Procedure : 2017/2101(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0280/2017

Indgivne tekster :

A8-0280/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0335

BETÆNKNING     
PDF 477kWORD 56k
5.9.2017
PE 607.953v02-00 A8-0280/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde

bistand til Italien

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Giovanni La Via

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG – SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0540 – C8-0199/2017),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 10,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 11,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0280/2017),

1.  bemærker, at afgørelsen indebærer den største mobilisering nogensinde af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond;

2.  bemærker, at den øvre grænse for det forskud, der er fastsat i artikel 4a i forordning (EF) nr. 2012/0020, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 661/2014(4), ofte kan være et utilstrækkeligt mål for de katastrofer, der klassificeres som "større naturkatastrofer"; understreger behovet for at overveje en højere grænse for disse specifikke første finansielle bidrag for effektivt og hurtigt at kunne imødegå de skader, som denne kategori af katastrofer forårsager;

3.  hilser afgørelsen velkommen som et tegn på Unionens solidaritet med Unionens borgere og regioner, der er ramt af naturkatastrofer;

4.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

5.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 661/2014 af 15. maj 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUT L 189 af 27.6.2014, s. 1439).


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 11,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") har til formål at gøre det muligt for Unionen at reagere hurtigt, effektivt og fleksibelt i nødsituationer for at udvise solidaritet med befolkningen i regioner, der rammes af naturkatastrofer.

(2)  Fonden må ikke overstige et årligt beløb på 500 000 000 EUR (i 2011-priser), jf. artikel 10, stk. 1, i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3). Hele 2016-bevillingen er uudnyttet og er blevet fremført til det efterfølgende år i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 og blev delvist anvendt i april 2017. Der er endnu ikke trukket på 2017-bevillingen.

(3)  Den 16. november indgav Italien en ansøgning om mobilisering af fonden efter en række jordskælv, der ramte regionerne Abruzzo, Lazio, Marche og Umbrien den 24. august 2016. De allerede ramte regioner blev efterfølgende ramt af flere jordskælv, hvilket øgede omfanget af de allerede konstaterede skader betydeligt. Italien indgav sin endelige ansøgning den 15. februar 2017 med nye estimater over alle de skader, der var blevet forvoldt mellem den 24. august 2016 og den 18. januar 2017.

(4)  Italiens ansøgning opfylder betingelserne for et finansielt bidrag fra fonden, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 2012/2002.

(5)  Fonden bør derfor mobiliseres med henblik på at yde et finansielt bidrag til Italien.

(6)  Eftersom det beløb, der kan mobiliseres i 2017, ikke er tilstrækkeligt til at dække hele bidraget, bør forskellen undtagelsesvist finansieres ved hjælp af det årlige beløb til rådighed for 2018, jf. artikel 10, stk. 2, i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013.

(7)  For at minimere den tid, det tager at mobilisere fonden, bør denne afgørelse anvendes fra datoen for dens vedtagelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2017 stiller Den Europæiske Unions Solidaritetsfond et beløb på 1 196 797 579 EUR til rådighed for Italien i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den ...[datoen for vedtagelsen](4)*.

Udfærdiget den ....

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

(1)

  EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013. s. 884).

(4)

* Datoen for vedtagelsen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.


BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslår at mobilisere Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) med henblik på at yde bistand som følge af en række jordskælv, der fandt sted mellem august 2016 og januar 2017 i regionerne Abruzzo, Lazio, Marche og Umbrien.

I perioden mellem udgangen af august 2016 og midten af januar 2017 blev store områder i Appenninerne i det centrale Italien, og særligt regionerne Abruzzo, Lazio, Marche og Umbrien, ramt af en række kraftige jordskælv rangerende mellem 5,9 og 6,5 på Richterskalaen samt adskillige efterskælv. De førte til 333 dødsfald, mere end 30.000 mennesker med behov for hjælp, betydelige skader på infrastruktur, virksomheder, herunder landbrug og turisme, og til en væsentlig forringelse af levevilkårene for den berørte befolkning. For eksempel blev hele Amatrices bymidte og Sankt Benedikt-basilikaen i Norcia fra det 14. århundrede ødelagt efter jordskælvene i august og oktober.

I den oprindelige ansøgning, som Kommissionen modtog den 16. november 2016, og som blev kompletteret den 15. februar 2016 for at medtage alle de skader, der var opstået mellem den 24. august og den 18. januar 2017, anslog de italienske myndigheder de samlede direkte skader forårsaget af katastrofen til 21 878,8 millioner EUR. Da dette svarer til 1,36 % af Italiens BNI (3,3 milliarder EUR) og dermed ligger over tærsklen på 3 milliarder EUR, betegnes katastrofen som en "større naturkatastrofe" i henhold til artikel 2, stk. 2, i EUSF-forordningen.

Omkostningerne til nødhjælpstiltag, der er støtteberettigede i henhold til forordningens artikel 3, stk. 2, er af de italienske myndigheder anslået til 2 149 363 344 EUR, hvoraf størstedelen vedrører udgifter til udbedring af infrastruktur, især veje, efterfulgt af udgifter til redningstjenester og midlertidig indkvartering.

De berørte regioner henhører under kategorien "overgangsregioner" og "mere udviklede regioner" under de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI) (2014-2020). De italienske myndigheder har tilkendegivet, at de agter at omfordele midler fra ESI-fondsprogrammer til genopretningstiltag.

Italien anmodede om udbetaling af et forskud, der blev ydet af Kommissionen den 29. november 2016 og androg 30 000 000 EUR (højest mulige beløb i medfør af forordningen), og som blev udbetalt i sin helhed.

I overensstemmelse med tidligere praksis foreslår Kommissionen, at der anvendes en sats på 2,5 % for de samlede direkte skader op til tærskelværdien for "større katastrofer" og 6 % for den andel af den direkte skade, der ligger over denne tærskelværdi. Det samlede bistandsbeløb, som foreslås, er derfor 1 196 797 579 EUR.

Konklusion

Den foreslåede mobilisering kræver en ændring af budgettet for 2017 og et forslag til ændringsbudget (nr. 4/2017), der tilsigter at forhøje budgetartikel 13 06 01 ”Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien" med 1 166 797 579 EUR i både forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Dette er den anden afgørelse om mobilisering i 2017 og den højeste enkeltstående mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond nogensinde.

Det samlede beløb til rådighed til mobilisering af Solidaritetsfonden var ved begyndelsen af regnskabsåret 2017 på 1 115 121 612 EUR, hvilket svarer til bevillingen for 2017 og hele 2016-bevillingen, som ikke var blevet udnyttet og var fremført. På nuværende tidspunkt af 2017 kan der mobiliseres 902 826 499 EUR, hvilket svarer til det samlede beløb, der var til rådighed ved årets begyndelse, minus den tidligere mobilisering af fonden (71 524 810 EUR), minus det tilbageholdte beløb på 140 770 303 EUR, jf. artikel 10, stk. 1, i forordningen om den flerårige finansielle ramme, som fastsætter en forpligtelse til at tilbageholde 25 % af den årlige tildeling indtil den 1. oktober i det pågældende år.

Eftersom dette beløb ikke er tilstrækkeligt til at dække hele mobiliseringen, foreslår Kommissionen at dække forskellen på 293 971 080 EUR ved at fremrykke beløbet fra det årlige beløb, der er til rådighed i 2018, i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i FFR-forordningen.

Ordføreren anbefaler en hurtig godkendelse af Kommissionens forslag til afgørelse, der er vedføjet denne betænkning, og som fører til mobilisering af et hidtil uset beløb til et enkelt land som tegn på europæisk solidaritet med de berørte italienske regioner.


BILAG – SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Om:  Mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien

Kære Jean Arthuis!

Kommissionen har forelagt Europa-Parlamentet sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (COM(2017)0540), på grundlag af en ansøgning om støtte fra fonden, der blev indgivet af Italien efter en række jordskælv, der fandt sted mellem august 2016 og januar 2017 i regionerne Abruzzo, Lazio, Marche og Umbrien.

Kommissionen foreslår mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, idet den vurderer de skader, der er forårsaget af katastroferne, på følgende måde:

Katastrofe

Samlede direkte skader

(mio. EUR)

Tærskelværdi for større katastrofer

 

(mio. EUR)

2,5 % af de direkte skader op til tærskelværdien

(mio. EUR)

 

6 % af de direkte skader over tærskelværdien (i EUR)

Foreslået støttebeløb i alt

 

(i EUR)

ITALIEN

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

I ALT

1 196 797 579

I betragtning af det beløb på 30 000 000 EUR, der allerede er blevet betalt af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) til dette formål som forskud fra budgettet for 2016, fremsætter Kommissionen yderligere et forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 4 for 2017 (COM(2017)0541 final) med henblik på at dække ovennævnte foreslåede anvendelse af EU's Solidaritetsfond ved at forhøje budgetartikel 13 06 01 "Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien" med 1 166 797 579 EUR i både forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Udvalgets koordinatorer har vurderet disse forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at tildele det ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen og støtter det dertil hørende FÆB nr. 4/2017, som Kommissionen har fremsat forslag om.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

30.8.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Fabio Massimo Castaldo


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

36

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse