Förfarande : 2017/2101(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0280/2017

Ingivna texter :

A8-0280/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Antagna texter :

P8_TA(2017)0335

BETÄNKANDE     
PDF 561kWORD 59k
5.9.2017
PE 607.953v02-00 A8-0280/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Giovanni La Via

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA – SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0540 – C8-0199/2017),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 10,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 11,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0280/2017).

1.  Europaparlamentet konstaterar att beslutet utgör det största utnyttjandet någonsin av Europeiska unionens solidaritetsfond.

2.  Europaparlamentet konstaterar att tröskeln för det förskott som fastställs i artikel 4a i förordning (EG) nr 2012/0020, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 661/2014(4), ofta kan utgöra en otillräcklig stödåtgärd för de katastrofer som klassificeras som större naturkatastrofer. Parlamentet betonar behovet av att överväga en högre tröskel för dessa särskilda första bidrag för att omgående och på ett effektivt sätt kunna hantera de skador som orsakats av denna kategori av katastrofer.

3.  Europaparlamentet välkomnar beslutet som ett tecken på unionens solidaritet med EU:s medborgare och regioner som har drabbats av naturkatastrofer.

4.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EGT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 661/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (EUT L 189, 27.6.2014, s. 143.).


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 11,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) syftar till att ge unionen möjlighet att snabbt, effektivt och flexibelt vidta åtgärder i nödsituationer för att visa solidaritet med befolkningen i katastrofdrabbade regioner.

(2)  Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 10 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(3) inte överskrida 500 000 000 euro (i 2011 års priser). Hela anslaget för 2016 förblev outnyttjat och överfördes till påföljande år, i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 och utnyttjades delvis i april 2017. Anslaget för 2017 hade ännu inte utnyttjats.

(3)  Den 16 november 2016 lämnade Italien in en ansökan om att utnyttja fonden efter den jordbävning som drabbade regionerna Abruzzo, Lazio, Marche och Umbrien den 24 augusti 2016. Ytterligare jordbävningar drabbade de tidigare drabbade områdena, vilket avsevärt ökade omfattningen av skadorna jämfört med tidigare rapporterade skador. Italien lämnade därefter in sin slutliga ansökan den 15 februari 2017 med reviderade uppskattningar, inklusive alla skador mellan den 24 augusti 2016 och den 18 januari 2017.

(4)  Italiens ansökan uppfyller villkoren för finansiellt bidrag från fonden i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 2012/2002.

(5)  Fonden bör därför utnyttjas för att ge ett finansiellt bidrag till Italien.

(6)  Eftersom det belopp som får användas för 2017 inte täcker hela bidraget, bör mellanskillnaden finansieras med årliga medel som är tillgängliga för 2018 i enlighet med artikel 10.2 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013.

(7)  För att minimera den tid det tar att ta fonden i anspråk bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för unionens allmänna budget för budgetåret 2017 ska Europeiska unionens solidaritetsfond tas i anspråk för att förse Italien med beloppet 1 196 797 579 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den [dagen för antagandet](4)*.

Utfärdat den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

* Datumet införs av parlamentet före offentliggörandet i EUT.


MOTIVERING

Kommissionen föreslår att Europeiska unionens solidaritetsfond ska utnyttjas för att ge ett finansiellt bidrag med anledning av en serie jordbävningar som ägde rum mellan augusti 2016 och januari 2017 i regionerna Abruzzo, Lazio, Marche och Umbrien i Italien.

Mellan slutet av augusti 2016 och mitten av januari 2017 drabbade en rad kraftiga jordbävningar som nådde mellan 5,9 och 6,5 på Richterskalan följda av en mängd efterskalv stora områden i Apenninerna i centrala Italien, framför allt i regionerna Abruzzo, Lazio, Marche och Umbrien. De ledde till 333 dödsfall, över 30 000 människor i behov av hjälp, betydande skador på infrastruktur, företag, bland annat inom jordbruks- och turistnäringen, och försämrade levnadsvillkor för den drabbade befolkningen. Till exempel förstördes Amatrices stadscentrum och Sankt Benedikt-katedralen från 1300-talet i Norcia efter skalven i augusti och oktober.

I sin ursprungliga ansökan, som inkom till kommissionen den 16 november 2016, och som kompletterades den 15 februari 2017 för att inkludera alla skador som orsakats mellan den 24 augusti och den 18 januari 2017, uppskattade de italienska myndigheterna det totala värdet av de direkta skador som orsakats av katastrofen till 21 878,8 miljoner euro. Eftersom detta belopp motsvarar 1,36 % av Italiens BNI (3,3 miljarder euro) och därför överskrider gränsvärdet på 3 miljarder euro för större katastrofer, anses katastrofen uppfylla villkoren för en större naturkatastrof i enlighet med artikel 2.2 i förordningen om solidaritetsfonden.

Kostnaderna för de nödvändiga nöd- och återställningsinsatser som är stödberättigande enligt artikel 3.2 i förordningen om solidaritetsfonden har av de italienska myndigheterna beräknats till 2 149 363 344 euro. Den största andelen rör kostnader för återställande av infrastruktur, i synnerhet vägar, följt av kostnaderna för räddningstjänst och tillfälliga bostäder.

De drabbade regionerna tillhör kategorin ”övergångsregioner och mer utvecklade regioner” inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna för 2014–2020. De italienska myndigheterna meddelade kommissionen sin avsikt att omfördela medel från struktur- och investeringsfonderna till återuppbyggnadsåtgärder.

I sin ansökan begärde Italien en förskottsbetalning, som beviljades av kommissionen den 29 november 2016, till ett belopp på 30 000 000 euro (det högsta tillåtna beloppet enligt bestämmelserna i förordningen om solidaritetsfonden) och därefter betalades ut i sin helhet.

I linje med tidigare praxis föreslår kommissionen att man utbetalar 2,5 % av de totala direkta skadorna upp till gränsvärdet för större katastrofer i Italien, och 6 % av de totala direkta skadorna därutöver. Totalt föreslaget stödbelopp uppgår därför till 1 196 797 579 euro.

Slutsats

Det föreslagna ianspråktagandet kräver en ändring av budgeten för 2017 och ett förslag till ändringsbudget (nr 4/2017) i syfte att öka anslaget till artikel 13 06 01 ”Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin” med 1 166 797 579 euro i både åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Detta är det andra beslutet under 2017 om att ta fonden i bruk och det största enskilda utnyttjandet av solidaritetsfonden någonsin.

Det totala belopp som finns tillgängligt för utnyttjande av solidaritetsfonden i början av 2017 uppgick till 1 115 121 612 euro, vilket utgör anslaget för 2017 plus hela anslaget för 2016 som förblivit outnyttjat och fördes över till det följande året. Det belopp som kan utnyttjas vid denna tidpunkt av 2017 är 902 826 499 euro. Detta motsvarar det totala belopp som finns tillgängligt för utnyttjande av solidaritetsfonden i början av året, minus det tidigare utnyttjandet (71 524 810 euro), minus det innehållna beloppet på 140 770 303 euro för att respektera skyldigheten att avsätta 25 % av den årliga anslaget för 2017 till och med den 1 oktober 2017 i enlighet med artikel 10.1 i förordningen om den fleråriga budgetramen.

Eftersom detta belopp inte är tillräckligt för att täcka det fulla utnyttjandet av solidaritetsfonden för Italien föreslår kommissionen att mellanskillnaden på 293 971 080 euro täcks med årliga medel som är tillgängliga för 2018, i enlighet med artikel 10.2 i förordningen om den fleråriga budgetramen.

Föredraganden rekommenderar ett snabbt godkännande av kommissionens förslag till beslut, som bifogas detta betänkande, vilket leder till utnyttjandet av ett rekordstort belopp för ett enda land, som ett tecken på Europas solidaritet med de berörda italienska regionerna.


BILAGA – SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien

Till ordföranden

Kommissionen har till Europaparlamentet översänt sitt förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (COM(2017)0540) på grundval av en ansökan om utnyttjande av fonden från Italien med anledning av en serie jordbävningar som ägde rum mellan augusti 2016 och januari 2017 i regionerna Abruzzo, Lazio, Marche och Umbrien.

Kommissionen föreslår att Europeiska unionens solidaritetsfond ska tas i anspråk och uppskattar de skador som katastroferna orsakat enligt följande:

Katastrof

Direkta skador - totalt

 

(miljoner euro)

Tröskelvärde för större katastrof

(miljoner euro)

2,5 % av direkta skador upp till tröskelvärdet

(miljoner euro)

 

6 % av direkta skador över tröskelvärdet

(euro)

Totalt föreslaget stödbelopp

(euro)

ITALIEN

21 878,767

3 312,242

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

TOTALT

1 196 797 579

Med hänsyn till det belopp på 30 000 000 euro som redan betalats ut från Europeiska unionens solidaritetsfond för detta ärende som förskott från budgeten 2016, lägger kommissionen fram ett förslag till ändringsbudget (FÄB) nr 4 för 2017 (COM(2017)0541) för att täcka det ovan föreslagna utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond genom att öka anslagen till budgetpost 13 06 01 ”Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin” med 1 166 797 579 euro i både åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Utskottets samordnare har behandlat dessa förslag och har bett mig skriva och meddela dig att en majoritet av utskottets ledamöter inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovannämnda belopp enligt kommissionens förslag och stöder den aktuella ändringsbudgeten nr 4/2017 enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra MIHAYLOVA


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

30.8.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Fabio Massimo Castaldo


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

36

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande