Postup : 2016/0254(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0274/2017

Predkladané texty :

A8-0274/2017

Rozpravy :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Hlasovanie :

PV 11/12/2018 - 5.9

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0491

SPRÁVA     ***I
PDF 857kWORD 112k
28.7.2017
PE 599.596v02-00 A8-0274/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajca: Czesław Hoc

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0528),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 153 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0344/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 30. marca 2017(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0274/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) bola zriadená nariadením Rady (ES) č. 2062/943 s cieľom prispieť k zlepšeniu pracovného prostredia, pokiaľ ide o ochranu bezpečnosti a zdravia pracovníkov prostredníctvom opatrení určených na zvyšovanie úrovne poznatkov a šírenie poznatkov, ktoré môžu pomôcť pri tomto zlepšovaní.

(1)  Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) bola zriadená nariadením Rady (ES) č. 2062/943 s cieľom prispieť k zlepšeniu pracovného prostredia, pokiaľ ide o ochranu bezpečnosti a zdravia pracovníkov prostredníctvom opatrení určených na zvyšovanie úrovne poznatkov a šírenie poznatkov, ako aj politických návrhov založených na výskume, ktoré môžu pomôcť pri tomto zlepšovaní. Hlavným cieľom agentúry EU-OSHA by malo byť poskytovanie špecializovaných informácií, ktoré predstavuje podstatný príspevok oblasti jej odbornosti.

__________________

__________________

3 Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1).

3 Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Od svojho založenia v roku 1994 agentúra EU-OSHA zohráva významnú úlohu pri podpore zlepšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v celej Európskej únii. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa zároveň zaznamenal vývoj. V tejto súvislosti sú potrebné určité úpravy opisu cieľov a úloh agentúry EU-OSHA v porovnaní s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 2062/94.

(2)  Od svojho založenia v roku 1994 agentúra EU-OSHA zohráva vďaka svojim odborným znalostiam významnú úlohu pri podpore zlepšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v celej Európskej únii. Zároveň sa zaznamenal vývoj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a v pracovnom prostredí zahŕňajúci technologický rozvoj, najmä v digitálnej oblasti, ktorý prináša ďalšie výzvy z hľadiska presadzovania prísnych noriem BOZP. V tejto súvislosti sú potrebné určité úpravy opisu cieľov a úloh agentúry EU-OSHA v porovnaní s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 2062/94.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Týmto nariadením sa preto ruší nariadenie (ES) č. 2062/94 s cieľom aktualizovať mandát a úlohy agentúry EU-OSHA, aby lepšie odrážali jej súčasné činnosti, ako i potrebu venovať osobitnú pozornosť mikropodnikom a malým a stredným podnikom.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Keďže tri tripartitné agentúry, EU-OSHA, Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), riešia otázky súvisiace s trhom práce, pracovným prostredím, odborným vzdelávaním a prípravou a zručnosťami, medzi danými tromi agentúrami je potrebná úzka koordinácia, pričom je potrebné hľadať spôsoby, ako zvýšiť efektívnosť a využiť synergie. Agentúra by sa okrem toho mala vo všetkých relevantných prípadoch snažiť nadviazať efektívnu spoluprácu s vlastnými výskumnými kapacitami Európskej komisie.

(5)  Keďže tri tripartitné agentúry, EU-OSHA, Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), riešia otázky súvisiace s trhom práce, pracovným prostredím, odborným vzdelávaním a prípravou a zručnosťami, je medzi nimi potrebná úzka koordinácia. Agentúry by sa preto mali navzájom dopĺňať vo svojej činnosti v prípadoch, keď majú podobné oblasti záujmu, a zároveň podporovať nástroje, ktoré fungujú dobre, ako napríklad memorandum o porozumení medzi agentúrou EU-OSHA a Eurofound. Mali by skúmať spôsoby zvýšenia efektívnosti a synergie a vyhnúť sa zdvojovaniu svojich mandátov, cieľov a činností medzi sebou navzájom a medzi sebou a Komisiou. Okrem toho, ak je to relevantné, EU-OSHA by sa mala snažiť o účinnú spoluprácu s vlastnými výskumnými kapacitami inštitúcií Únie.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Tripartitná povaha EU-OSHA, Eurofondu a Cedefop, predstavuje veľmi cenné vyjadrenie komplexného prístupu založeného na sociálnom dialógu medzi sociálnymi partnermi a Úniou a vnútroštátnymi orgánmi, čo je mimoriadne dôležité pre nájdenie spoločných a udržateľného sociálneho a ekonomického riešenia.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Pokiaľ ide o riadenie agentúry EU-OSHA, s cieľom zabezpečiť priebežné zmeny svojho členstva by správna rada mala zvážiť obmedzenie počtu po sebe nasledujúcich funkčných období, ktoré jej členovia môžu vykonávať, prostredníctvom svojich prevádzkových predpisov alebo iných mechanizmov;

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  S cieľom zabezpečiť úplnú autonómiu a nezávislosť a umožniť riadne plnenie jej cieľov a úloh v súlade s týmto nariadením je potrebné poskytnúť agentúre EU-OSHA primeraný a nezávislý rozpočet, ktorého príjmy budú pochádzať predovšetkým z príspevku Únie. Pokiaľ ide o príspevok Únie a akékoľvek iné dotácie, ktoré sa účtujú do všeobecného rozpočtu Únie, mal by sa v prípade EU-OSHA uplatňovať rozpočtový postup, Únie. Účty EU-OSHA by mal kontrolovať Dvor audítorov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry EU-OSHA zabezpečuje v najväčšej možnej miere Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie(prekladateľské stredisko). V prípade potreby, napr. z dôvodu naliehavosti prekladu alebo vysokého pracovného zaťaženia prekladateľského strediska alebo ak preklad je neoddeliteľnou súčasťou väčšieho projektu, by prekladateľský servis mali byť schopné poskytnúť aj iné prekladateľské služby. Títo iní poskytovatelia prekladateľských služieb by mali zabezpečovať rovnakú úroveň kvality ako prekladateľské stredisko za cenu, ktorá nie je vyššia, mali by spĺňať normy Únie v oblasti životného prostredia, pracovné aj sociálne normy a mali by rešpektovať pravidlá verejného obstarávania, ak sa na ne vzťahujú.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Cieľom agentúry je poskytovať inštitúciám a orgánom Európskej únie, členským štátom, sociálnym partnerom a všetkým, ktorí pôsobia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, technické, vedecké, právne a ekonomické informácie a odborné znalosti v tejto oblasti.

2.  V záujme zlepšenia pracovného prostredia, pokiaľ ide o ochranu bezpečnosti a zdravia pracovníkov je cieľom agentúry poskytovať inštitúciám a orgánom Únie, členským štátom, sociálnym partnerom a všetkým, ktorí pôsobia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, technické, vedecké, právne a ekonomické informácie a odborné znalosti v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  zhromažďovanie, analýza a šírenie technických, vedeckých a ekonomických informácií o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v členských štátoch v záujme ich odovzdávania inštitúciám a orgánom Európskej únie, členským štátom a zainteresovaným stranám; toto zhromažďovanie sa uskutočňuje s cieľom určiť riziká a osvedčené postupy, ako aj existujúce vnútroštátne priority a programy a poskytnúť potrebné informácie pre priority a programy Európskej únie;

(a)  zhromažďovanie, analýza a šírenie technických, vedeckých a ekonomických informácií o bezpečnosti a ochrane fyzického a duševného zdravia pri práci v členských štátoch v záujme ich odovzdávania inštitúciám a orgánom Európskej únie, členským štátom a zainteresovaným stranám; toto zhromažďovanie sa uskutočňuje s cieľom určiť riziká a osvedčené postupy, ako aj existujúce vnútroštátne priority a programy a poskytnúť potrebné informácie pre priority a programy Únie;

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  zhromažďovanie a analýza technických, vedeckých a ekonomických informácií o výskume v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o ďalších výskumných činnostiach, ktoré zahŕňajú aspekty súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, a šírenie výsledkov tohto výskumu a výskumných činností;

(b)  zhromažďovanie a analýza technických, vedeckých a ekonomických informácií o výskume v oblasti bezpečnosti a ochrany fyzického a duševného zdravia pri práci a o ďalších výskumných činnostiach, ktoré zahŕňajú aspekty súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a začlenením na pracovisku, a šírenie výsledkov tohto výskumu a výskumných činností;

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  podnecovanie a podpora spolupráce a výmeny informácií a skúseností medzi členskými štátmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane informácií o vzdelávacích programoch;

(c)  podnecovanie a podpora spolupráce a výmeny informácií a skúseností medzi členskými štátmi v oblasti bezpečnosti a ochrany fyzického a duševného zdravia pri práci vrátane informácií o vzdelávacích programoch;

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e)  poskytovanie inštitúciám a orgánom Európskej únie a jej členským štátom objektívnych, dostupných technických, vedeckých, právnych a ekonomických informácií a odborných poznatkov, ktoré sú pre ne potrebné na formulovanie a vykonávanie účelných a účinných politík určených na ochranu bezpečnosti a zdravia pracovníkov; na tento účel poskytne Európskej komisii najmä technické, vedecké, právne a ekonomické informácie a odborné znalosti, ktoré potrebuje na plnenie svojich úloh identifikácie, prípravy a vyhodnocovania právnych predpisov a opatrení v oblasti ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov, najmä pokiaľ ide o dosah právnych predpisov, prispôsobenie legislatívy technickému, vedeckému alebo legislatívnemu pokroku, ako aj praktické vykonávanie právnych predpisov v podnikoch, s osobitným dôrazom na mikropodniky a malé a stredné podniky;

(e)  poskytovanie objektívnych, dostupných technických, vedeckých, právnych a ekonomických informácií a odborných poznatkov, ktoré sú pre ne potrebné na formulovanie a vykonávanie účelných a účinných politík určených na podporu začlenenia na pracovisku a ochranu bezpečnosti a fyzického a duševného zdravia pracovníkov vrátane prevencie a predvídania možných nebezpečenstiev, inštitúciám a orgánom Únie a jej členským štátom; na tento účel poskytne Komisii najmä technické, vedecké, právne a ekonomické informácie a odborné znalosti, ktoré potrebuje na plnenie svojich úloh identifikácie, prípravy a vyhodnocovania právnych predpisov a opatrení v oblasti ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov, najmä pokiaľ ide o dosah právnych predpisov, prispôsobenie legislatívy technickému, vedeckému alebo legislatívnemu pokroku, ako aj praktické vykonávanie právnych predpisov v podnikoch, s osobitným dôrazom na mikropodniky a malé a stredné podniky;

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ea)  poskytovanie vlastných politických návrhov založených na výskume v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov tvorcom politík vrátane sociálnych partnerov na základe svojej analýzy a výskumu;

Odôvodnenie

OSHA má všetky predpoklady na to, aby prešla od analýzy a poskytovania informácií k ich premene na hodnotné návrhy pre tvorbu politiky. Malo by to jasne vyplývať z jej úloh a mandátu.

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g)  zhromažďovanie a sprístupňovanie informácií o záležitostiach týkajúcich sa bezpečnosti a zdravia od tretích krajín a medzinárodných organizácií, ako aj pre tretie krajiny a medzinárodné organizácie;

(g)  zhromažďovanie a sprístupňovanie informácií o záležitostiach týkajúcich sa bezpečnosti a fyzického a duševného zdravia od tretích krajín a medzinárodných organizácií, ako aj pre tretie krajiny a medzinárodné organizácie;

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(h)  poskytovanie technických, vedeckých a ekonomických informácií o metódach a nástrojoch na vykonávanie preventívnych činností, určovanie osvedčených postupov a podpora preventívnych opatrení, pričom sa osobitná pozornosť venuje špecifickým problémom malých a stredných podnikov. Pokiaľ ide o osvedčené postupy, agentúra sa zameriava najmä na postupy, ktoré tvoria praktické nástroje na zostavovanie hodnotenia rizík týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a určovanie opatrení, ktoré sa majú prijať v boji proti týmto rizikám;

(h)  poskytovanie technických, vedeckých a ekonomických informácií o metódach a nástrojoch na vykonávanie preventívnych činností, určovanie osvedčených postupov a podpora preventívnych opatrení, pričom sa osobitná pozornosť venuje špecifickým problémom malých a stredných podnikov. Pokiaľ ide o osvedčené postupy, agentúra sa zameriava najmä na postupy, ktoré tvoria praktické nástroje na zostavovanie hodnotenia rizík týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany fyzického a duševného zdravia pri práci, a určovanie opatrení, ktoré sa majú prijať v boji proti týmto rizikám;

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ia)  vytvorenie stratégie pre vzťahy s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami v súvislosti s otázkami patriacimi do právomoci agentúry;

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(j)  vykonávanie činností na zvyšovanie informovanosti a komunikačných činností a kampaní v súvislosti s otázkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(j)  vykonávanie činností na zvyšovanie informovanosti a komunikačných činností a kampaní v súvislosti s otázkami bezpečnosti a ochrany fyzického a duševného zdravia pri práci.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod j a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ja)  ustanovovanie komunikačnej stratégie, ktorá je v súlade so stratégiami a činnosťami Komisie a ostatných inštitúcií a agentúr a je pre ne relevantná.

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Pred zadaním vykonania štúdií v oblastiach odbornosti agentúry externým organizáciám inštitúcie Únie s agentúrou konzultujú s cieľom overiť jej disponibilitu a agentúre na tento účel pridelia zdroje.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pri vykonávaní svojich úloh agentúra udržiava úzky dialóg najmä so špecializovanými orgánmi, či už verejnými alebo súkromnými, subjektmi verejného sektora a zamestnaneckými a zamestnávateľskými organizáciami. Agentúra bez toho, aby boli dotknuté jej vlastné ciele, zabezpečuje spoluprácu s inými agentúrami Európskej únie s cieľom zabrániť prekrývaniu a podporovať efektívne spolupôsobenie a vzájomné dopĺňanie ich činností, najmä spoluprácu s Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania a prípadne s ďalšími agentúrami .

3.  Pri vykonávaní svojich úloh agentúra udržiava úzky dialóg najmä so špecializovanými orgánmi, či už verejnými alebo súkromnými, národnými alebo medzinárodnými, so subjektmi verejného sektora, so vzdelávacími inštitúciami, zamestnaneckými a zamestnávateľskými organizáciami, ako aj s národnými tripartitnými orgánmi, ak existujú. Agentúra bez toho, aby boli dotknuté jej vlastné ciele, zabezpečuje spoluprácu s inými agentúrami Únie s cieľom zabrániť prekrývaniu a podporovať efektívne spolupôsobenie a vzájomné dopĺňanie ich činností vrátane možnosti vzájomnej spolupráce, a to najmä s nadáciou Eurofound, strediskom Cedefop a ak to je opodstatnené, s inými agentúrami Únie.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(d a)  troch nezávislých odborníkov menovaných Európskym parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členov uvedených v písmenách a), b) a c) vymenúva Rada z členov a náhradníkov Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci9.

Členov uvedených v písmenách a), b) a c) vymenúva Rada z členov a náhradníkov Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci9 na základe zoznamov kandidátov, ktoré predložia členské štáty a európske zamestnávateľské a zamestnanecké organizácie.

__________________

__________________

9 Rozhodnutie Rady z 22. júla 2003, ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Ú. v. EÚ C 218, 13.9.2003, s. 1 – 4.

9 Rozhodnutie Rady z 22. júla 2003, ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Ú. v. EÚ C 218, 13.9.2003, s. 1 – 4.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členovia uvedení v písmene a) sa vymenúvajú na základe návrhu členských štátov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypustením tohto pododseku návrhu Komisie a dvoch následných pododsekov sa zabezpečí konzistentnosť v postupoch vymenúvania týchto troch agentúr.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členovia uvedení v písmenách b) a c) sa vymenúvajú na základe návrhu, ktorý podajú hovorcovia príslušných skupín vo výbore.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrhy od týchto troch skupín v rámci výboru sa predložia Rade; pre informáciu sa návrhy predkladajú aj Komisii.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Gestorský výbor Európskeho parlamentu vymenuje odborníkov uvedených v písmene da) prvého pododseku po overení toho, že vymenovaním nevzniknú žiadne konflikty záujmov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členovia riadiacej rady a ich náhradníci sa vymenúvajú s ohľadom na ich znalosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prihliadnutím na príslušné schopnosti v oblasti riadenia, správy a rozpočtu. Všetky strany zastúpené v riadiacej rade sa usilujú o vyvážené zastúpenie žien a mužov a o obmedzenie fluktuácie svojich zástupcov s cieľom zabezpečiť kontinuitu práce rady.

3.  Členovia riadiacej rady a ich náhradníci sa vymenúvajú s ohľadom na ich znalosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prihliadnutím na príslušné schopnosti v oblasti riadenia, správy a rozpočtu. Všetky strany zastúpené v riadiacej rade sa usilujú o obmedzenie fluktuácie svojich zástupcov v rade s cieľom zaručiť kontinuitu práce rady. Pri vymenúvaní svojich zástupcov a náhradníkov do riadiacej rady Európsky parlament, Komisia, členské štáty a sociálni partneri zabezpečia vyvážené zastúpenie mužov a žien.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 a.  Každý člen a náhradník pri nástupe do funkcie podpíše písomné vyhlásenie o záujmoch a ak dôjde k zmene okolností v tejto súvislosti, aktualizuje ho. Agentúra zverejní vyhlásenia o záujmoch a ich aktualizácie na svojom webovom sídle.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Funkčné obdobie členov a ich náhradníkov je štyri roky. Môže sa predĺžiť. Po uplynutí ich funkčného obdobia alebo v prípade ich odstúpenia členovia zotrvajú vo svojej funkcii až do ich opätovného vymenovania alebo do ich nahradenia.

4.  Funkčné obdobie členov a ich náhradníkov je štyri roky. Toto obdobie možno obnoviť. Po uplynutí ich funkčného obdobia alebo v prípade ich odstúpenia členovia zotrvajú vo svojej funkcii až do ich opätovného vymenovania alebo do ich nahradenia.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Zástupca Eurofound, zástupca Cedefop a zástupca Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie majú právo zúčastniť sa ako pozorovatelia na zasadnutiach riadiacej rady, aby sa posilnila efektívnosť agentúr a ich vzájomná súčinnosť.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  určuje všeobecné smerovanie činností agentúry a každý rok dvojtretinovou väčšinou hlasov členov s hlasovacím právom prijíma programový dokument agentúry, a to v súlade s článkom 6;

(a)  určuje strategické smerovanie činností agentúry a každý rok dvojtretinovou väčšinou hlasov členov s hlasovacím právom prijíma programový dokument agentúry, a to v súlade s článkom 6;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f)  prijíma pravidlá predchádzania konfliktom záujmov v súvislosti so svojimi členmi a nezávislými odborníkmi;

(f)  prijíma pravidlá vrátane opatrení na odhaľovanie potenciálnych rizík v počiatočnom štádiu týkajúce sa predchádzania konfliktom záujmov v súvislosti so svojimi členmi a nezávislými odborníkmi, ako aj vyslaných národných expertov a iných pracovníkov, ktorí nie sú zamestnancami agentúry, ako sa uvádza v článku 20;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g)  prijíma a pravidelne aktualizuje plány v oblasti komunikácie a šírenia informácií na základe analýzy potrieb;

(g)  prijíma a pravidelne aktualizuje plány v oblasti komunikácie a šírenia informácií na základe analýzy potrieb a premieta ich do programového dokumentu agentúry;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ročný pracovný program zahŕňa podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti. Obsahuje aj opis opatrení, ktoré treba financovať, a odhad finančných a ľudských zdrojov vyčlenených na každé opatrenie v súlade so zásadami zostavovania a riadenia rozpočtu na základe činností. Ročný pracovný program musí byť súlade s viacročným pracovným programom uvedeným v odseku 5. Jasne sa v ňom musia stanovovať úlohy, ktoré boli doplnené, zmenené alebo vypustené v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom. Ročné a/alebo viacročné plánovanie musí zahŕňať aj stratégiu týkajúcu sa vzťahov s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami uvedenými v článku 30,ako aj opatrenia súvisiace s touto stratégiou.

3.  Ročný pracovný program zahŕňa podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti, ako aj činnosti a programy, ktoré majú podliehať hodnoteniu ex ante alebo ex post. Obsahuje aj opis opatrení, ktoré treba financovať, a odhad finančných a ľudských zdrojov vyčlenených na každé opatrenie v súlade so zásadami zostavovania a riadenia rozpočtu na základe činností. Ročný pracovný program musí byť súlade s viacročným pracovným programom uvedeným v odseku 5. Jasne sa v ňom musia stanovovať úlohy, ktoré boli doplnené, zmenené alebo vypustené v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom. Ročné a viacročné plánovanie musí zahŕňať aj stratégiu týkajúcu sa vzťahov s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami uvedenými v článku 30,ako aj opatrenia súvisiace s touto stratégiou.

Pozmeňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Plánovanie zdrojov sa každoročne aktualizuje. Strategické plánovanie sa aktualizuje v prípade potreby, a najmä s cieľom zamerať sa na výsledky hodnotenia uvedeného v článku 28.

6.  Plánovanie zdrojov sa každoročne aktualizuje. Strategické plánovanie sa aktualizuje v prípade potreby, a najmä s cieľom zamerať sa na výsledky hodnotenia uvedeného v článku 28. Ak sú agentúre zverené nové úlohy zo strany inštitúcií Únie alebo na základe právnych predpisov Únie, zohľadní sa to v plánovaní jej zdrojov a v jej finančnom plánovaní.

Odôvodnenie

Na základe právnych predpisov EÚ je možné prideliť agentúre nové úlohy. Ak sa táto skutočnosť nezohľadní v rozpočte a plánovaní zdrojov, agentúra nebude môcť uspokojivo plniť nové úlohy ani sa prispôsobiť novým požiadavkám.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Riadiaca rada si zvolí predsedu a troch podpredsedov takto – jedného spomedzi členov zastupujúcich členské štáty, jedného spomedzi členov zastupujúcich organizácie zamestnávateľov, jedného spomedzi členov zastupujúcich organizácie zamestnancov a jedného spomedzi členov zastupujúcich Komisiu. Predseda a podpredsedovia sa volia dvojtretinovou väčšinou hlasov členov riadiacej rady s hlasovacím právom.

1.  Riadiaca rada si zvolí predsedu a troch podpredsedov takto – jedného spomedzi členov zastupujúcich členské štáty, jedného spomedzi členov zastupujúcich organizácie zamestnávateľov, jedného spomedzi členov zastupujúcich organizácie zamestnancov a jedného spomedzi členov zastupujúcich Komisiu. Predseda a podpredsedovia sú volení dvojtretinovou väčšinou hlasov členov riadiacej rady s hlasovacím právom. Riadiaca rada zabezpečí rovnomerné celkové zastúpenie mužov a žien na postoch predsedu a podpredsedov.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Agentúra včas a transparentne uverejňuje informácie o schôdzach riadiacej rady na svojej webovej stránke.

Pozmeňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak je to potrebné z dôvodu naliehavosti, výkonná rada môže prijímať niektoré predbežné rozhodnutia v mene riadiacej rady, a to najmä o otázkach administratívneho riadenia vrátane rozhodnutí o pozastavení delegovania právomocí menovacieho orgánu a o rozpočtových záležitostiach.

3.  Ak je to potrebné z dôvodu naliehavosti, výkonná rada môže prijímať niektoré predbežné rozhodnutia v mene riadiacej rady.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Výkonná rada sa skladá z predsedu riadiacej rady, troch podpredsedov, koordinátorov troch skupín uvedených v článku 4 ods. 5 a jedného zástupcu Komisie. Každá skupina uvedená v článku 4 ods. 5 môže určiť najviac dvoch zástupcov na účasť na zasadnutia výkonnej rady v prípade neprítomnosti riadnych členov. Predseda riadiacej rady je aj predsedom výkonnej rady. Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutiach výkonnej rady, ale nemá hlasovacie právo.

4.  Výkonná rada sa skladá z predsedu riadiacej rady, troch podpredsedov, koordinátorov troch skupín uvedených v článku 4 ods. 5 a jedného zástupcu Komisie. Každá skupina uvedená v článku 4 ods. 5 môže určiť najviac dvoch zástupcov na účasť na zasadnutia výkonnej rady v prípade neprítomnosti riadnych členov, čím sa zabezpečí vyvážené zastúpenie mužov a žien. Predseda riadiacej rady je aj predsedom výkonnej rady. Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutiach výkonnej rady, ale nemá hlasovacie právo.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Funkčné obdobie členov výkonnej rady je dva roky. Toto obdobie možno predĺžiť. Funkčné obdobie členov výkonnej rady sa končí vtedy, keď sa končí aj ich členstvo v riadiacej rade.

5.  Funkčné obdobie členov výkonnej rady je dva roky. Toto obdobie možno obnoviť. Funkčné obdobie členov výkonnej rady sa končí vtedy, keď sa končí aj ich členstvo v riadiacej rade.

Pozmeňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Výkonná rada zasadá najmenej trikrát za rok. Okrem toho zasadá z iniciatívy svojho predsedu alebo na žiadosť svojich členov.

6.  Výkonná rada zasadá najmenej trikrát za rok. Okrem toho zasadá z iniciatívy svojho predsedu alebo na žiadosť svojich členov. Po každom zasadnutí každý koordinátor včas a transparentným spôsobom informuje členov svojej vlastnej skupiny o obsahu diskusie.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúru riadi výkonný riaditeľ. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá riadiacej rade.

1.  Výkonný riaditeľ zodpovedá za celkové riadenie agentúry v súlade so strategickým smerovaním, ktoré stanovil riadiaci výbor, a zodpovedá sa riadiacej rade.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ea)  vytvorenie účinného monitorovacieho systému, ktorý umožní vykonávať pravidelné hodnotenia uvedené v článku 28, a systému podávania správ, v ktorom sa zhrnú ich výsledky;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f)  prípravu akčného plánu v nadväznosti na závery vyplývajúce zo správ o vnútornom alebo externom audite a z hodnotení, ako aj vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), a podávanie správ o pokroku, ktoré predkladá Komisii dvakrát ročne a riadiacej rade a výkonnej rade pravidelne;

(f)  prípravu akčného plánu v nadväznosti na závery vyplývajúce zo správ o vnútornom alebo externom audite a z hodnotení uvedených v článku 28, ako aj vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), a podávanie správ o pokroku, ktoré predkladá Komisii dvakrát ročne a riadiacej rade a výkonnej rade pravidelne;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(fa)  zabezpečenie rodovej rovnosti v agentúre;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ja)  v súlade s rozhodnutím uvedeným v článku 5 ods. 2 prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa riadenia ľudských zdrojov;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – písmeno j b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(jb)  prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa vnútorných štruktúr agentúry a v prípade potreby ich úprav, berúc do úvahy potreby týkajúce sa činnosti agentúry, ako aj riadne finančné hospodárenie.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Výkonný riaditeľ je zodpovedný aj za rozhodnutie, či je potrebné na účely efektívneho a účinného plnenia úloh agentúry zriadiť jednu alebo viaceré miestne kancelárie v jednom alebo viacerých členských štátoch. Uvedené rozhodnutie si vyžaduje predchádzajúci súhlas Komisie, správnej rady a členského štátu, v ktorom sa má zriadiť miestna kancelária. V uvedenom rozhodnutí sa špecifikuje rozsah činností, ktoré sa majú vykonávať v miestnej kancelárii, spôsobom, ktorý zabraňuje zbytočným nákladom a duplicite administratívnych funkcií agentúry.

6.  Výkonný riaditeľ je zodpovedný aj za rozhodnutie, či je potrebné na účely efektívneho a účinného plnenia úloh agentúry zriadiť jednu miestnu kanceláriu v Bruseli ako kontaktnú kanceláriu na účely ďalšej spolupráce agentúry s príslušnými inštitúciami Únie. Uvedené rozhodnutie podlieha predchádzajúcemu súhlasu Komisie, správnej rady a členského štátu, v ktorom sa má zriadiť miestna kancelária. V uvedenom rozhodnutí sa špecifikuje rozsah činností, ktoré sa majú vykonávať v miestnej kancelárii, spôsobom, ktorý zabraňuje zbytočným nákladom a duplicite administratívnych funkcií agentúry.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Návrh odhadu sa zakladá na cieľoch a očakávaných výsledkoch v dokumente o ročnom plánovaní, ktorý je uvedený v článku 6 ods. 1, a zohľadňuje finančné zdroje potrebné na splnenie týchto cieľov a očakávaných výsledkov, a to v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia zasiela návrhy odhadu rozpočtovému orgánu spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Únie.

4.  Komisia predkladá návrhy odhadu rozpočtovému orgánu a agentúre spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Únie.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Účtovník Komisie zasiela Dvoru audítorov predbežnú účtovnú závierku agentúry konsolidovanú s účtovnou závierkou Komisie do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.

Účtovník Komisie zasiela Európskemu dvoru audítorov predbežnú účtovnú závierku agentúry konsolidovanú s účtovnou závierkou Komisie do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.

Odôvodnenie

Zmena na zosúladenie s inými návrhmi týkajúcich sa agentúry a inými odkazmi v tomto texte.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Výkonný riaditeľ vypracuje po prijatí pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke agentúry podľa článku 148 nariadenia o rozpočtových pravidlách na vlastnú zodpovednosť konečnú účtovnú závierku agentúry a predloží ju riadiacej rade na vyjadrenie stanoviska.

3.  Výkonný riaditeľ vypracuje po prijatí pripomienok Európskeho dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke agentúry podľa článku 148 nariadenia o rozpočtových pravidlách na vlastnú zodpovednosť konečnú účtovnú závierku agentúry a predloží ju riadiacej rade na vyjadrenie stanoviska.

Pozmeňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Účtovník do 1. júla po každom rozpočtovom roku zašle konečnú účtovnú závierku Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov spolu so stanoviskom riadiacej rady.

5.  Účtovník do 1. júla po každom rozpočtovom roku zašle konečnú účtovnú závierku Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Európskemu dvoru audítorov spolu so stanoviskom riadiacej rady.

Pozmeňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Výkonného riaditeľa vymenúva riadiaca rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou pri uplatnení otvoreného a transparentného výberového konania.

Na účely uzatvorenia zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje agentúru predseda riadiacej rady.

2.  Výkonného riaditeľa vymenúva riadiaca rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou pri uplatnení otvoreného a transparentného výberového konania. Komisia sa radí s riadiacou radou a pred tým, ako navrhne užší zoznam kandidátov, musí získať jej súhlas. Ak je to potrebné, súhlas musí získať prostredníctvom písomného postupu. Výkonný riaditeľ sa po vymenovaní zúčastní vypočutia v príslušnom výbore Európskeho parlamentu. Na účely uzatvorenia zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje agentúru predseda riadiacej rady.

Pozmeňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia riadiacej rady konajúcej na návrh Komisie.

6.  Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia riadiacej rady konajúcej na návrh Komisie na základe odôvodneného posúdenia výkonu funkcie výkonného riaditeľa.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Agentúra môže zriadiť miestne kancelárie v členských štátoch pod podmienkou ich súhlasu a v súlade s článkom 11 ods. 6.

4.  Agentúra môže zriadiť styčný úrad v Bruseli v súlade s článkom 11 ods. 6.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

3.  Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie alebo, ak je to vhodné, iní poskytovatelia prekladateľských služieb.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

- 1.  Agentúra koná s vysokou mierou transparentnosti.

Pozmeňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  V súlade s článkom 30 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20121a agentúra vykonáva hodnotenia ex ante a hodnotenia ex post tých svojich činností, ktoré si vyžadujú značné náklady.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najneskôr 5 rokov po dátume uvedenom v článku 35 a potom každých 5 rokov Komisia vykoná hodnotenie v súlade s usmerneniami Komisie týkajúcimi sa posudzovania výsledkov agentúry vzhľadom na jej ciele, mandát a úlohy. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry a finančné dôsledky každej takejto zmeny.

1.  Najneskôr 5 rokov po dátume uvedenom v článku 37 a potom každých 5 rokov Komisia predloží hodnotenie v súlade s usmerneniami Komisie týkajúcimi sa posudzovania výsledkov agentúry vzhľadom na jej ciele, mandát a úlohy. Komisia sa počas prípravy svojho návrhu radí s riadiacou radou. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry a súvisiace dodatočné finančné, rozpočtové a ľudské zdroje, ak sa agentúre zveria nové úlohy alebo ak sa zvýši pracovné zaťaženie spojené s existujúcimi úlohami.

Pozmeňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pokiaľ je to potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v tomto nariadení a bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci členských štátov a inštitúcií Únie, agentúra môže spolupracovať s príslušnými orgánmi tretích krajín a/alebo s medzinárodnými organizáciami. Na tento účel môže agentúra s výhradou predchádzajúceho schválenia Komisiou uzavrieť dohody o pracovných podmienkach s uvedenými orgánmi tretích krajín a medzinárodnými organizáciami. Tieto dohody nevytvárajú právne povinnosti vo vzťahu k Únii a jej členským štátom.

1.  Pokiaľ je to potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v tomto nariadení a bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci členských štátov a inštitúcií Únie, agentúra môže spolupracovať s príslušnými orgánmi tretích krajín a/alebo s medzinárodnými organizáciami. Na tento účel môže agentúra uzavrieť dohody o pracovných podmienkach s uvedenými orgánmi tretích krajín a medzinárodnými organizáciami. Tieto dohody nevytvárajú právne povinnosti vo vzťahu k Únii a jej členským štátom.

(1)

  Ú. v. EÚ C 209, 30.7.2017, s. 49.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. EU-OSHA

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) sa usiluje o to, aby boli európske pracoviská bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie. Presadzuje kultúru prevencie rizík a delí sa o poznatky a osvedčené postupy v oblasti zdravia a bezpečnosti. Agentúra spolupracuje bok po boku s vládami, organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov, s orgánmi a sieťami EÚ a so súkromnými podnikmi.

Agentúra EU-OSHA bola zriadená v roku 1994, keď bolo prijaté jej ustanovujúce nariadenie, so zámerom poskytovať orgánom EÚ, členským štátom, sociálnym partnerom a zainteresovaným stranám v danej oblasti užitočné technické, vedecké a ekonomické informácie týkajúce sa zdravia a ochrany bezpečnosti pri práci. Toto ustanovujúce nariadenie bolo následne niekoľkokrát zmenené, naposledy v roku 2005.

Vo vyhlásení o poslaní sa stanovuje účel agentúry, ktorým je „rozvoj, zhromažďovanie a poskytovanie spoľahlivých a relevantných informácií, analýzy a nástrojov zameraných na rozvoj poznatkov, zvyšovanie povedomia a výmenu informácií a osvedčených postupov v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP), ktoré budú slúžiť potrebám tých, ktorí pôsobia v oblasti BOZP.“ Bol vymedzený aj celkový cieľ na súčasné obdobie: „pôsobiť ako uznávaný líder podporujúci zdravé a bezpečné pracoviská v Európe na základe tripartity, účasti a rozvoja kultúry prevencie rizík v oblasti BOZP s cieľom zabezpečiť inteligentné, udržateľné, produktívne a inkluzívne hospodárstvo.“

V návrhu Komisie sa zachováva tripartitná štruktúra EU-OSHE, ktorá sa premieta do jej cieľov a zloženia jej riadiacej rady. Zainteresované strany tento prístup podporili. Spravodajca súhlasí s tým, že tripartitná povaha agentúry je rozhodujúca pre to, aby bola dobre informovaná o situácii vo všetkých členských štátoch. Zároveň umožňuje agentúre podeliť sa o osvedčené postupy a cielene oslovovať pracovníkov v celej Európe

II. Spoločné vyhlásenie o decentralizovaných agentúrach

Parlament, Rada a Komisia podpísali 19. júla 2012 spoločné vyhlásenie, v ktorom stanovili spoločný prístup, ktorý síce nie je právne záväzný, ale bude sa zohľadňovať pri budúcich rozhodnutiach o decentralizovaných agentúrach. Cieľom návrhu Komisie je zosúladiť ustanovujúce nariadenie o agentúre EU-OSHA s rôznymi bodmi uvedenými v tomto spoločnom prístupe.

Spravodajca pre EU-OSHA spolupracuje so spravodajcami pre CEDEFOP (agentúru, ktorá sa zaoberá odbornou prípravou) a Eurofound (nadáciu na zlepšenie životných a pracovných podmienok) na tom, aby sa zabezpečilo, že všetky tri nariadenia budú v plnej miere odrážať zásady spoločného vyhlásenia, ako aj iný vývoj, ktorý už bol zakomponovaný do nariadení, ktoré sa vzťahujú na niektoré iné agentúry EÚ.

Komisia v súčasnosti vykonáva prierezové hodnotenie s cieľom posúdiť ciele, mandáty, riadenie a úlohy agentúry, a to aj v súvislosti s inými agentúrami v oblasti trhu práce, pracovných podmienok, odborného vzdelávania a prípravy a zručností. Z tohto dôvodu sa predmetný návrh správy nesnaží zmeniť úlohy stanovené v článku 2.

O týchto zmenách by sa dalo uvažovať po tom, ako budú známe výsledky hodnotenia. Bude však dôležité zabezpečiť, aby žiadne tieto navrhované zmeny nezasahovali do existujúcej práce, ktorú už vykonáva agentúra EU-OSHA.

III. Odporúčané zmeny

Návrh Komisie už odráža niektoré dôležité prvky uvedené v spoločnom vyhlásení a spoločnom prístupe. Medzi ne patria:

•  štruktúra riadiacej rady;

•  výkonná rada, ktorá nahrádza existujúce predsedníctvo, aby pomáhala a sledovala rozhodnutia riadiacej rady a tiež prijímala určité naliehavé predbežné rozhodnutia;

•  vzťahy EU-OSHA s inými orgánmi EÚ, najmä agentúrou CEDEFOP a nadáciou Eurofound;

•  opatrenia na boj proti podvodom alebo akýmkoľvek potenciálnym stretom záujmov; ako aj

•  hodnotenie programov a výdavkov.

Zámerom navrhovaných zmien je posilniť a ozrejmiť niektoré z týchto otázok, pričom sa osobitná pozornosť venuje potrebe zabrániť akémukoľvek zdvojeniu medzi agentúrami.

Toto je osobitne dôležité vzhľadom na celkový tlak na verejné výdavky a potrebu uistiť občanov o tom, že ich dane sa vynakladajú nákladovo čo možno najefektívnejším spôsobom.

Okrem preskúmania možného prekrývania činností agentúry je z hľadiska maximalizácie efektívnosti rovnako dôležitý účinný program hodnotenia ex ante a ex post, začlenený do rozpočtového a plánovacieho procesu, spolu s účinným využitím ukazovateľov výkonnosti.

V niektorých zmenách sa zdôrazňuje potreba účinnej komunikácie a transparentnosti, pričom sa v plnej miere využívajú metódy modernej komunikácie. Toto je dôležité, ak má činnosť agentúry EU-OSHA osloviť maximálny počet možných príjemcov vrátane mikropodnikov a malých a stredných podnikov a ich zamestnancov.

Iné zmeny majú napomôcť účinnej komunikácii medzi jednotlivými úrovňami rozhodovania, najmä vo výkonnej a riadiacej rade, a so zainteresovanými stranami.

IV. Záver

Súčasná revízia ustanovujúceho nariadenia EU-OSHA spolu s nariadeniami o agentúre CEDEFOP a nadácii Eurofound, ktorých aktualizácia prebieha súbežne, predstavuje dôležitú, ale obmedzenú reformu. Poskytuje príležitosť na racionalizáciu aspektov organizácie agentúry a na posilnenie dôležitých zásad, ako je hodnotenie, transparentnosť a nákladová efektívnosť. Spravodajca sa snažil sledovať tieto ciele a zároveň sa vyhnúť zbytočným zmenám, keďže agentúra EU-OSHA sa už beztak usiluje zabezpečiť najvyššie normy ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (10.5.2017)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jens Geier

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Revíziou nariadenia o zriadení agentúry EU-OSHA sa zosúladia určité ustanovenia existujúceho nariadenia upravujúceho agentúru EU-OSHA so spoločným prístupom k decentralizovaným agentúram. Revízia je zároveň príležitosťou aktualizovať ciele a úlohy agentúry EU-OSHA.

Ďalšie dve tripartitné agentúry Európskej únie, Eurofound a CEDEFOP, budú v rovnakom čase ako EU-OSHA takisto predmetom revízie ich vlastných zakladajúcich nariadení.

Vplyv na rozpočet, pokiaľ ide o ľudské a finančné zdroje, ako sa podrobnejšie uvádza v legislatívnom finančnom výkaze, je v súlade s oznámením Komisie (2013)519.

Spravodajca navrhuje zmeniť určité ustanovenia týkajúce sa spolupráce medzi tripartitnými agentúrami s cieľom posilniť túto spoluprácu.

Ďalej spravodajca navrhuje začleniť do správnej rady agentúry zástupcu menovaného Európskym parlamentom, ktorý nahradí jedného zástupcu Komisie. Tento prístup je v súlade so spoločným vyhlásením Rady Európskej únie a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach z 19. júla 2012.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Keďže tri tripartitné agentúry, EU-OSHA, Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), riešia otázky súvisiace s trhom práce, pracovným prostredím, odborným vzdelávaním a prípravou a zručnosťami, medzi danými tromi agentúrami je potrebná úzka koordinácia, pričom je potrebné hľadať spôsoby, ako zvýšiť efektívnosť a využiť synergie. Agentúra by sa okrem toho mala vo všetkých relevantných prípadoch snažiť nadviazať efektívnu spoluprácu s vlastnými výskumnými kapacitami Európskej komisie.

(5)  Keďže tri tripartitné agentúry, EU-OSHA, Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), riešia otázky súvisiace s trhom práce, pracovným prostredím, odborným vzdelávaním a prípravou a zručnosťami, medzi danými tromi agentúrami je potrebná úzka koordinácia, pričom je potrebné hľadať spôsoby, ako zvýšiť efektívnosť a využiť synergie. Predovšetkým sa plánuje rozdelenie administratívnych úloh medzi tieto tri agentúry alebo ich spoločné plnenie, pričom a agentúry by mali prijať svoje ročné pracovné programy v úzkej vzájomnej spolupráci, aby nedochádzalo k prekrývaniu. Agentúra by sa okrem toho mala vo všetkých relevantných prípadoch snažiť o zlepšenie hospodárenia so zdrojmi združovaním aktív, vybavenia a personálu s cieľom čo najviac minimalizovať riziká pre užívateľov a optimalizovať prínosy, ako aj nadviazať efektívnu spoluprácu s vlastnými výskumnými kapacitami Európskej komisie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  V záujme koordinácie a s cieľom dosiahnuť finančné úspory, vyhnúť sa duplicite a podporovať súčinnosť a komplementárnosť by mala agentúra úzko spolupracovať s inými relevantnými agentúrami Únie a uzatvárať s nimi dohody o spolupráci.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Rozpočet agentúry by sa mal vypracovať v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu zameraného na výkon pri zohľadnení jeho cieľov a očakávaných výsledkov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 2– odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pri vykonávaní svojich úloh agentúra udržiava úzky dialóg najmä so špecializovanými orgánmi, či už verejnými alebo súkromnými, subjektmi verejného sektora a zamestnaneckými a zamestnávateľskými organizáciami. Agentúra bez toho, aby boli dotknuté jej vlastné ciele, zabezpečuje spoluprácu s inými agentúrami Európskej únie s cieľom zabrániť prekrývaniu a podporovať efektívne spolupôsobenie a vzájomné dopĺňanie ich činností, najmä spoluprácu s Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania a prípadne s ďalšími agentúrami EÚ.

3.  Pri vykonávaní svojich úloh agentúra udržiava úzky dialóg najmä so špecializovanými orgánmi, či už verejnými alebo súkromnými, subjektmi verejného sektora a zamestnaneckými a zamestnávateľskými organizáciami.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Agentúra bez toho, aby tým boli dotknuté jej vlastné ciele, spolupracuje s inými agentúrami Únie, najmä s Európskou chemickou agentúrou, Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok a Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania, v záujme koordinácie a s cieľom dosiahnuť finančné úspory, vyhnúť sa duplicite a podporovať súčinnosť a vzájomné dopĺňanie sa ich činností.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Agentúra uzatvára dohody o spolupráci s inými relevantnými agentúrami Únie s cieľom uľahčiť a podporiť spoluprácu s nimi.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Riadiaca rada pozostáva z:

1.  Riadiaca rada pozostáva z:

a)  jedného člena zastupujúceho vládu každého členského štátu;

a)  jedného člena zastupujúceho vládu každého členského štátu;

b)  jedného člena zastupujúceho zamestnávateľské organizácie z každého členského štátu;

b)  jedného člena zastupujúceho zamestnávateľské organizácie z každého členského štátu;

c)  jedného člena zastupujúceho zamestnanecké organizácie z každého členského štátu;

c)  jedného člena zastupujúceho zamestnanecké organizácie z každého členského štátu;

d)  troch členov zastupujúcich Komisiu.

d)  dvoch členov zastupujúcich Komisiu;

 

(da)  jedného nezávislého člena zastupujúceho Európsky parlament

Všetci členovia uvedení v písmenách a) až d) majú hlasovacie právo.

Všetci členovia uvedení v písmenách a) až da) majú hlasovacie právo.

 

Vymenovanie nadobudne účinnosť hneď, ako príslušná osoba podpíše vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov.

Členov uvedených v písmenách a), b) a c) vymenúva Rada z členov a náhradníkov Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Členov uvedených v písmenách a), b) a c) vymenúva Rada z členov a náhradníkov Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Členovia uvedení v písmene a) sa vymenúvajú na základe návrhu členských štátov.

Členovia uvedení v písmene a) sa vymenúvajú na základe návrhu členských štátov.

Členovia uvedení v písmenách b) a c) sa vymenúvajú na základe návrhu, ktorý podajú hovorcovia príslušných skupín vo výbore.

Členovia uvedení v písmenách b) a c) sa vymenúvajú na základe návrhu, ktorý podajú hovorcovia príslušných skupín vo výbore.

Návrhy od týchto troch skupín v rámci výboru sa predložia Rade; pre informáciu sa návrhy predkladajú aj Komisii.

Návrhy od týchto troch skupín v rámci výboru sa predložia Rade; pre informáciu sa návrhy predkladajú aj Komisii.

Komisia vymenuje členov, ktorí ju majú zastupovať.

Komisia a Európsky parlament vymenujú členov, ktorí ich majú zastupovať.

 

Zástupca Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zástupca Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania majú na zasadnutiach správnej rady štatút pozorovateľa.

Odôvodnenie

V spoločnom vyhlásení Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach z 19. júla 2012 sa počíta s možnosťou, že Parlament určí jedného člena správnej rady.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada zmení prijatý ročný pracovný program, keď sa agentúre uloží nová úloha. Riadiaca rada môže delegovať právomoc vykonávať nepodstatné zmeny v ročnom pracovnom programe na výkonného riaditeľa.

Riadiaca rada zmení prijatý ročný pracovný program, keď sa agentúre uloží nová úloha. Je zodpovedná za to, aby sa predišlo prekrývaniu programovania s ďalšími tripartitnými agentúrami Únie a aby sa zabezpečilo, že opätovné stanovenie priorít činností sa bude vždy považovať za rozumnú alternatívu predtým, ako sa potenciálne pridelia dodatočné finančné zdroje. Riadiaca rada môže delegovať právomoc vykonávať nepodstatné zmeny v ročnom pracovnom programe na výkonného riaditeľa.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ja)  spoluprácu s inými agentúrami Únie a za uzatváranie dohôd o spolupráci s nimi.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Návrh odhadu sa zakladá na cieľoch a očakávaných výsledkoch v dokumente o ročnom plánovaní, ktorý je uvedený v článku 6 ods. 1, a zohľadňuje finančné zdroje potrebné na splnenie týchto cieľov a očakávaných výsledkov, a to v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 14– odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia zasiela návrhy odhadu rozpočtovému orgánu spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Únie.

4.  Komisia zasiela návrhy odhadu rozpočtovému orgánu spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Únie. Komisia zároveň zasiela tieto návrhy odhadov agentúre.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 23– odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

3.  Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie alebo iní poskytovatelia prekladateľských služieb v súlade s pravidlami verejného obstarávania a v medziach stanovených príslušnými rozpočtovými pravidlami.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 28– odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najneskôr 5 rokov po dátume uvedenom v článku 35 a potom každých 5 rokov Komisia vykoná hodnotenie v súlade s usmerneniami Komisie týkajúcimi sa posudzovania výsledkov agentúry vzhľadom na jej ciele, mandát a úlohy. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry a finančné dôsledky každej takejto zmeny.

1.  Najneskôr 5 rokov po dátume uvedenom v článku 35 a potom každých 5 rokov Komisia predloží hodnotenie v súlade s usmerneniami Komisie týkajúcimi sa posudzovania výsledkov agentúry vzhľadom na jej ciele, mandát a úlohy. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry a finančné dôsledky každej takejto zmeny.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Referenčné čísla

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

12.9.2016

Spravodajca

       dátum vymenovania

Jens Geier

15.9.2016

Dátum prijatia

25.4.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

30

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Vysvetlenie symbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Referenčné čísla

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Dátum predloženia v EP

23.8.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

 

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

ENVI

31.8.2016

 

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Czesław Hoc

28.9.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Dátum prijatia

12.7.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

46

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Dátum predloženia

28.7.2017


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

 

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Michaela Šojdrová

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Vysvetlenie symbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie