Menetlus : 2016/0217(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0279/2017

Esitatud tekstid :

A8-0279/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/10/2017 - 9.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0368

SOOVITUS     ***
PDF 445kWORD 59k
4.9.2017
PE 602.916v02-00 A8-0279/2017

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(11342/2016 – C8‑0458/2016 – 2016/0217(NLE))

Väliskomisjon

Raportöör: Javier Couso Permuy

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(11342/2016 – C8‑0458/2016 – 2016/0217(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (11342/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu eelnõu (11356/2016),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 209 lõikele 2 ning artikli 212 lõikele 1 koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktiga a ja artikli 218 lõike 8 teise lõiguga (C8-0458/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A8-0279/2017),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse riikide valitsustele ja parlamentidele.


SELETUSKIRI

Taustteave

Lähtudes vastastikustest tihedatest ajaloolistest, sotsiaalsetest ja majandussuhetest ning ühistest väärtustest, käivitasid Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riigid ning Euroopa Liit oma 1999. aastal Rio de Janeiros toimunud esimesel tippkohtumisel kahe piirkonna strateegilise partnerluse protsessi. See on auahne projekt, mille eesmärgid on muu hulgas dünaamiline poliitiline dialoog ning mõlema piirkonna vahelise poliitiliste ja majandusküsimuste arutelufoorumi loomine, ning mis sai uue impulsi 2010. aastal, kui asutati Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühendus (CELAC). Nimetatud ühendus on piirkondlik poliitiline platvorm, mis ühendab 33 Ameerika riiki. CELACist on saanud kahe piirkonna vahelises koostöös ELi partner.

Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvaheline sihtasutus

Euroopa Liidu (EL) ja CELACi riigipead ja valitsusjuhid lõid 2010. aastal Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse (edaspidi „sihtasutus“). Sihtasutuse liikmed on ELi ja CELACi liikmesriigid ning EL. Sihtasutus on ELi ja CELACi partnerluse teostamise vahend ning selle tegevus edendab vastavalt piirkondadevahelisele tegevuskavale valitsustevahelist dialoogi.

Sihtasutuse eesmärk on tugevdada ja edendada kahe piirkonna strateegilist partnerlust, muutes seda nähtavamaks ja õhutades mõlema piirkonna kodanikuühiskonda selles aktiivselt osalema.

25. oktoobril 2016. aastal Santo Domingos toimunud CELACi ja ELi välisministrite kohtumisel allkirjastati leping(1), mille kohaselt sihtasutus luuakse rahvusvahelise organisatsiooni kujul. Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu hoiulevõtja on Euroopa Liidu Nõukogu ning see on avatud ratifitseerimiseks alates 25. oktoobrist 2016 kuni lepingu jõustumiseni.

Sihtasutus teostab mitmesuguseid programme, mille abil uuritakse kahe piirkonna vahelisi suhteid, keskendudes piirkondadevahelises tegevuskavas märgitud teemadele ning otsides nende seast selliseid uusi partnerluse aspekte, mis võiksid panna aluse ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna vahelise koostöö uutele vormidele ja valdkondadele.

Püütakse edendada ka dialoogi- ja arutelufoorumeid valitsusväliste osapooltega, et valitsustevahelist protsessi toetada ja rikastada ning püüda mõlema piirkonna ees seisvaid probleeme lahendada.

Tänu analüüsitegevusele ja piirkondadevahelise tegevuskava tundmisele saab sihtasutus esitada valitsustevahelistele organitele ettepanekuid ja käsitlusi, mida otsuste tegemisel arvesse võtta. Sihtasutus on avaldanud hulgaliselt publikatsioone, dokumente ning viiteid ametlikele ja teaduslikele väljaannetele, mis käsitlevad ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna suhteid 1999. aasta järgsel ajavahemikul. Ta pakub unikaalseid teenuseid teadlastele ja kõigile, keda huvitavad kahe piirkonna vahelised suhted ja nendega seotud küsimused.

Raportööri seisukoht

Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna vaheliste suhete aluseks on tihedad ajaloolised, kultuurilised ja inimestevahelised sidemed, rahvusvaheline õigus, inimõiguste täielik tunnustamine ning ühised väärtused, huvid ja põhimõtted. Sihtasutuse asutamislepingu eesmärk on piirkondadevahelise strateegilise partnerluse süvendamine.

Euroopa Liit ja CELAC kinnitavad, et järgivad kõiki ÜRO põhikirjas sätestatud eesmärke ja põhimõtteid, kaitsevad kõigi riikide suveräänset võrdsust, austavad nende territoriaalset terviklikkust ja poliitilist sõltumatust ning toetavad kõigi erimeelsuste rahumeelset ja õiglast lahendamist vastavalt rahvusvahelise õiguse põhimõtetele. Mõlema piirkonna vahelistes suhetes on kokku lepitud hoiduda igasugusest tegevusest, mis võib olla nimetatud põhimõtetega vastuolus, ning hoiduda ähvardustest ja mis tahes sellisest jõu kasutamisest, mis on ÜRO eesmärkide ja põhimõtetega vastuolus.

Alates CELACi loomisest 2010. aastal on ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna vaheline koostöö edenenud ning kahe piirkonna vaheliste suhete areng annab põhjust rahuloluks. Piirkondadevahelise integratsiooni, poliitilise dialoogi, koostöö, solidaarsuse, vastastikuse täiendavuse ning riiklike ja piirkondlike võimekuste areng loovad mitmepoolsusele ning senisest demokraatlikumale ja ühtsemale ülemaailmsele juhtimisele tugeva aluse.

Selles mõttes aitab sihtasutus intensiivistada piirkondadevahelist dialoogi ning süvendada vastastikuseid suhteid kuni nende potentsiaali täieliku realiseerimiseni, võtta arvesse Ladina-Ameerika ja Euroopa kodanike õigustatud ootusi ja globaalprobleeme tulemuslikult lahendada.

Lisaks tuleb märkida, et ELi-CELACi 11. juuni 2015. aasta Brüsseli deklaratsiooni kohaselt lepiti kokku meie ühise tuleviku kujundamises, vajaduses tegutseda selle nimel, et luua meie kodanikele jõukas, sidus ja jätkusuutlik ühiskond, ning et neid eesmärke silmas pidades on sihtasutuse rahvusvahelise organisatsiooni kujul asutamise lepingu ratifitseerimine igati põhjendatud.

(1)

Leping on 23 keeles kättesaadav veebiaadressil https://eulacfoundation.org/es/acuerdo-constitutivo-de-la-fundaci%C3%B3n-internacional-eu-lac


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu sõlmimine

Viited

11342/2016 – C8-0458/2016 – JOIN(2016)0034 – 2016/0217(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

10.11.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

21.11.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

21.11.2016

INTA

21.11.2016

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

DEVE

7.9.2016

INTA

31.8.2016

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Javier Couso Permuy

21.3.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

30.8.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

59

2

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Elisabetta Gardini, Neena Gill, Ana Gomes, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Urmas Paet, Mirosław Piotrowski, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Seb Dance, Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Pierre Vieu, Ivan Štefanec

Esitamise kuupäev

4.9.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

59

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu

NI

Georgios Epitideios

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, András Gyürk, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Željana Zovko

S&D

Andi Cristea, Seb Dance, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Miroslav Poche, Elena Valenciano, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

EFDD

James Carver

NI

Janusz Korwin-Mikke

4

0

ECR

Marek Jurek, Mirosław Piotrowski

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusalane teave