Procedura : 2017/2098(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0278/2017

Teksty złożone :

A8-0278/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2017 - 9.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0337

SPRAWOZDANIE     
PDF 770kWORD 65k
1.9.2017
PE 606.282v02-00 A8-0278/2017

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię – EGF/2017/002 FI Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię – EGF/2017/002 FI Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0278/2017),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najefektywniej;

C.  mając na uwadze, że Finlandia złożyła wniosek EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 o przyznanie wkładu finansowego z EFG zgodnie z kryteriami interwencji określonymi w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG w związku ze zwolnieniem 1 248 osób w przedsiębiorstwie Microsoft Mobile Oy oraz u 11 dostawców i producentów znajdujących się na niższym etapie łańcucha dostaw w Finlandii, prowadzących działalność w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 62 klasyfikacji NACE Rev. 2 („Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i inna działalność”);

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że Finlandia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 3 520 080 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 5 559 300 EUR;

2.  zwraca uwagę, że Finlandia złożyła wniosek w dniu 1 lutego 2017 r. oraz że po przekazaniu przez Finlandię dodatkowych informacji Komisja zakończyła ocenę wniosku w dniu 21 czerwca 2017 r.;

3.  przypomina, że Microsoft dokonał zakupu przedsiębiorstwa telefonii komórkowej Nokia, a przedsiębiorstwo Microsoft Mobile Oy zostało założone w 2014 r.; odnotowuje, że około 4 700 pracowników Nokii zostało przeniesionych do Microsoft Mobile Oy w Finlandii;

4.  zauważa, że głównym powodem zwolnień w przedsiębiorstwie Microsoft Mobile Oy jest światowa konkurencja w sektorze telefonii komórkowej, a w konsekwencji utrata udziału w rynku przez Microsoft Mobile Oy i jego system operacyjny oparty na Windows; zauważa, że spadek miał miejsce pomimo faktu, że przedsiębiorstwo Microsoft Mobile Oy wprowadziło nowe urządzenia mobilne i zainwestowało w projekt, komponenty i marketing;

5.  z ubolewaniem odnotowuje wyzwania, przed jakimi stoją producenci telefonów komórkowych w UE; uważa, że należy zaoferować odpowiednie środki wsparcia, aby zwolnieni pracownicy mogli się przekwalifikować i przez to zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy w powiązanych lub rozwijających się branżach przemysłowych;

6.  stwierdza, że zwolnienia są związane z przeniesieniem produkcji urządzeń mobilnych do państw o niższym poziomie wynagrodzeń; zwraca uwagę, że na konkurencji w produkcji smartfonów zyskali producenci z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Azji wykorzystujący system operacyjny Android lub iOS;

7.  dostrzega, że w regionach dotkniętych zwolnieniami, mianowicie Helsinki‑Uusimaa, Länsi‑Suomi i Etelä‑Suomi, doszło już do licznych zwolnień w przedsiębiorstwach w branży elektronicznej i w sektorze oprogramowania oraz że regiony Länsi‑Suomi i Etelä‑Suomi charakteryzują się wysokimi stopami bezrobocia na szczeblu regionalnym (odpowiednio 14,6 i 17,5 % siły roboczej); zwraca uwagę, że zakłada się, iż ze środków skorzysta 1000 spośród 1248 zwolnionych pracowników kwalifikujących się do pomocy z EFG;

8.  zauważa, że 92,5 % beneficjentów objętych pomocą to osoby w wieku od 30 do 54 lat, a wiele zwolnionych osób ma wyższe wykształcenie; zauważa, że stopa bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem znacznie wzrosła we wszystkich trzech regionach; wyraża zaniepokojenie już i tak trudną sytuacją w dziedzinie zatrudnienia w odniesieniu do osób o wysokich kwalifikacjach i wyższym wykształceniu, których perspektywy na znalezienie pracy byłyby w przeciwnym razie zazwyczaj dobre;

9.  zauważa, że Finlandia planuje wdrożyć sześć rodzajów środków: (i) środki w zakresie coachingu i inne środki przygotowawcze, (ii) usługi dotyczące zatrudnienia i przedsiębiorczości, (iii) szkolenia, (iv) dotacje na rozpoczęcie działalności, (v) dopłaty do wynagrodzeń oraz (vi) dodatki na podróż i zakwaterowanie; zauważa, że działania te stanowią aktywne instrumenty rynku pracy; zwraca uwagę, że na kontrolę i sprawozdawczość przeznaczono wystarczające środki;

10.  zwraca uwagę, że środki wsparcia dochodu odpowiadają 26,74 % ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, czyli poniżej pułapu 35 % ustanowionego w rozporządzeniu w sprawie EFG, oraz że działania te są uzależnione od czynnego udziału beneficjentów objętych pomocą w poszukiwaniu pracy lub w szkoleniach;

11.  podkreśla znaczenie aktywnych instrumentów rynku pracy wspieranych z EFG; zauważa, że w przypadku wcześniejszych wniosków o pomoc z EFG osobiste świadczenie usług zwolnionym pracownikom okazało się nader korzystnym rozwiązaniem;

12.  z zadowoleniem przyjmuje wykorzystanie sieci EURES do przekazywania Finom poszukującym pracy ogłoszeń o pracy z zagranicy; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że fińskie władze zachęcają zwolnionych pracowników do pełnego korzystania z prawa do swobodnego przepływu;

13.  rozumie, że działania szkoleniowe finansowane przez EFG będą uzupełniać działania finansowane z funduszu ustanowionego przez przedsiębiorstwo w celu udzielenia pomocy byłym pracownikom w zakładaniu małych firm w branży informatycznej lub w innych sektorach; z zadowoleniem przyjmuje tę inicjatywę;

14.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że fińskie władze rozpoczęły świadczenie beneficjentom objętym pomocą zindywidualizowanych usług już w dniu 12 lipca 2016 r., a więc na długo przed złożeniem wniosku o przyznanie z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

15.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że odbyły się konsultacje z zainteresowanymi stronami, do których należeli przedstawiciele ośrodków na rzecz rozwoju gospodarczego, urzędów zatrudnienia i rozwoju gospodarczego w regionach dotkniętych zwolnieniami, jak również przedstawiciele przedsiębiorstwa Microsoft, przemysłu technologicznego Finlandii, związku zawodowego Pro, związku zawodowego inżynierów w Finlandii oraz fińskiej agencji ds. finansowania innowacji;

16.  przypomina, że przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wspieranego z EFG należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności oraz że pakiet ten powinien być zgodny z przejściem na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

17.  uznaje, że obecny wniosek stanowi kontynuację szeregu wcześniejszych wniosków złożonych przez Finlandię w następstwie upadku Nokii (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft oraz EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);

18.  zauważa, że obecnie prowadzona jest interwencja EFG (EGF/2016/001 FI/Microsoft) mająca na celu pomoc pracownikom, którzy zostali zwolnieni przez Microsoft we wcześniejszym okresie; podkreśla, że beneficjenci objęci pomocą w ramach niniejszego wniosku stanowią inną grupę niż beneficjenci w przywołanej sprawie;

19.  zauważa, że władze Finlandii przedstawiły gwarancje, iż proponowane działania nie będą objęte wsparciem finansowym w ramach innych funduszy unijnych lub instrumentów finansowych oraz będą uzupełniały działania finansowane z funduszy strukturalnych, a także że będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

20.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracowników w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

21.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów; zauważa, że Finlandia potwierdziła, iż wkład z EFG nie będzie zastępował takich działań;

22.  zwraca się do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do dokumentów związanych z pomocą z EFG;

23.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

24.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

25.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2)  Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(3).

(3)  W dniu 1 lutego 2017 r. Finlandia złożyła wniosek o uruchomienie EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) oraz u 11 dostawców i producentów znajdujących się na niższym etapie łańcucha dostaw oraz w związku z przypadkami zaprzestania działalności. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje złożone zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG, ustanowione w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

(4)  Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby udostępnić wkład finansowy w wysokości 3 520 080 EUR w związku z wnioskiem złożonym przez Finlandię.

(5)  W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia EFG niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji udostępnia się kwotę 3 520 080 EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się ją od dnia... [data przyjęcia](4)*.

Sporządzono w ... dnia … r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący    Przewodniczący  

(1)

  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Data do wstawienia przez Parlament przed publikacją w Dz.U.


UZASADNIENIE

I.  KONTEKST

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020 oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 środki funduszu nie mogą przekraczać maksymalnej rocznej kwoty w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia wszczyna się procedurę rozmów trójstronnych.

II.  Wniosek Finlandii i wniosek Komisji

W dniu 21 czerwca 2017 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Finlandii w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych w przedsiębiorstwie Microsoft (Microsoft Mobile Oy) oraz u 11 dostawców i producentów znajdujących się na niższym etapie łańcucha dostaw prowadzących działalność w dziale 62 klasyfikacji NACE Rev. 2 („Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i inna działalność”) głównie w zaliczanych do poziomu NUTS 2 regionach Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B1), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI197) i Etelä-Suomi (Varsinais-Suomi) (FI1C1).

Przedsiębiorstwa i liczba zwolnień w okresie odniesienia

Microsoft Mobile Oy

1 191

Manpower Group Solutions

14

Accenture Oy

HCL Technologies Ltd

ISS Palvelut OyManpower

JOT Automation Oy

Lionbridge Oy

5

3

20

1

6

 

Sale Nordic Oy

Spellpoint Oy

Symbio Finland Oy

Tieto Oy

Varamiespalvelu-Group Oy

1

1

3

2

1

Liczba przedsiębiorstw ogółem: 12

Liczba zwolnień ogółem:

1 248

Łączna liczba osób, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek:

0

Łączna liczba uprawnionych pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek:

1 248

Jest to czwarty wniosek analizowany dotychczas w ramach budżetu na 2017 r. oraz drugi w dziale 62 klasyfikacji NACE Rev. 2 („Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i inna działalność”). Dotyczy on 1 248 zwolnionych pracowników i uruchomienia całkowitej kwoty 3 520 080 EUR z EFG na rzecz Finlandii.

Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 1 lutego 2017 r. i uzupełniono o dodatkowe informacje w ciągu sześciu tygodni od daty wniosku Komisji. Komisja sfinalizowała swoją ocenę w dniu 21 czerwca 2017 r. i zgodnie z wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG uznała, że wniosek spełnia warunki przekazania wkładu finansowego z EFG, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG.

Sektor ICT jest bardzo podatny na zmiany w handlu światowym z powodu wysokiej konkurencji, szybkiego postępu technologicznego i innowacji, fuzji, przejęć przedsiębiorstw oraz outsourcingu. Konkurencja między pracownikami z UE a tymi spoza UE jest bardzo silna. Pracownicy europejskiego sektora ICT są starsi i gorzej wykształceni niż ich amerykańscy i azjatyccy konkurenci. Fińscy fachowcy w sektorze ICT mają do czynienia z coraz większą konkurencją na światowym rynku w porównaniu z pracownikami innych sektorów.

Zwolnieni pracownicy otrzymają sześć rodzajów środków:

–  Środki w zakresie coachingu i inne środki przygotowawcze: środki te będą obejmować szkolenie na temat poszukiwania pracy, wsparcie mobilności pracowników (usługi EURES), indywidualne porady (coaching zawodowy), coaching pod kątem kariery oraz oceny specjalistyczne.

–  Usługi dotyczące zatrudnienia i przedsiębiorczości: środek ten będzie obejmować wspieranie niezależnych osób poszukujących pracy, ocenę umiejętności i kompetencji, możliwości wypróbowania określonej pracy oraz imprezy rekrutacyjne.

–  Szkolenia: środek ten będzie obejmować szkolenie zawodowe oraz szkolenie dotyczące zmian, reedukację oraz szkolenie związane z mobilnością pracowników.

–  Dotacje na rozpoczęcie działalności mają promować podejmowanie działalności gospodarczej oraz samozatrudnienie poszczególnych osób. Celem dotacji na rozpoczęcie działalności jest zapewnienie przyszłemu przedsiębiorcy dochodu w szacowanym czasie potrzebnym na założenie i rozwój przedsiębiorstwa wymagającego pracy w pełnym wymiarze.

–  Zwolnieni pracownicy otrzymywać będą dopłaty do wynagrodzeń jako wsparcie nowego zatrudnienia lub przyuczenia do zawodu, co zmniejszy przez pewien okres koszty wynagrodzeń dla nowego pracodawcy. Dopłata do wynagrodzenia wynosi między 30 a 50 % kosztów wynagrodzeń dla pracownika przez ograniczony czas (6–24 miesięcy).

–  Dodatki na podróż, zakwaterowanie i przeprowadzkę Osoba poszukująca pracy może otrzymać dodatek na koszty podróży i zakwaterowania powstałe podczas poszukiwania pracy lub w wyniku udziału w szkoleniach, a także rekompensatę za przeprowadzkę.

Wyżej wymienione środki są zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb poszczególnych zwolnionych pracowników, natomiast środki wspierające przedsiębiorczość są skierowane do ograniczonej liczby osób posiadających realistyczne projekty biznesowe.

Według Komisji opisane środki stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG. Działania te nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Finlandia przedstawiła wszelkie niezbędne gwarancje, zgodnie z którymi:

–  w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

–  spełniono wymogi przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do zwolnień grupowych;

–  zwalniające przedsiębiorstwa, które kontynuowały działalność po dokonaniu zwolnień, wywiązały się z zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień i odpowiednio zadbały o swoich pracowników;

–  na proponowane działania nie zostanie przyznane wsparcie finansowe z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

–  proponowane działania uzupełnią działania finansowane z funduszy strukturalnych;

–  wkład finansowy z EFG będzie zgodny z przepisami prawa proceduralnego i materialnego Unii w zakresie pomocy państwa.

III.  Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłoży władzy budżetowej wniosek o przesunięcie środków do odpowiedniej linii budżetowej na łączną kwotę 3 520 080 EUR.

Jest to czwarty wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia funduszu, przedłożony władzy budżetowej w 2017 r.

W przypadku braku porozumienia rozpoczyna się procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z wewnętrznym porozumieniem w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy przy ocenie wniosków o wkład z funduszu.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

  CF/jb

D(2017)27397

Sz.P. Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) oraz jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyły kwestię uruchomienia EFG w sprawie wniosku EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 oraz przyjęły poniższą opinię.

Komisja EMPL i jej grupa robocza opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza kilka uwag, nie podważając jednak decyzji o przesunięciu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A)  mając na uwadze, że wniosek ten opiera się na art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (rozporządzenie w sprawie EFG) i odnosi się do 1248 pracowników przedsiębiorstwa Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) oraz 11 dostawców i producentów niższego szczebla prowadzących działalność w sektorze gospodarki klasyfikowanym do działu 62 NACE Rev. 2: „Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i inna działalność”;

B)  mając na uwadze, że aby ustalić związek między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym, spowodowanymi globalizacją, Finlandia twierdzi, że głównym powodem redukcji etatów jest światowa konkurencja w sektorze telefonii komórkowej oraz wynikająca z niej strata udziału w rynku przez Microsoft Mobile Oy (oraz przez ich system operacyjny oparty na systemie Windows);

C)  mając na uwadze, że 74 % pracowników objętych pomocą to mężczyźni, a 26 % to kobiety; mając na uwadze, że 92,5 % beneficjentów objętych pomocą ma od 30 do 54 lat, 2,5 % – od 25 do 29 lat, a 5 % tej grupy ma od 55 do 64 lat;

D)  mając na uwadze, że jest to ósmy wniosek Finlandii o pomoc z EFG, związany z upadkiem przedsiębiorstwa Nokia;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Finlandii:

1.  zgadza się z Komisją, że kryteria interwencji wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 zostały spełnione i że wobec tego Finlandia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 3 520 080 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 5 559 300 EUR;

2.  zauważa, że Komisja dotrzymała terminu 12 tygodni, liczonego od daty otrzymania od władz Finlandii kompletnego wniosku, i sfinalizowała ocenę zgodności z warunkami przyznania wkładu finansowego dnia 21 czerwca 2017 r. oraz przekazała ją tego dnia Parlamentowi;

3.  dostrzega, że w regionach dotkniętych zwolnieniami, mianowicie Helsinki‑Uusimaa, Länsi‑Suomi i Etelä‑Suomi, doszło już do licznych zwolnień w przedsiębiorstwach w branży elektronicznej i w sektorze oprogramowania oraz że dwa ostatnie regiony charakteryzują się wysokimi stopami bezrobocia na szczeblu regionalnym (odpowiednio 14,6 i 17,5 % siły roboczej);

4.  wyraża zaniepokojenie z powodu rosnącej stopy bezrobocia wśród osób posiadających wysokie kwalifikacje;

5.  z ubolewaniem odnotowuje wyzwania, przed jakimi stoją producenci telefonów komórkowych w UE; uważa, że należy zaoferować odpowiednie środki wsparcia, aby zwolnieni pracownicy mogli się przekwalifikować i przez to zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy w powiązanych lub rozwijających się branżach przemysłowych;

6.  zwraca uwagę, że zindywidualizowane usługi dla zwolnionych pracowników, współfinansowane z EFG, obejmują środki w zakresie coachingu i inne środki przygotowawcze, usługi dotyczące zatrudnienia i przedsiębiorczości, szkolenia, dotacje na rozpoczęcie działalności, dopłaty do wynagrodzeń oraz dodatki na podróż i zakwaterowanie;

7.  z zadowoleniem przyjmuje konsultacje z zainteresowanymi stronami, do których należeli przedstawiciele ośrodków na rzecz rozwoju gospodarczego, urzędów zatrudnienia i rozwoju gospodarczego w regionach dotkniętych zwolnieniami, jak również przedstawiciele przedsiębiorstwa Microsoft, przemysłu technologicznego Finlandii, związku zawodowego Pro, związku zawodowego inżynierów w Finlandii oraz fińskiej agencji ds. finansowania innowacji;

8.  rozumie, że działania szkoleniowe finansowane przez EFG będą uzupełniać działania finansowane z funduszu ustanowionego przez przedsiębiorstwo w celu udzielenia pomocy byłym pracownikom w zakładaniu małych firm w branży informatycznej lub w innych sektorach; z zadowoleniem przyjmuje tę inicjatywę;

9.  zauważa, że środki wsparcia dochodu będą stanowiły 26,74 % ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, a więc nie zostanie osiągnięty maksymalny poziom 35 %, określony w rozporządzeniu; odnotowuje też, że działania te są uzależnione od tego, czy objęci pomocą beneficjenci w sposób czynny zaangażują się w poszukiwanie pracy lub szkolenia;

10.  zauważa, że władze Finlandii przedstawiły gwarancje, iż proponowane działania nie będą objęte wsparciem finansowym w ramach innych funduszy unijnych lub instrumentów finansowych oraz będą uzupełniały działania finansowane z funduszy strukturalnych, a także że będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

11.  z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie Finlandii, że wkład finansowy z EFG nie zastąpi działań, które musi podejmować dane przedsiębiorstwo zgodnie z prawem krajowym lub układami zbiorowymi;

12.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidzieć perspektywy rynku pracy i potrzebne w przyszłości umiejętności, a pakiet ten powinien wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę.

Z wyrazami szacunku

Thomas HÄNDEL

Przewodniczący Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Sz.P. Jean ARTHUIS

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

Przedmiot:  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Jak rozumiem, Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdania w tej sprawie w dniu 31 sierpnia 2017 r.:

-  W dokumencie COM(2017)0322 zawarta jest propozycja, żeby przyznać 1248 pracownikom zwolnionym z Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) oraz z 11 spółek będących dostawcami Microsoft Oy i producentami niższego szczebla środki w wysokości 3 520 080 EUR z EFG. Główne przedsiębiorstwo prowadzi działalność w sektorze gospodarki ujętym w dziale 62 NACE Rev. 2 („Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i inna działalność”). Przedsiębiorstwo Microsoft Mobile Oy dokonało zwolnień głównie w zaliczanych do poziomu NUTS 2 regionach Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi i Etelä-Suomi.

Zasady dotyczące wkładów finansowych z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń do uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i do przyznania wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

30.8.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna