Διαδικασία : 2016/0217(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0279/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0279/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2017 - 9.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0368

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 671kWORD 57k
4.9.2017
PE 602.916v02-00 A8-0279/2017

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συμφωνίας για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος ΕΕ-ΛΑΚ

(11342/2016 – C8-0458/2016 – 2016/0217(NLE))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Javier Couso Permuy

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συμφωνίας για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος ΕΕ-ΛΑΚ

(11342/2016 – C8-0458/2016 – 2016/0217(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11342/2016),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος ΕΕ-ΛΑΚ (11356/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 209 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 212 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0458/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 και παράγραφος 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0279/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της κοινότητας των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Λαμβάνοντας ως βάση την ύπαρξη ισχυρών ιστορικών, κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων και μιας κοινότητας αξιών, η Λατινική Αμερική, η Καραϊβική και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δρομολόγησαν στην πρώτη σύνοδο κορυφής στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1999, μια διαδικασία «διπεριφερειακής στρατηγικής εταιρικής σχέσης». Το φιλόδοξο αυτό σχέδιο το οποίο, μεταξύ άλλων στόχων, επικεντρώνεται σε έναν δυναμικό πολιτικό διάλογο και στη δημιουργία ενός χώρου πολιτικών και οικονομικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο περιφερειών, ενισχύθηκε το 2010 με τη σύσταση της Κοινότητας των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC). Η κοινότητα αυτή δημιουργήθηκε ως περιφερειακή πολιτική πλατφόρμα στην οποία συμμετέχουν 33 κράτη της αμερικανικής ηπείρου. Η CELAC έχει καταστεί πλέον το αντισυμβαλλόμενο μέρος της ΕΕ στη διπεριφερειακή εταιρική σχέση.

Σχετικά με το Ίδρυμα ΕΕ-ΛΑΚ

Το Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (Ίδρυμα ΕΕ-ΛΑΚ) δημιουργήθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Κοινότητας των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC) το 2010. Τα μέλη της είναι οι χώρες της ΕΕ και της CELAC, καθώς και η ίδια η ΕΕ. Το Ίδρυμα αποτελεί εργαλείο της εταιρικής σχέσης ΕΕ-CELAC και οι δραστηριότητές του τροφοδοτούν τον διακυβερνητικό διάλογο, σύμφωνα με το διπεριφερειακό σχέδιο δράσης.

Αποστολή του Ιδρύματος είναι να ενισχύσει και να προωθήσει τη διπεριφερειακή στρατηγική εταιρική σχέση, βελτιώνοντας την προβολή και προωθώντας την ενεργό συμμετοχή των αντίστοιχων κοινωνιών των πολιτών.

Κατά τη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της CELAC και της ΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σάντο Ντομίνγκο, στις 25 Οκτωβρίου 2016, υπογράφηκε η συμφωνία(1) για τη σύσταση του Ιδρύματος ως διεθνούς οργανισμού. Ο θεματοφύλακας της συμφωνίας για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος ΕΕ-ΛΑΚ είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και κατατέθηκε προς επικύρωση στις 25 Οκτωβρίου 2016, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της.

Το Ίδρυμα ΕΕ-ΛΑΚ έχει διαφορετικά προγράμματα που εξετάζουν τη διπεριφερειακή σχέση και εμβαθύνουν στα ζητήματα που εντάσσονται στο πλαίσιο της διπεριφερειακής ατζέντας και προσδιορίζονται στο πλαίσιο των εν λόγω νέων πτυχών της εταιρικής σχέσης, που μπορεί να οδηγήσει σε νέους τρόπους και τομείς συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Επιδιώκει επίσης να προωθήσει σημεία επαφής για τον διάλογο και τον προβληματισμό με μη κυβερνητικούς παράγοντες, ώστε να εμπλουτιστεί και να ενισχυθεί η διακυβερνητική διαδικασία για να βρεθούν απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες αμφότερων των περιφερειών.

Η προώθηση του έργου για την ανάλυση και τη γνώση της διπεριφερειακής ατζέντας δίνει τη δυνατότητα στο Ίδρυμα ΕΕ-ΛΑΚ να διαβιβάζει στα διακυβερνητικά όργανα προτάσεις και προσεγγίσεις που λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων. Διαθέτει επίσης πολλές δημοσιεύσεις, έγγραφα και πανεπιστημιακές και κυβερνητικές βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-ΛΑΚ από το 1999. Παρέχει μια ενιαία υπηρεσία για ερευνητές και ενδιαφερόμενους σχετικά με τη διπεριφερειακή σχέση και τα θέματα που καλύπτονται από αυτήν.

Αιτιολόγηση του εισηγητή

Οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής βασίζονται σε βαθείς ιστορικούς, πολιτιστικούς και ανθρώπινους δεσμούς, καθώς και στο διεθνές δίκαιο, τον απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις κοινές αρχές και αξίες και στα αμοιβαία συμφέροντα. Η παρούσα συμφωνία για τη σύσταση του Ιδρύματος ΕΕ-ΛΑΚ αποσκοπεί στην εμβάθυνση αυτής της διμερούς στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η CELAC επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους σε όλους τους στόχους και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στη δέσμευση για τη διατήρηση της κυρίαρχης ισότητας όλων των κρατών, τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας και την προάσπιση της επίλυσης των διαφορών με ειρηνικά μέσα και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη και το διεθνές δίκαιο. Στις διεθνείς σχέσεις μεταξύ των δύο περιφερειών έχουν κατοχυρωθεί δεσμεύσεις για αποχή από κάθε συμπεριφορά που θα μπορούσε να αντιβαίνει προς τις αρχές αυτές και για αποφυγή των απειλών ή της χρήσης βίας κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν συνάδει προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.

Από την ίδρυση της CELAC, το 2010, έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη συνεργασία Ευρώπης, Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής και, ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε τις θετικές εξελίξεις στη βελτίωση των διπεριφερειακών σχέσεων. Οι εν λόγω διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης, πολιτικού διαλόγου, συνεργασίας, αλληλεγγύης, συμπληρωματικότητας και ανάπτυξης των εθνικών και περιφερειακών ικανοτήτων αποτελούν τη θεμελιώδη βάση για πολυμερή συνεργασία και για μια πιο δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμια διακυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα ΕΕ-ΛΑΚ θα δώσει τη δυνατότητα ενίσχυσης του διπεριφερειακού διαλόγου, εμβάθυνσης των αμοιβαίων σχέσεών μας προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους, επιβεβαίωσης των εύλογων προσδοκιών των πολιτών από τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη και αποτελεσματικής ανταπόκρισης στις παγκόσμιες προκλήσεις.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι στη Δήλωση των Βρυξελλών της ΕΕ-CELAC της 11ης Ιουνίου 2015 το θέμα είχε τίτλο «Διαμορφώνοντας το κοινό μας μέλλον: Προς μια ευημερούσα, συνεκτική και βιώσιμη κοινωνία για τους πολίτες μας» και, επομένως, η κύρωση του Ιδρύματος ΕΕ-ΛΑΚ ως διεθνούς οργανισμού είναι απολύτως δικαιολογημένη.

(1)

Η συμφωνία είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες: https://eulacfoundation.org/es/acuerdo-constitutivo-de-la-fundaci%C3%B3n-internacional-eu-lac


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύναψη της συμφωνίας για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος ΕΕ-ΛΑΚ

Έγγραφα αναφοράς

11342/2016 – C8-0458/2016 – JOIN(2016)0034 – 2016/0217(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

10.11.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

21.11.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

21.11.2016

INTA

21.11.2016

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

DEVE

7.9.2016

INTA

31.8.2016

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Javier Couso Permuy

21.3.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

30.8.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

59

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Γεώργιος Επιτήδειος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elisabetta Gardini, Neena Gill, Ana Gomes, András Gyürk, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Urmas Paet, Mirosław Piotrowski, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko, Τάκης Χατζηγεωργίου

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Seb Dance, Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Pierre Vieu, Ivan Štefanec

Ημερομηνία κατάθεσης

4.9.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

59

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Σοφία Σακοράφα, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu

NI

Γεώργιος Επιτήδειος

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, András Gyürk, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Željana Zovko

S&D

Andi Cristea, Seb Dance, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Miroslav Poche, Elena Valenciano, Boris Zala, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

-

EFDD

James Carver

NI

Janusz Korwin-Mikke

4

0

ECR

Marek Jurek, Mirosław Piotrowski

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου