Procedura : 2017/2101(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0280/2017

Teksty złożone :

A8-0280/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0335

SPRAWOZDANIE     
PDF 722kWORD 62k
5.9.2017
PE 607.953v02-00 A8-0280/2017

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Giovanni La Via

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK – PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0540 – C8-0199/2017),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2), w szczególności jego art. 10,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 11,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0280/2017),

1.  zauważa, że decyzja ta dotyczy uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na najwyższą jak dotychczas jednorazową kwotę;

2.  zauważa, że maksymalny próg zaliczki określony w art. 4a rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 661/2014(4) często może stanowić niewystarczający środek pomocy w odniesieniu do tych klęsk żywiołowych, które sklasyfikowano jako „poważne klęski żywiołowe”; podkreśla potrzebę rozważenia wyższego progu tych pierwszych specjalnych wkładów finansowych, aby szybko i skutecznie stawić czoła szkodom spowodowanym przez klęski żywiołowe tego rodzaju;

3.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję jako znak solidarności Unii z obywatelami i regionami Unii dotkniętymi klęskami żywiołowymi;

4.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. U C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 661/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1439).


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) ma na celu umożliwienie szybkiej, skutecznej i elastycznej reakcji Unii w sytuacjach nadzwyczajnych w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami żywiołowymi.

(2)  Środki funduszu nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 500 000 000 EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(3). Cały przydział środków na 2016 r. pozostał niewykorzystany, przeniesiono go na kolejny rok zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 i został on częściowo wykorzystany w kwietniu 2017 r. Przydział środków na 2017 r. nie został jeszcze wykorzystany.

(3)  W dniu 16 listopada 2016 r. Włochy złożyły wniosek o pomoc finansową z funduszu w związku z trzęsieniem ziemi, które dotknęło regiony Abruzja, Lacjum, Marche i Umbria w dniu 24 sierpnia 2016 r. Kolejne trzęsienia ziemi nawiedziły obszary wcześniej dotknięte trzęsieniami ziemi i znacznie zwiększyły skalę uprzednio zgłoszonych szkód. W związku z tym Włochy złożyły ostateczny wniosek w dniu 15 lutego 2017 r. zawierający zaktualizowane szacunki z uwzględnieniem szkód poniesionych w okresie od dnia 24 sierpnia 2016 r. do dnia 18 stycznia 2017 r.

(4)  Wniosek Włoch spełnia warunki przyznania wkładu finansowego z funduszu ustanowione w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002.

(5)  W związku z tym należy uruchomić środki z funduszu, aby zapewnić wkład finansowy dla Włoch.

(6)  Ponieważ kwota, która może zostać uruchomiona na 2017 r., nie jest wystarczająca do pokrycia pełnego wkładu, różnicę należy wyjątkowo sfinansować z rocznej kwoty dostępnej na 2018 r., zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013.

(7)  Aby skrócić do minimum czas potrzebny na uruchomienie środków z funduszu, niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2017 uruchamia się środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 1 196 797 579 EUR dla Włoch w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się ją od dnia... [data przyjęcia](4)*.

Sporządzono w,

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

(1)

  Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(4)

* Data do wstawienia przez Parlament przed publikacją w Dz.U.


UZASADNIENIE

Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) w celu udzielenia pomocy finansowej w związku z trzęsieniami ziemi, które miały miejsce w okresie od sierpnia 2016 r. do stycznia 2017 r. we włoskich regionach Abruzja, Lacjum, Marche i Umbria.

Między końcem sierpnia 2016 r. i połową stycznia 2017 r. doszło do szeregu silnych trzęsień ziemi o sile od 5,9 do 6,5 stopni w skali Richtera, po których miały miejsce liczne wstrząsy wtórne; szkody wystąpiły na rozległych obszarach w łańcuchu Apeninów w środkowych Włoszech, w szczególności w regionach Abruzja, Lacjum, Marche i Umbria. W wyniku tych trzęsień ziemi 333 osoby poniosły śmierć, ponad 30 000 osób potrzebowało pomocy oraz odnotowano znaczące szkody w infrastrukturze i straty w przedsiębiorstwach, w tym w gospodarstwach rolnych i sektorze turystyki, a także pogorszyły się warunki życia ludności. Na przykład centrum miasta Amatrice i czternastowieczna Bazylika św. Benedykta w Nursji zostały zniszczone po wstrząsach z sierpnia i października.

W swoim wniosku, przekazanym najpierw Komisji w dniu 16 listopada 2016 r. i uzupełnionym w dniu 15 lutego 2016 r., aby uwzględnić wszystkie szkody poniesione w okresie między 24 sierpnia 2016 r. a 18 stycznia 2017 r., władze Włoch oszacowały łączną wartość szkód bezpośrednich spowodowanych klęską żywiołową na 21 878,8 mln EUR. Ponieważ stanowi to 1,36 % DNB Włoch (3,3 mld EUR), a zatem przekracza próg 3 mld EUR, klęska ta kwalifikuje się jako „poważna klęska żywiołowa” w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FSUE.

Koszt kwalifikowalnych niezbędnych działań nadzwyczajnych, określonych w art. 3 ust. 2 rozporządzenia, został oszacowany przez władze Włoch na 2 149 363 344 EUR, z czego największa część dotyczy kosztów przywrócenia funkcjonowania infrastruktury, w szczególności dróg, a następnie kosztów działań ratunkowych i czasowego zakwaterowania.

Regiony dotknięte klęską zaliczają się do kategorii „regionów w okresie przejściowym” i „regionów lepiej rozwiniętych” w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (2014–2020). Władze Włoch zadeklarowały zamiar przeniesienia środków z programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania związane z odbudową.

Włochy wystąpiły z wnioskiem o wypłatę zaliczki, która została przyznana przez Komisję w dniu 29 listopada 2016 r., wyniosła 30 000 000 EUR (maksymalna możliwa kwota na podstawie przepisów rozporządzenia) i została wypłacona w całości.

Zgodnie z wcześniejszą praktyką Komisja proponuje zastosowanie współczynnika 2,5 % całkowitej wartości szkód bezpośrednich poniżej progu „poważnej klęski” dla Włoch oraz współczynnika 6 % do tej części szkód bezpośrednich, która przekracza ten próg. Całkowita kwota zaproponowanej pomocy wynosi zatem 1 196 797 579 EUR.

Podsumowanie

Proponowane uruchomienie środków wymaga zmiany w budżecie na 2017 r. oraz przygotowania projektu budżetu korygującego (nr 4/2017) w celu zwiększenia kwoty środków w artykule 13 06 01 „Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę” o 1 166 797 579 EUR, zarówno w środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności.

Jest to druga w 2017 r. decyzja o uruchomieniu funduszu i chodzi o uruchomienie FSUE na najwyższą jak dotychczas jednorazową kwotę.

Całkowita kwota dostępna dla uruchomienia FSUE na początku roku 2017 wynosiła 1 115 121 612 EUR i obejmowała przydział na 2017 r. i cały przydział na 2016 r., który pozostał niewykorzystany i został przeniesiony. Na tym etapie roku 2017 można uruchomić kwotę 902 826 499 EUR, odpowiadającą całkowitej kwocie dostępnej na początku roku, pomniejszonej o kwotę poprzedniego uruchomienia funduszu (71 524 810 EUR) i o zatrzymaną kwotę 140 770 303 EUR, zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie WRF, który przewiduje obowiązek zachowania 25 % rocznego przydziału do dnia 1 października danego roku.

Ponieważ kwota ta nie jest wystarczająca do pokrycia pełnego uruchomienia, Komisja proponuje pokrycie różnicy wynoszącej 293 971 080 EUR z rocznej kwoty dostępnej w 2018 r., zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie WRF.

Sprawozdawca zaleca szybkie zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie decyzji dołączonej do niniejszego sprawozdania, co doprowadzi do uruchomienia funduszu na bezprecedensową kwotę dla jednego kraju i będzie wyrazem europejskiej solidarności z dotkniętymi klęską regionami Włoch.


ZAŁĄCZNIK – PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Jean ARTHUIS

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

Przedmiot:  Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Europejska przekazała Parlamentowi Europejskiemu wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (COM(2017)0540). Podstawą tego wniosku jest wniosek o uruchomienie funduszu, przedłożony przez Włochy po serii trzęsień ziemi, jakie nawiedziły ten kraj w okresie od sierpnia 2016 r. do stycznia 2017 r. w regionach: Abruzja, Lacjum, Marche i Umbria.

Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, a szkody spowodowane tą klęską żywiołową szacuje jak poniżej:

Klęska żywiołowa

Łączna wartość szkód bezpośrednich

(w mln EUR)

Próg dla poważnych klęsk

 

(w mln EUR)

2,5% szkód bezpośrednich poniżej progu

(w mln EUR)

6% szkód bezpośrednich powyżej progu (EUR)

Kwota proponowanej pomocy ogółem

 

(w EUR)

WŁOCHY

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

OGÓŁEM

1 196 797 579

Zważywszy na kwotę w wysokości 30 mln EUR, którą wypłacono już z funduszu w związku z tą klęską żywiołową w postaci zaliczki z budżetu na 2016 r., Komisja proponuje dodatkowo projekt budżetu korygującego nr 4 na rok 2017 (COM(2017)0541 final), aby uzyskać środki na wspomniane wyżej uruchomienie funduszu w drodze podwyższenia środków w artykule 13 06 01 „Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę” o 1 166 797 579 EUR, zarówno w środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności.

Koordynatorzy komisji ocenili te wnioski i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej oraz popiera przedmiotowy projekt budżetu korygującego nr 4/2017 zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

30.8.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Fabio Massimo Castaldo


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

36

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna