Postopek : 2017/2098(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0278/2017

Predložena besedila :

A8-0278/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2017 - 9.6

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0337

POROČILO     
PDF 646kWORD 64k
1.9.2017
PE 606.282v02-00 A8-0278/2017

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2017/002 FI Microsoft 2 – Finska

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2098/2017(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Petri Sarvamaa

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2017/002 FI Microsoft 2 – Finska

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (v nadaljevanju: uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (v nadaljevanju: medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0278/2017),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način;

C.  ker je Finska predložila vlogo EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 za finančni prispevek iz ESPG v skladu z merili za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, potem ko je bilo odpuščenih 1248 delavcev v podjetju Microsoft Mobile Oy ter pri 11 dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi na Finskem, ki delujejo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 62 NACE Revizija 2 (Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti);

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(a) Uredbe o ESPG izpolnjeni in da je Finska na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 3.520.080 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 5.559.300 EUR;

2.  ugotavlja, da je Finska vlogo predložila 1. februarja 2017, Komisija pa je na osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Finska, oceno te vloge dokončala 21. junija 2017;

3.  želi spomniti, da je podjetje Microsoft prevzelo dejavnosti mobilne telefonije podjetja Nokia in da je bilo podjetje Microsoft Mobile Oy ustanovljeno leta 2014; ugotavlja, da je bilo približno 4700 zaposlenih v podjetju Nokia premeščenih v podjetje Microsoft Mobile Oy na Finskem;

4.  ugotavlja, da je glavni razlog za odpuščanje presežnih delavcev v podjetju Microsoft Mobile Oy svetovna konkurenca v sektorju mobilne telefonije in posledično izguba tržnega deleža podjetja Microsoft Mobile Oy z njegovim operacijskim sistemom Windows; je seznanjen, da je do zmanjšanja deleža prišlo kljub dejstvu, da je podjetje Microsoft Mobile Oy proizvedlo nove mobilne naprave ter vlagalo v dizajn, sestavne dele in trženje;

5.  z obžalovanjem priznava izzive, s katerimi se soočajo proizvajalci mobilnih telefonov v EU; meni, da je treba ponuditi ustrezno podporo, da se bodo lahko prizadeti delavci prekvalificirali ter tako lažje našli zaposlitev v povezanih oziroma rastočih industrijskih sektorjih;

6.  sklepa, da je odpuščanje presežnih delavcev povezano s selitvijo proizvodnje mobilnih naprav v države z nižjimi plačami; je seznanjen, da so bili zmagovalci tekmovanja med proizvajalci pametnih telefonov proizvajalci s sedežem v ZDA in Aziji, ki uporabljajo operacijska sistema Android in iOS;

7.  priznava, da imajo prizadete regije Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi in Etelä-Suomi že izkušnje z obsežnim odpuščanjem delavcev v podjetjih v sektorjih elektronike in programske opreme in da imata regiji Länsi-Suomi in Etelä-Suomi visoko regionalno stopnjo brezposelnosti (14,6 % oziroma 17,5 % delovne sile); je seznanjen, da naj bi v ukrepih sodelovalo 1000 od 1248 odpuščenih presežnih delavcev, upravičenih do prispevka iz ESPG;

8.  ugotavlja, da je 92,5 % upravičencev starih od 30 do 54 let in da so številni odpuščeni presežni delavci visoko izobraženi; ugotavlja, da se je stopnja brezposelnosti visoko izobraženih oseb v vseh treh regijah znatno povečala; je zaskrbljen zaradi že tako slabih razmer na področju zaposlovanja visoko usposobljenih in izobraženih oseb, ki bi morale sicer biti dobre;

9.  je seznanjen, da Finska načrtuje šest vrst ukrepov: (i) mentorstvo in drugi pripravljalni ukrepi, (ii) zaposlitvene in poslovne storitve, (iii) usposabljanje, (iv) nepovratna sredstva za zagon podjetja, (vi) subvencioniranje plač ter (vii) nadomestila za potne stroške in stroške nastanitve; ugotavlja, da so ti ukrepi aktivni ukrepi na trgu dela; ugotavlja, da je za nadzor in poročanje dodeljenih dovolj sredstev;

10.  ugotavlja, da bo za ukrepe dohodkovne podpore namenjenih 26,74 % celotnega svežnja prilagojenih storitev, kar je nižje od praga 35 %, določenega v uredbi o ESPG, in da so ti ukrepi odvisni od dejavnega sodelovanja ciljnih upravičencev pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

11.  poudarja pomen aktivnih ukrepov na trgu dela, ki jih podpira ESPG; ugotavlja, da so se v prejšnjih primerih pomoči iz ESPG osebne storitve za odpuščene presežne delavce izkazale za zelo koristne;

12.  pozdravlja uporabo mreže EURES za posredovanje tujih razpisov za delovna mesta finskim iskalcem zaposlitve; pozdravlja dejstvo, da finski organi spodbujajo odpuščene delavce, naj v celoti izkoristijo pravico do prostega gibanja;

13.  se zaveda, da bodo ukrepi usposabljanja, ki se financirajo iz ESPG, dopolnjevali ukrepe, ki se financirajo prek sklada, ki ga je ustanovilo podjetje, da bi pomagalo nekdanjim zaposlenim pri zagonu malih podjetij v sektorju informacijskih tehnologij in drugih sektorjih; pozdravlja to pobudo;

14.  pozdravlja dejstvo, da so začeli finski organi prilagojene storitve za upravičence do pomoči izvajati 12. julija 2016, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj;

15.  pozdravlja, da so bila opravljena posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, tudi s predstavniki središč za gospodarski razvoj (središča ELY), uradi za zaposlovanje in gospodarski razvoj (TE) zadevnih regij, podjetjem Microsoft, združenji finskih tehnoloških podjetij, sindikatom Pro, sindikatom poklicnih inženirjev na Finskem in finsko agencijo za financiranje inovacij;

16.  želi spomniti, da bi bilo treba pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev, ki jih podpira ESPG, predvideti razvoj na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

17.  se zaveda, da je ta vloga nadaljevanje številnih prejšnjih vlog Finske o zatonu Nokie (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft in EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);

18.  ugotavlja, da trenutno pomoč iz ESPG (EGF/2016/001 FI/Microsoft) prejemajo delavci, ki so že prej postali presežni v podjetju Microsoft; poudarja, da so ciljni prejemniki tega predloga ločeni od prejemnikov omenjenega primera;

19.  ugotavlja, da so finski organi zagotovili, da se za predlagane ukrepe ne bo črpala finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, da se bo preprečilo dvojno financiranje in da bo doseženo dopolnjevanje z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov;

20.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v usklajenem svežnju, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

21.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev; ugotavlja, da je Finska potrdila, da prispevek iz ESPG teh ukrepov ne bo nadomestil;

22.  poziva Komisijo, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva iz ESPG;

23.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

24.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

25.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Finska – EGF/2017/002 FI Microsoft 2)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije;

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) ter zlasti člena 15(4) Uredbe,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2) ter zlasti točke 13 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je zagotavljanje podpore delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov opustile dejavnost, ter pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)  Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(3).

(3)  Finska je 1. februarja 2017 vložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi z odpusti presežnih delavcev v Microsoftu Oy (Microsoft Mobile Oy), pri njegovih enajstih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi ter v zvezi s prenehanjem dejavnosti. Vloga je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami, predloženimi v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG, kakor je določeno v členu 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)  Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 3.520.080 EUR za vlogo, ki jo je vložila Finska.

(5)  Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2017 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi znesek 3.520.080 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datum njegovega sprejetja](4)*.

V Bruslju,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(4)

* Datum vstavi Parlament pred objavo v UL.


OBRAZLOŽITEV

I.  OZADJE

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 in člena 15 Uredbe (EU) št. 1309/2013 sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II.  Vloga Finske in predlog Komisije

Komisija je 21. junija 2017 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Finske, da bi podprli ponovno vključevanje delavcev, ki so postali presežni v podjetju Microsoft (Microsoft Mobile Oy) ter pri 11 dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi, razvrščenih v oddelek 62 NACE Revizija 2 (Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti), predvsem v regijah na ravni NUTS 2 Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B1), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI197) in Etelä-Suomi (Varsinais-Suomi) (FI1C1), na trg dela.

Podjetja in število odpuščenih delavcev v referenčnem obdobju

Microsoft Mobile Oy

1191

Manpower Group Solutions

14

Accenture Oy

HCL Technologies Ltd

ISS Palvelut OyManpower

JOT Automation Oy

Lionbridge Oy

5

3

20

1

6

 

Sale Nordic Oy

Spellpoint Oy

Symbio Finland Oy

Tieto Oy

Varamiespalvelu-Group Oy

1

1

3

2

1

Skupno število podjetij: 12

Skupno število odpuščenih delavcev:

1248

Skupno število samozaposlenih oseb, ki so opustile dejavnost:

0

Skupno število upravičenih delavcev in samozaposlenih oseb:

1248

To je četrta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2017 in doslej druga za sektor, razvrščen v oddelek 62 NACE Revizija 2 (Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti). Nanaša se na 1248 delavcev, ki so postali presežni, in zadeva uporabo skupnega zneska v višini 3.520.080 EUR iz ESPG za Finsko.

Vloga je bila Komisiji poslana 1. februarja 2017 in dopolnjena z dodatnimi informacijami v šestih tednih od zahteve Komisije. Komisija je zaključila svojo oceno 21. junija 2017 in v skladu z vsemi ustreznimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za finančni prispevek iz ESPG, kot je navedeno v členu 4(1)(a) uredbe o ESPG.

Sektor IKT je zelo dovzeten za spremembe v svetovnem gospodarstvu zaradi velike konkurence, hitrega tehnološkega napredka in inovacij, združitev, prevzemov in zunanjega izvajanja. Konkurenca med delavci iz EU in zunaj EU je zelo močna. Delavci v evropskem sektorju IKT se starajo in so manj izobraženi kot ameriški in azijski. Finski strokovnjaki s področja IKT se soočajo z vse bolj globalno konkurenco v primerjavi z delavci v katerem koli drugem sektorju.

Šest vrst ukrepov, ki se bodo zagotavljali odpuščenim delavcem, zajema:

–  Mentorstvo in drugi pripravljalni ukrepi: ti ukrepi bodo vključevali usposabljanje za iskanje zaposlitve, podporo delovni mobilnosti (storitve EURES), individualno svetovanje (zaposlitveno mentorstvo), poklicno mentorstvo in ocene strokovnjakov.

–  Zaposlitvene in poslovne storitve: ta ukrep bo vključeval podporo samostojnemu iskanju zaposlitve, ocenjevanje kompetenc, preizkušanje in zaposlitvene dogodke.

–  Usposabljanje: ta ukrep bo vključeval poklicno in nadaljnje usposabljanje, usposabljanje za spopadanje s spremembami, ponovno izobraževanje ter izobraževanje na področju podjetništva in mobilnosti delovne sile.

–  Z nepovratnimi sredstvi za zagon podjetja naj bi se spodbudil začetek poslovne dejavnosti in samozaposlovanje posameznikov. Namen nepovratnih sredstev za zagon podjetja je potencialnim podjetnikom zagotoviti dohodek v obdobju, predvidenem za začetek in vzpostavitev polnega poslovanja.

–  Subvencioniranje plač bo presežnim delavcem dostopno v podporo zaposlitvi na novem delovnem mestu ali opravljanju vajeništva, in sicer z zmanjšanjem stroškov za plače novega delodajalca za omejeno časovno obdobje. Subvencioniranje plač obsega med 30 in 50 % stroškov za plačo delavca, in sicer za omejeno časovno obdobje (6–24 mesecev).

–  Nadomestila za potne stroške, stroške prenočitve in selitve: iskalcu zaposlitve se lahko dodeli nadomestilo za potne stroške in stroške nastanitve, ki nastanejo pri iskanju zaposlitve, ali potne stroške in stroške nastanitve za udeležbo v ukrepih usposabljanja ter nadomestilo za stroške selitve.

Zgoraj navedeni ukrepi so prilagojeni odpuščenemu delavcu in usmerjeni nanj, ukrepi za podjetništvo pa so usmerjeni na omejeno število oseb z realističnimi poslovnimi projekti.

Opisani ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG. Ti ukrepi ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialne zaščite.

Finska je predložila vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

–  pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju se bosta spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije,

–  upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju,

–  podjetja, ki so po odpuščanju nadaljevala svoje dejavnosti, so izpolnila svoje pravne obveznosti v zvezi z odpuščanjem in so ustrezno poskrbela za svoje delavce,

–  za predlagane ukrepe se ne bo prejela finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečilo se bo dvojno financiranje,

–  predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov,

–  finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

III.  Postopek

Komisija bo za aktiviranje sredstev sklada proračunskemu organu predložila predlog za prerazporeditev odobritev v ustrezno proračunsko vrstico v višini 3.520.080 EUR.

To je četrti predlog za prerazporeditev sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2017.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom bi moral Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

  CF/jb

D(2017)27397

Jean Arthuis

Predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v zadevi EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) ter njegova delovna skupina za ESPG sta preučila uporabo sredstev ESPG za primer EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina se v zvezi z zgornjo zahtevo strinjata z uporabo sredstev sklada. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Presoja odbora EMPL temelji na naslednjem:

A) ker ta vloga temelji na členu 4(1)(b) Uredbe (ES) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 1.248 delavcev, ki so postali presežni v podjetju Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) ter pri 11 dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi, ki delujejo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 62 NACE Revizija 2: Računalniško programiranje, svetovanje in druge dejavnosti;

B) Finska želi dokazati povezavo med odpusti in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, zato trdi, da je glavni razlog za zmanjšanje števila zaposlenih svetovna konkurenca v sektorju mobilne telefonije in posledično izguba tržnega deleža podjetja Microsoft Mobile Oy (z njegovim operacijskim sistemom Windows);

C) ker je 74 % delavcev, katerim je ukrep namenjen, moških, 26 % pa žensk; ker je 92,5 % upravičencev starih med 30 in 54 let, 2,5 % med 25 in 29 let, 5 % pa med 55 in 64 let;

D) ker je to osma vloga za ESPG iz Finske v zvezi s propadom podjetja Nokia.

Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Finske vključi naslednje pobude:

1. se strinja s Komisijo, da so merila za pomoč iz člena 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1309/2013 izpolnjena in da je zato Finska na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 3.520.080 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 5.559.300 EUR;

2. ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok 12 tednov od prejema popolne vloge finskih organov, saj je oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 21. junija 2017 in o tem še isti dan obvestila Parlament;

3. priznava, da imajo prizadete regije Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi in Etelä-Suomi že izkušnje z obsežnim odpuščanjem delavcev v podjetjih v sektorjih elektronike in programske opreme, in da imata zadnji dve regiji visoko regionalno stopnjo brezposelnosti (14,6 % oziroma 17,5 % delovne sile);

4. je zaskrbljen zaradi naraščajoče brezposelnosti med visoko izobraženimi ljudmi;

5. z obžalovanjem priznava izzive, s katerimi se soočajo proizvajalci mobilnih telefonov v EU; meni, da je treba ponuditi ustrezno podporo, da se bodo lahko prizadeti delavci prekvalificirali ter tako lažje našli zaposlitev v povezanih oziroma rastočih industrijskih sektorjih;

6. ugotavlja, da prilagojene storitve, ki se sofinancirajo iz ESPG, za odpuščene delavce vključujejo mentorstvo in druge pripravljalne ukrepe, zaposlitvene in poslovne storitve, usposabljanje, nepovratna sredstva za zagon podjetja, subvencioniranje plač ter nadomestila za potne stroške in stroške nastanitve;

7. pozdravlja posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, tudi s predstavniki središč za gospodarski razvoj (središča ELY), uradi za zaposlovanje in gospodarski razvoj (TE) zadevnih regij, podjetjem Microsoft, združenji finskih tehnoloških podjetij, sindikatom Pro, sindikatom poklicnih inženirjev na Finskem in finsko agencijo za financiranje inovacij;

8. se zaveda, da bodo ukrepi usposabljanja, ki se financirajo iz ESPG, dopolnjevali ukrepe, ki se financirajo prek sklada, ki ga je ustanovilo podjetje, da bi pomagalo nekdanjim zaposlenim pri zagonu malih podjetij v sektorju informacijskih tehnologij in drugih sektorjih; pozdravlja to pobudo;

9. ugotavlja, da bo za ukrepe dohodkovne podpore namenjenih 26,74 % celotnega svežnja prilagojenih storitev, kar je pod najvišjim pragom 35 %, določenim v uredbi; ugotavlja tudi, da so ti ukrepi odvisni od dejavnega sodelovanja upravičencev do pomoči pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

10. ugotavlja, da so finski organi potrdili, da se za predlagane ukrepe ne črpa finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, da se bo preprečilo dvojno financiranje in da bo doseženo dopolnjevanje z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov;

11. pozdravlja potrditev finskih organov, da finančni prispevek iz ESPG ne bo nadomestil ukrepov, ki jih morajo izvesti podjetja po nacionalnem pravu ali kolektivnih pogodbah;

12. opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire.

S spoštovanjem

Thomas HÄNDEL

Predsednik odbora EMPL


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

Predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

Zadeva:  Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Spoštovani g. Arthuis!

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za proračun naj bi poročilo o tem predlogu sprejel 31. avgusta 2017:

-  COM(2017)0322 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 3.520.080 EUR za 1.248 presežnih delavcev, odpuščenih v podjetju Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) ter pri 11 dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi. Glavno podjetje deluje v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 62 NACE Revizija 2 (Računalniško programiranje, svetovanje in druge dejavnosti). Do odpuščanja v podjetju Microsoft Mobile Oy je prišlo zlasti v regijah na ravni NUTS 2 Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi in Etelä-Suomi.

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru ter dodelitvi zgoraj omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem

Iskra MIHAJLOVA


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

30.8.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENL

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENL

André Elissen

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo