Postup : 2016/0257(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0273/2017

Predkladané texty :

A8-0273/2017

Rozpravy :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Hlasovanie :

PV 11/12/2018 - 5.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0490

SPRÁVA     ***I
PDF 837kWORD 116k
28.7.2017
PE 589.452v02-00 A8-0273/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajkyňa: Anne Sander

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0532),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 165 ods. 4, 166 ods.4 a článok 149 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0343/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 30. marca 2017(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0273/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V súlade s článkom 149, článkom 165 ods. 4 a článkom 166 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Cedefop nabáda na spoluprácu medzi členskými štátmi a podporuje ich aktivity prostredníctvom iniciatív zameraných na rozvíjanie výmen informácií a najlepších postupov v oblasti odbornej prípravy.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra Cedefop od svojho založenia zohráva dôležitú úlohu pri podpore rozvoja spoločnej politiky odborného vzdelávania a prípravy. Koncepcia a význam odborného vzdelávania sa zároveň vyvíjali pod vplyvom meniacich sa trhov práce, technologického vývoja, najmä v digitálnej oblasti, a zvyšovania mobility pracovnej sily. Politiky v oblasti odborného vzdelávania sa vyvíjali zodpovedajúcim spôsobom a zahŕňajú škálu nástrojov a iniciatív, z ktorých niektoré, najmä tie, ktoré sa týkajú sa zručností a kvalifikácií vrátane validácie vzdelávania a učenia, automaticky presahujú tradičné hranice odborného vzdelávania a prípravy. Charakter činností strediska Cedefop by sa preto mal jasne vymedziť a mala by sa upraviť príslušná terminológia, pričom by nemalo dôjsť k odklonu od ustanovení zmluvy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

2.  Agentúra Cedefop od svojho založenia zohráva vďaka svojim odborným znalostiam dôležitú úlohu pri podpore rozvoja spoločnej politiky odborného vzdelávania a prípravy. Koncepcia a význam odborného vzdelávania sa zároveň vyvíjali pod vplyvom meniacich sa trhov práce, zvyšovania mobility pracovnej sily, záväzku Únie v oblasti udržateľnosti a technologického vývoja, najmä v digitálnej oblasti, čo predstavuje ďalšiu výzvu pre lepšie zosúladenie zručností a kvalifikácií s neustále sa meniacim dopytom. Politiky v oblasti odborného vzdelávania sa vyvíjali zodpovedajúcim spôsobom a zahŕňajú škálu nástrojov a iniciatív, z ktorých niektoré, najmä tie, ktoré sa týkajú sa zručností a kvalifikácií vrátane validácie vzdelávania a učenia, automaticky presahujú tradičné hranice odborného vzdelávania a prípravy. Charakter činností strediska Cedefop by sa preto mal jasne vymedziť a mala by sa upraviť príslušná terminológia, pričom by nemalo dôjsť k odklonu od ustanovení zmluvy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Týmto nariadením sa ruší nariadenie (EHS) č. 337/75 s cieľom aktualizovať mandát a úlohy agentúry Cedefop tak, aby lepšie zodpovedali jej súčasným aktivitám, ktoré presahujú oblasť odborného vzdelávania a prípravy a zahŕňajú činnosti týkajúce sa zručností a kvalifikácií, a prispôsobiť jej mandát a úlohy súčasným politickým prioritám a stratégiám, pričom sa zohľadní najnovší politický vývoj v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, zručností a kvalifikácií.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Vykonávanie politiky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy si bude vyžadovať zameranie na rozhranie medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a oblasťou práce, so zabezpečením, aby získané znalosti, zručnosti a kompetencie podporovali zamestnateľnosť na meniacich sa trhoch práce a aby zodpovedali potrebám občanov a spoločnosti.

4.  Vykonávanie politiky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy si bude vyžadovať zameranie na rozhranie a prechod medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a oblasťou práce, so zabezpečením, aby získané znalosti, zručnosti a kompetencie podporovali integráciu na meniacich sa trhoch práce a aby zodpovedali potrebám občanov a spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 bolo viackrát zmenené. Vzhľadom na ďalšie zmeny, ktoré sa majú vykonať, by sa malo v záujme prehľadnosti zrušiť.

5.  Nariadenie (EHS) č. 337/75 bolo viackrát zmenené. Vzhľadom na ďalšie zmeny, ktoré sa majú vykonať, by sa malo v záujme prehľadnosti zrušiť, a to bez odchýlenia sa od základných zámerov a bez ohrozenia jeho pôvodného cieľa.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Pokiaľ ide o riadenie Cedefopu, s cieľom zabezpečiť priebežné zmeny svojho členstva by riadiaca rada mala zvážiť obmedzenie počtu po sebe nasledujúcich funkčných období, ktoré jej členovia môžu vykonávať, prostredníctvom svojich prevádzkových predpisov alebo iných mechanizmov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Keďže tri takzvané tripartitné agentúry, Cedefop, Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), riešia otázky súvisiace s trhom práce a pracovným prostredím, odborným vzdelávaním a prípravou a zručnosťami, medzi uvedenými tromi agentúrami je potrebná úzka koordinácia a je potrebné hľadať spôsoby, ako zvýšiť efektívnosť a využiť synergie. Agentúra by sa okrem toho mala v relevantných prípadoch snažiť nadviazať efektívnu spoluprácu s vlastnými výskumnými kapacitami Európskej komisie.

7.  Keďže tri tripartitné agentúry, teda Cedefop, Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), riešia otázky súvisiace s trhom práce a pracovným prostredím, odborným vzdelávaním a prípravou a zručnosťami, je medzi nimi potrebná úzka koordinácia, je potrebné hľadať spôsoby, ako zvýšiť efektívnosť a využiť synergie a malo by sa zabrániť každému zdvojeniu činností medzi nimi navzájom aj medzi nim a Komisiou. Okrem toho, ak je to relevantné, Cedefop by sa mal snažiť o účinnú spoluprácu s vlastnými výskumnými kapacitami inštitúcií Únie.

Odôvodnenie

Spoločný kompromisný PN nahradzujúci PN 4, 30, 31 a 32 (Cedefop); 2, 50, 51, 52 (Eurofound); 3, 30, 31, 32 (EU-OSHA)

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Tripartitná povaha Cedefop, Eurofondu a EU-OSHA, predstavuje komplexný prístup založený na sociálnom dialógu medzi sociálnymi partnermi a Úniou a vnútroštátnymi orgánmi, čo je mimoriadne hodnotné pre nájdenie spoločných a udržateľných riešení.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Prekladateľské služby potrebné na fungovanie Cedefopu zabezpečuje v najväčšej možnej miere Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (Prekladateľské stredisko). V prípade potreby, napr. z dôvodu naliehavosti alebo ceny prekladu alebo vysokého pracovného zaťaženia prekladateľského strediska, by takúto prekladateľskú službu mali byť schopné poskytnúť aj iné prekladateľské služby. Títo iní poskytovatelia prekladateľských služieb by mali zabezpečovať rovnakú úroveň kvality ako prekladateľské stredisko za cenu, ktorá nie je vyššia, mali by spĺňať normy Únie v oblasti životného prostredia, pracovné aj sociálne normy a mali by rešpektovať pravidlá verejného obstarávania, ak sa na ne vzťahujú.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8b.  Pri svojich činnostiach verejného obstarávania by Cedefop mal rešpektovať environmentálne, pracovné a sociálne normy vysokej kvality, ako aj vysokú úroveň transparentnosti a pravidlá spravodlivej hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8c.  Rozpočet Cedefopu by sa mal vypracovať v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti pri zohľadnení jeho cieľov a očakávaných výsledkov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Ustanovenia týkajúce sa pracovníkov agentúry Cedefop stanovené v nariadení (EHS) č. 337/75 by sa mali zosúladiť so Služobným poriadkom úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“) a Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (ďalej len „PZOZ“) stanovenými nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/687.

9.  Ustanovenia týkajúce sa pracovníkov agentúry Cedefop stanovené v nariadení (EHS) č. 337/75 by sa mali zosúladiť so Služobným poriadkom úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“) a Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (ďalej len „PZOZ“) stanovenými nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/687. Vzhľadom na svoje aktualizované právomoci by Cedefop mal byť dostatočne personálne zabezpečený na to, aby mohol plniť svoje úlohy.

__________________

__________________

7  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

7  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Cieľom agentúry je pomáhať Komisii pri navrhovaní a vykonávaní politík v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a zručností a kvalifikácií. Agentúra na tento účel poskytuje dôkazy a služby na tvorbu politiky a výmenu poznatkov medzi vnútroštátnymi subjektmi a subjektmi Únie, najmä vládami a sociálnymi partnermi.

2.  Cieľom agentúry je podporovať politiky Únie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a zručností a kvalifikácií. Agentúra na tento účel poskytuje nezávislé dôkazy, analýzy, služby a podporu pre tvorbu politiky a zabezpečuje výmenu poznatkov medzi vnútroštátnymi subjektmi a subjektmi Únie, ako aj medzi týmito subjektami navzájom.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  na základe svojej vlastnej analýzy a výskumu predkladanie návrhov politík v oblasti odborného vzdelávania a prípravy tvorcom politík na základe výskumu;

Odôvodnenie

Agentúra Cedefop je dostatočne spôsobilá postúpiť od analýzy a poskytovania informácií k ich prenosu do hodnotných návrhov na tvorbu politík. Táto skutočnosť by sa mala výslovne uviesť v jej úlohách a mandáte.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  riadenie a sprístupňovanie nástrojov, súborov údajov a služieb týkajúcich sa zručností, povolaní a kvalifikácií občanom, podnikom, tvorcom politík, sociálnym partnerom a ďalším zainteresovaným stranám.

h)  v spolupráci s Komisiou riadenie a sprístupňovanie nástrojov, súborov údajov a služieb týkajúcich sa zručností, povolaní a kvalifikácií občanom, podnikom, tvorcom politík, sociálnym partnerom a ďalším zainteresovaným stranám.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pri plnení svojich úloh agentúra udržiava úzky dialóg najmä so špecializovanými subjektmi, či už verejnými alebo súkromnými, vnútroštátnymi alebo medzinárodnými, so štátnymi orgánmi a vzdelávacími inštitúciami a so zamestnaneckými a zamestnávateľskými organizáciami. Agentúra bez toho, aby boli dotknuté jej vlastné ciele, zabezpečuje spoluprácu s inými agentúrami Európskej únie s cieľom zabrániť prekrývaniu a podporovať efektívne spolupôsobenie a vzájomné dopĺňanie ich činností, najmä spoluprácu s Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie, agentúrou Eurofound a agentúrou EU-OSHA.

3.  Pri vykonávaní svojich úloh agentúra udržiava úzky dialóg najmä so špecializovanými orgánmi, ktoré pracujú na politikách v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a zručností a kvalifikácií, či už verejnými alebo súkromnými, národnými alebo medzinárodnými, so subjektmi verejného sektora, so vzdelávacími inštitúciami, zamestnaneckými a zamestnávateľskými organizáciami, ako aj s národnými tripartitnými orgánmi, ak existujú. Agentúra bez toho, aby boli dotknuté jej vlastné ciele, zabezpečuje spoluprácu s inými agentúrami Únie s cieľom predísť a zabrániť prekrývaniu a podporovať efektívne spolupôsobenie a vzájomné dopĺňanie ich činností vrátane možnosti spolupráce, najmä spoluprácu s Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie, agentúrou Eurofound a agentúrou EU-OSHA.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Agentúra sa môže zúčastniť na každom verejnom obstarávaní, ktoré Komisia organizuje v jej oblastiach odborných znalostí s ohľadom na pravidlá transparentnosti, spravodlivej hospodárskej súťaže a sociálnych práv.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  troch nezávislých expertov vymenovaných Európskym parlamentom;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členov uvedených v písmenách a), b) a c) vymenuje Rada na základe zoznamov kandidátov, ktoré predložia členské štáty a európske zamestnávateľské a zamestnanecké organizácie. Komisia vymenuje členov, ktorí ju majú zastupovať.

Členov uvedených v písmenách a), b) a c) vymenuje Rada na základe zoznamov kandidátov, ktoré predložia členské štáty a európske organizácie zamestnávateľov a zamestnancov. Komisia vymenuje členov uvedených v písm. d). Príslušný výbor Európskeho parlamentu vymenuje odborníkov uvedených v písmene da).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členovia riadiacej rady a ich náhradníci sa vymenúvajú s ohľadom na ich znalosti v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a zručností a kvalifikácií s prihliadnutím na príslušné schopnosti v oblasti riadenia, správy a rozpočtu. Všetky strany zastúpené v riadiacej rade sa usilujú o obmedzenie fluktuácie svojich zástupcov v rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu práce rady. Všetky zúčastnené strany sa snažia docieliť vyvážené zastúpenie mužov a žien v riadiacej rade.

3.  Členovia riadiacej rady a ich náhradníci sa vymenúvajú s ohľadom na ich znalosti v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a zručností a kvalifikácií s prihliadnutím na príslušné schopnosti v oblasti riadenia, správy a rozpočtu. Všetky strany zastúpené v riadiacej rade sa usilujú o obmedzenie fluktuácie svojich zástupcov v rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu práce rady. Pri vymenúvaní svojich zástupcov a náhradníkov do riadiacej rady Európsky parlament, Komisia, členské štáty a sociálni partneri zabezpečia vyvážené zastúpenie mužov a žien.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Každý člen a náhradník pri nástupe do funkcie alebo pri opätovnom vymenovaní podpíše písomné vyhlásenie o záujmoch, a ak dôjde k zmene okolností v tejto súvislosti, aktualizuje ho. Agentúra zverejní vyhlásenia o záujmoch a ich aktualizácie na svojom webovom sídle.

Odôvodnenie

Spoločný kompromisný PN nahradzujúci PN 53, 62, 69 a 70 (Cedefop)

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Funkčné obdobie členov a ich náhradníkov je štyri roky. Toto obdobie možno predĺžiť. Po uplynutí ich funkčného obdobia alebo v prípade ich odstúpenia členovia zotrvajú vo svojej funkcii až do ich opätovného vymenovania alebo do ich nahradenia.

4.  Funkčné obdobie členov a ich náhradníkov je štyri roky. Toto obdobie možno obnoviť. Po uplynutí ich funkčného obdobia alebo v prípade ich odstúpenia členovia zotrvajú vo svojej funkcii až do ich opätovného vymenovania alebo do ich nahradenia.

Odôvodnenie

Zjednotenie s funkčným obdobím predsedu a podpredsedu (raz obnoviteľné) (článok 7 ods. 2). Spoločný kompromisný PN nahradzujúci PN 75, 108, 78, 9, 71, 72 (CEDEFOP) (105), 73, 74, 106 (Eurofound), 107 (74), 11, 75, 76, 77, (EU-OSHA)

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Zástupca Eurofoundu a zástupca EU-OSHA majú na zasadnutiach riadiacej rady štatút pozorovateľa s cieľom posilniť efektívnosť troch tripartitných agentúr a synergie medzi nimi a vyhnúť sa prekrývaniu ich činností.

Odôvodnenie

Spoločný kompromisný PN nahradzujúci PN 10, 15, 77, 78, 79, 101 a 102 (Cedefop)

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  určuje všeobecné smerovanie činností agentúry a každý rok dvojtretinovou väčšinou hlasov členov s hlasovacím právom prijíma programový dokument agentúry v súlade s článkom 6;

a)  určuje strategické smerovanie činností agentúry, ktoré sú v súlade s potrebami jej hlavných zainteresovaných strán, a každý rok dvojtretinovou väčšinou hlasov členov s hlasovacím právom prijíma programový dokument agentúry, a to v súlade s článkom 6;

Odôvodnenie

Spoločný kompromisný PN nahradzujúci PN 11 a 80 (Cedefop)

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  prijíma pravidlá predchádzania konfliktom záujmov v súvislosti so svojimi členmi a pravidlá riešenia takýchto konfliktov;

f)  prijíma pravidlá vrátane opatrení na odhaľovanie potenciálnych rizík v počiatočnom štádiu týkajúce sa predchádzania konfliktom záujmov a pravidlá riešenia takýchto konfliktov v súvislosti so svojimi členmi a nezávislými odborníkmi, ako aj vyslanými národnými expertmi a inými pracovníkmi, ktorí nie sú zamestnancami agentúry, ako sa uvádza v článku 19;

Odôvodnenie

Spoločný kompromisný PN nahradzujúci PN 81 (Cedefop)

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  prijíma a pravidelne aktualizuje plány v oblasti komunikácie a šírenia informácií na základe analýzy potrieb;

g)  prijíma a pravidelne aktualizuje plány v oblasti komunikácie a šírenia informácií na základe analýzy potrieb a premieta ich do programového dokumentu agentúry;

Odôvodnenie

Spoločný kompromisný PN nahradzujúci PN 12 (Cedefop)

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  vymenúva výkonného riaditeľa a v prípade potreby predlžuje jeho funkčné obdobie alebo ho odvoláva z funkcie v súlade s článkom 18,

k)  vymenúva výkonného riaditeľa a v prípade potreby obnovuje jeho funkčné obdobie alebo ho odvoláva z funkcie v súlade s článkom 18;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno n

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

n)  prijíma všetky rozhodnutia týkajúce sa zriadenia vnútorných štruktúr agentúry a v prípade potreby ich úprav, s prihliadnutím na potreby činnosti agentúry, ako aj na riadne finančné hospodárenie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ročný pracovný program zahŕňa podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti. Obsahuje aj opis opatrení, ktoré treba financovať, a odhad finančných a ľudských zdrojov vyčlenených na každé opatrenie v súlade so zásadami zostavovania a riadenia rozpočtu na základe činností. Ročný pracovný program musí byť súlade s viacročným pracovným programom uvedeným v odseku 4. Jasne sa v ňom musia stanovovať úlohy, ktoré boli doplnené, zmenené alebo vypustené v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom.

3.  Ročný pracovný program zahŕňa podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti, ako aj činnosti a programy, ktoré majú podliehať hodnoteniam ex ante alebo ex post. Obsahuje aj opis opatrení, ktoré treba financovať, vrátane plánovaných opatrení zameraných na zvýšenie účinnosti, a odhad finančných a ľudských zdrojov vyčlenených na každé opatrenie v súlade so zásadami zostavovania a riadenia rozpočtu na základe činností. Ročný pracovný program musí byť súlade s viacročným pracovným programom uvedeným v odseku 4. Jasne sa v ňom musia stanovovať úlohy, ktoré boli doplnené, zmenené alebo vypustené v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Riadiaca rada zmení prijatý ročný pracovný program, keď sa agentúre uloží nová úloha. Riadiaca rada môže delegovať právomoc vykonávať nepodstatné zmeny v ročnom pracovnom programe na výkonného riaditeľa.

1.   Riadiaca rada zmení prijatý ročný pracovný program, keď sa agentúre uloží nová úloha. Je zodpovedná za to, aby sa pri plánovaní predchádzalo prekrývaniu s EU-OSHA a Eurofound, a za zabezpečenie toho, aby sa pred poskytnutím akýchkoľvek dodatočných finančných prostriedkov posúdila zmena priorít v jej činnosti. Riadiaca rada môže delegovať právomoc vykonávať nepodstatné zmeny v ročnom pracovnom programe na výkonného riaditeľa.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Riadiaca rada si zvolí predsedu a troch podpredsedov takto – jedného spomedzi členov zastupujúcich členské štáty, jedného spomedzi členov zastupujúcich organizácie zamestnávateľov, jedného spomedzi členov zastupujúcich organizácie zamestnancov a jedného spomedzi členov zastupujúcich Komisiu. Predseda a podpredsedovia sa volia dvojtretinovou väčšinou hlasov členov riadiacej rady s hlasovacím právom.

1.  Riadiaca rada si zvolí predsedu a troch podpredsedov takto – jedného spomedzi členov zastupujúcich členské štáty, jedného spomedzi členov zastupujúcich organizácie zamestnávateľov, jedného spomedzi členov zastupujúcich organizácie zamestnancov a jedného spomedzi členov zastupujúcich Komisiu. Predseda a podpredsedovia sa volia dvojtretinovou väčšinou hlasov členov riadiacej rady s hlasovacím právom. Riadiaca rada zabezpečí rovnomerné celkové zastúpenie mužov a žien na miestach predsedu a podpredsedov.

Pozmeňujúci návrh  32

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak je to potrebné z dôvodu naliehavosti, výkonná rada môže prijať niektoré predbežné rozhodnutia v mene riadiacej rady, a to najmä o otázkach administratívneho riadenia vrátane rozhodnutí o pozastavení delegovania právomocí menovacieho orgánu a o rozpočtových záležitostiach.

3.  Ak je to potrebné z dôvodu naliehavosti, výkonná rada môže prijať niektoré predbežné rozhodnutia v mene riadiacej rady vrátane rozhodnutí o pozastavení právomocí menovacieho orgánu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 5 ods. 2, a o rozpočtových záležitostiach.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Výkonná rada sa skladá z predsedu riadiacej rady, troch podpredsedov, koordinátorov troch skupín uvedených v článku 4 ods. 5 a jedného zástupcu Komisie. Každá skupina uvedená v článku 4 ods. 5 môže určiť najviac dvoch zástupcov na účasť na zasadnutia výkonnej rady v prípade neprítomnosti riadnych členov. Predseda riadiacej rady je aj predsedom výkonnej rady. Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutiach výkonnej rady, ale nemá hlasovacie právo.

4.  Výkonná rada sa skladá z predsedu riadiacej rady, troch podpredsedov, koordinátorov troch skupín uvedených v článku 4 ods. 5 a jedného zástupcu Komisie. Každá skupina uvedená v článku 4 ods. 5 môže určiť najviac dvoch zástupcov na účasť na zasadnutia výkonnej rady v prípade neprítomnosti riadnych členov, čím sa zabezpečí vyvážené zastúpenie mužov a žien. Predseda riadiacej rady je aj predsedom výkonnej rady. Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutiach výkonnej rady, ale nemá hlasovacie právo.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Funkčné obdobie členov výkonnej rady je dva roky. Toto obdobie možno predĺžiť. Funkčné obdobie členov výkonnej rady sa končí vtedy, keď sa končí aj ich členstvo v riadiacej rade.

5.  Funkčné obdobie členov výkonnej rady je dva roky. Toto obdobie možno obnoviť. Funkčné obdobie členov výkonnej rady sa končí vtedy, keď sa končí aj ich členstvo v riadiacej rade.

Odôvodnenie

Spoločný kompromisný PN nahradzujúci PN 16, 109, 110, 111 (Cedefop), 31, 149, 150, 151 (Eurofound), 15, 109, 110, 111, 112 (EU-OSHA)

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Výkonná rada zasadá trikrát za rok. Okrem toho zasadá z iniciatívy svojho predsedu alebo na žiadosť svojich členov.

6.  Výkonná rada zasadá trikrát za rok. Okrem toho zasadá z iniciatívy svojho predsedu alebo na žiadosť svojich členov. Po každom zasadnutí každý koordinátor včas a transparentným spôsobom informuje členov svojej vlastnej skupiny o obsahu diskusie.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúru riadi výkonný riaditeľ. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá riadiacej rade.

1.  Výkonný riaditeľ zodpovedá za celkové riadenie agentúry v súlade so strategickým smerovaním, ktoré stanovil riadiaci výbor, a zodpovedá sa riadiacej rade.

Odôvodnenie

Spoločný kompromisný PN nahradzujúci PN 114 (Cedefop)

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  v súlade s rozhodnutím uvedeným v článku 5 ods. 2 prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa riadenia ľudských zdrojov;

Odôvodnenie

Spoločný kompromisný PN nahradzujúci PN 18, 120 a 121 (Cedefop)

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – písmeno b b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa vnútorných štruktúr agentúry a v prípade potreby ich úprav, berúc do úvahy potreby týkajúce sa činnosti agentúry, ako aj riadne finančné hospodárenie.

Odôvodnenie

Spoločný kompromisný PN nahradzujúci PN 18, 120 a 121 (Cedefop)

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – písmeno j

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  prípravu návrhu výkazu odhadovaných príjmov a výdavkov agentúry a plnenie jej rozpočtu;

j)  prípravu návrhu výkazu odhadovaných príjmov a výdavkov agentúry a plnenie jej rozpočtu ako súčasti programového dokumentu agentúry;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja)  spoluprácu s inými agentúrami Únie a uzatváranie dohôd o spolupráci s nimi.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Výkonný riaditeľ je zodpovedný aj za rozhodnutie, či je potrebné na účely efektívneho a účinného plnenia úloh agentúry zriadiť jednu alebo viaceré miestne kancelárie v jednom alebo viacerých členských štátoch. Uvedené rozhodnutie si vyžaduje predchádzajúci súhlas Komisie, riadiacej rady a členského štátu, v ktorom sa má zriadiť miestna kancelária. V uvedenom rozhodnutí sa špecifikuje rozsah činností, ktoré sa majú vykonávať v miestnej kancelárii, spôsobom, ktorý zabraňuje zbytočným nákladom a duplicite administratívnych funkcií agentúry.

6.  Výkonný riaditeľ je zodpovedný aj za rozhodnutie, či je potrebné na účely efektívneho a účinného plnenia úloh agentúry zriadiť miestnu kanceláriu v Bruseli ako styčný úrad na podporu spolupráce agentúry s príslušnými inštitúciami Únie. Uvedené rozhodnutie podlieha predchádzajúcemu súhlasu Komisie, riadiacej rady a členského štátu, v ktorom sa má zriadiť miestna kancelária. V uvedenom rozhodnutí sa špecifikuje rozsah činností, ktoré sa majú vykonávať v miestnej kancelárii, spôsobom, ktorý zabraňuje zbytočným nákladom a duplicite administratívnych funkcií agentúry.

Odôvodnenie

Spoločný kompromisný PN nahradzujúci PN 19, 124, 125,126 a 127 (Cedefop)

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Výkonný riaditeľ môže po porade s predsedom výkonnej rady a po schválení jednoduchou väčšinou hlasov v riadiacej rade vymenovať zástupcu riaditeľa. Zástupca riaditeľa sa vyberie spomedzi riadiacich zamestnancov agentúry a jeho mandát sa končí v rovnakom čase ako mandát výkonného riaditeľa, alebo skôr z disciplinárnych dôvodov po schválení jednoduchou väčšinou hlasov v riadiacej rade. Výkonný riaditeľ odôvodní potrebu vymenovania zástupcu riaditeľa a vyčlení na jeho vymenovanie náležité zdroje. Povinnosti zástupcu riaditeľa sa jasne vymedzia, týkajú sa len riadenia každodennej činnosti agentúry a schvaľuje ich výkonná rada po predložení návrhov výkonného riaditeľa. Zástupca riaditeľa sa zúčastňuje na zasadnutiach riadiacej rady a výkonnej rady.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Predbežný návrh odhadu sa zakladá na cieľoch a očakávaných výsledkoch v dokumente o ročnom plánovaní, ktorý je uvedený v článku 6 ods. 1, a zohľadňuje finančné zdroje potrebné na dosiahnutie týchto cieľov a očakávaných výsledkov, a to v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V predbežnom návrhu odhadu sa zabezpečuje, aby výdavky na zamestnancov boli primerané na to, aby agentúre umožnili plnenie jej poslania.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia zašle návrhy odhadu rozpočtovému orgánu spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Únie.

4.  Komisia predkladá návrhy odhadu rozpočtovému orgánu a agentúre spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Únie.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Účtovník do 1. júla po každom rozpočtovom roku zašle konečnú účtovnú závierku Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov spolu so stanoviskom riadiacej rady.

5.  Účtovník do 1. júla po každom rozpočtovom roku zašle konečnú účtovnú závierku Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Európskemu dvoru audítorov spolu so stanoviskom riadiacej rady.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výkonného riaditeľa vymenúva riadiaca rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou pri uplatnení otvoreného a transparentného výberového konania.

Výkonného riaditeľa vymenúva riadiaca rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou pri uplatnení otvoreného a transparentného výberového konania, ktoré zabezpečuje prísne hodnotenie kandidátov a vysoký stupeň nezávislosti. Výkonný riaditeľ sa po vymenovaní zúčastní na výmene názorov v príslušnom výbore Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Riadiaca rada konajúca na návrh Komisie, v ktorom sa zohľadňuje posúdenie uvedené v odseku 3, môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát najviac o päť rokov.

4.  Riadiaca rada konajúca na návrh Komisie, v ktorom sa zohľadňuje posúdenie uvedené v odseku 3, môže obnoviť funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa nemôže na konci celkového funkčného obdobia zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na to isté pracovné miesto.

5.  Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo obnovené, sa nemôže na konci celkového funkčného obdobia zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na to isté pracovné miesto.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia riadiacej rady konajúcej na návrh Komisie.

6.  Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia riadiacej rady konajúcej na návrh Komisie na základe odôvodneného posúdenia výkonu funkcie výkonného riaditeľa.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Agentúra môže zriadiť miestne kancelárie v jednom alebo viacerých členských štátoch pod podmienkou ich súhlasu a v súlade s článkom 11 ods. 6.

4.  Agentúra môže zriadiť styčnú kanceláriu v Bruseli v súlade s článkom 11 ods. 6.

Odôvodnenie

Spoločný kompromisný PN nahradzujúci PN 222, 140, 141 a 142 (Cedefop)

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

3.  Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie alebo, ak je to vhodné, iní poskytovatelia prekladateľských služieb.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Agentúra koná s vysokou mierou transparentnosti.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  V súlade s článkom 30 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20121a agentúra vykonáva hodnotenia ex ante a hodnotenia ex post tých svojich činností, ktoré si vyžadujú značné náklady.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak Komisia dospeje k záveru, že existencia agentúry už nie je vzhľadom na stanovené ciele, mandát a úlohy odôvodnená, môže navrhnúť príslušnú zmenu alebo zrušenie tohto nariadenia.

2.  Ak Komisia dospeje k záveru, že existencia agentúry už nie je vzhľadom na stanovené ciele, mandát a úlohy odôvodnená, môže navrhnúť príslušnú zmenu alebo zrušenie tohto nariadenia. Takýto návrh sa predloží až po podrobnom posúdení a po informovaní Európskeho parlamentu, členských štátov a sociálnych partnerov a po konzultácii s nimi.

(1)

  Ú. v. EÚ C 209, 30.7.2017, s. 4.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (ďalej len „Cedefop“) je jedna z najstarších agentúr Európskej únie. Vďaka kvalite svojich analýz a údajov týkajúcich sa systémov a politík v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ale aj svojej schopnosti umožňovať výmeny nápadov a osvedčených postupov má medzi tvorcami politík dobré meno a teší sa ich dôvere.

Ako jedno z popredných odborných stredísk Cedefop dokázal rozšíriť v priebehu rokov rozsah svojich činností o problematiku zručností a kvalifikácií a zohľadniť pritom ekonomický, spoločenský, politický a technologický rozvoj. S nástupom digitálnej éry je spojený aj významný obrat, pokiaľ ide o spôsob koncipovania politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Zajtra budeme určite vykonávať povolania, ktoré dnes ešte neexistujú. Preto je potrebné neustále prispôsobovať zručnosti a kvalifikácie novým potrebám podnikov. Takisto je potrebné podporovať celoživotné vzdelávanie.

Na tento účel a na základe údajov z analýz Cedefopu zverejnila Európska komisia v júni 2016 nový program v oblasti zručností pre Európu s cieľom pomôcť 70 miliónom občanov EÚ, ktorí nie sú dostatočne gramotní, pokiaľ ide o písanie, čítanie a matematiku a digitálne zručnosti. Komisia vyhlásila, že na úspešnú realizáciu tohto rozsiahleho projektu má v úmysle využiť odborné znalosti a nástroje Cedefopu. Bolo by však potrebné objasniť, akú úlohu má agentúra zohrávať, aby sa zachovala dobrá spolupráca medzi zúčastnenými stranami a nedošlo k oslabeniu mandátu strediska Cedefop.

A práve vzhľadom na tento špecifický kontext Európska komisia navrhla 23. augusta 2016 revíziu nariadenia o zriadení strediska Cedefop z roku 1975 – teda roku, v ktorom agentúra vznikla.

Táto revízia má dvojaký cieľ. Na jednej strane, zosúladiť určité ustanovenia nariadenia o zriadení so spoločným prístupom k decentralizovaným agentúram a aktualizovať ciele a úlohy Cedefopu tak, aby sa v nariadení o zriadení odzrkadľovala skutočná povaha práce agentúry.

Na druhej strane, aktualizovať ciele a úlohy Cedefopu tak, aby zakladajúce nariadenie zodpovedalo skutočnej povahe jeho činností. Spravodajkyňa by v návrhu správy chcela oceniť skutočnosť, že sa konečne uplatní spoločný prístup, ktorý je predmetom dôrazne formulovaného spoločného vyhlásenia Komisie, Rady a Európskeho parlamentu prijatého 12. júna 2012 v Štrasburg, v ktorom tieto tri inštitúcie vyzývajú na podporu lepšej správy a zvýšenie účinnosti agentúr, ktoré sa tak budú môcť viac podieľať na vykonávaní verejných politík.

Spravodajkyňa oceňuje tiež aktualizáciu cieľov a úloh agentúry, pokiaľ ide o činnosti, ktoré už vykonáva a ktoré v plnej miere zodpovedajú súčasným prioritám európskej politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Spravodajkyňa víta aj zachovanie jednotného systému tripartitného riadenia agentúry, do ktorého sú zapojené vlády, zamestnávateľské a zamestnanecké organizácie.

Vyjadruje však pochybnosti nad načasovaním revízie. Napriek tomu, že môže byť pozitívnym prínosom pre dobré fungovanie a účinnosť Cedefopu, bolo by vhodnejšie zostaviť pracovný program tak, aby sa pri revízii mohli použiť závery, ktoré budú predložené na konci roka po externom hodnotení agentúry, ktoré práve prebieha.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (27.4.2017)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jens Geier

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia vypracovala tento návrh nariadenia s cieľom zosúladiť niektoré ustanovenia platného nariadenia upravujúceho stredisko Cedefop so spoločným prístupom k decentralizovaným agentúram. Revízia zároveň ponúka príležitosť aktualizovať ciele a úlohy strediska Cedefop.

Ďalšie dve takzvané tripartitné agentúry Európskej únie, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), sú v rovnakom čase ako Cedefop predmetom revízie ich vlastných zakladajúcich nariadení.

Vplyv na rozpočet, pokiaľ ide o ľudské a finančné zdroje, ako sa podrobnejšie uvádza v legislatívnom finančnom výkaze, je v súlade s oznámením Komisie (2013)519.

Spravodajca navrhuje zmeniť určité ustanovenia týkajúce sa spolupráce medzi tripartitnými agentúrami s cieľom posilniť túto spoluprácu.

Ďalej spravodajca navrhuje začleniť do správnej rady agentúry zástupcu menovaného Európskym parlamentom, ktorý nahradí jedného zástupcu Komisie. Tento prístup je v súlade so spoločným vyhlásením Rady Európskej únie a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach z 19. júla 2012.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Keďže tri takzvané tripartitné agentúry, Cedefop, Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), riešia otázky súvisiace s trhom práce a pracovným prostredím, odborným vzdelávaním a prípravou a zručnosťami, medzi uvedenými tromi agentúrami je potrebná úzka koordinácia a je potrebné hľadať spôsoby, ako zvýšiť efektívnosť a využiť synergie. Agentúra by sa okrem toho mala v relevantných prípadoch snažiť nadviazať efektívnu spoluprácu s vlastnými výskumnými kapacitami Európskej komisie.

(7)  Keďže tri takzvané tripartitné agentúry, Cedefop, Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), riešia otázky súvisiace s trhom práce a pracovným prostredím, odborným vzdelávaním a prípravou a zručnosťami, medzi uvedenými tromi agentúrami je potrebná úzka koordinácia a je potrebné hľadať spôsoby, ako zvýšiť efektívnosť a využiť synergie. Predovšetkým sa plánuje rozdelenie administratívnych úloh medzi tieto agentúry alebo ich spoločné plnenie, pričom a agentúry by mali prijať svoje ročné pracovné programy v úzkej vzájomnej spolupráci, aby nedochádzalo k prekrývaniu. Agentúra by sa okrem toho mala v relevantných prípadoch snažiť nadviazať efektívnu spoluprácu s vlastnými výskumnými kapacitami Európskej komisie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Rozpočet agentúry by sa mal vypracovať v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu zameraného na výkon pri zohľadnení jeho cieľov a očakávaných výsledkov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Cieľom agentúry je pomáhať Komisii pri navrhovaní a vykonávaní politík v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a zručností a kvalifikácií. Agentúra na tento účel poskytuje dôkazy a služby na tvorbu politiky a výmenu poznatkov medzi vnútroštátnymi subjektmi a subjektmi Únie, najmä vládami a sociálnymi partnermi.

2.  Cieľom agentúry je pomáhať Komisii, ďalším inštitúciám Únie, členským štátom a sociálnymi partnerom pri navrhovaní a vykonávaní politík v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a zručností a kvalifikácií. Agentúra na tento účel poskytuje dôkazy a analýzy na tvorbu politiky a výmenu poznatkov medzi vnútroštátnymi subjektmi a subjektmi Únie, najmä vládami a sociálnymi partnermi.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 2– odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pri plnení svojich úloh agentúra udržiava úzky dialóg najmä so špecializovanými subjektmi, či už verejnými alebo súkromnými, vnútroštátnymi alebo medzinárodnými, so štátnymi orgánmi a vzdelávacími inštitúciami a so zamestnaneckými a zamestnávateľskými organizáciami. Agentúra bez toho, aby boli dotknuté jej vlastné ciele, zabezpečuje spoluprácu s inými agentúrami Európskej únie s cieľom zabrániť prekrývaniu a podporovať efektívne spolupôsobenie a vzájomné dopĺňanie ich činností, najmä spoluprácu s Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie, agentúrou Eurofound a agentúrou EU-OSHA.

3.  Pri plnení svojich úloh agentúra udržiava úzky dialóg najmä so špecializovanými subjektmi, či už verejnými alebo súkromnými, vnútroštátnymi alebo medzinárodnými, so štátnymi orgánmi a vzdelávacími inštitúciami a so zamestnaneckými a zamestnávateľskými organizáciami.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Agentúra spolupracuje s inými agentúrami Únie, najmä s Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie, Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok a Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, v záujme koordinácie a s cieľom dosiahnuť finančné úspory, vyhnúť sa duplicite a podporovať súčinnosť a vzájomné dopĺňanie sa ich činností.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Agentúra uzatvára dohody o spolupráci s inými relevantnými agentúrami Únie s cieľom uľahčiť a podporiť spoluprácu s nimi.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Riadiaca rada pozostáva z:

1.  Riadiaca rada pozostáva z:

a)  jedného člena zastupujúceho vládu každého členského štátu;

a)  jedného člena zastupujúceho vládu každého členského štátu;

b)  jedného člena zastupujúceho zamestnávateľské organizácie z každého členského štátu;

b)  jedného člena zastupujúceho zamestnávateľské organizácie z každého členského štátu;

c)  jedného člena zastupujúceho zamestnanecké organizácie z každého členského štátu;

c)  jedného člena zastupujúceho zamestnanecké organizácie z každého členského štátu;

d)  troch členov zastupujúcich Komisiu.

d)  dvoch členov zastupujúcich Komisiu;

 

da)  jedného nezávislého člena zastupujúceho Európsky parlament;

Všetci členovia uvedení v písmenách a) až d) majú hlasovacie právo.

Všetci členovia uvedení v písmenách a) až da) majú hlasovacie právo.

 

Vymenovanie nadobudne účinnosť hneď, ako príslušná osoba podpíše vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov.

Členov uvedených v písmenách a), b) a c) vymenuje Rada na základe zoznamov kandidátov, ktoré predložia členské štáty a európske zamestnávateľské a zamestnanecké organizácie. Komisia vymenuje členov, ktorí ju majú zastupovať.

Členov uvedených v písmenách a), b) a c) vymenuje Rada na základe zoznamov kandidátov, ktoré predložia členské štáty a európske zamestnávateľské a zamestnanecké organizácie. Komisia a Parlament vymenujú členov, ktorí ich majú zastupovať.

 

Zástupca Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zástupca agentúry Eurofound majú na zasadnutiach správnej rady status pozorovateľa.

Odôvodnenie

V spoločnom vyhlásení Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach z 19. júla 2012 sa počíta s možnosťou, že Parlament určí jedného člena správnej rady.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada zmení prijatý ročný pracovný program, keď sa agentúre uloží nová úloha. Riadiaca rada môže delegovať právomoc vykonávať nepodstatné zmeny v ročnom pracovnom programe na výkonného riaditeľa.

Riadiaca rada zmení prijatý ročný pracovný program, keď sa agentúre uloží nová úloha. Je zodpovedná za to, aby sa predišlo prekrývaniu programovania s ďalšími tripartitnými agentúrami Únie a aby sa zabezpečilo, že opätovné stanovenie priorít činností sa bude vždy považovať za rozumnú alternatívu predtým, ako sa potenciálne pridelia dodatočné finančné zdroje. Riadiaca rada môže delegovať právomoc vykonávať nepodstatné zmeny v ročnom pracovnom programe na výkonného riaditeľa.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja)  spoluprácu s inými agentúrami Únie a za uzatváranie dohôd o spolupráci s nimi.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Návrh odhadu sa zakladá na cieľoch a očakávaných výsledkoch v dokumente o ročnom plánovaní, ktorý je uvedený v článku 6 ods. 1, a zohľadňuje finančné zdroje potrebné na splnenie týchto cieľov a očakávaných výsledkov, a to v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 13– odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia zašle návrhy odhadu rozpočtovému orgánu spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Únie.

4.  Komisia zašle návrhy odhadu rozpočtovému orgánu spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Únie. Komisia zároveň zasiela tieto návrhy odhadov agentúre.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 22– odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

3.  Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie alebo iní poskytovatelia prekladateľských služieb v súlade s pravidlami verejného obstarávania a v medziach stanovených príslušnými rozpočtovými pravidlami.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 27– odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najneskôr 5 rokov po dátume uvedenom v článku 36 a potom každých 5 rokov Komisia vykoná hodnotenie v súlade s usmerneniami Komisie týkajúcimi sa posudzovania výsledkov agentúry vzhľadom na jej ciele, mandát a úlohy. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry a finančné dôsledky každej takejto zmeny.

1.  Najneskôr päť rokov po dátume uvedenom v článku 36 a potom každých päť rokov Komisia predloží hodnotenie v súlade s usmerneniami Komisie týkajúcimi sa posudzovania výsledkov agentúry vzhľadom na jej ciele, mandát a úlohy. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry a finančné dôsledky každej takejto zmeny.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

Referenčné čísla

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

12.9.2016

Spravodajca

       dátum vymenovania

Jens Geier

15.9.2016

Dátum prijatia

25.4.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

30

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

Referenčné čísla

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Dátum predloženia v EP

23.8.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Anne Sander

22.9.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Dátum prijatia

12.7.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

47

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Dátum predloženia

28.7.2017


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

47

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Vysvetlenie symbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie