Eljárás : 2017/2101(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0280/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0280/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0335

JELENTÉS     
PDF 653kWORD 57k
5.9.2017
PE 607.953v02-00 A8-0280/2017

az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Giovanni La Via

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET – A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0540 – C8-0199/2017),

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 10. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 11. pontjára,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0280/2017),

1.  felhívja a figyelmet arra, hogy eddig ez a legnagyobb egyösszegű igénybevétele az Európai Unió Szolidaritási Alapjának;

2.  rámutat, hogy a 661/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet által módosított 2012/0020/EK rendeletet(4) 4a. cikke szerinti előleg maximális összege nem mindig elegendő a „jelentős természeti katasztrófának“ minősített esetekben; hangsúlyozza, hogy ezekre az első pénzügyi támogatásokra magasabb határösszeget kellene megállapítani annak érdekében, hogy hatékonyan és gyorsan lehessen reagálni az ilyen minősítésű katasztrófák által okozott károkra;

3.  üdvözli a döntést, amely kifejezi az Unió szolidaritását a természeti katasztrófák által sújtott uniós polgárokkal és régiókkal;

4.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

5.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 661/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 189., 2014.6.27., 143. o.).


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 11. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (a továbbiakban: az alap) célja, hogy az Unió gyors, hatékony és rugalmas módon legyen képes a veszélyhelyzetekre reagálni és kifejezni szolidaritását a katasztrófa sújtotta régiók lakosságával.

(2)  Az alap éves maximális összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(3) 10. cikkében meghatározottaknak megfelelően 500 000 000 euró. Mivel a 2016. évi teljes költségvetés megmaradt, azt az 1311/2013/EU, Euratom rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban átvitték a következő évre, és annak egy részét 2017 áprilisában felhasználták. A 2017. évi költségvetésből még nem hívtak le összeget.

(3)  Olaszország a 2016. augusztus 24-én az Abruzzo, Lazio, Marche és Umbria régiókban pusztító földrengések miatt 2016. november 16-án kérelmet nyújtott be az alap igénybevételére. A korábban sújtott térségeket újabb földrengések rázták meg, ami jelentősen növelte az előzőleg bejelentett károk mértékét. Olaszország ezt követően 2017. február 15-én benyújtotta a felülvizsgált becsléseket tartalmazó végleges kérelmet, amely magában foglalta a 2016. augusztus 24. és 2017. január 18. közötti összes kárt.

(4)  Olaszország kérelme eleget tesz a 2012/2002/EK rendelet 4. cikkében az alapból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(5)  Az alapot tehát az Olaszországnak nyújtandó pénzügyi hozzájárulás érdekében igénybe kell venni.

(6)  Mivel a 2017-ben igénybe vehető összeg nem elegendő a kérelem teljes összegének fedezéséhez, a különbséget az 1311/2013/EU, Euratom rendelet 10. cikkének (2) bekezdésével összhangban kivételesen a 2018-ra rendelkezésre álló éves összegből kell finanszírozni.

(7)  Az alap igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ez a határozat az elfogadásának napjától alkalmazandó,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Unió Szolidaritási Alapjából 1 196 797 579 euró összeg igénybevételére kerül sor Olaszország részére kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot... [az elfogadás dátuma]-tól/-től kell alkalmazni(4)*.

Kelt

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

  HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

(2)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(4)

* A dátumot az Európai Parlamentnek kell beillesztenie az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetést megelőzően.


INDOKOLÁS

A Bizottság javasolja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételét pénzügyi támogatás nyújtására a 2016 augusztusa és 2017 januárja között földrengésekkel sújtott olaszországi régiók (Abruzzo, Lazio, Marche és Umbria) számára.

2016. augusztus vége és 2017. január közepe között egy sor, a Richter-skála szerinti 5,9–6,5 erősségű földrengés rázta meg az Appenninek láncolatát, és különösen Abruzzo, Lazio, Marche és Umbria régiókat, amely földrengést számos utórengés követett. A földrengések 333 halálos áldozatot követeltek, több mint 30 000 ember szorult segítségre, az infrastruktúrák és a vállalkozások – köztük a gazdaságok és a turisztikai ágazat – jelentős károkat szenvedett el, és a helyi lakosok életkörülményei romlottak. Az amatricei városközpont és Norcia XIV. századi Szent Benedek székesegyháza összedőlt az augusztusi és az októberi rengések következtében.

A Bizottsághoz 2016. november 16-án beérkezett, és 2017. február 15-én kiegészített – az augusztus 24. és 2017. január 18. között keletkezett összes kárt tartalmazó – kérelmükben az olaszországi hatóságok a közvetlenül a katasztrófa által okozott károk teljes összegét 21 878,8 millió euróra becsülték. Mivel ez Olaszország bruttó nemzeti jövedelmének (3,3 milliárd euró) 1,36%-a, és így meghaladja a 0,6%-os küszöbértéket, a katasztrófa az EUSZA-rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében „jelentős természeti katasztrófának” minősül.

A rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott visszatéríthető szükségintézkedések költségét az olasz hatóságok 2 149 363 344 euróra becsülik, amelynek legnagyobb részét az infrastruktúra működésére, és elsősorban az utak helyreállítására fordították. Ezt követik a mentési szolgálatok és az ideiglenes elszállásolás költségei.

Az érintett régiók a 2014–2020-as időszakra szóló európai strukturális és beruházási alapok szerinti „átmeneti régiók” és „fejlettebb régiók” kategóriájába tartoznak. Az olasz hatóságok jelezték, hogy a helyreállítási intézkedésekhez forrásokat szándékoznak átcsoportosítani az európai strukturális és beruházási alapok programjaiból.

Olaszország előleg kifizetését kérte, amelyet a Bizottság 2016. november 29-én jóváhagyott, és amelynek teljes összege, 30 000 000 euró ( a rendelet értelmében legmagasabb folyósítható előleg) kifizetésre került.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Bizottság a teljes közvetlen kár 2,5%-os hányadának alkalmazását javasolja az olaszországi „jelentős katasztrófára” vonatkozó küszöbértékig, illetve e küszöb fölött a teljes közvetlen kár 6%-os hányadának alkalmazását javasolja. A javasolt támogatás teljes összege így 1 196 797 579 euró.

Következtetés

Az EUSZA javasolt igénybevétele miatt szükséges a 2017. évi költségvetés módosítása és költségvetés-módosítási tervezet (4/2017.) benyújtása, amelynek célja a 13 06 01. költségvetési tétel („Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra”) 1 166 797 579 euróval való növelése mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatok tekintetében.

Ez 2017 folyamán a második igénybevételről szóló határozat, és az EUSZA eddigi legmagasabb összegű igénybevétele.

Az EUSZA igénybevételére 2017 elején rendelkezésre álló teljes összeg 1 115 121 612 euró volt, ami a 2017. évi teljes előirányzatokból és a 2016. évi elköltetlen előirányzatok átviteléből tevődött össze. A 2017-ben jelenleg igénybe vehető összeg 902 826 499 euró, ami ugyanakkora, mint az év elején rendelkezésre álló összeg volt, levonva belőle az alap előző igénybevétele miatt lehívott összeget (71 524 810 euró), valamint a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében említett tartalékösszeget (140 770 303 euró) (az éves keretösszeg 25%-át folyó év október 1-ig nem lehet felszabadítani).

Mivel ez az összeg nem elegendő az összes költség fedezésére, a Bizottság javasolja, hogy a fennmaradó 293 971 080 eurót a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 10. cikkének (2) bekezdésével összhangban a 2018-ra előirányzott összeg átcsoportosításából fedezzék.

Az előadó javasolja az e jelentéshez csatolt, az egyetlen ország viszonylatában mindeddig példátlanul nagy összegű támogatás igénybevételét javasló határozatra irányuló bizottsági javaslat mielőbbi elfogadását az érintett olaszországi régiókkal való uniós szolidaritás jeleként.


MELLÉKLET – A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Jean ARTHUIS úr

Elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Tárgy:  Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából

Tisztelt Arthuis Úr!

Az Európai Bizottság továbbította az Európai Parlamentnek az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatát (COM(2017)0540), amelyet az alapján terjesztett elő, hogy Olaszország a 2016. augusztus és 2017. január között Abruzzo, Lazio, Marche és Umbria régiókban bekövetkezett földrengéseket követően az alap igénybevételére vonatkozóan kérelmet nyújtott be.

A Bizottság javaslatot tesz az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételére, és becslései szerint a katasztrófák által okozott károk mértéke:

Katasztrófa

Teljes közvetlen kár

(millió EUR)

A jelentős katasztrófára vonatkozó küszöbérték

 

(millió EUR)

A jelentős katasztrófára vonatkozó küszöbértéket meg nem haladó közvetlen károk 2,5%-a

(millió EUR)

A jelentős katasztrófára vonatkozó küszöbértéket meghaladó közvetlen károk 6%-a (EUR)

A javasolt támogatás teljes összege

 

(EUR)

OLASZORSZÁG

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

ÖSSZESEN

1 196 797 579

Tekintettel arra, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA) ezen kérelmére előleg formájában már folyósítottak 30 000 000 eurót az unió 2016. évi költségvetéséből, a Bizottság az EUSZA fent említett, javasolt igénybevételének fedezése érdekében javasolja továbbá a 2017. évi költségvetésre vonatkozó 4. sz. költségvetés-módosítási tervezetet (COM(2017)0541), amelynek révén a 13 06 01. költségvetési jogcímcsoport (Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra) 1 166 797 579 euróval növekszik a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok tekintetében egyaránt.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatokat, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság többségének nincs kifogása az Európai Unió Szolidaritási Alapja említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt, fent említett összeg odaítélése ellen, valamint támogatja a Bizottság által javasolt vonatkozó 4/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezetet.

Tisztelettel,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

30.8.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Fabio Massimo Castaldo


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

36

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat