Postopek : 2017/2101(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0280/2017

Predložena besedila :

A8-0280/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0335

POROČILO     
PDF 703kWORD 56k
5.9.2017
PE 607.953v02-00 A8-0280/2017

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Italiji

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Giovanni La Via

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA – PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Italiji

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0540 – C8-0199/2017),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 10,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 11,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0280/2017),

1.  ugotavlja, da ta sklep zadeva največjo posamezno uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije doslej;

2.  ugotavlja, da zgornja meja iz člena 4a Uredbe (ES) št. 2012/2002, kot je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 661/2014 Evropskega parlamenta in Sveta(4) pogosto ne omogoča zadostnih ukrepov humanitarne pomoči za nesreče, opredeljene kot „večje naravne nesreče“; poudarja, da je treba razmisliti o povečanju zgornje meje za te posebne prve finančne prispevke, da bi se učinkovito in hitro odzvali na škodo, ki jo povzročajo tovrstne nesreče;

3.  pozdravlja sklep kot znak solidarnosti Unije z državljani in območji Unije, ki so jih prizadele naravne nesreče;

4.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 311, 14.11.2002, str. 3

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

Uredba (EU) št. 661/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije (UL L 189, 27.6.2014, str. 1439).


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Italiji

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1), zlasti člena 4(3),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2), zlasti točke 11,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: sklad) je omogočiti Uniji, da se hitro, učinkovito in prožno odziva na izredne razmere in tako izkaže solidarnost s prebivalstvom območij, ki so jih prizadele naravne nesreče.

(2)  Sredstva sklada ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 500.000.000 EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 10(1) Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(3). Vsa dodeljena sredstva za leto 2016 so ostala neporabljena in so bila v skladu s členom 10(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 prenesena v naslednje leto in so bila nato aprila 2017 delno uporabljena. Dodeljena sredstva za leto 2017 še niso bila uporabljena.

(3)  Italija je 16. novembra 2016 predložila vlogo za uporabo sredstev sklada zaradi potresa, ki je 24. avgusta 2016 prizadel dežele Abruci, Lacij, Marke in Umbrija. Pozneje je na že prizadetih območjih prišlo do novih potresov, zaradi česar se je stopnja že prijavljene škode znatno povečala. Italija je nato 15. februarja 2017 predložila končno vlogo s popravljeno oceno, v katero je vključila vso škodo, ki je nastala med 24. avgustom 2016 in 18. januarjem 2017.

(4)  Vloga Italije izpolnjuje pogoje za izplačilo finančnega prispevka iz sklada, kot je določeno v členu 4 Uredbe (ES) št. 2012/2002.

(5)  Zato je treba uporabiti sklad za zagotovitev finančnega prispevka za Italijo.

(6)  Ker znesek, ki se lahko uporabi za leto 2017, ne zadostuje za kritje celotnega prispevka, bi bilo treba razliko izjemoma financirati z letnim zneskom, ki je na voljo za leto 2018, kot je določeno v členu 10(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013.

(7)  Da bi se sredstva sklada lahko čim prej uporabila, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V splošnem proračunu Unije za proračunsko leto 2017 se iz Solidarnostnega sklada Evropske unije zagotovi znesek v višini 1.196.797.579 EUR Italiji, in sicer v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od ... [datum njegovega sprejetja](4)*.

V ...,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

UL L 311, 14.11.2002, str. 3.

(2)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(4)

* Datum vstavi Parlament pred objavo v UL.


OBRAZLOŽITEV

Komisija predlaga uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za dodelitev finančne pomoči v zvezi s potresi, ki so med avgustom 2016 in januarjem 2017 prizadeli italijanske dežele Abruci, Lacij, Marke in Umbrija.

Med koncem avgusta 2016 in sredino januarja 2017 je več močnih potresov z magnitudo med 5,9 in 6,5 po Richterjevi lestvici prizadelo obsežna območja Apeninov v osrednji Italiji, zlasti v deželah Abruci, Lacij, Marke in Umbrija, tem potresom pa je sledilo še več popotresnih sunkov. Potresi so zahtevali 333 življenj, več kot 30.000 ljudi je potrebovalo pomoč, zelo so poškodovali infrastrukturo in podjetja, vključno s kmetijami in sektorjem turizma, ter poslabšali življenjske razmere tamkajšnjega prebivalstva. Po avgustovskem in oktobrskem potresu sta bila na primer uničena središče mesta Amatrice in bazilika sv. Benedikta v Norcii iz 14. stoletja.

Italijanski organi so v vlogi, ki jo je Komisija prejela 16. novembra 2016 in je bila 15. februarja 2016 dopolnjena, tako da je vsebovala celotno škodo, ki je bila povzročena med 24. avgustom in 18. januarjem 2017, ocenili, da je nesreča povzročila škodo v višini 21.878,8 milijona EUR. Ker ta znesek predstavlja 1,36 % BND Italije (3,3 milijarde EUR) in je torej višji od praga 3 milijard EUR, nesreča velja za „večjo naravno nesrečo“ v smislu člena 2(2) uredbe o Solidarnostnem skladu Evropske unije.

Stroški upravičenih bistvenih nujnih ukrepov, kot so določeni v členu 3(2) uredbe, po ocenah italijanskih organov znašajo 2.149.363.344 EUR, pri čemer se največji delež nanaša na stroške za obnovo delovanja infrastrukture, zlasti cest, ter nato na stroške reševalnih služb in začasne nastanitve.

Prizadeta območja v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI) (2014–2020) sodijo v kategorijo „regije v prehodu“ in „bolj razvite regije“. Italijanski organi so napovedali, da nameravajo sredstva iz programov skladov ESI prerazporediti za obnovitvene ukrepe.

Italija je zaprosila za predujem, ki ga je Komisija v znesku 30.000.000 EUR (kar je najvišji možni znesek v skladu z določbami uredbe) odobrila 29. novembra 2016 in izplačala v celoti.

Komisija podobno kot v preteklosti predlaga, da se do praga „večje nesreče“ za Italijo uporabi stopnja 2,5 % skupne neposredne škode, za del skupne neposredne škode nad tem pragom pa 6 %. Zato je predlagani skupni znesek pomoči 1.196.797.579 EUR.

Sklep

Predlagana uporaba sklada zahteva spremembo proračuna za leto 2017 in predlog spremembe proračuna (št. 4/2017), katerega cilj je povečanje proračunskega člena 13 06 01 „Pomoč državam članicam v primeru večje naravne nesreče, ki ima resne posledice za življenjske razmere, naravno okolje ali gospodarstvo“ za 1.166.797.579 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Gre za drugi sklep o uporabi sklada v letu 2017 in največjo posamezno uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije doslej.

Skupni znesek, ki je bil na začetku leta 2017 na voljo za uporabo v okviru Solidarnostnega sklada Evropske unije, je bil 1.115.121.612 EUR, kar je vsota sredstev sklada za leto 2017 in vseh neporabljenih sredstev za leto 2016, ki so bila prenesena v naslednje leto. Znesek, ki se lahko uporabi v tem obdobju leta 2017, je 902.826.499 EUR, kar ustreza skupnemu znesku, ki je bil na voljo na začetku leta, zmanjšanem za že uporabljena sredstva (71.524.810 EUR) in za zadržana sredstva v višini 140.770.303 EUR v skladu s členom 10(1) uredbe o večletnem finančnem okviru, ki določa, da je treba 25 % letnega dodeljenega zneska prihraniti do 1. oktobra tekočega leta.

Ker to ne zadostuje za kritje celotne pomoči, Komisija predlaga, da se razlika v znesku 293.971.080 EUR v skladu s členom 10(2) uredbe o večletnem finančnem okviru pokrije z vnaprejšnjim plačilom iz letnega zneska, ki je na voljo v letu 2018.

Poročevalec predlaga, naj se predlog sklepa, ki ga je pripravila Komisija in je priložen temu poročilu, hitro sprejme, da bo v znak evropske solidarnosti s prizadetimi italijanskimi območji sledila največja posamezna uporaba doslej za eno državo.


PRILOGA – PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

Zadeva:  Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Italiji

Spoštovani g. Arthuis!

Evropska komisija je Evropskemu parlamentu posredovala predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije (COM(2017)0540) na podlagi vloge za uporabo sklada, ki jo je predložila Italija po številnih potresih, ki so med avgustom 2016 in januarjem 2017 prizadeli dežele Abruci, Lacij, Marke in Umbrija.

Komisija predlaga uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije in škodo, ki so jo povzročile nesreče, ocenjuje tako:

Nesreča

Skupna neposredna škoda

(v milijonih EUR)

Prag za večje nesreče

 

(v milijonih EUR)

2,5 % neposredne škode do praga

(v milijonih EUR)

6 % neposredne škode nad pragom(v EUR)

 

Skupni znesek predlagane pomoči

 

(v EUR)

ITALIJA

21.878,767

3.312,242 

82.806.050

1.113.991.529

1.196.797.579

SKUPAJ

1.196.797.579

Znesek 30.000.000 EUR za to zadevo, povezano s Solidarnostnim skladom Evropske unije, je že bil izplačan s predplačilom iz proračuna Unije za leto 2016, zato Komisija predlaga tudi predlog spremembe proračuna št. 4 za leto 2017 (COM(2017)0541), da bi se pokrila zgoraj omenjena uporaba Solidarnostnega sklada s povečanjem proračunskega člena 13 06 01 „Pomoč državam članicam v primeru večje naravne nesreče, ki ima resne posledice za življenjske razmere, naravno okolje ali gospodarstvo“ za 1.166.797.579 EUR v obveznostih in plačilih.

Koordinatorji odbora so te predloge preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za prerazporeditev omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije in podpira predlog spremembe proračuna št. 4/2017, kot ga je pripravila Komisija.

S spoštovanjem

Iskra MIHAJLOVA


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

30.8.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Fabio Massimo Castaldo


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

36

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo