Postup : 2016/0254(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0274/2017

Předložené texty :

A8-0274/2017

Rozpravy :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Hlasování :

PV 11/12/2018 - 5.9

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0491

ZPRÁVA     ***I
PDF 852kWORD 112k
28.7.2017
PE 599.596v02-00 A8-0274/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodaj: Czesław Hoc

ERRATA/ADDENDA
POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0528),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 153 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0344/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 30. března 2017(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a na stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0274/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) byla zřízena nařízením Rady (ES) č. 2062/943, aby prostřednictvím činností určených k rozvíjení a šíření poznatků přispěla ke zlepšení pracovního prostředí, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.

(1)  Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) byla zřízena nařízením Rady (ES) č. 2062/943, aby prostřednictvím činností určených k rozvíjení a šíření poznatků a návrhů politik založených na výzkumu přispěla ke zlepšení pracovního prostředí, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Hlavním cílem agentury EU-OSHA by mělo být poskytování odborných informací, které zásadním způsobem přispívají k oblasti její odbornosti.

__________________

__________________

3 Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1).

3 Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Od svého zřízení v roce 1994 hraje agentura EU-OSHA důležitou úlohu při podpoře zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v celé Evropské unii. Současně s tím došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci k vývoji. V této souvislosti je třeba učinit některé úpravy, pokud jde o popis cílů a úkolů agentury EU-OSHA, jak jsou stanoveny v nařízení Rady (ES) č. 2062/94.

(2)  Od svého zřízení v roce 1994 hraje agentura EU-OSHA díky své odbornosti důležitou úlohu při podpoře zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v celé Evropské unii. Současně s tím došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovních podmínek k vývoji, mimo jiné k vývoji technologickému, a to zejména v digitální oblasti, což stupňuje potřebu prosazovat vysoké standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V této souvislosti je třeba učinit některé úpravy, pokud jde o popis cílů a úkolů agentury EU-OSHA, jak jsou stanoveny v nařízení Rady (ES) č. 2062/94.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Tímto nařízením se proto zrušuje nařízení (EU) č. 2062/94 s cílem aktualizovat mandát agentury EU-OSHA a její úkoly, tak aby lépe odrážely její stávající činnost a potřebu věnovat zvláštní pozornost mikropodnikům a malým a středním podnikům.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Vzhledem k tomu, že se otázkami týkajícími se trhu práce, pracovního prostředí, odborného vzdělávání a přípravy a dovedností zabývají tři tripartitní agentury – agentura EU-OSHA, Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) –, musí být jejich činnost důsledně koordinována a měly by se využívat možnosti na podporu efektivnosti a synergií. Kromě toho by se agentura měla v příslušných případech snažit o efektivní spolupráci s interními výzkumnými kapacitami Evropské komise.

(5)  Vzhledem k tomu, že se otázkami týkajícími se trhu práce, pracovního prostředí, odborného vzdělávání a přípravy a dovedností zabývají tři tripartitní agentury – agentura EU-OSHA, Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) –, musí být jejich činnost důsledně koordinována a měly by se využívat možnosti na podporu efektivnosti a synergií. Agentury by se proto měly ve své činnosti související s obdobnými oblastmi zájmu vzájemně doplňovat, přičemž by měly co nejvíce využívat dobře fungujících nástrojů, jako je memorandum o porozumění mezi agenturou EU-OSHA a nadací Eurofound. Měly by prozkoumat možnosti podpory efektivnosti a synergií a zamezit jakémukoli zdvojování mandátů, cílů a činností jak mezi těmito agenturami navzájem, tak mezi nimi a Komisí. Kromě toho by se agentura EU-OSHA měla v příslušných případech snažit o efektivní spolupráci s interními výzkumnými kapacitami institucí Unie.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Tripartitní charakter agentury EU-OSHA, nadace Eurofound a střediska Cedefop je vysoce hodnotným vyjádřením komplexního přístupu založeného na sociálním dialogu mezi sociálními partnery a orgány Unie a členských států, což je nesmírně důležité pro nacházení společných a udržitelných řešení v sociální a hospodářské oblasti.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Pokud jde o řízení agentury EU-OSHA, měla by správní rada v zájmu zajištění postupné obměny svých členů zvážit možnost omezení počtu po sobě následujících funkčních období svých členů prostřednictvím provozních pravidel či jiných mechanismů;

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  Agentura EU-OSHA by měla v zájmu zajištění své úplné samostatnosti a nezávislosti, a aby mohla řádně provádět cíle a úkoly podle tohoto nařízení, disponovat přiměřeným a samostatným rozpočtem, jehož příjem by byl tvořen zejména příspěvkem ze souhrnného rozpočtu Unie. Na příspěvek Unie a veškeré další subvence ze souhrnného rozpočtu Unie by se v případě agentury EU-OSHA měl vztahovat rozpočtový proces Unie. Audit účetní závěrky agentury EU-OSHA by měl provádět Evropský účetní dvůr.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury EU-OSHA by mělo pokud možno zajišťovat Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT). V případě potřeby, například v důsledku urgentnosti překladu nebo vysokého pracovního zatížení střediska CdT, nebo tvoří-li překlad nezbytnou součást většího projektu, by překladatelské služby mohly poskytnout i jiní poskytovatelé takovýchto služeb. Tito poskytovatelé by měli zajistit stejnou úroveň kvality jako středisko CdT, a to za cenu, které nebude vyšší, měli by dodržovat standardy Unie v pracovní a sociální oblasti a v oblasti životního prostředí a případně pravidla pro zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Cílem agentury je poskytovat orgánům a institucím Evropské unie, členským státům, sociálním partnerům a subjektům působícím v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci technické, vědecké, právní a hospodářské informace a kvalifikované odborné znalosti potřebné v uvedené oblasti.

2.  V zájmu zlepšení pracovního prostředí z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků je cílem tripartitní agentury poskytovat orgánům a institucím Unie, členským státům, sociálním partnerům a subjektům působícím v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci technické, vědecké, právní a hospodářské informace a kvalifikované odborné znalosti potřebné v uvedené oblasti.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  shromažďovat, analyzovat a šířit technické, vědecké a hospodářské informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v členských státech s cílem informovat orgány a instituce Evropské unie, členské státy a zúčastněné strany; účelem shromažďování je zjišťovat rizika a osvědčené postupy, jakož i stávající priority a programy členských států a poskytovat nezbytné informace pro priority a programy Evropské unie;

a)  shromažďovat, analyzovat a šířit technické, vědecké a hospodářské informace o bezpečnosti a ochraně tělesného a duševního zdraví při práci v členských státech s cílem informovat orgány a instituce Evropské unie, členské státy a zúčastněné strany; účelem shromažďování je zjišťovat rizika a osvědčené postupy, jakož i stávající priority a programy členských států a poskytovat nezbytné informace pro priority a programy Unie;

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  shromažďovat a analyzovat technické, vědecké a hospodářské informace o výzkumu týkajícím se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o dalších výzkumných činnostech, které obsahují hlediska související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, a šířit výsledky výzkumu a výzkumných činností;

b)  shromažďovat a analyzovat technické, vědecké a hospodářské informace o výzkumu týkajícím se bezpečnosti a ochrany tělesného a duševního zdraví při práci a o dalších výzkumných činnostech, které obsahují hlediska související s bezpečností a ochranou zdraví při práci a začleněním na pracovišti, a šířit výsledky výzkumu a výzkumných činností;

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podporovat a posilovat spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi členskými státy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně informací o vzdělávacích programech;

c)  podporovat a posilovat spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi členskými státy v oblasti bezpečnosti a ochrany tělesného a duševního zdraví při práci, včetně informací o vzdělávacích programech;

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  podávat orgánům a institucím Evropské unie a členským státům objektivní dostupné technické, vědecké, právní a hospodářské informace a kvalifikované odborné znalosti, které jsou nezbytné pro určení a provádění rozumné a účinné politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků; za tím účelem poskytovat zejména Evropské komisi technické, vědecké, právní a hospodářské informace a kvalifikované odborné znalosti nezbytné pro řádné plnění jejích úkolů týkajících se identifikace, přípravy a hodnocení právních předpisů a opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, zejména pokud jde o dopad právních předpisů, přizpůsobení právních předpisů technickému, vědeckému nebo legislativnímu pokroku a praktické provádění právních předpisů v podnicích, zvláště mikropodnicích a malých a středních podnicích;

e)  podávat orgánům a institucím Evropské unie a členským státům objektivní dostupné technické, vědecké, právní a hospodářské informace a kvalifikované odborné znalosti, které jsou nezbytné pro určení a provádění rozumné a účinné politiky zaměřené na podporu začlenění na pracovišti a bezpečnost a ochranu tělesného i duševního zdraví pracovníků, včetně prevence a předvídání potenciálních rizik; za tím účelem poskytovat zejména Komisi technické, vědecké, právní a hospodářské informace a kvalifikované odborné znalosti nezbytné pro řádné plnění jejích úkolů týkajících se identifikace, přípravy a hodnocení právních předpisů a opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, zejména pokud jde o dopad právních předpisů, přizpůsobení právních předpisů technickému, vědeckému nebo legislativnímu pokroku a praktické provádění právních předpisů v podnicích, zvláště mikropodnicích a malých a středních podnicích;

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  na základě své analýzy a výzkumu podávat tvůrcům politiky, včetně sociálních partnerů, návrhy politik vycházející z výzkumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků;

Odůvodnění

EU-OSHA je velmi dobře schopna pokročit od poskytování analýz a informací k jejich přetavení do hodnotných návrhů pro tvorbu politik. To by mělo být výslovně uvedeno v jejích úkolech a mandátu.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  shromažďovat a poskytovat informace o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pocházející ze třetích zemí a mezinárodních organizací a jim určené;

g)  shromažďovat a poskytovat informace o otázkách bezpečnosti a ochrany tělesného a duševního zdraví při práci pocházející ze třetích zemí a mezinárodních organizací a jim určené;

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  poskytovat technické, vědecké a hospodářské informace o metodách a nástrojích určených k provádění preventivních činností, zjišťovat osvědčené postupy a podporovat preventivní opatření, přičemž se věnuje zvláštní pozornost specifickým obtížím malých a středních podniků. Pokud jde o osvědčené postupy, agentura se zaměří zejména na postupy vytvářející praktické nástroje, jež lze použít pro vypracování hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pro stanovení opatření proti těmto rizikům;

h)  poskytovat technické, vědecké a hospodářské informace o metodách a nástrojích určených k provádění preventivních činností, zjišťovat osvědčené postupy a podporovat preventivní opatření, přičemž se věnuje zvláštní pozornost specifickým obtížím malých a středních podniků. Pokud jde o osvědčené postupy, agentura se zaměří zejména na postupy vytvářející praktické nástroje, jež lze použít pro vypracování hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany tělesného a duševního zdraví při práci a pro stanovení opatření proti těmto rizikům;

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  vytvořit strategii pro vztahy se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi v otázkách, které spadají do působnosti agentury;

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  provádět informační a komunikační činnosti a kampaně zaměřené na otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

j)  provádět informační a komunikační činnosti a kampaně zaměřené na otázky bezpečnosti a ochrany tělesného a duševního zdraví při práci;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  vytvořit komunikační strategii, která bude v souladu se strategiemi a činnostmi Komise a ostatních orgánů a agentur a která pro ně bude přínosná.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Před tím, než orgány Unie pověří externí organizaci provedením studií v oblasti odborné působnosti agentury, konzultují s agenturou za účelem ověření její disponibility a přidělí této agentuře zdroje pro daný účel.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V rámci plnění svých úkolů vede agentura intenzivní dialog, a to zejména s odbornými subjekty, ať už veřejnými nebo soukromými, veřejnými orgány a organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů. Agentura zajistí spolupráci zejména s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání a případně s dalšími agenturami EU s cílem zamezit překrývání činností a podpořit synergii a doplňkovost činností těchto agentur, aniž tím jsou dotčeny její vlastní cíle.

3.  V rámci plnění svých úkolů vede agentura intenzivní dialog, a to zejména s odbornými subjekty, ať už veřejnými nebo soukromými, vnitrostátními nebo mezinárodními, s veřejnými orgány, vzdělávacími institucemi, organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů a s vnitrostátními tripartitními orgány, pokud takové existují. Agentura zajistí spolupráci s dalšími agenturami Unie, jejíž cílem bude zamezit překrývání činností a podpořit synergii a doplňkovost jejich činností, včetně možnosti společné práce, zejména v případě agentury Eurofound a střediska Cedefop a případně i dalších agentur Unie, aniž tím jsou dotčeny její vlastní cíle.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  tří nezávislých odborníků jmenovaných Evropským parlamentem.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členy uvedené v písmenu a), b) a c) jmenuje Rada z řad členů a náhradníků Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci9.

Členy uvedené v písmenu a), b) a c) jmenuje Rada z řad členů a náhradníků Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci9 na základě seznamů kandidátů, které předloží členské státy a příslušné evropské organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců.

__________________

__________________

9 Rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2003, kterým se zřizuje Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Úř. věst. C 218, 13.9.2003, s. 1–4).

9 Rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2003, kterým se zřizuje Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Úř. věst. C 218, 13.9.2003, s. 1–4).

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členové uvedení v písmenu a) jsou jmenováni na návrh členských států.

vypouští se

Odůvodnění

Vypuštěním tohoto pododstavce návrhu Komise a následujících dvou pododstavců se zajistí sjednocení procesu jmenování v rámci všech tří agentur.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členové uvedení v písmenu b) a c) jsou jmenováni na návrh mluvčích jednotlivých skupin ve výboru.

vypouští se

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrhy všech tří skupin v rámci výboru se podávají Radě; návrhy se rovněž pro informaci postupují Komisi.

vypouští se

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příslušný výbor Evropského parlamentu jmenuje odborníky uvedené v prvním pododstavci písm. da) poté, co ověří, že jmenování nevyvolá žádný střet zájmů.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členové správní rady a jejich náhradníci jsou jmenováni na základě svých znalostí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s ohledem na své schopnosti v oblasti řízení, správy a rozpočtu. Všechny strany zastoupené ve správní radě usilují o to, aby zajistily vyrovnané zastoupení mužů a žen a omezily fluktuaci svých zástupců, aby se zajistila kontinuita činnosti rady.

3.  Členové správní rady a jejich náhradníci jsou jmenováni na základě svých znalostí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s ohledem na své schopnosti v oblasti řízení, správy a rozpočtu. Všechny strany zastoupené ve správní radě usilují o omezení fluktuace svých zástupců, aby se zajistila kontinuita činnosti rady. Evropský parlament, Komise, členské státy a sociální partneři při jmenování svých zástupců a náhradníků ve správní radě zajistí vyvážené zastoupení mužů a žen.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Každý člen správní rady nebo jeho náhradník podepíše při nástupu do funkce písemné prohlášení o zájmech, a změní-li se v tomto ohledu okolnosti, toto prohlášení aktualizuje. Agentura tato prohlášení o zájmech zveřejní na svých internetových stránkách a tyto stránky aktualizuje.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Funkční období členů a náhradníků činí čtyři roky. Toto období lze prodloužit. Po uplynutí funkčního období nebo v případě odstoupení zůstávají členové ve funkci, dokud nejsou jmenováni znovu nebo nahrazeni.

4.  Funkční období členů a náhradníků činí čtyři roky. Toto období lze obnovit. Po uplynutí funkčního období nebo v případě odstoupení zůstávají členové ve funkci, dokud nejsou jmenováni znovu nebo nahrazeni.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Zástupce nadace Eurofound, zástupce střediska Cedefop a zástupce Evropské nadace odborného vzdělávání mají právo účastnit se zasedání správní rady jako pozorovatelé s cílem zlepšit účinnost těchto agentur a součinnost mezi nimi.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  určuje obecné zaměření činností agentury a přijímá každoročně programový dokument agentury dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem a v souladu s článkem 6;

a)  určuje strategická zaměření činností agentury a přijímá každoročně programový dokument agentury dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem a v souladu s článkem 6;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  přijímá pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů u svých členů a nezávislých odborníků;

f)  přijímá pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů u svých členů a nezávislých odborníků a také vyslaných národních odborníků a dalších pracovníků, kteří nejsou zaměstnanci agentury uvedenými v článku 20, včetně opatření pro odhalení možných rizik v rané fázi;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  na základě analýzy potřeb přijímá a pravidelně aktualizuje plány pro komunikaci a šíření informací;

g)  na základě analýzy potřeb přijímá a pravidelně aktualizuje plány pro komunikaci a šíření informací a zahrnuje je do programového dokumentu agentury;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Roční pracovní program obsahuje podrobné cíle a očekávané výsledky včetně ukazatelů výkonnosti. Obsahuje rovněž popis činností, které mají být financovány, a objem finančních a lidských zdrojů, který je na jednotlivé činnosti přidělen podle zásad sestavování rozpočtu a řízení podle činností. Roční pracovní program musí být v souladu s víceletým pracovním programem uvedeným v odstavci 5. Je v něm jasně uvedeno, jaké úkoly byly ve srovnání s předchozím rozpočtovým rokem přidány, změněny nebo zrušeny. Součástí ročního a/nebo víceletého programu je strategie vztahů se třetími zeměmi či mezinárodními organizacemi podle článku 30 a činnosti založené na této strategii.

3.  Roční pracovní program obsahuje podrobné cíle a očekávané výsledky včetně ukazatelů výkonnosti a činnosti a programy, které budou předmětem hodnocení ex ante a ex post. Obsahuje rovněž popis činností, které mají být financovány, a objem finančních a lidských zdrojů, který je na jednotlivé činnosti přidělen podle zásad sestavování rozpočtu a řízení podle činností. Roční pracovní program musí být v souladu s víceletým pracovním programem uvedeným v odstavci 5. Je v něm jasně uvedeno, jaké úkoly byly ve srovnání s předchozím rozpočtovým rokem přidány, změněny nebo zrušeny. Součástí ročního a víceletého programu je strategie vztahů se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi podle článku 30 a činnosti založené na této strategii.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Plánování zdrojů se aktualizuje jednou ročně. Strategické plánování se aktualizuje podle potřeby, a zejména s cílem reagovat na výsledek hodnocení uvedeného v článku 28.

6.  Plánování zdrojů se aktualizuje jednou ročně. Strategické plánování se aktualizuje podle potřeby, a zejména s cílem reagovat na výsledek hodnocení uvedeného v článku 28. Pokud orgány Unie či právní předpisy Unie svěří agentuře nové úkoly, musí být tato skutečnost zohledněna při plánování zdrojů a finančním plánování.

Odůvodnění

Při přijímání právních předpisů EU mohou být agentuře svěřeny nové úkoly. Pokud tato skutečnost nebude zohledněna při plánování rozpočtu a zdrojů, agentura nemůže uspokojivě plnit nové úkoly ani se přizpůsobit novým požadavkům.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Správní rada volí svého předsedu a tři místopředsedy takto: jeden z členů zastupujících členské státy, jeden z členů zastupujících organizace zaměstnavatelů, jeden z členů zastupujících organizace zaměstnanců a jeden z členů zastupujících Komisi. Předseda a místopředsedové jsou voleni dvoutřetinovou většinou hlasů členů správní rady s hlasovacím právem.

1.  Správní rada volí svého předsedu a tři místopředsedy takto: jeden z členů zastupujících členské státy, jeden z členů zastupujících organizace zaměstnavatelů, jeden z členů zastupujících organizace zaměstnanců a jeden z členů zastupujících Komisi. Předseda a místopředsedové jsou voleni dvoutřetinovou většinou hlasů členů správní rady s hlasovacím právem. Správní rada zajistí, aby bylo mezi všemi členy působícími ve funkci předsedy či místopředsedy jako celku zajištěno vyvážené zastoupení mužů a žen.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Informace o zasedáních správní rady zveřejňuje agentura včas a transparentním způsobem na svých internetových stránkách.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Je-li to z naléhavých důvodů nezbytné, může výkonná rada přijmout určitá prozatímní rozhodnutí jménem správní rady, zejména ve věcech správního řízení, včetně pozastavení přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování, a rozpočtových záležitostí.

3.  Je-li to z naléhavých důvodů nezbytné, může výkonná rada přijmout určitá prozatímní rozhodnutí jménem správní rady.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Výkonnou radu tvoří předseda správní rady, tři místopředsedové, koordinátoři tří skupin uvedených v čl. 4 odst. 5 a jeden zástupce Komise. Každá skupina uvedená v čl. 4 odst. 5 může určit jednoho nebo dva náhradníky, kteří se v případě nepřítomnosti řádných členů účastní zasedání výkonné rady. Předseda správní rady je zároveň předsedou výkonné rady. Výkonný ředitel se účastní zasedání výkonné rady, avšak nemá hlasovací právo.

4.  Výkonnou radu tvoří předseda správní rady, tři místopředsedové, koordinátoři tří skupin uvedených v čl. 4 odst. 5 a jeden zástupce Komise. Každá skupina uvedená v čl. 4 odst. 5 může určit jednoho nebo dva náhradníky, kteří se v případě nepřítomnosti řádných členů účastní zasedání výkonné rady, přičemž zajistí vyvážené zastoupení mužů a žen. Předseda správní rady je zároveň předsedou výkonné rady. Výkonný ředitel se účastní zasedání výkonné rady, avšak nemá hlasovací právo.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Funkční období členů výkonné rady činí dva roky. Toto období lze prodloužit. Funkční období členů výkonné rady skončí v okamžiku, kdy skončí jejich členství ve správní radě.

5.  Funkční období členů výkonné rady činí dva roky. Toto období lze obnovit. Funkční období členů výkonné rady skončí v okamžiku, kdy skončí jejich členství ve správní radě.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Výkonná rada zasedá alespoň třikrát ročně. Dále se výkonná rada schází z podnětu předsedy nebo na žádost svých členů.

6.  Výkonná rada zasedá alespoň třikrát ročně. Dále se výkonná rada schází z podnětu předsedy nebo na žádost svých členů. Každý koordinátor po každém zasedání informuje členy své vlastní skupiny o obsahu diskuse včasným a transparentním způsobem.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výkonný ředitel řídí agenturu. Výkonný ředitel se zodpovídá správní radě.

1.  Výkonný ředitel je odpovědný za celkové řízení agentury v souladu se strategickým řízením stanoveným správní radou a zodpovídá se správní radě.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  zavedení účinného systému monitorování za účelem provádění pravidelných hodnocení uvedených v článku 28 a systému vykazování souhrnných výsledků těchto hodnocení;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  vypracování akčního plánu v návaznosti na závěry interních či externích auditních zpráv a hodnocení a na vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a za vypracování zpráv o pokroku, které předkládá dvakrát ročně Komisi a pravidelně správní radě a výkonné radě;

f)  vypracování akčního plánu v návaznosti na závěry interních či externích auditních zpráv a hodnocení uvedených v článku 28 a na vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a za vypracování zpráv o pokroku, které předkládá dvakrát ročně Komisi a pravidelně správní radě a výkonné radě;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  zajištění genderové vyváženosti v rámci agentury;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  přijímání rozhodnutí týkajících se řízení lidských zdrojů, v souladu s rozhodnutím uvedeným v čl. 5 odst. 2;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jb)  přijímání rozhodnutí týkajících se vnitřních struktur agentury a jejich případných změn, a to s ohledem na potřeby související s činností agentury a řádným rozpočtovým řízením.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Výkonný ředitel dále odpovídá za rozhodování o tom, zda je pro účinné a účelné plnění úkolů agentury nezbytné zřídit v jednom nebo více členských státech jednu nebo více místních kanceláří. Uvedené rozhodnutí vyžaduje předchozí souhlas Komise, správní rady a členského státu, kde má být místní kancelář zřízena. Uvedeným rozhodnutím se určí rozsah činností, jež mají být v dané místní kanceláři prováděny, a to způsobem, který zabrání zbytečným nákladům a zdvojování administrativních funkcí agentury.

6.  Výkonný ředitel dále odpovídá za rozhodování o tom, zda je pro účinné a účelné plnění úkolů agentury nezbytné zřídit jednu místní kancelář v Bruselu jako styčnou kancelář pro další spolupráci agentury s příslušnými orgány Unie. Uvedené rozhodnutí podléhá předchozímu souhlasu Komise, správní rady a členského státu, kde má být místní kancelář zřízena. Uvedeným rozhodnutím se určí rozsah činností, jež mají být v dané místní kanceláři prováděny, a to způsobem, který zabrání zbytečným nákladům a zdvojování administrativních funkcí agentury.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů se zakládá na cílech a očekávaných výsledcích obsažených v ročním programovém dokumentu uvedeném v čl. 6 odst. 1 a bere v úvahu finanční prostředky potřebné pro dosažení těchto cílů a očekávaných výsledků v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise zašle návrh odhadu rozpočtovému orgánu společně s návrhem souhrnného rozpočtu Unie.

4.  Komise předloží návrh odhadu rozpočtovému orgánu a agentuře společně s návrhem souhrnného rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účetní Komise zasílá Účetnímu dvoru do 31. března následujícího rozpočtového roku předběžnou účetní závěrku agentury konsolidovanou se závěrkou Komise.

Účetní Komise zasílá Evropskému účetnímu dvoru do 31. března následujícího rozpočtového roku předběžnou účetní závěrku agentury konsolidovanou se závěrkou Komise.

Odůvodnění

Pro sjednocení s jinými návrhy týkajícími se agentury a dalšími odkazy v tomto textu.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Po obdržení připomínek Účetního dvora k předběžné účetní uzávěrce agentury podle článku 148 finančního nařízení vypracuje výkonný ředitel na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku agentury a předloží ji správní radě k vyjádření.

3.  Po obdržení připomínek Evropského účetního dvora k předběžné účetní uzávěrce agentury podle článku 148 finančního nařízení vypracuje výkonný ředitel na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku agentury a předloží ji správní radě k vyjádření.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Účetní konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem správní rady zašle do 1. července následujícího rozpočtového roku Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

5.  Účetní konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem správní rady zašle do 1. července následujícího rozpočtového roku Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Evropskému účetnímu dvoru.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení.Smlouvu s výkonným ředitelem uzavírá jménem agentury předseda správní rady.

 

2.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení. Než Komise předloží návrh užšího seznamu kandidátů, konzultuje se správní radou a musí získat její souhlas, v případě potřeby písemnou formou. Po svém jmenování se výkonný ředitel účastní slyšení v příslušném výboru Evropského parlamentu. Smlouvu s výkonným ředitelem uzavírá jménem agentury předseda správní rady.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady jednající na návrh Komise.

6.  Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady jednající na návrh Komise, na základě odůvodněného posouzení jeho výkonu ve funkci výkonného ředitele.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Agentura může v souladu s čl. 11 odst. 6 zřizovat místní kanceláře v členských státech, pokud s tím tyto státy souhlasí.

4.  Agentura může v souladu s čl. 11 odst. 6 zřídit kontaktní kancelář v Bruselu.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

3.  Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie, případně jiné překladatelské služby.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

- 1.  Jednání agentury je vysoce transparentní.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  V souladu s čl. 30 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/20121a provádí agentura hodnocení ex ante u činností, s nimiž jsou spojeny značné výdaje, a rovněž provádí hodnocení ex post.

 

__________________

 

1aNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejpozději do pěti let po datu uvedeném v článku 35 a poté každých pět let provede Komise hodnocení v souladu s pokyny Komise, aby posoudila výsledky agentury na základě jejích cílů, mandátu a úkolů. Hodnocení se zejména zabývá případnou potřebou upravit mandát agentury a finančními dopady jakékoli takové úpravy.

1.  Nejpozději do pěti let po datu uvedeném v článku 37 a poté každých pět let předloží Komise hodnocení v souladu s pokyny Komise, aby bylo možné posoudit výsledky agentury na základě jejích cílů, mandátu a úkolů. Komise při přípravě svého hodnocení konzultuje se správní radou. Hodnocení se zejména zabývá případnou potřebou upravit mandát agentury a souvisejícími dodatečnými finančními, rozpočtovými a lidskými zdroji, pokud jsou agentuře svěřeny nové úkoly nebo pokud se zvýší pracovní zatížení spojené s aktuálními úkoly.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V rozsahu nezbytném k dosažení cílů stanovených v tomto nařízení a aniž jsou dotčeny příslušné pravomoci členských států a orgánů Unie, může agentura spolupracovat s příslušnými orgány třetích zemí a/nebo s mezinárodními organizacemi. Za tímto účelem může agentura po předchozím schválení Komisí uzavřít pracovní ujednání s orgány třetích zemí a s mezinárodními organizacemi. Z těchto ujednání nevyplývají pro Unii ani její členské státy žádné právní závazky.

1.  V rozsahu nezbytném k dosažení cílů stanovených v tomto nařízení a aniž jsou dotčeny příslušné pravomoci členských států a orgánů Unie, může agentura spolupracovat s příslušnými orgány třetích zemí a/nebo s mezinárodními organizacemi. Za tímto účelem může agentura uzavřít pracovní ujednání s orgány třetích zemí a s mezinárodními organizacemi. Z těchto ujednání nevyplývají pro Unii ani její členské státy žádné právní závazky.

(1)

  Úř. věst. C 209, 30.7.2017, s. 49.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. EU-OSHA

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) usiluje o to, aby evropská pracoviště byla bezpečnější, zdravější a produktivnější. Šíří kulturu předcházení rizikům a sdílí znalosti a osvědčené postupy v oblasti zdraví a bezpečnosti. Agentura pracuje v součinnosti s vládami, organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců, institucemi a sítěmi EU i soukromými společnostmi.

Když bylo v roce 1994 – v době, kdy byla agentura EU-OSHA založena – přijato její zakládající nařízení, bylo jejím účelem poskytovat orgánům EU, členským státům, sociálním partnerům a subjektům působícím v této oblasti užitečné technické, vědecké a ekonomické informace týkající se zdraví a bezpečnosti při práci. Toto zakládající nařízení bylo následně několikrát upraveno, naposledy v roce 2005.

Ve svém zakládajícím prohlášení agentura formuluje svůj úkol takto: „Rozvíjíme, shromažďujeme a poskytujeme spolehlivé a relevantní informace, analýzy a nástroje na podporu znalostí, zvyšování informovanosti a výměny informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a osvědčených postupů, které budou sloužit potřebám subjektů působících v oblasti BOZP“. Vymezuje rovněž celkový cíl pro současné období: „Být uznávaným lídrem podporujícím zdravá a bezpečná pracoviště v Evropě na základě tripartity, účasti a rozvoje kultury prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zajištění inteligentní, udržitelné, produktivní a inkluzivní ekonomiky.

Návrh Komise zachovává trojstrannou strukturu EU-OSHA, která se odráží v jejích cílech a ve zřízení správní rady. Tento přístup se setkal s podporou zúčastněných stran. Zpravodaj souhlasí s tím, že trojstranná povaha agentury je podstatná pro to, aby byla dobře informována o situaci ve všech členských státech. Agentuře rovněž umožňuje sdílet osvědčené postupy a cíleným způsobem si nacházet cestu k pracovníkům v celé Evropě.

II. Společné prohlášení o decentralizovaných agenturách

Dne 19. července 2012 Evropský parlament, Rada a Komise podepsaly společné prohlášení, v němž předestřely společný přístup, který není sice právně závazný, měl by však být zohledňován v budoucích rozhodnutích o decentralizovaných agenturách. Návrh Komise se snaží uvést zakládající nařízení agentury EU-OSHA do souladu s různými body tohoto společného přístupu.

Zpravodaj pro EU-OSHA spolupracuje se zpravodaji pro Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop, agentura zabývající se odbornou přípravou) a Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound, nadace věnující se zlepšování životních a pracovních podmínek) ve snaze zajistit, aby uvedená tři nařízení plně odrážela zásady společného prohlášení, jakož i další změny, které byly již začleněny do nařízení týkajících se některých dalších agentur EU.

Komise v současné době provádí průřezové hodnocení, na jehož základě hodlá posoudit cíle agentury, její mandát, řízení a úkoly, a to i ve vztahu k jiným agenturám působícím v oblasti trhu práce, pracovních podmínek, odborného vzdělávání a přípravy a dovedností. Z tohoto důvodu se tento návrh zprávy nesnaží měnit úkoly uvedené v článku 2.

O změnách tohoto druhu lze uvažovat poté, co budou známy výsledky hodnocení. Bude nicméně důležité zajistit, aby žádné z takovýchto navrhovaných změn nenarušovaly stávající práci, které se agentura OSHA již věnuje.

III. Předložené pozměňovací návrhy

Návrh Komise odráží některé důležité body, jimiž se zabývá společné prohlášení a společný přístup. Patří mezi ně:

•  struktura správní rady;

•  výkonná rada, která nahradí stávající předsednictvo a která bude pomáhat připravovat rozhodnutí správní rady, sledovat návaznou činnost a přijímat určitá naléhavá prozatímní rozhodnutí;

•  vztahy EU-OSHA k jiným agenturám EU, zejména Cedefop a Eurofound;

•  opatření pro boj proti podvodům nebo jakýmkoli potenciálním střetům zájmů; a

•  hodnocení programů a výdajů.

Předložené pozměňovací návrhy se snaží některé z těchto otázek posílit a vyjasnit, přičemž věnují zvláštní pozornost tomu, aby se činnost agentur nezdvojovala.

To je důležité zejména s ohledem na celkový tlak na veřejné výdaje a potřebu ujistit občany, že prostředky z jejich daní se vynakládají nákladově co nejefektivnějším způsobem.

Vedle potřeby prověřit případné překrývání činností agentur je z hlediska dosažení co nejvyšší účelnosti neméně důležitý i účinný program hodnocení ex ante a ex post, který bude začleněn do ročního rozpočtového a plánovacího procesu, stejně jako účinné využívání ukazatelů výkonnosti.

Některé pozměňovací návrhy kladou důraz na potřebu efektivní komunikace a transparentnosti, kdy je třeba plně využívat výhod moderních komunikačních metod. Má-li být práce EU-OSHA prospěšná pro co největší počet potenciálních příjemců včetně mikropodniků a malých podniků a jejich zaměstnanců, je toto hledisko důležité.

Další pozměňovací návrhy zohledňují potřebu napomáhat efektivní komunikaci jak mezi různými úrovněmi rozhodování, zejména mezi výkonnou a správní radou, tak se zúčastněnými stranami.

IV. Závěr

Stávající revize zakládajícího nařízení EU-OSHA společně s nařízeními o Cedefop a Eurofound, jejichž aktualizace probíhá současně, představuje důležitou, ale omezenou reformu. Nabízí příležitost zjednodušit některé aspekty organizace agentury a posílit důležité zásady, jako jsou hodnocení, transparentnost a nákladová efektivnost. Zpravodaj se snažil tyto cíle naplnit a zároveň se vyhnout změnám, které nejsou nezbytné, protože EU-OSHA již nyní při své činnosti usiluje o zajištění nejvyšších standardů zdraví a bezpečnosti při práci.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (10.5.2017)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Navrhovatel: Jens Geier

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zaprvé, revize nařízení o zřízení agentury EU-OSHA uvede do souladu určitá ustanovení stávajícího nařízení o agentuře EU-OSHA se společným přístupem k decentralizovaným agenturám. Zadruhé, tato revize nabízí příležitost aktualizovat cíle a úkoly agentury EU-OSHA.

Zároveň s touto revizí proběhnou revize nařízení o zřízení dalších dvou tripartitních agentur Evropské unie, jmenovitě agentury Eurofound a Cedefop.

Rozpočtové důsledky z hlediska lidských a finančních zdrojů, které jsou podrobněji rozvedeny v legislativním finančním výkazu, jsou v souladu se sdělením Komise (2013) 519.

Navrhovatel navrhuje pozměnit některá ustanovení týkající se spolupráce mezi tripartitními agenturami za účelem posílení této spolupráce.

Navrhovatel dále navrhuje dosadit do správní rady agentury zástupce jmenovaného Evropským parlamentem, který nahradí jednoho zástupce Komise. Toto opatření je v souladu se společným prohlášením Rady Evropské unie a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

 

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Vzhledem k tomu, že se otázkami týkajícími se trhu práce, pracovního prostředí, odborného vzdělávání a přípravy a dovedností zabývají tři tripartitní agentury – agentura EU-OSHA, Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) –, musí být jejich činnost důsledně koordinována a měly by se využívat možnosti na podporu efektivnosti a synergií. Kromě toho by se agentura měla v příslušných případech snažit o efektivní spolupráci s interními výzkumnými kapacitami Evropské komise.

(5)  Vzhledem k tomu, že se otázkami týkajícími se trhu práce, pracovního prostředí, odborného vzdělávání a přípravy a dovedností zabývají tři tripartitní agentury – agentura EU-OSHA, Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) –, musí být jejich činnost důsledně koordinována a měly by se využívat možnosti na podporu efektivnosti a synergií. Především se počítá se sdílením administrativních úkolů mezi všemi třemi agenturami, které by měly přijímat své roční pracovní programy v úzké vzájemné spolupráci, aby se předešlo překrývání činností. Kromě toho by se agentura měla v příslušných případech snažit o lepší řízení zdrojů tím, že seskupí aktiva, zařízení a personál tak, aby se minimalizovala rizika pro uživatele a maximalizovaly výhody, a navázat efektivní spolupráci s interními výzkumnými kapacitami Evropské komise.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Za účelem dosažení koordinace a finančních úspor a aby se předešlo zdvojování činností a podpořila synergie a doplňkovost, by měla agentura úzce spolupracovat s ostatními příslušnými agenturami Unie a měla by s nimi uzavřít dohody o spolupráci.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Rozpočet agentury by měl být připraven v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti, přičemž by měly být zohledněny jeho cíle a očekávané výsledky.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V rámci plnění svých úkolů vede agentura intenzivní dialog, a to zejména s odbornými subjekty, ať už veřejnými nebo soukromými, veřejnými orgány a organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů. Agentura zajistí spolupráci zejména s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání a případně s dalšími agenturami EU s cílem zamezit překrývání činností a podpořit synergii a doplňkovost činností těchto agentur, aniž tím jsou dotčeny její vlastní cíle.

3.  V rámci plnění svých úkolů vede agentura intenzivní dialog, a to zejména s odbornými subjekty, ať už veřejnými nebo soukromými, veřejnými orgány a organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Agentura spolupracuje s ostatními agenturami Unie, zejména s Evropskou agenturou pro chemické látky, Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek a Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání, s cílem dosáhnout koordinace a finančních úspor, předejít zdvojování činností a podpořit synergii a doplňkovost činností, aniž tím jsou dotčeny její vlastní cíle.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Agentura uzavře dohody o spolupráci s ostatními příslušnými agenturami Unie, aby se usnadnila a podpořila spolupráce s nimi.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Správní rada se skládá z:

1.  Správní rada se skládá z:

a)  jednoho člena zastupujícího vládu každého členského státu;

a)  jednoho člena zastupujícího vládu každého členského státu;

b)  jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnavatelů z každého členského státu;

b)  jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnavatelů z každého členského státu;

c)  jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnanců z každého členského státu;

c)  jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnanců z každého členského státu;

d)  tří členů zastupujících Komisi.

d)  dvou členů zastupujících Komisi.

 

da)  jednoho nezávislého člena zastupujícího Evropský parlament

Všichni členové uvedení v písmenech a) až d) mají hlasovací práva.

Všichni členové uvedení v písmenech a) až da) mají hlasovací práva.

 

Jmenování nabývá účinku poté, co dotčená osoba podepíše prohlášení o neexistenci střetu zájmů.

Členy uvedené v písmenu a), b) a c) jmenuje Rada z řad členů a náhradníků Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Členy uvedené v písmenu a), b) a c) jmenuje Rada z řad členů a náhradníků Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Členové uvedení v písmenu a) jsou jmenováni na návrh členských států.

Členové uvedení v písmenu a) jsou jmenováni na návrh členských států.

Členové uvedení v písmenu b) a c) jsou jmenováni na návrh mluvčích jednotlivých skupin ve výboru.

Členové uvedení v písmenu b) a c) jsou jmenováni na návrh mluvčích jednotlivých skupin ve výboru.

Návrhy všech tří skupin v rámci výboru se podávají Radě; návrhy se rovněž pro informaci postupují Komisi.

Návrhy všech tří skupin v rámci výboru se podávají Radě; návrhy se rovněž pro informaci postupují Komisi.

Komise jmenuje sama členy, kteří ji zastupují.

Komise a Evropský parlament jmenují samy členy, kteří je zastupují.

 

Zástupce Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání a zástupce nadace Eurofound mají na schůzích správní rady status pozorovatele.

Odůvodnění

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012 uvádí možnost, aby Parlament jmenoval jednoho člena správní rady.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Je-li agentuře svěřen nový úkol, správní rada přijatý roční pracovní program změní. Správní rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn ročního pracovního programu na výkonného ředitele.

Je-li agentuře svěřen nový úkol, správní rada přijatý roční pracovní program změní. Je odpovědná za předcházení tomu, aby se programy činností překrývaly s ostatními tripartitními agenturami Unie, a za zajištění toho, aby bylo vždy jako platná alternativa zváženo nové stanovení priorit předtím, než se případně poskytnou další finanční zdroje. Správní rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn ročního pracovního programu na výkonného ředitele.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 11 –odst. 5 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  spolupráci s ostatními agenturami Unie a za uzavírání dohod o spolupráci s těmito agenturami.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů vychází z cílů a očekávaných výsledků ročního programového dokumentu uvedeného v čl. 6 odst. 1 a zohledňuje finanční zdroje nezbytné k dosažení těchto cílů a očekávaných výsledků v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise zašle návrh odhadu rozpočtovému orgánu společně s návrhem souhrnného rozpočtu Unie.

4.  Komise zašle návrh odhadu rozpočtovému orgánu společně s návrhem souhrnného rozpočtu Unie. Komise tento návrh odhadu zároveň zašle agentuře.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

3.  Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie nebo jiní poskytovatelé překladatelských služeb v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek a v rámci omezení stanovených příslušnými finančními pravidly.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejpozději do pěti let po datu uvedeném v článku 35 a poté každých pět let provede Komise hodnocení v souladu s pokyny Komise, aby posoudila výsledky agentury na základě jejích cílů, mandátu a úkolů. Hodnocení se zejména zabývá případnou potřebou upravit mandát agentury a finančními dopady jakékoli takové úpravy.

1.  Nejpozději do pěti let po datu uvedeném v článku 35 a poté každých pět let předloží Komise hodnocení v souladu s pokyny Komise, aby posoudila výsledky agentury na základě jejích cílů, mandátu a úkolů. Hodnocení se zejména zabývá případnou potřebou upravit mandát agentury a finančními dopady jakékoli takové úpravy.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Referenční údaje

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

BUDG

12.9.2016

Zpravodaj(ka)

Datum jmenování

Jens Geier

15.9.2016

Datum přijetí

25.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Referenční údaje

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Datum předložení EP

23.8.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

31.8.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Czesław Hoc

28.9.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Datum přijetí

12.7.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Datum předložení

28.7.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

 

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Michaela Šojdrová

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění