Процедура : 2017/2101(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0280/2017

Внесени текстове :

A8-0280/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Приети текстове :

P8_TA(2017)0335

ДОКЛАД     
PDF 746kWORD 63k
5.9.2017
PE 607.953v02-00 A8-0280/2017

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия

(COM(2017)0540 – C8‑0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик по становище: Джовани Ла Вия

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0540 – C8‑0199/2017),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 10 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0280/2017),

1.  отбелязва, че решението представлява най-голямото досега единично мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз;

2.  отбелязва, че максималният праг на аванса, предвиден в член 4а от Регламент (ЕО) № 2012/2002, изменен от Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета(4), често може да е недостатъчна помощ за тези бедствия, които са класифицирани като „големи природни бедствия“; подчертава, че е необходимо да се помисли за по-висок праг за тези конкретни първи финансови вноски, за да се обърне ефективно и бързо внимание на щетите, причинени от тази категория бедствия;

3.  приветства решението като знак за солидарността на Съюза с гражданите и регионите на Съюза, засегнати от природните бедствия;

4.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

5.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (OВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1439).


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 11 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (наричан по-долу „Фондът“) има за цел да се осигури възможност на Съюза да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на извънредни ситуации, с цел да се покаже солидарност с населението на регионите, засегнати от природни бедствия.

(2)  Съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013(3) на Съвета максималната годишна сума, която Фондът не може да надхвърля, е 500 милиона евро (по цени от 2011 г.). Цялата неизразходвана отпусната през 2016 г. сума беше пренесена за следващата година, в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013, и беше частично използвана през април 2017 г. Отпуснатата сума за 2017 г. все още не беше използвана.

(3)  На 16 ноември 2016 г. Италия подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след земетресението, засегнало областите Абруцо, Лацио, Марке и Умбрия на 24 август 2016 г. Последващи земетресения засегнаха допълнително поразените преди това области и значително повишиха равнището на по-рано докладваните вреди. Италия подаде окончателното си заявление на 15 февруари 2017 г. с преразгледани оценки, включващи всички вреди, нанесени между 24 август 2016 г. и 18 януари 2017 г.

(4)  Заявлението на Италия отговаря на условията за отпускане на средства от Фонда, определени в член 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002.

(5)  Поради това Фондът следва да бъде мобилизиран, за да се предостави финансова помощ на Италия.

(6)  Тъй като сумата, която може да бъде мобилизирана за 2017 г., не е достатъчна да покрие пълното подпомагане, разликата следва по изключение да се финансира чрез годишната сума, налична за 2018 г., както е предвидено в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013.

(7)  За да се сведе до минимум времето за мобилизиране на средства от Фонда, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За общия бюджет на Съюза за финансовата 2017 година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира за предоставянето на сумата от 1 196 797 579 EUR на Италия под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от... [датата на приемането му](4)*.

Съставено в ... на ... година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

  ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)

  ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(4)

* Датата ще бъде въведена от Парламента преди публикуването в ОВ.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Комисията предлага да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на финансова помощ, свързана със земетресенията в Италия между август 2016 г. и януари 2017 г. в областите Абруцо, Лацио, Марке и Умбрия.

Между края на август 2016 г. и средата на януари 2017 г. поредица от силни земетресения с магнитуд от 5,9 до 6,5 по скалата на Рихтер, последвани от голям брой вторични трусове, засегнаха обширни райони на Апенините в Централна Италия, по-конкретно областите Абруцо, Лацио, Марке и Умбрия. Жертвите бяха 333, над 30 000 души се нуждаеха от помощ, бяха нанесени значителни щети на инфраструктурата, предприятията, включително стопанства и туристическия сектор, и условията на живот на засегнатото население. Например центърът на град Аматриче и базиликата „Свети Бенедикт“ от 14 век в Норчия бяха унищожени след трусовете през август и октомври.

В своето заявление, първоначално получено от Комисията на 16 ноември 2016 г. и допълнено на 15 февруари 2017 г., за да включи всички вреди, нанесени между 24 август 2016 г. и 18 януари 2017 г. италианските органи оценяват общите преки вреди, причинени от бедствието, на 21 878,8 милиона евро. Тъй като това представлява 1,36% от БНД на Италия (3,3 милиарда евро) и следователно надвишава прага от 3 милиона евро, бедствието може да бъде класифицирано като „голямо природно бедствие“ по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламента за създаване на фонд „Солидарност“.

Разходите за основните неотложни операции, отговарящи на условията за подпомагане съгласно член 3, параграф 2 от Регламента, се оценяват от италианските органи на 2 149 363 344 EUR, като най-голям дял имат разходите за възстановяване на функционирането на инфраструктурата, и по-специално на пътищата, следвани от разходите за спасителни операции и временно настаняване.

Засегнатите региони попадат в категорията „региони в преход“ и „по-развити региони“ в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (2014 – 2020 г.). Италианските органи са заявили намерението си да пренасочат средства от програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове към мерки за възстановяване.

Италия поиска авансово плащане, което беше разрешено от Комисията на 29 ноември 2016 г., в размер на 30 000 000 EUR (максималния възможен размер съгласно разпоредбите на Регламента), които бяха изплатени в пълен размер.

В съответствие с досегашната практика Комисията предлага да се приложи ставка от 2,5% от общите преки щети до равнището на прага на Италия за „голямо бедствие“ и 6% за частта от общите преки щети над този праг. Следователно общият размер на предложената помощ е 1 196 797 579 EUR.

Заключение

Предложеното мобилизиране изисква изменение на бюджета за 2017 г. и проект на коригиращ бюджет (№ 4/2017) с цел увеличаване на бюджетна статия 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ с 1 166 797 579 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Това е второто решение за мобилизиране за 2017 г. и представлява най-голямото единично мобилизиране на ФСЕС досега.

Общата сума, налична за мобилизиране на ФСЕС в началото на 2017 г., възлиза на 1 115 121 612 EUR, представляващи разпределените за 2017 г. средства и всички средства от 2016 г., които са останали неизразходвани и са били пренесени. Сумата, която може да бъде мобилизирана на този етап от 2017 година, възлиза на 902 826 499 EUR, което съответства на общата сума, налична в началото на годината, минус предишното мобилизиране на Фонда (71 524 810 EUR), минус задържаната сума от 140 770 303 EUR в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламента за МФР, който предвижда задължението за запазване на 25% от годишната разпределена сума до 1 октомври на съответната година.

Тъй като тази сума не е достатъчна да покрие пълното мобилизиране, Комисията предлага да покрие разликата от 293 971 080 EUR чрез авансово плащане от годишната сума на разположение през 2018 г., в съответствие с член 10, параграф 2 от Регламента за МФР.

Докладчикът препоръчва бързо одобрение на предложението за решение на Комисията, приложено към настоящия доклад, което ще доведе до мобилизиране на безпрецедентна сума за една единствена държава, в знак на европейска солидарност със засегнатите италиански региони.


ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

г-н Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Европейски парламент

Относно:  Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия

Уважаеми господин Артюи,

Европейската комисия предаде на Европейския парламент своето предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (COM(2017)0540) въз основа на заявление за мобилизиране на средства от фонда, подадено от Италия във връзка с поредицата земетресения между август 2016 г. и януари 2017 г. в областите Абруцо, Лацио, Марке и Умбрия.

Комисията предлага мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, като оценява причинените от бедствията щети, както следва:

Бедствие

Общ размер на преките щети

(млн. EUR)

Праг за големи бедствия

 

(млн. EUR)

2,5% от преките щети до прага

(млн. EUR)

6% от преките щети над прага (EUR)

 

Общ размер на предложената помощ

 

(EUR)

ИТАЛИЯ

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

ОБЩО

1 196 797 579

Като се има предвид, че сумата от 30 000 000 EUR вече беше платена за това заявление по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) авансово от бюджета за 2016 г., Комисията предлага проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 4 за 2017 година (COM(2017)0541final), за да се покрие горепосоченото мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ чрез увеличаване на бюджетна статия 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ с 1 166 797 579 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Координаторите на комисията обсъдиха предложенията и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу горепосоченото мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС съобразно предложението на Комисията и подкрепят съответния ПКБ № 4/2017 съобразно предложението на Комисията.

Общоприет израз на вежливост и подпис

Искра МИХАЙЛОВА


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

30.8.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Fabio Massimo Castaldo


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация