Postup : 2017/2098(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0278/2017

Predkladané texty :

A8-0278/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2017 - 9.6

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0337

SPRÁVA     
PDF 591kWORD 65k
1.9.2017
PE 606.282v02-00 A8-0278/2017

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2, Fínsko)

(COM(2017)0322 – C8‑0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Petri Sarvamaa

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2, Fínsko)

(COM(2017)0322 – C8‑0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0322 – C8‑0193/2017),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0278/2017),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najefektívnejšie,

C.  keďže Fínsko podalo na základe intervenčných kritérií stanovených v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF žiadosť EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 1 248 pracovníkov zo spoločnosti Microsoft Mobile Oy a z jej 11 dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov vo Fínsku pôsobiacich v hospodárskom odvetví zaradenom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 62 (Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby);

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a že Fínsko má preto podľa daného nariadenia nárok na finančný príspevok vo výške 3 520 080 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 5 559 300 EUR;

2.  konštatuje, že Fínsko podalo žiadosť 1. februára 2017 a že po dodatočných informáciách poskytnutých Fínskom Komisia dokončila jej hodnotenie 21. júna 2017;

3.  pripomína, že spoločnosť Microsoft nadobudla divíziu mobilných telefónov spoločnosti Nokia a že spoločnosť Microsoft Mobile Oy bola založená v roku 2014; konštatuje, že približne 4 700 zamestnancov spoločnosti Nokia bolo presunutých do podniku Microsoft Mobile Oy vo Fínsku;

4.  konštatuje, že hlavným dôvodom prepúšťania v spoločnosti Microsoft Mobile Oy je celosvetová konkurencia v odvetví mobilných telefónov a následná strata podielu spoločnosti Microsoft Mobile Oy a jej operačného systému založeného na systéme Windows na trhu; konštatuje, že pokles nastal napriek tomu, že spoločnosť Microsoft Mobile Oy uviedla na trh nové mobilné zariadenia a investovala do dizajnu, komponentov a marketingu;

5.  s poľutovaním berie na vedomie výzvy, ktorým čelia výrobcovia mobilných telefónov v EÚ; domnieva sa, že je potrebné poskytnúť primeranú podporu, aby sa mohli dotknutí pracovníci rekvalifikovať, a mali tak lepšiu východiskovú pozíciu pri hľadaní zamestnania v príbuzných alebo rozvíjajúcich sa priemyselných odvetviach;

6.  prichádza k záveru, že prepúšťanie súvisí s presunom výroby mobilných zariadení do krajín s nižšou mzdou; konštatuje, že víťazmi v hospodárskej súťaži výroby smartfónov sú výrobcovia z USA a Ázie, ktorí používajú operačný systém Android alebo iOS;

7.  uznáva, že postihnuté regióny Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi a Etelä-Suomi už postihlo rozsiahle prepúšťanie zo strany podnikov v odvetviach elektroniky a softvéru a že regióny Länsi-Suomi a Etelä-Suomi majú vysokú mieru regionálnej nezamestnanosti (Länsi-Suomi 14,6 % a Etelä-Suomi 17,5 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva); konštatuje, že sa očakáva, že 1 000 z 1 248 prepustených pracovníkov, ktorí majú nárok na príspevok z EGF, sa zúčastní na týchto opatreniach;

8.  konštatuje, že 92,5 % cieľových príjemcov je vo veku od 30 do 54 rokov a že mnohí z prepustených pracovníkov sú vysokokvalifikovaní pracovníci; konštatuje, že miera nezamestnanosti osôb s vysokým vzdelaním značne vzrástla vo všetkých troch regiónoch; vyjadruje znepokojenie nad už aj tak zložitou situáciou, v ktorej sa nachádzajú nezamestnaní vysokokvalifikovaní a vzdelaní ľudia, ktorých vyhliadky na zamestnanie by inak boli tradične dobré;

9.  berie na vedomie, že Fínsko plánuje šesť typov opatrení: i) koučing a iné prípravné opatrenia, ii) služby zamestnanosti a podnikateľské služby, iii) odborná príprava, iv) granty na rozbehnutie podnikateľskej činnosti, vi) dotácie na mzdy a vii) príspevky na cestovné a ubytovacie náklady; poznamenáva, že tieto opatrenia predstavujú aktívne opatrenia na trhu práce; konštatuje, že na kontrolu a podávanie správ sú pridelené dostatočné finančné prostriedky;

10.  poznamenáva, že opatrenia na podporu príjmov predstavujú 26,74 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je pod maximálnou hodnotou 35 % uvedenou v nariadení o EGF, a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny príjemcov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

11.  zdôrazňuje význam aktívnych opatrení na trhu práce podporovaných z EGF; konštatuje, že v predchádzajúcich prípadoch podpory z EGF sa ako veľmi užitočné ukázalo poskytovanie služieb prepusteným pracovníkom prostredníctvom osobného kontaktu;

12.  víta, že na informovanie fínskych uchádzačov o prácu o pracovných príležitostiach v zahraničí sa využíva služba siete EURES; víta, že fínske orgány nabádajú prepustených pracovníkov, aby v plnej miere využívali svoje právo na voľný pohyb;

13.  chápe, že vzdelávacie opatrenia financované z EGF budú dopĺňať opatrenia financované z fondu zriadeného podnikom na pomoc bývalým zamestnancom pri zakladaní malých podnikov v odvetví IT a v iných odvetviach; víta túto iniciatívu;

14.  víta skutočnosť, že fínske orgány začali poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom 12. júla 2016, teda vo veľkom predstihu pred podaním žiadosti o podporu z EGF pre navrhovaný koordinovaný balík;

15.  víta skutočnosť, že sa uskutočnili konzultácie so zainteresovanými stranami vrátane zástupcov stredísk pre hospodársky rozvoj (strediská ELY), úradov pre zamestnanosť a hospodársky rozvoj („TE“) daných regiónov, Microsoftu, technologických odvetví Fínska, odborového zväzu Pro, únie fínskych inžinierov a fínskej agentúry pre financovanie inovácií;

16.  pripomína, že v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb podporeného z EFG by sa mali predvídať budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a že by mal byť kompatibilný s prechodom na udržateľné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje;

17.  uznáva, že súčasná žiadosť je pokračovaním série predchádzajúcich žiadostí Fínska v súvislosti s úpadkom spoločnosti Nokia (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft a EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);

18.  konštatuje, že momentálne prebieha intervencia (EGF/2016/001 FI/Microsoft) zameraná na podporu pracovníkov, ktorí boli z podniku Microsoft prepustení skôr; zdôrazňuje, že cieľoví príjemcovia na základe tohto návrhu sú iní ako príjemcovia tejto intervencie;

19.  berie na vedomie, že fínske orgány poskytli záruky, že na navrhnuté opatrenia nebude poskytnutá finančná podpora z iných fondov alebo finančných nástrojov Únie, že sa zabráni akémukoľvek dvojitému financovaniu a že tieto opatrenia budú doplnkové k opatreniam financovaným zo štrukturálnych fondov;

20.  pripomína, že je dôležité zvyšovať zamestnateľnosť všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávania zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj samotnému podnikateľskému prostrediu;

21.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví; konštatuje, že Fínsko potvrdilo, že príspevok z EGF tieto opatrenia skutočne nenahradí;

22.  žiada Komisiu o zabezpečenie verejného prístupu k dokumentom súvisiacim s prípadmi podpory poskytnutej z EGF;

23.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

24.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

25.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2, Fínsko)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014–2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1), a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy či z dôvodu novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)  V súlade s článkom 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(3) EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011).

(3)  Fínsko predložilo 1. februára 2017 žiadosť o mobilizáciu EGF v dôsledku prepúšťania v spoločnosti Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) a u 11 dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov a ukončenia činnosti. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na určenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4)  Preto by sa v súvislosti so žiadosťou, ktorú predložilo Fínsko, mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 3 520 080 EUR.

(5)  S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2017 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 3 520 080 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od [dátum prijatia tohto rozhodnutia](4)*.

V

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda    predseda  

(1)

  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Dátum vloží Európsky parlament pred uverejnením v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I.  SÚVISLOSTI

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, a článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení10 Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, začne sa trialóg.

II.  Žiadosť Fínska a návrh Komisie

Komisia prijala 21. júna 2017 návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Fínska na podporu opätovného začlenenia do trhu práce tých pracovníkov, ktorí boli prepustení v spoločnosti Microsoft (Microsoft Mobile Oy) a u 11 dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov v odvetví zaradenom v rámci klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 62 (Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby), najmä v regiónoch na úrovni NUTS11 2 Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B1), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI197) a Etelä-Suomi (Varsinais-Suomi) (FI1C1).

Podniky a počet prepustených pracovníkov počas referenčného obdobia

Microsoft Mobile Oy

1 191

Manpower Group Solutions

14

Accenture Oy

HCL Technologies Ltd

ISS Palvelut OyManpower

JOT Automation Oy

Lionbridge Oy

5

3

20

1

6

 

Sale Nordic Oy

Spellpoint Oy

Symbio Finland Oy

Tieto Oy

Varamiespalvelu-Group Oy

1

1

3

2

1

Celkový počet podnikov: 12

Celkový počet prepustených pracovníkov:

1 248

Celkový počet samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré ukončili svoju činnosť:

0

Celkový počet oprávnených pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb:

1 248

Toto je štvrtá žiadosť, ktorá sa má k dnešnému dňu preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2017 a druhá v divízii 62 NACE Revision 2 (Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby). Týka sa 1 248 prepustených pracovníkov a mobilizácie celkovej sumy 3 520 080 EUR z EGF v prospech Fínska.

Žiadosť bola Komisii zaslaná 1. februára 2017 a do šiestich týždňov od žiadosti Komisie bola doplnená o ďalšie informácie. Komisia dokončila jej posúdenie 21. júna 2017 a v súlade so všetkými platnými ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF.

Odvetvie IKT veľmi citlivo reaguje na zmeny v globálnom hospodárstve, a to v dôsledku tvrdej hospodárskej súťaže, rýchleho technologického pokroku a inovácií, ako aj fúzií, akvizícií a outsourcingu. Konkurencia medzi zamestnancami z EÚ a z krajín mimo EÚ je veľmi silná. Zamestnanci v európskom sektore IKT starnú a sú menej vzdelaní ako zamestnanci v Amerike a Ázii. Fínski odborníci v oblasti IKT čelia v porovnaní s ostatnými odvetviami narastajúcej globálnej konkurencii.

V súvislosti s prepustenými pracovníkmi sa má prijať týchto šesť druhov opatrení:

–  Koučing a iné prípravné opatrenia: tieto opatrenia budú zahŕňať prípravu na hľadanie zamestnania, podporu mobility pracovnej sily (služby EURES), individuálne usmernenia (pracovný koučing), kariérne poradenstvo a odborné posudky.

–  Služby zamestnanosti a podnikateľské služby: toto opatrenie bude zahŕňať podporu samostatných uchádzačov o zamestnanie, posúdenie zručností, skúšobnú prax a podujatia zamerané na nábor pracovníkov.

–  Odborná príprava: toto opatrenie bude zahŕňať odborné a priebežné vzdelávanie a vzdelávanie v súvislosti so zmenou, rekvalifikáciu a odbornú prípravu v oblasti podnikania a mobility pracovnej sily.

–  Granty na rozbehnutie podnikateľskej činnosti sú určené na podporu začatia podnikateľskej činnosti a samostatnej zárobkovej činnosti jednotlivcov. Účelom grantu na rozbehnutie podnikateľskej činnosti je zabezpečiť pre začínajúceho podnikateľa príjem počas obdobia, ktoré je odhadované ako potrebné na začatie a rozbehnutie podnikania na plný úväzok.

–  Dotácie na mzdy budú k dispozícii prepusteným pracovníkom na podporu ich zamestnania na novom pracovnom mieste alebo v učňovskej príprave tým, že znížia mzdové náklady nového zamestnávateľa počas obmedzeného časového obdobia. Dotácie na mzdy predstavujú 30 – 50 % mzdových nákladov na pracovníka počas obmedzeného obdobia 6 až 24 mesiacov.

–  Príspevky na náklady na cestu, nocľah a sťahovanie: Uchádzačovi o zamestnanie sa môže poskytnúť príspevok na cestovné a ubytovacie výdavky, ktoré mu vznikli pri hľadaní zamestnania alebo v súvislosti s účasťou na vzdelávacích opatreniach, a náhrada výdavkov na sťahovanie.

Uvedené opatrenia sú individualizované a zamerané na prepustených pracovníkov, zatiaľ čo opatrenia v oblasti podnikania sú cielené na obmedzený počet osôb s realistickými podnikateľskými projektmi.

Podľa Komisie predstavujú uvedené opatrenia aktívne opatrenia na trhu práce v zmysle oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF. Tieto opatrenia nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Fínsko poskytlo všetky potrebné uistenia o tom, že:

–  pokiaľ ide o prístup k navrhovaným opatreniam a ich vykonávanie, budú sa dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie,

–  sú splnené požiadavky týkajúce sa hromadného prepúšťania stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ,

–  prepúšťajúce podniky, ktoré po prepúšťaní pokračujú v činnosti, si splnili právne záväzky, ktoré sa vzťahujú na prepúšťanie, a primerane sa postarali o svojich pracovníkov,

–  na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie a zabráni sa akémukoľvek dvojitému financovaniu,

–  navrhované opatrenia budú mať doplnkový charakter k opatreniam financovaným zo štrukturálnych fondov,

–  finančný príspevok z EGF bude v súlade s procesnými a hmotnoprávnymi pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci.

III.  Postup

S cieľom mobilizovať fond predloží Komisia rozpočtovému orgánu návrh na presun rozpočtových prostriedkov vo výške 3 520 080 EUR do príslušného rozpočtového riadku.

Ide o štvrtý návrh na presun prostriedkov v súvislosti s mobilizáciou fondu predložený rozpočtovému orgánu počas roka 2017.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k posúdeniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

  CF/jb

D(2017)27397

pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) a jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF týkajúcu sa prípadu EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a jeho pracovná skupina súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré pripomienky, ktoré však nespochybňujú presun platieb.

Posúdenie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A)  Keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 (nariadenie o EGF) a týka sa 1 248 pracovníkov prepustených zo spoločnosti Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) a z jej 11 dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov pôsobiacich v hospodárskom odvetví zaradenom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 62: Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby;

B)  Keďže s cieľom preukázať súvislosti medzi prepúšťaním a vážnymi zmenami v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie Fínsko uvádza, že hlavným dôvodom zníženia počtu zamestnancov je globálna hospodárska súťaž v odvetví mobilných telefónov a následná strata trhového podielu podniku Microsoft Mobile Oy (a jeho operačného systému založeného na Windows);

C)  Keďže 74 % pracovníkov, na ktorých je zamerané toto opatrenie, sú muži a 26 % ženy; keďže 92,5 % cieľových príjemcov je vo veku 30 až 54 rokov, 2,5 % je vo veku 25 až 29 rokov a 5 % vo veku 55 až 64 rokov;

D)  Keďže toto je ôsma žiadosť Fínska o príspevok z EGF v súvislosti s úpadkom spoločnosti Nokia.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktoré prijme, v súvislosti so žiadosťou Fínska tieto návrhy:

1.  súhlasí s Komisiou, že intervenčné kritériá stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sú splnené, a preto má Fínsko nárok na finančný príspevok vo výške 3 520 080 EUR podľa uvedeného nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 5 559 300 EUR;

2.  konštatuje, že Komisia dodržala 21. júna 2017 lehotu 12 týždňov od prijatia vyplnenej žiadosti fínskych orgánov až po skončenie posúdenia, či sú splnené podmienky pre poskytnutie finančného príspevku, a informovala o tom Parlament v ten istý deň;

3.  uznáva, že postihnuté regióny Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi a Etelä-Suomi už postihlo rozsiahle prepúšťanie zo strany podnikov v odvetviach elektroniky a softvéru a že regióny Länsi-Suomi a Etelä-Suomi majú vysokú mieru regionálnej nezamestnanosti (Länsi-Suomi 14,6 % a Etelä-Suomi 17,5 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva);

4.  vyjadruje znepokojenie nad rastúcou mierou nezamestnanosti v radoch vysokokvalifikovaných ľudí;

5.  s poľutovaním berie na vedomie výzvy, ktorým čelia výrobcovia mobilných telefónov v EÚ; nazdáva sa, že je potrebné poskytnúť primeranú podporu, aby sa mohli dotknutí pracovníci rekvalifikovať, a mali tak lepšiu východiskovú pozíciu pri hľadaní zamestnania v príbuzných alebo rozvíjajúcich sa priemyselných odvetviach;

6.  berie na vedomie, že personalizované služby pre prepustených pracovníkov spolufinancované z EGF zahŕňajú koučing a iné prípravné opatrenia, služby zamestnanosti a podnikateľské služby, odbornú prípravu, granty na rozbehnutie podnikateľskej činnosti, dotácie na mzdy a príspevky na cestovné a ubytovacie náklady;

7.  víta konzultácie so zainteresovanými stranami vrátane zástupcov stredísk pre hospodársky rozvoj (strediská ELY), úradov pre zamestnanosť a hospodársky rozvoj („TE“) daných regiónov, Microsoftu, technologických odvetví Fínska, odborového zväzu Pro, únie fínskych inžinierov a fínskej agentúry pre financovanie inovácií;

8.  usudzuje, že vzdelávacie opatrenia financované z EGF budú dopĺňať opatrenia financované z fondu zriadeného podnikom na pomoc bývalým zamestnancom pri zakladaní malých podnikov v odvetví IT a v iných odvetviach; víta túto iniciatívu;

9.  berie na vedomie, že opatrenia na podporu príjmov budú vo výške 26,74 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, a to hlboko pod maximálnou hodnotou 35 % stanovenou v nariadení; ako aj skutočnosť, že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou dotknutých prijímateľov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo s odbornou prípravou;

10.  berie na vedomie, že fínske orgány poskytli záruky, že na navrhnuté opatrenia nebude poskytnutá finančná podpora z iných fondov alebo finančných nástrojov Únie, že sa zabráni akémukoľvek dvojitému financovaniu a že tieto opatrenia budú doplnkové k opatreniam financovaným zo štrukturálnych fondov;

11.  víta potvrdenie, že Fínsko nebude finančným príspevkom z EGF nahrádzať opatrenia dotknutého podniku, ktoré je povinný urobiť podľa vnútroštátneho práva alebo podľa kolektívnych dohôd;

12.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

S pozdravom

Thomas HÄNDEL

predseda výboru EMPL


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

Vec:  Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Vážený pán Arthuis,

Výboru pre regionálny rozvoj bol postúpený návrh Komisie na rozhodnutie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nemu zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, správa o tomto návrhu má byť prijatá vo Výbore pre rozpočet 31. augusta 2017:

-  v COM(2017)0322 sa navrhuje príspevok z EGF vo výške 3 520 080 EUR pre 1 248 pracovníkov prepustených v spoločnosti Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) a u 11 dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov. Hlavný podnik pôsobí v odvetví ekonomickej činnosti, ktoré je v rámci klasifikácie NACE Revision 2 zaradené do divízie 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby. K prepúšťaniu v podniku Microsoft Mobile Oy došlo prevažne v regiónoch Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi a Etelä-Suomi na úrovni NUTS 2.

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006.

Koordinátori výboru posúdili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila, že väčšina členov tohto výboru nemá žiadne námietky voči tejto mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu vyššie uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

S pozdravom

Iskra MICHAJLOVOVÁ


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

30.8.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie