Postopek : 2016/0256(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0275/2017

Predložena besedila :

A8-0275/2017

Razprave :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Glasovanja :

PV 11/12/2018 - 5.10
CRE 11/12/2018 - 5.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0492

POROČILO     ***I
PDF 933kWORD 108k
28.7.2017
PE 601.030v02-00 A8-0275/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1365/75 Sveta

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalec: Enrique Calvet Chambon

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1365/75 Sveta

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0531),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 153(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C8-0342/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 30. marca 2017(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenja Odbora za proračun (A8-0275/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je bila ustanovljena z Uredbo (EGS) št. 1365/753, da bi prispevala k načrtovanju in vzpostavljanju boljših življenjskih in delovnih razmer z ukrepi, določenimi za povečevanje in širjenje znanja, ki prispeva k temu razvoju.

(1)  Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (EGS) št. 1365/753, da bi prispevala k načrtovanju in vzpostavljanju boljših življenjskih in delovnih razmer z ukrepi, določenimi za povečevanje in širjenje znanja, ki prispeva k temu razvoju. Eurofound mora oblikovalcem politike, socialnim partnerjem in drugim pomembnim deležnikom zagotavljati specializirane informacije z dodano vrednostjo s svojega strokovnega področja.

__________________

__________________

3 Uredba (EGS) št. 1365/75 Sveta z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 139, 30.5.1975, str. 1).

3 Uredba Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 139, 30.5.1975, str. 1).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Agencija je imela od ustanovitve leta 1975 pomembno vlogo pri podpori izboljšanja življenjskih in delovnih razmer po vsej Evropski uniji. Hkrati so se koncepti in pomen življenjskih in delovnih razmer spreminjali pod vplivom družbenega razvoja in temeljnih sprememb na trgih dela. Glede na to so potrebne terminološke prilagoditve pri opisu ciljev in nalog Agencije v primerjavi z Uredbo (EGS) št. 1365/75.

(2)  Agencija je imela od ustanovitve leta 1975 pomembno vlogo pri podpori izboljšanja življenjskih in delovnih razmer po vsej Evropski uniji. Hkrati so se koncepti in pomen življenjskih in delovnih razmer spreminjali pod vplivom družbenega razvoja in temeljnih sprememb na trgih dela ter glede delovnih in življenjskih razmer. Glede na to so potrebne terminološke prilagoditve pri opisu ciljev in nalog Agencije v primerjavi z Uredbo (EGS) št. 1365/75.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Ker tri t. i. tristranske agencije, Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), obravnavajo zadeve, povezane s trgom dela, delovnim okoljem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter znanjem in spretnostmi, je potrebno tesno sodelovanje med temi tremi agencijami, poleg tega bi bilo treba izkoristiti možnosti za večjo učinkovitost in sinergije. Hkrati bi si morala Agencija po potrebi prizadevati za učinkovito sodelovanje z internimi raziskovalnimi zmogljivostmi Evropske komisije.

(5)  Ker tri tristranske agencije, Eurofound, Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), obravnavajo zadeve, povezane s trgom dela, delovnim okoljem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter znanjem in spretnostmi, je potrebno tesno sodelovanje med njimi. Agencije bi se tako morale dopolnjevati pri delu, kadar imajo podobna interesna področja, obenem pa okrepiti dobro delujoče instrumente, kot je memorandum o soglasju med Eurofoundom in EU-OSHA. Izkoristiti bi morale možnosti za večjo učinkovitost in sinergije ter se izogibati podvajanju svojih nalog, ciljev in dejavnosti, tako med njimi samimi kot med njimi in Komisijo. Hkrati bi si moral Eurofound po potrebi prizadevati za učinkovito sodelovanje z internimi raziskovalnimi zmogljivostmi institucij Unije.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Pomembno je tudi, da Eurofound tesno sodeluje z ustreznimi organi na mednarodni ravni, ravni Unije in nacionalni ravni, kot sta Evropski ekonomsko-socialni odbor in Mednarodna organizacija dela (MOD), tako da zagotavlja analize in znanje o socialnih politikah, politikah zaposlovanja in politikah na področju dela. Da bi zagotovili največjo možno korist, bi moral Eurofound, če je to primerno, vzpostaviti povezave z nacionalnimi organi, po možnosti tristranske. Pomembno je tudi, da ima Eurofound zelo tesne funkcionalne povezave z Odborom za zaposlovanje in Odborom za socialno zaščito, da bi zagotovili usklajevanje in sinergije, ter z Mednarodno organizacijo dela.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Tristranska narava Eurofounda, EU-OSHA ter Cedefopa pomembno izraža celoviti pristop, ki temelji na socialnem dialogu med socialnimi partnerji ter organi Unije in nacionalnimi organi, kar je izredno dragoceno za iskanje skupnih in trajnostnih rešitev v socialnem in ekonomskem smislu.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Da bi se zagotovila popolna samostojnost in neodvisnost Eurofounda ter da bi se mu omogočilo ustrezno izvajanje ciljev in nalog, ki so mu dodeljeni v skladu s to uredbo, bi mu bilo treba zagotoviti primeren in samostojen proračun, katerega prihodek bi bil zlasti prispevek iz splošnega proračuna Unije. Za prispevek Unije in morebitne druge subvencije v breme splošnega proračuna Unije bi bilo treba za Eurofound uporabiti proračunski postopek Unije. Revizijo zaključnih računov Eurofounda bi moralo opravljati Evropsko računsko sodišče.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  Proračun Eurofounda bi bilo treba pripraviti v skladu z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost ter pri tem upoštevati njegove cilje in pričakovane rezultate.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)   V zvezi z upravljanjem Eurofounda bi moral upravni odbor za to, da bi sčasoma zagotovili spremembo v njegovem članstvu, razmisliti o omejitvi števila zaporednih mandatov, ki jih lahko imajo njegovi člani, na podlagi operativnih pravil ali z drugimi mehanizmi.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b)  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Eurofounda, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije (prevajalski center), kolikor je mogoče. Kadar je to primerno, na primer zaradi nujnosti prevoda ali visoke delovne obremenitve prevajalskega centra, lahko te prevajalske storitve zagotovijo tudi drugi ponudniki prevajalskih storitev. Ti ponudniki prevajalskih storitev zagotovijo enako raven kakovosti kot prevajalski center po ceni, ki ni višja, izpolnjujejo okoljske, delovne in socialne standarde Unije ter po potrebi spoštujejo pravila o javnem naročanju.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Cilji Agencije so povečati in širiti znanje za pomoč Komisiji, drugim institucijam in organom EU, državam članicam ter socialnim partnerjem pri oblikovanju in izvajanju politik, namenjenih izboljšanju življenjskih in delovnih razmer, podpiranju politik zaposlovanja in spodbujanju socialnega dialoga.

2.  Cilji tristranske Agencije so povečati in širiti znanje za pomoč institucijam in organom Unije, državam članicam, socialnim partnerjem in drugim pomembnim deležnikom pri oblikovanju in izvajanju srednje- in dolgoročnih politik, namenjenih izboljšanju življenjskih in delovnih razmer, podpiranju politik zaposlovanja in spodbujanju socialnega dialoga.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  analizira trende življenjskih in delovnih razmer ter razvoj trga dela;

(b)  zbira podatke z anketami in analizira trende življenjskih in delovnih razmer ter razvoj trga dela;

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  pripravlja študije in v okviru strokovnega področja Agencije izvaja pilotne projekte in pripravljalne ukrepe na podlagi posrednega upravljanja v skladu s členom 54(2) in člena 58(1)(c)(iv) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1a;

 

___________________

 

1a. Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  na podlagi svoje analize in raziskav zagotavlja oblikovalcem politik, tudi socialnim partnerjem, predloge politik na podlagi raziskav s področja življenjskih in delovnih razmer;

Obrazložitev

Eurofound je poleg tega sposoben prehoda od zagotavljanja analiz in raziskav do prenosa teh izkušenj v dragocene zamisli za oblikovanje politik. To bi moralo biti izrecno navedeno v okviru njegovih nalog in mandata.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Agencija še naprej izvaja raziskave, da zagotovi neprekinjenost primerjalnih analiz in trendov na področju življenjskih in delovnih razmer ter razvoja trga dela v Uniji. V ta namen se ocenijo potrebni finančni in človeški viri in se zagotovijo Agenciji v skladu z razvojem stroškov za raziskave.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Institucije Unije se pred naročilom raziskav na strokovnem področju Agencije pri zunanji organizaciji posvetujejo z Agencijo, da preverijo njeno razpoložljivost, strokovno znanje na področju in študije, ki jih je izvedla, ter preučijo začasno dodelitev sredstev Agenciji, če je to primerno.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pri izvajanju svojih nalog Agencija vzdržuje tesne stike zlasti s specializiranimi javnimi ali zasebnimi organi, organi javnega sektorja ter organizacijami delodajalcev in delojemalcev. Agencija brez poseganja v svoje lastne cilje zagotovi sodelovanje z drugimi agencijami Evropske unije, zlasti z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja in po potrebi z drugimi agencijami EU, da se preprečijo prekrivanja ter spodbujajo sinergije in dopolnjevanje njihovih dejavnosti.

2.  Pri izvajanju svojih nalog Agencija vzdržuje tesne stike zlasti s specializiranimi javnimi ali zasebnimi organi, nacionalnimi ali mednarodnimi organi, organi javnega sektorja, izobraževalnimi ustanovami, organizacijami delodajalcev in delojemalcev in, če obstajajo, nacionalnimi tristranskimi organi. Agencija brez poseganja v svoje lastne cilje zagotovi sodelovanje z drugimi agencijami Unije, da se prepreči prekrivanje ter se spodbujajo sinergije in dopolnjevanje njihovih dejavnosti, kar vključuje možnost sodelovanja, zlasti z EU-OSHA, Cedefopom in po potrebi z drugimi agencijami Unije.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Agencija sklepa sporazume o sodelovanju z drugimi ustreznimi agencijami Unije, da se olajša in spodbuja sodelovanje med njimi.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  izvršni direktor, ki izvaja dolžnosti iz člena 11.

(c)  izvršni direktor oziroma namestnik direktorja, ki izvaja dolžnosti iz člena 11 oziroma člena 11a.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  trije neodvisni strokovnjaki, ki jih imenuje Evropski parlament;

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člane iz točk (a), (b) in (c) imenuje Svet, in sicer s seznama kandidatov, ki ga predložijo države članice za točko (a), organizacije delodajalcev za točko (b) in organizacije delojemalcev za točko (c). Člane, ki zastopajo Komisijo, imenuje Komisija.

Člane iz točk (a), (b) in (c) imenuje Svet, in sicer s seznama kandidatov, ki ga predložijo države članice za točko (a), organizacije delodajalcev za točko (b) in organizacije delojemalcev za točko (c). Člane, ki zastopajo Komisijo, imenuje Komisija. Pristojni odbor Evropskega parlamenta imenuje strokovnjake iz točke (da) prvega pododstavka, najprej pa preveri, da imenovanje ne pomeni nasprotja interesov.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Člani upravnega odbora in njihovi namestniki so imenovani zaradi svojega znanja na področjih socialne politike in politik na področju dela ob upoštevanju ustreznih vodstvenih, upravnih ter proračunskih kompetenc. Vse strani, zastopane v upravnem odboru, si prizadevajo omejiti menjavanje svojih predstavnikov, da bi zagotovile stalnost dela odbora. Vse strani si prizadevajo doseči uravnoteženo zastopanost moških in žensk v upravnem odboru.

3.  Člani upravnega odbora in njihovi namestniki imajo ustrezno znanje na področjih socialne politike in politik na področju dela ter ustrezne vodstvene, upravne in proračunske kompetence. Vse strani, zastopane v upravnem odboru, si prizadevajo omejiti menjavanje svojih predstavnikov, da bi zagotovile stalnost dela odbora. Evropski parlament, Komisija, države članice in socialni partnerji pri imenovanju svojih predstavnikov in njihovih namestnikov v upravnem odboru zagotovijo uravnoteženo zastopanost moških in žensk.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Vsi člani in njihovi namestniki ob prevzemu dolžnosti podpišejo pisno izjavo o interesih, ki jo ob vsaki spremembi okoliščin posodobijo. Agencija izjave o interesih in njihove posodobitve objavi na svojem spletnem mestu.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Mandat članov in njihovih namestnikov traja štiri leta. Mandat se lahko podaljša. Po izteku mandata ali v primeru odstopa člani ostanejo na položaju, dokler se njihovo imenovanje ne podaljša ali dokler niso zamenjani.

4.  Mandat članov in njihovih namestnikov traja štiri leta. Mandat se lahko obnovi. Po izteku mandata ali v primeru odstopa člani ostanejo na položaju, dokler se njihovo imenovanje ne podaljša ali dokler niso zamenjani. Člani upravnega odbora zagotovijo spoštovanje splošnih interesov Unije in Agencije.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Predstavnik EU-OSHA, predstavnik Cedefopa in predstavnik Evropske fundacije za usposabljanje imajo pravico, da se sej upravnega odbora udeležijo kot opazovalci, da se izboljša učinkovitost agencij in povečajo sinergije med njimi.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  določi splošno usmeritev dejavnosti Agencije in vsako leto sprejme programski dokument Agencije z dvotretjinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico, in v skladu s členom 6;

(a)  določi strateško usmeritev dejavnosti Agencije in vsako leto sprejme programski dokument Agencije z dvotretjinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico, in v skladu s členom 6;

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  sprejme pravila za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov v zvezi s svojimi člani in neodvisnimi strokovnjaki;

(f)  sprejme pravila, vključno z ukrepi za zgodnje odkrivanje morebitnih tveganj, za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov v zvezi s svojimi člani in neodvisnimi strokovnjaki, pa tudi za napotene nacionalne strokovnjake in drugo osebje, ki ni zaposleno v Agenciji, kot je navedeno v členu 20;

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  na podlagi analize potreb sprejme in redno posodablja načrte sporočanja in razširjanja;

(g)  na podlagi analize potreb sprejme in redno posodablja načrte sporočanja in razširjanja ter poskrbi, da se to odraža v programskem dokumentu Agencije;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  imenuje izvršnega direktorja in po potrebi podaljša njegov mandat ali ga razreši s položaja v skladu s členom 19;

(k)  imenuje izvršnega direktorja in namestnika direktorja ter po potrebi obnovi njun mandat ali ju razreši s položaja v skladu s členom 19;

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n)  sprejme vse odločitve v zvezi z vzpostavitvijo notranjih struktur Agencije in po potrebi v zvezi z njihovim spreminjanjem, ob upoštevanju dejavnosti Agencije in dobrim upravljanjem proračuna;

črtano

Obrazložitev

To določbo, da upravni odbor sprejema vse notranje strukture (in spremembe), je treba pojasniti, saj bi v praksi to pomenilo mikroupravljanje in bi lahko ustavilo vsako pobudo direktorja, ko bi moral ta sprejeti odločitve na področju izvršnega upravljanja.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Letni delovni program zajema podrobne cilje in pričakovane rezultate, vključno s kazalniki uspešnosti. Vsebuje tudi opis ukrepov, ki se bodo financirali, ter navedbo finančnih in človeških virov, dodeljenih vsakemu ukrepu, v skladu z načeli oblikovanja proračuna po dejavnostih in upravljanja po dejavnostih. Letni delovni program je skladen z večletnim delovnim programom iz odstavka 5. V njem so jasno navedene naloge, ki so bile v primerjavi s preteklim proračunskim letom dodane, spremenjene ali črtane.

3.  Letni delovni program zajema podrobne cilje in pričakovane rezultate, vključno s kazalniki uspešnosti, kot tudi dejavnosti in programe, ki so predmet predhodne ali naknadne ocene. Vsebuje tudi opis ukrepov, ki se bodo financirali, ter navedbo finančnih in človeških virov, dodeljenih vsakemu ukrepu, v skladu z načeli oblikovanja proračuna po dejavnostih in upravljanja po dejavnostih. Letni delovni program je skladen z večletnim delovnim programom iz odstavka 5. V njem so jasno navedene naloge, ki so bile v primerjavi s preteklim proračunskim letom dodane, spremenjene ali črtane. Letno in večletno programsko načrtovanje vsebuje strategijo za odnose s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami iz člena 30 ter ukrepe, povezane s to strategijo.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Načrtovanje virov se letno posodablja. Strateški načrt se po potrebi posodobi, zlasti zaradi upoštevanja rezultatov ocenjevanja iz člena 28.

Načrtovanje virov se letno posodablja. Strateški načrt se po potrebi posodobi, zlasti zaradi upoštevanja rezultatov ocenjevanja iz člena 28. Kadar institucije Unije ali pravni akti Unije Agenciji naložijo nove naloge, se to upošteva pri načrtovanju njenih virov in njenem finančnem načrtu.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor izvoli predsednika in tri namestnike predsednika na naslednji način: enega izvoli izmed članov, ki zastopajo države članice, enega izmed članov, ki zastopajo organizacije delodajalcev, enega izmed članov, ki zastopajo organizacije delojemalcev, in enega izmed članov, ki zastopajo Komisijo. Predsednika in njegove namestnike izvolijo člani upravnega odbora, ki imajo glasovalno pravico, z dvotretjinsko večino.

1.  Upravni odbor izvoli predsednika in tri namestnike predsednika na naslednji način: enega izvoli izmed članov, ki zastopajo države članice, enega izmed članov, ki zastopajo organizacije delodajalcev, enega izmed članov, ki zastopajo organizacije delojemalcev, in enega izmed članov, ki zastopajo Komisijo. Predsednika in njegove namestnike izvolijo člani upravnega odbora, ki imajo glasovalno pravico, z dvotretjinsko večino. Upravni odbor pri izvolitvi predsednika in namestnikov predsednika zagotovi uravnoteženo zastopanost moških in žensk, gledano skupaj.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Upravni odbor lahko na sejo kot opazovalca povabi kogar koli, čigar mnenje bi lahko bilo koristno.

4.  Upravni odbor lahko na sejo kot opazovalca povabi kogar koli, čigar mnenje bi lahko bilo koristno. Tretje države – članice EGS, ki sodelujejo v dejavnostih Agencije, imajo lahko na sejah upravnega odbora svojega predstavnika s statusom opazovalca.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvršni odbor lahko po potrebi in zaradi nujnosti sprejme določene začasne odločitve v imenu upravnega odbora, zlasti o zadevah v zvezi z upravnim poslovodenjem, vključno z začasno prekinitvijo prenosa pooblastil organa za imenovanja in proračunskimi zadevami.

3.  Po potrebi in zaradi nujnosti lahko izvršni odbor sprejme nekatere začasne odločitve v imenu upravnega odbora.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Izvršni odbor sestavljajo predsednik upravnega odbora, trije namestniki predsednika, koordinatorji treh skupin iz člena 4(5) in en predstavnik Komisije. Vsaka skupina iz člena 4(5) lahko določi največ dva namestnika, ki se udeležita sej izvršnega odbora, če so polnopravni člani odsotni. Predsednik upravnega odbora je tudi predsednik izvršnega odbora. Izvršni direktor sodeluje na sejah izvršnega odbora, vendar nima glasovalne pravice.

4.  Izvršni odbor sestavljajo predsednik upravnega odbora, trije namestniki predsednika, koordinatorji treh skupin iz člena 4(5) in en predstavnik Komisije. Vsaka skupina iz člena 4(5) lahko določi največ dva namestnika, ki se udeležita sej izvršnega odbora, če so polnopravni člani odsotni, pri čemer se zagotovi uravnotežena zastopanost moških in žensk. Predsednik upravnega odbora je tudi predsednik izvršnega odbora. Izvršni direktor sodeluje na sejah izvršnega odbora, vendar nima glasovalne pravice.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Mandat članov izvršnega odbora traja dve leti. Mandat se lahko podaljša. Mandat članov izvršnega odbora preneha s prenehanjem njihovega članstva v upravnem odboru.

5.  Mandat članov izvršnega odbora traja dve leti. Mandat se lahko obnovi. Mandat članov izvršnega odbora preneha s prenehanjem njihovega članstva v upravnem odboru.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Izvršni odbor se sestane trikrat na leto. Predsednik lahko skliče dodatne seje na zahtevo članov.

6.  Izvršni odbor se sestane trikrat na leto. Predsednik lahko skliče dodatne seje na zahtevo članov. Vsak koordinator po vsakem sestanku pravočasno in pregledno obvesti člane svoje skupine o vsebini razprave.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izvršni direktor upravlja Agencijo. Izvršni direktor odgovarja upravnemu odboru.

1.  Izvršni direktor je odgovoren za splošno upravljanje Agencije v skladu s strateško usmeritvijo, ki jo določi upravni odbor, in odgovarja upravnemu odboru.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) in poročanje Komisiji o napredku dvakrat letno, upravnemu in izvršnemu odboru pa redno;

(f)  pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) in redno poročanje Komisiji, upravnemu in izvršnemu odboru o napredku;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 – točka f a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)   zagotovitev uravnotežene zastopanosti spolov v Agenciji;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  pripravo osnutka ocene prihodkov in odhodkov Agencije ter izvrševanje njenega proračuna.

(j)  pripravo osnutka ocene prihodkov in odhodkov Agencije ter izvrševanje njenega proračuna v okviru programskega dokumenta Agencije.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja)  v skladu z odločitvijo iz člena 5(2), sprejemanje odločitev v zvezi z upravljanjem človeških virov;

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 – točka j b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(jb)  sprejemanje odločitev v zvezi z notranjimi strukturami Agencije, po potrebi pa tudi v zvezi z njihovim spreminjanjem, pri čemer upošteva potrebe, povezane z dejavnostjo Agencije, in dobro proračunsko upravljanje;

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 – točka j c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(jc)  sodelovanje z drugimi agencijami Unije in sklepanje sporazumov o sodelovanju z njimi.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Izvršni direktor je odgovoren tudi za odločanje o tem, ali je treba za učinkovito in uspešno izvajanje nalog Agencije vzpostaviti enega ali več lokalnih uradov v eni ali več državah članicah. Za navedeno odločitev je potrebno predhodno soglasje Komisije, upravnega odbora in države članice, v kateri naj bi se lokalni urad vzpostavil. Z navedeno odločitvijo je opredeljen obseg dejavnosti, ki naj bi se izvajale v navedenem lokalnem uradu, in sicer tako, da se preprečijo nepotrebni stroški in podvajanje upravnih nalog Agencije.

6.  Izvršni direktor je odgovoren tudi za odločanje o tem, ali je treba za učinkovito in uspešno izvajanje nalog Agencije vzpostaviti lokalni urad v Bruslju kot urad za zvezo, namenjen pospešitvi sodelovanja Agencije z ustreznimi institucijami Unije. Za navedeno odločitev je potrebno predhodno soglasje Komisije, upravnega odbora in države članice, v kateri naj bi se lokalni urad vzpostavil. Z navedeno odločitvijo je opredeljen obseg dejavnosti, ki naj bi se izvajale v navedenem lokalnem uradu, in sicer tako, da se preprečijo nepotrebni stroški in podvajanje upravnih nalog Agencije.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Poglavje II – oddelek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Oddelek 3a: Namestnik direktorja

 

Člen 11a

 

Namestnik direktorja

 

1.   Namestnik direktorja pomaga izvršnemu direktorju pri izvajanju nalog in dejavnosti Agencije. Brez poseganja v odstavek 3 namestnik direktorja odgovarja izvršnemu direktorju. Izvršni direktor podrobnejši opis nalog namestnika direktorja predloži upravnemu odboru v odobritev.

 

2.   Namestnik direktorja se lahko udeleži sej upravnega in izvršnega odbora ali na njih spremlja izvršnega direktorja.

 

3.   Za namestnika direktorja se smiselno uporablja člen 19.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Začasni osnutek načrta temelji na ciljih in pričakovanih rezultatih iz dokumenta o letnem načrtovanju programov iz člena 6(1) ter v skladu z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost upošteva finančne vire, ki so potrebni za dosego teh ciljev in pričakovanih rezultatov.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija osnutke načrtov skupaj s predlogom splošnega proračuna Unije pošlje proračunskemu organu.

4.  Komisija osnutke načrtov skupaj s predlogom splošnega proračuna Unije predloži proračunskemu organu in Agenciji.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvršnega direktorja po odprtem in preglednem izbirnem postopku imenuje upravni odbor s seznama kandidatov, ki ga predlaga Komisija.

Izvršnega direktorja po odprtem in preglednem izbirnem postopku, v katerem sta zagotovljeni temeljita ocena kandidatov in visoka raven neodvisnosti, imenuje upravni odbor s seznama kandidatov, ki ga predlaga Komisija. Izbranega kandidata pred imenovanjem zasliši pristojni odbor Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Upravni odbor lahko na predlog Komisije, ki upošteva oceno iz odstavka 3, izvršnemu direktorju enkrat podaljša mandat, in sicer za največ pet let.

4.  Upravni odbor lahko na predlog Komisije, ki upošteva oceno iz odstavka 3, enkrat obnovi mandat izvršnega direktorja, in sicer za največ pet let.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Izvršni direktor s podaljšanim mandatom ob koncu skupnega obdobja zaposlitve ne sme sodelovati v drugem izbirnem postopku za isto delovno mesto.

5.  Izvršni direktor z obnovljenim mandatom ob koncu skupnega obdobja zaposlitve ne sme sodelovati v drugem izbirnem postopku za isto delovno mesto.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Izvršnega direktorja se lahko razreši samo na podlagi odločitve upravnega odbora, sprejete na predlog Komisije.

6.  Izvršnega direktorja se lahko razreši samo na podlagi odločitve upravnega odbora, sprejete na predlog Komisije, ki temelji na obrazloženi oceni njegove uspešnosti kot izvršnega direktorja.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija lahko vzpostavi lokalne urade v eni ali več državah članicah na podlagi njihovega soglasja in v skladu s členom 11(6).

4.  Agencija lahko vzpostavi urad za zvezo v Bruslju v skladu s členom 11(6).

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije.

3.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije ali po potrebi druge prevajalske službe.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Agencija deluje z visoko ravnjo preglednosti.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Agencija v skladu s členom 30(4) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 izvaja predhodne in naknadne ocene tistih svojih dejavnosti, ki zajemajo znatne odhodke.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija najpozneje pet let po datumu iz člena 37 in vsakih pet let zatem v skladu s smernicami Komisije oceni uspešnost Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom in nalogami. Ocenjevanje obravnava zlasti morebitno potrebo po spremembi mandata Agencije in finančne posledice vsake take spremembe.

1.  Komisija najpozneje pet let po datumu iz člena 37 in vsakih pet let zatem v skladu s smernicami Komisije predloži oceno uspešnosti Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom in nalogami. Komisija se pri ocenjevanju posvetuje z Evropskim parlamentom in upravnim odborom. Ocenjevanje obravnava zlasti morebitno potrebo po spremembi mandata Agencije in finančne posledice vsake take spremembe.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če Komisija meni, da nadaljnji obstoj Agencije glede na zastavljene cilje, mandat in naloge ni več upravičen, lahko predlaga ustrezno spremembo ali razveljavitev te uredbe.

črtano

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Upravni odbor sprejme strategijo za odnose s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami glede zadev, ki so v pristojnosti Agencije.

3.  Upravni odbor sprejme strategijo za odnose s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami glede zadev, ki so v pristojnosti Agencije v okviru programskega dokumenta Agencije.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Namestnik direktorja, ki ga je imenovala Agencija na podlagi člena 8 Uredbe (EGS) št. 1365/75 Sveta, do izteka svojega mandata pomaga direktorju ali izvršnemu direktorju.

2.  Namestnik direktorja, ki ga je imenovala Agencija na podlagi člena 8 Uredbe (EGS) št. 1365/75, do izteka svojega mandata opravlja dolžnosti namestnika direktorja v skladu s členom 11a te uredbe. Drugi pogoji njegove pogodbe ostanejo nespremenjeni.

(1)

  UL C209, 30.6.2017, str. 49.


OBRAZLOŽITEV

Komisija je 23. avgusta 2016 objavila predlog revizije uredbe o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound).

Namen predloga je revidirati uredbo o Agenciji iz leta 1975. Uredba o ustanovitvi Agencije je bila spremenjena trikrat, in sicer v letih 1993, 2003 in 2005, da so se upoštevale širitve EU ali spremembe Pogodb. Vendar takšne spremembe niso bistveno vplivale na Agencijo.

Poročevalec pozdravlja predlog revizije, ki ga je podala Komisija, saj je bil potreben in bo jasneje opredelil vlogo Agencije za podporo Komisiji, drugim institucijam in organom EU, državam članicam ter socialnim partnerjem pri oblikovanju politik o življenjskih in delovnih razmerah ter spodbujanju socialnega dialoga. Posodobila bo mandat Agencije kot centra za analizo, raziskave in spremljanje politik na teh področjih.

Z revizijo bodo nekatere določbe obstoječe uredbe o ustanovitvi Agencije usklajene s skupnim pristopom k decentraliziranim agencijam. Evropski parlament je bil eden od podpisnikov Skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012.

Revizija ponuja tudi priložnost za posodobitev ciljev in nalog Agencije. Agencija je od ustanovitve leta 1975 prilagodila svoje dejavnosti splošnemu družbenemu, institucionalnemu in gospodarskemu razvoju ter nastajajočim trendom v evropskih politikah na področju življenjskih in delovnih razmer. Novi cilji in naloge bodo prilagojeni, da bodo bolje odražali ta razvoj in sedanji prispevek Agencije k razvoju socialne politike in politik na področju zaposlovanja, z zagotavljanjem ustreznih in visokokakovostnih rezultatov raziskav na področjih zaposlovanja, odnosov med delodajalci in delojemalci ter delovnih in življenjskih razmer.

Hkrati bo opravljena tudi revizija uredb o ustanovitvi drugih dveh t. i. tristranskih agencij Evropske unije, Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop).

Skupna lastnost teh agencij je njihova tristranska narava, ki se odraža v njihovem upravljanju in delovanju: nacionalni organi, sindikati in predstavniki delodajalcev sodelujejo v upravnih organih in posebnih svetovalnih odborih agencij.

Vloga Agencije je obveščati in prispevati k boljšemu, z dokazi podprtemu oblikovanju politik na področjih, povezanih z življenjskimi in delovnimi razmerami. Revizija upošteva obstoječe politike EU na področju življenjskih in delovnih razmer ter predvideva, da bo delo Agencije dopolnjevalo raziskave, ki potekajo ali so načrtovane na tem področju in se izvajajo s finančnimi sredstvi EU.

Poročevalec predlaga naslednje glavne izboljšave predloga Komisije:

S tem predlogom se spremeni ustanovni akt Agencije, ki mu je bilo treba po vrsti revizij dati obliko konsolidiranega dokumenta tako, da vsebuje načine za povečanje učinkovitosti Agencije tako na ravni uporabe lastnih virov kot na ravni izkoriščanja, izrabe in potenciala Agencije v okviru njenih nalog, da bi izboljšali njeno delovanje in bi v EU čim bolje izkoristili razširjanje njenih raziskav in vsebin. Agencija bo ohranila svoj sloves decentralizirane agencije, študijskega središča in središča za dialog med socialnimi partnerji, vendar se mora razvijati in postati primerna za Evropo v postopku tesnejšega povezovanja celine.

Zaradi učinkovitosti je treba ponovno razmisliti, ali je možnost po enega predstavnika na državo članico na vseh treh tristranskih ravneh še vedno smiselna ali je to v očeh povprečnega državljana morda nesmisel. Zaradi mlačnih stališč Komisije in pomanjkanja resnosti držav članic še vedno velja pravilo enega predstavnika na državo članico. O tem modelu je treba ponovno razmisliti in raziskati druge možnosti za spremembo sedanjega stanja, racionalizacijo upravljanja agencij in ponovno uravnoteženje med političnim in upravnim vidikom ter učinkovitostjo.

Naloge in odgovornosti direktorja je treba povečati, razmejiti, okrepiti in jasno strokovno opredeliti, vedno ga morajo jasno nadzirati izvršni in upravni odbor ter Komisija, odgovarjati pa mora tudi Evropskemu parlamentu. Ta predlog ni v nasprotju s tem, da ima Agencija, kot katero koli drugo podjetje, tudi namestnika direktorja, čeprav se je treba izogibati dvojnemu vodstvu in razpršitvi odgovornosti.

Pomen Agencije se kljub skušnjavi ne sme zmanjšati, kakovost in temeljitost dokumentov, ki jih pripravlja, pa je treba ceniti. Čas je za korak naprej, pri katerem se je treba izogniti podvajanju naročil in naročilom pri zunanjih podjetjih ter se obračati na Agencijo. Prihranek za blagajno Unije bo nedvomno več kot znaten. Zato se je treba pred vsakim naročilom študije na področju, ki ga raziskuje in obvlada Agencija, pri zunanjih izvajalcih, posvetovati z njo.

Komisija se je v nedavnem postopku gradnje Evrope pogosto smiselno odločila, da nekatere naloge decentralizira in jih preda specializiranim agencijam, vendar se morda zdi, da je šel ta proces prek meje razumnega v smislu podvajanja agencij in nalog, da bi zadovoljili vse države članice in vsaki dodelili sedež kakšne agencije EU. Z vidika prihodnosti bi bilo smiselno v sodelovanju z glavnimi institucijami izvesti resno, objektivno in neodvisno oceno, ki bi pripeljala do združitve agencij ali morda celo do zaprtja tistih agencij, ki nimajo več dodane vrednosti ali pa je mogoče njihove naloge učinkoviteje združiti v eni sestrski agenciji. Iti je treba skozi proces združevanja decentraliziranih agencij, da bi pridobili na področju učinkovitosti in ustreznosti ukrepanja na ravni EU.

Povečati je treba tudi prisotnost glavnih evropskih institucij pri oblikovanju načrtov dela Agencije, ki morajo biti delno povezani s srednjeročnimi evropskimi strategijami (npr. Evropa 2020, socialni steber, begunci ipd.), ter upoštevati morebitna kratkoročna naročila, kadar tako zahtevajo nenadne okoliščine.

Čas je tudi, da se izkoristita odlično delo in sloves Agencije na mednarodnih forumih, posvečenih njenemu področju, ter se okrepi njena vloga zagotavljanja opore za politiko vplivanja in „mehke moči“ EU.


MNENJE Odbora za proračun (27.4.2017)

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1365/75 Sveta

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

Pripravljavec mnenja: Jens Geier

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je predložila ta osnutek uredbe, da bi nekatere določbe veljavne uredbe, ki ureja delovanje Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), uskladila s skupnim pristopom k decentraliziranim agencijam. Revizija ponuja tudi priložnost za posodobitev ciljev in nalog Agencije.

Hkrati se izvaja tudi revizija uredb o ustanovitvi drugih dveh t. i. tristranskih agencij Evropske unije, Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop).

Proračunske posledice za človeške in finančne vire, kot so podrobneje predstavljene v oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga, so v skladu s Sporočilom Komisije (2013)519.

Pripravljavec mnenja predlaga, da se spremenijo nekatere določbe v zvezi s sodelovanjem med tristranskimi agencijami z namenom krepitve tega sodelovanja.

Poleg tega predlaga, naj enega predstavnika Komisije v upravnem odboru agencije zamenja predstavnik, ki ga imenuje Evropski parlament. Ta pristop je v skladu s skupno izjavo Sveta Evropske unije in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Ker tri t. i. tristranske agencije, Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), obravnavajo zadeve, povezane s trgom dela, delovnim okoljem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter znanjem in spretnostmi, je potrebno tesno sodelovanje med temi tremi agencijami, poleg tega bi bilo treba izkoristiti možnosti za večjo učinkovitost in sinergije. Hkrati bi si morala Agencija po potrebi prizadevati za učinkovito sodelovanje z internimi raziskovalnimi zmogljivostmi Evropske komisije.

(5)  Ker tri t. i. tristranske agencije, Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), obravnavajo zadeve, povezane s trgom dela, delovnim okoljem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter znanjem in spretnostmi, je potrebno tesno sodelovanje med temi tremi agencijami, poleg tega bi bilo treba izkoristiti možnosti za večjo učinkovitost in sinergije. Zlasti je predvidena delitev ali združevanje upravnih nalog med temi agencijami, ki bi morale svoje letne delovne programe sprejeti v tesnem medsebojnem sodelovanju, s čimer bi preprečili prekrivanje. Hkrati bi si morala Agencija po potrebi prizadevati za učinkovito sodelovanje z internimi raziskovalnimi zmogljivostmi Evropske komisije.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Proračun Agencije bi bilo treba pripraviti v skladu z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost ter pri tem upoštevati njene cilje in pričakovane rezultate.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pri izvajanju svojih nalog Agencija vzdržuje tesne stike zlasti s specializiranimi javnimi ali zasebnimi organi, organi javnega sektorja ter organizacijami delodajalcev in delojemalcev. Agencija brez poseganja v svoje lastne cilje zagotovi sodelovanje z drugimi agencijami Evropske unije, zlasti z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja in po potrebi z drugimi agencijami EU, da se preprečijo prekrivanja ter spodbujajo sinergije in dopolnjevanje njihovih dejavnosti.

2.  Pri izvajanju svojih nalog Agencija vzdržuje tesne stike zlasti s specializiranimi javnimi ali zasebnimi organi, organi javnega sektorja ter organizacijami delodajalcev in delojemalcev.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Agencija brez poseganja v svoje lastne cilje sodeluje z drugimi agencijami Unije, zlasti z Evropsko fundacijo za usposabljanje, Evropskim inštitutom za enakost spolov, Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu ter Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja, da se doseže usklajenost in prihrani denar, prepreči podvajanje ter spodbujata sinergija in dopolnjevanje dejavnosti.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Agencija sklepa sporazume o sodelovanju z drugimi ustreznimi agencijami Unije, da se olajša in spodbuja sodelovanje med njimi.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor sestavljajo:

1.  Upravni odbor sestavljajo:

(a)  iz vsake države članice po en član, ki zastopa vlado;

(a)  iz vsake države članice po en član, ki zastopa vlado;

(b)  iz vsake države članice po en član, ki zastopa organizacije delodajalcev;

(b)  iz vsake države članice po en član, ki zastopa organizacije delodajalcev;

(c)  iz vsake države članice po en član, ki zastopa organizacije delojemalcev;

(c)  iz vsake države članice po en član, ki zastopa organizacije delojemalcev;

(d)  trije člani, ki zastopajo Komisijo.

(d)  dva člana, ki zastopata Komisijo,

 

(da)  en neodvisen član, ki zastopa Evropski parlament.

Vsi člani iz točk od (a) do (d) imajo glasovalno pravico.

Vsi člani iz točk od (a) do (da) imajo glasovalno pravico.

 

Imenovanje začne veljati, ko zadevna oseba podpiše izjavo o odsotnosti nasprotja interesov.

Člane iz točk (a), (b) in (c) imenuje Svet, in sicer s seznama kandidatov, ki ga predložijo države članice za točko (a), organizacije delodajalcev za točko (b) in organizacije delojemalcev za točko (c). Člane, ki zastopajo Komisijo, imenuje Komisija.

Člane iz točk (a), (b) in (c) imenuje Svet, in sicer s seznama kandidatov, ki ga predložijo države članice za točko (a), organizacije delodajalcev za točko (b) in organizacije delojemalcev za točko (c). Člane, ki zastopajo Komisijo in Evropski parlament, imenujeta Komisija in Evropski parlament.

 

Predstavnik Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu in predstavnik Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja imata na sejah upravnega odbora status opazovalca.

Obrazložitev

Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012 predvideva možnost, da Parlament imenuje enega člana upravnega odbora.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravni odbor spremeni sprejeti letni delovni program, kadar se Agenciji dodeli nova naloga. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenese pooblastilo, da v letni delovni program vnese nebistvene spremembe.

Upravni odbor spremeni sprejeti letni delovni program, kadar se Agenciji dodeli nova naloga. Odgovoren je za preprečevanje prekrivanja programov z drugimi tristranskimi agencijami Unije in za zagotovitev, da se ponovna določitev prednostnih dejavnosti vedno upošteva kot veljavna alternativa, preden se odobrijo dodatna finančna sredstva. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenese pooblastilo, da v letni delovni program vnese nebistvene spremembe.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja)  sodelovanje z drugimi agencijami Unije in sklepanje sporazumov o sodelovanju z njimi.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Začasni osnutek načrta temelji na ciljih in pričakovanih rezultatih iz dokumenta o letnem načrtovanju programov iz člena 6(1) ter v skladu z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost upošteva finančne vire, ki so potrebni za dosego teh ciljev in pričakovanih rezultatov.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija osnutke načrtov skupaj s predlogom splošnega proračuna Unije pošlje proračunskemu organu.

4.  Komisija osnutke načrtov skupaj s predlogom splošnega proračuna Unije pošlje proračunskemu organu. Hkrati jih pošlje tudi Agenciji.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije.

3.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotavljajo Prevajalski center za organe Evropske unije ali drugi ponudniki prevajalskih storitev v skladu s pravili za oddajo javnih naročil in v mejah, določenih z ustreznimi finančnimi pravili.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija najpozneje pet let po datumu iz člena 37 in vsakih pet let zatem v skladu s smernicami Komisije oceni uspešnost Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom in nalogami. Ocenjevanje obravnava zlasti morebitno potrebo po spremembi mandata Agencije in finančne posledice vsake take spremembe.

1.  Komisija najpozneje pet let po datumu iz člena 37 in vsakih pet let zatem v skladu s smernicami Komisije predloži oceno uspešnosti Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom in nalogami. Ocenjevanje obravnava zlasti morebitno potrebo po spremembi mandata Agencije in finančne posledice vsake take spremembe.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

12.9.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Jens Geier

15.9.2016

Datum sprejetja

25.4.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Richard Ashworth, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

30

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Datum predložitve EP

23.8.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Enrique Calvet Chambon

28.9.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Datum sprejetja

12.7.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

3

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Andrejs Mamikins

Datum predložitve

28.7.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi Lopez, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Zdanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

3

0

ALDE

Tiziana Beghin, Enrique Calvet Chambon, Yana Toom

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo