Postup : 2017/2098(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0278/2017

Předložené texty :

A8-0278/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2017 - 9.6

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0337

ZPRÁVA     
PDF 656kWORD 70k
1.9.2017
PE 606.282v02-00 A8-0278/2017

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IIA), a zejména na bod 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IIA ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0278/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání, by měla být dynamická a měla by se poskytovat co nejrychleji a co nejúčinněji;

C.  vzhledem k tomu, že Finsko podalo podle kritérií pro pomoc stanovených v čl. 4 odst. 1) písm. a) nařízení o EFG žádost EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 o finanční příspěvek z fondu EFG v souvislosti s propuštěním 1 248 pracovníků ze společnosti Microsoft Mobile Oy a 11 z jeho dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli uvedené společnosti ve Finsku činnými v daném hospodářském odvětví, jež se v rámci klasifikace NACE Revize 2 řadí do oddílu 62 (Programování, poradenství a ostatní činnosti v oblasti informačních technologií);

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a Finsko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 3 520 080 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů ve výši 5 559 300 EUR;

2.  konstatuje, že Finsko podalo žádost dne 1. února 2017 a poté, co dodalo doplňující informace, Komise dokončila své posouzení dne 21. června 2017;

3.  připomíná, že společnost Microsoft získala podnikatelské aktivity v oblasti mobilních telefonů společnosti Nokia a že v roce 2014 vznikla společnost Microsoft Mobile Oy; konstatuje, že zhruba 4 700 zaměstnanců společnosti Nokia bylo převedeno do společnosti Microsoft Mobile Oy ve Finsku;

4.  podotýká, že hlavním důvodem propouštění ve společnosti Microsoft Mobile Oy je světová konkurence v odvětví mobilních telefonů a z toho plynoucí ztráta tržního podílu společnosti Microsoft Mobile Oy (a jejího operačního systému založeného na Windows); poznamenává, že k tomuto snížení došlo i přesto, že společnost Microsoft Mobile Oy uvedla na trh nové mobilní přístroje a investovala do designu, komponentů a marketinku;

5.  s politováním poukazuje na problémy, kterým čelí výrobci mobilních telefonů z EU; domnívá se, že je třeba nabídnout vhodnou podporu, aby dotčení pracovníci měli možnost se rekvalifikovat tak, aby měli lepší výchozí situaci a větší šanci nalézt pracovní místo v souvisejících nebo rozvíjejících se průmyslových odvětvích;

6.  konstatuje, že propouštění je spojeno s přesunem výroby mobilních přístrojů do zemí s nižšími mzdami; podotýká, že vedoucí postavení v rámci hospodářské soutěže v oblasti výroby chytrých telefonů získali výrobci se sídlem v USA a Asii, kteří používají operační software Android a iOS;

7.  konstatuje, že v dotčených regionech Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi a Etelä-Suomi již došlo k rozsáhlému propouštění z podniků v odvětví elektroniky a softwaru a že regiony Länsi-Suomi a Etelä-Suomi mají vysokou regionální míru nezaměstnanosti (14,6 % a 17,5 % pracovní síly); podotýká, že se těchto opatření podle očekávání zúčastní 1000 z 1 248 propuštěných pracovníků, kteří mají na příspěvek z EFG nárok;

8.  konstatuje, že 92,5 % cílových příjemců je ve věku 30 až 54 let a že mnoho propuštěných pracovníků je vysoce vzdělaných; podotýká, že míra nezaměstnanosti osob s vysokou úrovní vzdělání ve všech třech uvedených regionech vzrostla; je znepokojen již tak obtížnou situací, ve které se nacházejí nezaměstnaní vysoce kvalifikovaní a vzdělaní lidé, jejichž vyhlídky na zaměstnání by měly být tradičně dobré;

9.  konstatuje, že Finsko plánuje šest druhů opatření: i) opatření pro vedení (koučování) pracovníků a další přípravná opatření, ii) služby v oblasti zaměstnanosti a podnikání, iii) odborná příprava, iv) granty pro začínající podniky, v) dotace mezd a vi) příspěvky na výdaje spojené s cestovným a ubytováním; konstatuje, že tato opatření představují aktivní opatření na trhu práce; konstatuje, že na kontrolu a podávání zpráv jsou přiděleny dostatečné prostředky;

10.  konstatuje, že opatření na podporu příjmu budou tvořit 26,74 % z celkového balíčku individualizovaných opatření, takže nebyla využita maximální 35 % výše stanovená v nařízení o EFG, a že tato opatření jsou podmíněna aktivním zapojením cílových příjemců do hledání zaměstnání nebo odborné přípravy;

11.  zdůrazňuje význam aktivních opatření na trhu práce financovaných z EFG; poukazuje na to, že v předchozích případech podpory z EFG se velice osvědčilo poskytování služeb prostřednictvím osobního kontaktu s propuštěnými pracovníky;

12.  vítá využívání služeb sítě EURES k předávání informací o pracovních příležitostech v zahraničí finským uchazečům o zaměstnání; vítá skutečnost, že finské orgány vybízejí propuštěné pracovníky k tomu, aby plně využívali svého práva na volný pohyb;

13.  je si vědom skutečnosti, že vzdělávací opatření financovaná z EFG budou doplňovat opatření financovaná fondem zřízeným danou společností s cílem napomoci bývalým zaměstnancům při zakládání malých podniků v oblasti IT a jiných odvětvích; tuto iniciativu vítá;

14.  vítá skutečnost, že finské orgány dne 12. července 2016 – tedy se značným předstihem před podáním žádosti o podporu z fondu EFG pro navrhovaný koordinovaný soubor opatření – zahájily poskytování individualizovaných služeb cílovým příjemcům;

15.  vítá konzultace se zúčastněnými stranami, včetně zástupců středisek pro hospodářský rozvoj („centra ELY“), úřadů pro zaměstnanost a hospodářský rozvoj („úřady TE“) v dotčených regionech, společnosti Microsoft, dále sdružení finských technologických odvětví („Technology Industries of Finland“), odborové organizace „Trade Union Pro“, unie finských inženýrů „Union of Professional Engineers in Finland“ a Finské agentury pro financování inovací;

16.  připomíná, že podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb podporovaných z fondu EFG by měla předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

17.  uznává, že předmětná žádost je pokračováním série předchozích žádostí z Finska v souvislosti s úpadkem společnosti Nokia (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft a EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);

18.  poznamenává, že v současné době probíhá intervence (EGF/2016/001 FI/Microsoft) zaměřená na podporu zaměstnanců propuštěných ze společnosti Microsoft již dříve; zdůrazňuje, že se v případě cílových příjemců podle tohoto návrhu jedná o jiné příjemce, než jsou příjemci v rámci výše uvedeného případu;

19.  konstatuje, že finské orgány poskytly záruky, že navrhovaná opatření nebudou čerpat finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoli dvojímu financování a že navrhovaná opatření budou doplňovat opatření financovaná prostřednictvím strukturálních fondů;

20.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného balíčku, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

21.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví; konstatuje, že Finsko potvrdilo, že prostředky z EFG tato opatření nenahradí;

22.  žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti k dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

23.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

24.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

25.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti z Finska – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) má za cíl poskytovat podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost, v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat těmto osobám při jejich opětovném začlenění na trh práce.

(2)  EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  Dne 1. února 2017 Finsko podalo žádost o uvolnění prostředků z fondu EFG v souvislosti s propuštěním pracovníků společnosti Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) a 11 dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli uvedené společnosti, a s ukončením jejich činnosti. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)  V souvislosti s uvedenou žádostí Finska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 520 080 EUR.

(5)  Aby byly prostředky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné ode dne jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 3 520 080 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [datum přijetí](4)*.

V … dne …

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda    předseda  

(1)

  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Datum vloží Evropský parlament před zveřejněním v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I.  SOUVISLOSTI

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve světovém obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013 nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení stanoví, že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

II.  Žádost Finska a návrh Komise

Dne 21. června 2017 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Finska, aby podpořila opětovné začlenění na trh práce v případě pracovníků, kteří byli propuštěni ze společnosti Microsoft (Microsoft Mobile Oy) a 11 dodavatelských podniků a odběratelských výrobců zařazených podle klasifikace NACE Revize 2 do oddílu 62 (Programování, poradenství a ostatní činnosti v oblasti informačních technologií) a působících převážně v regionech na úrovni NUTS 2 Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B1), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI197) a Etelä-Suomi (Varsinais-Suomi) (FI1C1).

Podniky a počet propuštěných osob během referenčního období

Microsoft Mobile Oy

1 191

Manpower Group Solutions

14

Accenture Oy

HCL Technologies Ltd

ISS Palvelut OyManpower

JOT Automation Oy

Lionbridge Oy

5

3

20

1

6

 

Sale Nordic Oy

Spellpoint Oy

Symbio Finland Oy

Tieto Oy

Varamiespalvelu-Group Oy

1

1

3

2

1

Celkový počet podniků: 12

Celkový počet propuštěných osob:

1 248

Celkový počet osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost:

0

Celkový počet způsobilých pracovníků a osob samostatně výdělečně činných:

1 248

Jedná se o čtvrtou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2017, a do současné chvíle je druhou žádostí, jež se v rámci klasifikace NACE Revize 2 řadí do oddílu 62 (Programování, poradenství a ostatní činnosti v oblasti informačních technologií) v tomto odvětví. Žádost se týká 1 248 propuštěných pracovníků a souvisí s uvolněním prostředků z EFG v celkové výši 3 520 080 EUR ve prospěch Finska.

Žádost byla zaslána Komisi dne 1. února 2017 a do šesti týdnů od žádosti Komise byla doplněna o dodatečné informace. Komise ukončila posuzování žádosti dne 21. června 2017 a dospěla k závěru, že na základě všech platných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG.

IKT je odvětví, které mimořádně ovlivňují změny v globální ekonomice v důsledku silné konkurence, rychlého technologického pokroku a inovací, fúzí, akvizic a externě zajišťovaných činností. Konkurence mezi zaměstnanci z EU a zaměstnanci ze zemí mimo EU je silná. Zaměstnanci v evropském odvětví IKT stárnou a jsou méně vzdělaní než američtí a asijští zaměstnanci téhož odvětví. Ve srovnání se zaměstnanci kteréhokoli jiného odvětví čelí finští odborníci pracující v IKT stále globálnější konkurenci.

Šest druhů opatření, která mají být zavedena pro propuštěné pracovníky, zahrnuje:

–  Opatření pro vedení (koučování) pracovníků a další přípravná opatření: Tato opatření budou zahrnovat školení v oblasti hledání zaměstnání, podporu mobility pracovní síly (služby EURES), individuální vedení (odborné vedení při hledání zaměstnání), profesní poradenství a odborná posouzení.

–  Služby v oblasti zaměstnanosti a podnikání: Tato opatření budou zahrnovat podporu nezávislých uchazečů o zaměstnání, posouzení odborných dovedností a způsobilostí, praxi a náborové akce.

–  Školení: Toto opatření bude zahrnovat odborné a další vzdělávání a vzdělávání v souvislosti se změnou, rekvalifikaci a vzdělávání v souvislosti s podnikáním a mobilitou pracovní síly.

–  Granty na zakládání podniků jsou určeny na podporu zahájení podnikatelské činnosti a samostatně výdělečnou činnost jednotlivých osob. Účelem grantů na zakládání podniků je zajistit potenciálnímu podnikateli příjem během předpokládané doby potřebné pro založení podniku a zahájení podnikání na plný úvazek.

–  Dotace na mzdy budou k dispozici propuštěným pracovníkům na podporu jejich zaměstnání na novém pracovním místě nebo na podporu odborné přípravy a poskytuje se formou časově omezeného snížení mzdových nákladů nového zaměstnavatele. Dotace na mzdy činí 30–50 % mzdových nákladů na pracovníka po omezenou dobu (6–24 měsíců).

–  Příspěvky na náklady na cestování, přenocování a stěhování: Uchazeči o zaměstnání může být poskytnut příspěvek na náklady na cestování a ubytování, které mu vznikly při hledání zaměstnání, nebo na náklady na cestování a ubytování při účasti na vzdělávacích akcích a může mu být poskytnuta náhrada nákladů na stěhování.

Výše uvedená opatření jsou individualizovaná a zaměřená na propuštěné pracovníky, přičemž opatření týkající se podnikání jsou zaměřena na omezený počet osob s realistickými podnikatelskými plány.

Podle Komise představují popsané navržené činnosti aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto akce nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Finsko poskytlo všechny nezbytné záruky týkající se těchto bodů:

–  budou dodržovány zásady rovného zacházení a nediskriminace při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění,

–  byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění,

–  propouštějící podniky, které pokračují ve své činnosti i po propuštění pracovníků, dodržely své zákonné povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečily,

–  navržené akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování,

–  navržené akce se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů,

–  finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

III.  Postup

S cílem uvolnit prostředky z EFG předloží Komise rozpočtovému orgánu návrh na převod prostředků ve výši 3 520 080 EUR do příslušné rozpočtové položky.

Jedná se o čtvrtý návrh na uvolnění prostředků z EFG, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2017 dosud předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny třístranné rozhovory.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

CF/jb

D(2017)27397

pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s žádostí EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG se zabývaly uvolněním prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a jeho pracovní skupina se ve věci této žádosti vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že tato žádost se zakládá na čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 1 248 pracovníků propuštěných ze společnosti Microsoft Oy (Microsoft mobile Oy) a 11 dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli uvedené společnosti činnými v daném hospodářském odvětví, jež se v rámci klasifikace NACE Revize 2 řadí do oddílu 62: Programování, poradenství a související činnosti;

B) vzhledem k tomu, že Finsko odůvodňuje vztah mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací tím, že hlavním důvodem ke snižování počtu pracovníků je světová konkurence v odvětví mobilních telefonů a z toho plynoucí ztráta tržního podílu společnosti Microsoft Mobile Oy (a jejího operačního systému založeného na Windows);

C) vzhledem k tomu, že pracovníci, na něž se opatření vztahuje, jsou ze 74 % muži a z 26 % ženy; vzhledem k tomu, že 92,5 % příjemců je ve věku mezi 30 a 54 lety, 2,5 % je ve věku mezi 25 a 29 lety a 5% mezi 55 a 64 lety;

D) vzhledem k tomu, že se jedná o osmou žádost o příspěvek z EFG, kterou Finsko podalo v souvislosti s úpadkem společnosti Nokia.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o finské žádosti začlenil tyto návrhy:

1. souhlasí s Komisí v tom, že kritéria pro pomoc stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 byla splněna, a Finsko má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 3 520 080 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 5 559 300 EUR;

2. konstatuje, že Komise po obdržení úplné žádosti ze strany finských orgánů dodržela lhůtu 12 týdnů a dne 21. června 2017 dokončila posouzení souladu žádosti s podmínkami pro poskytnutí finančního příspěvku a ještě téhož dne o tom informovala Parlament;

3. konstatuje, že v dotčených regionech Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi a Etelä-Suomi již došlo k rozsáhlému propouštění ze strany podniků v odvětví elektroniky a softwaru a že poslední dva uvedené regiony mají vysokou regionální míru nezaměstnanosti (14,6 % a 17,5 % pracovní síly);

4. vyjadřuje znepokojení nad rostoucí mírou nezaměstnanosti mezi vysoce vzdělanými lidmi;

5. s politováním poukazuje na výzvy, kterým čelí výrobci mobilních telefonů z EU; domnívá se, že je třeba nabídnout vhodnou podporu, aby dotčení pracovníci měli možnost se rekvalifikovat tak, aby měli lepší výchozí situaci za účelem nalézt pracovní místa v souvisejících nebo rozvíjejících se průmyslových odvětvích;

6. konstatuje, že individualizované služby spolufinancované z prostředků EFG pro propuštěné pracovníky zahrnují opatření pro vedení (koučování) pracovníků a další přípravná opatření, služby v oblasti zaměstnanosti a podnikání, odbornou přípravu, granty pro začínající podniky, dotace mezd a příspěvky na výdaje spojené s cestovným a ubytováním;

7. vítá konzultace se zúčastněnými stranami, včetně zástupců středisek pro hospodářský rozvoj („centra ELY“), úřadů pro zaměstnanost a hospodářský rozvoj („úřady TE“) v dotčených regionech, společnosti Microsoft, dále sdružení finských technologických odvětví („Technology Industries of Finland“), odborové organizace „Trade Union Pro“, unie finských inženýrů „Union of Professional Engineers in Finland“ a Finské agentury pro financování inovací;

8. je si vědom skutečnosti, že vzdělávací opatření financovaná z EFG budou doplňovat opatření financovaná fondem zřízeným danou společností s cílem napomoci bývalým zaměstnancům při zakládání malých podniků v oblasti IT a jiných odvětvích; tuto iniciativu vítá;

9. konstatuje, že opatření na podporu příjmů budou tvořit 26,74 % z celkového balíčku individualizovaných opatření, což je podstatně méně, než je maximum ve výši 35 % stanovených v nařízení; dále konstatuje, že tato opatření jsou podmíněna aktivní účastí cílových příjemců pomoci na činnostech souvisejících s hledáním zaměstnání nebo s odbornou přípravou;

10. konstatuje, že finské orgány poskytly záruky, že navrhovaná opatření nebudou čerpat finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoli dvojímu financování a že navrhovaná opatření budou doplňovat opatření financovaná prostřednictvím strukturálních fondů;

11. vítá potvrzení ze strany Finska, že finanční příspěvek z EFG nenahradí kroky, které mají na základě vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv podniknout dotčené společnosti;

12. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb měla předjímat budoucí vývoj na trhu práce a požadované dovednosti a měla by se slučovat s posunem vstříc udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje.

S úctou

Thomas HÄNDEL

předseda výboru EMPL


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Věc:  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Vážený pane předsedo,

Výbor pro regionální rozvoj obdržel návrh Komise týkající se rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), k němuž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací má být zpráva o tomto návrhu přijata v Rozpočtovém výboru dne 31. srpna 2017:

  COM(2017)0322 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 3 520 080 EUR pro 1 248 pracovníků propuštěných ze společnosti Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) a u 11 dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli uvedené společnosti. Primární podnik působí v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 62 (Programování, poradenství a související činnosti). K propouštění ze společnosti Microsoft Mobile Oy došlo převážně v regionech úrovně NUTS 2 Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi a Etelä-Suomi.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá námitky proti tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka, jak navrhuje Komise.

S úctou

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

30.8.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění