Menettely : 2017/2101(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0280/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0280/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0335

MIETINTÖ     
PDF 559kWORD 62k
5.9.2017
PE 607.953v02-00 A8-0280/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Italialle

(COM(2017)0540 – C8‑0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Giovanni La Via

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE – ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Italialle

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0540 – C8‑0199/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(1),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 10 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 11 kohdan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0280/2017),

1.  ottaa huomioon, että päätöksellä otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta kaikkien aikojen suurin yksittäinen määrä;

2.  panee merkille, että asetuksen (EY) N:o 2012/2002 4 a artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 661/2014(4), säädetty ennakkomaksun enimmäismäärä saattaa usein olla riittämätön tukitoimi niiden katastrofien osalta, jotka luokitellaan suuriksi luonnonkatastrofeiksi; korostaa, että on tarpeen harkita ensimmäisten rahoitusosuuksien määrän korottamista, jotta tähän luokkaan kuuluvien katastrofien aiheuttamiin vahinkoihin voidaan reagoida tehokkaasti ja nopeasti;

3.  suhtautuu päätökseen myönteisesti ja pitää sitä merkkinä unionin solidaarisuudesta luonnonkatastrofeista kärsineitä unionin kansalaisia ja alueita kohtaan;

4.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

5.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 661/2014, annettu 15. toukokuuta 2014, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 1439).


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Italialle

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 11 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan unionin solidaarisuusrahaston, jäljempänä ’solidaarisuusrahasto’, tavoitteena on antaa unionille mahdollisuus reagoida nopeasti, tehokkaasti ja joustavasti hätätilanteisiin osoittaakseen solidaarisuutta luonnonkatastrofien kohteeksi joutuneiden alueiden väestöä kohtaan.

(2)  Solidaarisuusrahaston määrärahojen vuotuinen enimmäismäärä on 500 000 000 euroa (vuoden 2011 hintoina) neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Vuoden 2016 määräraha jäi kokonaisuudessaan käyttämättä, ja se siirrettiin asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavalle varainhoitovuodelle ja käytettiin osittain huhtikuussa 2017. Vuoden 2017 määrärahoja ei ollut vielä käytetty.

(3)  Italia toimitti 16 päivänä marraskuuta 2016 hakemuksen rahaston varojen käyttöönottamisesta 24 päivänä elokuuta 2016 tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen, joka koetteli Abruzzon, Lazion, Marchen ja Umbrian alueita. Myöhemmin samat alueet kärsivät uusista maanjäristyksistä, jotka pahensivat merkittävästi aiemmin raportoituja tuhoja. Italian viranomaiset toimittivat 15 päivänä helmikuuta 2017 lopullisen hakemuksen, joka sisälsi tarkistetut arviot kaikista 24 päivän elokuuta 2016 ja 18 päivän tammikuuta 2017 välisenä aikana tapahtuneista vahingoista.

(4)  Italian hakemus täyttää asetuksen (EY) N:o 2012/2002 4 artiklassa säädetyt edellytykset rahoitustuen myöntämiseksi solidaarisuusrahastosta.

(5)  Sen vuoksi rahastosta olisi otettava käyttöön varoja rahoitustuen myöntämiseksi Italialle.

(6)  Vuonna 2017 käyttöönotettavissa oleva määrä ei kata koko rahoitustukea, joten erotus tulisi rahoittaa varainhoitovuonna 2018 käytettävissä olevasta vuosittaisesta määrästä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

(7)  Jotta varat saataisiin solidaarisuusrahastosta käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava sen hyväksymispäivästä alkaen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Varainhoitovuotta 2017 koskevassa Euroopan unionin yleisessä talousarviossa otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 1 196 797 579 euroa Italiaa varten maksusitoumus- ja maksumäärärahoina.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan [hyväksymispäivästä](4)*.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

  EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

* Parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä.


PERUSTELUT

Komissio ehdottaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (EUSR) varojen käyttöönottamista, jotta voidaan myöntää taloudellista apua elokuun 2016 ja tammikuun 2017 välillä Italiassa Abruzzon, Lazion, Marchen ja Umbrian alueilla tapahtuneiden maanjäristysten vuoksi.

Sarja voimakkaita maanjäristyksiä, joiden magnitudi oli 5,9–6,5 Richterin asteikolla, ja niitä seuranneet lukuisat jälkijäristykset koettelivat elokuun lopun 2016 ja tammikuun puolivälin 2017 välisenä aikana laajoja alueita Keski-Italiassa sijaitsevilla Apenniineilla, erityisesti Abruzzon, Lazion, Marchen ja Umbrian alueita. Järistyksissä kuoli 333 ihmistä, yli 30 000 tarvitsi hätäapua ja infrastruktuurille ja yritystoiminnalle, myös maatiloille ja matkailualalle, sekä kyseisillä alueilla asuvien ihmisten elinoloille aiheutui huomattavaa vahinkoa. Esimerkiksi Amatricen kaupungin keskusta ja Norciassa sijaitseva 1300-luvulla rakennettu Pyhän Benediktuksen basilika tuhoutuivat elokuussa ja lokakuussa tapahtuneiden maanjäristysten seurauksena.

Alkuperäisessä hakemuksessaan, joka toimitettiin komissiolle 16. marraskuuta 2016 ja jota täydennettiin 15. helmikuuta 2017 siten, että se sisälsi kaikki 24. päivän elokuuta 2016 ja 18. päivän tammikuuta 2017 välisenä aikana aiheutuneet vahingot, Italian viranomaiset arvioivat katastrofin aiheuttamien vahinkojen välittömiksi kokonaiskustannuksiksi 21 878,8 miljoonaa euroa. Koska tämä vastaa 1,36:ta prosenttia Italian BKTL:stä (3,3 miljardia euroa) ja ylittää BKTL:ää koskevan 3 miljardin euron kynnysarvon, katastrofia pidetään EUSR-asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna ”suurena luonnonkatastrofina”.

Italian viranomaiset arvioivat asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen tukikelpoisten ensisijaisten hätätoimien kustannuksiksi 2 149 363 344 euroa, josta suurin tukiosuus on varattu infrastruktuurin, erityisesti teiden, toiminnan uudelleenkäynnistämiseen ja toiseksi suurin pelastuspalvelujen ja tilapäisen majoituksen järjestämiseen.

Katastrofialueet kuuluvat Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa (ERI, 2014–2020) tarkoitettuihin ”siirtymäalueisiin” ja ”kehittyneempiin alueisiin”. Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet aikovansa suunnata uudelleen ERI-rahastojen ohjelmien rahoitusta korjaustoimenpiteisiin.

Italia pyysi ennakkomaksua, ja 29. marraskuuta 2016 komissio myönsi sille 30 000 000 euroa (EUSR-asetuksen mukainen enimmäismäärä) ja maksoi sen täysimääräisesti.

Aiemman käytännön mukaisesti komissio ehdottaa, että välittömien vahinkojen kokonaismäärään sovelletaan 2,5 prosentin osuutta Italian suurkatastrofin kynnysarvoon saakka ja tämän kynnysarvon ylittävään osaan 6 prosentin osuutta välittömien vahinkojen kokonaismäärästä. Ehdotetun avun kokonaismäärä on siten 1 196 797 579 euroa.

Päätelmä

Varojen käyttöönottamiseksi vuoden 2017 talousarviota on muutettava ja on laadittava lisätalousarvioesitys (nro 4/2017), jotta voidaan korottaa momentilla 13 06 01 ”Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään” olevia maksusitoumus- ja maksumäärärahoja 1 166 797 579 eurolla.

Kyseessä on toinen varojen käyttöönottoa koskeva päätös vuonna 2017 ja suurin koskaan käyttöön otettu yksittäinen määrä.

Solidaarisuusrahastossa vuoden 2017 alussa käytettävissä oleva määrä oli 1 115 121 612 euroa, ja se sisälsi vuoden 2017 määrärahat sekä koko vuoden 2016 määrärahat, jotka olivat jääneet käyttämättä ja siirrettiin vuodelle 2017. Käytettävissä oleva määrä tässä vaiheessa vuotta 2017 on 902 826 499 euroa, joka vastaa vuoden alussa käytettävissä ollutta kokonaismäärää, josta on vähennetty edellinen käyttöön otettu määrä (71 524 810 euroa) sekä 140 770 303 euron määrä. Tämä 25 prosentin osuus on rahoituskehysasetuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti pidettävä varalla kunkin vuoden 1. päivään lokakuuta saakka.

Määrä ei riitä kattamaan osoitettavia varoja kokonaisuudessaan, joten komissio ehdottaa, että 293 971 080 euron erotus katetaan käyttämällä vuodeksi 2018 käytettävissä olevaa vuosittaista määrää etupainotteisesti rahoituskehysasetuksen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Esittelijä suosittelee, että mietinnön liitteenä oleva komission päätösehdotus hyväksytään pikaisesti, jotta voidaan ottaa käyttöön ennennäkemättömän suuri määrä yhden maan hyväksi osoituksena unionin solidaarisuudesta Italian alueille.


LIITE – ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean ARTHUIS

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

Asia:  Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Italialle

Arvoisa puheenjohtaja

Komissio on välittänyt Europan parlamentille ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (COM(2017)0540) tuen antamiseksi varojen käyttöä koskevan hakemuksen pohjalta, jonka Italia esitti sen jälkeen, kun maassa tapahtui joukko maanjäristyksiä elokuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana Abruzzon, Lazion, Marchen ja Umbrian alueella.

Komissio ehdottaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa ja arvioi katastrofien aiheuttamia vahinkoja seuraavasti:

Katastrofi

Välittömät kokonaisvahingot

 

(miljoonaa euroa)

Suurkatastrofin kynnysarvo

 

(miljoonaa euroa)

2,5 % välittömistä vahingoista kynnysarvon alittavalta osuudelta

(miljoonaa euroa)

6 % välittömistä vahingoista kynnysarvon ylittävältä osuudelta (euroa)

Ehdotetun tuen kokonaismäärä

 

(euroa)

ITALIA

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

YHTEENSÄ

1 196 797 579

Koska tämän Euroopan unionin solidaarisuusrahastoon (EUSR) liittyvän tapauksen yhteydessä on jo maksettu 30 000 000 euroa ennakkomaksuna vuoden 2016 talousarviosta, komissio ehdottaa lisäksi lisätalousarvioesitystä nro 4/2017 (COM(2017)0541 final) ehdotetun solidaarisuusrahaston varojen käyttöönoton mahdollistamiseksi siten, että korotetaan momentilla 13 06 01 ”Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään” olevia maksusitoumus- ja maksumäärärahoja 1 166 797 579 eurolla.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet näitä ehdotuksia ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta tätä EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa komission ehdottaman edellä mainitun määrän myöntämiseksi ja se tukee vastaavaa komission lisätalousarvioesitystä nro 4/2017.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

30.8.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Fabio Massimo Castaldo


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

36

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus