Eljárás : 2016/0254(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0274/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0274/2017

Viták :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Szavazatok :

PV 11/12/2018 - 5.9

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0491

JELENTÉS     ***I
PDF 847kWORD 102k
28.7.2017
PE 599.596v02-00 A8-0274/2017

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) létrehozásáról és a 2062/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Előadó: Czesław Hoc

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) létrehozásáról és a 2062/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0528),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 153. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0344/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. március 30-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0274/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséget (EU-OSHA) a 2062/94/EK tanácsi rendelet3 hozta létre azzal a céllal, hogy a munkavállalók biztonságának és egészségének védelme területén – a fejlődést vélhetően elősegítő ismeretek gyarapítását és terjesztését szolgáló intézkedéseken keresztül – hozzájáruljon a munkakörnyezet javításához.

(1)  Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséget (EU-OSHA) a 2062/94/EK tanácsi rendelet3 hozta létre azzal a céllal, hogy a munkavállalók biztonságának és egészségének védelme területén – a fejlődést vélhetően elősegítő ismeretek gyarapítását és terjesztését szolgáló intézkedéseken, valamint kutatáson alapuló szakpolitikai javaslatokon keresztül – hozzájáruljon a munkakörnyezet javításához. Az EU-OSHA fő céljaként szakosodott információk szolgáltatását, valamint a szakterületéhez való jelentős hozzájárulást kell kitűzni.

__________________

__________________

3A Tanács 1994. július 18-i 2062/94/EK rendelete az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról (HL L 216., 1994.8.20., 1. o.).

3A Tanács 1994. július 18-i 2062/94/EK rendelete az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról (HL L 216., 1994.8.20., 1. o.).

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az EU-OSHA az 1994-es alapítása óta EU-szerte mindenütt fontos szerepet töltött be a munkahelyi egészségvédelem és biztonság javításának támogatásában. Ugyanakkor a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén számos változás történt. Ennek fényében a 2062/94/EK tanácsi rendelet rendelkezéseivel összehasonlítva bizonyos kiigazítások szükségesek az EU-OSHA célkitűzéseinek és feladatainak meghatározása tekintetében.

(2)  Az EU-OSHA az 1994-es alapítása óta szakértelme révén EU-szerte mindenütt fontos szerepet töltött be a munkahelyi egészségvédelem és biztonság javításának támogatásában. Ugyanakkor a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, valamint a munkahelyi körülmények területén számos változás történt, többek között különösen a digitális területen bekövetkező technológiai fejlődés, amely további kihívást támaszt a magas szintű munkahelyi egészségvédelem és biztonság előmozdítása elé. Ennek fényében a 2062/94/EK tanácsi rendelet rendelkezéseivel összehasonlítva bizonyos kiigazítások szükségesek az EU-OSHA célkitűzéseinek és feladatainak meghatározása tekintetében.

Módosítás     3

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  E rendelet ennélfogva hatályon kívül helyezi a 2062/94/EK rendeletet, hogy azzal a céllal korszerűsítse az EU-OSHA megbízatását és feladatait, hogy azok jobban tükrözzék jelenlegi tevékenységét, köztük a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak szentelt külön figyelem szükségességét.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Mivel a három háromoldalú ügynökség – az EU-OSHA, az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) és az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) – a munkaerőpiaccal, a munkakörnyezettel, a szakképzéssel és a készségekkel összefüggő kérdésekkel foglalkozik, elengedhetetlen a három ügynökség szoros együttműködése, valamint a hatékonyság és a szinergiák fokozását lehetővé tevő módszerek kiaknázása. Emellett indokolt esetben az Ügynökségnek törekednie kell az Európai Bizottság belső kutatási kapacitásaival való hatékony együttműködésre.

(5)  Mivel a három háromoldalú ügynökség – az EU-OSHA, az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) és az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) – a munkaerőpiaccal, a munkakörnyezettel, a szakképzéssel és a készségekkel összefüggő kérdésekkel foglalkozik, elengedhetetlen a szoros együttműködésük. Ezért az ügynökségeknek ki kell egészíteniük egymás között a hasonló érdeklődési területeken végzett munkájukat, ösztönzést nyújtva az olyan jól működő eszközöknek, amilyen például az EU-OSHA és az Eurofound közötti egyetértési nyilatkozat. Ki kell aknázniuk a hatékonyság és a szinergiák fokozását lehetővé tevő módszereket, és meg kell szüntetniük a megbízatásuk, céljaik és tevékenységük egymás közötti, valamint az ügynökségek és a Bizottság közötti esetleges átfedéseket. Emellett indokolt esetben az EU-OSHA-nak törekednie kell az uniós intézmények belső kutatási kapacitásaival való hatékony együttműködésre.

Módosítás     5

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az EU-OSHA, az Eurofound és a Cedefop háromoldalú jellege egy nagyon értékes átfogó megközelítés manifesztálódása, amely a szociális partnerek közötti és az uniós és nemzeti hatóságokkal folytatott társadalmi párbeszéden alapul, és rendkívül fontos a társadalmi és gazdasági problémák közös és tartós megoldásainak megkeresése szempontjából.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Ami az EU-OSHA irányítását illeti, idővel a tagok cserélődésének biztosítása érdekében az igazgatótanácsnak fontolóra kell vennie, korlátozni kívánja-e működési szabályai vagy egyéb mechanizmusok révén a tagok által egymás után vállalható ciklusok maximális számát.

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  Az OSHA teljes autonómiájának és függetlenségének biztosítása, valamint annak érdekében, hogy e rendelettel összhangban megfelelően el tudja végezni és teljesíteni tudja feladatait és célkitűzéseit, megfelelő és önálló költségvetést kell biztosítani számára, amelynek bevételei elsősorban az Unió általános költségvetéséből nyújtott hozzájárulásból származnak. Az uniós hozzájárulás és az Unió általános költségvetése terhére nyújtott minden más támogatás tekintetében az uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni az EU-OSHA-ra. Az EU-OSHA elszámolásait az Európai Számvevőszéknek kell ellenőriznie.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Az EU-OSHA működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat – amennyire csak lehetséges – az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjának (Fordítóközpont) kell biztosítania. Adott esetben – például a fordítás sürgőssége vagy a Fordítóközpont nagy leterheltsége miatt, vagy ha a fordítás egy nagyobb projekt szerves részét képezi – más fordítási szolgáltatók is elvégezhetik a fordítási szolgáltatásokat. Az ilyen más fordítási szolgáltatóknak a Fordítóközponttal megegyező minőségű, és nem magasabb árú fordításokat kell nyújtaniuk, meg kell felelniük az uniós környezetvédelmi, munkaügyi és szociális normáknak, és adott esetben tiszteletben kell tartaniuk a közbeszerzési szabályokat.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség célja a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén felhasználható technikai, tudományos, jogi és gazdasági információk és magas szintű szakmai ismeretek biztosítása az európai uniós intézmények és szervek, a tagállamok, a szociális partnerek és a területen működő más szervezetek számára.

(2)  A munkakörnyezet munkavállalók biztonságának és egészségének védelmét érintő javítása érdekében a háromoldalú Ügynökség célja a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén felhasználható technikai, tudományos, jogi és gazdasági információk és magas szintű szakmai ismeretek biztosítása az európai uniós intézmények és szervek, a tagállamok, a szociális partnerek és a területen működő más szervezetek számára.

Módosítás     10

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén felhasználható technikai, tudományos és gazdasági információk gyűjtése, elemzése és terjesztése a tagállamokban az európai uniós intézmények és szervek, a tagállamok és a terület érdekelt felei számára való továbbítás céljából; az adatgyűjtés célja a kockázatok és a bevált gyakorlatok, továbbá a meglévő nemzeti prioritások és programok meghatározása, valamint az Európai Unió prioritásaihoz és programjaihoz szükséges adatok biztosítása;

a)  a munkahelyi biztonság és fizikai és mentális egészségvédelem területén felhasználható technikai, tudományos és gazdasági információk gyűjtése, elemzése és terjesztése a tagállamokban az európai uniós intézmények és szervek, a tagállamok és a terület érdekelt felei számára való továbbítás céljából; az adatgyűjtés célja a kockázatok és a bevált gyakorlatok, továbbá a meglévő nemzeti prioritások és programok meghatározása, valamint az Unió prioritásaihoz és programjaihoz szükséges adatok biztosítása;

Módosítás     11

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos kutatásokra és a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel összefüggő elemeket tartalmazó egyéb kutatási tevékenységekre vonatkozó technikai, tudományos és gazdasági információk gyűjtése és elemzése, valamint a kutatások és a kutatási tevékenységek eredményeinek terjesztése;

b)  a munkahelyi biztonsággal és fizikai és mentális egészségvédelemmel kapcsolatos kutatásokra és a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel és a munkahelyi befogadással összefüggő elemeket tartalmazó egyéb kutatási tevékenységekre vonatkozó technikai, tudományos és gazdasági információk gyűjtése és elemzése, valamint a kutatások és a kutatási tevékenységek eredményeinek terjesztése;

Módosítás     12

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az együttműködés, valamint az információ- és a tapasztalatcsere előmozdítása és támogatása a tagállamok között a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén, ideértve a képzési programokra vonatkozó tájékoztatást is;

c)  az együttműködés, valamint az információ- és a tapasztalatcsere előmozdítása és támogatása a tagállamok között a munkahelyi biztonság és fizikai és mentális egészségvédelem területén, ideértve a képzési programokra vonatkozó tájékoztatást is;

Módosítás     13

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  az európai uniós intézmények és szervek, valamint a tagállamok számára a rendelkezésre álló objektív technikai, tudományos, jogi és gazdasági információk és magas szintű szakmai ismeretek biztosítása ahhoz, hogy a munkavállalók biztonságának és egészségének védelme érdekében megalapozott és eredményes politikákat dolgozhassanak ki és hajthassanak végre; e célból az Európai Bizottság számára különösen az ahhoz szükséges technikai, tudományos, jogi és gazdasági információk és magas szintű szakmai ismeretek biztosítása, hogy ellássa a munkavállalók biztonságának és egészségének védelme területén a jogszabályok és intézkedések azonosításához, előkészítéséhez és értékeléséhez kapcsolódó feladatait, mindenekelőtt a jogszabályok hatása, a jogszabályoknak a műszaki, a tudományos vagy a jogi környezet megváltozása miatt kiigazítása, valamint a jogszabályoknak a vállalkozásoknál, különösen a mikro-, kis- és középvállalkozásoknál való gyakorlati végrehajtása vonatkozásában;

e)  az uniós intézmények és szervek, valamint a tagállamok számára a rendelkezésre álló objektív technikai, tudományos, jogi és gazdasági információk és magas szintű szakmai ismeretek biztosítása ahhoz, hogy a munkahelyi befogadás előmozdítása, valamint a munkavállalók biztonságának, illetve fizikai és mentális egészségének védelme, ezen belül a lehetséges veszélyek megelőzése és előrejelzése érdekében megalapozott és eredményes politikákat dolgozhassanak ki és hajthassanak végre; e célból a Bizottság számára különösen az ahhoz szükséges technikai, tudományos és gazdasági információk, valamint szakértelem biztosítása, hogy elláthassa a munkavállalók biztonságának és egészségének védelme területén a jogszabályok és az intézkedések azonosításához, előkészítéséhez és értékeléséhez kapcsolódó feladatait, mindenekelőtt a jogszabályok hatása, a jogszabályoknak a műszaki, a tudományos vagy a jogi környezet változása miatti kiigazítása, valamint a jogszabályoknak a vállalkozásoknál különösen a mikro-, kis- és középvállalkozásoknál való gyakorlati végrehajtása vonatkozásában;

Módosítás     14

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a politikai döntéshozók, köztük a szociális partnerek kutatáson alapuló szakpolitikai javaslatokkal való ellátása a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme terén, saját elemzései és kutatásai alapján;

Indokolás

Az OSHA nagyon is képes arra, hogy az elemzés és az információk biztosítása után megtegye a következő lépést, és mindezt a politikai döntéshozatalt szolgáló értékes javaslatokká alakítsa át. Ennek a feladataira és megbízatására vonatkozó leírásban kifejezetten meg kell jelennie.

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a biztonsággal és egészséggel kapcsolatos kérdések terén információgyűjtés a harmadik országokból és a nemzetközi szervezetektől, illetve ezek számára ilyen információk rendelkezésre bocsátása;

g)  a biztonsággal és a fizikai és mentális egészséggel kapcsolatos kérdések terén információgyűjtés a harmadik országokból és a nemzetközi szervezetektől, illetve ezek számára ilyen információk rendelkezésre bocsátása;

Módosítás     16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  technikai, tudományos és gazdasági információk biztosítása a megelőző tevékenységek végrehajtását szolgáló módszerekről és eszközökről, valamint a bevált gyakorlat meghatározása és a megelőző tevékenységek elősegítése, különös figyelmet fordítva a kis- és középvállalkozások sajátos problémáira. A bevált gyakorlatot illetően az Ügynökség különösen a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó kockázatértékelés elkészítésében használandó gyakorlati eszközökre, valamint az ezen kockázatok kezelésére irányuló intézkedések meghatározására összpontosít;

h)  technikai, tudományos és gazdasági információk biztosítása a megelőző tevékenységek végrehajtását szolgáló módszerekről és eszközökről, valamint a bevált gyakorlat meghatározása és a megelőző tevékenységek elősegítése, különös figyelmet fordítva a kis- és középvállalkozások sajátos problémáira. A bevált gyakorlatot illetően az Ügynökség különösen a munkahelyi biztonságra és fizikai és mentális egészségvédelemre vonatkozó kockázatértékelés elkészítésében használandó gyakorlati eszközökre, valamint az ezen kockázatok kezelésére irányuló intézkedések meghatározására összpontosít;

Módosítás     17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia)  stratégia kidolgozása a harmadik országokkal és a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokat illetően az Ügynökség hatáskörébe tartozó témák tekintetében;

Módosítás     18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  a munkahelyi egészségvédelem és biztonság témakörében tudatosító és kommunikációs tevékenységek, illetve kampányok megvalósítása.

j)  a munkahelyi fizikai és mentális egészségvédelem és biztonság témakörében tudatosító és kommunikációs tevékenységek, illetve kampányok megvalósítása.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  egy olyan kommunikációs stratégia kialakítása, amely a Bizottság, illetve más intézmények és ügynökségek stratégiáival és tevékenységeivel koherens és azokhoz kapcsolódik.

Módosítás     20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Mielőtt külső szervezetet bíznak meg az Ügynökség szakterületeihez tartozó tanulmány elkészítésével, az uniós intézmények konzultálnak az Ügynökséggel, hogy tájékozódjanak rendelkezésre állásáról és forrásokat különítenek el az Ügynökség számára.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség a feladatainak ellátása során intenzív párbeszédet folytat különösen a szakosodott állami és magánszervezetekkel, a hatóságokkal, valamint a munkavállalói és a munkáltatói szervezetekkel. Az átfedések megelőzése és a tevékenységük közötti szinergiák és kapcsolódások előmozdítása céljából az Ügynökség saját céljainak sérelme nélkül biztosítja az együttműködést a többi európai uniós ügynökséggel, ideértve különösen az Európai Alapítványt az Élet- és Munkakörülmények Javításáért, az Európai Szakképzésfejlesztési Központot és adott esetben más uniós ügynökségeket.

(3)  Az Ügynökség a feladatainak ellátása során intenzív párbeszédet folytat különösen a szakosodott nemzeti vagy nemzetközi állami és magánszervezetekkel, a hatóságokkal, az oktatási intézményekkel, a munkavállalói és a munkáltatói szervezetekkel, valamint – ahol vannak ilyenek – a nemzeti háromoldalú testületekkel. Az átfedések megelőzése és a tevékenységük közötti szinergiák és kapcsolódások előmozdítása céljából az Ügynökség saját céljainak sérelme nélkül biztosítja az együttműködést más uniós ügynökségekkel, ideértve az együttes munkavégzés lehetőségét is, különösen az Eurofounddal, a Cedefoppal és adott esetben más uniós ügynökségekkel.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  az Európai Parlament által kijelölt három független szakértő.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az a), a b) és a c) pontban említett tagokat a Tanács jelöli ki a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság tagjai és póttagjai közül.

Az a), a b) és a c) pontban említett tagokat a tagállamok, valamint az európai munkaadói és munkavállalói szervezetek által benyújtott listák alapján a Tanács jelöli ki a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság9 tagjai és póttagjai közül.

__________________

__________________

9A Tanács 2003. július 22-i határozata a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság létrehozásáról, HL C 218., 2003.9.13., 1–4. o.

9A Tanács 2003. július 22-i határozata a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság létrehozásáról, HL C 218., 2003.9.13., 1–4. o.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az a) pontban említett tagokat a tagállamok javaslata alapján kell kijelölni.

törölve

Indokolás

A bizottsági javaslat ezen alpontjának és a következő két alfejezetnek a törlése biztosítani fogja a három ügynökség kinevezési eljárásának egymás közötti következetességét.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A b) és a c) pontban említett tagokat a tanácsadó bizottság megfelelő csoportjait képviselő szóvivők javaslata alapján kell kijelölni.

törölve

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tanácsadó bizottságon belüli három csoport benyújtja javaslatait a Tanácsnak; a javaslatokat tájékoztatásul a Bizottság számára is meg kell küldeni.

törölve

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 6 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az Európai Parlament illetékes bizottsága jelöli ki az első albekezdés da) pontjában említett szakértőket, miután megbizonyosodott arról, hogy a kinevezéssel nem alakul ki összeférhetetlenség.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az igazgatótanács tagjai és a póttagok kijelölése a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos szakpolitikák területén meglévő ismereteikre figyelemmel, a megfelelő vezetői, igazgatási és költségvetési készségeket figyelembe véve történik. Az igazgatótanácsban képviselt valamennyi fél törekszik a nemek kiegyensúlyozott képviseleti arányának biztosítására, valamint arra, hogy képviselőinek személyét az igazgatótanács munkája folyamatosságának biztosítása érdekében ne változtassa gyakran.

(3)  Az igazgatótanács tagjai és a póttagok kijelölése a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos szakpolitikák területén meglévő ismereteikre figyelemmel, a megfelelő vezetői, igazgatási és költségvetési készségeket figyelembe véve történik. Az igazgatótanácsban képviselt valamennyi fél törekszik arra, hogy képviselőinek személyét az igazgatótanács munkája folyamatosságának biztosítása érdekében ne változtassa gyakran. Az Európai Parlament, a Bizottság, a tagállamok és a szociális partnerek az igazgatótanácsba jelölt képviselőik és póttagjaik kinevezése során biztosítják a férfiak és a nők kiegyensúlyozott képviseletét.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Valamennyi tag és póttag írásbeli érdekeltségi nyilatkozatot ír alá hivatalba lépésekor, amelyet aktualizálnia kell, ha e tekintetben megváltoznak a körülmények. Az Ügynökség honlapján közzéteszi az érdekeltségi nyilatkozatokat és azok aktualizásálát.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagok és a póttagok megbízatása négy évre szól. Ez az időtartam meghosszabbítható. Megbízatásuk lejártával vagy lemondáskor a tagok a megbízatásuk megújításáig, illetve az új tag kijelöléséig ellátják feladataikat.

(4)  A tagok és a póttagok megbízatása négy évre szól. Ez az időtartam megújítható. Megbízatásuk lejártával vagy lemondáskor a tagok a megbízatásuk megújításáig, illetve az új tag kijelöléséig ellátják feladataikat.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A Cedefop, az Eurofound és az Európai Képzési Alapítvány egy-egy képviselőjének jogot kell biztosítani arra, hogy az ügynökségek hatékonyságának és a köztük levő szinergiák fokozása érdekében megfigyelői státuszban részt vehessenek az igazgatótanács ülésein.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  kijelöli az Ügynökség tevékenységének általános irányát és a 6. cikknek megfelelően minden évben elfogadja az Ügynökség programdokumentumát a szavazásra jogosult tagok kétharmadának szavazatával;

a)  kijelöli az Ügynökség tevékenységeinek stratégiai irányát és a szavazásra jogosult tagok kétharmadának szavazatával, a 6. cikknek megfelelően minden évben elfogadja az Ügynökség programdokumentumát;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  szabályokat fogad el tagjai és a független szakértők vonatkozásában az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére;

f)  szabályokat fogad el tagjai és a független szakértők, valamint a 20. cikkben említettek szerint a kirendelt nemzeti szakértők és egyéb, nem az Ügynökség alkalmazásában álló személyzet vonatkozásában az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére, beleértve a potenciális kockázatok korai szakaszban történő észlelését szolgáló intézkedéseket;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a szükségletek elemzése alapján kommunikációs és terjesztési tervet fogad el, és azt rendszeresen frissíti;

g)  a szükségletek elemzése alapján kommunikációs és terjesztési tervet fogad el, és azt rendszeresen frissíti és belefoglalja az Ügynökség programdokumentumába;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az éves munkaprogramban a részletes célkitűzéseket és az elvárt eredményeket, valamint a kapcsolódó teljesítménymutatókat kell meghatározni. Emellett – a tevékenységalapú költségvetés-tervezés és irányítás elveivel összhangban – ismertetni kell benne a finanszírozandó fellépéseket, és meg kell jelölni az egyes fellépésekhez rendelt pénzügyi és humánerőforrásokat. Az éves munkaprogramnak összhangban kell állnia az (5) bekezdésben említett többéves munkaprogrammal. Egyértelműen jeleznie kell, hogy az előző pénzügyi évhez képest az Ügynökség mely megbízatása és feladata új, változott vagy szűnt meg. Az éves és/vagy többéves programozásnak magában kell foglalnia a harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra vonatkozó, a 30. cikkben említett stratégiát és az e stratégiához kapcsolódó fellépéseket.

(3)  Az éves munkaprogramban a részletes célkitűzéseket és az elvárt eredményeket, a kapcsolódó teljesítménymutatókat, valamint az előzetes és utólagos értékelés tárgyát képező tevékenységeket és programokat kell meghatározni. Emellett – a tevékenységalapú költségvetés-tervezés és irányítás elveivel összhangban – ismertetni kell benne a finanszírozandó fellépéseket, és meg kell jelölni az egyes fellépésekhez rendelt pénzügyi és humánerőforrásokat. Az éves munkaprogramnak összhangban kell állnia az (5) bekezdésben említett többéves munkaprogrammal. Egyértelműen jeleznie kell, hogy az előző pénzügyi évhez képest az Ügynökség mely megbízatása és feladata új, változott vagy szűnt meg. Az éves és többéves programozásnak magában kell foglalnia a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra vonatkozó, a 30. cikkben említett stratégiát és az e stratégiához kapcsolódó fellépéseket.

Módosítás     36

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az erőforrások programozását évente aktualizálni kell. A stratégiai programozást az indokolt esetekben – és különösen a 28. cikkben említett értékelés kimenetelének figyelembevétele céljából – aktualizálni kell.

(6)  Az erőforrások programozását évente aktualizálni kell. A stratégiai programozást az indokolt esetekben – és különösen a 28. cikkben említett értékelés kimenetelének figyelembevétele céljából – aktualizálni kell. Amennyiben uniós intézmények vagy uniós jogszabályok új feladatokat ruháznak az Ügynökségre, ezt az erőforrásokra vonatkozó és a pénzügyi programozásban figyelembe kell venni.

Indokolás

Az uniós jogalkotás új feladatokkal bízhatja meg az Ügynökséget. Ha ezt a költségvetés és az erőforrások tervezésében nem veszik figyelembe, az Ügynökség nem lesz képes új feladatainak kielégítő ellátására vagy nem fog tudni alkalmazkodni az új kérésekhez.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az igazgatótanács elnököt és három alelnököt választ a következő módon: egyet a tagállamokat képviselő tagok, egyet a munkaadói szervezeteket képviselő tagok, egyet a munkavállalói szervezeteket képviselő tagok, egyet pedig a Bizottságot képviselő tagok közül. Az elnök és az alelnökök megválasztása az igazgatótanács szavazásra jogosult tagjai kétharmadának szavazatával történik.

(1)  Az igazgatótanács elnököt és három alelnököt választ a következő módon: egyet a tagállamokat képviselő tagok, egyet a munkaadói szervezeteket képviselő tagok, egyet a munkavállalói szervezeteket képviselő tagok, egyet pedig a Bizottságot képviselő tagok közül. Az elnököt és az alelnököt az igazgatótanács szavazati joggal rendelkező tagjainak kétharmados többségével választják meg. Az igazgatótanács biztosítja, hogy az elnök és az alelnökök együttesen kiegyensúlyozottan képviseljék a férfiak és a nők arányát.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az Ügynökség kellő időben és átlátható módon információkat tesz közzé honlapján az igazgatótanács üléseiről.

Módosítás     39

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Sürgős esetekben a felügyelőtestület az igazgatótanács nevében meghozhat bizonyos ideiglenes határozatokat, különösen az igazgatási irányítást érintő kérdésekben, ideértve a kinevezési hatáskörök átruházásának felfüggesztését és a költségvetési kérdéseket is.

(3)  Sürgős esetekben a felügyelőtestület az igazgatótanács nevében meghozhat bizonyos ideiglenes határozatokat.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A felügyelőtestület az igazgatótanács elnökéből, a három alelnökből, a 4. cikk (5) bekezdésében említett három csoport koordinátorából és a Bizottság egy képviselőjéből áll. A 4. cikk (5) bekezdésében említett mindegyik csoport legfeljebb két póttagot jelölhet a felügyelőtestület ülésein a teljes jogú tagok távollétében történő részvételre. Az igazgatótanács elnöke egyben a felügyelőtestület elnöke is. Az ügyvezető igazgató részt vesz a felügyelőtestület ülésein, de szavazati joggal nem rendelkezik.

(4)  A felügyelőtestület az igazgatótanács elnökéből, a három alelnökből, a 4. cikk (5) bekezdésében említett három csoport koordinátorából és a Bizottság egy képviselőjéből áll. A 4. cikk (5) bekezdésében említett csoportok mindegyike legfeljebb két–két póttagot jelölhet a felügyelőtestület ülésein a teljes jogú tagok távollétében történő részvételre, biztosítva a férfi és női képviselők kiegyensúlyozott arányát. Az igazgatótanács elnöke egyben a felügyelőtestület elnöke is. Az ügyvezető igazgató részt vesz a felügyelőtestület ülésein, de szavazati joggal nem rendelkezik.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A felügyelőtestület tagjainak megbízatása két évre szól. Ez az időtartam meghosszabbítható. A felügyelőtestület tagjainak megbízatása a végrehajtó bizottsági tagságuk megszűntével megszűnik.

(5)  A felügyelőtestület tagjainak megbízatása két évre szól. Ez az időtartam megújítható. A felügyelőtestület tagjainak megbízatása a végrehajtó bizottsági tagságuk megszűntével megszűnik.

Módosítás     42

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A felügyelőtestület évente legalább három alkalommal ülésezik. Ezenkívül az elnöke kezdeményezésére vagy a tagjai kérésére is összeül.

(6)  A felügyelőtestület évente legalább három alkalommal ülésezik. Ezenkívül az elnöke kezdeményezésére vagy a tagjai kérésére is összeül. Az egyes koordinátorok minden egyes ülés után kellő időben és átlátható módon tájékoztatják saját csoportjuk tagjait a vita tartalmáról.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökséget az ügyvezető igazgató irányítja. Az ügyvezető igazgató a tevékenységéért az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel.

(1)  Az ügyvezető igazgató a felelős az Ügynökségnek az igazgatótanács által megszabott stratégiai irányvonalnak megfelelő általános irányításáért, és a tevékenységéért az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a 28. cikkben említett rendszeres értékelések elvégzését lehetővé tevő eredményes nyomon követési rendszer, valamint ezek eredményeit összefoglaló jelentéstételi rendszer kialakítása;

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  cselekvési terv elkészítése a belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből, illetve az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálataiból származó megállapítások és ajánlások nyomán megteendő intézkedésekről, évente két alkalommal jelentéstétel az előrehaladásról a Bizottságnak, valamint rendszeresen az igazgatótanácsnak és a felügyelőtestületnek;

f)  cselekvési terv elkészítése a belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből és a 28. cikkben említett értékelésekből, illetve az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálataiból származó megállapítások és ajánlások nyomán megteendő intézkedésekről, évente két alkalommal jelentéstétel az előrehaladásról a Bizottságnak, valamint rendszeresen az igazgatótanácsnak és a felügyelőtestületnek;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  a nemek közötti egyensúly biztosítása az Ügynökségen belül;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  az 5. cikk (2) bekezdésében említett határozattal összhangban az emberierőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos döntések meghozatala;

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

jb)  az Ügynökség belső struktúrájának létrehozásával, valamint adott esetben ezek módosításával kapcsolatos valamennyi döntés meghozatala, figyelembe véve az Ügynökség tevékenységeivel kapcsolatos szükségleteket és a hatékony és eredményes költségvetési gazdálkodás elvét.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ügyvezető igazgató feladata továbbá annak eldöntése, hogy szükséges-e – az Ügynökség feladatainak hatékony és eredményes végrehajtása céljából egy vagy több tagállamban egy vagy több helyi irodát nyitni. A döntés a Bizottság, az igazgatótanács és azon tagállam előzetes hozzájárulását igényli, ahol a helyi iroda nyílik. A döntésről hozott határozatban meg kell határozni az adott helyi iroda által ellátandó tevékenységek körét olyan módon, hogy megelőzhetők legyenek a szükségtelen költségek és az Ügynökségen belüli igazgatási feladatkörök közötti indokolatlan átfedések.

(6)  Az ügyvezető igazgató feladata továbbá annak eldöntése is, hogy az Ügynökség feladatainak hatékony és eredményes végrehajtása céljából szükséges-e egy helyi összekötő irodát létesíteni Brüsszelben, amelynek feladata, hogy elmélyítse az Ügynökség együttműködését a megfelelő uniós intézményekkel. A döntéshez a Bizottság, az igazgatótanács és azon tagállam előzetes hozzájárulására van szükség, ahol a helyi iroda nyílik. A döntésről hozott határozatban meg kell határozni az adott helyi iroda által ellátandó tevékenységek körét olyan módon, hogy megelőzhetők legyenek a szükségtelen költségek és az Ügynökségen belüli igazgatási feladatkörök közötti indokolatlan átfedések.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az előirányzat-tervezetek a 6. cikk (1) bekezdésében említett, az éves programozást tartalmazó programdokumentumban megfogalmazott célkitűzésen és várt eredményeken alapulnak és figyelembe veszik az e célok és várt eredmények eléréséhez szükséges pénzügyi forrásokat, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvének megfelelően.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság az előirányzat-tervezetet az Európai Unió általános költségvetésének tervezetével együtt megküldi a költségvetési hatóságnak.

(4)  A Bizottság az előirányzat-tervezetet az Európai Unió általános költségvetésének tervezetével együtt benyújtja a költségvetési hatóságnak és az Ügynökségnek.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője a következő pénzügyi év március 31-éig megküldi a Számvevőszéknek az Ügynökség előzetes beszámolójának a Bizottság elszámolásával konszolidált változatát.

A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője a következő pénzügyi év március 31-éig megküldi az Európai Számvevőszéknek az Ügynökség előzetes beszámolójának a Bizottság elszámolásával konszolidált változatát.

Indokolás

A többi ügynökségi javaslattal, illetve a szövegben szereplő egyéb hivatkozásokkal való összhang érdekében.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Számvevőszék által az Ügynökség előzetes beszámolójára vonatkozóan tett észrevételeknek a költségvetési rendelet 148. cikke szerinti kézhezvételét követően az ügyvezető igazgató saját hatáskörben elkészíti az Ügynökség végleges beszámolóját, és azt véleményezésre benyújtja az igazgatótanácshoz.

(3)  Az Európai Számvevőszék által az Ügynökség előzetes beszámolójára vonatkozóan tett észrevételeknek a költségvetési rendelet 148. cikke szerinti kézhezvételét követően az ügyvezető igazgató saját hatáskörben elkészíti az Ügynökség végleges beszámolóját, és azt véleményezésre benyújtja az igazgatótanácshoz.

Módosítás     54

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A számvitelért felelős tisztviselő minden pénzügyi évet követően július 1-jéig megküldi a végleges beszámolót és az igazgatótanács véleményét az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

(5)  A számvitelért felelős tisztviselő minden pénzügyi évet követően július 1-jéig megküldi a végleges beszámolót és az igazgatótanács véleményét az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Európai Számvevőszéknek.

Módosítás     55

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ügyvezető igazgatót nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság által javasolt jelöltek listájáról.Az ügyvezető igazgatóval történő szerződéskötés céljából az Ügynökséget az igazgatótanács elnöke képviseli.

 

(2)  Az ügyvezető igazgatót nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság által javasolt jelöltek listájáról. A Bizottság konzultál az igazgatótanáccsal, és szükség esetén megszerzi annak írásbeli hozzájárulását, mielőtt javaslatot tesz a jelöltek szűkített listájára. Kinevezését követően az új ügyvezető igazgató meghallgatáson vesz részt az Európai Parlament illetékes bizottságában. Az ügyvezető igazgatóval történő szerződéskötés céljából az Ügynökséget az igazgatótanács elnöke képviseli.

Módosítás     56

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ügyvezető igazgató kizárólag az igazgatótanácsnak a Bizottság javaslata alapján meghozott határozatával hívható vissza hivatalából.

(6)  Az ügyvezető igazgató kizárólag az igazgatótanácsnak a Bizottság javaslata alapján meghozott határozatával – amely ügyvezető igazgatóként végzett teljesítményének indokolt értékelésén alapul – hívható vissza hivatalából.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Ügynökség a tagállamokban – e tagállamok hozzájárulásával és a 11. cikk (6) bekezdésével összhangban – helyi irodákat hozhat létre.

(4)  Az Ügynökség a 11. cikk (6) bekezdésével összhangban összekötő irodát hozhat létre Brüsszelben.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja biztosítja.

(3)  Az Ügynökség működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja, illetve adott esetben más fordítási szolgálatok biztosítják.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Az Ügynökség tevékenységét nagyfokú átláthatóság mellett folytatja.

Módosítás     60

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 30. cikkének (4) bekezdése szerint az Ügynökség előzetes és utólagos értékeléseket végez azon tevékenységeire vonatkozóan, amelyek jelentős kiadással járnak.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Módosítás     61

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság legkésőbb a 35. cikkben említett időpont után öt évvel, majd azt követően ötévente a bizottsági iránymutatásoknak megfelelően az Ügynökség célkitűzései, megbízatása és feladatai tükrében értékeli az Ügynökség teljesítményét. Az értékelés keretében foglalkozik különösen az Ügynökség megbízatása módosításának esetleges szükségességével és e módosítások pénzügyi hatásaival.

(1)  A Bizottság legkésőbb a 37. cikkben említett időpont után öt évvel, majd azt követően ötévente a bizottsági iránymutatásoknak megfelelően értékelést nyújt be az Ügynökség célkitűzéseivel, megbízatásával és feladataival kapcsolatos teljesítményéről. Javaslatának előkészítése során a Bizottság konzultációt folytat az igazgatótanáccsal. Az értékelés során foglalkozni kell különösen az Ügynökség megbízatásának és a kapcsolódó további pénzügyi, költségvetési forrásoknak és humán erőforrásoknak az esetlegesen szükségesnek mutatkozó módosításával, ha az Ügynökségre új feladatokat ruháznak vagy növekszik a meglévő feladatokkal járó munkateher.

Módosítás     62

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendeletben meghatározott célkitűzések eléréséhez szükséges mértékben és a tagállamok és az uniós intézmények hatásköreinek sérelme nélkül az Ügynökség együttműködhet harmadik országok illetékes hatóságaival és/vagy nemzetközi szervezetekkel. Ebből a célból az Ügynökség a Bizottság előzetes jóváhagyásával a harmadik országok hatóságaival és a nemzetközi szervezetekkel munkamegállapodásokat köthet. Ezek a megállapodások az Unióval és tagállamaival szemben jogi kötelezettséget nem keletkeztethetnek.

(1)  Az e rendeletben meghatározott célkitűzések eléréséhez szükséges mértékben és a tagállamok és az uniós intézmények hatásköreinek sérelme nélkül az Ügynökség együttműködhet harmadik országok illetékes hatóságaival és/vagy nemzetközi szervezetekkel. Ebből a célból az Ügynökség a harmadik országok hatóságaival és a nemzetközi szervezetekkel munkamegállapodásokat köthet. Ezek a megállapodások az Unióval és tagállamaival szemben jogi kötelezettséget nem keletkeztethetnek.

(1)

  HL C 209., 2010.7.30., 49. o.


INDOKOLÁS

I. EU-OSHA

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) célja, hogy biztonságosabbá, egészségesebbé és termelékenyebbé tegye az európai munkahelyeket. A kockázatmegelőzés kultúráját mozdítja elő, valamint tudást és bevált gyakorlatokat oszt meg az egészségre és biztonságra vonatkozóan. Az Ügynökség kormányokkal, munkavállalói és munkáltatói szervezetekkel, uniós szervekkel és hálózatokkal, illetve magánvállalatokkal működik együtt.

Amikor alapító rendelete elfogadásával az EU-OSHA 1994-ben megalakult, azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó hasznos technikai, tudományos és gazdasági információkkal lássa el az uniós szerveket, a tagállamokat, a szociális partnereket és a területtel foglalkozó feleket. Az alapító rendeletet ezt követően több alkalommal, legutóbb 2005-ben módosították.

Küldetésnyilatkozatában így fogalmazódik meg az Ügynökség célkitűzése: „megbízható és releváns információk, elemzések és eszközök kialakítása, összegyűjtése és rendelkezésre bocsátása a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén az ismeretek gyarapítása, a tudatosság növelése és az információk és a bevált módszerek cseréje céljából, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén érintettek szükségleteinek kielégítése érdekében”.Az Ügynökség a jelenlegi időszakra azt az átfogó célt fogalmazta meg, hogy: „elismerten vezető szerepet töltsön be az egészséges és biztonságos munkahelyek európai előmozdításában, a háromoldalú megközelítésre, a részvételre és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén jelentkező kockázatok megelőzésével kapcsolatos kultúra kialakítására építve, az intelligens, fenntartható, termelékeny és inkluzív gazdaság biztosítása érdekében”.

A Bizottság javaslata megőrzi az EU-OSHA háromoldalú felépítését, amely a célkitűzéseiben és az igazgatótanács összetételében is tükröződik. Ezt a megközelítést az érdekelt felek is jóváhagyták. Az előadó egyetért azzal, hogy az Ügynökség háromoldalú jellege alapvetően fontos ahhoz, hogy jól tájékozott legyen az összes tagállam helyzetéről. Ez lehetővé teszi az Ügynökség számára a bevált gyakorlatok megosztását és a munkavállalók célirányos elérését egész Európában.

II. A decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozat

2012. július 19-én a Parlament, a Tanács és a Bizottság egy közös megközelítést meghatározó együttes nyilatkozatot írt alá, amely ugyan jogilag nem kötelező, de azt a decentralizált ügynökségekre vonatkozó jövőbeli döntések meghozatalakor figyelembe fogják venni. A Bizottság javaslata az EU-OSHA alapító rendeletét kívánja e közös megközelítésben szereplő pontokhoz igazítani.

Az EU-OSHA előadója a CEDEFOP (szakképzéssel foglalkozó ügynökség) és az Eurofound (az élet- és munkakörülmények javítását célzó alapítvány) előadóival dolgozik együtt annak biztosítása érdekében, hogy a három rendelet teljes mértékben tükrözze az együttes nyilatkozat elveit, valamint az uniós ügynökségek némelyikére vonatkozó rendeletekbe már átvezetett fejleményeket.

A Bizottság jelenleg végzi az Ügynökség célkitűzéseire, megbízatására, irányítására és feladataira irányuló átfogó értékelést, amely kiterjed majd a munkaerőpiac, a munkakörülmények, a szakképzés és a készségfejlesztés területén tevékenykedő más ügynökségekkel kapcsolatos vonatkozásokra is. Ebből kifolyólag a jelenlegi jelentéstervezet nem kívánja módosítani a 2. cikkben foglalt feladatokat.

Az erre irányuló változásokat az értékelés eredményeinek megismerését követően lehet fontolóra venni. Fontos ugyanakkor biztosítani, hogy bármilyen erre irányuló módosítás ne zavarja meg az OSHA jelenlegi munkáját.

III. Javasolt módosítások

A Bizottság javaslata már most is tükrözi az együttes nyilatkozatban és a közös megközelítésben megfogalmazott lényeges pontokat. Ilyen például:

•  az igazgatótanács szerkezete;

•  a jelenlegi elnökséget felváltó ügyvezető testület, amely az igazgatótanács határozatainak előkészítését és nyomon követését segíti elő, illetve egyes sürgős átmeneti határozatokat is hoz;

•  az EU-OSHA kapcsolata a többi uniós szervvel, különösen a CEDEFOP-pal és az Eurofounddal;

•  a csalás vagy az esetleges összeférhetetlenségek felszámolására irányuló intézkedések; valamint

•  a programok és a kiadások értékelése.

A javasolt módosítások célja, hogy megerősítsék és egyértelművé tegyék ezeket a kérdéseket, különös figyelmet szentelve az ügynökségek közötti átfedések elkerülésének szükségességének.

Ez utóbbi a közkiadásokra nehezedő általános nyomás miatt, valamint amiatt is nagyon fontos, hogy a polgárok megbizonyosodhassanak arról, hogy az általuk befizetett adók a legköltséghatékonyabb módon kerülnek felhasználásra.

Az ügynökségek tevékenységei közötti lehetséges átfedések megvizsgálásán kívül az éves költségvetési és tervezési folyamatokba beépített hathatós előzetes és utólagos értékelési program – a teljesítménymutatók hatékony használata mellett – hasonlóképpen fontos szerepet játszik a hatékonyság maximalizálásában.

Egyes módosítások a hatékony kommunikáció és átláthatóság iránti igényeket hangsúlyozzák, teljes mértékben kihasználva a modern kommunikációs módszereket. Mindez nagyon is fontos, ha azt szeretnénk, hogy az EU-OSHA munkája a lehető legtöbb potenciális kedvezményezetthez elérjen, beleértve a mikro-, kis- és középvállalkozásokat is.

További módosítások a különböző döntéshozatali szintek közötti hatékony kommunikációt hivatottak elősegíteni, különösen az igazgatótanács és az ügyvezető testület, valamint az érdekelt felek között.

IV. Következtetés

Az EU-OSHA alapító rendeletének a CEDEFOP- és Eurofound-rendeletekkel párhuzamosan végzett jelenlegi felülvizsgálata fontos, ugyanakkor korlátozott reformot jelent. Lehetőséget teremt az Ügynökség szervezeti felépítése egyes vetületeinek egyszerűsítésére és olyan fontos elvek megerősítésére, amilyen az értékelés, az átláthatóság és a költséghatékonyság. Az előadó e célokat kívánta követni a szükségtelen változások elkerülésével, hiszen az EU-OSHA már most is a tevékenyen hozzájárul a munkahelyi egészségvédelem és biztonság legmagasabb szintű normáinak garantálásához.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (10.5.2017)

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) létrehozásáról és a 2062/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

A vélemény előadója: Jens Geier

RÖVID INDOKOLÁS

Az EU-OSHA alapító rendeletének felülvizsgálata a decentralizált ügynökségek vonatkozásában elfogadott közös megközelítéssel összehangolja az EU-OSHA tekintetében irányadó jelenlegi rendeletet. A felülvizsgálat egyben lehetőséget kínál az EU-OSHA célkitűzéseinek és feladatainak naprakésszé tételére is.

Az EU-OSHA alapító rendeletének felülvizsgálatával párhuzamosan az Európai Unió másik két, úgynevezett háromoldalú ügynökségének – az Eurofound és a CEDEFOP – alapító rendelete szintén felülvizsgálatra kerül.

Az emberi és a pénzügyi erőforrások tekintetében a pénzügyi kimutatásban részletesebben bemutatott költségvetési hatások megfelelnek a COM(2013)0519 bizottsági közleményben foglaltaknak.

Az előadó javasolja egyes, a háromoldalú ügynökségek közti együttműködésre vonatkozó rendelkezések módosítását a szóban forgó együttműködés fokozása érdekében.

Az előadó emellett javasolja egy, az Európai Parlament által javasolt képviselőnek az Ügynökség igazgatótanácsába való delegálását a Bizottság egyik képviselőjének felváltása céljából. Ez a megközelítés összhangban van az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről kiadott, 2012. július 19-i közös nyilatkozatával.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Mivel a három háromoldalú ügynökség – az EU-OSHA, az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) és az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) – a munkaerőpiaccal, a munkakörnyezettel, a szakképzéssel és a készségekkel összefüggő kérdésekkel foglalkozik, elengedhetetlen a három ügynökség szoros együttműködése, valamint a hatékonyság és a szinergiák fokozását lehetővé tevő módszerek kiaknázása. Emellett indokolt esetben az Ügynökségnek törekednie kell az Európai Bizottság belső kutatási kapacitásaival való hatékony együttműködésre.

(5)  Mivel a három háromoldalú ügynökség – az EU-OSHA, az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) és az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) – a munkaerőpiaccal, a munkakörnyezettel, a szakképzéssel és a készségekkel összefüggő kérdésekkel foglalkozik, elengedhetetlen a három ügynökség szoros együttműködése, valamint a hatékonyság és a szinergiák fokozását lehetővé tevő módszerek kiaknázása. A tervek között szerepel az adminisztratív feladatok három ügynökség közötti megosztása vagy összevonása, és az ügynökségeknek az átfedések elkerülése érdekében egymással szorosan együttműködve kell elfogadniuk éves munkaprogramjukat. Emellett indokolt esetben az Ügynökségnek törekednie kell erőforrás-gazdálkodásának javítására eszközei, berendezései és alkalmazottai átcsoportosításával annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentse a kockázatot a felhasználók számára, valamint törekednie kell az előnyök optimalizálására és az Európai Bizottság belső kutatási kapacitásaival való hatékony együttműködésre.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A koordináció és a költségmegtakarítás céljából, a párhuzamosságok elkerülése és a szinergiák és komplementaritás előmozdítása érdekében az Ügynökségnek szorosan együtt kellene működnie az Unió egyéb, a területen tevékenykedő ügynökségeivel és azokkal együttműködési megállapodásokat kellene kötnie.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Az Ügynökség költségvetését a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvének tiszteletben tartásával kellene kialakítani, figyelembe véve az Ügynökség céljait és várt eredményeit.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség a feladatainak ellátása során intenzív párbeszédet folytat különösen a szakosodott állami és magánszervezetekkel, a hatóságokkal, valamint a munkavállalói és a munkáltatói szervezetekkel. Az átfedések megelőzése és a tevékenységük közötti szinergiák és kapcsolódások előmozdítása céljából az Ügynökség saját céljainak sérelme nélkül biztosítja az együttműködést a többi európai uniós ügynökséggel, ideértve különösen az Európai Alapítványt az Élet- és Munkakörülmények Javításáért, az Európai Szakképzésfejlesztési Központot és adott esetben más uniós ügynökségeket.

(3)  Az Ügynökség a feladatainak ellátása során intenzív párbeszédet folytat különösen a szakosodott állami és magánszervezetekkel, a hatóságokkal, valamint a munkavállalói és a munkáltatói szervezetekkel.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Ügynökség saját céljainak sérelme nélkül a koordináció és a költségmegtakarítás, valamint a párhuzamosságok elkerülése és a tevékenységeik közötti szinergiák és komplementaritás előmozdítása érdekében együttműködik a többi európai uniós ügynökséggel, különösen az Európai Vegyianyag-ügynökséggel, az Európai Alapítvánnyal az Élet- és Munkakörülmények Javításáért és az Európai Szakképzésfejlesztési Központtal.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Az Ügynökség együttműködési megállapodásokat köt az Unió egyéb, az adott területen tevékenykedő ügynökségeivel az azokkal való együttműködés megkönnyítése és előmozdítása érdekében.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az igazgatótanács összetétele a következő:

(1)  Az igazgatótanács összetétele a következő:

a)  minden tagállamból egy tag a kormány képviseletében;

a)  minden tagállamból egy tag a kormány képviseletében;

b)  minden tagállamból egy tag a munkáltatói szervezetek képviseletében;

b)  minden tagállamból egy tag a munkáltatói szervezetek képviseletében;

c)  minden tagállamból egy tag a munkavállalói szervezetek képviseletében;

c)  minden tagállamból egy tag a munkavállalói szervezetek képviseletében;

d)  három tag a Bizottság képviseletében.

d)  két tag a Bizottság képviseletében.

 

da)  egy független tag az Európai Parlament képviseletében

Az a)–d) pontban említett minden tag rendelkezik szavazati joggal.

Az a)–da) pontban említett minden tag rendelkezik szavazati joggal.

 

A kinevezés akkor lép hatályba, amikor az érintett személy aláír egy nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség.

Az a), a b) és a c) pontban említett tagokat a Tanács jelöli ki a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság tagjai és póttagjai közül.

Az a), a b) és a c) pontban említett tagokat a Tanács jelöli ki a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság tagjai és póttagjai közül.

Az a) pontban említett tagokat a tagállamok javaslata alapján kell kijelölni.

Az a) pontban említett tagokat a tagállamok javaslata alapján kell kijelölni.

A b) és a c) pontban említett tagokat a tanácsadó bizottság megfelelő csoportjait képviselő szóvivők javaslata alapján kell kijelölni.

A b) és a c) pontban említett tagokat a tanácsadó bizottság megfelelő csoportjait képviselő szóvivők javaslata alapján kell kijelölni.

A tanácsadó bizottságon belüli három csoport benyújtja javaslatait a Tanácsnak; a javaslatokat tájékoztatásul a Bizottság számára is meg kell küldeni.

A tanácsadó bizottságon belüli három csoport benyújtja javaslatait a Tanácsnak; a javaslatokat tájékoztatásul a Bizottság számára is meg kell küldeni.

A Bizottság képviseletét ellátó tagokat a Bizottság jelöli ki.

A Bizottság és az Európai Parlament képviseletét ellátó tagokat a Bizottság és a Parlament jelöli ki.

 

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ és az Eurofound egy-egy képviselője megfigyelői státusszal rendelkezik az igazgatótanács ülésein.

Indokolás

Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről kiadott, 2012. július 19-i közös nyilatkozata módot ad arra, hogy az igazgatótanács egy tagját a Parlament jelölje ki.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amikor az Ügynökség új feladatot kap, az igazgatótanács módosítja az elfogadott éves munkaprogramot. Az igazgatótanács az éves munkaprogram nem lényeges módosítására vonatkozó hatáskörét az ügyvezető igazgatóra átruházhatja.

Amikor az Ügynökség új feladatot kap, az igazgatótanács módosítja az elfogadott éves munkaprogramot. Feladata az átfedések elkerülése az Unió egyéb háromoldalú ügynökségeinek programozásában, valamint annak biztosítása, hogy további pénzügyi erőforrások biztosítása előtt mindig érvényes alternatívaként vegyék fontolóra a tevékenységek prioritási sorrendjének módosítását. Az igazgatótanács az éves munkaprogram nem lényeges módosítására vonatkozó hatáskörét az ügyvezető igazgatóra átruházhatja.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  az Unió más ügynökségeivel való együttműködés, illetve együttműködési megállapodások megkötése ezekkel az ügynökségekkel.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az előirányzat-tervezetek a 6. cikk (1) bekezdésében említett, az éves programozást tartalmazó programdokumentumban megfogalmazott célkitűzésen és várt eredményeken alapulnak és figyelembe veszik az e célok és várt eredmények eléréséhez szükséges pénzügyi forrásokat, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvének megfelelően.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság az előirányzat-tervezetet az Európai Unió általános költségvetésének tervezetével együtt megküldi a költségvetési hatóságnak.

(4)  A Bizottság az előirányzat-tervezetet az Európai Unió általános költségvetésének tervezetével együtt megküldi a költségvetési hatóságnak. A Bizottság az előirányzat-tervezeteket ezzel egy időben megküldi az Ügynökségnek is.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja biztosítja.

(3)  Az Ügynökség működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja vagy más fordítási szolgáltatók biztosítják a közbeszerzési szabályokkal összhangban és a vonatkozó pénzügyi szabályozás által megállapított korlátok között.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság legkésőbb a 35. cikkben említett időpont után öt évvel, majd azt követően ötévente a bizottsági iránymutatásoknak megfelelően az Ügynökség célkitűzései, megbízatása és feladatai tükrében értékeli az Ügynökség teljesítményét. Az értékelés keretében foglalkozik különösen az Ügynökség megbízatása módosításának esetleges szükségességével és e módosítások pénzügyi hatásaival.

(1)  A Bizottság legkésőbb a 35. cikkben említett időpont után öt évvel, majd azt követően ötévente a bizottsági iránymutatásoknak megfelelően az Ügynökség célkitűzései, megbízatása és feladatai tükrében értékelést nyújt be az Ügynökség teljesítményéről. Az értékelés keretében foglalkozik különösen az Ügynökség megbízatása módosításának esetleges szükségességével és e módosítások pénzügyi hatásaival.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)

Hivatkozások

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

12.9.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jens Geier

15.9.2016

Az elfogadás dátuma

25.4.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)

Hivatkozások

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

23.8.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

31.8.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Czesław Hoc

28.9.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

12.7.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Benyújtás dátuma

28.7.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

 

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Michaela Šojdrová

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat