Postupak : 2017/2101(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0280/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0280/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0335

IZVJEŠĆE     
PDF 648kWORD 56k
5.9.2017
PE 607.953v02-00 A8-0280/2017

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Giovanni La Via

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG – PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0540 – C8-0199/2017),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 10.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 11.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0280/2017),

1.  napominje da se Odluka odnosi na dosad najveću mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije;

2.  napominje da zbog maksimalnog praga predujma utvrđenog u članku 4.a Uredbe (EZ) br. 2012/0020 izmijenjenu Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(4) mjere potpore često mogu biti nedovoljne za katastrofe koje su klasificirane kao „prirodne katastrofe velikih razmjera”; naglašava potrebu da se razmotri viši prag za te specifične prve financijske doprinose radi učinkovitog i brzog suočavanja sa štetom prouzročenom tom kategorijom katastrofa;

3.  pozdravlja Odluku kao znak solidarnosti Unije s građanima i regijama Unije pogođenima prirodnim katastrofama;

4.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

5.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 311, 14.11.2002., str. 3.

(2)

SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

Uredba (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 189, 27.6.2014., str. 1439.).


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 11.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

1.  Fondom solidarnosti Europske unije („Fond”) Uniji se želi omogućiti da brzo, učinkovito i fleksibilno reagira na hitne situacije kako bi pokazala solidarnost sa stanovništvom regija pogođenih prirodnim katastrofama.

2.  Sredstva fonda ne smiju prelaziti najveći godišnji iznos od 500 000 000 EUR (cijene iz 2011.), kako je utvrđeno u članku 10. stavku 1. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(3). Cjelokupni iznos dodijeljenih sredstava za 2016. ostao je nepotrošen te je, u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013, prenesen na sljedeću godinu i djelomično iskorišten u travnju 2017. Sredstva za 2017. se još nisu počela koristiti.

3.  Italija je 16. studenog 2016. podnijela zahtjev za mobilizaciju sredstava iz Fonda zbog potresa koji je 24. kolovoza 2016. pogodio regije Abruzzo, Lacij, Marke i Umbriju. Ta su područja pogodili i dodatni potresi, što je znatno povećalo razinu prethodno prijavljene štete. Italija je nakon toga podnijela konačni zahtjev 15. veljače 2017. s revidiranim procjenama koje uključuju svu štetu nastalu između 24. kolovoza 2016. i 18. siječnja 2017.

4.  Zahtjev Italije udovoljava uvjetima za osiguravanje financijskog doprinosa iz Fonda kako su utvrđeni člankom 4. Uredbe (EZ) br. 2012/2002.

5.  Stoga bi trebalo mobilizirati sredstva iz Fonda kako bi se osigurao financijski doprinos za Italiju.

6.  S obzirom na to da iznos koji se može mobilizirati za 2017. nije dovoljan kako bi se pokrio puni doprinos, razlika bi se iznimno trebala financirati iz godišnjih iznosa raspoloživih za 2018., kako je predviđeno u članku 10. stavku 2. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013.

7.  Radi što brže mobilizacije Fonda ovu bi Odluku trebalo primjenjivati od dana njezina donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Unije za financijsku godinu 2017. mobilizira se Fond solidarnosti Europske unije kako bi se Italiji pružio iznos od 1 196 797 579 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od ... [datuma donošenja Odluke](4)*.

Sastavljeno u

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

  SL L 311, 14.11.2002., str. 3.

(2)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.)

(4)

* Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.


OBRAZLOŽENJE

Komisija predlaže mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije (EUSF) u svrhu pružanja financijske pomoći zbog potresa koji su između kolovoza 2016. i siječnja 2017. pogodili regije Abruzzo, Lacij, Marke i Umbriju u Italiji.

Između kraja kolovoza 2016. i siječnja 2017. niz je snažnih potresa magnitude od 5,9 do 6,5 po Richterovoj ljestvici pogodilo široko područje Apenina u središnjoj Italiji, posebno regije Abruzzo, Lacij, Marke i Umbriju, nakon čega je uslijedila serija naknadnih potresa. Zbog potresa su 333 osobe izgubile život, više od 30 000 je zatražilo pomoć, infrastruktura, poslovanje, uključujući poljoprivredna gospodarstva i turistički sektor, pretrpjeli su golemu štetu, a životni uvjeti pogođenog stanovništva znatno su se pogoršali. Primjerice, nakon potresa u kolovozu i listopadu uništen je centar gradića Amatrice i bazilika sv. Benedikta u Norciji iz 14. stoljeća.

Talijanske vlasti su u svom su zahtjevu, koji je Komisija isprva primila 16. studenog 2016. i koji je dovršen 15. veljače 2016. kako bi obuhvatio svu štetu nastalu između 24. kolovoza i 18. siječnja 2017., ukupnu izravnu štetu nastalu kao posljedica katastrofe procijenile na 21 878,8 milijuna EUR. S obzirom na to da taj iznos čini 1,36 % BND-a Italije (3,3 milijarde EUR) i prelazi prag od 3 milijarde EUR, ova prirodna katastrofa kvalificira se kao „katastrofa velikih razmjera” u smislu članka 2. stavka 2. Uredbe o Fondu solidarnosti Europske unije.

Talijanska nadležna tijela su trošak hitnih operacija od ključne važnosti, određenih u članku 3. stavku 2. Uredbe, procijenile na 2 149 363 344 EUR, pri čemu najveći udio predstavljaju troškovi obnove funkcioniranja infrastrukure, posebno cesta, nakon čega slijede troškovi službi za spašavanje i privremenog smještaja.

Za potrebe europskih strukturnih i investicijskih fondova (2014. – 2020.) pogođene regije ubrajaju se u „tranzicijske regije” i „razvijenije regije”. Talijanska nadležna tijela obznanila su svoju namjeru da sredstva iz programa u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova prenamijene za mjere oporavka.

Italija je zatražila isplatu predujma u iznosu od 30 000 000 EUR (maksimalan iznos prema odredbama Uredbe), koji je Komisija dodijelila 29. studenog 2016. i koji je isplaćen u cijelosti.

U skladu s dosadašnjom praksom Komisija predlaže primjenu stope od 2,5 % ukupne izravne štete do praga za „katastrofe velikih razmjera” Italije i 6 % na dio ukupne izravne štete iznad toga praga. Ukupni predloženi iznos pomoći stoga iznosi 1 196 797 579 EUR.

Zaključak

Predložena izmjena iziskuje izmjenu proračuna za 2017. i nacrt izmjene proračuna (br. 4/2017) radi povećanja proračunske stavke 13 06 01 „Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo” od 1 166 797 579 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i u odobrenim sredstvima za plaćanje.

Ovo je druga odluka o mobilizaciji u 2017. i najveća mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije ikada.

Ukupan iznos za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije na početku 2017. iznosio je 1 115 121 612 EUR, što uključuje dodijeljena sredstva za 2017. i sva nepotrošena sredstva prenesena iz 2016. Sredstva koja se u ovom trenutku 2017. godine mogu mobilizirati iznose 902 826 499 EUR, što je ukupan iznos dostupan početkom godine umanjen za prethodnu mobilizaciju fonda (71 524 810 EUR) i bez nepotrošenog iznosa od 140 770 303 EUR u skladu s člankom 10., stavkom 1. Uredbe o VFO-u u kojem stoji da 25 % godišnjih dodijeljenih sredstava mora ostati na raspolaganju do 1. listopada određene godine.

S obzirom na to da taj iznos nije dovoljan za potpunu mobilizaciju, Komisija predlaže financiranje razlike od 293 971 080 EUR iz iznosa raspoloživog za 2018., u skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe o VFO-u.

Izvjestitelj predlaže da se, u znak europske solidarnosti s pogođenim talijanskim regijama, Prijedlog odluke Komisije priložen ovom izvješću žurno odobri te da se mobilizira dosad najveći iznos za jednu državu.


PRILOG – PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

Predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

Predmet:  Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji

Poštovani g. Arthuis,

Europska komisija prenijela je Europskom parlamentu svoj Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije (COM(2017)0540), na temelju zahtjeva za mobilizaciju Fonda koji je podnijela Italija nakon niza potresa koji su između kolovoza 2016. do siječnja 2017. pogodili regije Abruzzo, Lacij, Marke i Umbriju.

Komisija predlaže mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije, procjenjujući na sljedeći način štetu uzrokovanu prirodnim katastrofama:

Katastrofa

Ukupna izravna šteta

(u milijunima EUR)

Prag za katastrofe velikih razmjera

 

(u milijunima EUR)

2,5 % izravne štete do praga

(u milijunima EUR)

6 % izravne štete iznad praga(EUR)

 

Ukupni predloženi iznos pomoći

 

(EUR)

ITALIJA

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

UKUPNO

1 196 797 579

S obzirom na to da je za taj predmet Fonda solidarnosti Europske unije iznos od 30 000 000 EUR već isplaćen kao predujam iz proračuna za 2016., Komisija također predlaže Nacrt izmjene proračuna (NIP) br. 4 za godinu 2017. (COM(2017)0541 final) kako bi se navedena predložena mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije pokrila povećanjem proračunske stavke 13 06 01 „Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo” za 1 166 797 579 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i u odobrenim sredstvima za plaćanja.

Koordinatori Odbora razmotrili su spomenute prijedloge i zamolili me da Vas pisanim putem obavijestim o tome da većina u Odboru nema primjedbi na mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije u svrhu dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije te podržava odgovarajući Nacrt izmjene proračuna br. 4/2017 u obliku u kojem ga je predložila Komisija.

S poštovanjem,

Iskra MIHAJLOVA


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

30.8.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

36

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Fabio Massimo Castaldo


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

36

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena