Procedure : 2017/2098(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0278/2017

Indgivne tekster :

A8-0278/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2017 - 9.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0337

BETÆNKNING     
PDF 478kWORD 64k
1.9.2017
PE 606.282v02-00 A8-0278/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Finland – EGF/2017/002 FI Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2017(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Finland – EGF/2017/002 FI Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2098/2017(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. september 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0278/2017),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens finansielle bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af strukturændringer, bør være dynamisk og tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt;

C.  der henviser til, at Finland indgav ansøgning EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 for økonomisk støtte fra EGF i henhold til interventionskriterierne i EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra a), som følge af 1 248 afskedigelser hos Microsoft Mobile Oy og 11 af virksomhedens leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled i Finland, der er aktive i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 62 (Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter);

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Finland er berettiget til en økonomisk støtte på 3 520 080 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 5 559 300 EUR;

2.  bemærker, at Finland indgav ansøgningen om økonomisk støtte den 1. februar 2017, og at vurderingen heraf efter indgivelse af yderligere oplysninger fra Finland blev afsluttet af Kommissionen den 21. juni 2017;

3.  minder om, at virksomheden Microsoft overtog Nokias mobiltelefonaktiviteter, og at Microsoft Mobile Oy blev etableret i 2014; bemærker, at ca. 4 700 ansatte fra Nokia blev overflyttet til Microsoft Mobile Oy i Finland;

4.  bemærker, at den vigtigste årsag til afskedigelserne hos Microsoft Mobile Oy er den verdensomspændende konkurrence inden for mobiltelefonsektoren og Microsoft Mobile Oy's deraf følgende tab af markedsandel og dets Windows-baserede styresystem; bemærker, at faldet skete på trods af den omstændighed, at Microsoft Mobile Oy lancerede nye mobilapparater og investerede i design, komponenter og marketing;

5.  konstaterer med beklagelse de udfordringer, som EU's producenter af mobiltelefoner står over for; mener, at der skal tilbydes passende støtte, således at de berørte arbejdstagere kan blive omskolet for at være bedre rustet til at finde jobs i beslægtede eller voksende industrisektorer;

6.  konkluderer, at afskedigelserne er knyttet til, at produktionen af mobilapparater flyttes til lande med lavere lønninger; bemærker, at vinderne i denne smartphonekonkurrence har været producenter med hjemsted i USA og Asien, som anvender Android eller iOS som operativsystemer;

7.  erkender, at de berørte regioner Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi og Etelä-Suomi allerede har oplevet omfattende afskedigelser i virksomheder inden for elektronik og software, og at Länsi-Suomi og Etelä-Suomi har høje regionale arbejdsløshedstal (14,6 % og 17,5 % af arbejdsstyrken); bemærker, at 1 000 ud af de i alt 1 248 afskedigede arbejdstagere, som er berettiget til EGF-støtte, forventes at deltage i foranstaltningerne;

8.  bemærker, at 92,5 % af de modtagere, der er tiltænkt støtte, befinder sig i aldersgruppen 30-54 år, og at mange af de afskedigede arbejdstagere er højtuddannede; bemærker, at andelen af højtuddannede blandt de arbejdsløse er steget betydeligt i alle tre regioner; er bekymret over den allerede vanskelige arbejdsløshedssituation for højt kvalificerede og veluddannede personer, hvis beskæftigelsesudsigter ellers normalt er gode;

9.  bemærker, at Finland planlægger seks typer foranstaltninger: i) coaching-foranstaltninger og andre forberedende foranstaltninger, ii) beskæftigelses- og tjenesteydelser til virksomheder, iii) uddannelse, iv) iværksætterstøtte, v) løntilskud og vi) godtgørelser i forbindelse med omkostninger ved rejse og ophold; bemærker, at disse foranstaltninger udgør aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger; bemærker, at der afsættes tilstrækkelige midler til kontrol og rapportering;

10.  bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne vil svare til 26,74 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket er under den maksimale sats på 35 %, der er fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

11.  fremhæver vigtigheden af, at EGF støtter aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger; bemærker, at personlig service for de afskedigede arbejdstagere i tidligere EGF-sager har vist sig at være særdeles nyttig;

12.  glæder sig over anvendelsen af Eures-nettet til at videreformidle udenlandske stillingsannoncer til finske jobsøgende; glæder sig over, at de finske myndigheder tilskynder afskedigede arbejdstagere til fuldt ud at nyde godt af deres ret til fri bevægelighed;

13.  er klar over, at de EGF-støttede uddannelsesforanstaltninger skal supplere de foranstaltninger, der finansieres af en fond, der oprettes af selskabet til at hjælpe tidligere ansatte med opstart af små virksomheder inden for IT og andre sektorer; glæder sig over dette initiativ;

14.  glæder sig over, at de finske myndigheder besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de modtagere, der er tiltænkt støtte, i værk den 12. juli 2016 længe før ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

15.  glæder sig over, at der har været høringer med interessenter, herunder repræsentanter for centrene for økonomisk udvikling (ELY-centre), kontorerne for beskæftigelse og økonomisk udvikling af de pågældende regioner, Microsoft, den finske teknologibranche, fagforeningen Pro, forbundet af professionelle ingeniører i Finland og det finske finansieringsinstitut for innovation;

16.  erindrer om, at udformningen af en samordnet pakke af personaliserede tilbud, der støttes af EGF, bør tage højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

17.  erkender, at denne ansøgning er fortsættelsen af en række tidligere ansøgninger fra Finland som følge af Nokias tilbagegang (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft og EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);

18.  bemærker, at der i øjeblikket gennemføres en EGF-intervention (EGF/2016/001 FI/Microsoft), der skal støtte de ansatte, der tidligere er blevet afskediget af Microsoft; understreger, at de tiltænkte støttemodtagere i dette forslag adskiller sig fra støttemodtagerne i ovennævnte sag;

19.  bemærker, at de finske myndigheder har givet garantier for, at de støtteberettigede aktioner ikke modtager støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, og at enhver dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at de støtteberettigede aktioner skal supplere aktioner, som finansieres af strukturfondene;

20.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

21.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte aktioner, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omstrukturering af virksomheder eller sektorer; bemærker, at Finland har bekræftet, at EGF-støtten bestemt ikke vil erstatte dem;

22.  anmoder Kommissionen om at sikre aktindsigt i dokumenter vedrørende EGF-sager;

23.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

24.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

25.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Finland – EGF/2017/002 FI Microsoft 2)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt på grund af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise, eller som følge af nye internationale finansielle og økonomiske kriser, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3).

(3)  Den 1. februar 2017 indgav de finske myndigheder en ansøgning om mobilisering af EGF i forbindelse med afskedigelser i Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) og hos 11 leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)  Som følge af Finlands ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 3 520 080 EUR.

(5)  For at minimere den tid, som det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 3 520 080 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den ...[datoen for vedtagelsen](4)*.

Udfærdiget, den ... .

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand    Formand  

(1)

  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013. s. 884).

(4)

*   Datoen for vedtagelsen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.


BEGRUNDELSE

I.  BAGGRUND

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20208 og i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1309/20139 kan fonden ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De nødvendige beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning10 i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II.  Finlands ansøgning og Kommissionens forslag

Den 1. februar 2017 indgav de finske myndigheder en ansøgning om mobilisering af EGF til fordel for Finland til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af arbejdstagere, der var blevet afskediget i Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) og hos 11 leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled inden for NACE rev. 2 hovedgruppe 62 (Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter), hovedsagelig i NUTS 2-regionerne Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B1), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI197) and Etelä-Suomi (Varsinais-Suomi) (FI1C1).

Virksomheder og antal afskedigelser i referenceperioden

Microsoft Mobile Oy

1 191

Manpower Group Solutions

14

Accenture Oy

HCL Technologies Ltd

ISS Palvelut OyManpower

JOT Automation Oy

Lionbridge Oy

5

3

20

1

6

 

Sale Nordic Oy

Spellpoint Oy

Symbio Finland Oy

Tieto Oy

Varamiespalvelu-Group Oy

1

1

3

2

1

Virksomheder i alt: 12

Antal afskedigelser i alt:

1 248

Antal selvstændige, hvis aktivitet er ophørt:

0

I alt (støtteberettigede arbejdstagere og selvstændige):

1 248

Dette er den fjerde ansøgning, som skal behandles under 2017-budgettet, og den anden inden for NACE rev. 2 hovedgruppe 62 (Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter). Den vedrører 1 248 afskedigede arbejdstagere og anvendelsen af et samlet beløb fra EGF på 3 520 080 EUR til Finland.

Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 1. februar 2017 og suppleret med yderligere oplysninger inden for seks uger efter anmodning fra Kommissionen. Kommissionen afsluttede sin vurdering den 21. juni 2017 og har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen.

IKT-sektoren er på grund af den stærke konkurrence, hurtige teknologiske fremskridt og innovationer, fusioner, overtagelser og outsourcing yderst følsom over for ændringer i den globale økonomi. Konkurrencen mellem arbejdstagere fra Unionen og fra lande uden for Unionen er intensiv. De ansatte i den europæiske IKT-sektor bliver stadig ældre og er mindre godt uddannede end deres amerikanske og asiatiske modparter. Finske IKT-fagfolk står over for en stadig mere global konkurrence i forhold til ansatte i andre sektorer.

De seks typer foranstaltninger, der skal tilbydes de afskedigede arbejdstagere, omfatter:

–  Coaching-foranstaltninger og andre forberedende foranstaltninger: Disse foranstaltninger omfatter uddannelse i jobsøgning, støtte til arbejdsmobilitet (Eures-tjenester), individuel vejledning (jobcoaching), karrierevejledning og ekspertvurderinger.

–  Beskæftigelses- og tjenesteydelser til virksomheder: Denne foranstaltning omfatter støtte til uafhængige jobsøgende, kompetencevurderinger, arbejde på prøve og rekrutteringstiltag.

–  Uddannelse: Denne foranstaltning omfatter erhvervsuddannelse, videreuddannelse, forskellige former for omskoling og uddannelse i forbindelse med iværksættelse og arbejdskraftmobilitet.

–  Etableringsstøtte skal fremme skabelsen af erhvervsaktiviteter og beskæftigelsen af enkeltpersoner. Formålet med etableringsstøtten er at sikre, at en ny iværksætter har en indtægt i den tid, der skønnes påkrævet for at lancere og etablere en virksomhed på heltidsbasis.

–  Der vil være løntilskud til afskedigede arbejdstagere som støtte til beskæftigelse i et nyt job eller en læreplads ved at reducere den nye arbejdsgivers lønomkostninger i en begrænset tidsperiode. Løntilskuddet udgør mellem 30 og 50 % af arbejdstagerens lønomkostninger i en begrænset periode (6-24 måneder).

–  Godtgørelser i forbindelse med omkostninger ved rejse, ophold og flytning: Arbejdssøgende kan få tilskud til omkostninger ved rejse og ophold, der skyldes jobsøgning, eller rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i uddannelsesforanstaltninger og godtgørelse af flytteudgifter.

Ovenævnte foranstaltninger er skræddersyede og tiltænkt de afskedigede arbejdstagere, mens foranstaltninger på iværksætterområdet er tiltænkt et begrænset antal personer med realistiske virksomhedsprojekter.

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede foranstaltninger, jf. artikel 7 i EGF-forordningen. Disse foranstaltninger erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

De finske myndigheder har givet alle nødvendige garantier med hensyn til følgende:

–  Principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

–  Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

–  De virksomheder, der har gennemført afskedigelser, og som har fortsat deres aktiviteter efter afskedigelserne, har opfyldt deres lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og sørget for deres arbejdstagere i overensstemmelse hermed.

–  De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

–  De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene.

–  Den økonomiske støtte fra EGF er i overensstemmelse med Unionens proceduremæssige og materielle statsstøtteregler.

III.  Procedure

Med henblik på mobilisering af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden et forslag om overførsel til den relevante budgetpost af et beløb på 3 520 080 EUR.

Dette er det fjerde overførselsforslag om mobilisering af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2017.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrage til vurderingen af ansøgninger om mobilisering af fonden.

CF/jb

D(2017)27397

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om: Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Globaliseringsfond i sag EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 fra Finland

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet anvendelsen af Globaliseringsfonden i forbindelse med sag EGF/2017/002 FI 2 og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og dets arbejdsgruppe støtter mobiliseringen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A) Ansøgningen er baseret på artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1309/2013 (EGF-forordningen) og vedrører 1 248 arbejdstagere, der blev afskediget i Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) og 11 leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled, der er aktive i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 62: Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter.

B) Til støtte for, at der er en sammenhæng mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, anfører Finland, at hovedårsagen til reduktionen i arbejdskraften er den verdensomspændende konkurrence i sektoren for mobiltelefoner og det deraf følgende tab af markedsandel for Microsoft Mobile Oy (og dets Windowsbaserede styresystem).

C) 74% af de arbejdstagere, som foranstaltningerne er rettet mod, er mænd, og 26% er kvinder. 92,5% af de personer, der er tiltænkt støtte, er mellem 30 og 54 år, mens 2,5% er mellem 25 og 29 år, og 5% er mellem 55 og 64 år.

D) Dette er den ottende EGF-ansøgning fra Finland i forbindelse med tilbagegangen i Nokia.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den finske ansøgning, det vedtager:

1. er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1309/2013 er opfyldt, og at Finland er berettiget til en økonomisk støtte på 3 520 080 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60% af de samlede omkostninger på 5 559 300 EUR;

2. bemærker, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af den fuldstændige ansøgning fra de finske myndigheder til færdiggørelsen den 21. juni 2017 af sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for ydelse af økonomisk støtte, og at Kommissionen samme dag meddelte Parlamentet vurderingen;

3. erkender, at de berørte regioner Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi og Etelä-Suomi allerede har oplevet omfattende afskedigelser i virksomheder inden for elektronik og software, og at de to sidstnævnte regioner har høje regionale arbejdsløshedstal (14,6 % og 17,5 % af arbejdsstyrken);

4. udtrykker bekymring over den stigende arbejdsløshed blandt højtuddannede;

5. konstaterer med beklagelse de udfordringer, som EU's producenter af mobiltelefoner står over for; mener, at der skal tilbydes passende støtte, således at de berørte arbejdstagere kan blive omskolet for at være bedre rustet til at finde jobs i beslægtede eller voksende industrisektorer;

6. bemærker, at EGF's samfinansierede individualiserede tilbud til de afskedigede arbejdstagere omfatter coaching og andre forberedende foranstaltninger, beskæftigelses- og erhvervsrelaterede tjenester, uddannelse, tilskud til iværksættelse, løntilskud og godtgørelser for rejse- og opholdsudgifter;

7. glæder sig over høringerne af interessenter, herunder repræsentanter for centrene for økonomisk udvikling (ELY-centre), kontorerne for beskæftigelse og økonomisk udvikling af de pågældende regioner, Microsoft, den finske teknologibranche, fagforeningen Pro, forbundet af professionelle ingeniører i Finland og det finske finansieringsinstitut for innovation;

8. er klar over, at de EGF-støttede uddannelsesforanstaltninger skal supplere de foranstaltninger, der finansieres af en fond, der oprettes af selskabet til at hjælpe tidligere ansatte med opstart af små virksomheder inden for IT og andre sektorer; glæder sig over dette initiativ;

9. bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne vil være 26,74% af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket er under den maksimale sats på 35 %, der er fastsat i forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

10. bemærker, at de finske myndigheder har givet garantier for, at de støtteberettigede aktioner ikke modtager støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, og at enhver dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at de støtteberettigede aktioner skal supplere aktioner, som finansieres af strukturfondene;

11. glæder sig over, at Finland har bekræftet, at den økonomiske støtte fra EGT ikke erstatter foranstaltninger, den pågældende virksomhed skal træffe i medfør af national lov eller kollektive overenskomster;

12. minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi.

Med venlig hilsen

Thomas HÄNDEL

Formand for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Jean ARTHUIS

formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Om:  Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Kære Jean Arthuis

Der er blevet henvist et forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages en betænkning om dette forslag på Budgetudvalgets møde den 31. august 2017:

-  I COM(2017)0322 foreslås støtte fra EGF på 3 520 080 EUR til 1248 arbejdstagere, som er blevet afskediget fra hhv. Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) og 11 leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled. Hovedvirksomheden er aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 62 (Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter). De afskedigelser, som Microsoft Mobile Oy har foretaget, har hovedsagelig fundet sted i NUTS 2-regionerne Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi og Etelä-Suomi.

De bestemmelser, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006,

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele de ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

30.8.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse