvimo.

A, b ir c punktuose nurodytus narius skiria Taryba, vadovaudamasi atitinkamai valstybių narių, Europos darbdavių ir darbuotojų organizacijų pateiktais kandidatų sąrašais. Komisija skiria jai atstovaujančius narius.

A, b ir c punktuose nurodytus narius skiria Taryba, vadovaudamasi atitinkamai valstybių narių, Europos darbdavių ir darbuotojų organizacijų pateiktais kandidatų sąrašais. Komisija ir Europos Parlamentas skiria jiems atstovaujančius narius.

 

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros atstovas ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo atstovas valdyboje turi stebėtojo statusą.

Pagrindimas

2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendrame pareiškime dėl decentralizuotų agentūrų numatoma galimybė Europos Parlamentui paskirti vieną valdybos narį.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei Agentūrai paskiriamas naujas uždavinys, valdyba iš dalies keičia priimtą metinę darbo programą. Valdyba gali perduoti vykdomajam direktoriui įgaliojimus daryti neesminius metinės darbo programos pakeitimus.

Jei Agentūrai paskiriamas naujas uždavinys, valdyba iš dalies keičia priimtą metinę darbo programą. Ji yra atsakinga už tai, kad sudarant programą būtų išvengta dubliavimosi su kitos trišalės Sąjungos agentūros veikla, ir už tai, kad būtų užtikrinta, jog veiklos prioritetų peržiūra bus visada laikoma tinkama alternatyva, svarstytina prieš papildomų finansinių išteklių paskyrimo galimybę. Valdyba gali perduoti vykdomajam direktoriui įgaliojimus daryti neesminius metinės darbo programos pakeitimus.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos agentūromis ir bendradarbiavimo susitarimų su jomis sudarymą.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Preliminarus sąmatos projektas grindžiamas tikslais ir tikėtinais rezultatais, nurodytais 6 straipsnio 1 dalyje minėtame metiniame programavimo dokumente, ir jame atsižvelgiama į finansinius išteklius, būtinus minėtiems tikslams ir tikėtiniems rezultatams pasiekti, laikantis rezultatais grindžiamas biudžeto sudarymo principo.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija šį sąmatos projektą kartu su Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu išsiunčia biudžeto valdymo institucijai.

4.  Komisija šį sąmatos projektą kartu su Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu išsiunčia biudžeto valdymo institucijai. Komisija tuo pačiu metu šį sąmatos projektą išsiunčia Agentūrai.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūros veikimui reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

3.  Agentūros veikimui reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras ar kiti vertimo paslaugų teikėjų pagal viešųjų pirkimų taisykles ir atsižvelgiant į atitinkamose finansinėse taisyklėse numatytus apribojimus.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip po 5 metų nuo datos, nurodytos 36 straipsnyje, o vėliau kas 5 metus, Komisija pagal Komisijos gaires atlieka Agentūros veiklos rezultatų, palyginus su jos tikslais, įgaliojimais ir uždaviniais, vertinimą. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Agentūros įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinės pasekmės.

1.  Ne vėliau kaip po 5 metų nuo datos, nurodytos 36 straipsnyje, o vėliau kas 5 metus, Komisija pagal Komisijos gaires pateikia Agentūros veiklos rezultatų, palyginus su jos tikslais, įgaliojimais ir uždaviniais, vertinimą. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Agentūros įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinės pasekmės.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

Nuorodos

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

12.9.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Jens Geier

15.9.2016

Priėmimo data

25.4.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

Nuorodos

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

23.8.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Anne Sander

22.9.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Priėmimo data

12.7.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Pateikimo data

28.7.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

47

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas