Postup : 2016/0256(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0275/2017

Predkladané texty :

A8-0275/2017

Rozpravy :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Hlasovanie :

PV 11/12/2018 - 5.10
CRE 11/12/2018 - 5.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0492

SPRÁVA     ***I
PDF 826kWORD 115k
28.7.2017
PE 601.030v02-00 A8-0275/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajca: Enrique Calvet Chambon

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0531),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 153 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0342/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 30. marca 2017(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0275/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) bola zriadená nariadením (EHS) č. 1365/753 s cieľom prispievať k plánovaniu a vytváraniu lepších životných a pracovných podmienok prostredníctvom opatrení určených na rozvíjanie a šírenie vedomostí, ktoré môžu podporiť tento vývoj.

(1)  Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) bola zriadená nariadením Rady (EHS) č. 1365/753 s cieľom prispievať k plánovaniu a vytváraniu lepších životných a pracovných podmienok prostredníctvom opatrení určených na rozvíjanie a šírenie vedomostí, ktoré môžu podporiť tento vývoj. Eurofound by mal tvorcom politík, sociálnym partnerom a iným relevantným zainteresovaným stranám poskytovať špecializované informácie a informácie s pridanou hodnotou v oblasti svojich odborných znalostí.

__________________

__________________

3 Nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1).

3 Nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Od svojho založenia v roku 1975 nadácia Eurofound zohráva významnú úlohu pri podpore zlepšovania životných a pracovných podmienok v celej Európskej únii. Zároveň sa pod vplyvom spoločenského vývoja a zásadných zmien na trhoch práce vyvinuli koncepcie životných a pracovných podmienok a ich význam. V tejto súvislosti sú potrebné terminologické úpravy opisu cieľov a úloh Eurofoundu v porovnaní s nariadením (EHS) č. 1365/75.

(2)  Od svojho založenia v roku 1975 nadácia Eurofound zohráva významnú úlohu pri podpore zlepšovania životných a pracovných podmienok v celej Európskej únii. Zároveň sa pod vplyvom spoločenského vývoja a zásadných zmien na trhoch práce a so zreteľom na pracovné a životné podmienkyvyvinuli koncepcie životných a pracovných podmienok a ich význam. V tejto súvislosti sú potrebné terminologické úpravy opisu cieľov a úloh Eurofoundu v porovnaní s nariadením (EHS) č. 1365/75.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Keďže tri takzvané tripartitné agentúry, Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), riešia otázky súvisiace s trhom práce a pracovným prostredím, odborným vzdelávaním a prípravou a zručnosťami, medzi uvedenými tromi agentúrami je potrebná úzka koordinácia a je potrebné hľadať spôsoby, ako zvýšiť efektívnosť a využiť synergie. Agentúra by sa okrem toho mala v relevantných prípadoch snažiť nadviazať efektívnu spoluprácu s vlastnými výskumnými kapacitami Európskej komisie.

(5)  Keďže tri tripartitné agentúry, Eurofound, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), riešia otázky súvisiace s trhom práce a pracovným prostredím, odborným vzdelávaním a prípravou a zručnosťami, medzi uvedenými tromi agentúrami je potrebná úzka koordinácia. Agentúry by sa preto mali navzájom dopĺňať pri práci, ak majú podobné oblasti záujmu, a zároveň podporovať nástroje, ktoré dobre fungujú, ako napríklad memorandum o porozumení medzi nadáciou Eurofound a agentúrou EU-OSHA. Mali by preskúmať spôsoby, ako zvýšiť efektívnosť a synergie, a vyhnúť sa zdvojovaniu svojich mandátov, cieľov a činností, medzi sebou navzájom a medzi nimi a Komisiou. Okrem toho, ak je to relevantné, Eurofound by sa mal snažiť o účinnú spoluprácu s vlastnými výskumnými kapacitami inštitúcií Únie.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Je tiež dôležité, aby Eurofound úzko spolupracoval so súvisiacimi orgánmi na medzinárodnej úrovni, na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni a poskytoval analýzy a poznatky o sociálnych politikách, politikách zamestnanosti a politikách v oblasti práce (ako sú hospodárske a sociálne výbory a MOP). S cieľom dosiahnuť maximálny prínos je vhodné, aby Eurofound v prípade potreby nadväzoval kontakty s vnútroštátnymi orgánmi, podľa možnosti s tripartitnými orgánmi. Je tiež dôležité, aby mal Eurofund veľmi úzke funkčné väzby s výbormi EÚ pre zamestnanosť (EMCO) a sociálnu ochranu (SPC) s cieľom zabezpečiť koordináciu a synergie, ako aj s MOP.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Tripartitná povaha Eurofoundu, EU-OSHA a Cedefop je veľmi cenným vyjadrením komplexného prístupu založeného na sociálnom dialógu medzi sociálnymi partnermi a orgánmi Únie a vnútroštátnymi orgánmi, ktorý je mimoriadne dôležité pre nájdenie spoločných a udržateľných sociálnych a hospodárskych riešení.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  S cieľom zabezpečiť plnú autonómiu a nezávislosť a umožniť riadne plniť ciele a úlohy, ktoré jej boli uložené týmto nariadením, by sa nadácii Eurofound mal poskytnúť primeraný a autonómny rozpočet s príjmami vyplývajúcimi predovšetkým z príspevku zo všeobecného rozpočtu Únie. Rozpočtový postup Únie by sa mal uplatňovať na Eurofound, pokiaľ ide o príspevok Únie a akékoľvek iné dotácie, ktoré sa účtujú do všeobecného rozpočtu Únie. Účty Eurofoundu by mali byť kontrolované Dvorom audítorov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  Rozpočet Eurofoundu by sa mal vypracovať v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti pri zohľadnení jeho cieľov a očakávaných výsledkov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)   Pokiaľ ide o riadenie Eurofoundu, s cieľom zabezpečiť priebežné zmeny svojho členstva by riadiaca rada mala zvážiť obmedzenie počtu po sebe nasledujúcich funkčných období, ktoré jej členovia môžu vykonávať, prostredníctvom svojich prevádzkových predpisov alebo iných mechanizmov;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  Prekladateľské služby potrebné na fungovanie Eurofoundu zabezpečuje v najväčšej možnej miere Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (Prekladateľské stredisko). V prípade potreby, napr. z dôvodu naliehavosti prekladu alebo vysokého pracovného zaťaženia prekladateľského strediska, by prekladateľskú službu mali byť schopné poskytnúť aj iné prekladateľské služby. Títo iní poskytovatelia prekladateľských služieb by mali zabezpečiť rovnakú úroveň kvality ako Prekladateľské stredisko za cenu, ktorá nie je vyššia, mali by spĺňať normy Únie v oblasti životného prostredia, pracovné aj sociálne normy a mali by rešpektovať pravidlá verejného obstarávania, ak sa na nich vzťahujú.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Cieľmi agentúry je zvyšovať úroveň poznatkov a šíriť ich, a tak pomáhať Komisii, ostatným inštitúciám a orgánom , členským štátom a sociálnym partnerom pri tvorbe a vykonávaní politík zameraných na zlepšovanie životných a pracovných podmienok, pri podpore politík zamestnanosti a pri podpore dialógu medzi vedením a zamestnancami.

2.  Cieľmi tripartitnej agentúry je zvyšovať úroveň poznatkov a šíriť ich, a tak pomáhať inštitúciám a orgánom Únie, členským štátom, sociálnym partnerom a iným relevantným zainteresovaným stranám pri tvorbe a vykonávaní politík v strednodobom a dlhodobom horizonte zameraných na zlepšovanie životných a pracovných podmienok, pri podpore politík zamestnanosti a pri podpore dialógu medzi vedením a zamestnancami.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  analýza trendov v rámci životných a pracovných podmienok a vývoja na trhu práce;

b)  zber údajov prostredníctvom prieskumov a analýza trendov v rámci životných a pracovných podmienok a vývoja na trhu práce;

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  vykonávanie štúdií, a v oblasti odborných znalostí agentúry pilotných projektov a prípravných akcií na základe nepriameho hospodárenia v zmysle článku 54 ods. 2 a článku 58 ods. 1 písm. c) iv) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 20121a.;

 

___________________

 

1a. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  poskytovanie politických návrhov založených na výskume v oblasti životných a pracovných podmienok tvorcom politík vrátane sociálnych partnerov na základe svojej analýzy a výskumu;

Odôvodnenie

Sila Eurofoundu spočíva aj v možnosti dosiahnuť, aby sa analýzy a výskum využili ako cenné myšlienky pre tvorbu politiky. Toto by malo byť jasne uvedené v jeho úlohách a mandáte.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Agentúra bude pokračovať v produkcii európskych prieskumov v dlhodobom horizonte s cieľom zabezpečiť kontinuitu komparatívnych analýz a trendov v rámci životných a pracovných podmienok a vývoja na trhu práce v Únii. Na tento účel sa posúdia a poskytnú agentúre v súlade s vývojom nákladov na prieskumy potrebné finančné a ľudské zdroje.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Pred zadaním vykonania štúdií v oblastiach odbornosti agentúry externým organizáciám inštitúcie Únie s agentúrou konzultujú s cieľom overiť jej disponibilitu, jej odborné znalosti v oblasti a štúdie, ktoré vykonala, a v prípade potreby zvážia dočasné pridelenie zdrojov agentúre.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pri vykonávaní svojich úloh agentúra udržiava úzky dialóg najmä so špecializovanými orgánmi, či už verejnými alebo súkromnými, subjektmi verejného sektora a zamestnaneckými a zamestnávateľskými organizáciami. Agentúra bez toho, aby boli dotknuté jej vlastné ciele, zabezpečuje spoluprácu s inými agentúrami Európskej únie s cieľom zabrániť prekrývaniu činností a podporovať efektívne spolupôsobenie a vzájomné dopĺňanie činností týchto agentúr, a to najmä spoluprácu s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania, a prípadne aj s ďalšími agentúrami .

2.  Pri vykonávaní svojich úloh agentúra udržiava úzky dialóg najmä so špecializovanými orgánmi, či už verejnými alebo súkromnými, národnými alebo medzinárodnými, so subjektmi verejného sektora, so vzdelávacími inštitúciami, zamestnaneckými a zamestnávateľskými organizáciami, ako aj s národnými tripartitnými orgánmi, ak existujú. Agentúra bez toho, aby boli dotknuté jej vlastné ciele, zabezpečuje spoluprácu s inými agentúrami Únie s cieľom zabrániť prekrývaniu a podporovať efektívne spolupôsobenie a vzájomné dopĺňanie ich činností vrátane možnosti vzájomnej spolupráce, a to najmä s EU-OSHA, Cedefopom a ak to je opodstatnené, s inými agentúrami Únie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Agentúra uzatvára dohody o spolupráci s inými relevantnými agentúrami Únie s cieľom uľahčiť a podporiť spoluprácu s nimi.

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  výkonný riaditeľ, ktorý vykonáva povinnosti stanovené v článku 11;

c)  výkonný riaditeľ a zástupca riaditeľa, ktorí vykonávajú povinnosti stanovené v článku 11a 11a;

Pozmeňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  troch nezávislých odborníkov vymenovaných Európskym parlamentom;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členov uvedených v písmenách a), b) a c) vymenuje Rada na základe zoznamov kandidátov, ktoré predložia členské štáty a európske zamestnávateľské a zamestnanecké organizácie. Komisia vymenuje členov, ktorí ju majú zastupovať.

Členov uvedených v písmenách a), b) a c) vymenuje Rada na základe zoznamov kandidátov, ktoré predložia členské štáty a európske zamestnávateľské a zamestnanecké organizácie. Komisia vymenuje členov, ktorí ju majú zastupovať. Gestorský výbor Európskeho parlamentu vymenuje odborníkov uvedených v písmene da) prvého pododseku po overení toho, že vymenovaním nevzniknú žiadne konflikty záujmov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členovia riadiacej rady a ich náhradníci sa vymenúvajú s ohľadom na ich znalosti v oblasti sociálnych politík a politík v oblasti práce s prihliadnutím na príslušné schopnosti v oblasti riadenia, správy a rozpočtu. Všetky strany zastúpené v riadiacej rade sa usilujú o obmedzenie fluktuácie svojich zástupcov v rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu práce rady. Všetky zúčastnené strany sa snažia docieliť vyvážené zastúpenie mužov a žien v riadiacej rade.

3.  Členovia riadiacej rady a ich náhradníci majú primerané znalosti v oblasti sociálnych politík a politík v oblasti práce, ako aj príslušné schopnosti v oblasti riadenia, správy a rozpočtu. Všetky strany zastúpené v riadiacej rade sa usilujú o obmedzenie fluktuácie svojich zástupcov v rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu práce rady. Pri vymenúvaní svojich zástupcov a náhradníkov do riadiacej rady Európsky parlament, Komisia, členské štáty a sociálni partneri zabezpečia vyvážené zastúpenie mužov a žien.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Každý člen a náhradník pri nástupe do funkcie podpíše písomné vyhlásenie o záujmoch, a ak dôjde k zmene okolností v tejto súvislosti, aktualizuje ho. Agentúra uverejní vyhlásenia o záujmoch a ich aktualizácie na svojom webovom sídle.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Funkčné obdobie členov a ich náhradníkov je štyri roky. Toto obdobie možno predĺžiť. Po uplynutí ich funkčného obdobia alebo v prípade ich odstúpenia členovia zotrvajú vo svojej funkcii až do ich opätovného vymenovania alebo do ich nahradenia.

4.  Funkčné obdobie členov a ich náhradníkov je štyri roky. Toto obdobie možno obnoviť. Po uplynutí ich funkčného obdobia alebo v prípade ich odstúpenia členovia zotrvajú vo svojej funkcii až do ich opätovného vymenovania alebo do ich nahradenia. Členovia riadiacej rady zabezpečia, aby sa obhajovali všeobecné záujmy Únie a agentúry.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Zástupca EU-OSHA, zástupca Cedefop a zástupca Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie majú právo zúčastniť sa ako pozorovatelia na zasadnutiach riadiacej rady s cieľom posilniť efektívnosť agentúr a synergie medzi nimi.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  určuje všeobecné smerovanie činností agentúry a každý rok dvojtretinovou väčšinou hlasov členov s hlasovacím právom prijíma programový dokument agentúry, a to v súlade s článkom 6;

a)  určuje strategické smerovanie činností agentúry a každý rok dvojtretinovou väčšinou hlasov členov s hlasovacím právom prijíma programový dokument agentúry, a to v súlade s článkom 6;

Pozmeňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  prijíma pravidlá predchádzania konfliktom záujmov v súvislosti so svojimi členmi a nezávislými odborníkmi;

f)  prijíma pravidlá vrátane opatrení na odhaľovanie potenciálnych rizík v počiatočnom štádiu týkajúce sa predchádzania konfliktom záujmov v súvislosti so svojimi členmi a nezávislými odborníkmi, ako aj vyslaných národných expertov a iných pracovníkov, ktorí nie sú zamestnancami agentúry, ako sa uvádza v článku 20;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  prijíma a pravidelne aktualizuje plány v oblasti komunikácie a šírenia informácií na základe analýzy potrieb;

g)  prijíma a pravidelne aktualizuje plány v oblasti komunikácie a šírenia informácií na základe analýzy potrieb a zohľadňuje to v programovom dokumente agentúry;

Pozmeňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  vymenúva výkonného riaditeľa a v prípade potreby predlžuje jeho funkčné obdobie alebo ho odvoláva z funkcie v súlade s článkom 19,

k)  vymenúva výkonného riaditeľa a zástupcu riaditeľa a v prípade potreby obnovuje ich funkčné obdobie alebo ich odvoláva z funkcie v súlade s článkom 19,

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

n)  prijíma všetky rozhodnutia týkajúce sa zriadenia vnútorných štruktúr agentúry a v prípade potreby ich úprav, s prihliadnutím na potreby činnosti agentúry, ako aj na riadne finančné hospodárenie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto ustanovenie o prijímaní (a úprave) všetkých vnútorných štruktúr treba objasniť, pretože by v praxi znamenalo mikroriadenie a mohlo by blokovať všetky iniciatívy riaditeľa, ak potrebuje prijať rozhodnutia týkajúce sa výkonného riadenia.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ročný pracovný program zahŕňa podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti. Obsahuje aj opis opatrení, ktoré treba financovať, a odhad finančných a ľudských zdrojov vyčlenených na každé opatrenie v súlade so zásadami zostavovania a riadenia rozpočtu na základe činností. Ročný pracovný program musí byť v súlade s viacročným pracovným programom uvedeným v odseku 5. Jasne sa v ňom musia stanovovať úlohy, ktoré boli doplnené, zmenené alebo vypustené v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom.

3.  Ročný pracovný program zahŕňa podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti, ako aj činnosti a programy, ktoré majú podliehať hodnoteniu ex ante alebo ex post. Obsahuje aj opis opatrení, ktoré treba financovať, a odhad finančných a ľudských zdrojov vyčlenených na každé opatrenie v súlade so zásadami zostavovania a riadenia rozpočtu na základe činností. Ročný pracovný program musí byť v súlade s viacročným pracovným programom uvedeným v odseku 5. Jasne sa v ňom musia stanovovať úlohy, ktoré boli doplnené, zmenené alebo vypustené v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom. Ročné a viacročné plánovanie musí zahŕňať aj stratégiu týkajúcu sa vzťahov s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami uvedenú v článku 30, ako aj opatrenia súvisiace s touto stratégiou.

Pozmeňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Plánovanie zdrojov sa každoročne aktualizuje. Strategické plánovanie sa aktualizuje v prípade potreby, a najmä s cieľom zamerať sa na výsledky hodnotenia uvedeného v článku 28.

Plánovanie zdrojov sa každoročne aktualizuje. Strategické plánovanie sa aktualizuje v prípade potreby, a najmä s cieľom zamerať sa na výsledky hodnotenia uvedeného v článku 28. Ak sú agentúre zverené nové úlohy zo strany inštitúcií Únie alebo na základe právnych predpisov Únie, zohľadní sa to v plánovaní jej zdrojov a v jej finančnom plánovaní.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Riadiaca rada si zvolí predsedu a troch podpredsedov takto – jedného spomedzi členov zastupujúcich členské štáty, jedného spomedzi členov zastupujúcich organizácie zamestnávateľov, jedného spomedzi členov zastupujúcich organizácie zamestnancov a jedného spomedzi členov zastupujúcich Komisiu. Predseda a podpredsedovia sa volia dvojtretinovou väčšinou hlasov členov riadiacej rady s hlasovacím právom.

1.  Riadiaca rada si zvolí predsedu a troch podpredsedov takto – jedného spomedzi členov zastupujúcich členské štáty, jedného spomedzi členov zastupujúcich organizácie zamestnávateľov, jedného spomedzi členov zastupujúcich organizácie zamestnancov a jedného spomedzi členov zastupujúcich Komisiu. Predseda a podpredsedovia sa volia dvojtretinovou väčšinou hlasov členov riadiacej rady s hlasovacím právom. Riadiaca rada zabezpečí rovnomerné celkové zastúpenie mužov a žien na miestach predsedu a podpredsedov.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Riadiaca rada môže vo funkcii pozorovateľa pozvať na svoje zasadnutia akúkoľvek osobu, o ktorej stanovisko má záujem.

4.  Riadiaca rada môže vo funkcii pozorovateľa pozvať na svoje zasadnutia akúkoľvek osobu, o ktorej stanovisko má záujem. Tretie krajiny z EHP, ktoré sa zúčastňujú na činnostiach agentúry, môžu byť na zasadnutiach riadiacej rady zastúpené ako pozorovatelia.

Pozmeňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak je to potrebné z dôvodu naliehavosti, výkonná rada môže prijímať niektoré predbežné rozhodnutia v mene riadiacej rady, a to najmä o otázkach administratívneho riadenia vrátane rozhodnutí o pozastavení delegovania právomocí menovacieho orgánu a o rozpočtových záležitostiach.

3.  Ak je to potrebné z dôvodu naliehavosti, výkonná rada môže prijímať niektoré predbežné rozhodnutia v mene riadiacej rady.

Pozmeňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Výkonná rada sa skladá z predsedu riadiacej rady, troch podpredsedov, koordinátorov troch skupín uvedených v článku 4 ods. 5 a jedného zástupcu Komisie. Každá skupina uvedená v článku 4 ods. 5 môže určiť najviac dvoch zástupcov na účasť na zasadnutia výkonnej rady v prípade neprítomnosti riadnych členov. Predseda riadiacej rady je aj predsedom výkonnej rady. Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutiach výkonnej rady, ale nemá hlasovacie právo.

4.  Výkonná rada sa skladá z predsedu riadiacej rady, troch podpredsedov, koordinátorov troch skupín uvedených v článku 4 ods. 5 a jedného zástupcu Komisie. Každá skupina uvedená v článku 4 ods. 5 môže určiť najviac dvoch zástupcov na účasť na zasadnutia výkonnej rady v prípade neprítomnosti riadnych členov, čím sa zabezpečí vyvážené zastúpenie mužov a žien. Predseda riadiacej rady je aj predsedom výkonnej rady. Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutiach výkonnej rady, ale nemá hlasovacie právo.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Funkčné obdobie členov výkonnej rady je dva roky. Toto obdobie možno predĺžiť. Funkčné obdobie členov výkonnej rady sa končí vtedy, keď sa končí aj ich členstvo v riadiacej rade.

5.  Funkčné obdobie členov výkonnej rady je dva roky. Toto obdobie možno obnoviť. Funkčné obdobie členov výkonnej rady sa končí vtedy, keď sa končí aj ich členstvo v riadiacej rade.

Pozmeňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Výkonná rada zasadá trikrát za rok. Predseda môže na žiadosť členov zvolať ďalšie zasadnutia.

6.  Výkonná rada zasadá trikrát za rok. Predseda môže na žiadosť členov zvolať ďalšie zasadnutia. Po každom zasadnutí každý koordinátor včas a transparentným spôsobom informuje členov svojej vlastnej skupiny o obsahu diskusie.

Pozmeňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúru riadi výkonný riaditeľ. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá riadiacej rade.

1.  Výkonný riaditeľ zodpovedá za celkové riadenie agentúry v súlade so strategickým smerovaním, ktoré stanovil riadiaci výbor, a zodpovedá sa riadiacej rade.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  prípravu akčného plánu v nadväznosti na závery vyplývajúce zo správ o vnútornom alebo externom audite a z hodnotení, ako aj vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), a podávanie správ o pokroku, ktoré predkladá Komisii dvakrát ročne a riadiacej rade a výkonnej rade pravidelne;

f)  prípravu akčného plánu v nadväznosti na závery vyplývajúce zo správ o vnútornom alebo externom audite a z hodnotení, ako aj vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a pravidelné podávanie správ o pokroku Komisii, riadiacej rade a výkonnej rade;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – písmeno f a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)   zabezpečenie rodovej rovnosti v agentúre;

Pozmeňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  prípravu návrhu výkazu odhadovaných príjmov a výdavkov agentúry a plnenie jej rozpočtu;

j)  prípravu návrhu výkazu odhadovaných príjmov a výdavkov agentúry a plnenie jej rozpočtu, ako súčasti programového dokumentu agentúry;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja)  v súlade s rozhodnutím uvedeným v článku 5 ods. 2 prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa riadenia ľudských zdrojov;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – písmeno j b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

jb)  prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa vnútorných štruktúr agentúry a v prípade potreby ich úprav, berúc do úvahy potreby týkajúce sa činnosti agentúry, ako aj riadne finančné hospodárenie.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – písmeno j c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

jc)  spoluprácu s inými agentúrami Únie a uzatváranie dohôd o spolupráci s nimi.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Výkonný riaditeľ je zodpovedný aj za rozhodnutie, či je potrebné na účely efektívneho a účinného plnenia úloh agentúry zriadiť jednu alebo viaceré miestne kancelárie v jednom alebo viacerých členských štátoch. Uvedené rozhodnutie si vyžaduje predchádzajúci súhlas Komisie, riadiacej rady a členského štátu, v ktorom sa má zriadiť miestna kancelária. V uvedenom rozhodnutí sa špecifikuje rozsah činností, ktoré sa majú vykonávať v miestnej kancelárii, spôsobom, ktorý zabraňuje zbytočným nákladom a duplicite administratívnych funkcií agentúry.

6.  Výkonný riaditeľ je zodpovedný aj za rozhodnutie, či je potrebné na účely efektívneho a účinného plnenia úloh agentúry zriadiť miestnu kanceláriu v Bruseli ako styčný úrad na podporu spolupráce agentúry s príslušnými inštitúciami Únie. Uvedené rozhodnutie podlieha predchádzajúcemu súhlasu Komisie, riadiacej rady a členského štátu, v ktorom sa má zriadiť miestna kancelária. V uvedenom rozhodnutí sa špecifikuje rozsah činností, ktoré sa majú vykonávať v miestnej kancelárii, spôsobom, ktorý zabraňuje zbytočným nákladom a duplicite administratívnych funkcií agentúry.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Kapitola II – oddiel 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Oddiel 3a: Zástupca riaditeľa

 

Článok 11 a

 

Zástupca riaditeľa

 

1.   Zástupca riaditeľa podporuje výkonného riaditeľa pri vykonávaní funkcie a činností agentúry. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, zástupca riaditeľa je podriadený výkonnému riaditeľovi. Výkonný riaditeľ predloží podrobnosti o funkciách zástupcu riaditeľa riadiacej rade na schválenie.

 

2.   Zástupca riaditeľa sa môže zúčastniť a sprevádzať riaditeľa na zasadnutiach riadiacej rady a výkonnej rady.

 

3.   Na zástupcu riaditeľa sa obdobne vzťahuje článok 19.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Predbežný návrh odhadu sa zakladá na cieľoch a očakávaných výsledkoch v dokumente o ročnom plánovaní, ktorý je uvedený v článku 6 ods. 1, a zohľadňuje finančné zdroje potrebné na dosiahnutie týchto cieľov a očakávaných výsledkov, a to v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia zašle návrhy odhadu rozpočtovému orgánu spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Únie.

4.  Komisia predkladá návrhy odhadu rozpočtovému orgánu a agentúre spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Únie.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výkonného riaditeľa vymenúva riadiaca rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou pri uplatnení otvoreného a transparentného výberového konania.

Výkonného riaditeľa vymenúva riadiaca rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou pri uplatnení otvoreného a transparentného výberového konania, ktoré zaručuje prísne hodnotenie kandidátov a vysoký stupeň nezávislosti. Kandidát sa pred vymenovaním zúčastní vypočutia v príslušnom výbore Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Riadiaca rada konajúca na návrh Komisie, v ktorom sa zohľadňuje posúdenie uvedené v odseku 3, môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát najviac o päť rokov.

4.  Riadiaca rada konajúca na návrh Komisie, v ktorom sa zohľadňuje posúdenie uvedené v odseku 3, môže obnoviť funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát najviac o päť rokov.

Pozmeňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa nemôže na konci celkového funkčného obdobia zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na to isté pracovné miesto.

5.  Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo obnovené, sa nemôže na konci celkového funkčného obdobia zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na to isté pracovné miesto.

Pozmeňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia riadiacej rady konajúcej na návrh Komisie.

6.  Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia riadiacej rady konajúcej na návrh Komisie na základe odôvodneného posúdenia výkonu funkcie výkonného riaditeľa.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Agentúra môže zriadiť miestne kancelárie v jednom alebo viacerých členských štátoch pod podmienkou ich súhlasu a v súlade s článkom 11 ods. 6.

4.  Agentúra môže zriadiť styčný úrad v Bruseli v súlade s článkom 11 ods. 6.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

3.  Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie alebo, ak je to vhodné, iné prekladateľské služby.

Pozmeňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Agentúra koná s vysokou mierou transparentnosti.

Pozmeňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  V súlade s článkom 30 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 agentúra vykonáva hodnotenia ex ante tých činností, ktoré zahŕňajú významné výdavky, ako aj hodnotenia ex post.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najneskôr 5 rokov po dátume uvedenom v článku 37 a potom každých 5 rokov Komisia vykoná hodnotenie v súlade s usmerneniami Komisie týkajúcimi sa posudzovania výsledkov agentúry vzhľadom na jej ciele, mandát a úlohy. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry a finančné dôsledky každej takejto zmeny.

1.  Najneskôr 5 rokov po dátume uvedenom v článku 37 a potom každých 5 rokov Komisia predloží hodnotenie v súlade s usmerneniami Komisie týkajúcimi sa posudzovania výsledkov agentúry vzhľadom na jej ciele, mandát a úlohy. Komisia počas hodnotenia konzultuje s Európskym parlamentom a riadiacou radou. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry a finančné dôsledky každej takejto zmeny.

Pozmeňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak Komisia dospeje k záveru, že existencia agentúry už nie je vzhľadom na stanovené ciele, mandát a úlohy odôvodnená, môže navrhnúť príslušnú zmenu alebo zrušenie tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Riadiaca rada prijme stratégiu pre vzťahy s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami v súvislosti s otázkami spadajúcimi do právomoci agentúry.

3.  Riadiaca rada prijme stratégiu pre vzťahy s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami v súvislosti s otázkami spadajúcimi do právomoci agentúry, ako súčasť programového dokumentu agentúry.

Pozmeňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zástupca riaditeľa agentúry vymenovaný na základe článku 8 nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75 počas svojho zostávajúceho funkčného obdobia pomáha riaditeľovi alebo výkonnému riaditeľovi.

2.  Zástupca riaditeľa agentúry vymenovaný na základe článku 8 nariadenia (EHS) č. 1365/75 si plní počas svojho zostávajúceho funkčného obdobia povinnosti výkonného riaditeľa v súlade s článkom 11a tohto nariadenia. Ostatné podmienky jeho zmluvy zostávajú nezmenené.

(1)

  Ú. v. EÚ C 209, 30.6.2017, s. 49.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

23. augusta 2016 Komisia uverejnila návrh revízie zakladajúceho nariadenia o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound).

Cieľom návrhu je revidovať zakladajúce nariadenie nadácie Eurofound z roku 1975. Zakladajúce nariadenie nadácie Eurofound bolo zmenené trikrát – v roku 1993, 2003 a 2005, najmä s ohľadom na rozšírenie EÚ alebo zmeny zmlúv. Takéto zmeny však nemali podstatný vplyv na základné princípy agentúry.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta návrh Komisie na revíziu, ktorá bola potrebná a poskytne jasnejší opis úlohy nadácie Eurofound pri podpore Komisie, iných inštitúcií a orgánov EÚ, členských štátov a sociálnych partnerov v rámci tvorby politík v oblasti životných a pracovných podmienok, ako aj pri presadzovaní sociálneho dialógu. Aktualizuje sa ňou mandát nadácie Eurofound ako centra pre analýzu, výskum a monitorovanie politiky v týchto politických oblastiach.

Revíziou sa zosúladia určité ustanovenia existujúceho zakladajúceho nariadenia nadácie Eurofound so spoločným prístupom k decentralizovaným agentúram. Európsky parlament bol jednou zo strán spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach z 19. júla 2012.

Revízia zároveň ponúka príležitosť aktualizovať ciele a úlohy nadácie Eurofound. Od svojho založenia v roku 1975 nadácia prispôsobila svoju činnosť celkovému spoločenskému, inštitucionálnemu a hospodárskemu vývoju a novým trendom v európskych politikách v oblasti životných a pracovných podmienok. Ciele a úlohy sa prispôsobia tak, aby lepšie zohľadňovali tento vývoj a súčasný príspevok nadácie Eurofound k rozvoju sociálnych politík a politík súvisiacich so zamestnaním, a to zabezpečovaním relevantných a vysokokvalitných výstupov výskumu v oblasti zamestnanosti, pracovnoprávnych vzťahov a pracovných a životných podmienok.

Zakladajúce nariadenia ďalších dvoch tzv. tripartitných agentúr Európskej únie, Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), budú v rovnakom čase ako zakladajúce nariadenie nadácie Eurofound takisto predmetom revízie.

Spoločným znakom týchto agentúr je ich tripartitná povaha, ktorá sa odráža v ich riadení aj fungovaní: v riadiacich orgánoch, ako aj špecializovaných poradných výboroch agentúr sa zúčastňujú vnútroštátne orgány, odborové zväzy a zástupcovia zamestnávateľov.

Úlohou Eurofoundu je informovať a prispievať k lepšej tvorbe politiky založenej na dôkazoch v oblastiach týkajúcich sa životných a pracovných podmienok. Revízia zohľadňuje existujúce politiky EÚ v oblasti životných a pracovných podmienok a počíta so vzájomným dopĺňaním sa činnosti nadácie Eurofound s prebiehajúcim a plánovaným výskumom v tejto oblasti realizovaným s pomocou finančných prostriedkov EÚ.

Spravodajca navrhuje tieto hlavné zlepšenia návrhu Komisie:

Tento návrh upravuje zakladajúci akt agentúry Eurofound, ktorý si po sérii po sebe idúcich revízií vyžadoval konsolidovaný dokument, ktorý by poskytoval možnosti na zvýšenie efektívnosti agentúry, a to tak na úrovni využívania jej vlastných zdrojov, ako aj na úrovni jej zužitkovania, využitia a potenciálu, a to vždy v rámci jej úloh, s cieľom dosiahnuť zlepšenie jej fungovania a čo najväčšie zužitkovanie šírenia jej výskumu a obsahu v EÚ. Nadácia Eurofound si zachová prestíž decentralizovanej agentúry ako centrum výskumu a dialógu medzi sociálnymi partnermi, ale musí sa aj vyvíjať, aby sa stala dôstojnou agentúrou v rámci procesu kontinentalizácie Európy.

V záujme efektívnosti treba prehodnotiť, či má existencia jedného zástupcu za každý členský štát v troch úrovniach tripartity stále zmysel, alebo či to možno v očiach priemerného občana považovať za nezmysel. Laxnosť Komisie a nedostatok serióznosti členských štátov umožňuje pretrvávanie normy jedného zástupcu z každého členského štátu. Musíme prehodnotiť tento model a preskúmať ďalšie spôsoby, ako reformovať status quo, racionalizovať správu agentúr a dosiahnuť novú rovnováhu medzi politickými a správnymi aspektmi a efektívnosťou.

Musia sa rozšíriť, vymedziť, posilniť a jasne profesionalizovať úlohy a zodpovednosť riaditeľa, a to vždy pod jasnou kontrolou výkonnej rady a riadiacej rady, pod dohľadom Komisie a v rámci zodpovednosti voči Európskemu parlamentu. Tento prístup nie je v rozpore s tým, že agentúra by ako každý podnik mala mať zástupcu riaditeľa, aj keď sa treba vyvarovať všetkých druhov dvojitého vedenia a deľby zodpovednosti.

Nesmieme byť v pokušení bagatelizovať túto agentúru, ale naopak, treba oceniť kvalitu a hĺbku dokumentov, ktoré produkuje. Je čas urobiť krok vpred – vyhýbať sa externým alebo duplicitným zákazkám pre súkromné spoločnosti a obracať sa na agentúru. Nepochybujem o tom, že úspora pre rozpočet Únie bude viac než výrazná. Na to bude potrebná predchádzajúca konzultácia s agentúrou pred každým externým zadaním štúdií, ktoré spadajú do oblasti výskumu a odbornosti nadácie Eurofound.

V nedávnom procese európskej integrácie sa Komisia v mnohých prípadoch zmysluplne rozhodla decentralizovať niektoré zo svojich úloh do rúk špecializovaných agentúr, ale mohlo by sa zdať, že tento proces začína z hľadiska duplicity agentúr a úloh presahovať rozumné hranice s cieľom uspokojiť členské štáty v tom, že každý bude sídlom jednej agentúry EÚ. Vzhľadom na budúcnosť je vhodné uskutočniť seriózne, objektívne a nezávislé hodnotenie za účasti hlavných inštitúcií, ktoré by viedlo k zlúčeniu agentúr alebo dokonca ich zrušeniu, ak by už neprinášali pridanú hodnotu alebo ak by sa ich úlohy mohli efektívnejšie sústrediť v sesterskej agentúre. Musíme sa posunúť smerom k procesu koncentrácie decentralizovanej agentúry s cieľom zvýšiť účinnosť a relevantnosť činnosti EÚ.

Vstupy hlavných európskych inštitúcií do návrhu pracovných plánov agentúry by sa tiež mali posilniť. Rovnako treba posilniť prítomnosť hlavných európskych inštitúcií pri navrhovaní plánov práce agentúry, ktoré by mali čiastočne súvisieť s európskymi strednodobými stratégiami (napr. stratégiou Európa 2020, sociálnym pilierom, utečencami atď.) a zohľadňovať potenciálne krátkodobé úlohy, ak si to vyžadujú vzniknuté okolnosti.

Je čas využiť aj jej vynikajúcu prácu a prestíž na medzinárodných fórach venovaných oblasti jej činnosti a posilniť jej úlohu podporovateľa politiky vplyvu a tzv. mäkkej moci EÚ.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (27.4.2017)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jens Geier

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia vypracovala tento návrh nariadenia s cieľom zosúladiť niektoré ustanovenia platného nariadenia upravujúceho nadáciu Eurofound so spoločným prístupom k decentralizovaným agentúram. Revízia zároveň ponúka príležitosť aktualizovať ciele a úlohy nadácie Eurofound.

Ďalšie dve takzvané tripartitné agentúry Európskej únie, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), budú v rovnakom čase ako Eurofound takisto predmetom revízie ich vlastných zakladajúcich nariadení.

Vplyv na rozpočet, pokiaľ ide o ľudské a finančné zdroje, ako sa podrobnejšie uvádza v legislatívnom finančnom výkaze, je v súlade s oznámením Komisie (2013)519.

Spravodajca navrhuje zmeniť určité ustanovenia týkajúce sa spolupráce medzi tripartitnými agentúrami s cieľom posilniť túto spoluprácu.

Ďalej spravodajca navrhuje začleniť do správnej rady agentúry zástupcu menovaného Európskym parlamentom, ktorý nahradí jedného zástupcu Komisie. Tento prístup je v súlade so spoločným vyhlásením Rady Európskej únie a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach z 19. júla 2012.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Keďže tri takzvané tripartitné agentúry, Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), riešia otázky súvisiace s trhom práce a pracovným prostredím, odborným vzdelávaním a prípravou a zručnosťami, medzi uvedenými tromi agentúrami je potrebná úzka koordinácia a je potrebné hľadať spôsoby, ako zvýšiť efektívnosť a využiť synergie. Agentúra by sa okrem toho mala v relevantných prípadoch snažiť nadviazať efektívnu spoluprácu s vlastnými výskumnými kapacitami Európskej komisie.

(5)  Keďže tri takzvané tripartitné agentúry, Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), riešia otázky súvisiace s trhom práce a pracovným prostredím, odborným vzdelávaním a prípravou a zručnosťami, medzi uvedenými tromi agentúrami je potrebná úzka koordinácia a je potrebné hľadať spôsoby, ako zvýšiť efektívnosť a využiť synergie. Predovšetkým sa plánuje rozdelenie administratívnych úloh medzi tieto agentúry alebo ich spoločné plnenie, pričom a agentúry by mali prijať svoje ročné pracovné programy v úzkej vzájomnej spolupráci, aby nedochádzalo k prekrývaniu. Agentúra by sa okrem toho mala v relevantných prípadoch snažiť nadviazať efektívnu spoluprácu s vlastnými výskumnými kapacitami Európskej komisie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Rozpočet agentúry by sa mal vypracovať v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu zameraného na výkon pri zohľadnení jeho cieľov a očakávaných výsledkov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pri vykonávaní svojich úloh agentúra udržiava úzky dialóg najmä so špecializovanými orgánmi, či už verejnými alebo súkromnými, subjektmi verejného sektora a zamestnaneckými a zamestnávateľskými organizáciami. Agentúra bez toho, aby boli dotknuté jej vlastné ciele, zabezpečuje spoluprácu s inými agentúrami Európskej únie s cieľom zabrániť prekrývaniu činností a podporovať efektívne spolupôsobenie a vzájomné dopĺňanie činností týchto agentúr, a to najmä spoluprácu s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania, a prípadne aj s ďalšími agentúrami EÚ.

2.  Pri vykonávaní svojich úloh agentúra udržiava úzky dialóg najmä so špecializovanými orgánmi, či už verejnými alebo súkromnými, subjektmi verejného sektora a zamestnaneckými a zamestnávateľskými organizáciami.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Agentúra bez toho, aby boli dotknuté jej vlastné ciele, spolupracuje s inými agentúrami Únie, najmä s Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie, Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť, Agentúrou Európskej únie pre základné práva, Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania v záujme koordinácie a s cieľom dosiahnuť finančné úspory, vyhnúť sa duplicite a podporovať súčinnosť a vzájomné dopĺňanie sa ich činností.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Agentúra uzatvára dohody o spolupráci s inými relevantnými agentúrami Únie s cieľom uľahčiť a podporiť spoluprácu s nimi.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Riadiaca rada pozostáva z:

1.  Riadiaca rada pozostáva z:

a)  jedného člena zastupujúceho vládu každého členského štátu;

a)  jedného člena zastupujúceho vládu každého členského štátu;

b)  jedného člena zastupujúceho zamestnávateľské organizácie z každého členského štátu;

b)  jedného člena zastupujúceho zamestnávateľské organizácie z každého členského štátu;

c)  jedného člena zastupujúceho zamestnanecké organizácie z každého členského štátu;

c)  jedného člena zastupujúceho zamestnanecké organizácie z každého členského štátu;

d)  troch členov zastupujúcich Komisiu.

d)  dvoch členov zastupujúcich Komisiu;

 

da)  jedného nezávislého člena zastupujúceho Európsky parlament;

Všetci členovia uvedení v písmenách a) až d) majú hlasovacie práva.

Všetci členovia uvedení v písmenách a) až da) majú hlasovacie práva.

 

Vymenovanie nadobudne účinnosť hneď, ako príslušná osoba podpíše vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov.

Členov uvedených v písmenách a), b) a c) vymenuje Rada na základe zoznamov kandidátov, ktoré predložia členské štáty a európske zamestnávateľské a zamestnanecké organizácie. Komisia vymenuje členov, ktorí ju majú zastupovať.

Členov uvedených v písmenách a), b) a c) vymenuje Rada na základe zoznamov kandidátov, ktoré predložia členské štáty a európske zamestnávateľské a zamestnanecké organizácie. Komisia a Parlament vymenujú členov, ktorí ich majú zastupovať.

 

Zástupca Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zástupca Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania majú na zasadnutiach správnej rady štatút pozorovateľa.

Odôvodnenie

V spoločnom vyhlásení Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach z 19. júla 2012 sa počíta s možnosťou, že Parlament určí jedného člena správnej rady.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada zmení prijatý ročný pracovný program, keď sa agentúre uloží nová úloha. Riadiaca rada môže delegovať právomoc vykonávať nepodstatné zmeny v ročnom pracovnom programe na výkonného riaditeľa.

Riadiaca rada zmení prijatý ročný pracovný program, keď sa agentúre uloží nová úloha. Je zodpovedná za to, aby sa predišlo prekrývaniu programovania s ďalšími tripartitnými agentúrami Únie a aby sa zabezpečilo, že opätovné stanovenie priorít činností sa bude vždy považovať za rozumnú alternatívu predtým, ako sa potenciálne pridelia dodatočné finančné zdroje. Riadiaca rada môže delegovať právomoc vykonávať nepodstatné zmeny v ročnom pracovnom programe na výkonného riaditeľa.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja)  spoluprácu s inými agentúrami Únie a za uzatváranie dohôd o spolupráci s nimi.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Návrh odhadu sa zakladá na cieľoch a očakávaných výsledkoch v dokumente o ročnom plánovaní, ktorý je uvedený v článku 6 ods. 1, a zohľadňuje finančné zdroje potrebné na splnenie týchto cieľov a očakávaných výsledkov, a to v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia zasiela návrhy odhadu rozpočtovému orgánu spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Únie.

4.  Komisia zasiela návrhy odhadu rozpočtovému orgánu spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Únie. Komisia zároveň zašle tieto návrhy odhadov agentúre.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

3.  Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie alebo iní poskytovatelia prekladateľských služieb v súlade s pravidlami verejného obstarávania a v medziach stanovených príslušnými rozpočtovými pravidlami.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najneskôr 5 rokov po dátume uvedenom v článku 37 a potom každých 5 rokov Komisia vykoná hodnotenie v súlade s usmerneniami Komisie týkajúcimi sa posudzovania výsledkov agentúry vzhľadom na jej ciele, mandát a úlohy. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry a finančné dôsledky každej takejto zmeny.

1.  Najneskôr 5 rokov po dátume uvedenom v článku 37 a potom každých 5 rokov Komisia predloží hodnotenie v súlade s usmerneniami Komisie týkajúcimi sa posudzovania výsledkov agentúry vzhľadom na jej ciele, mandát a úlohy. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry a finančné dôsledky každej takejto zmeny.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)

Referenčné čísla

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

12.9.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

       dátum vymenovania

Jens Geier

15.9.2016

Dátum prijatia

25.4.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

Referenčné čísla

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Dátum predloženia v EP

23.8.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Enrique Calvet Chambon

28.9.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Dátum prijatia

12.7.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

46

3

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrejs Mamikins

Dátum predloženia

28.7.2017


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi Lopez, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Zdanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

3

0

ALDE

Tiziana Beghin, Enrique Calvet Chambon, Yana Toom

Vysvetlenie symbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie