Procedură : 2017/2101(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0280/2017

Texte depuse :

A8-0280/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0335

RAPORT     
PDF 712kWORD 55k
5.9.2017
PE 607.953v02-00 A8-0280/2017

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Italiei

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Giovanni La Via

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ – SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Italiei

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0540 – C8-0199/2017),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 10,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 11,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0280/2017),

1.  constată că decizia reprezintă cea mai mare mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene de până în prezent;

2.  constată că pragul maxim de avans prevăzut la articolul 4a din Regulamentul (CE) nr. 2012/0020, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 661/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(4), ar putea reprezenta adesea o măsură de ajutor insuficientă pentru catastrofele clasificate drept „catastrofe naturale majore”; subliniază necesitatea de a lua în considerare un prag mai ridicat pentru acele prime contribuții financiare specifice pentru a face față în mod eficient și prompt daunelor cauzate de această categorie de catastrofe;

3.  salută decizia, ca semn de solidaritate a Uniunii față de cetățenii Uniunii și regiunile afectate de catastrofe naturale;

4.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 661/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (JO L 189, 27.6.2014, p. 1439).


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Italiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene(1), în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 11,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Obiectivul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene („fondul”) este de a-i permite Uniunii să răspundă într-un mod rapid, eficient și flexibil situațiilor de urgență, pentru a-și manifesta solidaritatea față de populațiile din regiunile afectate de catastrofe naturale.

(2)  Fondul nu depășește o valoare anuală maximă de 500 000 000 EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3). Întreaga alocare pentru 2016 a rămas necheltuită, a fost reportată în anul următor, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013, și a fost parțial utilizată în aprilie 2017. Alocarea pentru 2017 nu a fost încă utilizată.

(3)  La 16 noiembrie 2016, Italia a prezentat o cerere de mobilizare a fondului, în urma cutremurului care a afectat regiunile Abruzzi, Lazio, Marche și Umbria la 24 august 2016. În perioada următoare au avut loc noi cutremure în zonele deja afectate, care au înrăutățit considerabil nivelul daunelor raportate anterior. Italia și-a prezentat apoi, la 15 februarie 2017, cererea finală, cu estimări revizuite care au inclus toate daunele cauzate de cutremure în perioada 24 august 2016-18 ianuarie 2017.

(4)  Cererea Italiei îndeplinește condițiile de acordare a unei contribuții financiare din fond, astfel cum se prevede la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002.

(5)  În consecință, fondul ar trebui să fie mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară Italiei.

(6)  Deoarece suma care poate fi mobilizată pentru 2017 nu este suficientă pentru a acoperi întreaga contribuție, diferența ar trebui finanțată, în mod excepțional, din suma anuală disponibilă pentru 2018, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013.

(7)  Pentru a reduce la minimum perioada necesară pentru mobilizarea fondului, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2017, se mobilizează suma de 1 196 797 579 EUR acordată Italiei din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Decizia se aplică începând cu … [data adoptării prezentei decizii](4)*.

Adoptată la,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

  JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(4)

* Data urmează să fie introdusă de Parlament înainte de publicarea în JO.


EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru acordarea de asistență financiară în legătură cu cutremurele care au avut loc între august 2016 și ianuarie 2017 în regiunile Abruzzi, Lazio, Marche și Umbria din Italia.

Între sfârșitul lunii august 2016 și jumătatea lunii ianuarie 2017, o serie de cutremure puternice, cu magnitudini între 5,9 și 6,5 pe scara Richter, urmate de o multitudine de replici, au afectat zone extinse din lanțul Apeninilor situat în centrul Italiei, în special regiunile Abruzzi, Lazio, Marche și Umbria. Cutremurele s-au soldat cu 333 de morți, peste 30 000 de persoane care necesită asistență și daune semnificative aduse infrastructurilor și întreprinderilor, inclusiv exploatațiilor agricole și celor din sectorul turismului, precum și condițiilor de viață ale populației afectate. De pildă, centrul orașului Amatrice și bazilica Sfântul Benedict din Norcia, care datează din secolul al XIV-lea, au fost distruse în urma cutremurelor din august și octombrie.

În cererea lor, primită inițial de Comisie la 16 noiembrie 2016 și finalizată la 15 februarie 2016, pentru a include toate daunele cauzate în perioada 24 august 2016-18 ianuarie 2017, autoritățile italiene au estimat daunele directe totale cauzate de dezastrul natural la 21 878,8 milioane EUR. Întrucât această sumă reprezintă 1,36 % din VNB-ul Italiei (3,3 miliarde EUR) și depășește, așadar, pragul de 3 miliarde EUR, catastrofa se califică drept „catastrofă naturală majoră” în sensul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul privind FSUE.

Autoritățile italiene au estimat costul acțiunilor urgente de primă necesitate eligibile, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) din regulament, la 2 149 363 344 EUR, cea mai mare parte constituind costurile de repunere în funcțiune a infrastructurii, în special a drumurilor, urmată de costurile aferente serviciilor de salvare și cazării temporare.

Regiunile afectate intră în categoria „regiuni de tranziție” și „regiuni mai dezvoltate”, potrivit normelor aplicabile fondurilor structurale și de investiții europene (ESI) (2014-2020). Autoritățile italiene au informat Comisia că au intenția de a realoca fonduri din programele aferente fondurilor ESI pentru măsurile de reabilitare.

Italia a solicitat plata unui avans, care a fost acordat de Comisie la 29 noiembrie 2016; avansul s-a ridicat la 30 000 000 EUR (suma maximă posibilă conform dispozițiilor regulamentului) și a fost plătit integral.

În conformitate cu practica anterioară, Comisia propune să se aplice un procentaj de 2,5 % din valoarea totală a daunelor directe, până la pragul stabilit pentru Italia pentru „catastrofele majore”, și de 6 % pentru partea din daunele directe totale care depășesc acest prag. Prin urmare, valoarea totală a ajutorului propus este de 1 196 797 579 EUR.

Concluzie

Mobilizarea propusă necesită modificarea bugetului pe 2017 și un proiect de buget rectificativ (nr. 4/2017), care să vizeze majorarea fondurilor prevăzute la articolul bugetar 13 06 01 „Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei” cu 1 166 797 579 EUR, atât în credite de angajament, cât și în credite de plată.

Aceasta este a doua decizie de mobilizare din 2017 și cea mai mare mobilizare a FSUE efectuată până în prezent.

Suma totală disponibilă la începutul anului 2017 pentru mobilizarea FSUE a fost de 1 115 121 612 EUR, reprezentând alocarea pentru 2017 și întreaga sumă rămasă necheltuită din alocarea pentru 2016, care a fost reportată. Suma care poate fi mobilizată în această etapă a anului 2017 este de 902 826 499 EUR, reprezentând întreaga sumă disponibilă la începutul anului, minus mobilizarea precedentă a fondului (71 524 810 EUR), minus suma reținută în valoare de 140 770 303 EUR, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul privind CFM, care prevede obligația de a păstra o cotă de 25 % din alocarea anuală până la data de 1 octombrie a anului în cauză.

Întrucât această sumă nu este suficientă pentru a acoperi integral mobilizarea, Comisia propune acoperirea diferenței de 293 971 080 EUR prin alocarea sa anticipată din suma anuală disponibilă pentru 2018, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul privind CFM.

Raportorul recomandă aprobarea rapidă a propunerii de decizie a Comisiei anexată la prezentul raport, care va determina mobilizarea unei sume fără precedent pentru o singură țară, în semn de solidaritate europeană cu regiunile afectate din Italia.


ANEXĂ – SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

Subiect:  Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Italiei

Stimate domnule Arthuis,

Comisia Europeană a transmis Parlamentului European propunerea sa de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (COM(2017)0540), pe baza unei solicitări de mobilizare a Fondului depuse de Italia în urma unei serii de cutremure care s-au produs în perioada august 2016-ianuarie 2017 în regiunile Abruzzo, Lazio, Marche și Umbria.

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al UE, estimând pagubele produse de catastrofe după cum urmează:

Catastrofa

Daune directe totale

(milioane EUR)

Pragul de catastrofă majoră

 

(milioane EUR)

2,5 % din daunele directe care nu depășesc pragul

(milioane EUR)

 

6 % din daunele directe care depășesc pragul(EUR)

 

Valoarea totală a ajutorului propus

 

(EUR)

ITALIA

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

TOTAL

1 196 797 579

Având în vedere suma de 30 000 000 EUR care a fost deja plătită pentru acest caz aferent Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) prin intermediul unui avans din bugetul pe 2016, Comisia propune, în continuare, proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 4 pentru anul 2017 (COM(2017)0541) pentru a acoperi propunerea de mobilizare menționată mai sus a FSUE prin majorarea sumei prevăzute la articolul bugetar 13 06 01 „Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei” cu 1 166 797 579 EUR, atât în credite de angajament, cât și în credite de plată.

Coordonatorii comisiei au evaluat aceste propuneri și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor acestei comisii nu se opun mobilizării Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, pentru a aloca suma menționată mai sus propusă de Comisie, și sprijină PBR corespunzător, nr. 4/2017, propus de Comisie.

Cu stimă,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

30.8.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Fabio Massimo Castaldo


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

36

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică