Menettely : 2017/2098(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0278/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0278/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2017 - 9.6

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0337

MIETINTÖ     
PDF 421kWORD 66k
1.9.2017
PE 606.282v02-00 A8-0278/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Suomen hakemus – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Suomen hakemus – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0278/2017),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  ottaa huomioon, että unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille tulisi olla dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti;

C.  toteaa, että Suomi jätti hakemuksen EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 rahoitustuen saamiseksi EGR:stä EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen toimintakriteereiden perusteella sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 62 (Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta) luokitellulla toimialalla toimiva Microsoft Mobile Oy -yhtiö ja sen yksitoista tavarantoimittajaa ja jatkojalostajaa olivat vähentäneet 1 248 työntekijää Suomessa;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja sen vuoksi Suomi on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 3 520 080 euroa eli 60 prosenttia 5 559 300 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että Suomi jätti hakemuksen EGR-rahoitustuen saamiseksi 1. helmikuuta 2017 ja että Suomen toimitettua hakemusta koskevia lisätietoja komissio sai sitä koskevan arvionsa valmiiksi 21. kesäkuuta 2017;

3.  palauttaa mieliin, että Microsoft hankki omistukseensa Nokian matkapuhelintoiminnot ja vuonna 2014 perustettiin Microsoft Mobile Oy; panee merkille, että noin 4 700 Nokian työntekijää siirrettiin Microsoft Mobile Oy:n palvelukseen Suomessa;

4.  toteaa, että Microsoft Mobile Oy:n työntekijävähennysten pääsyynä on matkapuhelinalan maailmanlaajuinen kilpailu ja siitä seurannut Microsoft Mobile Oy:n ja sen Windows-pohjaisen käyttöjärjestelmän markkinaosuuden pieneneminen; panee merkille, että markkinaosuus pieneni siitä huolimatta, että Microsoft Mobile Oy toi markkinoille uusia mobiililaitteita ja investoi suunnitteluun, komponentteihin ja markkinointiin;

5.  toteaa, että valitettavasti EU:n matkapuhelinvalmistajilla on suuria haasteita; katsoo, että on tarjottava asianmukaista tukea, jotta asianomaiset työntekijät voivat kouluttautua uudelleen niin, että heillä on paremmat mahdollisuudet löytää työpaikka toimialaan liittyviltä tai kasvavilta teollisuuden aloilta;

6.  päättelee tästä, että työntekijävähennykset liittyvät siihen, että mobiililaitteiden valmistus siirtyy koko ajan halvemman palkkatason maihin; toteaa, että älypuhelinten valmistuksen kilpailun voittajia ovat olleet Yhdysvalloissa ja Aasiassa toimivat valmistajat, jotka käyttävät Android- ja iOS-käyttöjärjestelmiä;

7.  panee merkille, että asianomaisilla alueilla (Helsinki–Uusimaa, Länsi-Suomi ja Etelä‑Suomi) on jo toteutettu mittavia irtisanomisia elektroniikka- ja ohjelmistoalan yrityksissä ja että kahdella viime mainitulla alueella on korkea alueellinen työttömyys (Länsi-Suomessa 14,6 ja Etelä-Suomessa 17,5 prosenttia työvoimasta); ottaa huomioon, että EGR:stä maksettavaan tukeen oikeutetusta 1 248 vähennetystä työntekijästä 1 000:n odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin;

8.  panee merkille, että 92,5 prosenttia toimenpiteiden kohteena olevista edunsaajista on 30–54-vuotiaita ja että monet vähennetyistä työntekijöistä ovat korkeasti koulutettuja; toteaa, että korkeasti koulutettujen työttömyysaste on noussut huomattavasti kaikilla kolmella alueella; on huolestunut erittäin pätevien ja korkeasti koulutettujen henkilöiden – joiden työllistymisnäkymät olisivat muuten olleet perinteisesti hyvät – jo ennestään vaikeasta työllisyystilanteesta;

9.  toteaa, että Suomi suunnittelee kuudenlaisia toimenpiteitä, joita ovat i) valmennukset ja muut valmistelutoimet, ii) työllisyys- ja yrityspalvelut, iii) koulutus, iv) starttiraha, v) palkkatuki ja vii) avustukset matka- ja yöpymiskustannuksiin; toteaa, että kyseiset toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä; toteaa, että valvontaa ja raportointia varten on osoitettu riittävästi varoja;

10.  toteaa, että tulotukitoimenpiteiden osuus on 26,74 prosenttia yksilöllisten palvelujen koko paketista eli EGR-asetuksessa asetetun 35 prosentin enimmäismäärän alapuolella ja että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

11.  korostaa, että EGR:stä tuetut aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet ovat tärkeitä; toteaa, että vähennetyille työntekijöille kasvokkain tarjotut palvelut ovat osoittautuneet aiemmissa EGR-tapauksissa erittäin hyödyllisiksi;

12.  suhtautuu myönteisesti siihen, että EURES-verkoston kautta toimitetaan suomalaisille työnhakijoille ulkomaisia työpaikkailmoituksia; suhtautuu myönteisesti siihen, että Suomen viranomaiset kannustavat työttömäksi jääneitä työntekijöitä käyttämään kattavasti hyväkseen oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen;

13.  katsoo, että EGR:stä rahoitettavat koulutustoimet täydentävät yrityksen perustamasta rahastosta rahoitettavia toimia entisten työntekijöiden auttamiseksi pienyritysten käynnistämisessä IT-alalla ja muilla aloilla; pitää tätä aloitetta myönteisenä;

14.  panee tyytyväisenä merkille, että Suomen viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kohteena oleville edunsaajille 12. heinäkuuta 2016 eli hyvissä ajoin ennen EGR:n tuen hakemista ehdotetulle koordinoidulle paketille;

15.  pitää myönteisenä neuvotteluja sidosryhmien, kuten ELY-keskusten, asianomaisten alueiden TE-toimistojen, Microsoftin, Teknologiateollisuuden, Ammattiliitto Pron, Insinööriliiton ja Innovaatiorahoituskeskus Tekesin, kanssa;

16.  muistuttaa, että EGR:stä tuetun yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin olisi oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

17.  toteaa, että nyt jätetty hakemus on jatkoa Suomen aiemmin jättämille hakemuksille, jotka liittyvät Nokian alamäkeen (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft ja EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);

18.  toteaa, että käynnissä on EGR:n toimenpide (EGF/2016/001 FI/Microsoft), jolla tuetaan Microsoftin aiemmin irtisanomia työntekijöitä; tähdentää, että tämän ehdotuksen kohteena olevat edunsaajat eivät ole samoja kuin mainitussa tapauksessa;

19.  toteaa Suomen viranomaisten vahvistaneen, että suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, että kaksinkertainen rahoitus estetään ja että toimet täydentävät rakennerahastoista rahoitettavia toimia;

20.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä vähennettyjen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

21.  muistuttaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka ovat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten; toteaa Suomen vahvistaneen, ettei EGR:n rahoitustuki korvaa kyseisiä toimenpiteitä;

22.  pyytää komissiota varmistamaan EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuuden;

23.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

24.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

25.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Suomen hakemuksen johdosta – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, pyrkii tarjoamaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja auttamaan heitä integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2)  EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) 12 artiklassa säädetään.

(3)  Suomi toimitti 1 päivänä helmikuuta 2017 hakemuksen EGR:n varojen ottamiseksi käyttöön Microsoft Oy:n (Microsoft Mobile Oy) ja 11 toimittajan ja jatkojalostajan toteuttamien työntekijävähennysten ja toiminnan lopettamisen vuoksi. Hakemusta on täydennetty lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)  Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 3 520 080 euroa rahoitustuen myöntämiseksi Suomen hakemuksen perusteella.

(5)  Jotta EGR:n varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 3 520 080 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2017 koskevaa unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan [sen hyväksymispäivästä](4)*.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies    Puheenjohtaja  

(1)

  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä.


PERUSTELUT

I.  TAUSTA

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/20138 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/20139 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan varauksena Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen10 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II.  Suomen hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 21. kesäkuuta 2017 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöönotosta Suomen hyväksi, jotta voidaan tukea niiden työntekijöiden paluuta työmarkkinoille, jotka vähennettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 62 (Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta) luokitellulla toimialalla toimivan yrityksen Microsoft (Microsoft Mobile Oy) ja sen yhdentoista tavarantoimittajan ja jatkojalostajan palveluksesta pääasiassa NUTS11 2 -tason alueilla Helsinki–Uusimaa (Uusimaa) (FI1B1), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI197) ja Etelä-Suomi (Varsinais-Suomi) (FI1C1).

Yritykset ja työntekijävähennysten määrä viiteajanjaksolla

Microsoft Mobile Oy

1 191

Manpower Group Solutions

14

Accenture Oy

HCL Technologies Ltd

ISS Palvelut Oy Manpower

JOT Automation Oy

Lionbridge Oy

5

3

20

1

6

 

Sale Nordic Oy

Spellpoint Oy

Symbio Finland Oy

Tieto Oy

Varamiespalvelu-Group Oy

1

1

3

2

1

Yritysten kokonaismäärä: 12

Työntekijävähennysten kokonaismäärä:

1 248

Niiden itsenäisten ammatinharjoittajien lukumäärä, joiden työskentely on loppunut:

0

Tukikelpoisten työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kokonaismäärä:

1 248

Tämä on tähän mennessä neljäs vuoden 2017 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus ja toinen NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon (Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta) liittyvä hakemus. Se koskee 1 248 vähennettyä työntekijää ja 3 520 080 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Suomen hyväksi.

Hakemus lähetettiin komissiolle 1. helmikuuta 2017, ja sitä täydentäviä lisätietoja toimitettiin kuuden viikon kuluessa komission pyynnöstä. Komissio sai arvionsa valmiiksi 21. kesäkuuta 2017 ja tuli EGR-asetuksen kaikkien soveltuvien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että hakemus täyttää EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:stä.

Tieto- ja viestintätekniikka on erittäin altis globaalissa taloudessa tapahtuville muutoksille kovan kilpailun, teknologian nopean kehityksen ja innovaatioiden, fuusioiden, yritysostojen ja ulkoistamisen vuoksi. EU:n ja sen ulkopuolisten työntekijöiden välinen kilpailu on kovaa. Euroopan tieto- ja viestintätekniikka-alan työntekijät ikääntyvät, ja heidän koulutustasonsa on matalampi kuin heidän amerikkalaisten ja aasialaisten kollegoidensa. Suomalaiset tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset kohtaavat yhä enemmän globaalia kilpailua verrattuna muiden alojen työntekijöihin.

Vähennetyille työntekijöille tarjotaan kuutta erityyppistä toimenpidettä:

–  Valmennukset ja muut valmistelutoimet: toimenpiteisiin kuuluu työnhakuun liittyvää koulutusta, tukea työvoiman liikkuvuudelle (Eures-palvelut), yksilöllistä opastusta (työhönohjausta), uraohjausta ja asiantuntija-arvioita.

–  Työllisyys- ja yrityspalvelut: toimenpiteisiin kuuluu tukea itsenäisille työnhakijoille, taitojen arviointia, kokeilujaksoja ja rekrytointitapahtumia.

–  Koulutus: toimenpiteisiin kuuluu ammatillista, täydentävää ja muutoskoulutusta, uudelleenkoulutusta, yrittäjäkoulutusta ja työvoiman liikkuvuuteen liittyvää koulutusta.

–  Starttirahalla edistetään yritystoiminnan aloittamista ja yksittäisten ihmisten itsenäistä ammatinharjoittamista. Starttirahalla turvataan aloittavan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän.

–  Vähennetyt työntekijät voivat saada palkkatukea, jolla tuetaan työllistymistä uudessa työpaikassa tai oppisopimuskoulutuksessa pienentämällä uuden työnantajan palkkauskustannuksia tietyn ajan. Palkkatuki on 30–50 prosenttia työntekijän palkkauskustannuksista, ja sitä myönnetään rajatun ajan (6–24 kuukautta).

–  Avustukset matka- ja yöpymis- ja muuttokustannuksiin Työnhakijalle voidaan myöntää avustusta työnhakuun taikka koulutustoimenpiteisiin osallistumiseen liittyviä matka- ja yöpymiskustannuksia varten sekä korvausta muuttokustannuksista.

Nämä toimenpiteet on yksilöity ja kohdennettu irtisanotulle työntekijälle, kun taas yrittäjyyteen liittyvät toimenpiteet on kohdennettu rajoitettuun määrään henkilöitä, joiden yrityshankkeet ovat toteuttamiskelpoisia.

Komission mukaan edellä kuvatut toimenpiteet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia. Toimet eivät korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä.

Suomi on toimittanut kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista:

–  Suunniteltuihin toimiin osallistumisessa ja täytäntöönpanossa noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita.

–  Kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä säädettyjä joukkovähentämisiin liittyviä vaatimuksia on noudatettu.

–  Työntekijöitä vähentäneet yritykset, jotka ovat jatkaneet toimintaansa irtisanomisten jälkeen, ovat noudattaneet työntekijöiden vähentämistä koskevia oikeudellisia velvoitteitaan ja turvanneet työntekijänsä asianmukaisesti.

–  Suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään.

–  Suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastoista rahoitettavia toimia.

–  EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista.

III.  Menettely

Komissio esittää rahaston varoja käyttöön ottaakseen budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön, joka koskee 3 520 080 euron määrärahojen siirtämistä asiaa koskevaan budjettikohtaan.

Tämä on tähän mennessä neljäs budjettivallan käyttäjälle vuonna 2017 toimitettu rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.


LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

  CF/jb

D(2017)27397

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta, hakemus EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 perusteella ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja sen työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A)  Hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-asetus) 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja koskee 1 248 työntekijää, jotka jäivät työttömiksi NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 62 (Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta) luokitellulla toimialalla toimivan yrityksen Microsoft (Microsoft Mobile Oy) ja sen yhdentoista tavarantoimittajan ja jatkojalostajan palveluksesta.

B)  Osoittaakseen, että työntekijävähennykset ovat yhteydessä globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin, Suomi toteaa, että työntekijävähennysten pääsyynä on matkapuhelinalan maailmanlaajuinen kilpailu ja siitä seurannut Microsoft Mobile Oy:n (ja sen Windows-pohjaisen käyttöjärjestelmän) markkinaosuuden pieneneminen.

C)  Toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä 74 prosenttia on miehiä ja 26 prosenttia naisia. Tuen kohteena olevista edunsaajista 92,5 prosenttia on 30–54-vuotiaita, 2,5 prosenttia on 25–29-vuotiaita ja 5 prosenttia on 55–64-vuotiaita.

D)  Tämä on kahdeksas Nokian aseman heikkenemiseen liittyvä EGR-hakemus Suomesta.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Suomen hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja sen vuoksi Suomi on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 3 520 080 euroa eli 60 prosenttia 5 559 300 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että komissio noudatti 12 viikon määräaikaa, joka alkoi Suomen viranomaisten hakemuksen toimittamisesta ja päättyi siihen, että komissio sai valmiiksi arvionsa rahoitustuen myöntämisen edellytysten noudattamisesta 21. kesäkuuta 2017, ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3.  panee merkille, että asianomaisilla alueilla (Helsinki–Uusimaa, Länsi-Suomi ja Etelä-Suomi) on jo toteutettu mittavia irtisanomisia elektroniikka- ja ohjelmistoalan yrityksissä ja kahdella viime mainitulla alueella on korkea alueellinen työttömyys (14,6 ja 17,5 prosenttia työvoimasta);

4.  on huolissaan korkeakoulutettujen työttömyysasteen noususta;

5.  toteaa, että valitettavasti EU:n matkapuhelinvalmistajilla on suuria haasteita; katsoo, että on tarjottava asianmukaista tukea, jotta työntekijät voivat kouluttautua uudelleen niin, että heillä on paremmat mahdollisuudet löytää työpaikka toimialaan liittyviltä tai laajentuvilta teollisuuden aloilta;

6.  panee merkille, että irtisanotuille työntekijöille tarjottaviin EGR:stä yhteisrahoitettaviin yksilöllisiin palveluihin kuuluvia toimia ovat valmennukset ja muut valmistelutoimet, työllisyys- ja yrityspalvelut, koulutus, starttiraha, palkkatuki sekä avustukset matka- ja yöpymiskustannuksiin;

7.  pitää myönteisenä neuvotteluja sidosryhmien, kuten ELY-keskusten, asianomaisten alueiden TE-toimistojen, Microsoftin, Teknologiateollisuuden, Ammattiliitto Pron, Insinööriliiton ja Innovaatiorahoituskeskus Tekesin, kanssa;

8.  katsoo, että EGR:stä rahoitettavat koulutustoimet täydentävät yrityksen perustamasta rahastosta rahoitettavia toimia entisten työntekijöiden auttamiseksi pienyritysten käynnistämisessä IT-alalla ja muilla aloilla; pitää tätä aloitetta myönteisenä;

9.  toteaa, että tulotukitoimenpiteiden osuus on 26,74 prosenttia yksilöllisten toimien koko paketista eli asetuksessa asetetun 35 prosentin enimmäismäärän alapuolella; toteaa, että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

10.  toteaa Suomen viranomaisten vahvistaneen, että suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, että kaksinkertainen rahoitus estetään ja että toimet täydentävät rakennerahastoista rahoitettavia toimia;

11.  pitää myönteisenä Suomen antamaa vahvistusta, ettei EGR-rahoitustuella korvata toimia, jotka asianomaisen yrityksen on toteutettava kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla;

12.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa.

Kunnioittavasti

Thomas HÄNDEL

EMPL-valiokunnan puheenjohtaja


LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean ARTHUIS

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

Asia:  Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Arvoisa puheenjohtaja

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten komission ehdotus päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä ehdotusta koskeva mietintö 31. elokuuta 2017.

  Komission ehdotuksessa COM(2017)0322 esitetään 3 520 080 euron suuruisen EGR-tuen myöntämistä 1 248 työntekijälle, jotka Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) ja 11 toimittajaa ja jatkojalostajaa ovat vähentäneet. Ensisijainen yritys toimii alalla, joka luokitellaan NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 62 (Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta). Microsoft Mobile Oy:n työntekijävähennykset sijoittuvat pääasiassa NUTS 2 -tason alueille Helsinki–Uusimaa, Länsi-Suomi ja Etelä-Suomi.

EGR:stä myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt on vahvistettu Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

30.8.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus