Postup : 2017/2101(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0280/2017

Předložené texty :

A8-0280/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0335

ZPRÁVA     
PDF 654kWORD 58k
5.9.2017
PE 607.953v02-00 A8-0280/2017

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Giovanni La Via

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA – DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)00540 – C8-0199/2017),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na bod 11 této dohody,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0280/2017),

1.  konstatuje, že toto rozhodnutí se týká uvolnění dosud historicky nejvyšší částky z Fondu solidarity Evropské unie;

2.  konstatuje, že maximální výše zálohové platby stanovená v článku 4a nařízení (ES) č. 2012/0020 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014(4) by mohla být často nedostatečným opatřením pomoci v případě katastrof naplňujících znaky „závažných přírodních katastrof“; zdůrazňuje, že je třeba uvažovat o vyšší maximální částce pro tyto specifické první finanční příspěvky, aby bylo možno účinně a pohotově reagovat na škody způsobené tímto typem katastrof;

3.  vítá toto rozhodnutí jako projev solidarity Unie s občany a regiony Unie zasaženými přírodními katastrofami;

4.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze tohoto usnesení;

5.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 1439.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1), a zejména na čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 11 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Účelem Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) je umožnit Unii rychle, účinně a flexibilně reagovat na mimořádné situace a projevit solidaritu s obyvatelstvem oblastí postižených přírodními katastrofami.

(2)  Fond nesmí překročit maximální roční částku 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 10 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3). Celý příděl prostředků na rok 2016 zůstal nevyužit, byl přenesen do následujícího roku v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 a byl částečně použit v dubnu 2017. Z přídělu na rok 2017 ještě prostředky nebyly čerpány.

(3)  Itálie dne 16. listopadu 2016 předložila žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti se zemětřesením, které postihlo regiony Abruzzo, Lazio, Marcha a Umbrie dne 24. srpna 2016. Další otřesy půdy postihly již dříve zasažené oblasti a výrazně zvýšily míru dříve nahlášených škod. Itálie poté podala svou konečnou žádost dne 15. února 2017 s aktualizovanými odhady obsahujícími i veškeré škody způsobené mezi 24. srpnem 2016 a 18. lednem 2017.

(4)  Žádost Itálie splňuje požadavky pro poskytnutí finanční pomoci z fondu, jak je stanoveno v článku 4 nařízení (ES) č. 2012/2002.

(5)  Z fondu by proto měly být uvolněny prostředky na finanční příspěvek Itálii.

(6)  Jelikož částka, kterou lze uvolnit pro rok 2017, nestačí k pokrytí plné výše příspěvku, rozdíl by měl být mimořádně financován z částky, která bude k dispozici na rok 2018, a to na základě čl. 10 odst. 2 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013.

(7)  V zájmu toho, aby doba potřebná pro uvolnění prostředků z fondu byla co nejkratší, by toto rozhodnutí mělo být použitelné ode dne jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolňuje částka 1 196 797 576 EUR ve prospěch Itálie, ve formě prostředků na závazky a platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne ... [datum jeho přijetí](4)*.

V

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

(1)

  Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884),

(4)

* Parlament před vyhlášením v Úředním věstníku vloží datum přijetí.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise navrhuje uvolnit prostředky z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) na poskytnutí finanční pomoci v souvislosti se zemětřeseními, k nimž došlo mezi srpnem 2016 a lednem 2017 v regionech Abruzzo, Lazio, Marcha a Umbrie v Itálii.

V období od konce srpna 2016 do půli ledna 2017 postihla rozsáhlé oblasti Apeninského pohoří ve střední Itálii, zejména v regionech Abruzzo, Lazio, Marcha a Umbrie, série silných zemětřesení o síle 5,9 až 6,5 stupně Richterovy škály, po nichž došlo ještě k následným otřesům. Tato zemětřesení si vyžádala 333 obětí, přes 30 000 lidí po nich potřebovalo okamžitou pomoc a způsobila značné škody na infrastruktuře a výrazně poškodila podniky, včetně zemědělských podniků a podniků cestovního ruchu, a životní podmínky obyvatel v postižených oblastech. Po srpnových a říjnových otřesech bylo například zničeno centrum městečka Amatrice a bazilika sv. Benedikta ze 14. století ve městě Nursie.

Italské orgány ve své žádosti, kterou Komise v původní podobě obdržela dne 16. listopadu 2016 a která byla doplněna dne 15. února 2016 tak, aby zahrnovala veškeré škody, k nimž došlo v období 24. srpna 2016 až 18. ledna 2017, odhadovaly celkové přímé škody způsobené touto přírodní katastrofou na 21 878,8 milionu EUR. Vzhledem k tomu, že tato částka představuje 1,36 % HND Itálie (3,3 miliardy EUR), a přesahuje tudíž prahovou hodnotu 3 miliard EUR, jedná se o „závažnou přírodní katastrofu“ ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení o FSEU.

Náklady na základní záchranná opatření ve smyslu čl. 3 odst. 2 nařízení o FSEU odhadly italské orgány na 2 149 363 344 EUR, přičemž největší část těchto nákladů připadá na obnovu funkčního stavu infrastruktury, zejména silnic, druhou největší nákladovou položku pak představují záchranné práce a dočasné ubytování.

Zasažené regiony spadají do kategorií „přechodové regiony“ a „více rozvinuté regiony“ ve smyslu klasifikace pro účely evropských strukturálních a investičních fondů (2014–2020). Italské orgány oznámily, že mají v úmyslu přesunout na obnovu postižených oblastí prostředky z programů v rámci výše uvedených ESI fondů.

Itálie požádala o vyplacení zálohy, Komise této žádosti vyhověla dne 29. listopadu 2016 a vyplatila plnou částku ve výši 30 000 000 EUR (nejvyšší možná částka podle ustanovení příslušného nařízení).

V souladu s osvědčenými postupy navrhuje Komise použít sazbu 2,5 % z objemu celkových přímých škod na část do prahové hodnoty Itálie pro „závažnou přírodní katastrofu“ a sazbu 6 % na část celkových přímých škod, která tuto prahovou hodnotu přesahuje. Celková navrhovaná výše pomoci tak činí 1 196 797 579 EUR.

Závěr

Navrhované uvolnění prostředků vyžaduje změnu rozpočtu na rok 2017 a návrh opravného rozpočtu (č. 4/2017) za účelem zvýšení prostředků v rozpočtovém článku 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“ o 1 166 797 579 EUR v prostředcích na závazky i v prostředcích na platby.

Jedná se o druhé rozhodnutí o uvolnění prostředků v roce 2017 a jejich výše je historicky nejvyšší částkou kdy uvolněnou z FSEU.

Celková částka, která byla k dispozici k uvolnění z FSEU počátkem roku 2017, činila 1 115 121 612 EUR – šlo o příděl prostředků na rok 2017 a celý příděl na rok 2016, který nebyl čerpán a byl přenesen do následujícího roku. Částka, kterou lze v této fázi roku 2017 uvolnit, činí 902 826 499 EUR, což odpovídá celkové částce, která byla k dispozici na začátku roku, minus předchozí uvolnění prostředků z fondu (ve výši 71 524 810 EUR), minus částka ve výši 140 770 303 EUR, jejímž zadržením ve FSEU je plněna povinnost podle čl. 10 odst. 1 nařízení o VFR ponechat zde 25 % z přídělu na určitý rok do 1. října daného roku.

Vzhledem k tomu, že tato částka nestačí na to, aby byly uvolňované prostředky pokryty v plné výši, navrhuje Komise pokrýt chybějící prostředky ve výši 293 971 080 EUR předsunutím části roční částky, která je k dispozici na rok 2018, v souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení o VFR.

Zpravodaj doporučuje urychlené schválení rozhodnutí navrženého Komisí, které tvoří přílohu této zprávy a jehož předmětem je uvolnění historicky nejvyšší částky pro jednu zemi, jako výraz solidarity s postiženými italskými regiony.


PŘÍLOHA – DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Věc:  Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Itálii

Vážený pane předsedo,

Evropská komise předala Evropskému parlamentu svůj návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (COM(2017)0540) na základě žádosti o uvolnění prostředků z tohoto fondu, kterou podala Itálie v návaznosti na sérii zemětřesení, k nimž došlo mezi srpnem 2016 a lednem 2017 v regionech Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria.

Komise navrhuje, aby byly prostředky z Fondu solidarity Evropské unie uvolněny, a škody způsobené katastrofou odhaduje takto:

Katastrofa

Celkové přímé škody

(v mil. EUR)

Strop pro závažnou katastrofu

(v mil. EUR)

2,5 % přímých škod do výše stropu

(v mil. EUR)

 

6 % přímých škod převyšujících strop

 

(v EUR)

Celková výše navrhované pomoci

(EUR)

ITÁLIE

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

CELKEM

1 196 797 579

Komise s ohledem na částku 30 000 000 EUR, která byla v souvislosti s tímto případem financovaným z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) již vyplacena jako záloha z rozpočtu na rok 2016, dále předkládá návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 4 pro rok 2017 (COM(2017)0541 final), v rámci kterého budou výše uvedené prostředky uvolněné z FSEU pokryty zvýšením prostředků v rozpočtovém článku 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“ o 1 166 797 579 EUR v prostředcích na závazky i  prostředcích na platby.

Koordinátoři výboru tyto návrhy návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá námitky proti tomu, aby byla z Fondu solidarity EU uvolněna výše uvedená částka, jak navrhuje Komise, a vyjadřuje svou podporu souvisejícímu NOR č. 4/2017, jak navrhuje Komise.

S úctou

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

30.8.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Fabio Massimo Castaldo


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

36

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění