Postup : 2017/2101(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0280/2017

Predkladané texty :

A8-0280/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0335

SPRÁVA     
PDF 655kWORD 62k
5.9.2017
PE 607.953v02-00 A8-0280/2017

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Taliansku

(COM(2017)0540 – C8‑0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Giovanni La Via

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA – LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Taliansku

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0540 – C8‑0199/2017),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 10,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 11,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0280/2017),

1.  konštatuje, že toto rozhodnutie predstavuje najvyššiu jednotlivú mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie v histórii;

2.  poznamenáva, že maximálny limit zálohy stanovený v článku 4a nariadenia (ES) č. 2012/0020 zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 661/2014(4) môže často predstavovať nedostatočné opatrenie pomoci v prípade katastrof, ktoré sú klasifikované ako „veľké prírodné katastrofy“; zdôrazňuje, že je potrebné zvážiť vyšší limit pre tieto konkrétne prvé finančné príspevky s cieľom účinne a bezodkladne čeliť škodám spôsobeným touto kategóriou katastrof;

3.  víta toto rozhodnutie ako prejav solidarity Únie s občanmi a regiónmi Únie, ktoré zasiahli prírodné katastrofy;

4.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

5.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 661/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1439).


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Taliansku

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 11,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Cieľom Fondu solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“) je umožniť Únii reagovať rýchlym, účinným a pružným spôsobom na núdzové situácie, a prejaviť tak solidaritu s obyvateľstvom regiónov postihnutých živelnými pohromami.

(2)  V súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(3) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011). Celá suma pridelených rozpočtových prostriedkov na rok 2016 zostala nevyužitá a bola prenesená do nasledujúceho roka v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 a bola čiastočne využitá v apríli 2017. Pridelené rozpočtové prostriedky na rok 2017 sa ešte nečerpali.

(3)  Taliansko predložilo 16. novembra 2016 žiadosť o mobilizáciu fondu v nadväznosti na zemetrasenie, ktoré 24. augusta 2016 postihlo regióny Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria. Tieto postihnuté oblasti následne zasiahli ďalšie zemetrasenia, v dôsledku ktorých sa pôvodne nahlásené škody výrazne zvýšili. Taliansko 15. februára 2017 predložilo konečnú žiadosť, ktorá obsahuje revidované odhady všetkých škôd spôsobených medzi 24. augustom 2016 a 18. januárom 2017.

(4)  Žiadosť Talianska spĺňa podmienky na poskytnutie finančného príspevku z fondu, ako sa stanovuje v článku 4 nariadenia (ES) č. 2012/2002.

(5)  Fond by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok Taliansku.

(6)  Vzhľadom na to, že suma, ktorú možno mobilizovať v roku 2017, nepokrýva plnú výšku uvedeného príspevku, chýbajúce prostriedky by sa mali v súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 výnimočne financovať z ročnej sumy, ktorá je k dispozícii na rok 2018.

(7)  S cieľom minimalizovať čas potrebný na mobilizáciu fondu by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2017 sa mobilizuje Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť Taliansku sumu 1 196 797 579 EUR vo viazaných a v platobných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od ... [dátum prijatia tohto rozhodnutia](4)*.

V

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

  Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

* Dátum vloží Parlament pred uverejnením v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ) s cieľom poskytnúť finančnú pomoc v nadväznosti na zemetrasenia, ku ktorým došlo od augusta 2016 do januára 2017 v regiónoch Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria v Taliansku.

V období od konca augusta 2016 do polovice januára 2017 postihla rozsiahle oblasti pohoria Apeniny v strednom Taliansku (najmä regióny Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria) séria silných zemetrasení so silou od 5,9 do 6,5 stupňa Richterovej stupnice, po ktorých došlo ešte k mnohým následným otrasom. Ich výsledkom bolo 333 obetí, vyše 30 000 ľudí, ktorí potrebujú pomoc, značné poškodenie infraštruktúry a podnikov vrátane fariem a sektora cestovného ruchu, ako aj zhoršenie životných podmienok postihnutého obyvateľstva. Napríklad centrum mesta Amatrice a bazilika Sv. Benedikta zo 14. storočia v meste Norcia boli zničené po otrasoch v auguste a októbri.

Talianske orgány vo svojej žiadosti pôvodne prijatej Komisiou 16. novembra 2016 a dokončenej 15. februára 2016 s cieľom zahrnúť všetky škody vzniknuté v období od 24. augusta do 18. januára 2017 odhadli celkové priame škody spôsobené touto katastrofou na 21 878,8 milióna EUR. Keďže táto suma predstavuje 1,36 % HND Talianska (3,3 miliardy EUR) a presahuje tak strop 3 miliárd EUR, katastrofa sa považuje za „veľkú prírodnú katastrofu“ v zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia o FSEÚ.

Náklady na oprávnené základné núdzové operácie, ako sa vymedzuje v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia, talianske orgány odhadli na 2 149 363 344 EUR, pričom najväčší podiel sa týka nákladov na obnovu funkčného stavu infraštruktúry, najmä ciest, po ktorých nasledujú náklady na záchranné práce a dočasné ubytovanie.

Postihnuté regióny patria v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na obdobie 2014 – 2020 do kategórií „prechodné regióny“ a „rozvinutejšie regióny“. Talianske orgány vyhlásili, že plánujú prerozdeliť finančné prostriedky z programov EŠIF na opatrenia na obnovu.

Taliansko požiadalo o vyplatenie zálohy, ktorú Komisia schválila 29. novembra 2016, vo výške 30 000 000 EUR (maximálna možná suma podľa ustanovení tohto nariadenia), pričom táto suma bola vyplatená v plnej výške.

V súlade so zaužívanou praxou Komisia navrhuje uplatniť sadzbu 2,5 % celkových priamych škôd do výšky stropu Talianska pre „veľké katastrofy“ a 6 % na časť celkovej priamej škody, ktorá presahuje tento strop. Celková výška navrhovanej pomoci tak predstavuje 1 196 797 579 EUR.

Záver

Navrhovaná mobilizácia si vyžaduje zmenu rozpočtu na rok 2017 a návrh opravného rozpočtu (č. 4/2017) s cieľom zvýšiť prostriedky v rozpočtovom článku 13 06 01 Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo o 1 166 797 579 EUR vo viazaných aj v platobných rozpočtových prostriedkoch.

Toto je druhé rozhodnutie o mobilizácii v roku 2017 a predstavuje najvyššiu jednotlivú mobilizáciu FSEÚ v histórii.

Celková disponibilná suma pre mobilizáciu FSEÚ na začiatku roka 2017 bola 1 115 121 612 EUR, čo predstavuje sumu pridelených prostriedkov na rok 2017 a celú sumu pridelených prostriedkov na rok 2016, ktoré zostali nevyužité a boli prenesené. Suma, ktorá môže byť mobilizovaná v tejto fáze v roku 2017, je 902 826 499 EUR, čo zodpovedá celkovej sume, ktorá bola k dispozícii na začiatku roka, s odpočítaním predchádzajúcej mobilizácie fondu (71 524 810 EUR) a s odpočítaním zadržanej sumy 140 770 303 EUR v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia o VFR, v ktorom sa stanovuje povinnosť rezervovať 25 % z ročných pridelených prostriedkov do 1. októbra daného roka.

Vzhľadom na to, že táto suma nie je dostatočná na plné pokrytie mobilizácie, Komisia navrhuje pokryť rozdiel vo výške 293 971 080 EUR jeho prednostným pridelením z ročnej sumy dostupnej v roku 2018 v súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia o VFR.

Spravodajca odporúča urýchlene schváliť návrh rozhodnutia Komisie, ktoré je prílohou k tejto správe a ktoré povedie k mobilizácii bezpríkladnej sumy pre jedinú krajinu, čo je prejavom európskej solidarity s postihnutými regiónmi Talianska.


PRÍLOHA – LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

Vec:  Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Taliansku

Vážený pán Arthuis,

Európska komisia postúpila Európskemu parlamentu svoj návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov z Fondu solidarity Európskej únie (COM(2017)0540) na základe žiadosti o mobilizáciu fondu, ktorú predložilo Taliansko v nadväznosti na sériu zemetrasení, ktoré v období od augusta 2016 do januára 2017 postihli regióny Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria.

Komisia navrhuje mobilizáciu prostriedkov z Fondu solidarity Európskej únie na základe odhadovaných škôd spôsobených týmito katastrofami takto:

Katastrofa

Celkové priame škody

(v mil. EUR)

Prahová hodnota v prípade veľkej katastrofy

 

(v mil. EUR)

2,5 % priamych škôd do výšky prahovej hodnoty

(v mil. EUR)

6 % priamych škôd nad prahovou hodnotou(v EUR)

 

Celková výška navrhovanej pomoci

 

(v EUR)

TALIANSKO

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

SPOLU

1 196 797 579

So zreteľom na sumu 30 000 000 EUR, ktorá už bola pre tento prípad týkajúci sa Fondu solidarity Európskej únie vyplatená ako preddavok z rozpočtu na rok 2016, Komisia ďalej navrhuje návrh opravného rozpočtu č. 4 na rok 2017 (COM(2017)0541 final) s cieľom pokryť uvedenú mobilizáciu prostriedkov z FSEÚ zvýšením prostriedkov v rozpočtovom článku 13 06 01 Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo o 1 166 797 579 EUR vo viazaných aj v platobných rozpočtových prostriedkoch.

Koordinátori výboru posúdili tieto návrhy a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila, že väčšina členov tohto výboru nemá žiadne námietky voči tejto mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie ani prideleniu uvedenej sumy podľa návrhu Komisie a podporuje príslušný návrh opravného rozpočtu č. 4/2017 podľa návrhu Komisie.

S úctou

Iskra MIHAYLOVA


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

30.8.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Fabio Massimo Castaldo


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

36

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie