Menetlus : 2017/2101(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0280/2017

Esitatud tekstid :

A8-0280/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0335

RAPORT     
PDF 554kWORD 54k
5.9.2017
PE 607.953v02-00 A8-0280/2017

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Itaaliale

(COM(2017)0540 – C8‑0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Giovanni La Via

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA – REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Itaaliale

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0540 – C8‑0199/2017),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 10,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 11,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0280/2017),

1.  märgib, et otsus kujutab endast seni suurimat Euroopa Liidu Solidaarsusfondi ühekordset kasutuselevõtmist;

2.  märgib, et „tõsiseks loodusõnnetuseks“ klassifitseeritud loodusõnnetuste puhul võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 661/2014(4) muudetud määruse (EÜ) nr 2012/0020 artiklis 4a sätestatud ettemakse ülemmäär kujutada endast sageli ebapiisavat abimeedet; rõhutab vajadust kaaluda selliste spetsiifiliste esimeste rahaliste toetuste puhul suurema ülemmäära kasutamist, et reageerida tulemuslikult ja kiiresti kõnealuse kategooria loodusõnnetuste põhjustatud kahjustustele;

3.  väljendab otsuse üle heameelt, sest see on liidu solidaarsuse märgiks loodusõnnetuste tagajärjel kannatanud liidu kodanike ja piirkondadega;

4.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

5.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 661/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta (ELT L 189, 27.6.2014, lk. 1439).


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Itaaliale

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta(1), eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 11,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (edaspidi „fond“) eesmärk on võimaldada liidul kiiresti, tulemuslikult ja paindlikult reageerida kriisiolukordadele, et näidata üles solidaarsust loodusõnnetuste tagajärjel kannatanud piirkondade elanikega.

(2)  Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(3) artikli 10 lõike 1 kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 500 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Kogu 2016. aasta eraldis jäi kasutamata, see kanti vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikli 10 lõikele 1 üle järgmisse aastasse ja seda kasutati osaliselt 2017. aasta aprillis. 2017. aasta eraldist ei olnud veel kasutatud.

(3)  16. novembril 2016 esitas Itaalia taotluse fondi vahendite kasutuselevõtmiseks seoses maavärinaga, mis tabas 24. augustil 2016 Abruzzo, Lazio, Marche ja Umbria piirkonda. Maavärinast tabatud piirkondades toimunud uued tõuked suurendasid märkimisväärselt eelnevalt teatatud kahju suurust. Selle järel esitas Itaalia 15. veebruaril 2017 oma lõpliku taotluse, mis sisaldas ajakohastatud hinnangut 2016. aasta 24. augusti ja 2017. aasta 18. jaanuari vahel tekkinud kogukahju kohta.

(4)  Itaalia taotlus vastab fondist rahalise toetuse saamise tingimustele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 2012/2002 artiklis 4.

(5)  Seepärast tuleks fondi vahendid kasutusele võtta, et anda Itaaliale rahalist toetust.

(6)  Kuna vahendid, mis on võimalik kasutusele võtta 2017. aastal, ei kata kogu toetussummat, tuleks vahe erandkorras rahastada 2018. aastaks kasutada olevatest vahenditest, nagu on ette nähtud määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikli 10 lõikes 2.

(7)  Selleks et minimeerida fondi vahendite kasutuselevõtuks vajalikku aega, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu 2017. aasta üldeelarve raames võetakse Itaaliale abi andmiseks kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vahendeid summas 1 196 797 579 eurot kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates [vastuvõtmise kuupäevast](4)*.

... [koht],

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

  EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.

(2)

  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)

  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(4)

* Kuupäeva lisab parlament enne ELTs avaldamist.


SELETUSKIRI

Komisjon teeb ettepaneku kasutada Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (ELSF) vahendeid finantsabi andmiseks seoses 2016. aasta augusti ja 2017. aasta jaanuari vahelisel ajal Itaalias Abruzzo, Lazio, Marche ja Umbria piirkonnas toimunud maavärinatega.

2016. aasta augusti lõpust kuni 2017. aasta jaanuari keskpaigani tabas Kesk-Itaalia Apenniinide aheliku piirkonda mitu tugevat maavärinat magnituudiga 5,9 kuni 6,5 palli Richteri skaalal, millele järgnes arvukalt järeltõukeid. Eriti rängalt said kannatada Abruzzo, Lazio, Marche ja Umbria maakond. Maavärinate tagajärjel hukkus 333 inimest, üle 30 000 inimese vajab abi, märkimisväärselt said kahjustada taristu, ettevõtted, sealhulgas põllumajandusettevõtted ja turismisektor, ning mõjutatud inimeste elutingimused. Näiteks hävisid augusti ja oktoobri tõugete tagajärjel Amatrice vanalinn ja 14. sajandist pärinev Püha Benediktuse basiilika Norcias.

Taotluses, mille komisjon sai algselt 16. novembril 2016 ja mille lõplik versioon esitati 15. veebruaril 2017, et hõlmata kõik ajavahemikul 24. augustist kuni 18. jaanuarini 2017 tekitatud kahjud, hindasid Itaalia ametiasutused loodusõnnetuse tekitatud otsese kahju suuruseks 21 878,8 miljonit eurot. Kuna see moodustab 1,36 % Itaalia kogurahvatulust (3,3 miljardit eurot) ja ületab seega 3 miljardi euro künnise, võib kõnealust loodusõnnetust lugeda „tõsiseks loodusõnnetuseks“ ELSFi määruse artikli 2 lõike 2 tähenduses.

Itaalia ametiasutused on arvestanud määruse artikli 3 lõikes 2 määratletud hädaolukorras ja päästeoperatsioonides esmatähtsate abikõlblike meetmete maksumuseks 2 149 363 344 eurot, millest kõige suurem osa on seotud kuludega taristu, ennekõike teede töökorda seadmiseks, millele järgnevad kulud päästeteenistustele ja ajutisele majutusele.

Kahju kandnud piirkonnad kuuluvad 2014.–2020. aasta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide mõistes üleminekupiirkondade ja enam arenenud piirkondade kategooriasse. Itaalia ametiasutused on teatanud kavatsusest paigutada struktuuri- ja investeerimisfondide programmidele ettenähtud vahendeid ümber taastamistöödeks.

Itaalia taotles ettemakset, mille komisjon kiitis heaks 29. novembril 2016 summas 30 000 000 eurot (suurim määruse sätete kohaselt võimalik summa) ja mis maksti täies ulatuses välja.

Sarnaselt varasemale praktikale teeb komisjon ettepaneku kohaldada Itaalia puhul kuni „tõsise loodusõnnetuse“ künniseni määra 2,5 % otsesest kogukahjust ja künnist ületava osa suhtes määra 6 % otsesest kogukahjust. Seega on ettepaneku kohane abi kogusumma 1 196 797 579 eurot.

Järeldus

Kavandatav vahendite kasutuselevõtt nõuab 2017. aasta eelarve muutmist ja paranduseelarve projekti (nr 4/2017), mille eesmärk on suurendada eelarvepunkti 13 06 01 „Liikmesriikide toetamine tõsise loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, looduskeskkonda või rahvamajandust“ nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringuid 1 166 797 579 euro võrra.

See on 2017. aastal teine otsus fondi vahendite kasutuselevõtmiseks ja aegade suurim ELSFi ühekordne kasutuselevõtmine.

2017. aasta alguses oli ELSFi kasutuselevõtmiseks kättesaadav kogusumma 1 115 121 612 eurot, mis koosnes 2017. aasta eraldisest ja kogu 2016. aasta eraldisest, mis jäi kasutamata ja kanti üle järgmisse aastasse. Summa, mille saab praeguse seisuga 2017. aastal kasutusele võtta, on 902 826 499 eurot, mis vastab 2017. aasta alguses kättesaadavale kogusummale, millest on lahutatud fondi eelmine kasutuselevõtmine (71 524 810 eurot) ja kinni peetud 140 770 303 euro suurune summa vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikli 10 lõikele 1, kus on sätestatud kohustus jätta kuni konkreetse aasta 1. oktoobrini kasutusele võtmata 25 % vastava aasta eraldisest.

Kuna kõnealusest summast ei piisa ELSFi kasutuselevõtmise täies ulatuses katmiseks, teeb komisjon ettepaneku katta 293 971 080 euro suurune vahe 2018. aastaks ette nähtud vahendite varasema eraldamise teel vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikli 10 lõikele 2.

Raportöör soovitab kiita kiiresti heaks käesolevale raportile lisatud komisjoni ettepaneku võtta vastu otsus, mis toob kaasa enneolematult suure summa kasutuselevõtmise üheainsa riigi jaoks, et näidata üles Euroopa solidaarsust Itaalia kannatanud piirkondadega.


LISA – REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Jean ARTHUIS

esimees

eelarvekomisjon

Euroopa Parlament

Teema:  Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Itaaliale

Austatud härra Arthuis

Euroopa Komisjon on edastanud Euroopa Parlamendile ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta (COM(2017)0540), mis tugineb Itaalia taotlusele fondi kasutuselevõtmiseks seoses maavärinatega, mis toimusid 2016. aasta augusti ja 2017. aasta jaanuari vahel Itaalias Abruzzo, Lazio, Marche ja Umbria maakonnas.

Komisjon teeb ettepaneku võtta Euroopa Liidu Solidaarsusfond kasutusele. Komisjoni hinnangul on loodusõnnetuste põhjustatud kahju järgmine:

Loodusõnnetus

Otsene kogukahju

(miljonites eurodes)

Suurõnnetuse künnis

 

(miljonites eurodes)

2,5 % otsesest kahjust alla künnise

(miljonites eurodes)

 

6 % künnist ületavast otsesest kahjust (eurodes)

Kavandatava abi kogusumma

 

(eurodes)

ITAALIA

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

KOKKU

1 196 797 579

Arvestades, et käesoleva ELSFi kasutuselevõtmise juhtumi raames on 30 000 000 euro suurune summa 2016. aasta eelarvest ettemaksena juba välja makstud, esildab komisjon 2017. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 4 (COM(2017)0541 final), et katta eelnimetatud kavandatav ELSFi vahendite kasutuselevõtt eelarvepunkti 13 06 01 „Liikmesriikide toetamine tõsise loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, looduskeskkonda või rahvamajandust“ suurendamisega 1 166 797 579 euro võrra nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringute osas.

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid hindasid neid ettepanekuid ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjoni enamusel ei ole vastuväiteid ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtule, et eraldada komisjoni ettepaneku kohaselt eespool nimetatud summad, ja regionaalarengukomisjon toetab sellele vastavat paranduseelarve projekti nr 4/2017 komisjoni ettepanekus esitatud kujul.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

30.8.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

36

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Fabio Massimo Castaldo


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

36

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusalane teave