Процедура : 2017/2098(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0278/2017

Внесени текстове :

A8-0278/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2017 - 9.6

Приети текстове :

P8_TA(2017)0337

ДОКЛАД     
PDF 687kWORD 68k
1.9.2017
PE 606.282v02-00 A8-0278/2017

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8‑0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Петри Сарвама

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8‑0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0322 – C8‑0193/2017),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламент за ЕФПГ“),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0278/2017),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин,

В.  като има предвид, че Финландия подаде заявление EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ съгласно критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, вследствие на 1248 съкращения в Microsoft Mobile Oy и при единадесет доставчици и производители надолу по веригата във Финландия, осъществяващи дейност в икономическия сектор от разделение 62 по NACE Rev. 2 („Дейности в областта на компютърното програмиране, консултантски и други дейности“);

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Финландия има право на финансово подпомагане в размер на 3 520 080 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 5 559 300 EUR;

2.  отбелязва, че Финландия е подала заявлението на 1 февруари 2017 г. и че след като Финландия е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 21 юни 2017 г.;

3.  припомня, че Microsoft Mobile Oy беше създадена през 2014 г., след като Microsoft придоби дейността с мобилни телефони на Nokia; отбелязва, че около 4700 служители на Nokia бяха прехвърлени към Microsoft Mobile Oy във Финландия;

4.  отбелязва, че основната причина за съкращенията в Microsoft Mobile Oy е световната конкуренция в сектора на мобилните телефони и произтичащата от това загуба на пазарен дял от Microsoft Mobile Oy и операционната му система, функционираща с Windows; отбелязва, че се стигна до загуба на пазарен дял въпреки факта, че Microsoft Mobile Oy създаде нови мобилни устройства и инвестира в дизайн, компоненти и маркетинг;

5.  отбелязва със съжаление предизвикателствата, пред които са изправени производителите на мобилни телефони в ЕС; счита, че трябва да се предложи подходяща подкрепа, така че засегнатите работници да могат да се преквалифицират, за да бъдат в по-добра позиция да намерят работни места в свързани или разрастващи се промишлени сектори;

6.  заключава, че съкращенията са свързани с изместването на производството на мобилни устройства към държави с по-ниско заплащане на труда; отбелязва, че победителите в надпреварата в производството на смартфони са производителите, установени в САЩ и Азия, които използват оперативен софтуер на Android и iOS;

7.  признава, че засегнатите региони Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi и Etelä-Suomi вече са се сблъсквали с мащабни съкращения от страна на дружества в секторите на електрониката и софтуера и че в Länsi-Suomi и Etelä-Suomi има високи равнища на безработица (съответно 14,6 и 17,5% от работната сила); отбелязва, че се очаква 1000 от 1248 съкратени работници, отговарящи на условията за подпомагане от ЕФПГ, да участват в мерките;

8.  отбелязва, че 92,5% от бенефициерите от целевата група са на възраст между 30 и 54 години и че голям брой съкратени работници са високообразовани; отбелязва, че равнището на безработицата на високообразованите лица се увеличи значително и в трите региона; изразява загриженост относно трудното положение с безработицата на висококвалифицирани и образовани хора, чиито перспективи за заетост традиционно биха били добри;

9.  отбелязва, че Финландия планира шест вида мерки: (i) предоставяне на съвети и други подготвителни мерки, (ii) услуги по наемане на работа и бизнес услуги, (iii) обучение, (iv) безвъзмездни средства за създаване на ново предприятие, (vi) субсидии за изплащане на възнаграждения и (vii) надбавки за път и настаняване; отбелязва, че предложените действия съставляват активни мерки на пазара на труда; отбелязва, че са разпределени достатъчно средства за контрол и докладване;

10.  отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите съставляват 26,74% от общия пакет от персонализирани услуги, под определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35%, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициерите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

11.  изтъква значението на активните мерки на пазара на труда, подкрепяни от ЕФПГ; отбелязва, че при предходни заявления по ЕФПГ предоставянето на персонализирани услуги за съкратените работници се доказа като изключително полезно;

12.  приветства използването на мрежата EURES за предаване на чуждестранните обяви за свободни работни места на лицата от Финландия, търсещи работа; приветства факта, че финландските органи насърчават съкратените работници да се възползват в пълна степен от правото си на свободно движение;

13.  разбира, че финансираните от ЕФПГ мерки за обучение ще допълват дейностите, финансирани от фонда, създаден от дружеството с цел подпомагане на бивши служители да създадат малки предприятия в сектора на информационните технологии и в други сектори; приветства тази инициатива;

14.  приветства факта, че финландските органи са започнали прилагането на персонализирани мерки за бенефициерите от целевата група на 12 юли 2016 г., много преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

15.  приветства факта, че са проведени консултации със заинтересованите страни, включително с представители на центровете за икономическо развитие, транспорт и околна среда („центровете ELY“), на службите по заетостта и икономическото развитие („TE offices“) на засегнатите региони, на Майкрософт, на технологичните сектори на Финландия, на синдикалната организация „Pro“, на Съюза на професионалните инженери във Финландия и на финландската Агенция за финансиране на иновациите;

16.  припомня, че при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги, който ще получи подкрепа от ЕФПГ, следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

17.  потвърждава, че настоящото заявление е продължение на поредица предишни заявления, подадени от Финландия след загубите, понесени от Nokia (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft и EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);

18.  отбелязва, че ЕФПГ вече оказва подкрепа (EGF/2016/001 FI/Microsoft) на служителите от Microsoft, съкратени преди това; подчертава, че бенефициерите от целевата група на настоящото предложение са различни от бенефициерите по посоченото заявление;

19.  отбелязва, че финландските органи са предоставили гаранции за това, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато дублиране на финансирането и че тези действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

20.  припомня, че е важно да се подобрява пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

21.  отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори; отбелязва, че Финландия потвърди, че участието от страна на ЕФПГ няма да ги замени;

22.  изисква от Комисията да осигури публичен достъп до документите, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

23.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

24.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

25.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)  В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013(3)на Съвета ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)  На 1 февруари 2017 г. Финландия подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) и при 11 доставчици и производители надолу по веригата и случаи на прекратяване на дейност. Към него беше предоставена допълнителна информация, както е предвидено в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)  Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Финландия заявление, следва да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в размер на 3 520 080 EUR.

(5)  За да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Съюза за финансовата 2017 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 3 520 080 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага от [датата на приемането му](4)*.

Съставено в... на ... година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател    Председател  

(1)

  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(4)

*   Да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.  КОНТЕКСТ

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от значителни структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 20208 и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/20139 фондът не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление10, за да мобилизира средства от Фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на Фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II.  Заявлението на Финландия и предложението на Комисията

На 21 юни 2017 г. Комисията прие предложение за решение за мобилизиране на ЕФПГ в полза на Финландия, за да се подпомогне реинтеграцията на пазара на труда на работници, съкратени от Microsoft (Microsoft Mobile Oy) и при единадесет доставчици и производители надолу по веригата в икономическия сектор от разделение 62 по NACE Rev. 2 („Дейности в областта на компютърното програмиране, консултантски и други дейности“), основно в регионите на ниво NUTS 211 Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B1), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI197) и Etelä-Suomi (Varsinais-Suomi) (FI1C1).

Предприятия и брой на съкратените лица през референтния период

Microsoft Mobile Oy

1 191

Manpower Group Solutions

14

Accenture Oy

HCL Technologies Ltd

ISS Palvelut OyManpower

JOT Automation Oy

Lionbridge Oy

5

3

20

1

6

 

Sale Nordic Oy

Spellpoint Oy

Symbio Finland Oy

Tieto Oy

Varamiespalvelu-Group Oy

1

1

3

2

1

Общ брой на предприятията: 12

Общ брой на съкратените лица:

1 248

Общ брой на самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена:

0

Общ брой на отговарящите на критериите работници и самостоятелно заети лица:

1 248

Това е четвъртото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2017 г. и второто до момента в сектора по разделение 62 по NACE Rev. 2 („Дейности в областта на компютърното програмиране, консултантски и други дейности“). То засяга 1248 съкратени работници и се отнася за мобилизиране на обща сума в размер на 3 520 080 EUR от ЕФПГ за Финландия.

Заявлението е изпратено на Комисията на 1 февруари 2017 г. и към него е добавяна допълнителна информация в рамките на шест седмици от искането на Комисията. Комисията приключи оценката си на 21 юни 2017 г. и стигна до заключението, в съответствие с всички приложими разпоредби от Регламента за ЕФПГ, че заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ.

Секторът на ИКТ е сред най-уязвимите по отношение на промените в световната икономика поради силната конкуренция, бързия технологичен напредък и иновациите, сливанията, придобиванията и възлагането на дейности на външни изпълнители. Конкуренцията между работниците от ЕС и тези от страните извън ЕС е силна. Служителите в европейския сектор на ИКТ застаряват и са с по-ниска степен на образование от своите американски и азиатски колеги. Финландските специалисти в областта на ИКТ са изправени пред все по-голяма конкуренция в световен мащаб в сравнение със служителите във всеки друг сектор.

Шестте вида мерки, които ще бъдат предоставени на съкратените работници, се състоят от:

–  Предоставяне на съвети и други подготвителни мерки: тези мерки ще включват обучение за търсене на работа, подкрепа за трудова мобилност (със съдействието на EURES), индивидуални насоки (напр. професионални напътствия), професионално обучение и експертни оценки.

–  Услуги по наемане на работа и бизнес услуги: тези мерки ще включват подкрепа за независими лица, търсещи работа, оценка на компетентности, работа за пробен период и събития за наемане на работа.

–  Обучение: тази мярка ще включва професионално и продължаващо обучение, обучение за промяна, повторно обучение, както и обучения, свързани с предприемачеството и трудовата мобилност.

–  Безвъзмездните средства за създаване на ново предприятие се предоставят, за да се насърчат започването на стопанска дейност и самостоятелната заетост на отделни лица. Целта на безвъзмездните средства за започване на стопанска дейност е да се осигури доход на начинаещия предприемач за периода, който се счита за необходим за започване и установяване на стопанската дейност на пълно работно време.

–  Ще бъдат предвидени субсидии за изплащане на възнаграждения за съкратените работници при наемането им на нова работа или професионално обучение, като бъдат намалени разходите за заплати на новия работодател за ограничен период от време. Субсидията за изплащане на възнаграждения е между 30 и 50% от разходите за заплати на работника за ограничен период от време (6 – 24 месеца).

–  Надбавки за пътуване, хотел и разходи по преместване: лицето, търсещо работа, може да получи помощ за пътни разходи и разходи за настаняване, направени за търсене на работа, или за пътни разходи и разходи за настаняване за участие в дейности по обучение, както и компенсация за разходи по преместване.

Горепосочените мерки са персонализирани и насочени към съкратения работник, докато мерките по отношение на предприемачеството са насочени към ограничен брой лица с реалистични бизнес проекти.

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, определени в член 7 от Регламента за ЕФПГ. Тези действия не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Финландия е предоставила всички необходими гаранции за това, че:

–  при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение ще се спазват принципите на равнопоставеност и недискриминация;

–  са спазени изискванията, определени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения;

–  когато дружеството, извършило съкращенията, е продължило дейността си след освобождаването на работниците, то е спазило своите правни задължения във връзка със съкращенията и е предприело съответните действия във връзка с работниците си;

–  за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да бъде допуснато дублиране на финансирането;

–  предложените действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

–  финансовото участие от ЕФПГ ще бъде съобразено с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза относно държавните помощи.

III.  Процедура

За да се мобилизират средства от Фонда, Комисията ще представи на бюджетния орган искане за трансфер на бюджетни кредити по съответния бюджетен ред за сума в размер на 3 520 080 EUR.

Това е четвъртото предложение за трансфер за мобилизирането на средства от Фонда, представено на бюджетния орган до момента през 2017 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до Фонда.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

CF/jb

D(2017)27397

Г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205  

Относно: Становище относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

Уважаеми господин Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) и нейната работна група за ЕФПГ разгледаха въпроса за мобилизирането на средства от ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 и приеха следното становище.

Комисията EMPL и нейната работна група подкрепят мобилизирането на средства от Фонда във връзка с това искане. Във връзка с това комисията EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията EMPL се основават на следните съображения:

A) настоящото заявление се основава на член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламента за ЕФПГ) и се отнася до 1 248 работници, съкратени от Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) и 11 доставчици и производители надолу по веригата, развиващи дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 2 по NACE Rev. 62: „Дейности в областта на компютърното програмиране, консултантски и други дейности“;

B) с цел да се установи връзката между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, Финландия посочва, че основната причина за съкращенията на работна ръка е световната конкуренция в сектора на мобилните телефони и произтичащата от това загуба на пазарен дял от Microsoft Mobile Oy (и операционната му система, функционираща с Windows);

C) 74% от работниците, обхванати от мерките, са мъже, а 26% – жени; 92,5% от бенефициентите от целевата група са на възраст между 30 и 54 години, 2,5% са на възраст между 25 и 29 години и 5% – между 55 и 64 години;

D) това е осмото заявление за помощ по линия на ЕФПГ, подадено от Финландия във връзка със западането на „Нокия“.

Поради това комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Финландия, което ще приеме, следните предложения:

1. изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013, са изпълнени и че следователно Финландия има право на финансово подпомагане в размер на 3 520 080 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 5 559 300 EUR;

2. отбелязва, че Комисията е спазила срока от 12 седмици от получаването на попълненото заявление от финландските органи до приключването на оценката си относно съответствието с условията за финансово участие на 21 юни 2017 г. и че е уведомила Парламента за това на същия ден;

3. отчита, че засегнатите региони Хелзинки-Уусимаа, Западна Финландия и Южна Финландия (Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi и Etelä-Suomi) вече са се сблъсквали с мащабни съкращения от страна на дружества в секторите на електрониката и софтуера и че в последните два региона има високи равнища на безработица (съответно 14,6% и 17,5% от работната сила);

4. изразява загриженост предвид нарастващия дял на безработицата сред високообразованите хора;

5. отчита със съжаление предизвикателствата, пред които са изправени производителите на мобилни телефони в ЕС; счита, че трябва да се предложи подходяща подкрепа, така че засегнатите работници да могат да се преквалифицират, за да бъдат в по-добра позиция да намерят работни места в свързани или разрастващи се промишлени сектори;

6. отбелязва, че съфинансираните от ЕФПГ персонализирани услуги за съкратените работници включват предоставяне на съвети и други подготвителни мерки, услуги по наемане на работа и бизнес услуги, обучение, безвъзмездни средства за създаване на ново предприятие, субсидии за изплащане на възнаграждения и надбавки за път и настаняване;

7. приветства консултациите със заинтересованите страни, включително с представители на центровете за икономическо развитие („ELY“), на службите по заетостта и икономическото развитие („TE“) на засегнатите региони, на Майкрософт, на технологичните сектори на Финландия, на синдикалната организация Pro, на Съюза на професионалните инженери във Финландия и на финландската Агенция за финансиране на иновациите;

8. разбира, че финансираните от ЕФПГ мерки за обучение ще допълват дейностите, финансирани от фонда, създаден от дружеството с цел подпомагане на бивши служители да стартират малък бизнес в сектора на информационните технологии и в други сектори; приветства тази инициатива;

9. отбелязва, че мерките за подкрепа на доходите ще бъдат 26,74% от общия пакет от персонализирани мерки, което е под тавана от 35%, определен в Регламента, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

10. отбелязва, че финландските органи са предоставили гаранции за това, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато дублиране на финансирането и че тези действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

11. приветства потвърждението, дадено от Финландия, че финансовото участие от страна на ЕФПГ няма да замести действия, които са задължителни за засегнатите предприятия по силата на националното законодателство или съгласно колективните споразумения;

12. припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде така проектиран, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения, и следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите.

С уважение,

Томас ХЕНДЕЛ

Председател на комисията по заетост и социални въпроси


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г-н Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Европейски парламент

Относно:  Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Уважаеми господин Артюи,

Предложение на Комисията за решение за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше изпратено за становище на комисията по регионално развитие. Доколкото разбирам, на 31 август 2017 г. е планирано да се приеме доклад по него в комисията по бюджети:

-  COM(2017)0322 предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 3 520 080 EUR за 1248 работници, съкратени от Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) и 11 доставчици и производители надолу по веригата. Основното предприятие осъществява дейност в икономическия отрасъл от разделение 62 по NACE Rev. 2 „Дейности в областта на компютърното програмиране, консултантски и други дейности“. Съкращенията, направени от Майкрософт, са основно в Хелзинки-Уусимаа, Западна Финландия и Южна Финландия (Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi и Etelä-Suomi), които са региони на ниво 2 по NUTS.

Приложимите разпоредби за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ са определени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Координаторите на комисията обсъдиха това предложение и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу това мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съобразно предложението на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

30.8.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация