Postup : 2016/0256(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0275/2017

Předložené texty :

A8-0275/2017

Rozpravy :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Hlasování :

PV 11/12/2018 - 5.10
CRE 11/12/2018 - 5.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0492

ZPRÁVA     ***I
PDF 814kWORD 111k
28.7.2017
PE 601.030v02-00 A8-0275/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75

(COM(2016)0531 – C8‑0342/2016 – 2016/0256(COD))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodaj: Enrique Calvet Chambon

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75

(COM(2016)0531 – C8‑0342/2016 – 2016/0256(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0531),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 153 odst. 2 písm. a Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0342/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 30. března 2017(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0275/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) byla zřízena nařízením (EHS) č. 1365/753 s cílem přispívat k navrhování a vytváření lepších životních a pracovních podmínek prostřednictvím činnosti určené k rozvíjení a šíření poznatků, jež mohou napomáhat tomuto vývoji.

(1)  Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) byla zřízena nařízením Rady (EHS) č. 1365/753 s cílem přispívat k navrhování a vytváření lepších životních a pracovních podmínek prostřednictvím činnosti určené k rozvíjení a šíření poznatků, jež mohou napomáhat tomuto vývoji. Eurofound by měl tvůrcům politik, sociálním partnerům a dalším významným zúčastněným stranám poskytovat specializované informace s přidanou hodnotou ze svého oboru.

__________________

__________________

3 Nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1).

3 Nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1).

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Od svého zřízení v roce 1975 hraje nadace Eurofound důležitou úlohu při zlepšování životních a pracovních podmínek v celé Evropské unii. Zároveň také vlivem společenského vývoje a zásadních změn na trzích práce docházelo k proměně pojetí a významu životních a pracovních podmínek. Vzhledem k této skutečnosti je třeba terminologicky upravit popis cílů a úkolů nadace Eurofound, jak je uveden v nařízení (EHS) č. 1365/75.

(2)  Od svého zřízení v roce 1975 hraje nadace Eurofound důležitou úlohu při zlepšování životních a pracovních podmínek v celé Evropské unii. Zároveň docházelo k proměně pojetí a významu životních a pracovních podmínek vlivem společenského vývoje a zásadních změn na trzích práce a s ohledem na změny v životních a pracovních podmínkách. Vzhledem k této skutečnosti je třeba terminologicky upravit popis cílů a úkolů nadace Eurofound, jak je uveden v nařízení (EHS) č. 1365/75.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Vzhledem k tomu, že se otázkami týkajícími se trhu práce, pracovního prostředí, odborného vzdělávání a přípravy a dovedností zabývají tři tzv. tripartitní agentury – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) –, musí být jejich činnost důsledně koordinována a měly by se využívat možnosti na podporu efektivnosti a synergií. Kromě toho by se agentura měla v příslušných případech snažit o efektivní spolupráci s interními výzkumnými kapacitami Evropské komise.

(5)  Vzhledem k tomu, že se otázkami týkajícími se trhu práce, pracovního prostředí, odborného vzdělávání a přípravy a dovedností zabývají tři tripartitní agentury – Eurofound, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a  Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) –, musí být jejich činnost důsledně koordinována. Tyto agentury by se proto měly tam, kde se zabývají podobnými oblastmi, ve své činnosti vzájemně doplňovat, přičemž by měly co nejvíce využívat dobře fungující nástroje, jako je memorandum o porozumění mezi agenturami Eurofound a EU-OSHA. Měly by využívat možnosti zvyšování efektivnosti a synergií a zamezit tomu, aby se úkoly, cíle a činnosti obou těchto agentur a Komise jakkoli překrývaly. Kromě toho by agentura Eurofound měla ve vhodných případech usilovat o efektivní spolupráci s interními výzkumnými kapacitami orgánů Unie.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Je rovněž důležité, aby nadace Eurofound úzce spolupracovala s podobnými subjekty na mezinárodní, unijní a vnitrostátní úrovni, jako je Evropský hospodářský a sociální výbor a Mezinárodní organizace práce (MOP), a poskytovala analýzy a poznatky týkajících se sociálních politik, politik zaměstnanosti a dalších politik souvisejících s oblastí práce. V zájmu dosažení co největšího užitku je vhodné, aby nadace Eurofound navazovala ve vhodných případech vztahy s vnitrostátními orgány (pokud možno tripartitními). Je rovněž důležité, aby agentura Eurofound měla v zájmu zajištění koordinace a součinnosti velmi úzké funkční vazby na Výbor pro zaměstnanost (EMCO), Výbor pro sociální ochranu (SPC) a NOP.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  V tripartitním charakteru agentur Eurofound, EU-OSHA a Cedefop se vysoce cenným způsobem odráží komplexní přístup založený na sociálním dialogu mezi sociálními partnery a orgány Unie a členských států, což je nesmírně důležité pro to, aby bylo možné nalézat společná dlouhodobá řešení sociálních a hospodářských otázek.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Agentura Eurofound by měla disponovat přiměřeným a samostatným rozpočtem, jehož příjem by byl tvořen zejména příspěvkem ze souhrnného rozpočtu Unie, aby byla zajištěna úplná autonomie a nezávislost této agentury a mohla řádně provádět cíle a úkoly podle tohoto nařízení. Na příspěvek Unie agentuře Eurofound a veškeré další dotace ze souhrnného rozpočtu Unie určené této agentuře by se měl vztahovat rozpočtový proces Unie. Audit účetní závěrky agentury Eurofound by měl provádět Evropský účetní dvůr.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  Rozpočet agentury Eurofound by měl být vypracováván v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti s přihlédnutím k jejím cílům a očekávaným výsledkům.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)   Pokud jde o řízení agentury Eurofound, měla by správní rada v zájmu zajištění postupné obměny svých členů zvážit možnost omezení počtu po sobě následujících funkčních období svých členů prostřednictvím pravidel svého fungování či jiných mechanismů;

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury Eurofound by mělo v nejvyšší možné míře zajišťovat Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (dále jen Překladatelské středisko). V případě potřeby, například z důvodu naléhavosti překladu nebo vysokého pracovního zatížení Překladatelského střediska, mohou překladatelské služby zajišťovat i jiní poskytovatelé překladatelských služeb. Tito poskytovatelé by měli zaručit stejnou úroveň kvality jako Překladatelské středisko, a to za cenu, které nebude vyšší, měli by dodržovat normy Unie v pracovní a sociální oblasti a v oblasti životního prostředí a případně pravidla pro zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Cílem agentury je rozvíjet a šířit znalosti a pomáhat tak Komisi a ostatním orgánům a institucím EU, členským státům a sociálním partnerům s přípravou a prováděním politik, jejichž cílem je zlepšení životních a pracovních podmínek, a s podporou politik zaměstnanosti a dialogu mezi sociálními partnery.

2.  Cílem tripartitní agentury je rozvíjet a šířit znalosti a pomáhat tak orgánům a institucím Unie, členským státům, sociálním partnerům a ostatním příslušným zúčastněným stranám ve střednědobém a dlouhodobém výhledu při přípravě a provádění politik, jejichž cílem je zlepšovat životní a pracovní podmínky, a při podpoře politik zaměstnanosti a dialogu mezi sociálními partnery.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  analyzovat tendence v oblasti životních a pracovních podmínek a vývoj trhu práce;

b)  shromažďovat údaje pomocí průzkumů a analyzovat tendence v oblasti životních a pracovních podmínek a vývoj trhu práce;

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  vypracovávat studie a v oblasti působnosti agentury provádět pilotní projekty a přípravné akce na základě nepřímého řízení v souladu s čl. 54 odst. 2 a čl. 58 odst. 1 písm. c) bodem iv) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/20121a;

 

___________________

 

1a. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  na základě své analýzy a výzkumu podávat tvůrcům politiky, včetně sociálních partnerů, návrhy politik vycházející z výzkumu v oblasti životních a pracovních podmínek;

Odůvodnění

Nadace Eurofound musí rovněž učinit krok směrem od analýz a výzkumu k jejich převedení na cenné myšlenky, které se uplatní v tvorbě politik. Mělo by to být výslovně v jejích úkolech a mandátu uvedeno.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Agentura provádí průzkumy s cílem zajistit kontinuitu srovnávacích analýz a tendencí týkajících se životních a pracovních podmínek a vývoje na trhu práce v Unii. Za tímto účelem musí být posouzeny finanční a lidské zdroje a poskytnuty agentuře v souladu s vývojem nákladům na průzkumy.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Předtím, než orgány Unie pověří externí organizaci provedením studií v oblasti odborné působnosti agentury, konzultují agenturu za účelem ověření její dostupnosti, odbornosti a studií provedených v dané oblasti a v nutných případech zváží přidělení zdrojů této agentuře na dočasném základě.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V rámci plnění svých úkolů vede agentura intenzivní dialog, a to zejména s odbornými subjekty, ať už veřejnými nebo soukromými, veřejnými orgány a organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů. Agentura zajistí spolupráci zejména s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání a případně s dalšími agenturami EU s cílem zamezit překrývání činností a podpořit synergii a doplňkovost činností těchto agentur, aniž tím jsou dotčeny její vlastní cíle.

2.  Při plnění svých úkolů vede agentura intenzivní dialog, a to zejména s odbornými subjekty, ať už veřejnými nebo soukromými, vnitrostátními nebo mezinárodními, s veřejnými orgány, vzdělávacími institucemi, organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů a s vnitrostátními tripartitními orgány. Agentura zajistí spolupráci s dalšími agenturami Unie s cílem zamezit překrývání činností a podpořit jejich součinnost a komplementaritu, včetně možnosti společné práce, zejména v případě agentury EU-OSHA a střediska Cedefop a případně i dalších agentur Unie, aniž tím jsou dotčeny její vlastní cíle.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Agentura uzavře s dalšími příslušnými agenturami Unie dohody o spolupráci s cílem usnadnit a podpořit vzájemnou spolupráci.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  výkonný ředitel, který plní povinnosti stanovené článkem 11.

c)  výkonný ředitel a jeho náměstek, kteří plní povinnosti stanovené články 11 a 11a.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  tří nezávislých odborníků jmenovaných Evropským parlamentem;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členy uvedené v písmenu a), b) a c) jmenuje Rada ze seznamů kandidátů předložených členskými státy a evropskými organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců. Komise jmenuje sama členy, kteří ji zastupují.

Členy uvedené v písmenu a), b) a c) jmenuje Rada ze seznamů kandidátů předložených členskými státy a evropskými organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců. Komise jmenuje sama členy, kteří ji zastupují. Věcně příslušný výbor Evropského parlamentu jmenuje odborníky uvedené v prvním pododstavci písm. da) poté, co ověří, že jmenování nevyvolá střet zájmů.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členové správní rady a jejich náhradníci jsou jmenováni na základě svých znalostí v oblasti politik práce a sociálních věcí a s ohledem na své schopnosti v oblasti řízení, správy a rozpočtu. Všechny strany zastoupené ve správní radě usilují o omezení obměny svých zástupců, aby se zajistila kontinuita činnosti rady. Všechny strany usilují o zajištění vyrovnaného zastoupení mužů a žen ve správní radě.

3.  Členové správní rady a jejich náhradníci mají patřičné znalosti v oblasti politik práce a sociálních věcí a schopnosti v oblasti řízení, správy a rozpočtu. Všechny strany zastoupené ve správní radě usilují o omezení obměny svých zástupců, aby se zajistila kontinuita činnosti rady. Evropský parlament, Komise, členské státy a sociální partneři při jmenování svých zástupců a náhradníků ve správní radě zajistí vyvážené zastoupení mužů a žen.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Každý člen správní rady nebo jeho náhradník podepíše při nástupu do funkce písemné prohlášení o zájmech a toto prohlášení aktualizuje, kdykoli se změní relevantní skutečnosti. Agentura tato prohlášení o zájmech zveřejní na svých internetových stránkách a tyto stránky aktualizuje.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Funkční období členů a náhradníků činí čtyři roky. Toto období lze prodloužit. Po uplynutí funkčního období nebo v případě odstoupení zůstávají členové ve funkci, dokud nejsou jmenováni znovu nebo nahrazeni.

4.  Funkční období členů a náhradníků činí čtyři roky. Toto období lze prodloužit. Po uplynutí funkčního období nebo v případě odstoupení zůstávají členové ve funkci, dokud nejsou jmenováni znovu nebo nahrazeni. Členové správní rady dbají na to, aby byly sledovány obecné zájmy Unie a agentury.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Zástupce EU-OSHA, zástupce Cedefop a zástupce Evropské nadace odborného vzdělávání mají právo účastnit se zasedání správní rady jako pozorovatelé s cílem zlepšit účinnost těchto agentur a součinnost mezi nimi.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  určuje obecné zaměření činností agentury a přijímá každoročně programový dokument agentury dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem a v souladu s článkem 6;

a)  určuje strategické zaměření činností agentury a přijímá každoročně programový dokument agentury dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem a v souladu s článkem 6;

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  přijímá pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů u svých členů a nezávislých odborníků;

f)  přijímá pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů u svých členů a nezávislých odborníků a vyslaných národních odborníků a dalších pracovníků, kteří nejsou zaměstnanci agentury uvedenými v článku 20, včetně opatření pro odhalování možných rizik v rané fázi;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  na základě analýzy potřeb přijímá a pravidelně aktualizuje plány pro komunikaci a šíření informací;

g)  na základě analýzy potřeb přijímá a pravidelně aktualizuje plány pro komunikaci a šíření informací a zahrnuje je do programového dokumentu agentury;

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  jmenuje výkonného ředitele a podle okolností prodlužuje jeho funkční období nebo jej odvolává z funkce v souladu s článkem 19;

k)  jmenuje výkonného ředitele a jeho náměstka a podle okolností prodlužuje jejich funkční období nebo je odvolává z funkce v souladu s článkem 19;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n)  přijímá veškerá rozhodnutí o zřízení vnitřních struktur agentury a o jejich případných změnách, a to s ohledem na potřeby pro činnosti agentury a na řádné rozpočtové řízení;

vypouští se

Odůvodnění

Toto ustanovení týkající se toho, že správní rada přijímá veškerá rozhodnutí o vnitřních strukturách (a jejich změnách) je třeba vyjasnit, neboť by v praxi znamenalo mikrořízení a mohlo by zablokovat veškeré iniciativy ředitele v případě, že potřebuje přijmout rozhodnutí výkonného vedení.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Roční pracovní program obsahuje podrobné cíle a očekávané výsledky včetně ukazatelů výkonnosti. Obsahuje rovněž popis činností, které mají být financovány, a objem finančních a lidských zdrojů, který je na jednotlivé činnosti přidělen podle zásad sestavování rozpočtu a řízení podle činností. Roční pracovní program musí být v souladu s víceletým pracovním programem uvedeným v odstavci 5. Je v něm jasně uvedeno, jaké úkoly byly ve srovnání s předchozím rozpočtovým rokem přidány, změněny nebo zrušeny.

3.  Roční pracovní program obsahuje podrobné cíle a očekávané výsledky včetně ukazatelů výkonnosti a činnosti a programy, které budou předmětem hodnocení ex ante a ex post. Obsahuje rovněž popis činností, které mají být financovány, a objem finančních a lidských zdrojů, který je na jednotlivé činnosti přidělen podle zásad sestavování rozpočtu a řízení podle činností. Roční pracovní program musí být v souladu s víceletým pracovním programem uvedeným v odstavci 5. Je v něm jasně uvedeno, jaké úkoly byly ve srovnání s předchozím rozpočtovým rokem přidány, změněny nebo zrušeny. Součástí ročního a víceletého programu je strategie vztahů se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi podle článku 30 a činnosti související s touto strategií.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Plánování zdrojů se aktualizuje jednou ročně. Strategické plánování se aktualizuje podle potřeby, a zejména s cílem reagovat na výsledek hodnocení uvedeného v článku 28.

Plánování zdrojů se aktualizuje jednou ročně. Strategické plánování se aktualizuje podle potřeby, a zejména s cílem reagovat na výsledek hodnocení uvedeného v článku 28. Pokud orgány Unie či právní akty Unie svěří agentuře nové úkoly, musí být tato skutečnost zohledněna při plánování jejích zdrojů a finančním plánování.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Správní rada volí svého předsedu a tři místopředsedy takto: jeden z členů zastupujících členské státy, jeden z členů zastupujících organizace zaměstnavatelů, jeden z členů zastupujících organizace zaměstnanců a jeden z členů zastupujících Komisi. Předseda a místopředseda jsou voleni dvoutřetinovou většinou hlasů členů správní rady s hlasovacím právem.

1.  Správní rada volí svého předsedu a tři místopředsedy takto: jeden z členů zastupujících členské státy, jeden z členů zastupujících organizace zaměstnavatelů, jeden z členů zastupujících organizace zaměstnanců a jeden z členů zastupujících Komisi. Předseda a místopředseda jsou voleni dvoutřetinovou většinou hlasů členů správní rady s hlasovacím právem. Správní rada zajistí, aby bylo mezi všemi členy působícími ve funkci předsedy či místopředsedy jako celku zajištěno vyvážené zastoupení mužů a žen.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Správní rada může k účasti na zasedání přizvat jako pozorovatele jakoukoli osobu, jejíž názor může být relevantní.

4.  Správní rada může k účasti na zasedání přizvat jako pozorovatele jakoukoli osobu, jejíž názor může být relevantní. Třetí země z řad států Evropského hospodářského prostoru, která se účastní činností agentury, může být na zasedáních správní rady zastoupena jako pozorovatel.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Je-li to z naléhavých důvodů nezbytné, může výkonná rada přijmout určitá prozatímní rozhodnutí jménem správní rady, zejména ve věcech správního řízení, včetně pozastavení přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování, a rozpočtových záležitostí.

3.  Je-li to z naléhavých důvodů nezbytné, může výkonná rada přijmout určitá prozatímní rozhodnutí jménem správní rady.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Výkonnou radu tvoří předseda správní rady, tři místopředsedové, koordinátoři tří skupin uvedených v čl. 4 odst. 5 a jeden zástupce Komise. Každá skupina uvedená v čl. 4 odst. 5 může určit jednoho nebo dva náhradníky, kteří se v případě nepřítomnosti řádných členů účastní zasedání výkonné rady. Předseda správní rady je zároveň předsedou výkonné rady. Výkonný ředitel se účastní zasedání výkonné rady, avšak nemá hlasovací právo.

4.  Výkonnou radu tvoří předseda správní rady, tři místopředsedové, koordinátoři tří skupin uvedených v čl. 4 odst. 5 a jeden zástupce Komise. Každá skupina uvedená v čl. 4 odst. 5 může určit jednoho nebo dva náhradníky, kteří se v případě nepřítomnosti řádných členů účastní zasedání výkonné rady, přičemž zajistí vyvážené zastoupení mužů a žen. Předseda správní rady je zároveň předsedou výkonné rady. Výkonný ředitel se účastní zasedání výkonné rady, avšak nemá hlasovací právo.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Funkční období členů výkonné rady činí dva roky. Toto období lze prodloužit. Funkční období členů výkonné rady skončí v okamžiku, kdy skončí jejich členství ve správní radě.

5.  Funkční období členů výkonné rady činí dva roky. Toto období lze obnovit. Funkční období členů výkonné rady skončí v okamžiku, kdy skončí jejich členství ve správní radě.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Výkonná rada zasedá třikrát ročně. Na žádost členů výkonné rady může předseda svolat další zasedání.

6.  Výkonná rada zasedá třikrát ročně. Na žádost členů výkonné rady může předseda svolat další zasedání. Každý koordinátor po každém zasedání informuje včas a transparentním způsobem členy své vlastní skupiny o obsahu diskuse.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výkonný ředitel řídí agenturu. Výkonný ředitel se zodpovídá správní radě.

1.  Výkonný ředitel je odpovědný za celkové řízení agentury v souladu se strategickým řízením stanoveným správní radou a zodpovídá se správní radě.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  vypracování akčního plánu v návaznosti na závěry interních či externích auditních zpráv a hodnocení a na vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a za vypracování zpráv o pokroku, které předkládá dvakrát ročně Komisi a pravidelně správní radě a výkonné radě;

f)  vypracování akčního plánu v návaznosti na závěry interních či externích auditních zpráv a hodnocení a na vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a za vypracování zpráv o pokroku, které pravidelně předkládá Komisi, správní radě a výkonné radě;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)   zajištění genderové vyváženosti v rámci agentury;

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  přípravu návrhu odhadu příjmů a výdajů agentury a za plnění jejího rozpočtu.

j)  přípravu návrhu odhadu příjmů a výdajů agentury a za plnění jejího rozpočtu jako součásti programového dokumentu agentury.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  přijímání rozhodnutí týkajících se řízení lidských zdrojů, v souladu s rozhodnutím uvedeným v čl. 5 odst. 2;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jb)  přijímání rozhodnutí týkajících se vnitřních struktur agentury a jejich případných změn, a to s ohledem na potřeby související s činností agentury a řádným rozpočtovým řízením;

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – písm. j c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jc)  spolupráci s jinými agenturami Unie a uzavření dohod o spolupráci s nimi.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Výkonný ředitel dále odpovídá za rozhodování o tom, zda je pro účinné a účelné plnění úkolů agentury nezbytné zřídit v jednom nebo více členských státech jednu nebo více místních kanceláří. Uvedené rozhodnutí vyžaduje předchozí souhlas Komise, správní rady a členského státu, kde má být místní kancelář zřízena. Uvedeným rozhodnutím se určí rozsah činností, jež mají být v dané místní kanceláři prováděny, a to způsobem, který zabrání zbytečným nákladům a zdvojování administrativních funkcí agentury.

6.  Výkonný ředitel dále odpovídá za rozhodování o tom, zda je pro účinné a účelné plnění úkolů agentury nezbytné zřídit jednu kancelář v Bruselu jako kontaktní kancelář za účelem rozvíjení spolupráce agentury s příslušnými orgány a institucemi Unie. Uvedené rozhodnutí podléhá předchozímu souhlasu Komise, správní rady a členského státu, kde má být místní kancelář zřízena. Uvedeným rozhodnutím se určí rozsah činností, jež mají být v dané místní kanceláři prováděny, a to způsobem, který zabrání zbytečným nákladům a zdvojování administrativních funkcí agentury.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Kapitola II – oddíl 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Oddíl 3a: Náměstek ředitele

 

Článek 11a

 

Náměstek ředitele

 

1.   Náměstek ředitele poskytuje výkonnému řediteli podporu při výkonu funkcí a činností agentury. Aniž je dotčen odstavec 3, je náměstek ředitele podřízen výkonnému řediteli. Výkonný ředitel předloží správní radě podrobnější popis náplně práce náměstka ředitele ke schválení.

 

2.   Náměstek ředitele se může účastnit schůzí správní rady a výkonné rady a doprovázet na nich výkonného ředitele.

 

3.   Článek 19 se použije obdobně i na náměstka ředitele.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů se zakládá na cílech a očekávaných výsledcích obsažených v ročním programovém dokumentu uvedeném v čl. 6 odst. 1 a bere v úvahu finanční prostředky potřebné pro dosažení těchto cílů a očekávaných výsledků v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise zašle návrh odhadu rozpočtovému orgánu společně s návrhem souhrnného rozpočtu Unie.

4.  Komise předloží návrh odhadu rozpočtovému orgánu a agentuře společně s návrhem souhrnného rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení.

Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení, které zajistí přísné hodnocení kandidátů a vysokou míru nezávislosti. Před svým jmenováním se vybraný kandidát zúčastní slyšení v příslušném výboru Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Správní rada může na návrh Komise, v němž zohlední posouzení uvedené v odstavci 3, funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit, a to na dobu nepřesahující pět let.

4.  Správní rada může na návrh Komise, v němž zohlední posouzení uvedené v odstavci 3, funkční období výkonného ředitele jednou obnovit, a to na dobu nepřesahující pět let.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Výkonný ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se na konci celkového funkčního období nesmí účastnit dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.

5.  Výkonný ředitel, jehož funkční období bylo obnoveno, se na konci celkového funkčního období nesmí účastnit dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady jednající na návrh Komise.

6.  Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady jednající na návrh Komise, a to na základě odůvodněného posouzení jeho výkonu ve funkci výkonného ředitele.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Agentura může v souladu s čl. 11 odst. 6 zřizovat místní kanceláře v členských státech, pokud s tím tyto státy souhlasí.

4.  Agentura může v souladu s čl. 11 odst. 6 zřídit kontaktní kancelář v Bruselu.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

3.  Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie, případně jiné překladatelské služby.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Jednání agentury musí být vysoce transparentní.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  V souladu s čl. 30 odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 provádí agentura hodnocení ex ante těch svých činností, s nimiž jsou spojeny značné výdaje, a rovněž hodnocení ex post.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejpozději do pěti let po datu uvedeném v článku 37 a poté každých pět let provede Komise hodnocení v souladu s pokyny Komise, aby posoudila výsledky agentury na základě jejích cílů, mandátu a úkolů. Hodnocení se zejména zabývá případnou potřebou upravit mandát agentury a finančními dopady jakékoli takové úpravy.

1.  Nejpozději do pěti let po datu uvedeném v článku 37 a poté každých pět let předloží Komise hodnocení v souladu s pokyny Komise, aby posoudila výsledky agentury na základě jejích cílů, mandátu a úkolů. Komise během svého hodnocení konzultuje s Evropským parlamentem a správní radou. Hodnocení se zejména zabývá případnou potřebou upravit mandát agentury a finančními dopady jakékoli takové úpravy.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud Komise dospěje k názoru, že zachování agentury již není s ohledem na cíle, mandát a úkoly, které jí byly svěřeny, odůvodněné, může navrhnout, aby bylo toto nařízení odpovídajícím způsobem změněno nebo zrušeno.

vypouští se

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Správní rada přijme strategii pro vztahy se třetími zeměmi či mezinárodními organizacemi v otázkách, které spadají do působnosti agentury.

3.  Správní rada přijme jako součást programového dokumentu agentury strategii pro vztahy se třetími zeměmi či mezinárodními organizacemi v otázkách, které spadají do působnosti agentury.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Náměstek ředitele agentury, jmenovaný na základě článku 8 nařízení Rady (EHS) č. 1365/75, je po zbývající část svého funkčního období nápomocen řediteli nebo výkonnému řediteli.

2.  Náměstku ředitele agentury jmenovanému na základě článku 8 nařízení (EHS) č. 1365/75 jsou po zbývající část jeho funkčního období svěřeny odpovědnosti náměstka ředitele podle článku 11a tohoto nařízení. Ostatní podmínky jeho smlouvy se nemění.

(1)

  Úř. věst. C 209, 30.6.2017, s. 49.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 23. srpna 2016 Komise zveřejnila svůj návrh revize nařízení o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound).

Cílem tohoto návrhu je revidovat nařízení o zřízení nadace Eurofound z roku 1975. Toto zřizovací nařízení bylo revidováno třikrát, a to v letech 1993, 2003 a 2005, zejména v důsledku rozšíření Evropské unie nebo s ohledem na změny Smlouvy. Zmíněné změny však základy agentury významně nezměnily.

Zpravodaj vítá návrh revize předložený Komisí, který byl nezbytný a jenž poskytne jasnější popis úlohy nadace Eurofound pokud jde o podporu poskytovanou Komisi, ostatním orgánům a institucím EU, členským státům a sociálním partnerům při tvorbě politik v oblasti životních a pracovních podmínek a rovněž při prosazování sociálního dialogu. Umožní aktualizaci mandátu nadace Eurofound jako střediska pro analýzu, výzkum a monitorování politik v těchto oblastech politiky.

Revize uvede do souladu určitá ustanovení stávajícího nařízení o zřízení nadace Eurofound se společným přístupem k decentralizovaným agenturám. Evropský parlament byl jednou ze stran společného prohlášení Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise o decentralizovaných agenturách a jeho agenturách ze dne 19. července 2012.

Revize také nabízí příležitost aktualizovat cíle a úkoly nadace Eurofound. Od svého založení v roce 1975 přizpůsobovala nadace Eurofound své činnosti celkovému společenskému, institucionálnímu a ekonomickému vývoji a novým trendům evropských politik v oblasti životních a pracovních podmínek. Cíle a úkoly budou upraveny tak, aby lépe odrážely uvedené změny a současný příspěvek nadace Eurofound k rozvoji politik v oblasti sociálních věcí a zaměstnanosti, jenž spočívá v poskytování relevantních a vysoce kvalitních výsledků výzkumu v oblasti zaměstnanosti, pracovněprávních vztahů a pracovních a životních podmínek.

Zároveň s touto revizí proběhnou revize nařízení o zřízení dalších dvou tzv. tripartitních agentur Evropské unie, jmenovitě Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP).

Společným znakem těchto agentur je jejich tripartitní povaha, která se odráží jak v jejich řízení, tak v jejich fungování: činnosti řídících orgánů a specializovaných poradních výborů agentur se účastní vnitrostátní orgány, odborové svazy a zástupci zaměstnavatelů.

Úkolem nadace Eurofound je poskytovat informace a přispívat k lepší tvorbě politik založených na důkazech v oblastech týkajících se životních a pracovních podmínek. Revize zmíněného nařízení zohledňuje stávající politiky EU v oblasti životních a pracovních podmínek a stanoví doplňkovost se stávajícími i budoucími výzkumnými činnostmi v této oblasti, jež jsou financovány z prostředků EU.

Zpravodaj předkládá a navrhuje tato hlavní zlepšení návrhu Komise:

Tento návrh upravuje nařízení o zřízení agentury Eurofound, které po několika po sobě jdoucích revizích vyžadovalo konsolidovaný dokument, jenž by zajistil způsob, jak zvýšit účinnost této agentury, a to z hlediska využívání jejích vlastních prostředků i z hlediska jejího využití a potenciálu, vždy v rámci jejích funkcí, s cílem dosáhnout zlepšení operativnosti této agentury a toho, aby šíření jejího výzkumu a obsahu bylo v EU využito co nejvíce. Nadace Eurofound si zachová svou prestiž decentralizované agentury, střediska pro studia a dialogu mezi sociálními subjekty, ale musí projít vývojem, aby se stala vhodnou agenturou pro Evropu pohrouženou do procesu kontinentalizace.

V zájmu účinnosti je třeba promyslet, zda má možnost, že bude existovat jeden zástupce z každého členského státu na třech tripartitních úrovních, nadále smysl, nebo zda se v očích průměrného občana může jednat o nepředloženost. Nezájem Komise a nedostatečná vážnost členských států dovolují, že je nadále normou jeden zástupce z každého členského státu. Tento model je třeba přehodnotit a prozkoumat jiné způsoby, jak reformovat současný stav, zefektivnit řízení agentur a opětovně dosáhnout rovnováhy mezi politickým rozměrem, správním rozměrem a účinností.

Funkce a odpovědnost ředitele musí být umocněny, vymezeny, posíleny a jasně profesionalizovány, vždy za zřejmé kontroly výkonné rady, správní rady, za dozoru Komise a odpovědnosti vůči Evropskému parlamentu. Toto plánování není v rozporu s tím, aby agentura stejně jako kterýkoli podnik měla náměstka ředitele, i když je třeba vyhnout se všem formám sdílení moci a rozdělení odpovědnosti.

Nesmíme podlehnout pokušení ubírat této agentuře na významu a hodnotit kvalitu a hloubku dokumentů, které vytváří. Je čas pokročit vpřed, vyhnout se zadávání úkolů vnějším podnikům nebo jejich zdvojování a obrátit se na agenturu. Nepochybuji o tom, že úspory pro pokladny Společenství budou více než významné. Proto musí být nezbytné, aby před tím, než bude jakákoli studie, která spadá do oblasti a domény výzkumu a know-how nadace Eurofound, zadána vnějšímu subjektu, byla nejdříve konzultována agentura.

V průběhu nedávného budování Evropy Komise rozhodla, v mnoha případech smysluplně, decentralizovat některé ze svých funkcí a svěřit je specializovaným agenturám. Může se však zdát, že tento proces začíná překračovat rozumné limity z hlediska zdvojování agentur a funkcí v zájmu uspokojení členských států, aby každý z nich byl sídlem určité agentury EU. V budoucnosti bude vhodné vypracovat seriózní, objektivní a nezávislé hodnocení, kterého se zúčastní hlavní instituce a jež povede ke sloučení agentur nebo i případnému ukončení činnosti těch, které již nemají přidanou hodnotu nebo jejichž funkce mohou být účinněji soustředěny v sesterské agentuře. Je třeba jít cestou soustřeďování decentralizovaných agentur za účelem zvýšení efektivnosti a vhodnosti činností EU.

Rovněž je třeba posílit účast hlavních evropských orgánů na navrhování pracovních plánů agentury, které musí být částečně spojeny se střednědobými evropskými strategiemi (například Evropa 2020, sociální pilíř, uprchlíci atd.), a zohlednit krátkodobý potenciál zakázek, pokud to vzniklé okolnosti vyžadují.

Je čas využít rovněž její vynikající práci a prestiž na mezinárodních fórech věnovaných její tematice a posílit při tom její úlohu coby opory politiky ovlivňování a „měkké síly“ EU.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (27.4.2017)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

Navrhovatel: Jens Geier

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise předložila tento návrh nařízení s cílem uvést do souladu určitá ustanovení stávajícího nařízení o nadaci Eurofound se společným přístupem k decentralizovaným agenturám. Tato revize je také příležitostí aktualizovat cíle a úkoly nadace Eurofound.

Zároveň s touto revizí procházejí revizí i nařízení o zřízení dalších dvou tzv. tripartitních agentur Evropské unie, jmenovitě Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP).

Rozpočtové důsledky z hlediska lidských a finančních zdrojů, které jsou podrobněji rozvedeny v legislativním finančním výkazu, jsou v souladu se sdělením Komise (2013) 519.

Navrhovatel navrhuje pozměnit některá ustanovení týkající se spolupráce mezi tripartitními agenturami za účelem posílení této spolupráce.

Navrhovatel dále navrhuje dosadit do správní rady agentury zástupce jmenovaného Evropským parlamentem, který nahradí jednoho zástupce Komise. Tento přístup je v souladu se společným prohlášením Rady Evropské unie a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Vzhledem k tomu, že se otázkami týkajícími se trhu práce, pracovního prostředí, odborného vzdělávání a přípravy a dovedností zabývají tři tzv. tripartitní agentury – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) –, musí být jejich činnost důsledně koordinována a měly by se využívat možnosti na podporu efektivnosti a synergií. Kromě toho by se agentura měla v příslušných případech snažit o efektivní spolupráci s interními výzkumnými kapacitami Evropské komise.

(5)  Vzhledem k tomu, že se otázkami týkajícími se trhu práce, pracovního prostředí, odborného vzdělávání a přípravy a dovedností zabývají tři tzv. tripartitní agentury – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) –, musí být jejich činnost důsledně koordinována a měly by se využívat možnosti na podporu efektivnosti a synergií. Uvažuje se zejména o tom, že tyto agentury budou mezi sebou sdílet administrativní úkoly nebo se o ně dělit, přičemž by měly přijímat své roční pracovní programy ve vzájemné úzké spolupráci, aby se zamezilo překrývání činností. Kromě toho by se agentura měla v příslušných případech snažit o efektivní spolupráci s interními výzkumnými kapacitami Komise.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Rozpočet agentury by měl být vypracován v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti s přihlédnutím k jejím cílům a očekávaným výsledkům.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V rámci plnění svých úkolů vede agentura intenzivní dialog, a to zejména s odbornými subjekty, ať už veřejnými nebo soukromými, veřejnými orgány a organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů. Agentura zajistí spolupráci zejména s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání a případně s dalšími agenturami EU s cílem zamezit překrývání činností a podpořit synergii a doplňkovost činností těchto agentur, aniž tím jsou dotčeny její vlastní cíle.

2.  V rámci plnění svých úkolů vede agentura intenzivní dialog, a to zejména s odbornými subjekty, ať už veřejnými nebo soukromými, veřejnými orgány a organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Agentura, bez dotčení svých vlastních cílů, spolupracuje s dalšími agenturami Unie, zejména s Evropskou nadací odborného vzdělávání, Evropským institutem pro rovnost žen a mužů, Evropskou agenturou pro základní práva, Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání s cílem dosáhnout koordinace a finančních úspor, zamezit překrývání činností a podpořit synergii a doplňkovost činností těchto agentur.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Agentura uzavře s dalšími příslušnými agenturami Unie dohody o spolupráci s cílem usnadnit a podpořit vzájemnou spolupráci.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Správní rada se skládá z:

1.  Správní rada se skládá z:

a)  jednoho člena zastupujícího vládu každého členského státu;

a)  jednoho člena zastupujícího vládu každého členského státu;

b)  jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnavatelů z každého členského státu;

b)  jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnavatelů z každého členského státu;

c)  jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnanců z každého členského státu;

c)  jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnanců z každého členského státu;

d)  tří členů zastupujících Komisi.

d)  dvou členů zastupujících Komisi.

 

da)  jednoho nezávislého člena zastupujícího Evropský parlament.

Všichni členové uvedení v písmenech a) až d) mají hlasovací práva.

Všichni členové uvedení v písmenech a) až da) mají hlasovací práva.

 

Jmenování nabývá účinku v okamžiku, kdy dotčená osoba podepíše prohlášení o neexistenci střetu zájmů.

Členy uvedené v písmenu a), b) a c) jmenuje Rada ze seznamů kandidátů předložených členskými státy a evropskými organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců. Komise jmenuje sama členy, kteří ji zastupují.

Členy uvedené v písmenu a), b) a c) jmenuje Rada ze seznamů kandidátů předložených členskými státy a evropskými organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců. Komise a Evropský parlament jmenují sami členy, kteří je zastupují.

 

Zástupce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zástupce Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání mají ve správní radě status pozorovatele.

Odůvodnění

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012 stanoví možnost, že jednoho člena správní rady jmenuje Parlament.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Je-li agentuře svěřen nový úkol, správní rada přijatý roční pracovní program změní. Správní rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn ročního pracovního programu na výkonného ředitele.

Je-li agentuře svěřen nový úkol, správní rada přijatý roční pracovní program změní. Správní rada odpovídá za to, že mezi dotčenou agenturou a ostatními tripartitními agenturami Unie nebude docházet k překrývání programů, a za zajištění toho, aby bylo před případným přidělením dalších finančních zdrojů jako přípustná alternativa vždy zvažováno přehodnocení priorit. Správní rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn ročního pracovního programu na výkonného ředitele.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  spolupráci s dalšími agenturami Unie a uzavření dohod o spolupráci s těmito agenturami.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů se zakládá na cílech a očekávaných výsledcích obsažených v ročním programovém dokumentu uvedeném v čl. 6 odst. 1 a bere v úvahu finanční prostředky potřebné pro dosažení těchto cílů a očekávaných výsledků v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise zašle návrh odhadu rozpočtovému orgánu společně s návrhem souhrnného rozpočtu Unie.

4.  Komise zašle návrh odhadu rozpočtovému orgánu společně s návrhem souhrnného rozpočtu Unie. Komise zašle tento návrh odhadu současně i agentuře.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

3.  Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie nebo jiní poskytovatelé překladatelských služeb v souladu s pravidly zadávání zakázek a v rámci stropů stanovených v příslušných finančních předpisech.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejpozději do pěti let po datu uvedeném v článku 37 a poté každých pět let provede Komise hodnocení v souladu s pokyny Komise, aby posoudila výsledky agentury na základě jejích cílů, mandátu a úkolů. Toto hodnocení se bude týkat zejména případné potřeby změnit mandát agentury a finančních dopadů takové změny.

1.  Nejpozději do pěti let po datu uvedeném v článku 37 a poté každých pět let předloží Komise hodnocení v souladu s pokyny Komise, aby posoudila výsledky agentury na základě jejích cílů, mandátu a úkolů. Toto hodnocení se bude týkat zejména případné potřeby změnit mandát agentury a finančních dopadů takové změny.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

Referenční údaje

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

12.9.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Jens Geier

15.9.2016

Datum přijetí

25.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

Referenční údaje

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Datum předložení EP

23.8.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Enrique Calvet Chambon

28.9.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Datum přijetí

12.7.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

3

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Andrejs Mamikins

Datum předložení

28.7.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi Lopez, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Zdanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

3

0

ALDE

Tiziana Beghin, Enrique Calvet Chambon, Yana Toom

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění