Postupak : 2017/2098(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0278/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0278/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2017 - 9.6

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0337

IZVJEŠĆE     
PDF 638kWORD 65k
1.9.2017
PE 606.282v02-00 A8-0278/2017

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Finska – EGF/2017/002 FI Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Finska – EGF/2017/002 FI Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0278/2017),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im pomogla da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće;

C.  budući da je Finska podnijela zahtjev EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 za financijski doprinos iz EGF-a na temelju intervencijskih kriterija utvrđenih u članku 4. stavku 1. točki (a) Uredbe o EGF-u, nakon što je 1248 radnika proglašeno viškom u poduzeću Microsoft Mobile Oy i u 11 njegovih dobavljača i daljnjih proizvođača u Finskoj, koji djeluju u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 62 NACE-a Rev. 2 (Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima);

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Finska stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 3 520 080 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 5 559 300 EUR;

2.  napominje da je Finska podnijela zahtjev 1. veljače 2017. te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Finska pružila, Komisija završila izradu ocjene zahtjeva 21. lipnja 2017.;

3.  podsjeća na to da je Microsoft kupio poduzeće za telekomunikaciju Nokia te da je poduzeće Microsoft Mobile Oy osnovano 2014.; napominje da je otprilike 4700 Nokijinih zaposlenika premješteno u poduzeće Microsoft Mobile Oy u Finskoj;

4.  napominje da je glavni razlog otpuštanja u poduzeću Microsoft Mobile Oy svjetska konkurencija u sektoru mobilne telefonije i posljedični gubitak tržišnog udjela poduzeća Microsoft Mobile Oy i njegova operativnog sustava Windows; napominje da se smanjenje dogodilo usprkos činjenici da je Microsoft Mobile Oy predstavio nove mobilne uređaje i uložio u dizajn, dijelove i marketing;

5.  sa žaljenjem uviđa izazove s kojima su suočeni proizvođači mobilnih telefona u EU-u; smatra da je potrebno pružiti odgovarajuću potporu kako bi se zahvaćeni radnici mogli prekvalificirati i biti u boljem položaju za pronalazak posla u povezanim industrijskim sektorima ili industrijskim sektorima u ekspanziji;

6.  zaključuje da su otpuštanja povezana sa seljenjem proizvodnje mobilnih uređaja u zemlje s nižim dohotkom; napominje da su pobjednici u proizvodnji pametnih telefona proizvođači iz Amerike i Azije koji koriste operativni sustav Android ili iOS;

7.  uviđa da su se zahvaćene regije Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi i Etelä-Suomi već suočile s velikim brojem otpuštanja u poduzećima koja djeluju u sektorima elektronike i softvera te da potonje dvije regije imaju visoke stope regionalne nezaposlenosti (14,6 %, odnosno 17,5 % radne snage); napominje da se predviđa da će mjerama biti obuhvaćeno 1000 od 1248 otpuštenih radnika koji ispunjavaju uvjete za doprinos iz EGF-a;

8.  prima na znanje da 92,5 % ciljanih korisnika imaju između 30 i 54 godina i da su mnogi radnici koji su proglašeni viškom visokoobrazovani; napominje da su se stope nezaposlenosti za visokoobrazovane osobe znatno povećale u sve tri regije; zabrinut je zbog ionako teške situacije sa zapošljavanjem visokokvalificiranih i obrazovanih osoba čije bi mogućnosti zapošljavanja inače bile dobre;

9.  napominje da Finska planira uvesti šest vrsta mjera: (i) mjere usmjeravanja i druge pripremne mjere, (ii) usluge zapošljavanja i poslovne usluge, (iii) strukovno osposobljavanje, (iv) bespovratna sredstva za razvojne tvrtke (start-up), (v) subvencija za plaće i (vi) naknade za putne troškove i troškove smještaja; napominje da te inicijative predstavljaju aktivne mjere na tržištu rada; napominje da su dostatna sredstva dodijeljena za kontrolu i izvješćivanje;

10.  napominje da će mjere potpore dohotku iznositi 26,74 % ukupnog paketa personaliziranih mjera, što je ispod maksimalnih 35 % navedenih u Uredbi o EGF-u, te da su te mjere uvjetovane aktivnim sudjelovanjem ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

11.  naglašava važnost aktivnih mjera za tržište rada koje se podupiru iz EGF-a; napominje da se u prethodnim predmetima EGF-a pružanje osobnih usluga otpuštenim radnicima pokazalo izrazito korisnim;

12.  pozdravlja korištenje usluga mreže EURES kako bi se oglasi za posao u inozemstvu proslijedili osobama u Finskoj koje traže posao; pozdravlja činjenicu da finske vlasti potiču otpuštene radnike da u potpunosti iskoriste svoje pravo na slobodu kretanja;

13.  shvaća da će mjere osposobljavanja financirane iz EGF-a biti komplementarne onima koje se financiraju iz fonda kojeg je osnovalo poduzeće kako bi bivšim zaposlenicima pomoglo pri pokretanju malih poduzeća u sektoru informacijskih tehnologija i u drugim sektorima; pozdravlja tu inicijativu;

14.  pozdravlja činjenicu da su finske vlasti ciljanim korisnicima počele pružati usluge prilagođene potrebama 12. srpnja 2016., znatno prije podnošenja zahtjeva za doprinos iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

15.  pozdravlja činjenicu da je obavljeno savjetovanje s dionicima, uključujući s predstavnicima centara za gospodarski razvoj, ureda za zapošljavanje i gospodarski razvoj dotičnih regija, Microsofta, finskih tehnoloških industrija, sindikata Pro, sindikata profesionalnih inženjera u Finskoj i Finske agencije za financiranje inovacija;

16.  podsjeća da bi se pri izradi usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama radnika financiranog iz EGF-a trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivoga gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima;

17.  uviđa da je aktualan zahtjev nastavak niza prethodnih zahtjeva iz Finske koji su uslijedili nakon slabljenja Nokije (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft i EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);

18.  napominje da trenutno pomoć iz EGF-a (EGF/2016/001 FI/Microsoft) primaju zaposlenici koje je Microsoft ranije otpustio; naglašava da se ciljani korisnici obuhvaćeni trenutačnim prijedlogom razlikuju od tih prethodno navedenih korisnika;

19.  napominje da su finske vlasti pružile jamstva da se za predložene mjere neće davati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen te da su te mjere komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

20.  podsjeća da je važno povećati mogućnosti zapošljavanja svih radnika pomoću prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja vještina i sposobnosti koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere; očekuje da će se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagoditi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju;

21.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora; napominje da je Finska potvrdila da ih doprinos iz EGF-a neće zamijeniti;

22.  traži od Komisije da javnosti omogući pristup dokumentima povezanima sa zahtjevima za potpore EGF-a;

23.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

24.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

25.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Finska – EGF/2017/002 FI Microsoft 2)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

1.  Svrha Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) jest pružanje potpore radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili nove svjetske financijske i gospodarske krize te pomaganje tim radnicima da se ponovno uključe na tržište rada.

2.  EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(3).

3.  Finska je 1. veljače 2017. podnijela zahtjev za mobilizaciju EGF-a u vezi s otpuštanjima u poduzeću Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) i njegovih 11 dobavljača i daljnjih proizvođača te prestankom djelatnosti. Zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Tim se zahtjevom ispunjavaju uvjeti za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđeni člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

4.  Stoga bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se osigurao financijski doprinos za zahtjev koji je podnijela Finska u iznosu od 3 520 080 EUR.

5.  Kako bi se sredstva iz EGF-a mogla što prije upotrijebiti, ova bi se odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji kako bi se osigurao iznos od 3 520 080 EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i plaćanja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datuma usvajanja ove Odluke](4)*.

Sastavljeno u

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik    Predsjednik  

(1)

  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.)

(4)

*   Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.


OBRAZLOŽENJE

I.  KONTEKST

Europski fond za prilagodbu globalizaciji osnovan je radi pružanja dodatne potpore radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine.

U skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. i članka 15. Uredbe (EU) br. 1309/2013, Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.). Odgovarajući iznosi uneseni su u opći proračun Unije kao rezervacija.

Što se tiče postupka, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju, kako bi aktivirala Fond Komisija u slučaju pozitivne ocjene zahtjeva predstavlja proračunskom tijelu prijedlog za mobilizaciju Fonda i, u isto vrijeme, odgovarajući zahtjev za prijenos. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

II.  Zahtjev Finske i prijedlog Komisije

Komisija je 21. lipnja 2017. donijela prijedlog odluke o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) u korist Finske radi pružanja potpore ponovnom uključivanju na tržište rada nakon otpuštanja u poduzeću Microsoft (Microsoft Mobile Oy) i u 11 poduzeća dobavljača i daljnjih proizvođača koji djeluju u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 62 NACE-a Rev. 2 (Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima) većinom u regijama razine 2 podjele NUTS11: Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B1), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI197) i Etelä-Suomi (Varsinais-Suomi) (FI1C1).

Poduzeća i broj otpuštanja u referentnom razdoblju

Microsoft Mobile Oy

1 191

Manpower Group Solutions

14

Accenture Oy

HCL Technologies Ltd

ISS Palvelut OyManpower

JOT Automation Oy

Lionbridge Oy

5

3

20

1

6

 

Sale Nordic Oy

Spellpoint Oy

Symbio Finland Oy

Tieto Oy

Varamiespalvelu-Group Oy

1

1

3

2

1

Ukupan broj poduzeća: 12

Ukupan broj otpuštanja:

1 248

Ukupan broj samozaposlenih osoba koje su prestale sa svojom djelatnošću:

0

Ukupan broj prihvatljivih radnika i samozaposlenih osoba:

1 248

To je četvrti zahtjev koji treba ispitati u okviru proračuna za 2017. i drugi u sektoru razvrstanom u odjeljak 62 NACE-a Rev. 2 (Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima) . Odnosi se na 1 248 otpuštenih radnika i na mobilizaciju ukupnog iznosa od 3 520 080 EUR iz EGF-a za Finsku.

Zahtjev je poslan Komisiji 1. veljače 2017., a šest tjedana nakon njezina zahtjeva dopunjen je dodatnim podacima. Komisija je dovršila svoju procjenu 21. lipnja 2017. i u skladu sa svim važećim odredbama iz Uredbe o EGF-u zaključila da zahtjev ispunjava uvjete za financijski doprinos iz EGF-a, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (a) Uredbe o EGF-u.

Sektor IKT-a izuzetno je podložan promjenama u svjetskom gospodarstvu zbog velike konkurencije, brzog tehnološkog napretka i inovacija, spajanja, pripajanja i izdvajanja poslova. Konkurencija među poslodavcima iz EU-a i izvan njega je velika. Zaposlenici u europskom sektoru IKT-a stariji su i slabije obrazovani od zaposlenika u američkom i azijskom sektoru. Finski stručnjaci za IKT sve se više suočavaju s globalnom konkurencijom u usporedbi sa zaposlenicima u bilo kojem drugom sektoru.

Šest vrsta mjera za otpuštene radnike obuhvaćaju sljedeće:

–  Mjere usmjeravanja i druge pripremne mjere: te mjere uključuju osposobljavanje za traženje posla, podupiranje mobilnosti radne snage (usluge EURES-a), individualno savjetovanje (mentorstvo na radnom mjestu), profesionalno usmjeravanje i stručne procjene.

–  Usluge zapošljavanja i poslovne usluge: ta mjera uključuje podupiranje samostalnog traženja posla, procjenu kompetencija, probno zapošljavanje i događaje povezane sa zapošljavanjem.

–  Osposobljavanje: ta mjera uključuje strukovno i daljnje osposobljavanje, osposobljavanje za prilagodbu promjenama, ponovno obrazovanje i osposobljavanje povezano s poduzetništvom i mobilnošću radne snage.

–  Bespovratnim se sredstvima za razvojne tvrtke (start-up) nastoji potaknuti pokretanje poslovanja i samozapošljavanje. Svrha bespovratnih sredstava za razvojne tvrtke je osigurati dohodak za mlade poduzetnike u razdoblju koje se predviđa za pokretanje i uspostavu punog poslovanja.

–  Subvencija za plaće bit će osigurana za radnike koji su proglašeni viškom kako bi se poduprlo njihovo novo zaposlenje ili naukovanje smanjujući troškove plaće novom poslodavcu u ograničenom vremenskom razdoblju. Subvencija za plaću iznosi između 30 i 50 % troškova plaće radnika tijekom ograničenog vremenskog razdoblja (između 6 mjeseci i 24 mjeseca).

–  Naknade za putne troškove, troškove smještaja i selidbe: Osobi koja traži zaposlenje može se odobriti naknada za putne troškove i troškove smještaja nastale tijekom traženja zaposlenja ili putne troškove i troškove smještaja nastale zbog sudjelovanja u osposobljavanju te kompenzacija za troškove selidbe.

Te su mjere prilagođene potrebama i namijenjene otpuštenim radnicima, dok su mjere za poticanje poduzetništva usmjerene na ograničen broj osoba s realističnim poslovnim projektima.

Opisane mjere, prema Komisiji, aktivne su mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih mjera iz članka 7. Uredbe o EGF-u. Te mjere nisu zamjena za pasivne mjere socijalne zaštite.

Finska je dostavila sva potrebna jamstva:

–  u pristupu predloženim mjerama i njihovoj provedbi poštovati će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije,

–  ispunjeni su zahtjevi koji se odnose na kolektivno otpuštanje utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a,

–  poduzeća koja su nastavila s radom nakon što su provela otpuštanja ispunila su svoje pravne obveze kojima se uređuju otpuštanja te su se u skladu s tim obvezama pobrinula za svoje radnike,

–  za predložene se mjere neće primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije i spriječit će se dvostruko financiranje,

–  predložene mjere bit će komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova,

–  financijski doprinos iz EGF-a bit će u skladu s proceduralnim i materijalnim pravilima Unije o državnim potporama.

III.  Postupak

Komisija će za mobilizaciju Fonda proračunskom tijelu predati zahtjev za prijenos odobrenih sredstava u relevantnu proračunsku liniju u ukupnom iznosu od 3 520 080 EUR.

To je četvrti prijedlog za prijenos sredstava u svrhu mobilizacije Fonda koji je dosad predstavljen proračunskom tijelu 2017. godine.

U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga, u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja trebao bi, u skladu s internim sporazumom, biti uključen u postupak kako bi se pružila konstruktivna potpora i doprinos ocjeni zahtjeva za financijski doprinos iz Fonda.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

CF/jb

D(2017)27397

Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za predmet EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) i njegova radna skupina za Europski fond za globalizaciju (EGF) razmotrili su mobilizaciju EGF-a za predmet EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 i usvojili sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i njegova radna skupina za EGF slažu se s tim da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U tom smislu odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A) budući da se taj zahtjev temelji na članku 4. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) i da se odnosi na 1248 radnika koji su proglašeni viškom u poduzeću Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) te 11 dobavljača i daljnjih proizvođača, koji djeluju u gospodarskom sektoru klasificiranom u odjeljak 62 NACE-a Rev. 2 (Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njime);

B) budući da, kako bi se uspostavila veza između otpuštanja i velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, Finska tvrdi da je glavni razlog smanjenja radne snage globalno tržišno natjecanje u sektoru mobilnih telefona i posljedičan gubitak tržišnog udjela poduzeća Microsoft Mobile Oy (i njegova operacijskog sustava utemeljenog na sustavu Windows);

C) budući da 74 % radnika obuhvaćenih tom mjerom čine muškarci, a 26 % žene; budući da su 92,5% ciljanih korisnika osobe u dobi od 30 do 54 godine, njih 2,5% u dobi od 25 do 29 godina, a 5% u dobi od 55 do 64 godine;

D) budući da je to peti zahtjev iz Finske za sredstva EGF-a u vezi s propadanjem Nokije;

stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u svoj prijedlog rezolucije u vezi s finskim zahtjevom uvrsti sljedeće prijedloge:

1. slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 ispunjeni i da Finska u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 3 520 080 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 5 559 300 EUR;

2. napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka ispunjenog zahtjeva koji su podnijele finske vlasti, nakon čega je 21. lipnja 2017. završila svoju ocjenu o usklađenosti s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa te o tome istog dana obavijestila Parlament;

3. uviđa da su se zahvaćene regije Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi i Etelä-Suomi već suočile s velikim brojem otpuštanja u sektorima elektronike i softvera i da potonje dvije regije imaju visoke regionalne stope nezaposlenosti (14,6%, odnosno 17,5% radne snage);

4. izražava zabrinutost zbog sve veće stope nezaposlenosti među visokoobrazovanim osobama;

5. sa žaljenjem uviđa izazove s kojima su suočeni proizvođači mobilnih telefona u EU-u; smatra da je potrebno pružiti odgovarajuću potporu kako bi se pogođeni radnici mogli prekvalificirati i biti u boljem položaju za pronalazak posla u povezanim sektorima ili u sektorima koji se šire;

6. napominje da personalizirane usluge za radnike koji su proglašeni viškom koje se sufinanciraju sredstvima EGF-a podrazumijevaju mjere usmjeravanja i druge pripremne mjere, usluge zapošljavanja i poslovne usluge, osposobljavanje, bespovratna sredstva za osnivanje poduzeća, subvencije za plaću te naknade za putne troškove i troškove smještaja;

7. pozdravlja savjetovanje s dionicima, uključujući predstavnike centara za gospodarski razvoj, ureda za zapošljavanje i gospodarski razvoj dotičnih regija, Microsoft, finskih tehnoloških industrija, sindikata Pro, sindikata profesionalnih inženjera u Finskoj i Finske agencije za financiranje inovacija;

8. shvaća da će mjere osposobljavanja financirane EGF-om biti komplementarne onima financiranima fondom koji je uspostavilo poduzeće kako bi bivšim zaposlenicima pomoglo pri pokretanju malih poduzeća u sektoru informacijskih tehnologija i u drugim sektorima; pozdravlja tu inicijativu;

9. napominje da će mjere potpore dohotku iznositi 26,74% ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama, što je ispod maksimuma od 35 % koji je utvrđen u Uredbi te napominje da te aktivnosti ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

10. napominje da su finske vlasti pružile jamstva da se za predložene mjere neće davati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen te da će te mjere biti komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

11. pozdravlja činjenicu da je Finska potvrdila da financijski doprinos iz EGF-a neće biti zamjena za mjere koje dotično poduzeće mora poduzeti u skladu s nacionalnim pravom ili s kolektivnim ugovorima;

12. podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe pri izradi usklađenog paketa personaliziranih usluga trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen sa zaokretom prema održivom gospodarstvu u kojem se na učinkovit način koriste resursi.

S poštovanjem,

Thomas HÄNDEL

Predsjednik odbora EMPL


PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

Predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

Predmet:  Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Poštovani g. Arthuis,

prijedlog odluke Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućen je Odboru za regionalni razvoj kako bi taj odbor dao svoje mišljenje. Prema mojim saznanjima predviđeno je da Odbor za proračune izvješće o tom prijedlogu usvoji 31. kolovoza 2017.:

-  U dokumentu Komisije COM(2017)0322 predlaže se financijski doprinos iz EGF-a u iznosu od 3 520 080 EUR za 1248 radnika koji su proglašeni viškom u poduzeću Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) i 11 njegovih dobavljača i daljnjih proizvođača. Primarno poduzeće posluje u gospodarskom sektoru razvrstanom u odjeljak 62 NACE-a Rev. 2: Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima. Do otpuštanja u poduzeću Microsoft Mobile Oy došlo je većinom u regijama druge razine NUTS-a Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi i Etelä-Suomi.

Pravila koja se primjenjuju na financijske doprinose iz EGF-a utvrđena su Uredbom (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.

Koordinatori Odbora razmotrili su taj prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da se većina u Odboru ne protivi toj mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

30.8.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena