Procedura : 2016/0256(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0275/2017

Teksty złożone :

A8-0275/2017

Debaty :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Głosowanie :

PV 11/12/2018 - 5.10
CRE 11/12/2018 - 5.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0492

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 897kWORD 115k
28.7.2017
PE 601.030v02-00 A8-0275/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawca: Enrique Calvet Chambon

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0531),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 153 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8–0342/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 30 marca 2017 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Budżetowej (A8-0275/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) została ustanowiona rozporządzeniem (EWG) nr 1365/753 w celu przyczyniania się do opracowania i zapewnienia lepszych warunków życia i pracy poprzez działania zmierzające do rozwoju i rozpowszechniania wiedzy odpowiedniej dla tego rozwoju.

(1)  Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) została ustanowiona rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1365/753 w celu przyczyniania się do opracowania i zapewnienia lepszych warunków życia i pracy poprzez działania zmierzające do rozwoju i rozpowszechniania wiedzy odpowiedniej dla tego rozwoju. Eurofound powinien dostarczać decydentom, partnerom społecznym i innym zainteresowanym stronom specjalistyczne i charakteryzujące się wartością dodaną informacje w obszarze swojej wiedzy fachowej.

__________________

__________________

3 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 139 z 30.5.1975, s. 1).

3 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 139 z 30.5.1975, s. 1).

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Od momentu powstania w 1975 r. Eurofound odgrywa ważną rolę we wspieraniu poprawy warunków życia i pracy w całej Unii Europejskiej. W tym samym czasie pojęcia i znaczenie warunków życia i pracy zmieniły się pod wpływem zjawisk społecznych i zasadniczych zmian na rynkach pracy. Z tego względu potrzebne są dostosowania terminologiczne w opisie celów i zadań Eurofoundu w stosunku do rozporządzenia (EWG) nr 1365/75.

(2)  Od momentu powstania w 1975 r. Eurofound odgrywa ważną rolę we wspieraniu poprawy warunków życia i pracy w całej Unii Europejskiej. W tym samym czasie pojęcia i znaczenie warunków życia i pracy zmieniły się pod wpływem zjawisk społecznych i zasadniczych zmian na rynkach pracy oraz w warunkach życia i pracy. Z tego względu potrzebne są dostosowania terminologiczne w opisie celów i zadań Eurofoundu w stosunku do rozporządzenia (EWG) nr 1365/75.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Jako że trzy tak zwane trójstronne agencje, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) zajmują się kwestiami związanymi z rynkiem pracy, środowiskiem pracy, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz umiejętnościami, wymagana jest ścisła koordynacja między agencjami i należy wykorzystać sposoby zwiększenia efektywności i synergii. Ponadto w stosownych przypadkach Agencja powinna się starać angażować w skuteczną współpracę z wewnętrznymi zdolnościami badawczymi Komisji Europejskiej.

(5)  Jako że trzy trójstronne agencje, Eurofound, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), zajmują się kwestiami związanymi z rynkiem pracy, środowiskiem pracy, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz umiejętnościami, wymagana jest ścisła koordynacja między nimi. Agencje powinny zatem wzajemnie się uzupełniać w swojej pracy w obszarach, gdzie ich dziedziny zainteresowania są podobne, a jednocześnie powinny promować narzędzia, które dobrze funkcjonują, takie jak protokół ustaleń między Eurofoundem i EU-OSHA. Powinny wykorzystać sposoby zwiększenia efektywności i synergii oraz unikać powielania mandatów, celów i działań – poszczególnych agencji oraz w relacji między nimi a Komisją. Ponadto w stosownych przypadkach Eurofound powinien dążyć do skutecznej współpracy z wewnętrznymi zdolnościami badawczymi instytucji Unii.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Istotne jest również, aby Eurofound współpracował ściśle z pokrewnymi organami na szczeblu międzynarodowym, unijnym i krajowym, takimi jak Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), dostarczając analiz i służąc wiedzą w zakresie polityki związanej ze sprawami społecznymi, zatrudnieniem i pracą. W celu osiągnięcia maksymalnych korzyści Eurofound powinien ustanowić, w stosownych przypadkach, powiązania z organami krajowymi, w miarę możliwości trójstronnymi. Istotne jest także, aby Eurofound pozostawał w bardzo ścisłych związkach funkcjonalnych z Komitetem ds. Zatrudnienia i Komitetem Ochrony Socjalnej w celu zapewnienia koordynacji i synergii, a także z MOP.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b)  Trójstronny charakter Eurofoundu, EU-OSHA i Cedefopu to bardzo cenny przejaw kompleksowego podejścia opartego na dialogu społecznym między partnerami społecznymi i organami unijnymi i krajowymi, co jest niezwykle ważne dla znalezienia wspólnych i trwałych rozwiązań społecznych i gospodarczych.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Aby zapewnić pełną autonomię i niezależność Eurofoundu oraz umożliwić Agencji prawidłową realizację celów i zadań powierzonych jej na mocy niniejszego rozporządzenia, należy przyznać Eurofoundowi odpowiedni i autonomiczny budżet, którego dochody będą zasadniczo pochodzić z budżetu ogólnego Unii. Procedura budżetowa Unii powinna mieć zastosowanie do Eurofoundu w zakresie dotyczącym wkładu Unii i wszelkich innych dotacji, którymi obciążany jest budżet ogólny Unii. Kontrolę sprawozdań finansowych Eurofoundu powinien przeprowadzać Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Budżet Eurofoundu powinien być przygotowywany zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego, z uwzględnieniem celów i oczekiwanych wyników Agencji.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)   Jeśli chodzi o zarządzanie Eurofoundem, aby zapewnić zmianę składu Zarządu na przestrzeni czasu, Zarząd powinien rozważyć ograniczenie liczby kolejnych kadencji jego członków za pomocą przepisów dotyczących zasad działania lub innych mechanizmów.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b)  Usługi tłumaczeniowe niezbędne do funkcjonowania Eurofoundu powinno świadczyć, w możliwym zakresie, Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (Centrum Tłumaczeń). W stosownych przypadkach, np. ze względu na pilne tłumaczenie lub duże obciążenie pracą Centrum Tłumaczeń, powinna istnieć możliwość świadczenia takich usług tłumaczenia pisemnego również przez innych dostawców usług tłumaczeniowych. Dostawcy usług tłumaczeniowych powinni zapewniać taki sam poziom jakości jak Centrum Tłumaczeń po kosztach nie wyższych niż koszty Centrum, powinni spełniać unijne normy środowiskowe, normy pracy i normy społeczne oraz powinni przestrzegać przepisów dotyczących zamówień publicznych, w stosownych przypadkach.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Celem Agencji jest pogłębianie i rozpowszechnianie wiedzy, aby wspierać Komisję, inne instytucje i organy UE, państwa członkowskie i partnerów społecznych w kształtowaniu i wdrażaniu polityki mającej na celu poprawę warunków życia i pracy, we wspieraniu polityki zatrudnienia oraz w promowaniu dialogu między partnerami społecznymi.

2.  Celem trójstronnej Agencji jest pogłębianie i rozpowszechnianie wiedzy, aby wspierać instytucje i organy Unii, państwa członkowskie, partnerów społecznych i inne zainteresowane strony w kształtowaniu i wdrażaniu polityki średnio- i długoterminowej mającej na celu poprawę warunków życia i pracy, we wspieraniu polityki zatrudnienia oraz w promowaniu dialogu między partnerami społecznymi.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  analizuje tendencje w warunkach życia i pracy oraz zmiany na rynku pracy;

b)  gromadzi dane, prowadząc badania, i analizuje tendencje w warunkach życia i pracy oraz zmiany na rynku pracy;

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  przygotowuje ekspertyzy oraz, w obszarach wiedzy fachowej Agencji, realizuje projekty pilotażowe i działania przygotowawcze w oparciu o zarządzanie pośrednie zgodnie z art. 54 ust. 2 i art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (iv) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/20121a;

 

___________________

 

1a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

Poprawka     13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  na podstawie własnych analiz i badań dostarcza decydentom, w tym partnerom społecznym, oparte na badaniach propozycje polityczne w zakresie warunków życia i pracy;

Uzasadnienie

Mocnym punktem Eurofoundu jest przejście od analiz i badań w kierunku ich przełożenia na cenne pomysły na potrzeby kształtowania polityki. Należy to wyraźnie określić w zadaniach i mandacie Agencji.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Agencja kontynuuje opracowywanie badań, aby zapewnić ciągłość analiz porównawczych i tendencji dotyczących warunków życia i pracy oraz rozwoju sytuacji na rynku pracy w Unii. W tym celu szacuje się i zapewnia Agencji niezbędne zasoby finansowe i ludzkie, zgodnie z kształtowaniem się kosztów badań.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Przed zleceniem organizacji zewnętrznej analiz w obszarach wiedzy fachowej Agencji instytucje Unii konsultują się z Agencją, aby sprawdzić jej dostępność, wiedzę fachową w danym obszarze oraz wykonane przez nią analizy i, w razie potrzeby, rozważają przyznanie Agencji zasobów na zasadzie tymczasowości.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Podczas wykonywania swoich zadań Agencja prowadzi intensywny dialog przede wszystkim z wyspecjalizowanymi podmiotami, publicznymi lub prywatnymi, organami publicznymi oraz organizacjami pracowników i pracodawców. Bez uszczerbku dla własnych zadań Agencja zapewnia współpracę z innymi agencjami Unii Europejskiej, aby uniknąć powielania działań oraz wspierać synergię i komplementarność ich działań; w szczególności dotyczy to współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, a w stosownych przypadkach z innymi agencjami UE.

2.  Podczas wykonywania swoich zadań agencja prowadzi intensywny dialog przede wszystkim z wyspecjalizowanymi podmiotami, publicznymi lub prywatnymi, krajowymi lub międzynarodowymi, z organami publicznymi, z instytucjami edukacyjnymi, z organizacjami pracowników i pracodawców oraz, o ile takowe istnieją, z krajowymi organami trójstronnymi. Bez uszczerbku dla własnych celów Agencja zapewnia współpracę z innymi agencjami Unii, aby uniknąć powielania oraz wspierać synergię i komplementarność ich działań, co obejmuje możliwość prowadzenia wspólnych działań; w szczególności dotyczy to współpracy z EU-OSHA, z Cedefopem, a w stosownych przypadkach z innymi agencjami Unii.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Agencja zawiera umowy o współpracy z innymi właściwymi agencjami Unii w celu ułatwienia i pobudzenia współpracy z tymi agencjami.

Poprawka     18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  Dyrektor Wykonawczy, który wykonuje obowiązki określone w art. 11;

c)  dyrektor wykonawczy i jego zastępca, którzy wykonują obowiązki określone odpowiednio w art. 11 i 11a;

Poprawka     19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  trzech niezależnych ekspertów wyznaczonych przez Parlament Europejski;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Członkowie, o których mowa w lit. a), b) i c), mianowani są przez Radę na podstawie list kandydatów przedłożonych przez państwa członkowskie oraz europejskie organizacje pracodawców i pracowników. Komisja mianuje członków, którzy mają ją reprezentować.

Członkowie, o których mowa w lit. a), b) i c), mianowani są przez Radę na podstawie list kandydatów przedłożonych przez państwa członkowskie oraz europejskie organizacje pracodawców i pracowników. Komisja mianuje członków, którzy mają ją reprezentować. Przedmiotowo właściwa komisja Parlamentu Europejskiego powołuje ekspertów, o których mowa w akapicie pierwszym lit. da), po sprawdzeniu, czy nominacje nie powodują konfliktu interesów.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Członków Zarządu i ich zastępców mianuje się przez wzgląd na ich wiedzę w dziedzinie polityki społecznej i polityki zatrudnienia, biorąc pod uwagę odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i budżetowe. Wszystkie strony reprezentowane w Zarządzie dokładają starań w celu ograniczenia rotacji swych przedstawicieli, aby zapewnić ciągłość prac Zarządu. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem liczby mężczyzn i kobiet w składzie Zarządu.

3.  Członkowie Zarządu i ich zastępcy mają odpowiednią wiedzę w dziedzinie polityki społecznej i polityki zatrudnienia, a także odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i budżetowe. Wszystkie strony reprezentowane w Zarządzie dokładają starań w celu ograniczenia rotacji swych przedstawicieli, aby zapewnić ciągłość prac Zarządu. Wyznaczając swoich przedstawicieli i ich zastępców do Zarządu, Parlament Europejski, Komisja, państwa członkowskie i partnerzy społeczni zapewniają zrównoważoną reprezentację mężczyzn i kobiet.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W momencie objęcia stanowiska każdy członek i zastępca członka podpisują pisemną deklarację interesów i dokonują jej aktualizacji w przypadku zmiany okoliczności pod tym względem. Agencja publikuje deklaracje interesów i ich aktualizacje na swojej stronie internetowej.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Kadencja członków oraz ich zastępców trwa cztery lata. Kadencję tę można przedłużyć. Po upływie kadencji lub w przypadku rezygnacji członkowie pozostają na stanowisku do chwili przedłużenia ich nominacji lub wyznaczenia następcy.

4.  Kadencja członków oraz ich zastępców trwa cztery lata. Kadencję tę można odnowić. Po upływie kadencji lub w przypadku rezygnacji członkowie pozostają na stanowisku do chwili przedłużenia ich nominacji lub wyznaczenia następcy. Członkowie Zarządu dbają o ochronę interesów ogólnych Unii i Agencji.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Przedstawiciel EU-OSHA, przedstawiciel Cedefopu i przedstawiciel Europejskiej Fundacji Kształcenia mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu w charakterze obserwatorów w celu zwiększenia skuteczności agencji i synergii między nimi.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wyznacza ogólne kierunki działań Agencji i co roku przyjmuje dokument programowy Agencji większością dwóch trzecich głosów członków uprawnionych do głosowania, zgodnie z art. 6;

a)  wyznacza strategiczne kierunki działań Agencji i co roku przyjmuje dokument programowy Agencji większością dwóch trzecich głosów członków uprawnionych do głosowania, zgodnie z art. 6;

Poprawka     26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  przyjmuje przepisy, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, w odniesieniu do członków Zarządu i niezależnych ekspertów;

f)  przyjmuje przepisy – w tym środki wykrywania potencjalnych zagrożeń na wczesnym etapie – których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, w odniesieniu do członków Zarządu i niezależnych ekspertów, jak również oddelegowanych ekspertów krajowych i innych pracowników niezatrudnionych przez Agencję, o których mowa w art. 20;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  na podstawie analizy potrzeb przyjmuje i regularnie aktualizuje plany komunikacji i rozpowszechniania informacji;

g)  na podstawie analizy potrzeb przyjmuje i regularnie aktualizuje plany komunikacji i rozpowszechniania informacji oraz odzwierciedla je w dokumencie programowym Agencji;

Poprawka     28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  mianuje Dyrektora Wykonawczego oraz w stosownych przypadkach podejmuje decyzje o przedłużeniu jego mandatu lub usunięciu go ze stanowiska zgodnie z art. 19;

k)  mianuje dyrektora wykonawczego i jego zastępcę oraz w stosownych przypadkach podejmuje decyzje o odnowieniu ich mandatu lub usunięciu ich ze stanowiska zgodnie z art. 19;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

n)  podejmuje wszystkie decyzje dotyczące ustanowienia wewnętrznej struktury organizacyjnej Agencji, a w razie potrzeby jej modyfikacji, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie działań Agencji i mając na uwadze należyte zarządzanie budżetem;

skreśla się

Uzasadnienie

Ten przepis stanowiący, że Zarząd przyjmuje wszystkie decyzje dotyczące ustanowienia wewnętrznej struktury organizacyjnej (i jej modyfikacji) należy doprecyzować, gdyż w praktyce oznaczałby on wprowadzenie praktyki mikrozarządzania i mógłby blokować inicjatywy dyrektora, kiedy ten musi podejmować decyzje wykonawcze dotyczące zarządzania.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Roczny program prac zawiera szczegółowe cele i oczekiwane wyniki, w tym wskaźniki skuteczności. Zawiera również opis działań, które mają być finansowane, oraz określa zasoby finansowe i ludzkie przydzielone do każdego działania zgodnie z zasadami budżetowania zadaniowego i zarządzania kosztami działań. Roczny program prac musi być spójny z wieloletnim programem prac, o którym mowa w ust. 5. Jednoznacznie określa zadania, które zostały dodane, zmienione lub skreślone w stosunku do poprzedniego roku budżetowego.

3.  Roczny program prac zawiera szczegółowe cele i oczekiwane wyniki, w tym wskaźniki skuteczności, a także działania i programy, które będą przedmiotem oceny ex ante i ex post. Zawiera również opis działań, które mają być finansowane, oraz określa zasoby finansowe i ludzkie przydzielone do każdego działania zgodnie z zasadami budżetowania zadaniowego i zarządzania kosztami działań. Roczny program prac musi być spójny z wieloletnim programem prac, o którym mowa w ust. 5. Jednoznacznie określa zadania, które zostały dodane, zmienione lub skreślone w stosunku do poprzedniego roku budżetowego. Roczne i wieloletnie programowanie obejmuje strategię stosunków z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi, o których mowa w art. 30, oraz działania związane z tą strategią.

Poprawka     31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Programowanie w zakresie zasobów jest aktualizowane co roku. Założenia strategiczne są uaktualniane w miarę potrzeb, w szczególności celem uwzględnienia wyników oceny, o której mowa w art. 28.

Programowanie w zakresie zasobów jest aktualizowane co roku. Założenia strategiczne są uaktualniane w miarę potrzeb, w szczególności celem uwzględnienia wyników oceny, o której mowa w art. 28. W programowaniu w zakresie zasobów i w programowaniu finansowym uwzględnia się nowe zadania powierzane Agencji przez instytucje Unii lub na mocy unijnych aktów prawnych.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zarząd wybiera przewodniczącego i trzech zastępców przewodniczącego w następujący sposób: jedną osobę spośród członków reprezentujących państwa członkowskie, jedną osobę spośród członków reprezentujących organizacje pracodawców, jedną osobę spośród członków reprezentujących organizacje pracowników i jedną osobę spośród członków reprezentujących Komisję. Przewodniczący i zastępcy przewodniczącego wybierani są większością dwóch trzecich głosów członków Zarządu z prawem głosu.

1.  Zarząd wybiera przewodniczącego i trzech zastępców przewodniczącego w następujący sposób: jedną osobę spośród członków reprezentujących państwa członkowskie, jedną osobę spośród członków reprezentujących organizacje pracodawców, jedną osobę spośród członków reprezentujących organizacje pracowników i jedną osobę spośród członków reprezentujących Komisję. Przewodniczący i zastępcy przewodniczącego wybierani są większością dwóch trzecich głosów członków Zarządu z prawem głosu. Zarząd zapewnia zrównoważoną reprezentację mężczyzn i kobiet w grupie, którą tworzą przewodniczący i wiceprzewodniczący.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zarząd może zapraszać do udziału w swoich posiedzeniach w charakterze obserwatora każdą osobę, której opinia może mieć znaczenie.

4.  Zarząd może zapraszać do udziału w swoich posiedzeniach w charakterze obserwatora każdą osobę, której opinia może mieć znaczenie. Państwa trzecie należące do EOG, które uczestniczą w działaniach Agencji, mogą być reprezentowane na posiedzeniach Zarządu w charakterze obserwatora.

Poprawka     34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W razie potrzeby z uwagi na pilny charakter sytuacji Rada Wykonawcza może podejmować pewne decyzje tymczasowe w imieniu Zarządu, w szczególności w kwestiach zarządzania administracyjnego, w tym w zakresie zawieszenia przekazania uprawnień organu powołującego oraz w kwestiach związanych z budżetem.

3.  W razie potrzeby z uwagi na pilny charakter sytuacji Rada Wykonawcza może podejmować pewne decyzje tymczasowe w imieniu Zarządu.

Poprawka     35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Rada Wykonawcza składa się z przewodniczącego Zarządu, jego trzech zastępców, koordynatorów trzech grup, o których mowa w art. 4 ust. 5, oraz jednego przedstawiciela Komisji. Każda grupa, o której mowa w art. 4 ust. 5, może wyznaczyć maksymalnie dwóch zastępców, którzy uczestniczą w posiedzeniach Rady Wykonawczej pod nieobecność jej członków. Przewodniczący Zarządu jest również przewodniczącym Rady Wykonawczej. Dyrektor Wykonawczy bierze udział w posiedzeniach Rady Wykonawczej, ale nie posiada prawa głosu.

4.  Rada Wykonawcza składa się z przewodniczącego Zarządu, jego trzech zastępców, koordynatorów trzech grup, o których mowa w art. 4 ust. 5, oraz jednego przedstawiciela Komisji. Każda grupa, o której mowa w art. 4 ust. 5, może wyznaczyć maksymalnie dwóch zastępców, którzy uczestniczą w posiedzeniach Rady Wykonawczej pod nieobecność jej członków, przy czym należy zadbać o zrównoważoną reprezentację mężczyzn i kobiet. Przewodniczący Zarządu jest również przewodniczącym Rady Wykonawczej. Dyrektor wykonawczy bierze udział w posiedzeniach Rady Wykonawczej, ale nie posiada prawa głosu.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Kadencja członków Rady Wykonawczej wynosi dwa lata. Kadencję tę można przedłużyć. Kadencja członków Rady Wykonawczej kończy się wraz z zakończeniem ich członkostwa w Zarządzie.

5.  Kadencja członków Rady Wykonawczej wynosi dwa lata. Kadencję tę można odnowić. Kadencja członków Rady Wykonawczej kończy się wraz z zakończeniem ich członkostwa w Zarządzie.

Poprawka     37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Rada Wykonawcza zbiera się trzy razy do roku. Przewodniczący może zwołać dodatkowe posiedzenia na wniosek członków Rady Wykonawczej.

6.  Rada Wykonawcza zbiera się trzy razy do roku. Przewodniczący może zwołać dodatkowe posiedzenia na wniosek członków Rady Wykonawczej. Po każdym posiedzeniu każdy koordynator we właściwym czasie i w przejrzysty sposób informuje członków swojej grupy o treści dyskusji.

Poprawka     38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dyrektor Wykonawczy zarządza Agencją. Dyrektor Wykonawczy odpowiada przed Zarządem.

1.  Dyrektor wykonawczy jest odpowiedzialny za ogólne zarządzanie Agencją zgodnie ze strategicznym kierunkiem określonym przez Zarząd i odpowiada przed Zarządem.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  przygotowanie planu działania w następstwie wniosków ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego i ocen, a także z dochodzeń Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), oraz za składanie dwa razy w roku Komisji, a regularnie – Zarządowi i Radzie Wykonawczej, sprawozdania z postępów;

f)  przygotowanie planu działania w następstwie wniosków ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego i ocen, a także z dochodzeń Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), oraz za składanie regularnie sprawozdania z postępów Komisji oraz Zarządowi i Radzie Wykonawczej;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – litera f a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)   zapewnienie równowagi płci w Agencji;

Poprawka     41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  sporządzanie projektu preliminarza dochodów i wydatków Agencji i wykonanie jej budżetu;

j)  sporządzanie w ramach dokumentu programowego Agencji projektu preliminarza dochodów i wydatków Agencji oraz wykonanie jej budżetu;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  zgodnie z decyzją, o której mowa w art. 5 ust. 2, podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

jb)  podejmowanie decyzji dotyczących wewnętrznej struktury organizacyjnej Agencji, a w razie potrzeby jej zmiany, z uwzględnieniem potrzeb związanych z działalnością Agencji i należytego zarządzania budżetem;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – litera j c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

jc)  współpracę z innymi agencjami Unii i zawieranie z nimi umów o współpracy.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Dyrektor Wykonawczy jest również odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy do celów wykonywania zadań Agencji w skuteczny i wydajny sposób konieczne jest ustanowienie jednego lub kilku lokalnych biur w jednym lub kilku państwach członkowskich. Decyzja ta wymaga uprzedniej zgody Komisji, Zarządu i państwa członkowskiego, w którym to lokalne biuro miałoby powstać. W decyzji określa się zakres działań prowadzonych w tym lokalnym biurze w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych kosztów i powielania administracyjnych funkcji Agencji.

6.  Dyrektor wykonawczy jest również odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy do celów wykonywania zadań Agencji w skuteczny i wydajny sposób konieczne jest ustanowienie jednego lokalnego biura w Brukseli jako biura łącznikowego, aby rozwijać współpracę Agencji ze stosownymi instytucjami Unii. Decyzja ta zależy od uprzedniej zgody Komisji, Zarządu i państwa członkowskiego, w którym to lokalne biuro miałoby powstać. W decyzji określa się zakres działań prowadzonych w tym lokalnym biurze w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych kosztów i powielania administracyjnych funkcji Agencji.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział II – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Sekcja 3a: Zastępca dyrektora

 

Artykuł 11a

 

Zastępca dyrektora

 

1.   Zastępca dyrektora wspiera dyrektora wykonawczego w wykonywaniu funkcji i działalności Agencji. Nie naruszając ust. 3, zastępca dyrektora podlega dyrektorowi wykonawczemu. Dyrektor wykonawczy przedstawia Zarządowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje na temat funkcji zastępcy dyrektora.

 

2.   Zastępca dyrektora może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i Rady Wykonawczej oraz towarzyszyć dyrektorowi wykonawczemu podczas ich trwania.

 

3.   Do zastępcy dyrektora stosuje się odpowiednio art. 19.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wstępny projekt preliminarza opiera się na celach i oczekiwanych wynikach zawartych w rocznym dokumencie programowym, o którym mowa w art. 6 ust. 1, oraz uwzględnia zasoby finansowe potrzebne do osiągnięcia tych celów i oczekiwanych wyników, zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja przesyła projekt preliminarza władzy budżetowej wraz z projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

4.  Komisja przedkłada projekt preliminarza władzy budżetowej i Agencji wraz z projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dyrektor Wykonawczy jest mianowany przez Zarząd z listy kandydatów zaproponowanej przez Komisję na podstawie otwartej i przejrzystej procedury naboru.

Dyrektor wykonawczy jest mianowany przez Zarząd z listy kandydatów zaproponowanej przez Komisję na podstawie otwartej i przejrzystej procedury naboru, która gwarantuje wnikliwą ocenę kandydatów i wysoki poziom niezależności. Przed powołaniem wybrany kandydat uczestniczy w przesłuchaniu przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego.

Poprawka     50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zarząd, działając na wniosek Komisji, w którym uwzględniono ocenę wspomnianą w ust. 3, może przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego jeden raz, na okres nie dłuższy niż pięć lat.

4.  Zarząd, działając na wniosek Komisji, w którym uwzględniono ocenę wspomnianą w ust. 3, może odnowić kadencję dyrektora wykonawczego jeden raz, na okres nie dłuższy niż pięć lat.

Poprawka     51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Dyrektor Wykonawczy, którego kadencja została przedłużona, nie może brać udziału w kolejnej procedurze naboru na to samo stanowisko po zakończeniu całego okresu pełnienia swojej funkcji.

5.  Dyrektor wykonawczy, którego kadencja została odnowiona, nie może brać udziału w kolejnej procedurze naboru na to samo stanowisko po zakończeniu całego okresu pełnienia swojej funkcji.

Poprawka     52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Dyrektor Wykonawczy może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Zarządu działającego na wniosek Komisji.

6.  Dyrektor wykonawczy może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Zarządu działającego na wniosek Komisji, na podstawie uzasadnionej oceny wyników jego pracy na stanowisku dyrektora wykonawczego.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Agencja może zakładać lokalne biura w jednym lub kilku państwach członkowskich, pod warunkiem ich zgody i zgodnie z art. 11 ust. 6.

4.  Agencja może założyć biuro łącznikowe w Brukseli zgodnie z art. 11 ust. 6.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania Agencji świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

3.  Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania Agencji świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej lub, w stosownym przypadku, inni dostawcy usług tłumaczeniowych.

Poprawka     55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Działalność Agencji cechuje wysoki poziom przejrzystości.

Poprawka     56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Zgodnie z art. 30 ust. 4 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 Agencja przeprowadza oceny ex ante tych spośród swoich działań, które pociągają za sobą znaczne wydatki, a także oceny ex post.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie później niż po upływie 5 lat od daty, o której mowa w art. 37, a następnie co 5 lat Komisja przeprowadza ocenę zgodnie z wytycznymi Komisji w celu ocenienia wyników pracy Agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu i zadań. W ocenie uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmiany mandatu Agencji oraz skutki finansowe takiej zmiany.

1.  Nie później niż po upływie 5 lat od daty, o której mowa w art. 37, a następnie co 5 lat Komisja przedkłada zgodnie z wytycznymi Komisji ocenę wyników pracy Agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu i zadań. Przeprowadzając ocenę, Komisja konsultuje się z Parlamentem Europejskim i Zarządem. W ocenie uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmiany mandatu Agencji oraz skutki finansowe takiej zmiany.

Poprawka     58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeśli Komisja uzna, że dalsze działanie Agencji w odniesieniu do powierzonych jej celów, mandatu i zadań nie jest uzasadnione, może wnioskować o stosowną zmianę lub uchylenie niniejszego rozporządzenia.

skreśla się

Poprawka     59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zarząd przyjmuje strategię stosunków z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi w kwestiach należących do kompetencji Agencji.

3.  Zarząd przyjmuje strategię stosunków z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi w kwestiach należących do kompetencji Agencji, w ramach dokumentu programowego Agencji.

Poprawka     60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zastępca dyrektora Agencji mianowany na podstawie art. 8 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1365/75 przez pozostały okres swojej kadencji wspomaga dyrektora lub dyrektora wykonawczego.

2.  Zastępca dyrektora Agencji mianowany na podstawie art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 1365/75 przez pozostały okres swojej kadencji wykonuje obowiązki zastępcy dyrektora zgodnie z art. 11a niniejszego rozporządzenia. Pozostałe warunki zawartej z nim umowy pozostają bez zmian.

(1)

  Dz.U. C209 z 30.6.2017, s. 49.


UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Komisja opublikowała wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia podstawowego ustanawiającego Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound).

Celem wniosku jest zmiana rozporządzenia ustanawiającego Eurofound z 1975 r. Rozporządzenie ustanawiające Eurofound było zmieniane trzy razy, w 1993, 2003 i 2005 r., głównie w celu uwzględnienia rozszerzenia UE lub zmiany Traktatu. Nowelizacje te nie spowodowały jednak istotnych zmian podstawowych zasad funkcjonowania tej Agencji.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący zmiany przepisów, gdyż był on potrzebny i zapewni jaśniejszy opis roli Eurofoundu we wspieraniu Komisji, innych instytucji i organów UE, państw członkowskich i partnerów społecznych w kształtowaniu polityki dotyczącej warunków życia i pracy oraz w promowaniu dialogu społecznego. Zaktualizowany zostanie także mandat Eurofoundu jako centrum analizy, badań i monitorowania polityki w tych obszarach.

Zmiana spowoduje dostosowanie niektórych przepisów istniejącego rozporządzenia ustanawiającego Eurofound do wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji. Parlament Europejski był jedną ze stron wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej w sprawie zdecentralizowanych agencji z dnia 19 lipca 2012 r.

Zmiana daje też możliwość zaktualizowania celów i zadań Eurofoundu. Od momentu powstania w 1975 r. Agencja dostosowywała swoje działania do ogólnych zmian sytuacji społecznej, instytucjonalnej i gospodarczej oraz nowych tendencji w europejskiej polityce dotyczącej warunków życia i pracy. Cele i zadania zostaną tak dostosowane, aby lepiej odzwierciedlać te zjawiska oraz obecny wkład Eurofoundu w rozwój polityki społecznej i polityki związanej z zatrudnieniem przez zapewnianie ważnych i wysokiej jakości wyników badań w obszarze zatrudnienia, stosunków pracy oraz warunków życia i pracy.

W tym samym czasie przeprowadzona zostanie także nowelizacja rozporządzeń ustanawiających dwie pozostałe tak zwane trójstronne agencje Unii Europejskiej – Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop).

Wspólną cechą tych agencji jest ich trójstronny charakter, odzwierciedlony zarówno w zarządzaniu nimi, jak i w ich funkcjonowaniu: w organach zarządzających i w specjalnych komitetach doradczych agencji zasiadają władze krajowe, związki zawodowe i przedstawiciele pracodawców.

Rolą Eurofoundu jest rozpowszechnianie informacji oraz działanie na rzecz kształtowania polityki w większym stopniu opartej na dowodach naukowych w obszarach istotnych dla warunków życia i pracy. Zmiana uwzględnia istniejącą politykę UE dotyczącą warunków życia i pracy oraz przewiduje komplementarność prac Eurofoundu z trwającymi i planowanymi badaniami w tym obszarze prowadzonymi przy wsparciu finansowym UE.

Sprawozdawca proponuje i sugeruje, aby w tekście Komisji wprowadzić przede wszystkim poniższe zmiany.

Wniosek zmienia akt ustanawiający Eurofound, który, po szeregu następujących po sobie przeglądów, wymagał konsolidacji oferującej możliwość zwiększenia skuteczności Agencji, zarówno jeśli chodzi o korzystanie z zasobów własnych, jak i zarządzanie nimi, ich wykorzystanie i ich potencjał, w granicach zadań powierzonych Agencji, aby poprawić jej operacyjność i ułatwić maksymalne wykorzystanie jej badań i pracy w całej UE. Eurofound zachowa prestiż jako agencja zdecentralizowana oraz ośrodek badań i dialogu między partnerami społecznymi, ale będzie musiał ewoluować, aby przekształcić się w agencję zdolną zmierzyć się z postępującą globalizacją Europy.

Z myślą o skuteczności należy ponownie rozważyć dalszy sens posiadania przedstawiciela każdego państwa członkowskiego na trzech szczeblach współpracy trójstronnej oraz zastanowić się, czy w oczach przeciętnych obywateli nie jest to absurd. Brak zdecydowania ze strony Komisji i niepoważne podejście państw członkowskich umożliwiają dalsze panowanie zasady jednego przedstawiciela na państwo członkowskie. Należy ponownie rozważyć ten model i zbadać inne metody reformy obecnego stanu rzeczy, zracjonalizować zarządzanie agencjami i przywrócić równowagę między aspektem politycznym, administracyjnym i skutecznością.

Zadania i obowiązki dyrektora powinny zostać zwiększone, jasno określone, wzmocnione i sprofesjonalizowane, i powinny pozostać pod wyraźną kontrolą Rady Wykonawczej, Zarządu i pod nadzorem Komisji, a także Parlamentu Europejskiego, przed którym dyrektor ponosi odpowiedzialność. Taka zmiana nie stoi w sprzeczności z faktem, że Agencja, jak każde przedsiębiorstwo, posiada zastępcę dyrektora, z tym że należy unikać dwuwładzy i fragmentacji obowiązków.

Nie należy ulegać pokusie umniejszania wagi Agencji i trzeba docenić jakość i głębię jej opracowań. Czas zrobić krok naprzód i unikać zlecania zadań firmom zewnętrznym lub ich powielania, należy natomiast powierzać je Agencji. Niewątpliwie oszczędności dla budżetu Wspólnoty będą odczuwalne. Dlatego należy zasięgnąć opinii Agencji, zanim zleci się na zewnątrz analizy, które wchodzą w zakres kompetencji badawczych i wiedzy fachowej Eurofoundu.

W procesie powstawania Unii Europejskiej Komisja postanowiła, w wielu przypadkach słusznie, zdecentralizować spoczywające na niej zadania i powierzyć je wyspecjalizowanym agencjom, mimo to można odnieść wrażenie, że proces ten wykracza poza ramy tego co konieczne w tym sensie, że agencje i ich zadania są powielane, aby zadowolić państwa członkowskie, z których każde pragnie posiadać na swym terytorium agencję UE. Z myślą o przyszłości należałoby dokonać dogłębnej, obiektywnej i niezależnej oceny z udziałem najważniejszych instytucji, której rezultatem będzie połączenie agencji, a może nawet zamknięcie tych, które nie wnoszą wartości dodanej lub których funkcje można przenieść do siostrzanej agencji gwoli większej wydajności. Należy rozpocząć proces łączenia zdecentralizowanych agencji, aby podnieść wydajność i zwiększyć ich rolę w działaniach UE.

Należy także zwiększyć rolę najważniejszych europejskich instytucji podczas przygotowywania planów prac Agencji, które powinny być częściowo powiązane z europejskimi strategiami średnioterminowymi (tj. strategią „Europa 2020”, filarem praw socjalnych, kwestią uchodźców etc.) i uwzględniać potencjalne zadania krótkoterminowe, w razie gdyby wymagały tego okoliczności.

Jest to także dobry moment, aby wykorzystać doskonałą pracę i prestiż Agencji na forach międzynarodowych zajmujących się jej dziedzinami kompetencji i zwiększyć jej rolę, jeśli chodzi o wspieranie unijnej polityki wywierania wpływu i „soft power”.


OPINIA Komisji Budżetowej (27.4.2017)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jens Geier

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Europejska przedstawiła ww. projekt rozporządzenia w celu dostosowania niektórych przepisów istniejącego rozporządzenia regulującego Eurofound do wspólnego podejścia dotyczącego agencji zdecentralizowanych. Zmiana daje też możliwość zaktualizowania celów i zadań Eurofoundu.

W tym samym czasie przeprowadzana jest także nowelizacja rozporządzeń ustanawiających dwie pozostałe tak zwane trójstronne agencje Unii Europejskiej – Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop).

Wpływ na budżet pod względem zasobów ludzkich i finansowych, przedstawiony bardziej szczegółowo w ocenie skutków finansowych regulacji, jest zgodny z komunikatem Komisji (2013)519.

Sprawozdawca proponuje zmianę niektórych przepisów dotyczących współpracy między agencjami trójstronnymi, aby usprawnić tę współpracę.

Ponadto sprawozdawca proponuje wprowadzenie do Zarządu agencji przedstawiciela wyznaczonego przez Parlament Europejski w miejsce jednego przedstawiciela Komisji Europejskiej. Podejście to jest zgodne ze wspólnym oświadczeniem Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w sprawie agencji zdecentralizowanych z dnia 19 lipca 2012 r.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Jako że trzy tak zwane trójstronne agencje, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) zajmują się kwestiami związanymi z rynkiem pracy, środowiskiem pracy, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz umiejętnościami, wymagana jest ścisła koordynacja między agencjami i należy wykorzystać sposoby zwiększenia efektywności i synergii. Ponadto w stosownych przypadkach Agencja powinna się starać angażować w skuteczną współpracę z wewnętrznymi zdolnościami badawczymi Komisji Europejskiej.

(5)  Jako że trzy tak zwane trójstronne agencje, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) zajmują się kwestiami związanymi z rynkiem pracy, środowiskiem pracy, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz umiejętnościami, wymagana jest ścisła koordynacja między agencjami i należy wykorzystać sposoby zwiększenia efektywności i synergii. W szczególności przewiduje się podział zadań administracyjnych między tymi agencjami lub wspólne wykonywanie tych zadań przez te agencje. Agencje powinny również przyjmować swoje roczne programy prac przy ścisłej wzajemnej współpracy, aby uniknąć powielania działań. Ponadto w stosownych przypadkach Agencja powinna się starać angażować w skuteczną współpracę z wewnętrznymi zdolnościami badawczymi Komisji Europejskiej.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Budżet Agencji powinien być przygotowywany zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego z uwzględnieniem jej celów i oczekiwanych wyników.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Podczas wykonywania swoich zadań Agencja prowadzi intensywny dialog przede wszystkim z wyspecjalizowanymi podmiotami, publicznymi lub prywatnymi, organami publicznymi oraz organizacjami pracowników i pracodawców. Bez uszczerbku dla własnych zadań Agencja zapewnia współpracę z innymi agencjami Unii Europejskiej, aby uniknąć powielania działań oraz wspierać synergię i komplementarność ich działań; w szczególności dotyczy to współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, a w stosownych przypadkach z innymi agencjami UE.

2.  Podczas wykonywania swoich zadań Agencja prowadzi intensywny dialog przede wszystkim z wyspecjalizowanymi podmiotami, publicznymi lub prywatnymi, organami publicznymi oraz organizacjami pracowników i pracodawców.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Agencja, bez uszczerbku dla swoich własnych celów, współpracuje z innymi agencjami unijnymi, w szczególności z Europejską Fundacją Kształcenia, Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, aby zapewnić koordynację i oszczędności finansowe, uniknąć powielania zadań oraz wspierać synergię i komplementarność ich działań.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Agencja zawiera umowy o współpracy z innymi właściwymi agencjami unijnymi w celu ułatwienia i wspierania współpracy z tymi agencjami.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zarząd składa się z:

1.  Zarząd składa się z:

a)  jednego członka reprezentującego rząd z każdego państwa członkowskiego;

a)  jednego członka reprezentującego rząd z każdego państwa członkowskiego;

b)  jednego członka reprezentującego organizacje pracodawców z każdego państwa członkowskiego;

b)  jednego członka reprezentującego organizacje pracodawców z każdego państwa członkowskiego;

c)  jednego członka reprezentującego organizacje pracowników z każdego państwa członkowskiego;

c)  jednego członka reprezentującego organizacje pracowników z każdego państwa członkowskiego;

d)  trzech członków reprezentujących Komisję.

d)  dwóch członków reprezentujących Komisję,

 

da)  jednego niezależnego członka reprezentującego Parlament Europejski.

Wszyscy członkowie, o których mowa w lit. a)–d), mają prawa głosu.

Wszyscy członkowie, o których mowa w lit. a)–da), mają prawa głosu.

 

Nominacja staje się skuteczna po podpisaniu przez daną osobę oświadczenia o braku konfliktu interesów.

Członkowie, o których mowa w lit. a), b) i c), mianowani są przez Radę na podstawie list kandydatów przedłożonych przez państwa członkowskie oraz europejskie organizacje pracodawców i pracowników. Komisja mianuje członków, którzy mają ją reprezentować.

Członkowie, o których mowa w lit. a), b) i c), mianowani są przez Radę na podstawie list kandydatów przedłożonych przez państwa członkowskie oraz europejskie organizacje pracodawców i pracowników. Komisja i Parlament Europejski mianują swoich przedstawicieli.

 

Przedstawiciel Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz przedstawiciel Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego mają status obserwatora w Zarządzie.

Uzasadnienie

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej w sprawie agencji zdecentralizowanych z dnia 19 lipca 2012 r. przewiduje możliwość wyznaczenia przez Parlament jednego członka Zarządu.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarząd dokonuje zmiany przyjętego rocznego programu prac w przypadku przekazania Agencji nowego zadania. Zarząd może przekazać Dyrektorowi Wykonawczemu uprawnienia do dokonywania zmian niemerytorycznych w rocznym programie prac.

Zarząd dokonuje zmiany przyjętego rocznego programu prac w przypadku przekazania Agencji nowego zadania. Odpowiada on za uniknięcie kolizji programowych z innymi trójstronnymi agencjami unijnymi oraz za dopilnowanie, by przed ewentualnym przyznaniem dodatkowych środków finansowych zawsze rozważono możliwość zmiany priorytetów działań. Zarząd może przekazać Dyrektorowi Wykonawczemu uprawnienia do dokonywania zmian niemerytorycznych w rocznym programie prac.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  współpracę z innymi agencjami unijnymi i zawieranie z nimi umów o współpracy.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wstępny projekt preliminarza opiera się na celach i oczekiwanych wynikach rocznego dokumentu programowego, o którym mowa w art. 6 ust. 1, i uwzględnia zasoby finansowe potrzebne do osiągnięcia tych celów i oczekiwanych wyników, zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja przesyła projekt preliminarza władzy budżetowej wraz z projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

4.  Komisja przesyła projekt preliminarza władzy budżetowej wraz z projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Jednocześnie Komisja przesyła ten projekt preliminarza Agencji.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania Agencji świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

3.  Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania Agencji świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej lub inni dostawcy usług tłumaczeniowych zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i w ramach limitów określonych w stosownych przepisach finansowych.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie później niż po upływie 5 lat od daty, o której mowa w art. 37, a następnie co 5 lat Komisja przeprowadza ocenę zgodnie z wytycznymi Komisji w celu ocenienia wyników pracy Agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu i zadań. W ocenie uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmiany mandatu Agencji oraz skutki finansowe takiej zmiany.

1.  Nie później niż po upływie 5 lat od daty, o której mowa w art. 37, a następnie co 5 lat Komisja przedstawia zgodnie z wytycznymi Komisji ocenę wyników pracy Agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu i zadań. W ocenie uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmiany mandatu Agencji oraz skutki finansowe takiej zmiany.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)

Odsyłacze

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

12.9.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jens Geier

15.9.2016

Data przyjęcia

25.4.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)

Odsyłacze

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Data przedstawienia w PE

23.8.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Enrique Calvet Chambon

28.9.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Data przyjęcia

12.7.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

46

3

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Andrejs Mamikins

Data złożenia

28.7.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi Lopez, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Zdanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

3

0

ALDE

Tiziana Beghin, Enrique Calvet Chambon, Yana Toom

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna