Procedură : 2017/2098(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0278/2017

Texte depuse :

A8-0278/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2017 - 9.6

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0337

RAPORT     
PDF 712kWORD 69k
1.9.2017
PE 606.282v02-00 A8-0278/2017

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea Finlandei – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Petri Sarvamaa

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea Finlandei – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014–2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0278/2017),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil;

C.  întrucât Finlanda a depus cererea EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 pentru o contribuție financiară din partea FEG conform criteriilor de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, ca urmare a efectuării unui număr de 1 248 de disponibilizări la Microsoft Mobile Oy și la 11 furnizori și producători în aval ai acestei companii din Finlanda, care își desfășoară activitatea în sectorul economic încadrat în NACE Rev. 2 diviziunea 62 („Programare computerizată, consultanță și activități asociate”),

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că Finlanda are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 3 520 080 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 5 559 300 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile finlandeze au depus cererea la 1 februarie 2017 și că, pe baza informațiilor suplimentare puse la dispoziție de Finlanda, Comisia și-a finalizat evaluarea la 21 iunie 2017;

3.  reamintește că Microsoft a achiziționat activitatea de telefonie mobilă a Nokia și că Microsoft Mobile Oy a fost înființat în 2014; observă că aproximativ 4 700 de angajați ai Nokia au fost transferați la Microsoft Mobile Oy în Finlanda;

4.  constată că motivul principal al disponibilizărilor de la Microsoft Mobile Oy îl reprezintă concurența mondială din sectorul de telefonie mobilă și scăderea, în consecință, a cotei de piață a Microsoft Mobile Oy și a sistemului său de operare bazat pe Windows; observă că această scădere s-a produs în pofida faptului că Microsoft Mobile Oy a lansat noi dispozitive mobile și a investit în proiectare, componente și marketing;

5.  ia act, cu regret, de provocările cu care se confruntă producătorii de telefoane mobile din UE; consideră că este necesar să se acorde sprijinul corespunzător pentru ca lucrătorii afectați să poată urma cursuri de recalificare, astfel încât să aibă șanse mai mari de a-și găsi un loc de muncă în sectoare industriale conexe sau în creștere;

6.  concluzionează că disponibilizările sunt legate de transferarea activității de producție a dispozitivelor mobile către țări cu salarii mai scăzute; observă că, în competiția din domeniul producției de smartphone-uri, câștigători au fost producătorii din SUA și Asia, care utilizează sistemul de operare Android sau iOS;

7.  recunoaște că regiunile afectate Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi și Etelä-Suomi au suferit deja disponibilizări pe scară largă în cadrul întreprinderilor care activează în sectoarele produselor electronice și programelor informatice, precum și că Länsi-Suomi și Etelä-Suomi înregistrează rate ridicate ale șomajului la nivel regional (14,6 % și, respectiv, 17,5 % din forța de muncă); constată că se preconizează că 1 000 din cei 1 248 de lucrători disponibilizați eligibili pentru contribuții din partea FEG vor participa la aceste măsuri;

8.  constată că 92,5 % dintre beneficiarii vizați sunt în categoria de vârstă 30-54 de ani și că mulți dintre lucrătorii disponibilizați au studii superioare; observă că ratele șomajului în rândul persoanelor cu studii superioare au crescut considerabil în toate cele trei regiuni; este îngrijorat de situația deja dificilă creată de șomajul unor persoane cu competențe și educație înalte, care, altfel, ar avea, în mod normal, șanse bune de a ocupa un loc de muncă;

9.  constată că Finlanda are în vedere șase tipuri de măsuri: (i) măsuri de ghidare și alte măsuri pregătitoare, (ii) servicii în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor, (iii) formare, (iv) subvenții pentru demararea unei noi afaceri, (v) subvenții salariale, precum și (vi) indemnizații pentru deplasare și cazare; subliniază că toate aceste măsuri constituie măsuri active pe piața muncii; remarcă faptul că pentru activitățile de control și raportare sunt alocate fonduri suficiente;

10.  observă că măsurile de sprijinire a venitului reprezintă 26,74 % din pachetul global de măsuri personalizate, cotă situată sub cea maximă de 35 % prevăzută în Regulamentul privind FEG, precum și că aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

11.  subliniază importanța măsurilor active pe piața muncii finanțate de FEG; menționează că, într-o serie de cazuri anterioare în care s-a acordat sprijin din FEG, acordarea unor servicii „față în față” pentru lucrătorii disponibilizați s-a dovedit a fi extrem de folositoare;

12.  salută utilizarea rețelei EURES pentru transmiterea anunțurilor de angajare din străinătate cetățenilor finlandezi care caută un loc de muncă; salută faptul că autoritățile finlandeze încurajează lucrătorii disponibilizați să beneficieze pe deplin de dreptul lor la libera circulație;

13.  înțelege că măsurile de formare finanțate prin FEG vor fi complementare celor finanțate printr-un fond constituit de întreprindere pentru a-i ajuta pe foștii angajați să înființeze mici întreprinderi în domeniul informatic și în alte sectoare; salută această inițiativă;

14.  salută faptul că autoritățile finlandeze au început furnizarea serviciilor personalizate către beneficiarii vizați la 12 iulie 2016, cu mult înaintea depunerii cererii de acordare a unui sprijin FEG pentru pachetul coordonat propus;

15.  salută consultările cu părțile interesate, inclusiv cu reprezentanți ai centrelor de dezvoltare economică („centrelor ELY”), ai birourilor pentru ocuparea forței de muncă și dezvoltarea economică („birourilor TE”) din regiunile în cauză, ai Microsoft, ai asociației Technology Industries of Finland (Industriile tehnologice din Finlanda), ai sindicatului Pro, ai Sindicatului inginerilor profesioniști din Finlanda și ai Agenției de finanțare pentru inovare din Finlanda;

16.  reamintește că la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate sprijinite de FEG ar trebui să se anticipeze perspectivele viitoare ale pieței forței de muncă și abilitățile necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și sustenabilă;

17.  recunoaște faptul că cererea actuală vine în continuarea unei serii de cereri anterioare prezentate de Finlanda în urma declinului Nokia (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Activități de realizare a soft-ului la comandă, EGF/2016/001 FI/Microsoft și EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);

18.  observă că există o intervenție în curs prin FEG (EGF/2016/001 FI/Microsoft), care vizează sprijinirea angajaților concediați anterior de Microsoft; subliniază că beneficiarii vizați de prezenta propunere sunt separați de beneficiarii din acel caz;

19.  ia act de faptul că autoritățile finlandeze au dat asigurări că acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare și că aceste acțiuni vor fi complementare cu măsurile finanțate de fondurile structurale;

20.  reamintește că este important să se îmbunătățească capacitatea de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea aptitudinilor și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

21.  reiterează că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate; menționează că Finlanda a confirmat faptul că acestea nu vor fi înlocuite de contribuția FEG;

22.  solicită Comisiei să asigure accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

23.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

25.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Finlandei - EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor concediați și persoanelor care desfășoară activități independente a căror activitate a încetat ca urmare a schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și să le acorde asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)  FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3).

(3)  La 1 februarie 2017, Finlanda a depus o cerere de mobilizare a FEG în privința concedierilor efectuate de Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) și de 11 furnizori și producători din aval și a încetării activităților. Cererea a fost completată cu informații suplimentare care au fost transmise în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea unei contribuții financiare din partea FEG, astfel cum sunt prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)  Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a se furniza o contribuție financiară în valoare de 3 520 080 EUR ca răspuns la cererea depusă de Finlanda.

(5)  În scopul de a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2017, se mobilizează din Fondul european de ajustare la globalizare suma de 3 520 080 EUR în credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la [data adoptării](4)*.

Adoptată la,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele    Președintele  

(1)

  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(4)

*   Data urmează să fie inserată de Parlament înainte de publicarea în JO.


EXPUNERE DE MOTIVE

I.  Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale.

Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20208 și de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1309/20139, Fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară10, pentru a activa Fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a Fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II.  Cererea prezentată de Finlanda și propunerea Comisiei

La 21 iunie 2017, Comisia a adoptat o propunere de decizie privind mobilizarea FEG în favoarea Finlandei în vederea sprijinirii reintegrării pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați de la întreprinderea Microsoft (Microsoft Mobile Oy) și de la 11 furnizori și producători din aval care își desfășoară activitatea în cadrul diviziunii 62 a NACE Rev. 2 („Programare computerizată, consultanță și activități asociate”), în principal în regiunile de nivel NUTS 211 Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B1), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI197) și Etelä-Suomi (Varsinais-Suomi) (FI1C1).

Întreprinderile și numărul de concedieri din perioada de referință

Microsoft Mobile Oy

1 191

Manpower Group Solutions

14

Accenture Oy

HCL Technologies Ltd

ISS Palvelut OyManpower

JOT Automation Oy

Lionbridge Oy

5

3

20

1

6

 

Sale Nordic Oy

Spellpoint Oy

Symbio Finland Oy

Tieto Oy

Varamiespalvelu-Group Oy

1

1

3

2

1

Numărul total de întreprinderi: 12

Numărul total de concedieri:

1 248

Numărul total de persoane a căror activitate independentă a încetat:

0

Numărul total de lucrători eligibili și de persoane care desfășoară activități independente:

1 248

Aceasta este cea de a patra cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2017 și cea de a doua în sectorul NACE Rev. 2 diviziunea 62 („Programare computerizată, consultanță și activități asociate”) până în prezent. Cererea vizează 1 248 de lucrători disponibilizați și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 3 520 080 EUR pentru Finlanda.

Cererea a fost transmisă Comisiei la 1 februarie 2017, fiind completată cu informații suplimentare în termen de șase săptămâni de la solicitarea Comisiei. Comisia și-a finalizat evaluarea la 21 iunie 2017 și a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea îndeplinește condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG.

Sectorul TIC este foarte sensibil la schimbările din economia mondială, datorită nivelului ridicat de concurență, progreselor și inovațiilor tehnologice rapide, fuziunilor, achizițiilor și externalizărilor. Concurența dintre lucrătorii din UE și cei din afara Uniunii este acerbă. Salariații din sectorul TIC european sunt în curs de îmbătrânire și sunt mai puțin pregătiți decât omologii lor americani și asiatici. Specialiștii finlandezi din domeniul TIC se confruntă cu o concurență mondială tot mai intensă în comparație cu salariații din orice alt sector.

Serviciile care urmează să fie oferite lucrătorilor disponibilizați constau în șase tipuri de măsuri:

–  Măsuri de ghidare și alte măsuri pregătitoare: Aceste măsuri includ pregătirea în scopul căutării unui loc de muncă, servicii de sprijinire a mobilității forței de muncă (serviciile EURES), orientare individuală (consiliere profesională), îndrumare privind cariera profesională și evaluări efectuate de experți.

–  Servicii în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor: Aceste măsuri includ sprijinirea șomerilor independenți aflați în căutarea unui loc de muncă, evaluarea competențelor, teste și evenimente de recrutare.

–  Formare: Această măsură include formarea profesională, formarea profesională continuă și formarea profesională privind schimbarea, reinstruirea, formarea antreprenorială și privind mobilitatea forței de muncă.

–  Subvențiile pentru demararea unei noi afaceri vor promova crearea de activități economice și pe cont propriu pentru persoanele fizice. Scopul subvențiilor pentru demararea unei noi afaceri este acela de a asigura venituri pentru persoanele care intenționează să devină antreprenori pe durata perioadei care se estimează că va fi necesară pentru demararea și înființarea unei afaceri cu normă întreagă.

–  Vor fi disponibile subvenții salariale pentru lucrătorii disponibilizați, pentru a sprijini ocuparea unui nou loc de muncă sau participarea la un program de ucenicie, prin reducerea costurilor salariale ale noului angajator pentru o perioadă limitată de timp. Subvențiile salariale reprezintă între 30 și 50 % din costurile salariale ale lucrătorilor pentru o perioadă limitată de timp (6-24 de luni).

–  Indemnizații pentru cheltuieli de deplasare, de cazare și mutare: Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se poate acorda o indemnizație pentru cheltuielile de deplasare și de cazare ocazionate de căutarea unui loc de muncă sau pentru cheltuielile de deplasare și de cazare în vederea participării la acțiuni de formare, precum și o indemnizație pentru cheltuielile de mutare.

Aceste măsuri sunt personalizate și îl vizează pe lucrătorul concediat, în timp ce măsurile din domeniul antreprenoriatului vizează un număr restrâns de persoane cu proiecte de afaceri realiste.

Potrivit Comisiei, măsurile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă și se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG. Aceste acțiuni nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială.

Finlanda a oferit toate garanțiile necesare cu privire la următoarele:

–  principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

–  cerințele stipulate în legislația națională și în cea a UE privind concedierile colective au fost respectate;

–  întreprinderile care au efectuat concedierile și care și-au continuat activitățile după concedieri și-au respectat obligațiile legale aplicabile în cazul concedierilor și au luat măsurile adecvate pentru lucrătorii lor;

–  acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

–  acțiunile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate din fondurile structurale;

–  contribuția financiară din FEG va respecta normele procedurale și materiale ale Uniunii privind ajutoarele de stat.

III.  Procedura

În vederea mobilizării Fondului, Comisia va prezenta autorității bugetare o cerere de transfer de credite către linia bugetară corespunzătoare, în valoare de 3 520 080 EUR.

Aceasta este a patra propunere de transfer pentru mobilizarea Fondului transmisă autorității bugetare de la începutul lui 2017.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin constructiv și a contribui la evaluarea cererilor de asistență din partea Fondului.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

CF/jb

D(2017)27397

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect: Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și grupul său de lucru se pronunță în favoarea mobilizării Fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul creditelor de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL s-au bazat pe următoarele considerente:

A) întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 (Regulamentul privind FEG) și se referă la 1 248 de lucrători disponibilizați din cadrul Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) și al 11 furnizori și producători din aval, care își desfășoară activitatea în sectorul economic încadrat în NACE Rev. 2 diviziunea 62: Programare computerizată, consultanță și alte activități;

B) întrucât, pentru a stabili legătura dintre disponibilizări și schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale ca urmare a globalizării, Finlanda susține că motivul principal al reducerii forței de muncă este concurența mondială din sectorul de telefonie mobilă și scăderea, în consecință, a cotei de piață a Microsoft Mobile Oy (și a sistemului său de operare bazat pe Windows);

C) întrucât 74 % dintre lucrătorii vizați de această măsură sunt bărbați, iar 26 % sunt femei; întrucât 92,5 % dintre beneficiarii vizați sunt persoane cu vârste cuprinse între 30 și 54 de ani, 2,5 % au între 25 și 29 de ani și 5 % au între 55 și 64 de ani;

D) întrucât aceasta este cea de a opta cerere de mobilizare a FEG depusă de Finlanda în legătură cu declinul Nokia,

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Finlandei:

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Finlanda are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 3 520 080 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 5 559 300 EUR;

2. ia act de faptul că Comisia a respectat termenul de 12 săptămâni de la primirea cererii complete din partea autorităților finlandeze până la finalizarea evaluării sale privind îndeplinirea condițiilor pentru acordarea unei contribuții financiare, la 21 iunie 2017, evaluare pe care a adus-o la cunoștința Parlamentului la aceeași dată;

3. recunoaște că regiunile afectate Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi și Etelä-Suomi au suferit deja disponibilizări pe scară largă în cadrul firmelor care activează în sectoarele produselor electronice și programelor informatice, precum și că ultimele două regiuni înregistrează rate ridicate ale șomajului la nivel regional (14,6 % și, respectiv, 17,5 % din forța de muncă);

4. își exprimă preocuparea față de creșterea ratei șomajului în rândul persoanelor cu un nivel ridicat de educație;

5. ia act, cu regret, de provocările cu care se confruntă producătorii europeni de telefoane mobile; consideră că este necesar să se acorde sprijinul corespunzător pentru ca lucrătorii afectați să poată urma cursuri de recalificare, astfel încât să aibă șanse mai mari de a-și găsi un loc de muncă în sectoare industriale conexe sau în creștere;

6. observă că serviciile personalizate cofinanțate de FEG și destinate lucrătorilor disponibilizați includ măsuri de ghidare și alte măsuri pregătitoare, servicii în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor, formare, subvenții pentru demararea unei noi afaceri, subvenții salariale și indemnizații pentru deplasare și cazare;

7. salută consultările cu părțile interesate, printre care s-au numărat reprezentanți ai centrelor pentru dezvoltare economică („centrele ELY”), ai birourilor pentru ocuparea forței de muncă și dezvoltarea economică („TE”) din regiunile vizate, ai Microsoft, ai Technology Industries of Finland, ai sindicatului Trade Union Pro, ai Sindicatului Inginerilor Profesioniști din Finlanda și ai Agenției de finanțare pentru inovare din Finlanda;

8. înțelege că măsurile de formare finanțate prin FEG vor fi complementare celor finanțate printr-un fond constituit de întreprindere pentru a ajuta foștii angajați să înființeze mici întreprinderi în domeniul informatic și în alte sectoare; salută această inițiativă;

9. observă că măsurile de sprijinire a venitului vor reprezenta 26,74 % din pachetul total de măsuri personalizate, sub cota maximă de 35 % prevăzută de regulament; observă, de asemenea, că aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

10. ia act de faptul că autoritățile finlandeze au dat asigurări că acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare și că aceste acțiuni vor fi complementare cu măsurile finanțate de fondurile structurale;

11. salută confirmarea din partea Finlandei, potrivit căreia o contribuție financiară din partea FEG nu va înlocui măsurile pe care întreprinderea în cauză trebuie să le adopte în temeiul dreptului național sau al unor acorduri colective;

12. reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din regulament, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor și să se asigure compatibilitatea cu tranziția către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor și durabilă.

Cu deosebită considerație,

Thomas HÄNDEL

Președintele Comisiei EMPL


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean Arthuis

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

Subiect:  Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Stimate domnule Arthuis,

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite un aviz referitor la o propunere a Comisiei privind o decizie de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea, la 31 august 2017, în Comisia pentru bugete, a unui raport referitor la această propunere:

-  COM(2017)0322 propune o contribuție din FEG în valoare de 3 520 080 EUR pentru 1248 de lucrători disponibilizați de Microsoft (Microsoft Mobile Oy) și pentru 11 furnizori și producători din aval. Întreprinderea principală își desfășoară activitatea în sectorul economic clasificat în diviziunea 62 din NACE Rev. 2 – Programare computerizată, consultanță și activități asociate. Disponibilizările efectuate de Microsoft Mobile Oy au avut loc în principal în regiunile de nivel NUTS 2 Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi și Etelä-Suomi.

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006.

Coordonatorii comisiei au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor acestei comisii nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru a aloca suma menționată mai sus propusă de Comisie.

Cu stimă,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

30.8.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică