Förfarande : 2017/2098(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0278/2017

Ingivna texter :

A8-0278/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2017 - 9.6

Antagna texter :

P8_TA(2017)0337

BETÄNKANDE     
PDF 472kWORD 65k
1.9.2017
PE 606.282v02-00 A8-0278/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0278/2017), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Europeiska unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som blivit övertaliga bör vara dynamiskt och ställas till förfogande så snabbt och effektivt som möjligt.

C.  Finland har lämnat in ansökan EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 för finansiell kompensation från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) enligt insatskriterierna i artikel 4.1 a i förordningen om fonden med anledning av 1 248 uppsägningar vid Microsoft Mobile Oy och vid elva underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled i Finland, som är verksamma inom den näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 62 (dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.).

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att de villkor som fastställs i artikel 4.1 a i förordningen om fonden är uppfyllda och att Finland är berättigat till ekonomiskt stöd på 3 520 080 EUR enligt den förordningen, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 5 559 300 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att Finland lämnade in ansökan den 1 februari 2017 och att kommissionen, efter det att ytterligare information hade lämnades av Finland, avslutade sin bedömning den 21 juni 2017.

3.  Europaparlamentet påminner om att Microsoft förvärvade mobiltelefonverksamheten av Nokia och att Microsoft Mobile Oy grundades 2014. Parlamentet konstaterar att ungefär 4 700 Nokiaanställda överfördes till Microsoft Mobile Oy i Finland.

4.  Europaparlamentet konstaterar att huvudorsaken till uppsägningarna vid Microsoft Mobile Oy är den globala konkurrensen inom mobiltelefonsektorn, vilket har lett till att Microsoft Mobile Oy och dess Windowsbaserade operativsystem förlorat marknadsandelar. Parlamentet konstaterar att denna förlust av marknadsandelar ägt rum trots att Microsoft Mobile Oy släppt ut nya mobila enheter på marknaden och investerat i design, komponenter och marknadsföring.

5.  Europaparlamentet konstaterar bekymrat de utmaningar som EU:s mobiltelefontillverkare står inför. Parlamentet anser att tillräckligt stöd måste tillhandahållas så att de berörda arbetstagarna kan fortbilda sig för att lättare hitta jobb inom relaterade eller expanderande industrisektorer.

6.  Europaparlamentet konstaterar att uppsägningarna är en följd av att tillverkningen av mobila enheter flyttas till låglöneländer. Parlamentet konstaterar att vinnarna i denna konkurrens inom tillverkningen av smarttelefoner har varit tillverkare som är baserade i USA och Asien och som använder Android eller iOS som operativsystem.

7.  Europaparlamentet konstaterar att de drabbade regionerna Helsingfors-Nyland, Västra Finland och Södra Finland redan har drabbats av omfattande uppsägningar av företag i elektronikindustrin och programvaruindustrin, och att den regionala arbetslösheten är hög i Västra Finland och Södra Finland (14,6 % och 17,5 % av arbetskraften). Parlamentet konstaterar att 1 000 av 1 248 uppsagda arbetstagare som är berättigade till stöd från fonden förväntas delta i åtgärderna.

8.  Europaparlamentet konstaterar att 92,5 % av de berörda stödmottagarna är mellan 30 och 54 år, och många är högutbildade. Parlamentet konstaterar att arbetslösheten bland högutbildade personer har ökat avsevärt i samtliga tre regioner. Parlamentet är bekymrat över den redan svåra arbetslöshetssituationen för högkompetenta och högutbildade personer vars sysselsättningsutsikter normalt sett annars vore goda.

9.  Europaparlamentet noterar att Finland planerar sex olika typer av åtgärder: i) handledning och andra förberedande åtgärder, ii) sysselsättnings- och företagstjänster, iii) utbildning, iv) lönesubventioner, v) startpeng och

vi) resebidrag. Parlamentet konstaterar att dessa åtgärder utgör aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Parlamentet noterar att tillräckliga medel har anslagits för kontroll och rapportering.

10.  Europaparlamentet noterar att inkomststödjande åtgärder motsvarar 26,74 % av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen om fonden, och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

11.  Europaparlamentet betonar vikten av aktiva arbetsmarknadsåtgärder som finansieras av fonden. Parlamentet noterar att personliga tjänster i tidigare fall med stöd från fonden för uppsagda arbetstagare visat sig vara mycket värdefulla.

12.  Europaparlamentet välkomnar utnyttjandet av Eures-nätverkets tjänster för att vidarebefordra jobbannonser från utlandet till finländska arbetssökande. Parlamentet välkomnar det faktum att finländska myndigheter uppmuntrar de uppsagda arbetstagarna att fullt ut utnyttja sin rätt till fri rörlighet.

13.  Europaparlamentet noterar att de utbildningsåtgärder som finansieras genom fonden kommer att komplettera de åtgärder som finansieras genom en fond som inrättats av företaget för att hjälpa uppsagda arbetstagare att starta små företag i it-sektorn och i andra sektorer. Parlamentet välkomnar detta initiativ.

14.  Europaparlamentet välkomnar att de finländska myndigheterna den 12 juli 2016 inledde de individanpassade åtgärderna riktade till de berörda stödmottagarna, långt innan ansökan om stöd från fonden lämnades in för det föreslagna samordnade paketet.

15.  Europaparlamentet välkomnar att samråd genomförts med berörda aktörer, däribland företrädare för företrädare för närings-, trafik- och miljöcentralerna och från arbets- och näringsbyråerna i de berörda regionerna, Microsoft, Teknologiindustrin, Fackförbundet Pro och Ingenjörsförbundet i Finland samt Innovationsfinansieringsverket Tekes.

16.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som stöds via fonden ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

17.  Europaparlamentet noterar att den aktuella ansökan följer på en serie tidigare ansökningar från Finland till följd av Nokias nedgång (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft och EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems).

18.  Europaparlamentet konstaterar att det för närvarande pågår en insats som stöds av fonden (EGF/2016/001 FI/Microsoft) och som riktas till anställda som tidigare har sagts upp av Microsoft. Parlamentet betonar att de berörda stödmottagarna i den föreliggande ansökan inte är de samma som mottagarna i den pågående insatsen.

19.  Europaparlamentet noterar att de finländska myndigheterna har intygat att de föreslagna åtgärderna inte kommer att få ekonomiskt stöd från någon annan av unionens fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument, att eventuell dubbelfinansiering kommer att förhindras och att åtgärderna kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

20.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov.

21.  Europaparlamentet betonar på nytt att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer. Parlamentet betonar att Finland har bekräftat att stödet ur fonden faktiskt inte kommer att ersätta dessa åtgärder.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att allmänheten får tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

23.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Finland – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

av följande skäl:

(1)  Målet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) är att stödja arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globalisering, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris, eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och att hjälpa dem att återintegreras på arbetsmarknaden.

(2)  Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(3) inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

(3)  Den 1 februari 2017 lämnade Finland in en ansökan om utnyttjande av fonden med anledning av uppsägningar vid Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) och vid elva underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled samt med anledning av verksamheter som upphört. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av ekonomiskt stöd från fonden enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)  Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 3 520 080 euro som Finland ansökt om.

(5)  För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 3 520 080 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2017.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den [dagen för antagandet](4)*.

Utfärdat i Bryssel den,

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande    Ordförande  

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

* Datum ska införas av parlamentet före offentliggörandet i EUT.


MOTIVERING

I.  BAKGRUND

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–20208 och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/20139 får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner EUR (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning10, förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II.  Ansökan från Finland och kommissionens förslag

Den 21 juni 2017 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Finland medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda vid Microsoft (Microsoft Mobile Oy) och elva underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled inom den näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 62 (dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.), som i första hand är verksamma i Nuts11 2‑regionerna Helsingfors-Nyland (Nyland) (FI1B1), Västra Finland (Birkaland) (FI197) och Södra Finland (FI1C1).

Företag och antal uppsägningar under referensperioden

Microsoft Mobile Oy

1 191

Manpower Group Solutions

14

Accenture Oy

HCL Technologies Ltd

ISS Palvelut OyManpower

JOT Automation Oy

Lionbridge Oy

5

3

20

1

6

 

Sale Nordic Oy

Spellpoint Oy

Symbio Finland Oy

Tieto Oy

Varamiespalvelu-Group Oy

1

1

3

2

1

Antal företag totalt: 12

Totalt antal uppsagda arbetstagare:

1 248

Totalt antal egenföretagare vars verksamhet upphört:

0

Totalt antal berörda arbetstagare och egenföretagare:

1 248

Detta är hittills den fjärde ansökan som behandlas under budgetåret 2017, och den andra i sektorn Nace rev. 2 huvudgrupp 62 (dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.). Ansökan avser 1 248 arbetstagare som blivit uppsagda och innebär att totalt 3 520 080 EUR ur fonden utnyttjas för Finland.

Ansökan lämnades till kommissionen den 1 februari 2017 och kompletterades med ytterligare information under sex veckor före kommissionen svar. Kommissionen avslutade sin bedömning den 21 juni 2017 och har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen om fonden, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden, enligt artikel 4.1 a i förordningen om fonden.

IKT-sektorn är mycket utsatt för förändringarna i den globala ekonomin på grund av den stora konkurrensen, den snabba tekniska utvecklingen och innovationer, fusioner av bolag, anskaffningar och outsourcing. Konkurrensen mellan arbetstagare från EU och från länder utanför EU är intensiv. Anställda inom den europeiska IKT-sektorn är äldre och har lägre utbildning än sina amerikanska och asiatiska kolleger. IKT-anställda i Finland står inför en alltmer global konkurrens, mer än inom någon annan sektor.

De sex åtgärdstyperna som ska erbjudas de uppsagda arbetstagarna består av följande:

–  Handledning och andra förberedande åtgärder: I dessa åtgärder ingår jobbsökningskurser, stöd till rörlighet på arbetsmarknaden (Eurestjänster), personlig handledning (jobbcoachning), yrkesvägledning och expertbedömningar.

–  Sysselsättnings- och företagstjänster: I dessa åtgärder ingår stöd till oberoende arbetssökande, kompetensbedömningar, prova-på-tillfällen och rekryteringsevenemang.

–  Utbildning: I denna åtgärd ingår yrkesinriktad utbildning, fortbildning, utbildning som förbereder för förändringar, omskolning, företagarutbildning samt utbildning som stöder rörlighet på arbetsmarknaden.

–  Startpeng ska främja ny företagsverksamhet och enskilda personers verksamhet som egenföretagare. Syftet med startpengen är att garantera att den som vill bli företagare har en utkomst under den tid som det beräknas ta att starta och etablera företagsverksamheten.

–  För att uppmuntra nyanställningar och lärlingsutbildning kommer arbetsgivare som anställer en arbetslös arbetstagare att under en begränsad tidsperiod beviljas en lönesubvention som minskar lönekostnaderna. Lönesubventionen är på mellan 30 och 50 % av lönekostnaden för arbetstagaren under en begränsad period (6–24 månader).

–  Bidrag till resor, uppehälle och flyttkostnader: Arbetssökande kan få bidrag för resor och uppehälle i samband med att de söker arbete, eller för resor och uppehälle för att delta i fortbildning samt kompensation för flyttkostnader.

De ovannämnda åtgärderna är individanpassade och riktade till de uppsagda arbetstagarna, medan entreprenörsåtgärder är riktade till ett begränsat antal personer med realistiska företagsprojekt.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om fonden. Åtgärderna ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

Finland har gett alla nödvändiga garantier när det gäller följande:

–  Principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vilka som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem.

–  De krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen är uppfyllda.

–  De företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och har vidtagit vederbörliga åtgärder för sina anställda.

–  De föreslagna åtgärderna kommer inte att få något ekonomiskt stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras.

–  De föreslagna åtgärderna kommer att komplettera åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

–  Det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

III.  Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk kommer kommissionen att för budgetmyndigheten lägga fram ett förslag till överföring av ett belopp på 3 520 080 EUR till den berörda budgetposten.

Detta är det fjärde förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten har fått hittills under 2017.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

  CF/jb

D(2017)27397

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter granskade utnyttjandet av fonden för ärendet EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 och antog följande yttrande.

EMPL-utskottet och dess arbetsgrupp är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A)  Denna ansökan grundar sig på artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 (förordningen om fonden) och gäller 1 248 uppsägningar i Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) och elva underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled, som är verksamma inom den näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 62: dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.

B)  För att fastställa om finns det ett samband mellan uppsägningarna och de genomgripande strukturförändringarna inom världshandeln till följd av globaliseringen anför Finland att den största orsaken till personalnedskärningarna är den globala konkurrensen inom mobiltelefonsektorn, vilket har lett till att Microsoft Mobile Oy (och dess Windowsbaserade operativsystem) förlorat marknadsandelar.

C)  Av de arbetstagare som omfattas av åtgärden är 74 % män och 26 % kvinnor. Av de berörda stödmottagarna är 92,5 % mellan 30 och 54 år, 2,5 % är mellan 25 och 29 år och 5 % är mellan 55 och 64 år.

D)  Detta är den åttonde ansökan om utnyttjande av fonden från Finland till följd av Nokias nedgång.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag avseende Finlands ansökan:

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att insatskriterierna enligt artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Finland därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 3 520 080 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 5 559 300 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att kommissionen respekterade tidsfristen på tolv veckor från och med den dag då ansökan från de finländska myndigheterna togs emot fram till dess att kommissionen avslutade sin bedömning av huruvida ansökan uppfyllde villkoren för ekonomiskt stöd, den 21 juni 2017, och underrättade parlamentet om detta samma dag.

3.  Europaparlamentet konstaterar att de drabbade regionerna Helsingfors-Nyland, Västra Finland och Södra Finland redan har drabbats av omfattande uppsägningar av företag i elektronikindustrin och programvaruindustrin, och att den regionala arbetslösheten är hög i de två sistnämnda regionerna (14,6 % och 17,5 % av arbetskraften).

4.  Europaparlamentet är oroat över den växande arbetslösheten bland högutbildade personer.

5.  Europaparlamentet konstaterar bekymrat de utmaningar som EU:s mobiltelefontillverkare står inför. Parlamentet anser att tillräckligt stöd måste tillhandahållas så att de berörda arbetstagarna kan fortbilda sig för att lättare hitta jobb inom relaterade eller expanderande industrisektorer.

6.  Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som samfinansieras genom fonden för uppsagda arbetstagare inkluderar handledning och andra förberedande åtgärder, sysselsättnings- och företagstjänster, fortbildning, lönesubventioner, startpeng och bidrag till resor, uppehälle och flyttkostnader.

7.  Europaparlamentet välkomnar de samråd som genomförts med berörda aktörer, däribland företrädare för företrädare för närings-, trafik- och miljöcentralerna och från arbets- och näringsbyråerna i de berörda regionerna, Microsoft, Teknologiindustrin, Fackförbundet Pro och Ingenjörsförbundet i Finland samt Innovationsfinansieringsverket Tekes.

8.  Europaparlamentet noterar att de utbildningsåtgärder som finansieras genom fonden kommer att komplettera de åtgärder som finansieras genom en fond som inrättats av företaget för att hjälpa uppsagda arbetstagare att starta små företag i it-sektorn och i andra sektorer. Parlamentet välkomnar detta initiativ.

9.  Europaparlamentet noterar att inkomststödjande åtgärder motsvarar 26,74% av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen. Dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

10.  Europaparlamentet noterar att de finländska myndigheterna har intygat att de föreslagna åtgärderna inte kommer att få ekonomiskt stöd från någon annan av unionens fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument, att eventuell dubbelfinansiering kommer att förhindras och att åtgärderna kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

11.  Europaparlamentet välkomnar att Finland har bekräftat att ekonomiskt stöd från fonden inte kommer att ersätta åtgärder som det berörda företaget är skyldigt att vidta enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

12.  Europaparlamentet påminner om att i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden ska det samordnade paketet med individanpassade tjänster utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och efterfrågad kompetens, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

Med vänlig hälsning

Thomas Händel

Ordförande för EMPL-utskottet


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Till ordföranden

Ett kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att ett betänkande till detta förslag ska antas av budgetutskottet den 31augusti 2017.

-  I COM(2017)0322 föreslås ett ekonomiskt stöd från fonden på 3 520 080 EUR för 1 248 arbetstagare som sagts upp vid Microsoft (Microsoft Mobile Oy) och 11 underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled. Huvudföretaget är verksamt inom den näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 62 (dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.). De flesta uppsägningarna vid Microsoft Oy skedde i Nuts 2-regionerna Helsingfors-Nyland, Västra Finland och Södra Finland.

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från fonden fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och har bett mig skriva och meddela dig att en majoritet av utskottets ledamöter inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovannämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

30.8.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande